Skip to main content

Full text of "Euripidou Phoinissai. The Phoenician virgins. Literally translated into English prose from the text of Porson; with the original Greek, the metres, the order, and English accentuation, to which are subjoined numerous explanatory notes for the use of students by T.W.C. Edwards"

See other formats


' 0Ϊ9Ϊΐϊζθά Ι3ν ΐΐΐθ ΙηΐθΓΠθΐ ΑΓοΙιϊνθ 

ϊη 2011 ννϊΐΐι ίυηάϊη9 ίΓΟίτι 

υηϊνθΓδϊΐν οί ΤοΓοηΐο ΐΊΐΐρ://νννννν.8ΓθΐΊΪνθ.θΓ9/άθΐ8ΪΙδ/θυηρϊάουρΐΊθϊη00θυή ΤΗΕ 

ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΥΙΚΟΙΝδ, 

ΟΚ, 

ΡΗΟΕΝΙδδ^Έ ΟΡ ΕϋΚΙΡΙϋΕδ, 

ίΙΤΕΚΑΕΙΥ ΤΚΑΝδΕΑΤΕΌ ΙΝΤΟ ΕΝΟΠδΗ ΡΚ08Ε; ηιοΜ ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΡ Ρ0Κ80Ν. -Τ. ί. Μ'θΓβ6Γ3Τ, Τοο!κ3 ΟοαΓί, 


^^τριπίΔΟτ ΦΟIΝI:ί:ίΑI.^ 

^ ΤΗΕ 

ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΥΙΚΟΙΝδ 

ΕϋΚΙΡΙϋΕδ, 

Ι.ΙΤΕΚΑΙΧΥ ΤΚΑΝδΕΛΤΕΒ ΙΝΤΟ ΕΝ0Ο8Η ΡΚ08Ε; 

ΡΠΟΜ 

ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ Ρ0Κ80Ν: 

ννίΤΗ 

ΤΗΕ ΟΚΙΟΙΝΑΙ. ΟΚΕΕΚ, ΤΗΕ ΜΕΤΚΕ8, ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ 
ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

το ΜΗΙΟΗ ΑΚΕ 8υΒ^ΟI^£I> 

ΝϋΜΕΚΟϋδ ΕΧΡΙ^ΑΝΑΤΟΚΥ ΝΟΤΕδ. 
ΡΟΚ ΤΗΕ υ8Ε ΟΕ δΤϋϋΕΝΤδ. 

ΒΥ " 

Τ. λν. ο. ΕΒλνΑΚϋδ, ΜΑ. Έττεί δ"* άφίι^»!, ττυξσ-ος ως^ Τυριτηνιχτίς 
σάΧττιγγος ^χη^ σήμα <^οινίου μάχης^ 
κζαν Ι^ξόμημα ίϊινον άλλ^λοίς Ιττί* 
κάττροι ^ οττως λήγοντες ά,γξίαν γίνυν^ 
^ι/ν«•φαν, α^ρω ^ίάζξοχοι γενείά^ας' 
γισσον ϊε "Κόγχαις' άλλ' υ<^ίζανον κύκλοίζ^ 
οττοΰς σί^νξος ίζολισθάνοι μάτην. 

ΦΟΙΝΙΣΣ. 1392^1598. 

Μήτηξ ϊ' Ότταις Ιο-8Ϊ3Έ τήν^ί σ-νμ<ροξα.ν, 
υτηξττα^ήσασ^ '-ηρττασ εκ νεκ^ίν ζίψος, 
κα,ττξα^ε 5'είνά, ϊίά μίσου γαξ αυχίνος 
ΛΰθίΤ σί^πξον' εν δ~ε τοΤσ-ι <ριλτάτοις 
2τανου<Γα κε~τα<, τηξίζαλουσ•^ α,μ<*ιοΐν χίοας- 

Φ01ΝΙΣΣ. 1469—1473 Ι,ΟΝϋΟΝ: 

ΜΑΤΤΗΕ\^ ΙΕΕΥ, 80ΜΕΚ8ΕΤ 8Τ. ΡΟΚΤΜΑΝ 8^ 

ΝΟΙ.Ο ΒΥ ΤΑίΒΟΥδ, ΟΧΡΟΚΟ ; ΝΕννΒΥ, 0ΑΜΒΚ1Β0Ε ; ΑΝΟ 
ΒΕ1.Ι. ΑΝΟ ΒΚΑΙιΡϋΤΕ, ΕΏΙΝΒυΐίΟΗ. 
Μϋ€0€ΧΧΠ1. ,1> 


Κ^' 
το 
\νΐΙ.Ι.ΙΑΜ 0Ι.ΑΥΡ1ΕΙ.Ο, Ε8^. 

ΟΡ ΤΗΕ αΐΤΥ 0¥ ΒΚΙ8Τ0Ι.. Όεαιι ί^ιη, 

Ιν ΐΗε €οην86 ο/ α Ιί/β ΐΗβ τποξΙ άίνετβίββά, ζΰ/ιβ- 
ΐΗετ ζΐΰίΐΗ νβ/βνεηοβ ίο ((8 ρΐίν8ηίΐ8^ ΐΗβ €ΐίπΐ€8 ϋ Ηα8 νί8ίί6ά, ογ ΐΗβ 
8οοί6ίΐβ ΐΰΗβνβζΰίΐΗ ϋ Ηα8 τηίχεά^ δα8Μη^ αΐ οηβ Ιίτηε ιη ΐΗβ 8ηη' 
8Μη6 ο/ ρτο8ρ6ήΐι/ , αηά ύιι^είεά αΐ αηοίΗβτ Ι)ΐ/ ΐΗβ 8ΐονηΐ8 ο/ αά- 
Ό€Τ8ίΐι/^ Ι Ιοοίί δαείί ηροη ηοΐΜη^ Ηηηιαη α8 Ηανιη^ α ^τεαίεν 
οίαίτη οη ηιι/ ^ναΐίΐηάε^ ΐΗαη ΐΗβ τηηΙΗρΙΜ Μηάη68868 Ι βχρβή- 
εηεεά βτοηι ^οη ίη ΐΗβ ι/6ατ8 1810 αηά 181 1, χίοϋΗ ίΐιβ οΜι^ίη^ 
ίηΐνοάηοΐίοη Ιο 8ίν ΗητηρΤιτβτ/ ϋανι/^ Βατί., υΰίΐΗ ΐΰΙικΗ ι/οη /α- 
Όοτεά τηβ ΐΰΐιεη Ι Ιββ Βπ8ίοΙ, 

Νον ΐ€88 άο Ι /εβί ϊηάβΜβά ίο τ/οη /οτ ηιιηΐ€Γ0ΐί8 α€ί$ 
ο/ άί8ίηί€Γ68ΐ6ά /Η€ηά8Μρ ίο τηι^ ηερίιβχΰ^ ύοίΐι δβ/οΓβ αηά α/ΐ6Τ 
7/οκν πιεηιοταΜβ α8€6ηΙ ίη ίΐιε ΒαΙΙοοη ίη οοηιραηι/ ζΰϋΗ Μτ. 
8αάΐ€ν. Τνΐιαί ζίΰβτε Όανίά''8/66ΐίη^8αηάηύη€^ ιη ωηιπιοη ζΰίίΗ 
τηαηι/ 1}ιοη8αηά8 ο/7/οιΐΓ/€ΐίοζΰΌίίίζ6η8,ΐΐΰΗ€ηΐΐΰ6 Ηεανάί/οιι Ηαά 
/αΙΙβη ίη ΐΗβ 8€α? Αηά ΐΰ}ιαί]οτβ €η8Κ€ά οη ίΗε ηεζΰε ο/^οιιγ ρνο' 
νίάεηϋαΐ 68€αρ6 ? 

ΤΗβ ρίοίητβ ο/ ίΗε πιοτηίη^ Ι ίοοίί Ιεανβ ο/ ι/οη αηά 
ο/ Βή8ίοΙ, 18 ίηάείϊΒΙι/ ίπιρήηίβά οίΐ τη^ τηεηιοτί/ — αηά ίη €θΙοτ& 
ΐΗβ Ίηο8ΐ /αίΐϊι/ηΐ αηά ηη/αάιη^ 1 866 ίη 7ίΐί?ιίαίιΐΓ6^α8 ίη α Οαηιε- 
τα 01)86ΐιτα, ενενι/ ρ6Τ8οη^ ρΐαεε, αηά ίηείάεηί ίη τηι/ ρατίίη^ 
8€6η6 βτοηι α άΐι/ ίη χΰΜοΗ Ι Ιιαά ύεεη εχίνεηιείί/ Ηαρρτ/, αηά 
β-οηι ί}ΐ6 ρήηόραΐ ίη1ιαΙ>ίίαηΐ8 ο/ χΰΗίοΙι Ι Ηαά τηεί ζΰίίΐι ίηηκηιε• 
ταΜε/α'ϋθΥ8. 

ΤΗετε, ζΰίίΐι ίΗε Τεΐ€8εορε άίτεείεά ίο ΐΗε Ηεατεη8, Ζ£)α8 
1 ο/ίεη 8ηΐνει^ίη^ ίΐιε 8ίηρεηάοιΐ8 /αΐτίε ο/ίΐιε υηίν6Τ8ε, αηά αε- 
εεηάίη^Ιι^ ρεηείταίίη^ ϋεϊ/οηάίΗε Ιίτηίίε ο/ΐΐιε ζΰοΜ νίείδΐε ίο ίΗε 
ηαΐίεά ετ/ε^ νΐί/ήαά8 ο/ ιηίΐεε ίηίο ΙοηηάΙεεε εραοε 80Ζΰη ίΗίεΗ ζαίίΗ VI ΟΕΟΙ0ΑΤ10Ν. 

0ΐΙ)8 ο/ α8ίοηί8ΐιίη^ τηα^ηίΐηάε αηά ^ναηάβκτ-' — αηά οβεη, δ?/ 
ΗεΙρ ο/ Ιΐΐ6 ΜίονοΒοορβ^ ά€80€ηάίη^ ίηΐο ΐΗε ύοαοΐηΐ688 άβρίΗ ο/ 
αίθίη8, Ζ£)α8 Ι ροήη^ οη ΐΗβ ΙβηηίΙτ/ ο/ ηιαΙΙεν^ αηά εχαηήηίη^ ΐΗβ 
8ΐηΐ€ίιΐΓβ ο/ αηΐπιαΙϋηΙίΒ €οηηίΐ688 ιη ηιιηώβΓ, αηά 8ηιαΙΙ 1>€7/οηά 
ί1ΐ6 ηίηΐ08ΐ ροΐίΰεν οβ ιηαη^8 ϋοηεερϋοη. 

Ρτοηι Ιΐιβ 8ίηάι/ ο/ ΡίιίΙθ8ορΙιι/, αηά ηοΐ ΐ€88 ο/ ΟΗβ- 
ηύ8ΐνι/, 8ά6ηο68 "ΐΐΰϊιβνεο^ ι/οη ζιοβνε 7/ουν8€ΐ/ /οηά, αηά χΐΰϊιβτείη 
Ί/οη εχεεί, Ι Ιιανβ άεηίαΐεά ίηΐο ΐΗβ Ιαδΐ/ήηίΙΐ8 ο/ ΡΜίοΙο^^; αηά 
Ηε ζΐΰϊιο Ι)ε/οτ€ ΐ0α8 ΐηο8ΐΙι/ οεεηρίεά ιη εοη8ΐηιοΙίη^ εηήοιΐ8 ριεεεε 
ύ/ Με€Ηαηί8Τ)Ί, αηάίη αίΐαΙι/ζίη§ Ιΐιε ναήεάρΓοάΐί€ίίοη8 ο/ ΝαΙιιτε, 
Ιια8 /ον 8ενεναί 2/εαν8 ρα8ΐ Βεεη οΐύεβι/ επιρίοτ/εά ιη ηιεα8ΐίήη^ 
82/ΙΙαΙ)ίε8, αηά 8€αηηίη^.ΐΗε ρα^ε8 ο/ίΗε ΟτεεΙί$ αηά Κοπιαη8. 

ΤνΐιαΙετετ ρνοβεΐεπετ/ Ι ιηαι/ Ηανε ηιαάε ίη ίΜ8 δταηεΗ 
ο/ ΙεαΓηιη^', 1 0X06 εηΐίτεΐι/ ίο ι/οη^ χΐΰ1ιοβτ8ί άίτεείεάίΗε ύβηί ο/' 
πΐ2/ ΐΚοιι^ϊιΐ8 ίηΐο ΐΗαί εΐιαηίιεί ; ^οτ 1 εο7ΐΙ'ε88 ίΐιαΐ άηήη^ ίπτ/ 
Έάηεαύοη^ χΰΜοΗ Ζ£)α8 εετίαίηΐ^/ ΙίϋεταΙ, 1 Ηαά ο/ αΙΙ ΐΜη^8 ίΗε 
Ιεα8ύ ΐάεα ο/ ρνο8ε€ηΙίη^ αη ίηϋπιαέε αύίΐηαίηίαηεε ζΰϋΐι ίΚβ τηί' 
πιιΙΐαΒ ο/ίΐιε ί,αΐίη αηά Οτεε]<: Ιαη^ιια^ε8, Αί Ιεη^ΐΗ, ΗοζΰευεΓ, 
Ι/ινοΜ^Ιι ΐ/οΐΐτ ίη8ίηιηιεηΙαΙίΐ7/ , αηά ηΐΊ/ οζΰη ρ6Τ8εν€Γαη€ε, ΙΗανε 
αε^ηίτεά α ΙοΙεταΜι/ εήΐίεαΐ ΙίηοΐΰΙεά^ε ο/ύοΐΗ, 

8ηβ'ετ τηε^ ίΗεη^ /οτ ίΐιβ 8ενεταΙ τεα8οη8 Ι Ηανε αά- 
άαεεά^ ίο ίη8επΒε ίο ί/οη ίΗβ /οΙΙοζΰίη^ Εάΐίίοη ο/ίΗε ΡΗοεηίααη 
νίΓ§ίη8 ο/ Ειιήρίάε8, αηά 7•ε8ρε€ί/η11ι/ ίο Βε^ ι/οητ αεεερίαηεε ο/ 
ίΙιί8 Οεάίεαϋοη^ ίη ίε8αηιοη?/ ο/ ίΗε 8ίηεετε ε8ΐεεηι Ι Ηανε /ον 
7/οΐίΓ νίνίαε8, αηά ο/ ίΗε ηη/εί^ηεά ^ναΐίΐηάε ΜετεζΰίίΗ Ι τε* 
τηαίη, αηά εΗαίί ίο πι^ Ιαίε8( ΒτέαίΗ νεηιαίη, 

Όεαν ^ίν, 

ΥοΗΓ ΟϋΙίξεά αηά Οδεάίεηί 8εΓναηί^ Σοηάοη, 
Ιίί ^αηιια^1/^ 1823. το 
ΤΗΕ ΚΕΑΒΕΚ Ιν ωγ ΡΓείδοε Ιο Ιΐιε Η€€ϋΙ)3, ρυΐ^ΐίδΐιεά ίη θ€ΐοΙ)6Γ ΙαδΙ, Ι ^ίΐνρ 8οηΐθ 
εχρίβηαΐΐοη οί Ιΐιε ρΐδίη οη ^νΐιϊοΐι Ι 1ι»(1 υηθεΓίαΙ^εη Ιο εάίΐε 3 8εΓίε§ 
οί δείεεί ΤΓ3β:ε(ϋε5 ίτοιη Ιΐιε Οπεείί, &Γΐ€Γ Ιΐιε ηηοδί: αρρΓονεθ Τεχί, 
ϋίεραΐΐγ ΐΓβηδΙ&Ιεθ ίηΐο Εη^ΐίδΐι ΡΓΟδε, αη(1 αοοοηηρβηίειϊ \)γ Ιίιε Με- 
ΐΓεδ Άηό Ονάβΐ. 

ΤΙιε ρΓεδεηΐ Ρΐβγ, 1>είη^ Ιΐιε ΤΙιΪΓά οΓ Ιΐιε δεΓίεδ, Ι Ιιανε Ι^ΓΟΠί^Ηΐ 
ουί δοόηεΓ ΐΗ^η \ν3δ ρΓΟπιίδείΙ, ίη ωοδί; τεβρεοΐδ δΐηηΐΙδίΓ Ιο ΐΐιε Ηε- 
οιιΐ)» — Βποί ίη ηοΐΙιΊη^ ιηΓεΓίοΓ Ιο \ί. 

Ιη Ιΐιε ΟΓεεΙί ΤεχΙ οΓ Λε Μεθε» Άηά ΗεευΙ)3, Ι ρΐβοεϋ ΐΐιε π\Άτ\ί 
οί Ιΐιε 1»Γε3ΐΐΊΪ秕ί4 (το ψ»λον κα* το ^ασύ) οη ΐΗε βρδί νοννεΐ οΓ ενεργ 
ίηίΙΪ3ΐ (Ιίρΐιΐΐιοη^ ; ^ηά \νΗεη Ιΐιε δ3ϊηε δγ1ΐ3ΐ)1ε Ιί3(1 3η αοοεηΐ οη ΐΐ, 
Ι (ίίεΐ ηοΐ δερ3Γ3ΐε Ιΐιε 3€οεηΙ Γγοπι ΐΗε 1)Γε3ΐΙιίη^ : οη ηπΛίυΓεΓ οοη- 
δίθεΓβΙΐοη, ΙιοννενεΓ, Ι Ηανε 3ΐνν3γδ ΐΙίΓου^νιουΙ; ΐϊίε ΡΙιΟΒπίίΐδδε δεΙ ΐΗβ 
30€εη1; οη Ιΐιε ΐ38ΐ νοννεΐ οΓ ΐΗε άϊρΗίΙιοη^, οοηΙΐηυΐη<ί ΐΐιε 1»Γ^3ΐΐΉη^ 
οη Ιΐιε ίίΓδΙ. Ρογ εχ3ητιρ1ε, βυοίι \νοΓ(1δ 38, αψοί, αΰ, ιΐ-η, ευοττΑον, ο (να, 
οΤία, ο», ουηκΜ, οντοζ, (ΐίιίδ Ι3εϊη^ ΐΐιε \ν3γ ϊη ννΗίοΗ ΐΐιεγ άπ- ίΐ^^ι\«:'ΓΆ\\γ 
ρπηίεά), Ι ίοΓηΐεΓί^τ νντοίε αί^ί^α, αν, £»>), ϊυοττλον, οινοί, δίία, δί> ουνεκα, 
ούτος, }3\ιΙ Ώ0\ν \ν\ύϊ πιοΓε, 3η(1, 1 νεηΐυπε Ιο ιΗϊηΙζ, ρεΓΓεοί ΓθΓΓ(.Όΐηεδδ, 
Ι 1ΐ3νε εεΙΐΙείί άΓ/κα, ίν, εί»7, Ινο'ΤΓλον, όί»α, οΐ^α, οι, όίνεκα, όί^τοί. 'π ΐΐΐε 
0Γ(3εΓ, Ηΐίε'ΐνίδε, \ν1ιεη 3 νΐΌΓίΙ 1)ε^3η ^ν^ιι1 3 δϊη^Ιε 3θοεηΙε€ΐ νοννεΐ ίη 
€3ρίΐ3ΐ, υη3δρίΓ3ΐε€ΐ, Ι νν3δ ίη Ιΐιε \\Β.\)\ί οί ηΐ3Γίίίπ§ ΐΗε βοεεηΐ 3ίΐεΓ 
Ιΐιε ΙεΙΙεΓ: ΐΗυδ, Άξπς, Άξγος, '\ω, 3ηθ Ιΐιε ΙΙΙίε, 38 Ιΐιεγ \νί1Ι Ι^ε ίουηά 
ίη ίΐιε Ογ(1ο οί Ιΐιε ίοΐΐοννίη^ Ρΐ3γ, Ι ηδεοί Ιο νντίΐε Α'ξπς, Α'ζ7°ί' Ι^» 
θ€03δίοηίη^ 3 1)ΐ3η1ί δρ3οε 3ίΐεΓ ΐΗε 3θοεηΐε€ΐ ΙεΙΙετ. 

ΕχοερΙίη^^ ίη ΐΗεδε 1\νο ρ3Γΐί€υΐ3Γ ίηδΐ3ηεεδ, χνΐιεπεοί ΐΗε ίίΓδΙ ίδ 
€εΓΐ3ίη1)Γ 3η ίπιρΓονεηίΐεηΙ;, 3ηί1 Ιΐιε οίΗεΓ 3ΐδθ 3η ίηιρΓονεηηεηΙ 3δ ί3Γ 
38 3 Ιίιηϋ:εά οΐιοϊοε \νουΙθ ρεπΏΪΙ, Ι ΙΐΗνε ε1ενί3ΐε(1 ίη ηοίΐιίη^ ίποηι ΐΗε 
ρΐ3η Ι ΐ3ίά €ΐο\νη ίοΓ ηηγδείί ίη πιγ ΡΓεί3€ε Ιο ΐΗε Ηεουΐ33. 

Ιη Ιΐΐ3ΐ ΡΓεί3θε Ι 3ΐ1υ€ΐε(1 Ιο δενεΓ3ΐ Ιγρο^ΓβρΙιίοΒΐ βΓΓΟΓδ ίη ΐΗε 
ΤεχΙ οί ΡοΓδοη, 3ηεΙ \νίΐ1ι Μεηηίδΐιεδ οί Ιΐιίδ δΟΓΐ Ιιίδ ΡΗοεηίδδίε Ιίΐίεννίδε 
3ΐ)ουηά8. \νΐιεη 1ιε εάίΐεθ κλάο^τ', Ηεο. 828, Ι ά\ά ηοΐ ΐΗίηΙί Ηίπι δε- 
Γΐουδ, 3ηά ΐΗεΓείοΓε Ι 1ΐ3(1 ηο ΙιεδίΙαΙίοη ίη τεδΙοΓίη^ κλαίοντ'. ΒυΙ ίη 
Ιΐΐ6 ΡΗοεηίδδδΕ, νεΓδε 441, Ι Η3νε, €οηΐΓ3Γγ ίο ΐΗε ρΓοίεδδθΓ*δ 3νο\νειΙ 
3ϋ(1§;η[ΐεη1, τεδΙοΓεά Ιΐιε ροίηΐ οί ίηΙεΓΓθ^3ΐίοη 3ίΐεΓ ητοΐον. δυοίι ηιίδ- 
Ι3ΐζεδ 8δ 5ίί ίοΓ ίίΓ, ΡΗοεηίδδ. 43, βηά α,φαναί ίοΓ α,φιΧναι, ΡΗοεηίδδ. 497, 
ΛνίΐΗ ηε3Γΐγ ΙΙίΓεε Ηϋηίίπεθ οίΗεΓδ, Ι 3ΐΐΓίΐ3υΙε Ιο Ηίδ ονεΓδίσΙη ίη Ιΐιε 
ρΓεδδ ρΓΟοί. Νο Ιΐϋηιαη ρροάηοΐίοη ίδ ρεπίεαΐ! Ιηθεε€ΐ, ηοΙ\νίΐΙΐδΐ3η(1- 
\ϊ\ζ ΐΗε ηίΐ3η3Γ Ι^εδυΙίεδ ίη Ευρίρίάεδ, ΐΐΊετε 3Γε 3ΐδο πΐ3ηγ ^Ιβπίη^ 
ίβϋΐΐδ, 3η(1 Ιιίδ δενεΓ3ΐ ρΐ3γ8, ίί^υ(1ί^ίουδ1γ^υΓ1;3ί1ε(1 3ΐ Ιε3δΙ οηε ΙΐΕΐί, 
\νοϋ1(1 1)ε ηηοΓε εχε[υίδί1ε1}τ βηε ΐΗ3η ΐΗεγ ηο\ν 3Γε. 

Ιη ηηγ ΤΓ3ηδΐ3ΐίοη οί ΐΗίδ Ρΐ3)Γ, 3δ οί Ιΐιε Ιννο ίοΓηιεΓ, Ι ΐΊ3νε εη- 
θε3νουΓε(1 ίο §:ίνε 3 ί3ίΐΗίυΙ ΐΓ3ηδ€ΓίρΙ οί Ιΐιε ί(1ε3δ οί ΐΗε ΑυΐΙιοΓ, 38 
1ΙΙεΓ3ΐ1γ 3δ Ιΐιε βίίΤεΓεηοε οί ίΗίοηη ννουΜ ννεΐΐ ρεΓηιίΐ. Μγ δΐιοοεδδ, 
Ιιοννενερ, ίδ ί3Γ ίροπι εί^υβί Ιο ηιγ ννίδΐιεδ : γεί \νίΐ1ι δενεΓ3ΐ ρ3δδ3^εδ Ι 
3Π1 ηοΐ (1ίδρ1ε3δε(1 — δϋοΐι 3δ ίη ΐΗε ίηΙεΓνίε\ν 1)ε1;ννεεη ^ο^αδι3 3ηοΙ ΙιεΓ 
δοη, \ν1ιοκι δΐιε Ιΐ3(1 ηοΐ δεεη ίοΓ πΐ3ηγ )Γε3Γδ, λνΐιεπε ΐΐιε 3§^ε(1 ςιιεεη, 
31 ίίΓδΙ ίη Γ3ρΙυΓουδ 1;Γ3η8ροΓί, ν. 321 — 346, δρε3ΐνδ 38 ίο1Ιο\νδ : 

*' Ιη ΐϋΐιαί ί6ηη8 εΐιαίΐ Ι αάάΓ€88 (1ΐ6€? Ιη ιτΐιαί ιηαηηεν αΐ αΙΙ, ινα/Ιΐίη^- 
ίη-ΓαρίιΐΓβ'αΓοηηά ίΗβί, Ιοίΐι οη-ίΗαί-^ίάε αηά οη ώΪ8, ιυϊίΐι 7)ΐι/ 1ιαηά8 αηά 
ιυΐΐΗ 7)ΐ^'ωοΓά8, 8ΐιαΙΙ Ι τβαρ ίΗε ναή€ά ρΐβαβκνβ, ίΙΐ€ άβΙϊξΜ ο/ιη7//οηη6Γ Τΐη το ΤΗΕ ΕΕΑΌΕΚ. 

" ΑΙι ! 1717/ $οη, ίΐιοΐί Ιαβεβί ίΐι^ /αίΙιβΓ'β Ιίου.86 άεεεΗεά, δβηέ /οτέΗ αη 
€χΐΐ6 1)1/ ίΙΐ6 αηιβΙ-ίΓβηίηιεηέ ο/ ίΗι/ ΒτοΟιετ ! Ηοιυ ατά6ηΐΙι/-Ιοηξ6ά /ογ Βί/ 
ί^ιτ/ /ηβηάβ ! Ηοιυ ατάεηΐΙι/Ίοηξβά /ογ Βι/ΤΙιεΒβδ! Αηά βΌπι-χνΙΐζαΗ-ίΐτηε 
Ι αηι βΗογπ ο/ηιι/ Ιιοατι/ Ιοαΐ£8 Βίβερβά-ίη-ίβατ^, ηίίεηη§ §Γοαη8-ο/-8θΓΓθΐυ : 
αηά 8ίνίρ( ο/ ?ηι/ ινΗΐίε ΐ'οόεδ, Ι τεεείνε-ίη-εχεΗαπξε ανοηηά τηε (Ηε86 
ηιοιίΓπ/ιιΙ άατίο υοεεά8-ο/-'α:ο. 

*' Βηέ ίΚε οΐά ηιαη ίη ίΐιβ ραΐαεε, ο/'8ίξ]ιί-})6Γεβ, αΙιυηι/8 ρτε8ετνίηξ α 
ΙεαΤ'βΓαιίξΙιί τε^τεί/ον ίΐιε ηηαηίηιοιΐ8-ηιεα8ητε ο/ ίΗε }}Τ0ί}ιετ8, ίΐιεη 8ερα- 
ταΐίοη ίη ίΚε βιιηΐΐΊ/ , Ηα$ ηιαάΙι/-ηΐ8Ηεά ίηάεεά χνίΐΗ ίΐιε 8χυοτά ηροη ιηιΐΓ- 
άετ 8εΙ/-ίηβί€ίεά — αηά %νίίΗ ίΐιε ηοο8ε ονεν ϋιε ΰεα7η8-ο/-ίΗε-Ηοιΐ8ε, ΙειναΐΙ- 
ίπξ Ηΐ8/ηίΐίΙε88-€ΐΐΓ8ε8 οη Μ8 οΐήΐάνεη: αηά χνΐίΐι ρ1αίηίίνε-€τίε8 ο/ ΙαπΊεη- 
ίαύοη Ϊ8 Ηε οοηΗηηαΙΙι/ 8Ηηΐ-ιιρ ίη άαΓΐίηε88" 

Ιη Ιΐιβ ^Ιιοίε οΓ ΐΐιβ Μβίΐεα Λερέ οοοπΓΓεεΙ υηΐγ Ι^ο νεΓδεβ ρΓε- 
οΐϋίϋη^ Βγ ΐΐιεΐΐ' ΙεησίΙι ιΐιε αάηηίδΗίοη οί Ιΐιε ΜείΓεβ ίηΐο ΐΐαε δειηιβ 
Ιϊηε νν'ίΐΐι Ιΐιε \νοΓ(38. Αηίΐ Β8 ίΐιεγ ννερε 1)0ΐ1ι ΒαοΙγΙϊο ΗεχαιηεΙεΓδ, Ι 
ρπηίεοί Ιΐιε ννοΓά Ηεχαμετεκ ίη ίϊευ οί Ιΐιε ΜεΙπεδ, ΐΗπδ ΐηθΐεαϋη^ 
αδ \νε11 ΐΗε δγδίεηη &§ Ιΐιε ΠΊεζίδυΓε. λνΐιεη Ιΐιε δ3πιε οεουΓΓεά ίη ΐΗε 
Ηε€υΙ)3, \ν1ιΐ€ΐι Ηαρρεηεά ίη οηΐγ Γουτ ίηδί^ηοεδ, Ι ρΓΐηΙεά Ιΐιε \νονΑ 
Ηεχαμετεκ ρΓεοεάεά 1)γ ΙεΙΙεΓδ ροίηΐίη^ ουί ίΐιε ρΒΓίίουΙ&Γ ίεεί. Ιη 
Ιΐιε Ρ1ΐ0Βηί§δ3Β πίΕΐηγ νεπδεδ οΓ ΐΐιίδ δΟΓΐ είΓε πιεΙ ννίΐΐι, αηά Ιΐιεδε Ι Η&νβ 
ΐΓ6£ΐ1εά Βδ ίη Ιΐιε ΗεουΙ)£ΐ. Βυΐ; ΐΙιεΓε ίδ αίδο ΒηοΙΙιεΓ δρεοίεβ οΓ ηιε- 
ΐΓε νεργ οοηίΓηοη ίη Ιΐιΐδ Ρΐίΐγ, η&ηηείγ, ΎΗε ΤτοοΗαίο ΤείταπιεΙεν €α•^ 
ίαίεεήο, δαοΐι «δ Ιΐιε επΙίΓε οΓ ρρ. 46, 47, 48, ^ηά 49, ννίΐΐι δενεΓ»! 
νεΓδεδ ίαΓίΙιει• οη. ΤΗεδε Ι Ηανε δΟΕίηηεθ αηά (ϋνίάεά ίηίο πιε&δυΓεδ, 
βΓηρΙογίη^ ΙεΙΙερδ Ιο δρεοίίγ Ιΐιε ίεεί: — ί Γογ ΐΓοοΙιεε, τ/ Γογ ίΓίΙ)ΓΕ€]ι, α 
ΓοΓ &η3ρ3ΒδΙ, 5 Γογ δροηάεε, αηά Ι&δΐΐ)^, ά Γοτ άαείγΐε ; &δ ίη Ιΐιε ΓοΙ- 
Ιο^ίη^ Ιίηβδ 616 — 618. 

Π0• Ε|ελαιΐι/ο|[ΛΈσθα νοίΤξΙόος. ΕΤ. Κα* γα,ρ >7λθες ί^ελων. 
ΠΟ. Αοίκία γ , ω ^εοί. ΕΤ. Μνκ,ίινΰας, /χί? %9ά5', ύίνα,καλίΐ^εους. 
ΠΟ. Ανόσιος ττέψυκοίς. ΕΤ. Αλλ' όϋ ττατρίίος, ω? συ, 7Γθλε^»ο?. 

ΤΗε ννοΓά θεοί ίη ύιβ «ιίάάΐε νετδε, Ι Ιιανε τε^αΓάεά 38 1\νο δΙιΟΓΐ 
δ^ΐΐίΐΐϊΐεδ, Ιο \νΐΊΪοΙι ίίαηγ οΙ)|ε€ΐίοη \)β πι»άε, Ι ρποηουηοε ίΐ α πιοηο- 
δνΙΙαΗΙε, αηά Ιΐιε ΓοοΙ 1)εοοη[ΐεδ α ΙποοΙιεε ίηδίεαθ οί α ΙγιΒρειοΙι. 

Ιη Γίΐγ ΝοΙεδ, ίοΓ α οοπδίάεΓαΙϊΙε ροΓίΊοη οί ννΐιίοΐι, Ι αοΙίηολ^Ίεά^ε 
ιηγίεΐί ίηάεΐϊΐείΐ Ιο Ρορδοη, ΐΗεπε άρε «ιιιηγ €(αο1&1ίοηδ αηά τεαιαΓ^δ 
οιηίΙΙεά ίοΓ \ναηί: οί Γοοηη. Οί Ιΐιίδ Ιίίηά αΓε, {ΐΓδΙ, ΤΗε Κε8ροιΐ8ε ο/ ίΗε 
ΟναεΙε ίο ί,αζιΐ8, αΐ ν. 1 7 ; δεοοηά, ΤΗε Μηίξΐηα ο/ ώε 8ρΜηχ, αΐ ν. 48. 

Ι. "Χξνισμοζ όο^Βίς Αα'ίω. 
Αάϊε Λαζ^ακίδ•)!, τταί^ων γίνος ολζιον αιτείς; 
Α(ΰσ•ω τοι φίλον νιόν' ατάξ σε ττεττξω/υι,ίνον Ιιττί, 
Πα,ι^ος 'εου ^είςε^-σι λίττεΤν ψάος. "Ώ.ς γα,ξ ϊνευσε 
Ζεί)ς ΚρονΙ^ης^ Πελοττος (ΤτνγεξαΧς α,ξοΧΰ-ι ττώήσας^ 
Όυ <^)ίλον ηξΊΤΛίΓΆς Ιιον' ο $■' ϊΐύ^ατό σοι τάδ'ε ττάντα. 

II. Το τίς "Σφ^γγΙς ά,ίνιγμχ. 
"Εστί ΪΊτΓΟϋν ετΓί )/>ϊς, και τετξαττον,ου (/,ια <|>ί«νί), 
Και τρίτΓον' αλλίσσει δΊ <ρυ^)ν (χόνον, οσσ ΙτΛ γοΛαν 
Έξττετα κινεΤται, ανά τ άίθίξο, καί κατά ττόντον. 
Άλλ', όττόταν ΊΤλεόνεσσιν Ιξεί^ά^ενον ττοσί βαινγι^ 
"Ενθα τάγος γυίοισιν α.<^Λνξότατον ττελίΐ αυτού. 

Αδ ΐΐιε Ε[εουΙ)α οοηϋηιιεδ ίη ^ΓεαΙ άεπιαηά, αηά αδ α οοηδΐάεΓαΙ)Ιε 
ιιυη[ΐΙ)εΓ οί αρρίίοαίίοηδ Ιιαδ αΐτεαάγ Ιίεεη ηιαάε ίοπ ΐΗε ΡΗοεηϊδδδε, Ι 
νεηΙϋΓε Ιο Ιιορε δίαάεηΐδ λνίΐΐ άεΓΪνε 1)εηεβΐ: ίροπι ηιγ ΙαΒοΓδ. 

ίιοηάοη, '2ηά^αηιια^1/, 1833, η,ία\\ α,ί- 

1/ί,ί8\\ΐ/ί,1/^ δ υ Μ Μ Α κ γ ΟΡ 
ΓΑ0Τ8 ΑΝΒ €ΙΚ0υΜ5ΤΑΝ€Ε8 €ΟΝΝΕ€ΤΕΟ λΥΙΤΗ ΤΗΕ ΡΙ.ΑΥ. ΤίΐΕ Ρΐιοεηίδδβη, α ^τάχϊϊά οί 2Γθ3ί γπθγϊΙ, ντββ ννπΐίβη 3ΐ)0ΐιΙ 2260 γβ&Γβ ά»ο, 
Οΐ ΙΙιβ 90 ίι•3ίίθ(1ΐβδ €θΐηροδθ(1 \)γ Ειιιίρίίΐθδ, ϊΐ ν\'38 οηβ οϊ Ιΐιβ πιο^ί Ηρριονβίΐ 
οη ί1ΐ6 8ί3§6 3ΐ ΛΐΙιειίδ ; Άηά \\ά& ίΙίΓοη^Ιι 3 86πβ8 οί ίΐξβδ 1)0θη 3(1ιηίΓϋϋ ίη 3ΐ1 
<•οιπ)ίπ68 \ν1ΐ6Γβ Ιΐιβ ΟΐθβΙς ΐΛΠ^ΠΒ^β 1ΐ'ΐ8 1)6βη οηΙιίνΗΐβίΙ. ΤΙιβ «Γβηβ 18 31 
Τ1ιοΙ)Ρ8, Ιΐιβ €3ρίί3ΐ οί Βοεόΐίίϊ, αΐ Ιΐιβ Ιϊιηβ ΐΗβ οίΐγ νν•38 Ι)βί;ΐθ£Τθ(1 \)γ ΐΗβ ΑΓ^ίνβϊ 
ιιηάκΓ ΑίΐΓέδΙυ!» ίη ρβΓδοη αηιί δβνοη ηο1)Ιβ §6ηθΐ'3ΐδ, χνιΐΐι ΙΙΐθ νϊενν οί οΙ)1(ΐίηϊη§ 
ίοΓ Ροίγηίοβδ 1η3 ΓΪκΙιΙίηΙ δΙιπΓβ οί ίΗβ ΙΙίΓοπβ. ΤΙιϊδ ρΐαγΐδ ϋπ1)1ϊηιο 3η(Ι ρ&ΐΐΐθΐΐο 
ίΙπΌπ^Ιιοπί, βχΙιίΙ)ίίΐη» ναποαδ ρ3δδίοη8 οί ΙΙ)β ιηίηϋ, άγΑ ύ\ί'η• ΐηθηβηοε οη ίΐιβ 
δβΤϋΪΓδ οί Ιίίβ. 

]1.άϊιΐδ, Κίη^ οίΤΙΐ6ΐ)β8, Ιιβνίπζ ΓΡ§3Ϊηθ(ί ροδ^βδδίοη οί Ιιίδ (Ιοηιϊηΐοηδ, ηίΙβΓ Ιιί3 
εχρπίδΐοη ίΓοιη Ιιϊδ Κίη^εΙοηΐ 1)γ ΛιηρΙιίυη άΐχά Ζέιΐιπδ, ηΐ3ΐ*Γίθ(1 ^ο^3^ί3, οίβηςίι- 
ίβι• οί Μβηοεοβπδ Ιΐιβ εΙϋβΓ, 3η(1 δί.^ΙθΓ οί Ιΐιβ ΤΙιρΙιλπ Οιβοη. Ηανϊπί; οοπδπΐίβά 
ιίίβ 0Γ30ΐβ Ιΐθ νναδ ϊηίοΓπιβίΙ Ιϊβ δΐιοηΐά (ϋθ 1)ν ΐΙιβ Ιΐ3ηϋ οί Ιιίδ δοη, άΐχύ ΙΙιβνβΓοΓβ 
ϊιβ Γθδοΐνβίΐ Ιο 1ΐ3νβ ηο οΐιίΐίΐτβη. ΙηΓοχίθ3ήοη, ΙιοινενβΓ, ηΐ3(1ο Ιιϊηι νίοΐ3ΐ6 Ιιίδ 
ϊηίβηίΐοη, Άηά ^ο^3δι3 ννβδ (ΙοϋνβΓβϋ οί3 }αογ. ΤΙιβ γ1π1(1, 3;ί δοοη 38 Ιϊογπ, ννπβ 
δΐνβη ίο δοηιβ ΙιβΓϋδπιβη (ο 1)β οχροδθίΐ οη ΜοηηΙ ΟϊίΙιοίΐΌη, ννΐιβιβ ί!ιβ δχναίπϊ 
ίβπίΐίη^ Ιΐιβ )ιοΐ'86δ οί Ρόΐ5?1)ηδ, Κίη^ οί ΟόπηΙΙι,ίοπηίΙ Ιιϊιη ; 3η(1 03ΐ1θ(1 Ιηιη (Ε(Η- 
ριΐδ. \νΐΐ6η Ιιβ 1ΐ3(1 Γβ3θίΐ6(1 ηΐ3ηΙ)οο(], Ιϊβ \νβηΙ ίΐΌΐη ΙΙιβ οοπγΙ οί Ρόΐ5Ί)ηδ, Ιο 
οοπδπΐΐ ίΐιβ ΟΓαοΙβ 3ί; ΟέΙρΙιί, 3ηι1 νναδ ίΙίβΓβ ίο\ά ηοΐ Ιο Γβίηιη Ιιοηιρ, βίδβ Ι)β 
δΐιουΐά 1)β€οηιβ Ιΐιβ πιιΐΓίΙβΓβΓ οί Ιπδ ί3ΐΙιβΓ, 3ηά Ιΐίβ 1ηΐδΙ>3ηά οί Ηΐδ ηιοΙΙιβΓ. Ηβ 
ηοοοι•(1ίη§1γ ^βΙβίΊηΐηβίΙ ηβνβΓ ίο τβΙαΓη ίο Οόπηίΐι, αηοΙ νν38 Ιιανβΐΐΐη^ Ιο\ν3Γ(ΐ3 
Ρΐίόβίδ, ννΐιβη 1ΐ6 νν38 3θθί(1βηΐ3ΐΙ)τ ονβιίβΐίβη 1)γ Εάϊυδ ίη Ιιίδ οΙΐ3ΐ ϊοΐ — ίοι• Γ.3Ϊϋδ 
χν3δ ίΐιβη §οίη^ ίο ϋόΐρΐιί ίο πιαέβ βηςαΪΓ>' 3ΐ3ουί Ιιίδ δοη. ΤΙιβ οΙι3ιίοΙθ61• άε- 
ί^ϊιβά (Ε(1ίρηδ ίο ο1ε3ΐ• ίΐιβ \ν3γ, 1)αΙ Ιϊβ ιβίϋδβά — άώο ίΐιβ Ηοτδβδ ΐτυά οα Ιιϊηι. 
^νΐΐ€Γθυροη ίϋΓηίη^ Γοηηά, Ιιο ΚίΠεά 1>οΐΙι Ι^ύϊοδ 3ηά Ιΐιβ ο1ΐ3ΓΪοΙεεΐ'. 

0Ε(1ίρηδ οοηίίηηίη^ Ιιϊδ ^οπ^ηβγ \νΗ8 3ίΐΓ30ΐε(1 ίο Τ1ιεΙ)ε8 1>γ Ιΐιβ ίπηιβ οί λ 
ΓποηδίβΓ ε3ΐ1ε(1 Ιίίβ 8ρ1ιίπχ, \ν1ιϊοΙι ίΐιβη ϊηίβδίβίΐ Β(ΕΟΙί3. Ρογ Ογοοπ, ^οβ33ι3'8 
ϊ)Γ0ί1ιεΓ, ννΐιο δποοεβάβά ΙιΗΪαδ ϊη Ιίίβ Κΐη^άοπι,οίϊεΓείΙ ΙΙιε οιοννη, 3η(1 Ιιίδ δϊδίβΓ, 
ίο ίΐιβ ηιαη \ν1ιο δΐιοηΐά δοΐνβ ίΐιβ βεηίβηΐΛ οί ίΐιίδ ηιοηδίβΓ. (Έϋΐριΐδ δοΐνβά ϊΐ — 
ηΐ3ΓΠ6(1 ^ο^^δί3 — 1)β03ηιβ Κίη^ οίΤ1ιεΙ)βδ — Άηά, υηοοπδοϊοπδΐγ, 1))Ίιί8 οννη πιο- 
ίΙιβΓ 1ΐ3ά ίοπΓ ε1ιί1(ΐΓβη, Εΐέοοίββ, ΡοΙ^^ηίοεβ, ΛηΙίβοηβ, 3η(1 Ιδηνόηβ. 

Αι Ιεηι^ΐΗ 1ΐ3νΐη2 ίΙϊδβονεΓεά ίΐιβ Ιιοιπά οίίηιβδ οί ννΙιίοΗ Ιϊβ Ιΐ3<3 Ιιββη ςυίΐίγ, 
Ιιβ ρηΐ οαί Ιιίδ βγβδ, 38 1)εϊη5 ιιηννοΓίΙιγ ίο δεβ Ιΐιβ ΙίζΙιί. 

Είέοοίεβ 3ηά Ροίγηίββδ ηονν Ε^Γββ ίο τεϊ^η 3ΐίεΓη3ίεΙγ, €3θ1ι 3 νεβΓ: 3ηά ίΐιβ 
ίοΓηιεί', ίη Γί^;1ιΙ οί ρπιηο^βηίΙηΓβ 3δ8ΐιηιεδ ίΐιβ τείπδ οί •;ονβΓηηιβηί — Ιΐιβ Ιαίίερ 
άερ3Γΐίη» 3 Λνί111η«; εχίΐβ όϋΓίη§ ίΗβ τεί^η οί Ιιίδ 1)ΐΌΐΙιεΓ. Αί ίΐιε εηίΙ οί ίΐιβ 
νε3Γ, ννΐιεη Ροΐ^ηίοεδ ιεΙϋΓηεά, Εΐέοοίεβ ννουΐά ηοΐ τεδΐ^ξη, Ιιιιί ίίΓονε Ιιίπι ίΓΟίη 
Ιΐιε ι•ε3ΐηι. 

Ρο1)?ηίοε8 ηονν οοηιεδ Ιο ΑΓ^οδ — ηΐΕπίβδ ΑΓ§ί3, (ΐ3Π^1ιίεΓ οί Αάιάίίπδ 1ςίη§ οί 
ίΐιε Αΐ'^ίνεδ — 3η(1 ζϊάβά \)γ Ιιίδ ί3ΐΙιεΓ-ίη-ΐ3νν, ηΐ3Γθ1ιε8 \νίΐ1ι 3ΐι Άηηγ 3ίΐ3ίηδ1: 
ΤΙιεΙιεδ, 1251 γε3Γ8 ΙιείοΓβ ΟΙΐΓΐδί. ΑίίεΓ ββνβΓαΙ δΚΐΓίηίδΙιβδ, 1ιε εη^ϋςεδ ννίιΐι 
Εΐέοοίεδ ίη δίηε;1ε ί•οπιΙ)3ί — Γεοβίνεδ ίΓΟίη Ιιϊηι 3 ηιοΓΐ3ΐ ν^οηηά — γεί δ1ιε3ί1ΐ8 Ιίίβ 
ί^ιΐοΐιϊοη ίη Ιιίδ ΙιβΒίί. ^ο^3δί3, δβείη§ 1)ο11ι Ιιετ δοηδ ί1β3ί1, δΐ3ΐ>δ ΙιεΓδ6ΐί3ηά εχ- 
ρΪΓεδ υροη Ιΐιβηι. Ορέοη 3§3ίη ΐβΚεδ ροδδεδδϊοη οί ίΐιε δοερίΓε, 3η(1 1)3ΐιίδ1ΐ68 (Ε• 
ιΙΙρϋδ ίοΓ ενερ. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΤΑ ΠΡΟΣίΐ'ΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑ'ΜΑΤΟΣ. ΤΗΕ ΡΕΚ50Ν5 ΟΡ ΤΗΕ ϋΠΑΜΛ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ --.... αοΟΛδΤΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - - . - . χυτοκ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

ΧΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΣΣΠΝ ΠΑΡΘΕΝΏΝ - - εποκυδ οΡ ΡΗίΕΝίείΑΝ νΐΚ01Ν3 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗΣ ΡϋΙ.ΥΝΙ€^8 

ΕΤΕΟΚΑΗΣ ------ Ι•:ΤΕυ0Ι>Ε5 

ΚΡΕΛΝ ΟΚΕΟΝ 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ ΜΕΝίΕΟΕυδ 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΤΙΙίΕίΙΑδ 

ΑΓΓΕΛΟΙ - :>ΙΡ,δδΕΝΟΕΚδ 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ - (£ΟΙΡυ$. 'ΪΠΟΘΕΣΙΣ ΦΟΙΝΙΣΣΩΝ. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ, ^τα^αλα^ωι/ τνιν των θτ,ζων βασιλ^ίίζν, ά,'ττοστερίΐ 7ον ίμερους 
τον άοελφον αντου Πολϋνείκ»}!»" ψυγοίς οΙ Ιαεΐνος εις' Αργός ττοίξο,γΒνόυι,ΐνος, 
ί'γ-ήμ,ίν Τ7)ν ^νγα,Τίρα τον βασιλέως Α^ξά,στον' κατελθεΓν (5ε 'ας Τ7)ν νοίΤρ^Λ 
φιλοτΐ[χονι/.ενος, και, ττεισας τον "ττεν^εξον συνη^ροισεν ά,^ίόλογον στρατον 
Ι'ΤΓΐ &γ,^(χ.ς κατά του άαελφον. Η οέ [/,ιοτνιρ α,ντου Ιοκόίστν) Ιττο^τισεν 
άυτον .ΰττόσττονόον ελθεΓι/ εις τ'/ίν 'ττόλιν, κοίΐ ^κχ,λεχβτ^ναι ττρότερον τω ά,^ελφω 
ττεξί τ'κς όίρχνς' Αείνοτΐξοσωτΐ-ησαντος ό\ υττο τίς τυρα,νν'ι^ος τοί Ετεοκλε- 
ονς, Υ} μεν Ιοκαστη συνοίγοίγεΐν τα τέκνα εις (^ιλίαν ουκ ιΐννοίτο' Πολι;- 
νε^ίκ-ης οε, ως ττξος ττολεμιον 'ττοι,ξα,τα^ιχ.μ,ενος, οίνεχωρ-ήσε τνς ττόλεως. Έ- 
ρ^ζ»)(7ε ΰέ ο Τειρεσίας ν'ίκγ,ν εσεσΟίχι τοις θ-ηζοίΐοίς, εα,ν ο ττα,Τς Κρέοντος 
ΙΛενοικευς σφοίγίον' Αξει γενητοα. Ο μΧν Όυν Κρέων νιρννισατο ε'η'ΐοοΰνΰίΐ ττη 
9Γ0Λει τον Τϊο,ίόα ο όε νεαν\,σκος εΌοι/Λετο κα,ί, του ττατρος αντω ψυγν^ν 
μετά- χξΥΐμ.α.των όϊόόντος, εοίντον οίττεσφοί^ε. θνίζοίΐοι ίε τονς ηΎ^ΐ^^όνοίς 
των Αργε^ων εκτειναν' Ετεοκλής ίε καί Ώολννείκνις ΐλονομ,χγ/ισαντες άνεΐ- 
λον α,λλ'/ιλονς. Η [/,εν ονν μ,-ητν^ρ ά,ντων, ενρουσα, νεκρούς τους νιους, ανεΤλεν 
εα,υτνν' ο όε ταύτιης α,όελφος Κ-ξίων ναρελα^ε τνιν βασιλεΊχν, οι ίε Αξγεΐοι 
νικτίΌεντες τγ μΟ'Χ'^ί ανεχωξ'ησα,ν. Κρέων ^έ, δυσχερώς φέξων, τους μεν νττο 
Τ'ή Υ^α,ομεΊα, των ττολεμΑων ττεσόντοίς ουκ εόωκεν εις τοίψνιν. ΤΙολυνεΙκνιν οε 
ά,κγιόευτον εξζΐ-^εν' ΟιοΙττονν όε φνγά,όα. τίς ττατρί^ος ατΐεττεμ-ψεν — Ιφ ών 
μεν ου φυλά,^α,ς τον α.ν^ρω'τηνον νόμον, εψ ων όε τν)ν οργιών λο7θ'7Γοι>)σας> 
ονόΙ τταξοί τνιν ^νστνχ^α,ν ελείσας. ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΑΚΟϋΜΕΝΤ ΟΡ ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΥΙΚΟΙΝδ. 

ΕΤΕΟΟΙ-Εδ Ιιανιη^ ^οΐίεη ροδδβδδΐοη οι Ιΐιβ ΙΙίΓοηε οί ΤΗεΙϊεδ, άβ- 
ρΓίνεά 1ιΪ8 1)Γ0ΐΙΐ€Γ Ροίγιήοεδ οΓ 1ιΪ8 δΙι&Γβ ; 1)υΙ ΐΐιε ΙβΙΙθγ Ιι&νΐπ^ 
^οηε αη εχΐΐε Ιο Αγ^οβ, ιηείΓΓίεά Ιΐιε θαυ^ΙιίεΓ οί ΑθτάδΙυδ ΐΐιβ 
Ιίΐη^: £ΐΓΩΐ3ΪΙίουδ, Ηο\νενεΓ, οί ΓεΙυΓπίη^ Ιο Ιιϊδ ηαϋνε οΐΐγ, ίΐηίΐ 
Ιΐίΐνΐη^ ρεΓδυ3Γΐεά Ιιΐδ ία11ιεΓ-ίη-1ίΐνν, Ιιε αδδειηΐιίεά α ΐΓυΙγ ίίΐϊηουδ 
ΟΓΓηγ ΙιείοΓε ΤΙιεΙίεδ «^αίηδΐ; ΙιΊδ ΐ3Γ0ΐΙιεΓ. λΥΙιεΓευροη Ιιίδ ΐΏΟΐΙιεΓ 
^ο^ά§ι& Γη^είε Ιιίω, οη Ιΐιε ίειίΐΐι οί δΐίΓυοε, οοτηε ΊηΙο Λε οίΐγ, &ηά 
οοηίεΓ ΓΐΓδΙ\νί11ι Ιιίδ 1)Γ0ί1ιεΓ τεδρεοϋη^ Ιΐιε ειηρΪΓε. Νο\ν Εΐέοοίεδ 
1)είπ^Η3υοΙιΐ5Γΐ;1ΐΓου§Ιι1ίίη§1γρο\νεΓ,Ιοοέδΐ8ΐ€θϋ1ά ηοΙΐηίΙεεάΒπη^^ 
ΙιεΓ οΗίΜΓεη Ιο Γεεοηοϊΐΐίΐΐίοη : ΙΙιεΓείοΓε Ρο1)^ηιοε8, ρρερΒΓεεΙ £ΐδ ίοΓ 
3η εηεπιγ, \νΐΙΙΐίΐΓε\ν ουί οί ίΐιε οΐίγ. ΤΙιεη ΤΪΓέδΐίΐδ ρΓορΙιεδίεά 
ΐΙίΕΐ νΐοΙοΓγ δΐιοιιΐίΐ Ιίε Ιο Ιΐιε ΤΗεΒδηδ, ίί Μεηοεοευδ Ιΐιε δοη οί Ορέ- 
οη λνουΐά ΐ3εοοηηε ά νΐοΐϊηη Ιο ΜείΓδ. ΟΓεοη, Ιιολνενεπ, ρεΓεπιρΙοΓΐΙγ 
Γείϋδεά Ιο ^Ίνε Ιιίδ δοη Ιο Ιΐιε οϋγ : 1)ΐιί; Ιΐιε )7ουΐ1ι \ν£ΐδ \νί11ΐη^ — από, 
\ν1ιί1δΙ; ΐΐιε ίϋΐΙιεΓ νν^ΐδ \νίΐ1ι ιηοηεγ ρίειηηΐη^ εδοαρε ίοΓ ΙιίΓη, Ιιε ίπιιηο- 
1&1ε(11ιΐηίΐδε1ί. ΤΐΊεΤ1ιεΙ)&ηδηο\νδ1ενν1ΐΊε1εαεΙεΓ8οίΐΗεΑΓ^ΐνεδ; αηά 
Εΐέοοίεδ ΒπεΙ ΡοΙ γηίοεδ ει駕3^ίη^ ίη δΐηε^ΐε οοιηΙ>2ΐΙ Ι^ΐΠεά ε^εΐι οΙΙιεΓ. 
ϋροη Ιΐιϊδ, Ιΐιεη, ΙΙιείΓ ιηοΐΙιεΓ, ίιηθΐη^ ίιεΓ δοπδ ϋίείεδδ, Ιδΐά νίοΐεηΐ 
Ιιαικίδ οη Ιιετδείί — αηά Ορέοη ΙιεΓ 1)Γ0ΐ1ιεΓ ϊηΙιεΓίΙεθ Ιΐιε 1ίϊηί]^άθΓϊ): 
ίοΓ Λε ΑΓ•|ίνε5, 1)είη^ ν3η(][υίδ1ιεά ϊη 1)3ΐ11ε, ΓεΙίτεοΙ. Νονν ΟΓεοη, 
ΗΟΐϊη^ ί11ίΙ)εΓ3ΐΐ3τ, οοηδΐ^ηεά ηοΐ Ιο δερυΙοΙίΓε Ιΐιοδε ίαΐΐεη οί Ιΐιε 
εηειηγ υη(]εΓ Ιΐίε Ήιεΐ33π οϊΐαείεΐ. ΡοΙ^^ηίοεδ αίδο, Ιιε ο^δίουΐ υη- 
ίηΙεΓΓείΙ — 3ηθ (Έάΐρυδ Ιιε δεηΐ ίοΓίΙι πη εχϋε ίΓοπι Ηΐδ οουηΐΓγ: ΐη 
Ιΐιε οηε ΐηδΐ3ηοε, ΐηθεεεΙ, (}ΐδΓε^3Γ(1ϊη^ ΐΐιε Ι3\ν8 οί ΐΊΐιηιαηίΙ}^, ΐη 
Ιΐιε οΐΙιεΓ, ΐοο, ρίοΓΪπί^ ηρ ΓεδεηΙιτηεηΙ, ηοΓ ρίΐ^^ίη^ πιίδίοΓίϋπε. Γ.ϊηθ 1. 7Γ«ραλαζα;ν, ΙκινΊπ^ α88Μη€ά ΟΓ 
νβοίΐνεά ϊ'Λ ροαββ^Βίοη. βασιλε',αν^ Ιχίη^άοηι. 

ϋ-ίηβ 18. τη Καδ^αε-α, 111ΐά6|-8(3ηά ττόλί, 

ί7ί(3 €αάηι^αη οΐί?/, νίζ. ΊΊιώί'8, Ιΐιβ ΟθρίΙ^ί 
οί ΒαόΙίπ, ίΌιιηάεά Ι))^ Ο^ιΐιπϋδ. υίηα 20. ου <ρυλίζας τον άνθξοίιτηνον νό- 
μον, 7/οί Ιιανίη^ Ιίβρί ΐΗβ Ιιηηιαη Ιαιυ — ηοί 
ηιιηά/ηΐ ο/ ίΐιβ άκΙαίι^8 ο/ Κηιηαηΐίιι. τίίν 
οξγγιν "Κογοττοίήσας^ Ιιαννψ-/αΐ8(:1υ-€ύηίΐα€ΐ' 
εά ΙιαΙνίά-'βϊΙΙίΙΐ) §ίνΐη^ ιναί] (ο ρ(ΐ88Ϊοη. ΕΤΡΙΠΙΔΟΤ ΦΟΙΝΙ53ΑΙ. ΙΟΚΑΣΤΗ. 

"^ίΖ τνί» Ιν αστροις ονρανον τει^νων οόον, \ — Ρ"!! — |^ "1! — Ι"^^ 

καί χ^ξνσοκολλίιτοισιν Ιι^ζεζως ^Ίψξοίς, |~ "Γ "ΊΓ ~Κ "Γι*^ "Γ " 

"Ηλ(ε, ^οΰίΤς ΓτΓΤΓΟισ»!/, Ιίλίσσων φλόγχ, |- ν^ ^|ν^ _^|_ -|^ -||_ -]-^ 

ως ^νστνχτ) θί^ζχαη, τγ τόθ' νιιχεξα. |- -ρ -11" "Ι ' "Ιΐ'^ -|" - 

άκ.τΤν' Ιφτ^κ,ας, Κά^μ,ος 'ήήκ,' ι^λθε γ•ην Ο \- -{'•' ~\\~ ~\'^ ~ 

ητίΐν^', Ικλιττων ΦοΙνκτσΰίν Iναλ^α^ ρζβονχ' 

ος •τταΐ^οί γί}[Λ(χ.ς Κυττξΐ^ος ΑρμονΊοίν "ττοτε, 

ΤΙολν^ωρον ί^ίφνσί' του ^έ Αά^οοΆκον 

φυνοίί λεγονσιν, εκ οΙ τουόε Αα-ϊον• 

Έγω ^ε τταΓς (Λεν αΜζο^χν Μενοιαεως, 10 |^ -|^ "ΙΙ" "Ι^' -'ι!"^ "Ι"" 

Κρέων τ ά^ελφος μ,-ητρος εκ μ^α,ς εψυ. ν/ ν — {>>> — ι ν —Ι 1^ — 1^ —Ι 1^ Μ 

_ _|ν^ _Π>^ _1^ _ί|.^„|ν^ ^ -Γ-||--Γ-ΐι"-|"- ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙδΗ ΑΟΟΡΝΤϋΑΤΙΟΜ. 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 
Ώ'ΉαΙΕ, τειχναιν την ό'ϊΌν εν άιΓτρο{ς ούξανου, ααι, ί/Λ^εβούς χ^ξυσ-οκολλητο',α-ι δΊ'ψροι^, ΙτιττοΙη 
θόαίί, είλίσ-σων ^λόγα.^ ως ^ύσ-τυχν Θη^Λίσι ακτίνα εψήκας τότε τ>) 'ή^ΐξα, γινιχα, Κά^/ΐΛος^ 
ίκλιττούν ενάλίαν Φοινίσ^αν χβόνα., ήλθε τήν^ε γην' ός ττότε γήμα,ς Άρ^χόνιαν τταί^α, κύττςί^ος^ 
εζίίρύΰ-εΤΐολυ^ύΰξον' του δΈ λεγούσ-ι <{>ι;να{ Λάζ^Λκον, ϊε εκ τούδ'ε Αάϊον. Δε ίγω αλήζοιχαι τταις 
/Λΐν Μενοίχεαις, τε Κξεων εκ (ΛίΛς μ,ήτρος ε^υ α,^ίλ<ρος. 

ΤΚΑΝ^ϊΙ-λΤΙΟΝ. 
[8εΕΝΕ. ΤΙιβ €ου.Η Ιφτε ίΚε Κο^αΙ ΡαΙαύρ. οί. ΤΙιώίχ: .Τοοάαία εηίβΐ'δ ηηαΙΙβηύεά.'] 

αΟΟΑδΤΑ. 

Ο 8υΝ, οίεανίη^ ύιγ χν^γ ΐΗτου^Ιι-αηηΐθδΙ ΐΐιβ οοηδίεΐΐ&ΐίοηδ οΓ Ιιεει- 
νβη, 311(1 δεαίεά οη ΐΗγ ^ο1(^-^ο^η1;€(^ οζΐΓ, η'ΪιΙί οουΓ«;ίίΓ8 ί1<ΐ€ΐ, (ί3Γΐΐη^- 
3Γουη(1 είΤυΙ^βηοε, Ιιονν ΐηαυδρίοίοπδ Ιο Τ1ΐ6ΐ:)(?δ Ιΐιε 1)€'3ΐτι ΐΐιου δΐιοΐ- 
ΙεδΙ-ΓοΓίΙι ίΐιεη οη Ιΐιαΐ ά^γ, λνΐιεη ΟΒθηηυδ, ΒΒαικϋοπίπί^ ΐΐιε δ6α-1)0Γ- 
(ΙεΓβά Γ63ΐηι οΓ ΡΐΊοεηίοΪΕΐ, ο^ηιε Ιο ΐΗΐδ ΙηποΙ : — «Ίιο, Ιιανΐηο^ &ίΙεΓ- 
νν&ΓοΙδ ΓΩΒΓΓίείΙ Ηεπτιίυηε, (Ιαυ^Ηΐετ οΓ Υεηυϊϊ, Ιίει^πΙ ΡόΙγοΙοΓε: Γγοπι 
ΙιΪΓη ηολν Ιΐιεγ 8»)^ δρΓ3η§ Ι.άί)ί1ίΐευδ, 3ηά ίΓοιτι Ιιΐιη, Ι,άϊυδ. ΒΐίΙ Ι 
Ιιανε-ΐΙιε-ΙιοηοΓ-Ιο-Βε ΐΗε θαιι^ΙιΙεΓ ΐηθεεά οΓΜεηοεοευδ — άπα Οτέοη 
οΓοηε-αικΙ-Ι,ΐΊε-δΒίτιε ΓηοΐΙιεΓ Ιοοηι ίδ ιηγ 1)Γ0ΐ;ΙιεΓ. 

1. εν α,ΰ-τξοίς ουξΛνου, ατηοη^ ΙΗ( &1ατ8 ο/ νθΓ Ιο Γθίυιη ίο ΡΙΐ(κηίοί3 ννϊΐΐιουΐ 1ι€Γ. 
Ηβαΐ'ίη, πιβΗηΐη^ ΙΙιβ δ?^?ΐ5 ο/ ΐΗβ ζοίϋαο, ΤΙιο οϊίδοΙοΙοΓΤΙιεΙιβδ Ιίίκΐ ίΐιο 3ρρε1ΐ3- 
ΙΙίΓΟπ^Ιι ννΐιΐοΐι ίΐιβ δυη 3ρρείΐΓ8 ΐο οηΐ ' ίίοηοΓΟη(1ηι03, ίΐη(111ΐθΤΙΐθ1)λΐΐ8 ίΐΐθΐη- 
1ιΪ8 ν\'3γ. £(ΐ$1^(1ιϊπ3 3ΐ1ηϋΐΐ)§ Ιο Ιΐιί» δείνοδ \νβΓθ οίΐβη ς•3ΐ1εϋ €3(1η)όίΐπ3. — 
ρ3δδ3§β ίϋ ΟΠΟ οί Ιιίδ ΝοΙθδ 011 ίΙυηΐθΓ, 8ΐαί. ΤΙιώ. νϋϊ. 601. 

ΙΗαά. Δ., Ιΐ38 Ιΐιβ ίοΠοννίη» ννοΓϋδ : Έυ- ' 6. Φοίνίο-σαν ηνιγ 1)β 1ί\1νεη βίΐΙιΟΓ 38 311 

ριπί^ς τον ίίλιον τ^ν εν άσ-τξοις ουξανου τε/Λ.• 3θΐεΓΐίνβ ίΐρΓΟΡΪη^ ννίΐΐΐ χθόνα, ΟΓ Ηδ ΐΙΐβ 

νε<ν εψη οίον, τίίν 5Ίά τΖν ζω^ίχν ούτω κίνησ-ιν δ1ΐ1)«ί3υΐίνβ ρΓΟρεΓ. ΡΙΐ(ηΐίθΪ3, 8^ΓΪ3, 

<Ρράζαιν. ΤΙιβ δβηΐίπιρηΐ ϊδ ίιιιΙ)? δπΙ)1ίηΐθ. ογ Ρ^ΐβδίίηβ, νν'3δ 3 οοππίτγ οΐ' ΑδΪ3, 

2. χξυσ-οκολλητοίσι ^ί<Ρξθίς^ οη ^οΙά-Ζ'αβ- Θ39ί οΓΐΙΐβ ΜβίΙίίΡΓΓΛΙΙΟΗΠ, 1ΐ3νίΐ1§ Τ3'Γ6 
Ιβη€ά «ία/5 — οη ^οΙά-α)ΐηρα€ΐ€ά άηύ秕 3η«1 8ϊάοιι ίοΐ" ΐίδ ρΓΐηοΐραΙ Ιο\νηί. 
Ιοχ€8 ΟΓ €ΗαΗο}'1)€η€}ΐ€8. 7. Η3Γηιόηί30ΐ• ΗθΓΠΐίοηε μ ;\5 (ίηπίϊΐι- 

3. ΑΚΙπδ 311(1 δβνΡΓαΙ Μδδ. Ιΐ3ν€ 'εχία- \ ίβΓοίλ^βηιΐδ 1)}ΓΜ3ΐ8,3ηϋ ιπίΐιπβίϊΟίίιΙ- 
σ4)ν, οοηΐι;ιΐ7 Ιο Ιΐιε ιιΐ6ΐΓ6,1)υ( ΐηοΐΐιεί' ιηπδ ίΙιεί'οιιηΗθΓ οί'Τ1ιο1)θδ. 
Γεδρεοίδ ίίθ()(1. 10. κλτ.ζο^χα,ί,Ιωη ββΐίδναίεά — ΙΙιοηοτ- 

4. Τ1ιε6ε8, ιΗθ €3ρίϊ3ΐ οί Βοεόΐϊ» ίη αΐΐι/ εΐί/Ιβ τηι/ίβΐ/. Μρηοεοεπδ Ιΐιε εΙιΙβΓ, 
Οιβεεε, δπρρϋδβά Ιο Ιΐ3νβ Ιιβεη ίΌηη^1ε(1 \ν&«* ί^ΐΙιεΓ οί Ηίρρύπιεηβ, ^ο^Η8{3, ηπϋ 
1ί)^ ('ά(1ηιυ$ α Ρΐιορηϊαβη ρηηοβ, Λ\•Ιιοηι Οέοη. Μβηοροεπδ Ιΐιε 5οηη§ει , δββ 
Ιιΐδ ί3ΐΙΐ6Γ ΛςέηοΓ δεηΐ ΐη ςαοδί οί Εη- νβΓδβ 781, \ν3δ δοη οί Οπέοιι, Άηά ςοπ- 
ιόρ3 1ιϊ8 δίδίεΓ, ν\ίι1ι ροδίΐϊνε οιι1ει•5 ηε- δ€φΐεϋΐ1>• Ιΐε ηερ1ιε\ν οί ^ϋ^ύ2ι<ι. 12 12. ΕΥΡίΠίΔΟΥ Κ.αλουσ'ί α Ιοκοίσ'Τ'ήν με, τούτο γαρ 7Γ0ίΤ7}ξ 
ίϋετο' γαμεΐ όί Αά,'ίός μ,. Εττεί 5' «.τται; 
"^ν, χξοι/ία, λεκ,ΤξΛ ταμ '^χι^ν Ιν Ιωμ(Χ,σ^ν, 
Ιλυων ίοωτζχ. Φο'ίζον, Ι^α,ιτει ^' 'ά,μζχ, 
'ποί,^αίύν ες οικονς α,ρσενων κοινωήοιν. 
Ο ο εΐττεν, ω θί^^ΰασιν εν'ίττττοις αι/α|, 
μγ) σττεΐρε τέκνων α,λοκα δαιμόνων βίοί' 
ε» γαξ τεκνωσεις τταίΐ^ , α,ττοχτενεΐ σ ο φί/ς, 
κοα 'ΤΓοίς σος οίκος βιησετοίί ^ι α,\μο(,τος. 
Ο ο -ήοονη όυνς, είς τε βα,κχ^εΐον ττεσων, 
εσντείξεν τιμΐν ττΰίΐ^ΰί, κα,) σ'πε^ρα.ς βρίφος, 
γνονς τα,μτΐλάκνιμοι,) του ^εου τε τν)ν φάτϊν, 
λε^μων εςΉξο,ς, κοα Κίθαί^ϋνο^ λεττοις 
οίαωσι βονκόλοισιν εκ^εΤνοΐί βρέφος, 
σφυρών σιογιροί κέντξοί αιοίΤΤί^ξΟίς μέσον^ 
ΌΒεν ν(ν Ελλχς ωνόμοίζεν Όι,^ίΤΐονν^ 20 25 ν-ι ν ^Ιν^ "Γ^ ~|'^ —^ "Ι^ " 

Ι II Ι Μ Ι 

. _Ι._Ι!.__Ι^_1!__Ι«_ __|^_|Ι_^ ^1.-11^ _.,..||_-,._||._,, 

--Ι--ΙΙ--Ι--ΙΙ--1 η^ -- ■-'-' -^ '-' ν/_ν_ω _ν ν \^ « - ι- " ρ*» ^^Λ' « ν^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Δε καλουίτι με Ιοκάΰ-τίΐν, γα,ρ τούτο 7Γάτ«§ ε&ετο' ^ε Λάιος γάμει με. Δε ίττει νν άτταις, εχοΰν 
χ^ξονια τα εμα, Χεκτξα εν ^ιίμασί^ έλθων εξάιτα Φοίβον, τε αμα εζαίτεί κοινχνιαν άρσ•ενα?ν 'πα.ί^αιν 
εξ οίκους. Δε ο είττεν, ω άνα^ ευίτττΐΟίς Θ>ί€αί(Γ{, μτ) σ-τηίρε άλοκα τέκνων Βία. ^αίμονοη' γαξ α 
τεκνώα-εις τταιδ^α, ο <ρυς αττόκτενει «τε, και ττας σος οίκος Βτ)σεται δΊ'α αίματος. Δε ό ^ουςη^ονν^ 
τε τίεσων εις Βακχείον^ εα-ττείξε ημιν τταί^α^ και σττείξας (3ρ3<|)ο?, γνους τα αμ,ττλακήμα^ τε την 
<ρατιν του ^εου^ ^ι^οίκη βξε<ρος βονκολοία-ι εκθείναι ες λειμώνα 'Ήρας^ και λεττας κώαΐζωνος., 
^ιαττειρας (τιΚξα κεντξα μεσ-ον σ-<ρύξων» ϋύεν'Έκ'Καζ ωνομά.ζε νιν οί^ιττονν. 

ΤΚΑΝδΙΑΤΙΟΝ. 

δο ύϊβγ οάΜ 1116 ^ο^45ι^, Γογ Ιΐιΐδ ηαπιε χηγ ίαΙΙιεΓ σανβ ιηε; 2ΐη(1 
£4ϊϋδ ίαΐζβδ Π16 ίοΓ Ιιίδ ννΐίβ. 

ΒχιΙ δ6€Ϊ秕 1ΐ6 \ν&δ οΐιΐΐθΐβδδ, ^ίΊβΓ δΐιανΐη^ ίθΓ-α-1οη^ Ιίπιε π\γ 1)6(1 
ίη Ιΐΐ6 ρίΐΐβοε, Ιιανΐη^ ^οηε, 1ΐ6 οοηδυΐΐδ Αροΐίο ; 3ηά αΙ-ΐΗε-δΒΐηε-ΐίηηβ 
ΐωρΙοΓεδ Ιΐΐ6 οοΐΏηιοη-Μεδδίη^ οίπίΕίε οίΤδρΓΪη^ ίη Ιιϊδ ίαπαϋγ. 

λνΐΐ6Γ6υροη Ιΐιε ΟΓαοΙε τερίΐεθ, " Ο Μη^ ο/" χοατΗΙ^β Τ/ΐ6ΐ)68, βοιο πού 
ί1ΐ6 /υννονο/οΓ οΐίίΐάτεη, α^αίηβί-ίϊιβ-χνίΐί ο/ίΗβ Οοάβ :—-/ον ίβ ίΐιοη δΐιαίί 
ϋ€§€έ α 8οη, Ιιβ ίΐιαί 18 Ι)€§ού(6η βΐιαίΐ 8ΐαι/ ίΐιββ, αηά ίΐι^ ιυΗοΙβ ]ιοη86 βΐιαίΐ 
ιυαάβ ίΐιτον,ξΐι Μοοά" 

Υ&ί 1ΐ6, γΐεΜίη^ Ιο θεϋ^ΐιΐ:, αηά δυη'κ ίη ΐηεϊ^ΓΪεΙγ, ρΓοοπεαΙεά Ιο 
\18 ίΐ δοη; απά 1ιεινϊη^-1)6^οΙΐ6η Ιΐιε οΐιΐΐίΐ, Ιίείη^-οοηδοΐουδ ο£ Ιιΐδ 6γ- 
ΓΟΓ, 8ΐηθ οΓΐ1ΐ6 οοηιηιαηά οί ΐΗε Οθ(3, Ιιε ^ίνεδ Ιΐΐ6 ϊηΓαηΙ: Ιο Ιΐ6Γθδπΐ6η 
Ιο 1)6 εχροδεά 3ΐ Ιΐιε ηιεαθ οί ^ϋηο, αηά 11ΐ6 ΓοοΙίοίΟΐΐΐΊδΒΓοη — βΐ'δΐ- 
1)0ΓΪη^ ΐΓοη δρίΐίεδ Ιΐιρου^ΐι Ιΐιε ΐΏΪάθΙε οί Ιιίδ δηΜεδ; ίΐ'οπι ννΐιΐεΐι 
ΟΓεεοε η&ηηείΐ Ηιηϊ (Εάΐρϋδ. 12. Ύουτο, ΙΐηάβΓδΐαΐκ] τίννομα. ΟΓ ονομα^ 

ίιηρίίβά ίη Ιΐιβ νθΓ5 καλοϋσ-ί, 

13. γαμέί^ 1ίΙβι•α1Ι)?,65//0Μ5€«, ΐϋίίί*, ΠΛον- 
ηίδ— ίτββΐ}^, ίά\<.β8 νια /ον Λ?δ ΐβίβ. 

15. Ιλθάν, Ηανΐη^ ατήνβά — 3ΐ ])6ΐρ1ιϊ. 

17. ό, ϋιοΓδΙΙ^ί, /{?, Ρ1ιβε1)ΐΐδ, ϊ. α. ίΐιβ 
Οοά ΟΓ 0Γ3Γΐβ. 'Έυ':'7Γ7τοις,/αϊηοηί-/οι••α8- 
}ΐ0Γ8€8 — τ€ηϋα•ηβά/οΐ' ϋβ αΐιαηοΐ^. 

18. αλο^ νε! άυλαΙ, α ιηΐ ον /ηττοη). 
ΡοΓ βΙα εοηιβ Γ63ϋ άτερ, δηίΐ ίη ΐΐιβ ηβχΐ 
νβΓδθ, ει γαξ <^υτεΰσεις. 

\10. Τ1ΐ6 Μδδ. ίη Ιΐΐ6 δν?ίδδ Μϋδέηπι 1ΐ38 αιμάτων, «πά ΡοΓδΟΗ Γβηϊ3Γΐς8 Ιΐΐ3ΐ 

Ιΐιβ ΤΓα§ΐο ροβίδ οοθ35ίοη&11^ ηδθίΐ Ιΐιίδ 
\νοΓά ίη ί1ΐ6 ρΙπΓαΙ. 

24. Κώαιρωνος λενας\νΆ& Ά ρΓΟηίοηίΟΓ^Τ 
οί ΒοεόΙί», δ30Γ6ά Ιο ^ιφ^ι(^^ 3η(] ΐΐιβ 
Μη868. ΗβΓβ Αοί3βοη,§ι•3ηϋ8οη οίΟάά- 
ιηιΐδ, 1ΐ3νίη^ 1)ββη οΙΐ3ΐι§β(1 ΐηίο Ά 8ΐ3£, 
\ν3δ ΙοΓη ίο ρίθοβδ 1)ν Ιιίδ ο\νη (1ο§8; 
αηά 1ΐ6Γθ ΗέΓοηΙθδ ΙίΐΓιθά α Ιιηςβ Ηοη. 

27. Βπιηοΐί βηιΐ Β^^1^ Ιείΐ οαΐ ΐΗίδ 
νβΓδβ— αηά οβΓίΓιίηΙ}^ ίΐ ροδδβδδβ» ΙίΙΙΙβ 
Ιο Γεοοηιιηβπά ίΐ. Όί^ττοΑ^ν, 8ινυΙηβοί. -_|..1,..|..„-_|.- 

.-|._||-..|«-||--|νν 
__|._||-_|ο_Ι|.-|.. _ ν_ ν.-;. -|-- -_Κ._ - _ ν>_ Κ^-^ν^ II ι ^ _|ν^__ «^ ^|ν^_1'— — {^ ^ _ - «- Κ/ - V- ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 28. 13 

ΧΙολν^ου ίε νιν λαβόντες Ιττττο^ουκόλοί 

φίρουσ ες οίκους" είς τε όεσττοινιος %ε^<^ί Γ "ι "Ιι 

Β^ηαοίν• ^ ίε τοι/ Ι/λο» ω^Ινων 'ττόνον 30 |^ -|^ -',|^ ^^|^ -||- -|-^ 

(λΧ(7Το7ς υφεΐτο, καί 'ττοσίν ττείθει τεκεΓν. 

'Ήίίϊ (5ε -ττυρσοίΤς γεννσιν Ιζα,νόρονίλίνος, 

ττΰί,ΐς ον[Λος, ^) γνους, η τίνος [ΛΟί^ων τΤίΧξχ, 

ίστειχ^ε, τονς φυαοίνΤΰίς Ικ/χαθεΓι/ θελα;», 

ΤΓξος ^ω[ΛΩ(, Φοίζου' Αά'ϊός $' ούι^ος 'ττόσις, 35 |- -|^-1'γ "Ι^^ "'γ -|^ ^ 

τον εκτεθέντα ττα,Τ^οί (ΛΟίστενων ^Λ^εΧν, |ν^ _|α^ _||ν^ _|ο _||_ _|^ - 

ε( μ.Υΐ}ίετ είνι' καί ^ΐίνάτττετον ττόόο, 

εκ Τΰίντον α,μ,φω (^ωκίοος σχίστίς όσοι/. 

Καί νιν κελεΐίει Αΰί\Όυ τροχιτίλοίτνις, 

ω |ε'νε, τΐ'ράννοκ Ικ'ττο^ων μ.ι^\στοίσο' 40 [- '^ »Ί^ -||- 

δ 3' έΓρτΓ α,νοί,υοος, μ.εγΛ φξονων' "ΤΤωλοί σε νίν 

^"ήλοίΐς τίνοντοίς ΐζεφο^ν^σσον 'ττοοων. 

"Οθεν, (τί τάκτος τ&ϋν κακί/ν ^/λ οεΐ λέγειν \) 

ΤΗΕ ΟΚΌΕΚ, ΑΝΙ3 ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤυ ΑΤΙΟΝ. 

Νιν ϊε ίτΓΤΓοβούκολοί ΤΐόΧυ^ου λα?&ντε? φε^ούίτι ες οίκους" τε εθίίκαν εί^ Χ^ζο•ζ ^εσττοίνης' ^£ ή 
(Λασ-τοις υ<ρείτο τον ε(Λθν ούΥίνων ττόνον, καί ττειθει ττόσ-ιν τεκειν. Ή^η 5'ε ό ε/Λος τταις ττύρτΛίς 
γενυοΊ εζαν^ςούμ,ενος, )ΐ γνους, » μ,άΒύύν ττάρα τίνοζ•, εο-τειχε, θ-έλων εκμ,αθειν τους <ρυΰ•άντΆς, 
<!Τρος ^ού(ΛΛ Φοίζου' τε Αάϊος ό ί(Λος ττόσ-ις, ^αιηεύων (/,άβειν τον τται'ϊα εκτεθέντα, ε» (Λτ,κ.ετί 
εΐη' και ά/Λφω ^κνάτττετον ττό^α εις τούτον ο^ου σ-χισ-της ΦίίκίδΌς. Και •πξοχτιλατης ΛάΓον κε-τγ>'->' 
λεύεί νιν, ω ^ενε, [χε^Ίοταα-ο εκττο^ων τυράννοις' ί'ε ό, /Με^Ίϊ ψ^όνων, έί^ττε αναύ^ος' ίε ττύλαγή' 
λαίί ίζί<ροινί<3•σον νιν τένοντας ττόδ'ίϋν. Όθεν (τι 5'ει |ίΛε λε)/είν τα έκτες τΛ;ν κάκων)) 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ΗΐΐΏ ηο\ν Ιΐιε οΓοοπίί οί ΡόΙ^Ί^υδ Γιηίΐίη^, οδΓΓγ Ιιοηιε, αη<] ϋβροδίΐ 
ίη Ιΐΐ6 3ΓΙΏ8 οίΐΗείΓ πιΐδίΓβδδ : Βη(1 δΐιε Ι^εηεαίΐι ΗβΓ 1)0δθΓη ρΐαοεά Ιιίιη, 
ιη3^1)ίΓΐΙι-ρ3η^ ΙοΐΙ, 8η(1 ρβΓδίιεκΙβδ Ιι6γ Ιοπά δΐιβ Ιιαά 1)Γου§1ιΐ; Ιιϊϊώ ίοιίΗ. 

Αί Ιεη^ΐΐι, ΙιοινενβΓ, Γπγ δοη, \νΊΐΙι ΗβΓίίεηίησ οΐΐί^εΐίδ, αΓΓΪνίπο•-{ΐΐ;- 
πίΣΐηΙιοοθ, €ΪΐΙ)€Γ ΐπΐυϊΐίνείγ-δυδρβοΐίυΐ, ογ ΙΐΕΐνΐη^ ΙεαΓηΙ Γγοπί δορηε 
0116, \νεηΙ, θεδίΓουδ οί ίΐδΟίιΤίαίηίη^ Ιιίδ ρ^τεπίδ, Ιο ΐΐιε Ιειτιρίο οι 
Αροΐΐο — αί-ΐΙιε-δΕίΓηε-ΙΐΓηε Ι,άϊιΐδ Γηγ ΙιυδΒαηεΙ, δεείίίη^ Ιο 1ίπο\ν αΐ3οιι1: 
1ιΐ8 δοη, \νΙιο-Ιΐ3ί1-1)ε6η-εχροδε(1 — ΐί Ηε ννεπε ηοΐ δΐΐΐΐ Ιίνϊη^ : βγκΙ ΙίοΙίι 
3θίη 3ουΓηεγ αΙ ιΗϋΙ ροϊηΐ οΓ γοεοΙ «ΊιεΓε-ΐΙ-θΐνίθεδ-ΐΙδεΙί ηε&Γ Ρΐιοοϊδ. 
ΗεΓευροπ ΐΗε €ΐΐίΐηοΙ;ε6ΓθΓΙ.άϊϋδ οοηιηηίΐηθΐη^Ι^Γ-ΒΟΟοδΙδΙιΐηη — "Ηο^ 
8ίταηξ6Γ, §€ί-ίΙΐ€6 οΗέ ()/ ίΐιβ ίνα}/ ο/ ρηηο€8 :" Ιίΐιί Ιιε, 1>είη^ νηίσΐιΐ^τ 
ρΓΟϋά-οΓ-δρΪΓΪΙ, \νΒΐ1νδ-οη \νίΐΗουΙ δρεδίίϊη^ — ΙϋΙ Ιΐιεδίεεοΐδ ννΐΐΐι ίΐιείΓ 
ΗοοΓδ θγεεΙ-ίη-1)1οο€ΐ Γογ Ηϊιη Ιΐιε ΙεπεΙοπδ οί Ιιίδ ίεεί. 

ΑΜίιϊδ (ννΐιγ ηεεθ Ι τείίΐΐε οίΓουηηδΐ3η€€δ 1)εγοηά Ιΐιε ΙιοΓΡΪοΙ-οΙεείί ?) 

28. ΙττΊτοζουκόλοι, 1χοτ8β•Ιΐ€ΐ'ά8ϊη£η — ρβτ- \ <ρύσ•αντας ογ τεκάτας 1)β ΐΗβ ΓΪβΙιί ννοΓά, 
«0715 αΙΐ€ηάίηξ οη βΐιαίδ - §Γυοηΐ8. Ηο- αΐΐΐιοηςίι βνίτν ριΐΐιΐοη βικΙ ]Μ8. Ιιαδ ίΗβ 
ηιβΓ, 11. τ. 220, 11868 Ιΐιβ βχριοδδίοη Γττ- | Γοπήθγ. 1 1)ϋ1ίε\ ρ <ρύΰύ ί^ΐςηίίΐθδ ^ί^ΰπιο^ Ι 
ττοι Ιζονκο\ίοντο. Λί'δ'^ί, ΓβΐΙιβΓ (Ιΐίϊΐι γάνίο, Ι 1)ΓΊηξ/θΓίΙι : 

29 — 30.<^ίρουΰ•ιτεΒηκαν,ί}ΐ€^})τνη^αηά ι νβΐ ίη Ιΐιβ ΜβίΙέΒ, ΥίίΓδβ 1059, \νβ βικΙ 
ρΐαοεά, 3 3ιηηΙ)1ίη^ οί Ιεηββδ ΗΐΙοςβίΙιβΓ εζε<*>ύί-α(Λεν αρρίϊεά Ιο Ιΐιβ ηιοΙΙιΐ'Γ. (Έοΐί- 
Ϊη(ΐ6ίβη8ί1)1β, ηηΐ65δ ννβ ραπ ΙοοΚ οπ Ιΐιβ ριΐ5 ΐδ ΙιβΓθ ϊη 8ε3Γθ1ι οί Ιιίδ ρϋΓβηίδ, οι• 
30ΓίδΙεθί)καν3δΙ)βίηρ3ΐβηδβδΐιΙ)δ6ηη6ηΙ- ι ιαΐΐΐθΐ• οίΐιίδ ίίΐΐΐιετ; αιΐίί ίΐ ιηί;γΓβαδοη- 
1γ ρνβδοηΐ : τον Ιμον ί^',νχν ττόνον, Ά ρΙΐΓ3δβ 3ΐ}Ιγ εηοπίίΐι ίί.οη ϋβ δπρροδεά ίΐΐίΐί <ρνΜ^ 
&γΏθηγη\ο[\9\\\\\ι,υΐΐ€ΐϋ}ιο^αν€ΐη€αηιο• \ ντίιϊοΐι ΓβίβΓ3 ηιοΓβ ρΓορβΓίν ίο Ιΐιβ Ιίι- 
ί/ι«Γ'δ ρωι^8: Αΐάιΐδ ^η^ι πιαυχ ο11ΐ6Γδ ι ΙΙιθγ ϊδ ά οΙιοϊοθγ βρίίΐιεϋ ίΙΐ3Π τ.'κτΛ>. 

1ΐ3νβτα)ν ((Λχν — 501Τ1Θ τον ί(χΖν. 40. 86νβΓ£ΐ1 ]Μδ8.1ΐ3νΡ ω ζίΤνε. δοπίθ 

31. ΡοΓδοη δ€6ΐχΐ6ά(1οιι1>Ιίϋ1\ν1ΐ6(1ΐ€Γ ! τυραννούν, ΐοοοϋδίηιςίΐοη οεπαίπΐνςοοϋ. 14 44. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Τίο\υζω τροψεΐ όΐοωσίν. Ω,ς ο Ιτηζοί,ξεί . 45 

Έφίγζ ά,ρττΛγα,Τσί ττόλιν, Ιι^ος τ ουκ ^ν ττόσις, 
Κξίΐύν αίίλίρο; τά/Λα ϋΎΐξυσσα λεχι^' 
όσης σοφ^ις οί^ίνιγμ,οί ττοίξυίνον (/.αυοι, 
τούτω ^ϋΐ/άψεκ/ λεατροί' Ύνγχ^ανει οέ ιτωζ 
αίνιγίΛ ε[λος <πχ7ς Οι^ιττονς Σφίγγας (ΛΟί^ων, 50 
•Αίχϊ σκν}7ΓΤξ ΕΤΓαθλα τ•κσοε λαμ.^ά,νει χβονός. 
Τοί[Λεΐ οε τ-ην τεκονσχν, ουκ ε^οως τα,λας, 
ουο η τεκουσα, τταισί συγκοίμ,ω^ίνη, 
τίκτω ίε τταΤ^ας τταιίί, όνο (Λεν α,ξσενοίς^ 
Ετεοκ,λεα, κλανην τε Πολυνείκους βίζχ,ν' 55 

κόρας τε ^ισσάς' τνν /χεν Ισ^-ήν-ήν ττα,τνίζ 
ωνόι/οίσε, ττίν ^ε ττξόσ^εν Ανηγόν-ήν εγω, 
Μΰί^ων σε τοί^α. λεκ,ΤξΟί (λ-ητξωων γχμ,ων, 
εκ Ό[Λ.[Λ0ίΌ α,υτου όεινον ε^ί/,^αλλε» φόνον, 
^ξνσ'/ίλΰίτοις ττόξ^ταισιν α,ίμ.ά^θίς αόξο,ς. 60 — <^ \^\\^ — 1^ _ιο_ι^(^ μ^ - Ι-» _ ω - « ω -κ< «»« ν(^ — — -Ιω \^ ^ -\^ >^ ίν^ - \^ ι»-" ->-' -« - - -ι- -Γ -Γ -II- -ι- - 

--Ι-1Ι-Ι-ΙΙ--Ι-- 

— — 1>>< ~~ ~|^ ^ ^^^ ~Ι^ ^ 

ι^ν— |ι^ —Ι |>^ν^— — Ιυ — -_!..1Ι__,|ν.-||--|._ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

τταις κα/νει ττάτε^α, και λάζων οχή/ΛΛΤα, ^ι^ωα-ι τρόι^ε; πόλνζω. Δε, ως Σ<ριγξ εττεζαξει ίρτΤΛ- 
γαΐα-ι πάλιν, τε 'εμος ττόσ-ις ουκ >5ν, Κξεων α^ελ<ρος κτιξίσσει τα ε(ΛΛ λεχτ^' ^ι/νά^είν λεκτρα, 
τούτω, όστις (χάθοι αινίγ/ΛΟ. σόψης ττάξθενου' δι πως εμος παις οί^ιπους τΰγ-χανζι /υίάθων αΐ' 
νΙγ(ΛΛ Σ<^ίγγος, και λάμ,ζανει επάθλα σκκπτξα τήσ-5'ε •χιόνος. Δε γάμει τ>}ν τεκούσ-αν, τάλας, 
ουκ ει^ως, οΰ^ε ή τεκούσ-α (τυγκοιμωμενη παί^ι, Παί^ι δίε τίκτω παί^ας, μεν ϊι5ο άξσενας, Ε- 
τεόκλεα, τε κλεινόν βίαν Πυλυνεικους' τε ^Ισ-α-ας κόρας' την μεν ττάτηρ ωνόμασε Ισ-μήνγ,ν, ίε εγω 
την προσΒεν ΑντΙγονην. Δε μά^ων τα εμα λεκτξα μητρώων γάμων, εμζάλλει ^ίνον φόνίν εις 
όμματα ίύτου^ άιμάζας κόξας χ^ξυσήλατοις ποζπα'ΐζπ, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ιηγ δοη πηυΓθεΓδ Ιιίδ δίΓε, ίΐηϋ ΙΐΕΐνΐη^ ίΆ^βη Ι\ϊβ οΐΐίίποί;, ΐΏ&Ιζεδ-α-ρΓβ- 
δβηΐ-οί-ίΐ; Ιο Ιιίδ ΓοδΙεΓ-ΓαΙΙιεΓ Ρόΐ3^1)ϋδ. 

ΑίΙεΓννζιΓάδ, \\Ίΐ6η ΐΐιβ 8ρ1ιίηχ \ν&δ ρρεγΐη^ \νΐΐ1ι νϋΙΙυΓε-ΙϊΙίε-Γ&ρΣί- 
ο'ιίγ ΟΩ Ιΐιε οίΐγ, αηά ηιγ Ιίυδΐ3δηί1 \ν£ΐδ ηο ιηοΓε, Ορβοη πιγ 1)γοιΙι€γ 
ϊδδϋεδ-α-ρΓοοΙαίΏ&Ιϊοη οοηεεΓπίη^ ιηγ εβροΗδΕίδ: ΐΗ&Ι Ηε \νουΜ οοη- 
ΓεΓ ΐΏγ ΐ3εά οη Ιΐιε ιηαη, ννΐιο δΙιοαΜ δοΐνε ΐΐιε οεηί^ηπίΐ οΓ Ιΐιε ΟΓ&Γΐγ 
ιηοηδΙεΓ— αηά δοηιείιονν ιην δοη (Εάίρυδ ΙίΒρρεηδ Ιο εχρίΒΪη ΐΗε ΓΪίΙ- 
<ίΙε οί Λε δρΗίηχ — αηά Γεοεΐνεδ Γογ Γε\ν&Γ(1 ΐΗε δοερίΓε οί ΐΗΐδ Γεβίηι. 
δο Ιιε πΐ3ΓΓΪεδ Ιιίδ ιηοΙΙιεΓ, \νΓεΙοΙιεά-ιη&η, λνΐΐΐιουΐ Ι^ηοννίη^ ϋ ; ηεΐΐΙιεΓ 
θΐά Ιιΐδ ιηοΐΙιεΓ, ΐΗ&ί; δΐιε νν&δ Ιγίη^ άο\νη ννΐΐΐι ΗεΓ δοη. 

Το ιηγ οΐιΐΐοΐ, ΐΗεη, Ι ΐ3ε3Γ οΙιΐΙοίΓεη : γεδ, 1\νο ηΐίΐΐεδ, Είέοοίεδ, Ηπά 
Ιΐιε ίαΓ-ίαιηεά δίΓεη^ΐΙι οΓΡοΙγηίοεδ; δίδο Ιννο ^ΐτΐβ — ΐΗε οηε ίηοΐεεά 
ΙιεΓ ΓΕίΐΗεΓ οαΐΐεά ΙδΓηέηε, £ΐηά Ι Ιΐιε οίΗεπ, Βείορε-ΙιεΓ, ΑηΙ%οηε. 

Βϋΐ Ιιε Ιΐίΐνίη^ θίδοονεΓεά ίη τεδρεοί οί ιην Ι3εε1, Ηΐδ πΐ2ΐΓΠ3^ε ννίΐΐι 
Ιιίδ ΐΏοΐΗεΓ, οοίΏΐηΐΙδ α άΓεΕίΙίυΙ δοΙ-οί-άεδίΓυοΙΐοη οη Ιιίδ ο\νη ε^εδ, 
(ΐΓοννηίη^-ΐη-1)1οο(1 ΐΙιεΪΓ 0Γΐ3δ \νΐ11ι Ιιϊδ §;ο1άεη Ι3υε1ί1εδ. 45. Πολύζω τξΟφεΤ, ί. θ. τω άναΒρ'ζ•\>αντι, 
Πολύοο) όνομα. Έττε^άρεί ΐδ 311 ΑΓΟ^άΐαπ 
ΛνΟΠΪ,ΙΙΐβ ΑΓθί(ϋ»η8 ίΟΓ επιζαξεω 8Λ}/Ίη^ 
επιζαξεω — 311(1 ίΟΓ βάλλω \\\αγ 8310 ζελλω, 

48. !ί(ί1βι•3ΐ1γ, ΐΗβ αηΐ^ηια ο/ ίΐιβ ιυΐ8€ 
νίΓ^ίη. ΤΙιβ δρΐιϊηχ \να5 3 ιηουδΙβΓ \νϊΐΗ 

ΙΙίβ Ιΐβπά 30(1 1)Γ638ΐ8 οί 3 ν»^οπΐ3η, Ιΐΐ6 

1)0(1)? οΓ3 (1ο§, Ιΐιβ \9ίη§δ οί3 1)ΪΓ(1, ιΐιβ 
ρ3\\'δ οί"3 Ιϊοη, 3ηά Ιΐιβ ί3Ϊ1 οί3 δβιρβηί, 
86111 \)γ ^(I110 Ιο ίυί68( Β(εόΙΪ3, Άηά ριι- ηίδΐι ίΗθ Γ3ΐιιΐ1γ οΓ Οάίΐηιαβ. ΤΗε 36ηί§- 
ιη3 Λν38 Ιΐιΐδ : " ΙΨΙιαί αηϊιηαΐ υυαΙΗε οη 
/οητ ΐ€ξ8 ίη ίΗα τηοτηΐπζ, ίινο αέ ηοοη, αηΛ 
ίΐιτββ ίη ίΐιβ €νβηίη§1 ΑηδλνβΓ. — Μαη. 

50. Αίΐ6Γ 11ΐΐ8 νβΓδβ \ν6 οίΐβη βοίΐ 
ίΗθ Γοΐΐοΐνίη^ : όθεν τύραννο; τη3-5'ε γης κι- 
θισταται. ΤΙΐίδ ΒΓΟΠΟΐί 311(1 Ββοΐί οπιΐϋ. 

58. 8οη36 3(1(1, ο πάντ ίνατλας 'Οιϊ^ι- 
πονς παθήματα, ΛνΙΓιοΙι Βεοΐί Γβίαίηβίΐ. 

59. Ια Αΐάυδ 3ηί1 Μδ8. ομματ άντ^υ. Φ01ΝΙΣΣΑΙ. 61. 15 \\^ — |ν> — - ν^ ν^Ι<> -Κ^ -|ν *^ «__^^ν^«_ «_ ν> -ν-• -- ν^ ^>^ _Κ^-ν --Ι--1Ι--Ι--ΙΙ--1-- κλείθξοίζ εχξν-^α,ν τΤίΧ-Τες , Ι'ν αμ.ν^ι/.ων τυχτ) 

γένοιτο, ττολλων οεομεννι σοφΐ3•[/.ΰοτων. 

Ζων 5' εσ-τ εν όικοις, ττρος ίε της τνχιης νόσων, 

αξοος άξατχί ττοασίν ά,νοσίωηίτχς, 65 |ν. -|ν^ -||- -|^ ν^ ν.||ν^ _|ν. - 

^νίκτω σι^Υίρω ^ωμχ οιοίΚαγεΐν τοόε. 

Ύω 3' εις φόζον νεσοντε, μ,-η τελεσ-φοξους 

Ιυ^α,ς ^εο) κροίΐνωσιν, όίαονντων ομού, 

ζυ(χζά,ντ εταζοίν, τον νεωτερον ιτοίξος 

φεύγειν 'εκόντοί τίιν^ε ΠολυνεΙκην χ^όνα, 70 |- -|>^ -||^ -|^ « «||- -|^ ^ 

Έτεοκλεοί 5ε σκ^ηττΎξ 'ίχειν [λενοντα γής 

Ινίίχ,υτον, άλλόίσσοντ• Έττε* 5 εττ^ ζυγοΤς 

χΰί^εζετ οίρχνς, όν /χεθίστατα» θρόνων, 

φυγάδα. 5' άττωθεΓ τ-ησ-^ε Πολυνείκ>5ν χβονος. 

Ό ^"Άξγος ελ^ων, κί?5ος Ά^ξάστον λοί^ων, 75 \^ -\^ -||- -|^ -||- -|ν^ - 

"ΤΓολλί^ν άθροίσ-ας άσ-ττίί* Άς^ε*^"» «7^** |_ - 1« _||- _|ν> -||- -|ο - - -^ - - -\^ -\\^ - ^ ν> ""-|"-||--|"-ΙΙ"-Ι"- 

ο — 1^ ~~ ~Ι^ 'Κ* 'Ι*^ ~ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Τ8Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Δε εττεί γίνυζ ε/χων τεκνοον α-χ,ιάζεται^ ε)ίρύ-^αν ττάτεξΛ κλείθξοις, 'ίνα. τύχι, ^εόμεντ] ττόλλων σο• 
<ρΙσματοΰν) γένοιτο αμνήμοον. Δε έίττί ζαον εν οικοις^ 5ε νοσ-ων τΤξος τ^ς τύχ/ις, α-ξάταί ανοσ-ΐ'ί- 
•τατα,ς άρα.ς τταία-ί^ ^ιά,λαχειν τόδ'ε ^ά)μα, θήκτ» σι^τίξο]. Δε τω {ττεσόντε εις <^όζον.,μΐ)^ οικούν- 
των ομού, θέοί κραίνοϋπ ενχ^ας τελέσ-φορους) ζυμζάντε ετά^αν, Πολυνείκην τον νε-χτεξον ττάξος 
έκόντα <ρεύγειν τΜε χΒόνα, ϊε Ετεόκλεα μένοντα εχειν σχ,ήτττξο. γης ενίΛυτον, αλλασσόντε, 
Έηει καθεζετο 5'ε εττί ζύγοις άξχης, ου μεθίσ-τα,τα,ι ^ρόνοΰν, δϊ αττοόθει Πολι;νείκ»ν <ρύγα^α τήσϊε 
χβόνος. Ό, ίε, έλθουν Άξγος^ "Κάζοον αή^ος Α^ξάσ-του, αθξοία-ας ττόλλην άσ'ηΐ^α. Αργείούν^ άγει. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

Βϋΐ: αΓΐ6Γ-ΙΙιειΙ ΐΐιε οΐιεείί οι ηιγ οΙιΊΙίΐΓβη Γίρεηδ-ΐηΙο-δΙίΗθε, Ιΐιεγ 
Ηιά ΐΙιείΓ ίαΙΙιβΓ ννΐΐΐι 1>ο11;8, Ιΐιαΐ: Ιιΐδ Ιιαρθ-ΓαΙε (Γε(|αΪΓί秕 νη^ηγ \νΪ5ε- 
ΐϊίεΛδυΓεδ-οί-ροΙΐογ) ιηί^ΐιΐ 1)ε ίοΓ^οΙίεπ. 

δΐίΐΐ Ιιε ίδ Ηνίηίϊ• ίιι ίΐιε ρειίίΐεε : ΒυΙ δίοΙί-ίη-ΓηίηεΙ αΙ Ιιΐδ δ&θ-άεδίίηγ 
1ΐ6 ίηιρΓεοΕίΙεδ Ιΐιε ιποδί υηΐΐίΐΐΐοννεά ΟϋΓδεδ οη Ιιίδ δοηδ — Ιΐι&ΐ; ΐΐιεγ 
πιαγ 8ΐΐ£ΐΓε-1)ε1;ννεεη-ΐΙιεηι Ιΐιϊδ Ηουδε \νίΐ1ι ΐΗε δ1ΐ£ΐΓρεηε(1 δννοΓθ. 

Νονν ΐΗεδε-1\νο, (Ηανΐη^ ίίΐΐΐεη ΐηΐο ΓίΓεαθ, ΙεδΙ, \νΙιΐΙδί; Ιΐιεγ άννεΐΐ Ιο- 
^είΙιεΓ, ΐΗε Οοοίδ ταΐϊΓγ Ιΐιεδε οαΓδεδΙ)Γου^ΙιΙ-Ιο-οοηιρ1εΙΐοΩ), οονεπΕίη- 
Ιίη^ οίείεητίΐηείί Ιΐιαί; Ροίγηίοεδ, ΐΐιε ^^ουη^εΓ δοη, δΙιοιιΜ ίίΓδΙ, οΓ-1ιΐδ- 
ο\νη-ΓΓεε-ννί11, (ϊεραΓί Ιΐιε τείΐίΓη; ϊΐη(1 Ιΐι^ΐ Εΐέοοίεδ Γεπιαΐηΐη^-ΙιεΓε, 
δΙιουΜ ΙιοΜ ΐΗε δοερίΓε οΓ Ιΐιε Ι^ηά ΓοΓ-ΐΗε-δρ2ΐοε-οΓ-£ΐ-)^εαΓ : οΐιαη^- 
ίη^-ίη-Ιυπηδ. 

ΛΓΐεΓ-ΐΙι»1; Ιιε Ιΐδά δίΗεη, 1ιο\νενεΓ, οη Ιΐιε ΓΟδίΓυηι οΓ ειπρίτε, Ιιε 
(ΙΐδπιουηΙδ ηοΐ Γγογϊι ΐΗε ΙΙίΓοηε — ΒαΙ (Ιι-ΐνεδ Ροΐ^^ηίεεδ & Γυ^ίΙΐνε ίιοπι 
Ιΐιε Ιίΐη^οΙοηΊ. 

Ηε, Ιΐιεη, Ιΐίΐνίη^-σοηε ίο Απ^οδ — Ιι<ινϊηί>• ίοΓπιεοΙ αη αϋίαποε λνίΐΐι 
Αίΐι&δΐιΐδ — ΙΐΕΐνϊη^ δδδειπΒΙεά ά ναδί Άΐνηγ οϊ Ατ^ϊνεδ, Ιεαάδ ΐΐιεηι οη: 61. ΡθΓ8οη ςποΐββ δίαΐϊιΐδ, ΤΙίβΙ). ίν. 
336, αύτη ν686ί$ νέη'ιΐ ήϊγιΐηα ^έηΪ8, ηΐθ3η- 
ϊΐ){; Ιΐιβ άονν'π λλ'ΙπρΙι 31 Ιΐιβ δζβ οΓ ρα- 
1)6Γΐγ ιίρεηδ Ιο Ιιλϊγ οη Ιΐιβ ο1ιβο1<. 

62. τνχη ί^ βίΐΙΐΟΓ ^00(1 ΟΓ 1)3ί1 ΓοΓ- 

Ιηηβ, 3η(1 ιηπδΐ 3ΐνν•3}8 Ιίβ (3Κ6η αοοονϋ- 
ϊη^» Ιο Ιΐΐ6 οοηΐθχΐ. 

65. αξΟί, ΗΙνβ τΰχτ,, 1111181 1)β ΠΓιάβΓ- 

δΙ:οο(1 ίη ΐΈίβΓβϋοε Ιο ννΐΐδΐ Ιΐ3δ ςοηε 1)6ΓθΓβ, 38 ίΐ οΓίθη ίηιρΗθδ ΙβηβάίΰΗοηΒ : 

Ιΐΐθ 83ηΐβ η)35Τ 1)β 83Ϊ(ί θίευχα.ς, ΥβΓ. 68. 

68. ΛξαΙνοιεν, ννϊΐΐι ΒΓυιιε1(, δθβηΐδ ϊα 

861186 ΐηΟΓβ 3ρρΓ0ρΐΊ3:β Ιΐΐβΐΐ κ^αινΑ)3-ί. 

69. ετα^Λ•/, 8θβ τάί-ίτο), / 1'€$θΙκ€. 
7:}.μεΰΙΐΓτατα.ι,3. δϊΐΐ^;. ρΓ68. 111(1. ρ383. 

ΟΓ ηιίίΙ. οί μεθίττημί,άίιηόνεο. 

76. τΓολλ^ν άτττί^χ, ιηαηιι ^ ^ίιϊβΐά ον 
$Ηί€ΐ(ΐ£ά ίιοίφ—αητκά 8<ίηαιΙιοη. 16 77. ΕΥΡΙΠίΔΟΥ 80 85 1^ _ΙΙ^ ~~ -Ι*^ *^ ^~ "1^ 

ν/-|«-- _|ν-||«ι4-|ν ν.» 

"-|"-ΙΙ"-|"-||--|"- 

ν^ _|^ _||ν -|« -|| — Ιν ο 

--|"-Ι|--|"-ΙΗ-|"" 
--|"-ΙΙ"-Ι"-ΙΙ"-Ι"- 

ν-|ν^-||-_|>^_||«-|^- 

1^ -Ιο -.. -Ιο -||υ-Ιο- 

ο — |ο <^ ^\\— ~|^ ~Γ^ ~|^ 
\^ — Ιο — — — 1^ ^ ο|ο — 1*^ 

ο-|ο_||--|ο-||--|νο 

Ιο —Ι — — ο — — — ο ο ΒΤτεισΌ, ΐϊοαόί τταίόΰί, ττρίν ψαϋιταί όοροζ 
Ύίξίίν Ο υ Ίΐΐμ,φ^ζις φγισιν α,ντον όί'γγε'Κος. 
Αλλ , ώ φοίεννας όνροίνον νοαων 'τττνχ^χς, 
Ζεί-, σ,ωσον '/ί[Λα,ς, οος ^ί σνμ,0>α,σιν ΤΒκ,νοίς' 
^ρν) ό , Ε( σοφός ητίφνκοίζ, ουκ. Ια,ν βροτων 
τον α,ντον αεί ονστνχτ} κοί^εστάνοα. 

ΠΑΙΔΑΓί2Γ0Σ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 
ΠΑΣ. 'Ω, κλεινόν όίκοις, Αντιγοννι, ^άλος ττα,Τξΐ, 
Ιττεί σε [χ>]ΤΥ}ξ ττοίρ^ίνωνοίς Ικλί'ττιΐν 
μ,ε^νίκε, [χελά^ξύ^ν ες οίνίξες εσχ^οίτον, 
στράτεν^/ Ι^εΐν ΆργεΤον ίκεσίαισ* σαΐς, 
ί<?Γΐσχ^ες, ως οίν τΐ ρου ^ερευνήσω στιζον, 90 

(λ>ι ης νολιτων εν Τξ^^^ω φα,ντοίζετοίΐ, 

ΤΗΕ ΟΤΙΒΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ01.18Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ίί ελθύΰν έτΤί τάδ'ε αύτΛ τείχη 'ετττάττυλα, ατταίτει 'πτατρωα «τκίτττ^α, και μέρη χθόνος. Δε 
εγω, λυούτα έξΐν, εττεκτα τταί^α, ττριν •^Ό.ΰσαι ^όξος, (Λ,όλειν υττοσ-ττόν^ον τταί^ι. Δε ό άγγελος 
>7τεμ.<ρ9εις ψήοΊ αύτον ηζειν. Άλλα, ω 7.ευ, ναιαιν <ραεννας 'Π'τύχα,ς οΰξανον, σάχτον η(Λας^ δι 
τεκνοίς ^ος σΰμζασιν' 5"ε χξ>ΐ) ει 7:ε<ρύκας σ-όφος, ουκ εαν τον αύτον βρότούν καΒεσταναι ^ύσ-Ύυ- 
χη άει. ΠΑΙ. Ω. κλε;νον θάλος, Αντιγόνη, οίκοις '^τάτξΐ, εττει (χήτηρ μεθήκε σε εκλίττειν τταρ- 
Θενωνας, ί^ειν, ες 'ετγα.'νον ^ίήξες μελαθξχν^ Αρ^^ειον σ-τρατενμα^ σαι^ Ικεσιαίσ-ι^ εττίσ-χες) ως αν 
'ΤΤξΟ'εζεζευνήο'Μ στίζον^ (Αη τις νολίτων (φαντάζεται εν Τξ1ζ(ύ, 

ΤΚΑΝ5Ι.ΑΤΙ0Ν. 

αηά δε1ν8ΐηϋίη^ υρ Ιο Ιΐιεδε ν&•γ \ν£ΐΙ1δ ινΐΐΐι-δενβη-^δίεδ, 1ΐ6 θεπίίΐηθδ 
Ιιίδ Γα1Ιΐ€Γ'δ δοερίΓΟ, αηεΐ Ιιΐδ δΐιαρε οί ΐΐιε Ι&ηά. 

Νο\ν Ι, εηθε£ΐνουπη^-1;ο-3ρρε3δε ΙΙιεΪΓ ννΓΕίΙι, Ιι&νε ρεΓδϋ3(1εά ϊηγ 
δοη, ΐ3είοΓε ^τ^ΓΒδρΐη^ ΐΗε δρεαΓ, Ιο οοηηε, οοηβάίη^-ϊη-αΊπιοε, Ιο Ιιΐδ 
Ι^ΓΟίΙιεΓ: Άπά ύϊβ πιεβδεη^^Γ ιΗαί; ^ν3δ δεηΐ θεοΙαΓεβ Ιιε \νΐ11 οοιηε. 

ΒυΙ άο ΐΗου, Ο ^υρ^1;ε^, Ϊη1ΐ3ΐ)ίΐίη^ Ιΐιε Ιαείά ο^ηορ^τ οί Ιιεανεη, 
ρρεδεΓνε υδ — αηθ Ιο ΐηγ οΙιϊΙάΓεί) ξΤΆΏί Γεεοηοίϋ&Ιίοη : ίοΓ ίΙ; Ιοε- 
ίιονεΐΐι Ιΐιεε, 3δ Λου αη λνίδε, ηοΐ Ιο δυίΤερ Ιΐιε δ3Γηε οηε οί πΐ0Γΐ3ΐδ 
Ιο Ιΰε υηίθΓΐιιη3ΐε 3ΐ\ν35Γδ. [Εχΐί ^ο^ά8ία.'] 

[8εΕΝ Ε. Α ΤοινβΓ ινίΐΗ ΟαΙΙβτ'^ αηά 8ΐαΌ€α8€: Τηίοτ αηά ΑηΙί^οηβ ίη ΐΗβ ΘαΙΙετι^.} 

ΤυΤΟΚ το ΑΝΤΙΟΟΝΕ. 

ο Τκου ί3ίΓ 1)υθ, ΑηΙ%οηε, ίη Λε τογαΙ-Γεδΐθεηοε οί ίΐιγ δίΓε, δίηοε 
Ιΐ]γ ΐΏοΐΙιεΓ 1ΐ3ΐ1ι ρεηηΐΙΙεά Ιΐιεε Ιο 1ε3νε ΙΙιε-ΕραΓίΓπεηΙδ-οί-ΐΙιε-νίΓ- 
ΐ^ϊηδ. Ιο νϊε\ν ίποιη Ιΐιε ίβΓίΙιεΓηιοδΙ: ΙυπΓεΙ οί Ιΐιε 03δ11ε ΐΐιε ΑΓ^ίνε 
Ιιοδΐ-οί-\ν3Γ, β^ΓεεδΒΙγ Ιο ΐΐιν εηΐΓε3ΐΐεδ — γβί δΐ3γ, υηΐϋ Ι δΐΊ3ΐΙ ΓίΓδΙ 
ΐηνεδΙί§3ΐε ΐΐιε ρ3δδ, ΙεδΙ 3ηγ-οηε οί ΐΐιε οΐΐΐζεπδ 3ρρε3Γ ίη Ιΐιε \\'3ίγ, 17. Μ&ηγ Μ88. 1ΐ3νβ ες ογ εις, 1)ΐιΙ 
ΡοΓδοη Ιΐιουςίιΐ Ιττ' βΐιοπίιΐ 1)β ΓβΙδίηεά. 

82. Μδδ.αηό 6(1ίΐΐοηδ 3Γβηοΐ3§Γβ6ί3 
38 Ιο Ιΐιβ Γ63(1ΐη;ξ οί ίΗΐδ ϋηβ: <ραεινάς, 
<^αεννάς, αηά <}ραενάς «Γβ 3ΐ1 ίοηηά, Ιΐιβ ΙίϊδΙ 
ίηάεεά οοηΐΐδΐ γ Ιο ΐΗβ ιηβίΓε. Γογ τττι;- 

γας, ΛνΙΐΐοΗ ρΐΌρβίΙγ ΠΙΟΒΠδ Ιΐιβ /οΙά8 ο/ 
α ν€3ΐην€, 86νβΓ3ΐ ^ίνβ ττύλας. 

83. 11 Ιιβρρεηδ ΐΤΐ3ΐΙ))?3δϊη8ΐιΐ3Γ ειτοΓ ίη οορ5Γίη§, δβνβΓδΙ Μ8δ., Γθ83Γάΐ€83 οί 
ΐΗβ 1•1ΐ}Ίΐΐηΐ, Ιΐανε ζύ/Λζασ-ιν ίοτ σ-ϋμζαα-ιν* 

84. ει σ•ο<^ος 7Γε<ρνκας, ί/ίΚοη ατί'διι-ηα,' 
ίητβ ίνΐ86, ννΐιίοΐι δββηΐδ Ιο ίηιρίγ 3 (1οϋΙ)1. 
ΑΐΗ6η^§όι•33 βχρΓθδδθδ Ιΐιίδ δθπΐΐιηεηΐ 
οΓ ΕπΓίρίθθδ, ίη άίίίβΓβπΙ; ννοΓάδ : ω<^ει\ε 
δ~', ει'τΓΕ^ εστ εν ουξανω Ζευς, (χη τον άυτον 
^υττυχη καθεστάναι. 

88, ^ιηρες 18 β^'ηοη^ΐΤΙΟΐΐδ \ν'ί11ΐ ΰττεξωογ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 92. Ι'ί' 

χά^Οί |ΐΑ3ν Ι'λθ>? φο^νλος. ως Ιού^Κω, -^όγος. Ι" " Ι" -ΙΙ' " Ι" "Ι! ' " Ι" " 

<τοΙ ϊ, ως ανά,σσΥί• τΐά,ντα. ϊ Ι^αΙως, φ^ίσω \- -|^ "ΐΓΓ^ "ΙΓ'Γ ~ 

α τ* ίΤ^ον, 'ασψ/.ονα-ά. τΆργε'ίων ττάρχ, Ρ "Γ'Ιγ "Γ "Ιγ "Γ"^ "^ 

στΓον'^οί,ς 'ότ -^λθον σω ■/.α.^^γήιτω φίξων, 95 |- * Γ -|γ 'Ι^' -|γ "Ι^' ~ 

Βν^ίν^' εκεΓσε, ^ίυξί τ α,ν κεινον τταρα- 

Άλλ' όιίτί; άστων τοΓ^^ε χ^ξψτττίτοα όο/χοκ* 

κεορον -ττοίλαία^ν κλι^κακ εκττε^α 9Γοοί, 

σκότΓΕ» 5ε ττίϊκχ,, κοίϊ 'ΤΤΧξ Ισ^,-ηνου ξοοίς, 

Δίρκης τε να,ΐΛΟί, 7ΐολί^\ων σΤξάην^ όσον. 100 

ΑΝΤ. "Ορε^ε ί'^ΐ'. ο^ε^ε ^Εραιαν 

νεα %ε*ρ ί"ίΌ κλι/χακων, 

ντοοος '^χνος Ιτταντελλων. 

ΠΑΙ. 'ΐίοϋ Ι^ναψον, ΤΓαρθε» * εις καιροί» ΰ 6^>9ς* 

αννου^ίνον γα,ξ τυγχ^άνει Ώίλοίΐτγικον 105 | — ρ "11 — γ'Ιγ ~Γ 

στρά,ηυ^χ, ρ^ωριςοι/σ» ο άλλ>3λα;» λόρδους. I- -Ι- -II- -Ι- -11^-1- - 
Ι--Ι-ΙΙ--Ι--ΙΙ-Ι- 

|ν-|ο„-||--|--||--|-- 

ι ν — — ν Κ/ — ν^ — 
ι ν 1^ — ^ Γ^ ~ 

|ν._Ι.-1Ι-_|«-||--|ν.- «_ν^_ 1«- «- ΤΗΕ ΟΠΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

χα( <^Λ9Κος ■\>όγος έλθη, ί(Λθΐ μ,ίν ως δΌύλ»), ίε σοι, ως ανά.<τσ•η' ΪΈ ε^ίί^ως ττάντΛ, <^)ξάί^■ω τΕ ά 
δίίΌν, τε Είίτηκούίτα ττάξα Αξγείων, Ό'τε κλθον <ρίρων σ(ύ ΛΆΐπγνήτα} α-ττόν^ας^ ενθενδΈ εκεισ-ε, τε 
^ύξο αυ ττάρα κΐίνου. Άλλα ούτις άσ-των ρζρί'/ίχτττεται το;ν5'ε ^ό(χοις' εκττερΛ ττόί"» τταλαιαν 
κλί[Λ.αιΐΛ αί^ξου. ΪΈ (τκόττεί ττε^ία, όσον <Γτρατει;(αα ττολε/Λίοΰν και ττάξο. ρόας λσ(Λτ,νου^ τε νά^αα 
Δίρκης. ΑΝΤ. 'Οξεγε νυν, όξεγε άττο κλιμάκων γεξαίαν χε;'ρα νέα, ετταντελλων ίχνίς τΐο^ος. 
ΠΑΙ. Ί5Όιτ, ττάξθενε, ^υνά^ον' 5ϊ είης ε^ς καίξον' γαξ ΠεΧάσγικον σ-Τξα.τεύ(Λα τυγχάνει κινού' 
μ,ξνον^ ϊε χωζΐζούσ-ι λόχους αΧλίιλων. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

βπά νίΐβ δο&ηθ»! αοορυε — ίο «τίβ ίηοΐββά 38 3. δεΓναηΙ, 1)ϋΙ Ιο Ιΐΐί?6, 33 
3 ρπηοθδδ : 80, \ν1ΐ6η-Ι-8ΐΊ3ΐΙ-Ιιαν€-Γυ11γ-ίίχρ1θΓ€(1 ίΐΐΐ, Ι \νΐ11 ΙεΙΙ ΐ1ΐ€6 
1)θΐΙι \ν1ΐ3ΐ Ι δίΐ\ν, 3η(1 ΙίθαΓθ Γγοϊϊι Ιΐιε ΑΓ^ίνεδ, 3ΐ;-ΐ1ΐί?-1ΐηη€ Ι λνεηΐ 
1)ε3Γίη^ Ιο ΐΐιγ 13γοΙΙι6Γ Ιΐιε 3ΓΐΊ€ΐ€δ-οΓ-ΐΓυο€, ίι•οίη-ΐ1ιϊδ-ρΐ3οε ΐΙιϊΙ,ΙιεΓ — 
αηά ΙτΐΐΙιεΓ 3ο•3Ϊη Γγογπ Ιιΐπι. [Τ/ΐ6 ΤηίΟΓ βχαηιϊηβ^ ίΐιβ ^αΐίεπ/ αηά βίαίι^β, 
ίΐιβη ίη αοηήηίζ άοινη ΗαΙί8 α /βιυ 8ί€ρ8/Γοηι ίΐιβ ΰοίίοιη,Ί 

Ι,υοίίϊΐ)^ ηο οηε οΓ ΐΗε Ϊη1ΐ3ΐ)ϊΐ3η1δ ΐδ 3ρρΓθ30ιΐϊησ ιΗεδε 1)αίΐΓΐϊπ§δ — 
οοιηε-ίηουηΐ: \^'ίΙΙι ΐΗγ ίοοΐ Ιΐιΐδ αηοίεηΐ δΐ3ΪΓε3δεοΓ€ε€ΐ3Γ, 3η(1δηΓνεγ 
Ιΐιε ρΐαΐπδ — Ιιονν νΕδΙ ΐΗε 3Γηιγ οίΐΐιε εηεηιγ ΙιοΐΙι 1)γ Ιΐιε δΐΓε3ΐη8 οΓ 
Ιδίηβπιΐδ, 3ηά Βγ ϋίτοε'δ ίοϋηΐ. 

Αντιοονε. δΐιείϋΐι ΤογΙΗ ηο\ν, δίπείοΐι ΓογΙΙι Γγοιώ ΐΐιε δίερδ Ιΐιϊηε 
β^εά Η3η(1 ίο ιηγ γουΐΐι, ιιρ-Γ3ίδΐπο^ Ιΐιε 3δ€εηΙ οΓ ηηγ ίοοί. 

Τυτοκ. [8ίΓ6ί(Ίιίηίζ /οτίΐι Ιιίβ Ιιαηά.'] 1.0 ! Ιιετε, Ο νίΓ^ϊη, ΐ3ΐίε-1ιο1(1 : 
ΓοΓ ΐΗοα ΒΓΐ-οοηιε ϊη Ιΐιηε — [Τ/ιβ Τηίον αηά Δηίίξοηβ αβοεηά, αηά ανβ 
8θοη 86611 Ιοοίοϊιι^ ον6Γ ίΐιβ ρατίίρεί.'] 3δ ΐΗε Ρείδδσΐίΐη ΗοδΙ 1ΐ3ρρεηδ Ιο- 
1)ε-ϊη-ΓηοΐΊοη,3η(1ΐΙιεγ-3Γε-οΐΓα\νίη^-ϋρ Ιΐιε ^)^^;^^ιι^ιεδ ΐη-ορεπ-οοΙϋΓηη. 

92. ί';ξεταί,3δΡθΓ8οηοΙ)8θΓν68,ννοιι1(1, 1 97. δβνεΓίΐΙ Μ8δ. 1ΐ3ν6 Ι>/χρι1ΐΑ7Γτεται, 
ίίΐΐιβ ιηβίΓβ 1ΐ3(] μΡΓηιίΐΙβοΙ, Ιιβνβ 1)6βη ΟΓ Ιγχξίτττεται. 

& ν/οΐά ιυοΓθ οοηί«ί$(€ηΙ Ιΐιαη ίλθη, ίιι 99. Ιβιηέηιιβ \ν£ΐδ Ιΐιβ ΓίνβΓ οη ίΙ)β 
€υη)αηο(ίυη \νΐΐΙι ψαντά^εταίΐη νβΓδ(ί91. ϋαηΚδ οΓλνϋϊοΙι ΤΙιβϋοβ δίοοιΐ. ΤΗβ ρι•οΓ(>»5οι• <]ΐιοΙθ8 ΑΓίδ(υρ1ιιιη68 ίη 
Ιννο 108(311068 : Ιΐιβ οηβ ννΐίβιβ Ιιβ οοη- 
3θίη8 (ΙΐίϊοΓίίπΙ; ιηουϋδ, \νϊ11ι Γθί'βΓεηοο 
Ιο ϋίβΤεΓβιιΙ 1βιΐ8β8; Ιΐιβ οΙΙιθγ, Ιο Ιΐιβ 
831116 Ι6η5β. 866 ^ή$ίορΙι, ΡΙηί. 329., 
ίΐΐκΐ Υεβρ. 28ίί{. 

93. Ι^ει^ως ΓΟΓ έ^Εΐ^ικα>ί, ([χά Ιέιιβ ηυΐ'ϋ, 
Ίη αΙΙυδϊοη Ιιειβ, Ι ίπι^^ϊηβ, ηοΐ (ο Ιΐιβ 
ρ3δϋ, 1)«1 Ιο Ιΐΐβ ΓθδΙίΙΐ οί Ιΐΐ6 δΟΓαΐίογ 

(1ΐ6 ΤαίοΓ Ϊ3 ςοϊης (ο 6ηΐ6Γ υροη. 100. ϋίιοβ νν3δ \νίΓβ οΓ1-.γοπ8,,Κίη£» 
οί Βοεόΐί», 1)ΐιί \)γ 3θ3ΐου5^ ^ίικ 1)Γ0Πϋ1ιΙ 
!ΐ6η*ί>|ί Ιο 311 ηηΐϊπιείγ βηιΐ, 3ΐκ1 νν»» 
€ΐΐ3ΐι§;6(1 ίηΐο » ί'οηηίαΐη ίη ίΙΐ6 ηεί^ΐι• 
1)οηΐ'Ιιοοι1 οΓΤΙιεΙίε». 

103. Μ88. ηοΐ λ Γενν Γοΐ' Ιτταντέλλαν 
§ίν6 Ιττανατίλλί^ν, Άηά 50ΙΙΙ6 1ΐ3ν6 εζανα- 
τελλων. 

106. δερ3Γ3ΐίθ§ Ιΐΐβ Ιβ^ίοηδ, €0ΐΐ0Γί3, 

ΟΓ 1)3(ΙαΗου5 ίιοηι οηβ αηοίΙιβΓ. 
ο 18 107. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ \^^ ^ — ν ν - ν - « ν^ ν - « ν/ _ - - - ν ν - — ν νι» — — — ^ ^ — ^ — ΑΝΤ. ίω ΊΤο-ΐν^Λ 9ταΓ Λατοί/ς 
Εκατα, καταρ^αλκον άτταν 
Ίίΐύχοι οίστξάΐΓΤίΐ. 

ΠΑΙ. Όϋ 7^^ '''» φοί-νλωζ ^λθε Πολϋνείκ»^ χ^όνοί, 110|- -|" -||- -|^ ^^11" "|*^ ^ 
ττολλοΤς (λίν Ι'τττΓοις, (Λνρίοις ί' ο<7τλοις βρίζων, \ — 1*^~|| — κ ~Ιγ~γ ' 

ΑΝΤ. ' Αξο, τΐνλοα κλείθ^οκ* 
ρ^αλκοσετά τ ίμ,^οΧοί 
λα,'ΐνεοις Αμφιονος οργοίνοις 

Τί'ι,χίος '-ηξμ,οσται ', 115 |- « «^ -||- ^^ 

ΠΑΙ. θά,ρσίί' τά, '/ εν^ον άσφα,λως 'ίχ%\ ΐτόλίς. | — 1^~1|^ ~|' 

Αλλ Ιισ-όροί τον ΤΓξωτον, Ιι βονλίΐ ΐΛΟ,^ίΐν. |~ "Ι'^ "II"" "[' 

ΑΝΤ. Τ*ί ούτος ο λίνκολόψας, 
ττξΟ'ΤΤύίρ ος όίγζΐτΰίΐ στξχτον, 
ντάγχ^αλκον ο,σ'ΤΐΊ,ϊ ά/χ^ί 120 |--|--|«-|«* 

βξ(χ-χ\ονοί κουψίζων, |- - ν^ ν^|| 

ΠΑΙ. Αοχ^αγος, ώ ΙίστΓΟίνοί, ΑΝΤ.Τκ; Τΐό^ενγζγωζ'.,Υ' -|^ -1|- -|ν/ -||ν/ -|^ - 
Αυοΰίσον, ώ γεξοαΐ, τις ονομ,χζετοίΐ ; ν — <>4 (^ — ν «^ — ν ο <^ — - — «1^ — ν-«-«ν^ν-(.( ΤΗΕ ΟΠΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι5Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. Ίω'Έαατε, ττίτνια ττα,ι Αάτους, αναν ττεϊίον χαταχ^άλκον ασ-τράτττεί. ΠΑΙ. Γαξ Πολυ- 
νείκης ου τ; ήλθε ψαύλως χθόνα, ττόλλοις ΐττττοις ^(ιίμων μΐν, 5'ε μύριοις οττλοις. ΑΝΤ. Άρα 
νύλαί κλείθξοις^ τε χ^αλκό^ετΛ ε(Λζαλα ίιρμόσ-ται λα'ίνεοις όξγανοις τείχ^εος Αμ<ρΙονος ', ΠΑΙ, 
Θάξσ-ει' τα ίν^ον ττόλις γε έχει άσ-<ραλαις. Άλλα είσ-οξα τον τΐξώτον, ει βονλει μάθειν. ΑΝΤ. 
Τί; ούτος ο 'Κευίίό'Κο^ας^ ός άγείται ττξότταρ (ττξάτου^ κου<^ίζων τταγχ^άλκον άο-ττι^α ά.(/,<^ι βρα- 
χίονας ΠΑΙ. Αοχάγος^ ύύ ^ίσττοίνα. ΑΝΤ. Τί?; Π09εν γεγαις; Αυ^άσον^ ω γΐξαίε^ τις ονο' 
μάζεται ; 

ΤηΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Αντιοονε. Ηεγ ! ΗβοαΙε, 3\νίϋ1 θαυο^ΜεΓ οΓ ΙιέΙοηα — Ιΐιε ννΐιοΐο 
βεΐίΐ οΐΕθ-ίη-1)Γ3δ8 ^Ιε&ιιΐδ-ΐϊΐίε-ΐΐ^ΐιίηίη^ ! 

Τυτοκ. ΡοΓ Ρο1γηιθ6δ ίδ \)γ ηο ηιεαπδ οοιηε δο&ηΐϋγ Ιο ίΐηβ Ι&ηθ, 
Τίτίΐΐι ΐΏϋοΙι οαναΐΓ^Γ Γ3^ίη§;•βεΓ06ΐ)Γ ίπ-ΐΓθΐΙι, 3ηά ννϋίί ηΐδηγ-ΐΐιοα- 
83ηά δΙιίεΜδ. 

Αντιοονε. Βυΐ; 3Γ6 ΐίιε ^δίβδ οη 1)3γ, αηά αΓβ Ιΐιε 1>Γ3Ζ€η 1)ο1ΐ8 ί^δΐ 
ίη Ιΐιβ δίοηε \νοΓΐ£ οί ΑηιρΜοη'δ \ν£ΐ11 ? 

Τϋτοιι. Βε οοηήθεηΙ; : — βδ Ιο Ιΐιε ίηΙεποΓ Ιΐιε ο'ιίγ ΓοΓ-οεΓί&ίη ίβ 
δαΓε. ΒιιΙ Ιοοίζ αΐ ΐΐιε ίοΓεηηοδΙ, ίί Ιΐιου άεδίΓεδΙ ίηΓοηηαΙίοη. 

Αντιοονε. λνΐιο ίδ ΐΗΐδ \νίΙΙι-11ιε-\νΙιίΙε-ρ1ϋΐηεθ-1ιεΐΓηεΙ, ννΗο Ιεβά» 
ίη Ιΐιε ναη οί Ιΐιε ΓοΓοεδ, ^εηΐ1γ-νν3νϊη^ ΙιΊδ Γιπε-1)Γ3δδ ΐ3ϋθ1ίΐ6Γ Γοιιηίΐ 
Ιιΐδ αηη ? Τυτοκ. Ηε ίδ α §:βη6Γ£ΐ1, Ο \ΆΟγ ! Αντιοονε. \νΐιο ? 
λνΐιεηοε εΐεδοεηάεά ? δο^τ, Ο νεΙεΓαη, ννΐιαΐ ίδ 1ιε οδΐΐεά ? 108. ΗέοδΙβ \νζΐ8 ίΐΐθ ά&η§1ιΙβΓ οΓ 
ΡέΓδθδ 'άηά Α8ΐέΓία, 1)ηΙ δΐιβ λυε» οίΐβη 
οοηΓοϋηάθίΙ ννίΐΐι Ρρόΐβιρίηθ ΐΗβ ί3υ£;1ι- 
16Γ οί ^ηρ^ιβι' 311(1 €βΓ6δ, »3 3ΐ80 ννίΐΐι 
Ρΐάη3, Ι^αιόη&'δ ^ΒΠ^ΙίΙβΓ. Ογ ηιοΓβ 
ρΓορθΓΐγ δρεδίίίη^, ϋίάη.ι ϊη Ιιβίΐ ίοοίς 
Ιΐιβ 1131116 οί Ηέο3ΐο ΟΓ ΡιόδίίΓρΐηε — ϊη 
1ΐ63ν€η Ιΐΐ3ί οίί.υη3. 

114. Αηιρίιίου, ά δοη οί ^πρ^(:6Γ 1)γ 
Αοΐίορ^,αηά Ιΐιβ ΐ5ΓθΙΙιβΓθίΖέΐ1ιιΐδ,νν'3δ 
ΙιοΓΩ 011 Μοιιπί €ϊ11ι•0Εΐ•οη. Ηβ ουίΐίνα- 
16(1 ροθΐΓγ,3η(1 βχοβΠβίΙ δο ηιιιοΐι ίη ηια- 
βίο, 11ΐ3ΐ 1ιβ ίδ δ&ί(3 Ιο 1ΐ3νβ 1)ϋί11 Ιΐιβ ννδίΐδ 
οίΤ1ΐ6ΐ)6& \νί11ι Ιΐΐ6 80ΐιηά οί Ιιίδ 1>Ί6. 116. ΕίΙβι&ΙΙγ, ίΛβ £% ίηά€€ά Ηαβ 8α/€- 
Ι]) ίΐιβ (Ηΐη^3 ίϋϋίιΐη, 3 Ορβείς ί(]ίοπι, ΐίαΐ 
3 δίΓβη^β ν/Άγ οί δρβ&1ίίη§ ίη Εη^ΙίδΗ. 

117. (Λαθεϋν 1 1ΐ3νθ ίΓ3η8ΐ3ΐβ<1 »δ 3 δπΐ)- 
δΐ3ηΐίνβ, 3ηά ίΐιβ ίηίιηϊΐίνβ ίβ οίΐβη 38- 
δϋπίΐϋίΐ ίη Ιΐιίδ δβηδβ. 

119. Α1(1ιΐδ Ιΐ3δ α^/εί, Ιιηΐ: ηιοδί Μ88. 
ΆΏά θάίΐίοηδ, τιγε'ίται ΟΓ αγεΧταί. 

121. Αΐίΐοδ 1ΐ3δ βξαχίοη^ ννίιίοΙι ίβ 1ί1ΐ6- 
ννίδθίηδενβΓίίΙ Μδ8. ¥ον πουψίζοΰν &οηϊβ 
Ιΐ3νβ δίιηρίγ έχων. 

123. ΎΪς Ινομ,άζεται ; ΙΥΗο 13 Ηβ €αΙΐ€(ίΤ 
ΐνΚοπι εαΙΐ8 Ιιβ Ιύτη36ΐ/? ΙΥΙιο Χ3 Ηβ ί>ίβ 
ηαηιβ'Ι ΐνΗαΙίδ ΗΪ3ηα7η6? 130 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 124. 

ΠΑΙ. Όντος Μνκνίνα,ΐος (λίν άυ^ατοα γίνος, 
ΑερναΐΛ 3' οιΧίΓ νά/Λαθ', Ι'Τΐΐτομ.ίόα.'ν α,νοι,ζ. 125 

ΑΝΤ. "ε, ε, ως γα,υξος, ως φο^εξος 
ίκηοίΐν, ^ίτ'αντι 
γν)γίνετΰί '7Γξοσο[Λθΐος, 
ϋίστι^ωτιας Ιν γξοοφαΐσιν, 
ου^ι ττροσφοξος ά,(χΐξ^ω γΒΐ/νοί. 
ΠΑΙ. Ύον ο ίξα,μ,α\Βθντ ονχ^ οξο,ς Δίξκνις νάωρ 
λονα^ον ; ΑΝΤ. " Αλλος α,λλος ο^ε Τίνγίων τροττος. 
Τΐς ί' εστίν όί/τος ; ΠΑΙ. ΠαΓξ |[Λεν Οΐί'/ίϋί ί^ν 
Τυ^£νς/Άξν]ν ^' Άιτωλον εν στέρνας 'ίχα. 
ΑΝΤ. Οΐιτος ο τοις Πολϋνείκεας, ω γεξον, 
α,ντοκασίγν^τας ννι^ψας 
οΐΛογοί^ος κνξίΐ ; 

Ως οίλλόχ^ρως οττλοισί, μιζο^αρ^οίρος. 
ΠΑΙ. ΣΰΟίεσφόροι γαξ ιτάντες Αιτωλοί, τέκνον, 
λόγχ^αις τ' άκοντιστ^ξες Ιυστο^ωτατα. 140 19 135 1- \^ \^ — — Ι <>' — \^ \^ \^ 

--|-""Ι1-""-||-- 

--Ι-ΙΙ--Ι--1Ι--Ι"- 

--Ι--ΙΙ--Ι--ΙΙ-Ι-- 

--|--Ι!--Ι--1Ι--Ι-- 

ν ν Μ —Ι ν — 

Ι--Η + -Ι-ΙΙ--1- 

|^_Ιν._11--Ι«-!Ι--Ιν.ν. - -\^ - - - « - ο* -\^ ^ ΤΗΕ ΟΚϋΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΠΑΙ. Όύτος αυ^άταί Μυκηναίος μεν γενος^ ίε οΙκει Αερναία νάμα.'ία^ άνα^ Ίτΐττόμε^ων. ΑΝΤ. 
Ε, ε, όύζ γαύξος^ ως <ρόζεξος εί<η^ειν^ ιτξοσομοίος γηγίνετα γιγάντί^ ασ-τεροΰΤΐΌς εν γξα'^αίσι, ούχ^ι 
7Τξόσ•<ροξος ίμΐξίο} γίννα. ΠΑΙ. Δε οι;κ οξο,ς τον λοχ^άγον εζαμειζόντα υ^ωρ ύίίξκης'^ ΑΝΤ. 
**θ5'ε άλλος άλλος τξότΓος τενχεχν. Δε ης εστί ούτος ; ΠΑΙ. Έφι» Τΰ^υς μεν, τταις οίνεως, ίε 
ίχει εν α-τεξνοις ΑίτωΧον Άξπν, ΑΝΤ. Κύξει ούτος, ω γερον, ό όμόγαμος αυτοκα,ίπγνή,τας τα,ς 
νύμ<^α,ς Πολυνε'ίκεος] Ω,ς άλλοχ^ξως ότίλοίσ-ι, μιζοζάρζαρος. ΠΑΙ. Γαρ ττάντες ΑίτώλΦ», τεκ- 
>ον, δ•ακεσ-<^οξοΐ} τε ακοντιστήξες ευσ-τογύτατοι λόγχαις, 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν. 

Τυτοκ. Ηε Ϊ8 οΓ Μγοεηδε ίηθεεθ 1)γ ΙίΐΓΐΙι — απά (3\νε11δ 1)γ Ιΐΐ6 
δίΓεαίΏδ οΓ Ι.βΓηα — Ιίίη^ ΗΐρρόπιεεΙοη. 

Αντιοονε. ΕΙι! ΕΙι! Ηονν Γιβροε! Ηονν ΙεΓπΜε Ιο Ιοοίί υροη ! Ιη- 
β^ιΐΓ<ί-1ί1ί6 &η €£ΐΓΐ1ι-1)0Γη ^ί&ηΐ! Α-δίΒΓ-ϊη-οουηΙεηαηοε ίίΓηίάδΙ Ιιίδ 
ρΐοΙυΐ'€(1-θ€νΪ€€δ — ηοΓ οοΓΓεδροηθΐπ^ \νΐΐ1ι πιοΓίαΙ Γ3οε ! 

Τυτοκ. ΒϋΙ οΙ)δεΓνεδΙ ΐΐιου ηοΐ ΐΐιϊβ οΠΐεί ρεΐδδΐη^-3ΐοη§-1)γ Ιΐιε 
\ν3ΐεΓ οί ΒΪΓοε ? 

Αντιοονε. ΤΙιαί: ϊδ ΕΐηοΙΙιεΓ — ΕηοΛεΓ δΟΓΐ οΓ ΒΓΐΠδ ! Νο\ν ννΗο ίδ Ηε ? 

Τυτοκ. Ηε ΐδ Τγάευδ Ιΐιεη, δοη οί (Εηευδ, απά ΒεϋΓδ οη Ιιΐδ ^Γε&δί; 
ίΐιε ^Ιόΐΐ.ιη Μ&Γδ. 

Αντιοονε. Ιδ Ιΐιίδ, Ο α^εθ ϊώάπ, Ιΐιε 1ιυδΙ)£ΐη(1 οΓ Ιΐιε δίδίερ οΓ ιηγ 
δίδΙεΓ-ίη-Ιανν ΐΐιε οοηδΟΓΐ οί ΡοΙγηίοεδΡ Ηονν (ΙϊβεΓεηΙ-οί-οοΙουΓ ίη Ιιίβ 
3ΓηιοιΐΓ, οί-ηιϊχΙυΓε-ΐ33Γΐ33Γίο ? 

Τυτοκ. ΡοΓ 3ΐΙ ΐΐιε -Φΐΐόΐίαπδ, πιγοίιϋϋ, 3Γε-ΐ£ΐΓ^εΙ-1)63Γ£Γδ, ^η(1^£ι- 
νείίηΐδίδ — οιοδΙ-οεΓίδίη-οί-ΒίΓη \νΐΐΙι ΙΙιεΐΓ Ι^ηοεδ. 124. Μνκηνοίος αυΐαται, ί$ ΰαΙΙοά α Μ^• 
€€ηααη. Μ)^Γέη8β νν33 3 Ιοννη οί Αιςο- 
1ί8, Ληά 0Π06 Ιΐιβ οδρίΐδΐ οί» Ιίϊηείΐυιη, 
ννΐιΐοΐι Γθοίίοηβά ΑίΓβιΐδ, ΑρΒηιόπιηοη, 
>Έ§5^$11ιηδ, ΟιέβΙθδ, &ο. αηιοης ϊΐ» Ινΐη^β, 

125. ΑεξναΤα νάματα, ί,€τηααη Ια}ϊ€8. 
Ι^βιηα ν38 Ά οοηηίτγ οί Ατ^οϋδ οβίε- 
1)Γίΐ!6(1 ίοΓ ίΐδ ΙβΙςβ 3η<1 ρΓονε. ΗεΓβ 
Ηόιοπίοδ ΚϋΙβά Ιΐιρ Γαηιοιίδ Ιι^ιίΐίΐ. 

129. Α1(1ιΐ8 3X1(1 δβνβΓαΙ Μδ8. 1ΐ3νε 
ασ-τίροτΓος ί'3«1ΐϊΙ)τ — εν γξα<^αXσ■^ν^ ΰΛϊηά'ΐΌξ Ιο (1ΐ6 ίΐ^ΠΓβ οί ΑΓ^Πδ 6η§Γ3ν€ϋ ΟΠ Ιΐίβ 

δΐιίθΐά. 86β νβΓδθδ 1130, 1131. 

134. Τ)^6η8, δοη οί' ΟΕπβιΐδ, 1ίΐη§ οί 
Οάίγιΐοη, ηΐ3) 116(1 Όείρΐινίβ (ΐΗΐι^ξΙιΙεΓ 
οί ΑίΐΓ^δΙπδ Ιςϊπε; οί Ατςοδ. Ηρ Νν^δ 3 
δ(ΐν3§Θ ίη (Ιίδροϋϊΐϊοπ, αήιΐ ίΐιβ ίδΐΙΐθΓ οί 
Ι)ίοηΐθ(1θ. ^ΈιόI^3 \ν;ΐδ 3 οοηηΐΓ)^ 3ΐ)0ΐι( 
Ιΐιο ηιϊ(1(1ΐ6 οί Οιβροο, Ιιοιηκίεά 5^ Ε• 
ρίηΐδ, Αθ3Γηόηί3, Ληά Ι-<υοΓίδ. Αΐ νβΓββ 
1136, Τ^•(ΐ6α8 ϊδ δρυΐ^εη οί, 3δ, λίοντος 
5'ί^ος εχ^οαν εττ' αιπτί^ι χαίτη νε^ξΐκός. ν,/ - ι ν — ^ — 

— Ι ^ - ν^ _|^ νι/ |--""ΙΙ-""-> 20 141. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΝΤ. Σϋ 5', ω 'γίξον, ητΖς οασ^άνν, σα,φΖς ταίε ; 1"^ -|^ "ΙΙ" -|^ -||^ -|^ ^ 
ΠΑΙ. ΣηΐΛίΐ' Ι^ων τότ ά,σττ'ί^ων Ιγνωξίσχ, Ι ' "Ι"" "ΙΙ^' "Ι*^ "II" "|'"' 

στΐονοας 'ότ τ^λ^ον σω ΚΛσί'^νΐήτω φί^ων, Γ ^ Γ "11 — Γ "II — γ" 

α ΤΓροσάΒόορκως, ο7όα. τους ωττλισ-μ,ενονς. \^' ~\ V, — Γ "II — Γ " 

ΑΝΤ. Τίς ^' Όντος ^(Α,φ] ιχν^ι^α το Ζίθοϋ ττεξα, 14.")[_ν^| -- -!|« -|^ -[Ι- -[-^ - ^ 

κίχτα,ζόστξυχ^ος, ο^^α,σι '^οργος, |>^ ν^ -|ν> ^.ι _|« ^ -|ν^ * 

Ιισιόε7ν νεαήα.ςΙ 

ΠΑΙ. Αοχ^αγός, ΑΝΤ. Ω,ς Όχλος νιν υστεξω ττοοΐ |"-ρ 
'ττα,νοτΐλος α,ΐΑ.φί'ϊΓει. |''~!"'~1ι^~ 

ΠΑΙ. Οί \στ) ΤΙοίξ^ενοτΓΰίϊος, Αταλάντης γόνος . 150|^-]^ -||«ν.'-|««^»^ΐ| — |• 
ΑΝΤ. Αλλά. νίν ά, αοίτ οξ•/ι ^ζτ» μ,Λτίρος |_^»./|_ι>>-|-^^^|-^ν.< 

Αξτεμ^ς α^χενοί. 
τοζοις ό(χ,^άσα.σ ολίσειεν, 
Οι- ετΓ εμα,ν ττο/.ίΐ' ί\3Χ ττερσων. 

ΠΑΙ. Είΐ7 ταό , ώ τταΓ, ^νν ί*κ>? 5 ^κοί/'σι γ'^ν' 155|- 
ό κα» οεοοικ.αο ^-η σγ.07:ωσ ορ^ως ^εοί. 

ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.1ϊ.Η ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΊΟΝ. 

ΑΝΤ. Δε τταις, ω γερον, αία-θανει συ τάϊε σά<ροΰς : ΠΑΙ. Ί^αιν σημεία, άσττι^ων τότε, ό'τε Υίλθον 
<ρεξαΰν σω κασιγνήτα} στΐοΛας, εγνώξίσα^ ά ττροσ^ε^ό^χως, οί^α. τους ά]'7ΐ>^ΊσΐΛζνους. ΑΝΤ. Δε 
τίς ούτος ττΒξΛ ά/χψι το [χνήμ,α. Ζήθου^ κα,ταζόστρυχ^ος, γόργος όμμασί, \εί\αα.ς είσι^ειν', ΠΑΙ. 
Αο•χά.γος. ΑΝΤ. ^ Ω.ς ογ\ος υστεξχ ττό^ι ττανόττλος άμ.<ρε7τεί νιν. ΠΑΙ.'ΌδΈ έιττί Τία,ξύενοτταίος^ 
γόνος Ατα,λίντκς. ΑΝΤ. Άλλα ά Άξτεμις Ιε/χενα. κάτα 6ξ^,, τόζοις ^Άμα.τάσα νιν, μετά (χά.- 
τεξος,ολεσείεν, ός εζα. εττι εμαν ττόλιν, ττερσων. ΠΑΙ. Τάίε εί», ω τται, δ"; ζυν ^ίχτ, τοίοΰσι γην' 
κα< ό ^ε^οίκχ μη &έοί σχ,οττώσι όρθως. 

ΤΚΑΝ5ίΑΤΙ0Ν. 

Αντιοονε. ΒυΙ Ιιονν, Ο Ά^βά η.ΐ3ΐη, ΙίποννεδΙ Ιΐιοα Ιΐιεδε-ΐΐιίη^δ δο- 
οοΓΓεοΙΙ^' .'' Τυτοη. Ηίΐνΐησ 866η ΐΐιε (ί6νΪ€68 οη Ιΐΐ6 «;1ιΪ6ΐ(3δ ίΐ1-11ΐ6- 
ΐίιηβ ν\Ίΐ6η Ι λνεηΐ ΐ36ϋΓίη^ Ιο ιΙί}^ ΒγοΙΙι6γ Ιΐΐ€ ΐ6ΓΓη8-οΓ-ΐΓυ€θ, Ι Ιοοίί- 
ρΒΓίΐοιιΙ&Γ-ηοΐΐοε-οΓ-ΙΙιειη : — 3^3ίη-ΐ3&Ιιο1(3ίησ \\Ιιϊα1ι, Ιτεοοσπΐζε Ιΐιβ 

\ν3ΓΓΪ0Γ5. 

Αντιοονε. ΑπγΙ \νΐΊο 15 Ιΐιίδ ΐΗίΐί-ίδ-ρβδδϊησ γοπικΙ Ιΐιε Ιοιηΐ) οι 
Ζεΐΐΐϋδ, \νίΐΙι-1)υδΗγ-1οε1ίϊ! — ΙεΓπΙίΙε ίη Ηΐδε^^εδ — 3Γουη8:Ιο1οοΙί-υροη.'' 
Τϋτσκ. Α ^6η6Γ&1-οίΒθ6Γ. Αντιοονε. ΝνΐΐΛΐ: 3 ΐ3θ(1γ-οΓ-ίη6η ννίΐίι 86- 
φΐεηΐ δίερ ϊη-οοηηρΐ6ΐ6-3ΓΓηοιΐΓ ρΓ6§δ-3Γοιιη(3 Ηίιτι ! 

Τϋτοκ. Ηε ίδ ΡϋΓΐΙιεηορίΕϋδ, δοη οί ΑΐδΙάηΐΕΐ. Αντιοονε. ΤΙιεη 
τπΆγ Οΐάπει τυδίιίηο: ον^Γ ΐΗε ιηοϋηίειίηδ, \νϊΐ1ι 1ι6Γ ΒΓΓοννδ ονεΓ\νΐΊ6ΐΓη- 
ίη^ΐιΐιη, ΙοσεΐΙιεΓ-ννϊΐΙι ΙιΐδπιοΐΙιεΓ, άεδίΓο^τ Ιιΐω, \ν1ιοΙΐίΐ5 &(1ν&ηοε(3 οη 
Π13Γ €'\ίγ, Βεδίε^ίησ ΐί. 

ΤυτοΗ. δο 1)ε ϊΐ, Ο εΐιίΐίΐ — 1)υΙ ^νίΐΐι Ιϋδΐίοε 3Γε Λεγ εοπιε Ιο Ιΐιε 
Ιβικί : Άΐ)ά ΐΙιεΓεΓοΓε Ι ίεείΓ ΙεδΙ Ιΐιε Οοάδ οοπδίεΙεΓ ϊΐ γϊοΙίΙ;. 

145. δοηΐθ Γβ3€ΐ του ΓοΓ το, Άηά Ι Ιΐιίηΐς 
ηοΐ ΐηοοΓΓΰοΐΙγ. Ζβΐΐιυδ ννηδ ΗγοΙΙιθγ Ιο 
Αιηρίιίοη, 3ηι1 Ιιαά α δρρηΙοΙίΓ^Ι ηιοηη- 
ηιβηΐ ΐη Ιΐιβ ηβ^§ι1^ονιι 1ιοο(1 οί ΤΙ»β5θ8. 

146. 8ρνθΓ3ΐ ρ(ϋίΐοιΐ8 Ιι^νε γοξγίς τ', 
•ννΙιίοΗ ΐ.ς Γβι•ί3ίπ1)' ηοΐ 5ίΐ(1, ννΐιείΐιβτ ννβ 
Γβίί3Γ(1 £ί5-{οε~ν 38 Γθί"θΐΊΐιΐ{» Ιο γοργός θΓ Ιο 
νεαν/αί. ΤΙΐθ βοΓ^οη» ννβΐθ ίΙίΓ6β δϊδίβΐ'δ, 
\νΙιοδβΙΐίΐΪΓνν38 βηίννϊηίίά ννϊΐΐι δθΓρεηίδ, 
δηά ννΐιοδβ Ιβείΐί ννβτθ Ηΐίβ Ιΐιβ ΙπδΚδ οί 
α 1)03γ: Ιιβηοβ γοργός δΐεηίββδ ΐθΐΓΪ1)Ιβ. 

148. υστίξω ττοδ;, ύΐίνηο ρέάβ,Ιαβί /οοί. 150. ΡαΓΐ1ιβηομ3?π8 λν3δ 8οη οί Μβ« 
ΙθάίίθΓ, δοη οί ΟΕπθΐΐδ Ιςΐη^ οί τΕίόϋδ, 
3η(1 Ηαά Ιΐιβ ίβηιοιίδ ΑίαΙάηΐΒ, (ϊπυίξΙιΙβΓ 
οίδοΐιοειιβιΐδ Κΐη§ οί δο^τοδ, ίοΓ ιηοΙΙιβΓ. 

152 — 153. ΡοΓδοη οΙ)δβΓνθ(1 Ιΐΐ3ΐ ίί 
ΙΙιβδβ Ιννο νβΓδθδ ννβΓβ ΓθοΙηΓβά Ιο οηβ, 
Ιΐΐθ}' ννοιιΐίΐ οοηδίϊΐηίβ β ϋδοΐ^ΐΐο 1ιβΧ3- 
ΠίίΊβΓ, Ιο ννΐιΐοΐι Ιίβ 1ΐ3(1 ηο ϋΙ)]βοΠοη. 
ΑΠθΐΏΪδ οΓ ΌΊ-άΐλΆ νναδ Ιΐιε ^οϋάεβδ οί 
Ιιαηΐΐη^. 

156. Α1(1π«, οοηίΓ3Γ>- ίο ιηοδί Μδδ., 
Ιΐ3δ ω και. ΟεΠ&ϊηΙ^ ο κα4 18 1)6116Γ, _ κ^ _ ^ - ^\^^ _| νν ο Φ0ΙΝ1ΣΣΑΙ. 157. 21 

ΑΝΤ. ΤΙου τΓον ό ος ιμ,οι, \ II 

μκ*ς ίγενίΤ ία [λοχ,ηξος \ \ II ! 

ττολυτΓονω (Λο^ξΐχ,, |"^^~|1 

ω φ'^λτΰο'τ, ΙίττΗ •7Του'στ) Πολυν/^κν,ς, γίξον ', 160 |- -|- -||- -|- ^ -1|- -|- ^ 

ΠΑΙ. ΈκεΓνοί Ι-πτα, 'ΤΓΆξ^ίνων τ:ά(ρου ιτίλα,ς |ν. _|^ _||- -|-ν -||- _|ν. .. 

• ^ ι ι 11 ι π ι 

Νίόβί)^, Ά^ράστω 'ττλνισίον τταραστατεΓ. |ν « - 

'Οξο,ς; ΑΝΤ. 'Ο^α;, ίίτ' όυ σαφώς, οξω ίε ττ^ί Γ "Γ 

ΙΛορψνς τνττωΐΛΰί, στίξνα τ' ίζνικοίσίΛίνΧ'. |- -| 

Άνε/^,ινκεος είθε ^ρόμ.ον νεψελοίς Ιοο]^^- 

ΤΓΟίΤίν Ι^ιχννσΰαμ,ι σ» αιθέρος |««- 

χ ^ ν . / . Ινο. 

ΤΤρος ί[/,ον οίΑ,ογίνετοξΰί \ 

ΤΓΒξ) ο ώλενας οερα, (^ιλτατα 

βά,λο^μί, χρόνω φυγά^(Χ. /χελεον. 

Ως οττλοκτ» ^(^ρυσεοισιν εκΤΓρετζ"*}^, 7^^°^^ ' ^ 

Ιωοκ 'όίίοιχ φλεγευων 

βύλαΤίΤίν α,ελίον. 

ΠΑΙ."Η|ει ^όι^ι,ονς τονσϊ, ωστε σ ψττλτίσα,ί χοίξα^ς,\- -|^ "Ι'- -|" 

ενσνον^ος. ΑΝΤ. ^Ουτος ^\ ω γεξο,η, τΙς κυρεΤ, |- -|- -|| 

ος α.ρ[λΧ λενκον νινίοστροψεΐ βεζως ; 175 Ι*^ "Ι^ -|1 \\^ «^ _ ^— ν^— — >»< — ν^— ν— \^<«> — ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ.. Δε ττοι;, ττου ος ττολυττονα; μοίρα, εγενετο εα μίας μάτεξος εμοι, ω (ρίλτατε γερον, ειττε, 
ττου εσ-Ύί Πολυνείκης; ΠΑΙ. Εκείνος τταξάΰ-τατει ττελας Ύά<ρου εΐΐτα ττίξΒενων Νιοοίις, ττλήο-ίον 
ΑΪ^ώττο). "Ορας ; ΑΝΤ.'Όρο;, ^Ίίτα ου σά<^αις^ ^ε οξω ττως τυττίιμα μόξ<ρης, τε ιττερν* ε^»!- 
κάσ-με^/α. Είθε ττόιτίν εζανν^αίμι ^^όμον αημώκεος νεφελας ίία αιθέρος τΓρος εμον όμογενεΎορα' 
ίε βαλοίμι ά'ΚζΜας ττερι <ρίλτατΛ 5'ερα, χ_ξόνω μίλεον <ρΰγα^α. 'ίΐς έκτΓρεττης γ^ξυ^εοίσι όττλοιτί, 
γε^ον^ <ρ'Κίγε&Μν όμοια 'εωοις βολαΙοΊ αίλιου. ΠΑΙ. Εν^ττο'νίΌς τούτ^ε Μίμους »ί^εί, όϋσ-τί εμ- 
7Τλήσ•α; σε χάζας. ΑΝΤ. Δε τίς» « γεξαίε, κύρει ούτος, ός ήηόσ-τξοιρει λεύκον α,ξμα βε^^^ως ; 

ΤΚΑΝΕΙ,ΑΤίυΝ. 

Αντιοονε. Βϋΐ \ν1ΐθΓ6, ννΐκίπο ί» 1ΐ6 ννΐιο ΐη ΙιλγοΙ ΓϋΙβ ν^Έΐδ Βογπ οΓ 
οηε ΓΏϋΐΙΐΡΓ ννίΐΐι ιηε — Ο (Ιε&ΓεβΙ: οΙοΙ πΐ3π, Ιεΐΐ πιε, \νΙΐ€Γ(ΐ ίδ Ρο1}•ηίοεδ? 

Τυτοκ. Ηο 18 δίειηίΐΐπ^ ηε^Γ Ιο ΙΙί€ ΙοηιΙ) οί ΝίοΙ>6'δ δενεη νΪΓ^ίηδ, 
οίοδβ Βγ Α(ίΓ3δ1:ιΐδ. ΒοδΙ ΐΗου ρβΓοεϊνβ Ιιϊγπ ? 

Αντιοονε. ι θΐδοεΓπ Ιιίπι, 1)υΙ ηοΐ (ΙϊδΙΐηοϋγ — γεί Ι δββ, αδ-ίΙ-λνεΓβ, 
Ιΐιε ΐΐϊίησίί οΓ Ηίδ «Ιι^ρε, αηά Ιιΐδ ίοΓίη ΙΐΙίεηεά-ίοΓίΙι. λ^ουΜ Ιΐιαΐ; λνίΐΐι 
ιτιγίεεί Ι εοιιΜ ρεΓΓοπΏ Ιΐιε 3οϋΓηεγ οΓΐΙιε ΐΐιΐη-ίΐεείίησοίοικί ΐΙίΓου^Ιι 
Ιΐιε 3ΪΓ Ιο ητγ ΙιΐΌΐΙιεΓ — Γογ Ι \νοϋ1(1 Πΐη^ ηιγ ^πΏδ αΓουπ(3 Ιιίδ θεείΓ- 
εδί ηεοί^ — δΐιο1ι-ίΐ-1εησΐΙι-οί'-ϋπιε 'ά χνΓείοΗεθ εχϋε ! [Η^6€ρ8.'] 

Ηονν δρ1εηάί(1 ίπ Ιιΐδ ^οΐάεη ΗΓΐΏΟϋΓ, οΙ(1-ιη&η, τεΓυΙ^επΙ ΗΙίε Ιΐιε 
ιηοΓηϊηο• ταγ^ οΓ ΐΐιε δυη ! 

Τυτοκ. €οηίΐ(1ϊη^-ΐπ-Ε-ΐΓΐιοε Ιο ΐΗεδε ηιειηδΐοηδ \νί11 Ιιε εοπιε, δο 3δ 
Ιο ΓιΙΙ Ιΐιεε \νί11ι ^ογ. 

Αντιοονε. Βϋΐ ννΐιο, Ο α^εά, ΐδ ΐΗίδ, ιΙίβΙ ρ^υΐείεδ 1ιί.<; 1)ΓΪ§1ιΙ: οΪιά- 
ήοί, δϊΙΙΐη^ ? 157. δοΓηβ Μ88. !ι&νβ ττοΖ οη1>τ οηοβ ; 
ΟΐΙιε-Γκ 1ΐ3νβ τΓοΓ τΓοΤ. 

16'2. ΝίυΙ)β Λν»8 (ΐ3Π2;ΙιΙθΓ οί Τάηί3- 
1ϋ8 Ιίίπζ οίΓ.γ^'•''» 3"^ ηΐΛΓΓΪβ(1 Αηιρίιί- 
01), Νοη οί '^ίι^Π8 Κϊπί; οί ΟγοΙιοπιοπο», 
1)γ \νΙ)οηι δΐιβ Ιΐίκΐ ηιαιιγ οΙπΚΙίρη. 86- 
νεη οί ΙίθΓ (ΐ3η5ΐιίβΓδ λνειο Ι^ΐΠβίΙ 1)γ 
ΒΐΑιια, Γογ Νίοι)^'8^η8οιρη^βιοI^3ι6η3. 

ίβί. Βπΐηοΐί νεδΙΟΓθϋ εζηκασμίνα, ί\ϊ6 Αίΐίο (οτνη οί ΙξείΗ,ασ-μίνα. ΡθΓ8θη 1ΐ35 

ΙιβΓβ Ιΐίβ ΓοΙΙοννϊπίχ ηιΐ()ΐ3ΐίοη : ουχί σαξ• 
κ;α κα; \ευξα κα; μοξίι>?,ς τϋτΐοιμα. στεξ'^ων τε 
Ι^ε'ίκασ-μα ττρος άς^ετυττον σ-χματος. ^ι11^^η. 
0^3^. νΐϋ. ρ. 247. \). 

169. Α1(1π8 (111^ οΐΐιετδ ^ίνε βάχλοιμι. 

174. Εϋΐΐϊοιίδ 3ΓΘ ηοΐ βςιβεά 38 ίο 
11ιΪ8 νεΓ8θ. δοπιβ Ιιανε τίς; πόθεν χυρεΤ; 
1^νΗο? ίΨΚ€ΐιο€ Ϊ8 Ηβ ίΐρηιη^? 22 176. ΕΥΡΙΠίΔοΥ 

Π ΑΙ. Ο ι^ά,ντκ; Α(Λ,φιοοξΰίος, ω όεσττοιν', ο^ι' 

ΑΝΤ. 'ί2 λίΤΓΧξοζωνου ^νγοίτεξ 
ΑίλΙου 'Σί'Κα.νοαα,, 

ρ^ξϋσεοκϋκλόν φέγγος, 180 

ως ά,τρίΐΑ,αΐα, κενΤξΜ 
κα* σώφρονα, τωλοίς 
(Α,εταφίξοιν Ι^ννα. 

ΤΙον ί* ος τα ^εινα, τί^' ΙφνζρΙζα ττολε», 
Κοίττοινενς ; ΠΑΙ. Εαίΐνος 'ττξοσζχσεις Τίκ(λα,ίρίται 
ηΐνργων, α,νω τε κα* κοίτω τείχν» μέτρων. 
ΑΝΤ. Ιω Νε[Λεσ•ί, καί Αιος 
βα,ρνζξοίλοι βροντοα, 
χεξο,ννιόν τε <πνξ οα^αλόεν, 

συ τοί μεγοίλΎίγοξία,ν 190 

ντηρά-νοροί αοιμ,ίζοις. 
"Οο εστίν, α.ί^μα.'λωτ'ίοοίς 
ος όορ\ θγ}ζαί(χς Μυκ,νινχισι — νν./! ϊ— ^^ ν|νι« 

— \^ \^ —\\\^ \^ — ^ 

— \^ \^ — — - ν 

II-- ""-|"-ΙΙ--Ι"-ΙΙ--|"^ 
--|"-11"-|"-ϋ-~1"- 

η 

---ΙΙ-- 

\^ — \^ — ι<^ — — !>/ Ιυ ν 
>^ — ί.1 ν/ — »>ι κ^ — 

ιΙ 

<./ ^ ^ ν >>' — — — 

^ — 1<^ — ΐν^ —Ι Μ ^ 

~ \^ \^ -II ^^11 ν ΤΗΕ ΟΚΟΕΠ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.15Η ΛΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΠΑΙ. Ό5'ε, ω ^εσ-ττοινα, Α/χ<ρια.ξίος ό (χά,νης' δΈ α(/.α αύτω σ•<ρίγια, ρόαι <ριλαΙμ,αΎον γηζ» 
ΑΝΤ. Ώ. θύ^/ατερ "Κιτταξοί^ώνου Αίλιου, Ιελαναία., ^ξυτεοκύκλον <ρεγγος, ττωλοις (χετάψερούν Μζ 
ατξζ(Λα.ία. ν,α,ί σύί;<Ρξονα. κίντξο, ιθύνει. Δε ττον ός ε<ρυζ^ίζει τα ϊείνα τή^ε ττόλει, Κάττανευς; 
ΠΑΙ. Εκει'νοί τεκ/υίαίξεται ττ^όσ-ζασ-εις ττύργων^ (χίτξων τεΙ•χη τε άνω καί κάτα». ΑΝΤ. Ί« 
Νε^είΓί, και βαρύζρο^οι βξόντα,ι Δι'οί, τε αιθάλοεν ττι/ρ κε^αύνιον, σι; τοι Η,οιιχίζοις μεγαληγόξίαν 
νν-ρίνοςα. "οΐ'ε έστί, ος ^όρι αιχ^/Λαλώτι^α,ς Θηζαίας Μυαηναίσ-ι 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Τυτοκ. ΤΗΐΕΐ, ο πιγ Ιίΐθγ, Ϊ8 ΑΐΏρΙιϊαΓάαδ ίΐαβ ρΓορΙίθΙ ! αηθ Ιο^ε- 
ΙΐΊ€Γ-ννίΐ1ι Ιιίηη Ιΐΐ086 νΐεΐϊιπδ — ΙΐΙ^αΙίοηδ Γογ Ιΐΐε Ιίΐοοά-ΐονίη^ ΕαΓίίι! 

Αντϊοονε. ο (1&υ§Ιιΐ6Γ οΓ Ιΐιβ 1)π^Ιι1:-^ΪΓί: δυη, ΐΗοα Μοοη, ^οΗεη- 
οΐΓϋΙεά ΙϋίπίηαΓγ — Ιο Ιίϊβ δίείίίΐδ 3ρρ1γϊ秕 ννΙίΕΐΙ; ^εηΐΐε απά δΙίίΙΓαΙ 
ΙαδΙιβδ θοεδ Ιιε ^Γίνε ! ΒυΙ \νΙΐ6Γε ίδ ίιε \ν1ιο ίηδυΙΐϊη^Ι^^-ΐΙίΓεαΙεηδ <3ΐδ- 
αδΙεΓδ Ιο ΐΐιίδ οΐΐγ — ΟάραηευδΡ 

Τυτοκ. Ηε ΐδ εοηδίθερΐη^ ΐΗε α^^Γβδδ οί Ιΐιε 1)3ΐ11ειιιεη1δ, ΓπεαβυΓ- 
ΐη^ Ιΐιε ννδίΐδ 1)οΙΙι υρνν^ΓίΙδ Άηά εΙοννηνναΓοΙδ. 

Αντιοονε. ΟΗ ! Υεη^εειηεε ! Αηά 5'ε Ιιεανγ-ΓοαΓίη^ ΙΙιυηθεΓδ οί 
Ιονε ! ΑηεΙ ΐΐιοιι 1)ΐΕδΙΐη^ βρε οΓ-1ϊ^1ιΐηϊη^, (3ο Ιΐιου ίοΠίιννίΐΙι Ηυρί-Ιο- 
εΙεΓπαΙ-δΙεερ ΐΗΐδ ΒΓΓο^Βΐιεε ΓηοΓε-ΐΗίΐη-πιοΓίδΐΙ. [ΐΓοηίααΙΙι/.'] ΤΗΐδ Ϊ8 
1ΐ6 \ν1ιο ννϊΐΐι Ιιϊδ δρείΐΓ \νϊ11 ΐΐιε οαρίϊνε ΤΙιεΙϊαη-ννοϊηεη Ιο ΜγεεηοΒ ■176. ΑιτιρΗίΒΓέαδ νν3δ 1)Γθ11ιβΜη-1&χν 
ίο Αίΐτέδίπδ, 3ηά Ηδά ϋοοοιηρίΐΏίεά Ιΐιβ 
ΑΓ^οιίδπΙδ ΐη ΙΙιεΪΓ θχρβάϊηοη Ιο Οοΐ- 
οΐιίδ. Ηβ νν38 ρννβΐΐοννβά «ρ 1)γ Ιΐιβ 
ΕαΓίΙι ίη Λΐίβπιρίίη^ Ιο ΓβΙΐΓβ ίη Ιιϊδ οΐια- 
Γίοΐ Γγοιπ ί!ιβ Ι)3ΐί1β 3ΐ ΙΙΐθ βίβ^^β οι 
ΤΙΐθΙ)θί;. ΗθΓβ Εηπρίάβδ, αΐννα^δ ίοηά 
οίρΓθάίοΙϊοη, ?.11ϋ(ΐ68 Ιο ϋιβ ιπδηηεΓ οί 
Ιιϊδ (Ιοίΐΐΐι, 38 Ιιβ ^1οβ3 Ιο 11ΐ3ΐ: οί Ο^ρ»- 
116118 ΐη ν6;8β189. 

177. ΑΚίπδ Άηά νη^ηγ Μ88. Ιιανβ ψί- 

"Κν.ίμα.τοι, 3ηά ίοΓ ροαι δΟΙΤΪβ 1)3ν6 ροαΐς, 

ΜϋδζΓΒνβ Γθοοηίΐιηεηίΐεά χοαΧ οη Ιΐιε 
δϋ^ςρδίίοη οί ΒΓπηεΙζ. ΤΙιε νΐοΗηΐο δΙίΒΓθά Ιΐιε εΙΐ'63άίιι1 ίίΐε οί ΙΙιείΓ πίδδίβΓ. 

181. 86νβΓ3ΐ εόϊΐίοηδ Ιΐ3ν6 άτ^ε|α.εα. 

185. Ιη 3ΐ1 Μδ8. 3ηά εάίΐϊοηδ ^είοΓβ 
Βηιηείί έτττα ϊδ ίουηοΙ 3ί{ει• Ικεϋνος. Οά- 
ρ3ηευδ \ν38 3 ηοΙ)ΐ6 Ατ^ίνε, Λνΐιο άε- 
οΐ3Γε(1 Ηε ννοαίά ί3Κ6 Τί)6ΐ)68 ΐη δρΐΐβ 
οί ^υρ^ιε^. Ηε \ν3δ δίΓοεΚ άεβοΙ ννΐιΐι 3 
ί1ιιιηάεΓΐ)θ1ΐΛνΙ)ί1δΙ ν3ΐη1γ εη(1ε3νοηπη§ 
Ιο δ€3ΐε {Ιιε ντ3ΐ1δ. 

187. Νέιηεϊίδ, οηε οί Ιΐιε ίηίεπΐ3ΐ (ϊβ- 
11ΐε<, νν'35 ^οίΐάεδδ οί* νεη§ε3η€ε. ΤΙιε 
οοηιπιοη Γε3(3ΐη]ς ΐδ "ί^εμ,εσ-ις. 

189. ΡοΓ 'ττυρ δοιηε ^ίνε (^ως, 1)3(11)^. 

190. Αΐίΐιΐδ 1ΐ3δ μεγοΧανοξίΛν^ οη ΐΐιε ττΐΐΐι Αίηρ1π3Γ3ΐΐ5 αΐ'ε Ιιίδ ΙϊΟΓδεδ, νντίιϊοΐι 1 3ϋ11]θπίν οί ηΐδπ)^ Μδ8. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 194. 23 195|----||---1|--- 
Ι— ο ν^ 'Ι!" ~ ^ ^Ιγ^ " 

Ι— Μ^Ι— ντ>«^|— — Ι— «^Μ 

Ι— ^υΙ— νν— ν^νΙ— ν^ υοΛσι οου7\ίαχ,ν ττΕξί^αλων. 

χζΐ'(7£θ(βο,(ΤΤρΐ'ρζον ω Διός ίρνος, 
Αξτε(λί, όονλοσννΰίν τλοίΐΥιν. 
Π ΑΙ. "ω τίκνον, 'ΛσζαΙωμ,οί, χα,) αατα, στίγοίζ 200 ί- -\-^ -\\- -\^ -\\^ -\^ - 
IV Ίτα,ρ^ίνωσι μ/ψνε σοΐς, Ιττεί ττοθοι» Ι" " Γ "Ιΐ^' "Γ "ΙΓ "Κ " 

£ΚΤε^Ψ»ν ^λθε?, ων εχζίίξες Ιισί^εΤν. |_ _|« _||ν. -[« -||«^ _|^ - 

* Οχλος 7'αρ, ώς ταρα^/χος εισέλθει» ττοΧιν, 
^ωξΐί γννοίΐκ,ων ας όοιχονς τνρ<χ,ννικονς» 
Φιλό^ογον ίέ Χξ^^ΛΟί ΒιηλΒίων 'ίφν, 
σιχικξο,ς ί' α,φοξμ,α,ς γιν λά,ζωσι των λόγων, 
ττλί^ονς Ιιτασφίξουσ^ν' νιόονη οί ης 
γυνοα^) [χνι^ίν ίγιίς όίλλνιλΰίς λέγειν. 
ΧΟΡΟΣ. Ύνξίον όΐ^ΐΛ» λιτΐουσ εζα,ν, 
οίκξούΐνιχ Αο^ία, 
Φοινκτσα.ς οίττο νασον, 
Φοιζω αούλοί μ,ελά^ξων. "-Γ-Γ-Ι"-||--|"" 
_.μ_ΙΙ__|.._ιμ_|.. 205 Ι- -|- -II- - 

Ι--Ι-ΙΙ-- 
Ι--Ι _ _ κ^ - - Κ^ _ ν^ _ -||"""Ι"-Ι!--|"- 

- Μ Μ — ι Κ' — 


_ _ .. ν^ ν^\- _ _ « ^ _ 7 ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ίάίΈί, τε ΑζξναΙα, ΤξίαΙνφ, ττεξίζαλων ^ουλείαν Α/χυ/Λ^νιοίς Ποΰτει^άνιοις ύ^ΛίΤί. ΜιίτϊΌτε, β> 
ττόττίΛ Άρτε/χι^ ω χ^ξυτεοζόίΤΎξυχον ίξνος Δι'οί, /χήττοτε τλαίην τάν^ε ^ονλόσ-υνα,ν, ΠΑΙ. Ει'σ-^α 
^Λΐ/χα^ ω τεκνον, και μ,ί/χνε κάτα (ΓΤΕ)/ας εν <Γο;ς ττα^θενοίσ•*, έττει ήλθες είς τε^ψίν ιτόΒου^ ασι• 
ίε<ν ών εχ_ργιζες. Γαρ όχλος γοναίχιχν χβιρει Η(? τυ^άννίκοιις• ^όμουζ^ όος ταξίγ(χος ΐΐσγ)λ9ε ττόλιν. 
Δε χρή(χα ^ηΧείαιν ε<ρυ <ριλό^ογον, ίε »ιν λαζώσ-ι σ/χίκρας α<ρόρ^ας των λόγων, ετίίισ•<^εξθΰσ•ι 
•ητλείους' 5'ε τις 'ή^ονη γυναίζι λίγειν μ,η^εν υγιές αλλήλας. ΧΟΡΟΣ. Έζαν λιττούο"» Τύριον οίί- 
/ΐΑΛ, ακξοθίνια Αόζια, άττο νά(7ου Φοίνισ"σ•αί, δΌυλα (Λελαθξων Φοί€α), 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

οοηδΐ^η, Ηηθ Ιο 1.6Γηέ3η Τριοίη», ρ^ο^^^ιίη^ Γογ Ιΐιειτι δΙίΐνεΓ^ 1)€δί(1β 
Ιΐιε ΑΐΏ)^η[)όηΐίΐη νναΙ^Γδ οΓΝβρΙυηε ! ΝενβΓ, Ο ϊκϋοΓαΜεϋΐάπΒ, ΟίΗοα 
^ο1(ΐ6η-1ΐ3ΪΓ6(3 (ίαυ^ΗΐεΓ οί^ϋρ^1:6^, ηενετ ϊΏΆγ Ι εχρθίίεηοε 1)οη(1ίΐ§;^6! 
Τυτοκ. Ργο€66(1 ΊηΙο Ιΐΐ€ ραΐαοε, Ο οΗϋοΙ, αηά Γ6Γηαϊη \ί'ΐΐ1ιίπ θοοΓδ 
ίπ ΐΗγ νΪΓ2:ίη αρ3ΓΐΐΏ6ηΙδ, 3δ Ιΐιοα ΙΐΛδΙ ΕΓΓΐνεοΙ αΐ Ιΐιε 30€θΓΩρ1ίδΐΊη[ΐ€ηΙ: 
οίΐΗγ \νίδ1ι, ίη 1)€ΐιο1άΊη^ ννΐιαΐ Ιΐιοιι ί3€δΪΓ€(1δΙ. ΡθΓ-ηο\ν 3 €Γ0\νά οΓ 
ΓεΓηδΙεδ Ϊ8 αοΐν^ηοΐη^ Ιο ΐίιε γο^βΙ ιηαηδϊοηδ, δεείη^ οοηίϋδίοη Ηαδεη- 
Ιερείΐ Ιΐιε οίΐγ. [Αβΐάβ.] ΒυΙ ίΐιε ταεε οίλνοιηεη ϊδ-1)γ-ηαΙϋΓε ρΓοηε- 
Ιο-οοΓηρίΒΪηί:, Άηά Ίΐ Ι\\€γ ήηά ιηοθεΓΒίε οοοαδΊοη ίοΓ ννοΓςΙδ, Ιΐιεγ Άάά 
ιηοΓε ; Βεε&ϋδε Ίί ΐδ α δΟΓί-οΓ ρΐεαδυτε Ιο Ιΐιε ΓΒΪΓ-δεχ Ιο «αγ ηοΐΐιΐηί^ 
ννεΐΐ-ίκίνΐδεθ οΓοηε δηοΙΙιεΓ. [Εχίί Αηύξοηβ, /οΙΙοιυβά ύι/ ί/ιβ Τιαοτ.'\ 

{δοΕΝΕ. ΤΗβ Οηί€τ ΟουτΙ ο/ ΙΚβ ΡαΙαοβ: €Ιιοηΐ3 ο/ΡΗαηίοίαη νϊν^ΐηβ επΙετΐη^,Ί 

Οκοιιυδ. Ι οοαιε, Ιιανίηο; ΙεΓΐ ΐΐιε ΤγΓΐαη ννανε, ά ρπεδεπί Ιο ΑροΙΙο 
ΓΐΌπι 3η ί!ίΐ3Π(1 οΓ ΡΗοεπίοια — 3 νν3ίιΐη^-πΐ3ί(1 Γογ ΐΐιε δΙίΓΪηε οΓ Ρΐιοεόυδ, 194. Ιη Α1ϋπ8 «ικΐ Μ88. Ιΐιβ Γ€3(1ϊη§ 
18 ϊάυ-ειν. ΤιΐίΕη», 3 ΓοηηΐΗΪη ϊηΑΓε;ο1ί8, 
νΙΐθΓβ ΝβρΙηηβ 1)3(1 8ΐΓΐιοΙς Ιιΐδ Ιι ϊάοηΐ, 

19.5. Αηηγηιόηθ, » 06ΐ€ΐ)ΓίΐΙβιΙ ϋ3ϋ}ί1ι- 
ί€Γθί Όάηαιίδ 3η(1 ΕιΐΓΟρ3,ν%•38 ΟΛπίοά 
ΆντΆγ \)γ ΝεμΙιιπβ ίΐΌΐη » ννβΐΐ 3ΐ Αγ§05. 

198. Βιυιιεί^ αηά οΙΙιβΓ» 6(1ί1θ(1 χξυ- 
σ-Βί^όσ-τρυχε^ \)\.\ί Α!(1ι18 χρυΰ-εοζόττξνχον, 

1205. <^ιλό^ογον, ΙίΙίίηβ Ιοαη$ιΐΓ€ — ρνοηβ Ιο ΰήηιίηαΐβ — αάάίΰΐβά Ιο 8ΐαηά6ν. Α1(1π8 
εϋϊΐεά ^ηλειων γίνος ε<ρυ, χνΊιΐοΙι ί» 1)3(1. 
206. σμίϋξας ά<ροξ(Λαζ, 8ΐϊ^Ηί ορρογίίΐ- 

ηαί6$ — ηιοΓβ ίΥεβΙγ, ίΙΐ€ Ιίαβί ^οηη(ΐ8, 
208. Λ1(1ιΐ3 3η(1 ηιαπ^^ Μίΐδ. 1ι•ιν6 άλ- 

\>)λαις,ίηΐ€Γ 8€, \\\ΐΊΟΐ 18 ΠΟί Ιΐΐ6 11163111112^. 

ΐί;09. Τ^τβ \ν33 3 νβΓ)^ βηοίβπΐ οΊΐγ οί' 
ΡΙκΕπίοα, Ιιηίΐΐ οη 3 δηιαίΐ Ϊ5ΐ3η(1, Χο 
Ιΐΐ6 δουΐΐι οΓ 5ϋ(1οη ; Ιιεηοβ νάβ-ου, ν. 211. 24 213. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ \\^ ν^ <-<Ι — ν^ ν ο » Κ/ — ΥΙοίρνοίσον κα,ττίνά,σ^Ύίν, | — 1γ^^~ιγ ^ 

Ιον^ον κ-ΰίτα, τΐόντον έλατα 215 |- ν^ ν^|- >^ ν||- ν^|« « - -η 

"ΤίλενσΛαα, 7Τεξΐξξντύ.ν | — « ^||- «^ - ^ 

ντΓίξ όίκαξ/ττίστων "ττε^ΐων |ν/ ^ ν^ — 1|_«.. ^^_, ^ 

Σικελίας Ζέφυρου ττνοΰίΐς |- " ^||- ^ ^ "ϋ'-' - κ' 

ί^^ειίσαΐ'τος, εν ουξΟίνω | ι>/||μ-|»^- >^ 

κάλλιστοι/ κελάίί3/χα. 250 |--|-«ν.|_ν ^^ 

Πόλεος εκτΐξοκξώίΧσ ψοίς, [Άντισ-Τξοφί}.] |ν^ ^^ ν^}]- ν> « -||ν^ - α 

κάλλιστε ι;/Λατα. Λο|;α, |- -{- ^ ^Ι" ^ - /3 

Κοί^ίχείων ε[Λθλύν γα,ν, | — Ι" "^ ^Ι — 7 

τιΚίίνων Αγγίνοξίάοίν, | — ^||- <-<>■'- ^ 

δ/>οο7εί'είν ετί"* Αα,'ίου 223 |« « ^']- « ν -||^ _ / 

7Γε[λφ^εΐσ εν^ά,^ΐ ττύργονς. 1""11~^^~1ί~ ζ 

Ίσα 5' άγΐχλ[Λα.σι ^ξνσοτευκΎοίς \- *^ *^|- ^ ^,|- ^^Ι — »5 

Φοί^α; λά,Τξΐς ε^ενό/χαν. | — ^ «-Ί]^ ^ « - ^^' 

Έτι οε Κασταλίας νόα.'ξ |« « ν/ _ ^||« _ ν - 4' 

ε7Τΐ[Λενει [λε, κ.ό[Λα,ς ί[Λ,αίς 230 {^ ^ «||- ^ « -||^ - κ' 

ίεΐ/σαι ττα^θε'ΐΊον ρ^^λιίάν, | ν^||ν^_|./- χ^ 

Φοι^ειαισι λατρειαις. | — ι"""! — /*' 

ΤΗ Ε ΟΚΒΕΗ, ΑΝΒ ΕΝΟΙ,ΤδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

ίνα κατενάα-^ην ΐιτίο νι<ρόζολοις ^είξασ-ι Πα,ξνάσ-ου^ ΐίΧευσάσα. κάτα Ιονίον τίόντον ε'Κα.τα.^ 7.ε<ρυξον 
Ιτίττευα-άντος ττνόα,ις υττεξ ακα,ρττίΰ-Τύύν ττε^ιαιν τηξίξρνταιν Σικελίας^ Η,αλλίστον κε'Κα.^ήμα εν 
ούξανοΰ. ΕκτΓ^οκξίθεισ-α ί(Λ.ας ττόλεος, ααλλίίττεύ/χατα, Λο'^ία, εμολον γαν Κα^/Λείων, χ,λείναιν 
Αγκνόρι^αν^ 7τε^<ρθεκΓα ενθαδΈ έτη ό[ΛΟγενζις ττύξγονς Αίϊου. Δε ίσα ρ^ςυσοτεύκτοί^ αγάΧ^χα- 
σι εγενο[Λαν λάτ^ις Φοίβω. Έτι 5'ε ίίία;^ Κασταλίας εττί/Α,ενει /^ε, δ'ειίσα; τταρθενιον ;;^λίϊαν ε/ΐΑας 
χ,όμας^ ΦοιζειαίοΊ ΚατξεΙαις. 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ίΙι»1: Τ ίτίΒγ θννεΐΐ υηοΙβΓ Ιΐιε δηο\νγ 1)Γ0\ν8 οΓΡαΓπαβδίΐδ, Ιιανϊη^ βρεά 
ον€Γ Ιΐΐ€ Ιοηΐαη ίΐοοά ννίΐΐι ίΥια οαΓ, ΐΐιε ζερίιγτ Γΐ(ϋησ• ννΐΐΐι ίΐδ Ιϊρεεζοδ 
οη ίΐαβ 1)£ΐΓΓ€η ρΙαίηδ-οί-χναΙβΓ ΛβΙ ίΐονν ατουηοΐ δϊοϋγ — ΐΗβ δνν«?6ΐ;6δΙ 
τηυηηυΓ ίη Ιιε^νεη. 

ΟΗοδεη Γγογϊι Γηγ οϊΐγ, & ίπΐΙιυΙε-οί-ΒεαιιΙγ Ιο Αροΐΐο, Ι 3τη εοηηε 
Ιο Ιΐΐ€ Ι^ηά οί Ιΐιε ΤΙιεΒδίηδ, ΐΐιε ϊ11ϋδΐΓΪουδ (ΙεδοεηοίΗπίδ-οί-^Ιι^έηοΓ, 
δεηΐ ΙιϊΐΙιεΓ Ιο ΐΗεδε Ι^ίικίτεί! ΙοννεΓδ οί 1.έ.ϊπδ. Αηά Ιϊΐίε Ιο ^οΜεη 
δίΒΐυεδ αηι Ι αρροΐηΐεό Ιΐδπϋηη^ίίΐ Ιο ΡΙιοεΙ^υδ. 

ΜοΓεονεΓ, Ιοο, ΐΗε ^3ΐεΓ οΓ ΟαδίάΙΐΕ £ΐ\νΒΪΙδ ιηε, ίο Ι&νε ΐΐιε νίΓ^ία 
δοΓίηεδδ οΓ ηιγ ΐΓβδδεδ, ΐη ποΓδΙτΐρ Αροΐΐόηίαη. 214. ΡβΓπάδδΠδ, » ΙοίΙγ ηιοιιηΐβίη οί 
Ρΐιόοίδ, Λν3δ δΒοβά Ιο Ιΐιβ Μαδ6δ, Ιο Α- 
ροΙΙο, Άπά το Β^οεΙιιΐδ. 

216. ττεςιρρύτίύν Ιττεξ άκαρτη'στύΰν ττε^ίων 
Σίκελίας, Β(:'<•1ί ρΓβροδίβιοπδΙγ (Γαηδία- 
Ιεό, ΎπαήϋϊηοΒ ]ύχέα 8ίέΗΐ68 οάτηρο^ €1- 
ΙίάΰΕ: \>\\1 Μιΐ8^Γ3νθ, ΙβΙίΐη^ ττεξίρρϋτων 
ϊϋ ίΐ8 Ιηΐβ 861)86 (α Σικελίαν ττεριρρεΤ) Γβη- 
(ΙβΓβά ΐΗβ ρΙ)Γ3δ<ί, €ί)•€ηηιβηέηΐ€8 ]ύχΙα 
$1έτϊΐ€8 οάηιροα ^ΐήΐϊαηι. ΝΐίΙΙ, Ι ΙΙιϊιιΚ, 
Ιιβ ηιΪ8ΐιη(ΐ6Γ5ίοοϋ Ιίιβ 3ί;ζΓβΰ3Γβ ηιβϋη- 
ϊης, ννΐιίοΐι Ί8^ΖέρΗΐβΌ βύρβν ΜέηΙβδ €^ηί- 
ίύηίβ €άηιρο8, 8ΐαίΙίαϊη €ν•€ΐίϊηβηέηίβ8 — 
8ΐοΐ1γ, 8Ϊ€άηΪ3, ΟΓ Τηηάοη», ίδ Ιΐιβ ΙαΓ- 

^6δ( ΆΏά ΐη05( €(^ΐ6ΐ)Γ3ΐ€(1 ϊδΙ^Ο^ ίπ Ιΐΐ6 ΜεϋίΙβΓΓΒπεΒπ, 1)βίη§ αΐϊοηί 600 ιηΐ1β8 
ΐη ΓίΓοαιηίβΓβηοθ. ΤΗβ ΙΊιοεηϊοϊαηδ αηά 
Ορθβΐίδ 3ΐ ίϋίΤβΓθηΙ Ιίιυβδ βεΐΐΐεά οοΐο- 
ηίεδ ίη δΐοϊΐγ, 1)η1; ίΐιε ΟδΐΙΙΐΒσϊηίαη» 
\νβΓ6 δίίεΓννδΓίΙδ ηίΐ3δΐ6Γ8 οί" Ιΐΐ6 ΐδίαπά, 
Ιΐΐΐ ί1ΐ€ Κϋη[ΐ3η8 (3ΐδρο88ε58ε(1 ΙΙιειη. 

2^8. δοΓπε βάίΐίοπδ 1ΐ3νε γενόταν, \3χ\ί 
ε)/ενό^.αν,3Ροεοηςη3ΐΙ«8,3ΐΐ8ννρΓ8 Ι^εΐΙβΓ 
ίο ιίιβ ΟΓεΙϊο -ιρρύτων, νείδβ 216, 38 ν<- 
<ροζόλοις Ιο Λαίου, νβΓδΟ 213—2^25. 

229. €3δί3ΐΪ3 νν3δ α ίοηηΐ3Ϊπ οί ΡαΓ- 
ηάδδΐΐδ, 830Γβ(1 Ιο Ιΐιε Μυδ6δ. Τίιβ \να- 
Ιεπδ ννοΓε οοο), αηά ίηδρΐηη^. 

2ο2.Φοί^3ίαίσί λατρείαίς, Ρ1ΐ06ΐ)εαϋ 8βΓ- 
νί€63, \ν0Γ8ΐΐίρ; ΟΓ δδΟΠβςβδ. "'ί2 λ(ί(Λ7Γουσοί ττ/τ^α, ττνξος 
^ικόρυψον σέλας νττερ άκρων 
βακχ^ί'κιύν Αιοννσον, 
οίνα -^ ά ν.οί^οίμ.ίξίον 
σΎΟίζίίς, τον '/Γολνκχρ'ΤΤον ο»- 
νοίν^ΰος Ιεΐσα βοτρνν' 
ςαϋία τ οίντροί όξακοντος, ου- 
ξίκχ,Ι τε σαοτηοΛ ^εων, 
νιφοΌολον τ ορο^ ίεξον ει- 

χ^Οξος γενοί^αν α,φοζος, 

'ΚΟίΡΟί. ίΛεσομ^φοίλοί γνα,λΛ Φο»-" 

€ον, Αίξκαν 'ΤΓξολιτϊονσΛ. 

Ιίνν 5' Ι/Λ04 7Γ00 τείχεα;» 
^ονξίος (Λολων Αρνις 
οίΐ(χοί οα'ϊον φλεγεί 
τα,ό , ο (/,η τα^οι, ττολεί 
κοινοί γοίξ φίλων «%»?> 
κοίΐ/α 5', ει τ» •ητάσετοα 

Φοίί'ίσσα χωξο., ψευ, ψευ" Φ01ΝΙΣΣΑΙ. 233. 25 235 240 [Στζοίρί.] 250 _— ι— «^ΜΙ— ν^ν 

ν^ ν> ν _ μΙ Λ^ ν ν./ (^ 

--Ι--Ι-- 

_ ν _ μ! — <^^ ν^ «^ 

ιΙ 

II- -|"- 

--Ι.-ΙΙ-Ι-* 

^ Μ ^/ — >^||<>' ~ ι ""^ ** 

— — ν/ν^ν^— 1^ — 

— -"II— 

— — ν^ν^Ιι^— Ιν^ — 
\^ — \^ "Ιΐ" ν> ν^ ι^« 

-—II— 
--Ι-Η1-Η-* 

-"|-"Ι|-"|-* 

μν|_.||_ν|.* 
- νΙ- νΙΙ- ^/Ι- * 245 !--(--- ι 

Ύ 

ε 

ξ 

ι ΤΗΕ ΟΚΒΕΙΙ, ΑΝϋ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ίΐ λΛ^αττοϋίΤΛ ττετ^α, 5'{κόρικ{)ον σέλας ττιίςος Ι'ττε^ βάκχειων ίκξων Αιονυσ-ου, τε ο;να ά (ττά^εις 
χα3α|αέρ{ον, Ιεία-α τον ττολνκάξττον βότρυν οινάνθ^ς' τε ζάθεα άντξα 5'ρακίντος, τε ουξείαι (τκό- 
•ΤΤίαί θέων, τε ΐερον νκρόζοΧον όξος, γενοί(ΛΛν ειλίσ-σων ά<ροζος χόξος αθάνατου θ'έοιι, ττξολίττοΰσ-α 
Δΐξκαν ττάξΆ (χεσ•θ(χ<^α\α γναΧα Φοίβου. Δε νυν ^ούξίος Άρτ^ς ττρο τείχεοον, εμοι /χόλων^ (ρλέ' 
γει 5'άίΌν αΙ(Λα τάϊ'ε ττολεί, ό μη τύχοί' γαξ κοΙνα άχν ψΐλων^ 5'ε κοίνα^ <^>ει;, <^>ειι, Φοινίσσα χοΰ' 
§Λ, Ε( αϊε ^/α ε7Γτα7Γύρ5/θί ττείτεται τ<• 

ΤΙΙΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν. 

Ο ΒίΒζΊπρ: ΓοοΙζ, Ιΐιοα Ιννο-ρεαίνεά Παπιβ οΓ Γιγ6 οη Ιΐιε ί^ηΐΕδΙία 
Ιιεί^^ΙιΙδ οΓ ΒποοΙίϋδ — Άηά ΐΐιου νΐηε ί\\3ίί (ΙϊδΙΐΙΙεδΙ Ιΐιε (^ΗΪΐγ-ηίΌΐΛΓ, 
ρΓ0(1υϋΐη<ί Ιΐιβ ΓΓϋΐίΓυΙ €ΐυδΐ€Γ ίποπι ΐΗβ 1)1θ8δοΐΏΪη^-^Γ£ΐρ6 — αηά γε 
&\νΓυ11γ-(ϋνΊπ€ οζινεδ οΓΐΙιε ίΪΓ3*^οη — &ηθ γβ ιηοιιηΐίΐϊη \ν3ί;οΙι-ΙοννεΓ8 
οί ΐΐιβ ΟοεΙδ — ίΐηεΐ Ιΐιου Ιιαϋοννεθ δηο\νγ ΐΏΟϋηΐΒΐη, ηπΕίγ 1 ΙίεοοΓηβ, βη- 
€οηιρ«ΐδδίηο• ιΐιεε βγοιιικΙ, ΐΗε ιιηίίαυηίβεΐ ΟΗοΓϋδ οΓ ΐΐιγ ΐηπΓηοΓίαΙ ρει- 
ΐΓοη, ΙίΕνίη^ ίοπδαΐίεη Ι)ΪΓ06 Γογ Ιΐιε ιηίά-€3Γΐ1ι ΟΒνΐιϊεδ οί ΡΙιοεΙ^υδ. 

ΒαΙ ηο\ν ΐιτιρείϋοϋδ Μ&Γδ 1)6ίθΓ6 ίΐιε ΓΕίηηραΓίδ, υροη ηιε ίκίναηοϊησ•, 
18 1ί^1ι1ίη<>:-υρ τυΐΐιίεδδ νναρ Γογ Ιΐιε οίΐγ, \νΙιΐοΙι πί»^ 1ιε ηοΐ αεοοιτιρϋδΐι : 
ίοΓ ΓηυΙιιηΙ αΓε Ιΐιε δυίΓεΓΪηο:δ οί ίΓΐεηίίδ, 3ηά ίΐίΓεοΐίη^, αίαδ, Βίαδ, Ιο Ιΐιε 
ΡΙκκηίοΪΗπ ΓείΐΙΐΏ, δΐιουΐά ΐΙιΐδίΗηά \νίΐ1ι-δενεη-Ιο\νεΓδ εοπιε Ιο Ηαηιι: 233. λά/χτΐουα-α ττέτ^α, 3ΐΙιΐ(]ίη§ ίο Ιΐΐ6 
ϋιβ οη Ιΐιβ «ιπηιηίΐ οί Ρ3Γηά88ΐΐ5. 

ί234. δ'ίκόςκψον, άοηΐΐβ-ροίπίβά^ Γογ, ίΐιβ 
8ο1)ο1ί(ΐ8ΐ ϊπΓοηιι» ιιβ, Ιΐιβ 1)ΐ3ζβ, 1)οίη<» 
ίϋνϊάβ(1 Ιο Ιΐΐ6 βνο οί' Ιΐΐ05;β 1)β1ον\', 1))γ 
3 ροίηίοά Γοοίς, ηρρρηΓβίΙ ϋοιιΐ^ΐο. 

235. βα.κχε{υύν Αιονύσου, ίπ ΙοίκΓΟίΚ'θ 239. αντξα ϊ^άκοντος, νίζ. οΓ Ρ^'ίΙίΟΙΙ, » 
0β1εΙ)Γ3ΐβ(1 δθΓρεηΙ δΐηίη Ι)}^ ΑροΙΙο. 

242. Τΐιβ §θηβΓαΙ ιβ.κΐϊη^ ίδ άδανάταί, 
\ν1ηο1ι 1)38 ρπζζίοιΐ Ιΐιε Ιεπηιεά ννοιίά ΐο 
ΓοπιρΓβΙΐθπϋ, 38 ϊΐ ο.Ίπ Ιιαίίϊΐγ ιείβΓ Ιο 
Όϊάΐ13, 31ηΙ δΐίΐΐ 1658 ίο ΡγΐΙιΐδ. 

2.51. ττείί-εται, 86 ε ττά^-χω, Αΐιΐιΐδ 311(1 Ιο Ιΐιβ Γ6&1ίν»ΐ8 €3ΐΙκ<1 ϋί(>η5^.>ί3, οβίε- 3188. 1ΐ3νβ ττε'.σε&'. Ι 1ί3νβ 53Ϊι}, βΐιοχιΐιί 
1)Γ3ΐβί1 ίη 3 ΓιηιιΐΙο ηΊ3ηηεΓ. δεβ Εα- ι οοηιβ ίο Ηαηη ; Ιΐιο Ιίΐεπιΐ Εη§1Ϊ8ΐι, 1ιο\ν- 
ήρ. ιηΒαΰΰ, — Ρααβ.ϊϋ. ο, 13. — Οΐοά, 4, Ι ενβΓ, Ϊ5, βΗαΙΙ 6ΐί/Γ<τ α«^6ί. υ 26 254. ΕΥΡΙΠίΔΟΥ ν.οινον Λίμ,Λ, κοινού τεκεα 
τα,ς κερα,σψοξου <ΐΓεφνκ.ΐν Ιοι^ς 
ών ΐΑίΤίστη ^οί ττονων. 255 [ Αντιστξοφν-1 Αμ,φ^ 1\ -πτολίν νέφος 
οίαττ^όων ττυκνον φλίγεί, 
σχί/χα φοινίον ^(χ,γνις, 
οίν Αρνς ταρζ Ιίσετα» 
9Γίΐίΐσ"ίΐ/ Οιόιττον φίξοιν 
ΊΓ'ήΙΑ.ονα,ν Σ.ξΐνννων. 
ΑξΎος ώ Ώελααγιχον, 
οα^οανω ταν σα,ν αΑκοι,ν, 
κΰίΐ το θεοθει/' ου *γα>ξ άσικον 
ας ύίγωνοί τόνο ει/οττλος Οξ(/,οί, 
ος /χετί^ρ^ετα; οο[Λονς. 

Πολυνείκης. 

Τα /Λ.εν 'ττνλωξων κλεΓθ^α |ια Ιίσεόί^ατο 
οί ΙιΐΊΐίτάα,ς, τζ\,γβων ί\σω [λολεΐν' 2601--Ι- 265 1- _ο|-ν||-ν.|-ν||-- 

- «Ι- ν|[_ »^|-. » 

-ν - «11- ^^1-* 

- »^Ι- '^Η- ^Ί- * 

ι Μ ι 

- «^1- ^/ - ^ζ « * 

--Ι--Ι--Ι- 

- "Ι- «||- »^|- * 

: -Ή- -II- -Ι" -II- - 
-Ι--ΙΙ--Ι-ΙΙ-- 1 

/ 
κ 

λ' 
α. 

•η 
χ ν - — ο _ — ν - ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

κοίνον ά,ί^Ά, κοινά 7η<ρΰχε τεκεα κΐξίσ<^οξου Ίους' ττόναον ων /αετέί^τί (λοι. Δε ττύκνον νί<ρος 
άσ"?η^αιν (^λίγει ά/χ<ρι τττόλίν, σ'χτίμ,α <^οίνιου (/,άχιις^ <ρίρΰΰν άν ττή^Λοναν Εξίννυων ττα,ίσί Οί^ί- 
νου τάχα ' Αξγ\ς είσεται. Ω. ΤΙεΧάσγιαον Άξγος^ ^εί(χαΙνω ταν σαν άλκαν, κα» το ^εόθεν' γαξ 
ουΆ οξμα ενότίΧος εις τόν^ε αγαινα ά^Μον, ός μετέρχεται δόμους. Π0ΛΥΝΕΙΚΗ2. Τα κλΐίθξα 
<7ΓυλΛ)ξο:ν (Λίν ^ία ευττετείας εισεΜ^ατο με μόλειν είσω τείχεων* 

ΤΚΑΝδΙ.ΑΤ10Ν. 

1ίΐη€ΐΓ6(1 18 ι1ί6 Ιιΐοοθ — -1ίΐη€ΐΓ€(1 ΕΓβ ΐΐιε οΙιϊΙθΓβη οί Ιΐ0Γη6(3 Ιο: οβΙ»- 
ΐΏίΐΪ€8 νν1ΐ€Γ€ίη Ι ΙΐΕΐνε α «ΙΐάΓε. Ρογ β ΐΐιίοΐί οίουό οί δΙιΐεΜ^ ίδ σίΕρΐη^ 
Γ0ΐιη(1 Ιΐΐ6 οϊΐν, ΐΐιε 3ΓΓ£ΐγ οί" ^οΓγ 1)&11:ΐ6, 1)βΕΓίη8^ ννΐιΐοΐι οϋΓδβ-ίηίβΓηαΙ 
ίΓΟΓπ Ιΐΐ€ Ρυπθδ Ιο Ιΐΐ6 δοηδ οί ΟΕάϊριΐδ, (^υΐοΐίΐγ δΐιαίΐ ΜϋΓδ Ηάναηοε ! 
Ο ΡεΙ&δσϊαπ ΑΓ^^οδ! Ι (1γ63(1 ύ]γ ροννεΓ, &ηά Ιΐΐ6 νεη^εΒηοε-οί-ΐΗ^- 
Οοθδ : ίοΓ Ιιε ΓϋδΙιοδ ηοΐ ίη-ΒΓίΏδ Ιο Ιΐιΐδ €οηΐ6δΙ υη3υδΐ1ν, ννΐιο ίδ- 

δ{ί€ΐ^ΐΠ^-Ιθ-Γίί€θν€Γ Ιΐϊδ ΙΐΟΓΪΙβ ! 

Ροι^ΥΝίοΕδ. [Εηίεήπβ ιυϊίΐι α άταινη 8ΐΛ}0Γά.'\ ΤΙιε 1)οΙΐδ οί ΐ1ΐ€ ^αΐε- 
1ί6€ρ€Γδ Ιΐϊΐνθ ΐηοΐεεθ ννιΐΐι εαδε αιΐηιΐΐΐεά ΐϊΐε Ιο οοιηε ννϊΐΐιίη ΐΗε νναΐΐδ; 

ΙϊΪΓΐΙι οί Ερ3μ1ιιΐδ; αηά βΐιε 3ίΐ6Γνν3Γά8 
ΐϋ^ιτΐθά Τβΐέίϊοηηδ 1ίΐη|ζ οί^Εε^ρϋ. 

256. /αετεσ-τί μοι^ ϋ Ηα8 ρητΗοίραϋοπ 
Ιο ιηβ) ϊ.€. Ι Ηαυβ δΙιατβ οχ /εΙΙοχν-/β€ΐ%η^. 

260. ΑΙίΙπδ, ηιοδί βίΐίΐίοπδ, 3ηά Μ88. 
ηοΐ 3 ίβ\ν, 1ΐ3νβ οΐίτεταί. ΤΙΐθ δοΐιοΐώδΐ 
ςίνβδ Ιΐιβ ίη(βΓρΐ6ΐ3ΐΐοη ιτοξίυΒηα-εται. 

"2.63. ΑΓ^οδ ΐδ δΙ>1β(1 Ρβΐ3ί*^Ϊ3η,ίι•οηίΐ 
3 νβΓγ3ηοΐβηΙ ρβορίβ, Ιΐιβ ΡβΙάδ^ΐ, ^νΐιο 
1880 5'β3ΐ•δ Ιιρίοιβ €1ΐΓί<1 ίη1ΐΗΐ)ίΐβ<1 Αγ- 
ίξοίΐδ. 8οιτϊ6ΐΊυί6δ Ιΐιβ Οιβίίΐίδ ίηίΐίίοιί- 
Γηΐη^ΙεΙγ ΐοοΚ Ιΐιβ ιιηιτιβ οΓ ΡβΙάδ§Ϊ3η8. 254. κοινίν αίμα^ ϋοιπιηηη ΐΗί ΰΐοοά — ι 
εοΐΐ3αη^ηϊηβοχι$ ΙΙΐ€ αβ,ηϋ'^: \. β. ίίιβ ΰητ- 
τεηί ίη οητ νύη& ίεβοηι ΐΗβ βαηιε βοητΰβ; 
10Γ ΟάάίΠΗδ νν3« Ιΐιβκοη οί Α§έηοΓ, 3ηά 
/ληίίορβ \ν38 ίΐιβ ίΙδυι^ΙιΙβΓ οί Βέΐιΐδ. 
Νονν Ααέηοι 3η(1 Βέΐπβ \νβΓβ 1)ΓοΙΙιβΓδ, 
Ικ'ΐη^ 80118 οΓ Νβμίηπρ 1)γ ί,ίνίγΆ, άάχλφ^• 

16Γ θΓΕρ3ρΙηΐ8 3.\<ά θ3δ8ϊθρέΗ. 

, 255. Ιο, 3 ρνϊθίΐΡίδ οί ^υηο, 3ΐ Αγ- 
ίίοδ, \\αδ ΓποΐΙιβΓ οί ΕρηρΙιιΐδ, άώΔ γοπ- 
ί>(ίίΐα6η11>' ιιν4ί3ΐ-εΓ3ηϋιηοΙΙΐ6Γ οί Α§6- 
ηοΓ «ηίΐ Βέΐπδ. ΝΙιβ ίδ 03ΐ1βν.Ι κερασ-ψο'ρος, 
€0Γηίξ€τα, ϊ. α.Ηοΐ'η€(1 ον Ιιονη-Ι)Ρυηη^^ 1)β- 
οίΐιΐδβ 5ΐιρ 1ΐ3€) 1)β€η ηιβΐ3Π'0ΓρΙΐ08βΓ} ΐη- 
Ιο 3 Ιιείίβι, ίη νιΊποΙ] ίοΓπι δΐίρ νν3η(1βΓ<:'(1 

ΟνθΓ 3 μΐ•β3ί ρ3Γΐ οί ΐΐΐβ £3Γ(1ΐ, ΙΟΓΠΙρηΙ- 

€€ΐ Ι)^ 3 ίπΓΪοπδ ίπΐβοί δβηϊ 1))Γ ^1^ηο Ιο 
ρβν&βηιΐβ Ιΐ6Γ. δΐιβ 1ΐ3(1, ΙιοννβνβΓ, Γβ- 
βίΐΐΐιβίΐ 1ΐ6Γ υη4;ϊη3ΐ δΐιβρβ 1)ί;ίοΓ6 Μιβ 265. δοπίβ Γβ3(1 άδικος, α\\ά 3ρρ3Γ6ηί- 
Ιγ ννϊΐη {ίοοίΐ ι•63δοη, 3δ ΙΙιϊδ 3(13βοΐίνβ 
οπιτίιΐ οΡΓίίΐϊηΙγΙο ■Λ<^Γβρ \\'\ί\ι !ΐιβ ά^^ηΧ, 
3η(1 ηοτ ν\'ίΐΙι άγχωνα. Ιη Εη^ϋδΐι, Ιΐιο Λά• 

νίτΐϊ δ(ίΡηΐδ ηΐΟΓΡ 3ρρΐΌρΠ3ΐβ. 

266. ΑΙ(1ιΐδ 311(1 ηιοδΙ Μ8δ. Ιιανε ό^μα 
ΊΤαΤς — δΟΙΙίβ Γ63(1 βξματαί» ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 270. 57 

δ κα) ί/ίοικα, μ,'η μί δικτύων Ίσω 270 |^ -|ν. _||ν -|^ -||- -|« _ 

λα^όντεί Όυ μί^ωσ άνΰαιχακτον χξοιχ. 

^Ω,ν όννοί ομμοί ΊΐανΎΟίγτ) ϋΐοκ7ΤΒον, 

κάκεΓυε καί το ^ευξο, μ-ή οόλος ης ■η. 

Ώττλίίτ/Λενος ^ε %**§'* τωσε ψίχ,σγοίνω, 

τα ττίστ' 1[ΛΛυτω του ^ρά.σ•ονς ΤΓα,ξίζομ,α,ι. 2/5 

Ω^, τκ όϋτος ; Η ατυττον φο^ονμί^α'•, 
" Α'ΐτο/,νχα, καί τολμωσι ΰειν^x, φα,ίνίτα,ι, 
'ότα,ν ίί' έχθρας 7Γο:;ς ά|ί>(,εΐΌ'/7ται γυονος. 
Πί9Γ0»θα [λέντοι μ'ήΤξΙ, κ.ου ττέττοώ α/Λΰο, 
7}Τ»; /λ' εττεΐίτε ίεί)ρ' υτΐόσιτονΰον μολεΐν. 280 | — | ν^ - ω -|ν^ -||- -|ν^ - 

Αλλ έ^7^? άλκ>?' βωμιοι γα,ρ ισ-γ^οοραι, 
•ΤΓίλας ττάρείίτι, κόι^κ ίρνιμα οωμοίΤΛ- 
Φέρ ες σκοτείνας ττεριζολοίς μ,ευω ζ^ρος, 
κοΛ τά,σ^' ερωμ,οα, ήνες Ιφεστοίσίν οό[Λθΐς. 
ΞενΛί γυνα,Τκες, είττατ , εκ ττοίοίς 'ίτά,τρα,ς 

Ελλΐ9ν(κοΓ(Τ» όωμοίσιν ιτεΧάζετε ; Κ^ — <»« Μ ι_ι _Κ^_ν^_ι ^/,. ν^ _ \^ — Ιω — — ~*^ —Ι" ~\^ ^ 

|--|"-^-|"-Ιί"-|"" 

^-|"-||--|"-1Ι--Ι"^ 
Ι._ι...|ΐ__μ_ΐΐ._Ι._ Κ^ -ρ' - *^ νν^ "Ρ' ~|^ ^ 

Ι— — Ιν/— Ι— ν.ιν|(./— _— ν^ — 

285|--μ-Ι!--μ-Ι1--μ- ιΐ ι ιΙ ι ΤΗΕ ΟΚΟΕΙΙ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤυΑΊ ΙΟΝ. 

κα{ ό 5'είοίκα, ^α»), λα^όντΗ^ |αε έσ•») ^ιχ,τΰοον^ ου (Λε^ΜΟ-ί χξόα ανα,ι/^ίάκ,τον. "οΛεκα ίν ό/υί/ϋία 
^ιοίσ-τεον ττάνταχτι^ και εκείσ-ε κα,ι το 5"εύρο, (χη η τις ^όλος. Δε ω'ττΧίΰ-μ,ενος χείξα τωίε <ράσ' 
γα,νοο, τταξΒ^ο/χα,ι ειχαύτω τα 'π'κτΎα του ^ξίσους, 'ΐΐ», τις ούτος ; Η <^οζούμ,εΒΛ κτύττον ; 
Κα< Ύθλ(Α,Μσ•ι άττάντα <ραίνεται 5'είνα, ό'ταν ττοι/ς• α^αεί^ιίται δΊ'α ε;^^^•^^ χθόνος•. Πεποίθα (Λ,εν- 
τοι /ϋίήτξΐ^ κα; αιχα. ου ττετΓοιθα, ίίτίς εττείσ-ε μ,ε (χόλειν ^εύξο ΰττοσ-ττόν^ον . Άλλα άλκη εγγύς* 
γαξ βί)(Λΐοι 'ε^-χα-ξαι τταμίσ-ι ττελας, κ.αι ^Μμ-ατα. ουκ ερήμ,α. φίξε, (χί&ω ζίψος ες σ-Λ07ίίτας 
περίζολας^ και εΒ^μαιτάσ^ε^ τίνες ΐ(^εσ•τάσι ^ό(Λθΐς. Έεναι γυναίκίς^ βίττατε, εκ ποίας πάτξας 
Έλληνικοΐί•» ^^/χασ-ι ττελάζετε; 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

3ηά ΐ3ν-δο-Γηυο1ι-ΙΐΊ6-ηηοΓ6 Ι ίεπΓ, 1ε5ΐ, ΙΐΕΐνϊη^ Οδυο-Ιιΐ πΐ6 ϊη ΙΙιεΪΓ 
ηεΐδ, Ιΐιεν ΙεΙ ποί Γπγ όοοίγ ^ο \ν\ύΛοηί'\ΛοοΟΒ\ί€0. ννΐιεπεΓοΓε ηι γ ε^τβ 
ηΊϋδΙ 1)6 δΟΓυΐίηΐζϊη^Ι^'-ΙπηιεοΙ ΐη-3ΐΙ-(1ΪΓ60ΐίοηδ, »δ-ννε11 ΐΐΐίΐΐ-ννειγ £ΐ8 
ΐΐιΐδ, ίη-03δ6 ΐΙΐ6Γ€ 1)6 Άπγ ΐΓ636ΐΐ6Γγ. [//ί αάναη€€8^ ϋατε/υ,ΙΙι^ ΐπερεοΐ^ 
ίη^ ενβΓΐ/ ο})^€€έ ατοηηά Ιιίηι.'] ΒηΙ 3ΓΐΏ6(ί ίΐδ Ιο ιηγ Ιιαηά ννΐΐΐι ΐΗΐδ 
δ\νθΓ(1 Ι ννίΙΙ ^ϊνε Γηγδείί Ιΐιε εοηΓιάεηοε οί ίηίΓερΐ(1-1)ο1(ίηεδδ. [ί>ζ5- 
Ιβηϊπξ.^ Ηογ ! Ηο ! δοηηε οηε ΙΙιεΓε, Ιιαίΐοο! \_Α<ζ(άη αάναηοΐησ.'^ Αγ6 
\νε (ΙίΐυηΙεεΙ αΙδοαπάΡ [Σιί8ί6η8 α§ΛΪη.] Ενεη Ιο Ιΐιε ΐ3Γίΐνε ενει•ν-ΐΗΐη^ 
αρρε&Γδ 16γγΊΙ)16, λνΐιεη ΐΐιε ΓοοΙ ίκ ΐΓεαάίηο οη Ιιοδίϋε ίτροπικί. 

Ι ΐΓϋδΙ, ΙιοχνενεΓ, Ιο οιγ ηηοίΗεΓ, £ΐη(1 ίΐΐ-ΙΙιε-δαΐΏε-Ιϊιηε 1 ΙηίδΙ Ιιετ 
ηοΐ, λνΐιο Ιι&δ ρεΓδυΕίάείΙ ιτιε Ιο οοηιε ΙιΐΐΙιεί' οη-ΐΙιε-ίΗΪΐΙι-οΓ-Η-ίηιοε. 

Αΐ-ί\11-εν6ηίδ ρΐ'οΐεοΐϊοη ΐδ ηΐ^Ιι : Γογ Ιΐιε δίΐ€ΓΪβοϊίΐ1 Ιιεαπίΐδ ηγ6 3ΐ 
Ηίΐηά, αηά Ιΐιε Ιιουδεδ ίίΓε ηοΐ υπΐηΐΊ£ΐΙ)ίΙε(1. [ΤαΙί'€8 €0ΐί7'α§6.] Οοιτιε, Ι 
\νϊΙΙ ρυΐ-ιιρ ιηγ δΗ'ΟΓίΙ ΐη ϊΐδ θδΓΐν δ03ΐ)1);ΐΓ(1, απϋ \νί1Ι ηιιεδίίοη ΐΗοδε- 
ίεηηβίεδ, ΐΙΐΒΐ ίίΓε δΙ&η(1ίηο^ Ι^είοΓε Ιΐιε ρίΐΐΒοε ννΐιο Ιΐιεγ οπε. [^/ιβαί/ιε 
Λ/ί 8χυοΓά, αηά οοιηίηξ /ονωανά α€€θαΐ8 ίΐιε ΟΙιοηιε.^ Υε ίεηιαίίί δίΓίΐη- 
^εΓδ, ΙεΙΙ ηιε, Γγοιώ ^νI1αι οουηΐΓγ ^ε Ιο Ορεοΐίΐη ιηιιηδΐοπδ α]ΐρΓθ3θΙι? 272. ί»ν ο'ύνεκα, /οτ ΙΚ€ 8αΙ^6 ο/ ί1ιβ86 
ΐΜη§^$, 8θηΐ6 ίοΓ ττανταχτί ρΐβΓβΓ τταντα 
χου. Αιοιττεον, Λ \Οτ\)λ\ <ΐ(Ι3*Όΐϊνβ ΐη 8ίΐΤ δΐιΐϊδίίΐηΐβ ?/Λ5,€οηΐΓ»Γγ Ιο ίΐιβ ιηεαηίηετ. 
284. 8βνβΓ«Ι ΙΜ855. Ιι^νβ ^όίχους^ 311(1 
τάί ε<^ε3-τοϋσ-ας ϋ ΠΟί ΐηΧΌιηιιιοηΙν ηΐ6ΐ ινίβοαίΐοη ΡΓ|ΐιίν3ΐοη1: ίο ■ρβΓ/αηηά\ι$•α- Ι ννϊΐΐι ; τίς Ιψε'τΐ'οαι Ϊ8 ί\1.>ο (οιιικί. 

ν,ΐΗ, ίιοιη δ•»», Ηπιΐ Ιίο) Γογ ψίξχ. • 283. ζεναι γυνα'ΐκε-, x^^ ιοοιηβη $ΐΓαηξ€ν8^ 

275. Τί4 7Γί;Γτα τοϊ; θ^άί-ους, //ί^ΜΟΓα αΐί- 1 ΙϊΐίΊΛΠγ, ι/£ ι>1ιαηξβ ινοηκη, ν\|ΐίοΙ« πι 
άάάΐΒ, ])1ί'άξ€$ υ/ϋοΙώΐ€38. Ι Εη«^1ί$1ι οοιινβ)^» 3 «βηββ νι ι ν <1ίϋ>ι•βϋΙ 

277. ΡοΓ και ίΐ 1ια8 1>«6η |)Γορο8ο<1 Ιο ^ ίιοη) ΐΐίίΐΐ ίιΐίοικίβ»! ίη Ιΐιο οι ί^ΐυβΙ. 28 287. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 


^ ~\^ Ι--Ι--ΙΙ--Ι--ΙΙ--Ι- 

Ι"-|""ΗΙ--Ι"-ΙΙ--Ι"- 
Ι"-1"-ΙΙ--1"-1Ι"-Ι"" ΧΟ. ΦοίνίίΤίτα {Λίν γή 'Π'ατξΙς, ^ -^^ίψασα /χε* | 

Αγιονοξος οί τΓαΓοε; Ικ τταί^ων ^οξος | 

Μέλλων ίε 'πί^τΐαν (χ Όι^Ιττον κλεινός γόνος 290 |- -|^ -[} — 1« -||- -|^ ^ 
μ,θίντεΤ(χ, σεμνά,, Αοκνου τ' εττ' εσχ^άξΛς, \ — ["^ -|1^ -|« -|1^ -|*^ - 

εν τωό ίτηστ^οίτευσαν Αργειοι ττολιν. 
Έν ο άντά/Λειψα» μ , όστις ων Ιλ^λν^,Λς 
ε7Ττασ7ΰ[χον ττυργωμοο &%ζχ\α,ς ^^ονός. 
ΠΟΛ. ΥΙα,τνιρ μ.ε» ΥιμΧν Οιόίττονς ό Λα/ου' 
έτικτε ο Ιοκά,στιη με, τταΐς Μενοικεως' 
καλεΓ ύε Ώολννε^κν}V με Θ>5«αΓος λεως. 
ΧΟ. Ω ζυγγενειχ των Αγηνοξος τέκνων, 
εμων τυξίχννων, ών α.Ίτεστα,λ'ην υττο, 
γονντΓίΤεΐς εόξο,ς τΐξοσπιτνω σ , 
ανχζ, τον οίκοθεν νόμον σεζουσΛ. 
Εζας, ε^χς, ώ χξόνω γα,ν ττχτρωχν. Γ " Γ ~Ι'~ " ~1γ ^ 'Ιι" 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Φοινίσ-τα γη μζν ττίτξίς, ίι θ^εψάσ-α με' 5'ε έν9αϊε εκ τταί^ων ^όξος τταί^ες Αγήνοξος επεμ• 
■ψαν με, αχ,ροθίνιον Φοίζο). Δε αλείνος γόνος Οί^ίττοι» μίλλων πεμττειν με σεμνά μαντεία.^ τε 'εττί 
εσ•γα.ξα.ς Αίζιου^ ΑξγεΙοί εν τφ^ε εττεσ-τρΆτεύσ-αν ττόλιν. Δε σ-ν ανταμεί^αι με, όστις ων ελιί• 
λυΒας 'ετττάστομον ττνξγ-Μμα Θκζαίας χθόνος, ΠΟΛ. Πάτ«ρ 'ήμιν μεν Οί^ιττονς ο Αάϊου' ϊε 
Ιοκίσττ., τταις Μενοίαεχς, ετ/κτε με' 5ϊ Θϊ)ζαίος λεως κάλε; με Πολιινεικ>5ν. ΧΟ. Ω, ζυγγενε'ΐΛ 
εμ,ων τνρίννων, των τέκνων Αγτινοξος, νττο ων αττεσταλην, ττξόσττιτνω (τε, άν*^, γονύτητεις εϊ- 
ξας, σεζουσα τον νόμον οίκοθεν, 'Ε?α?, ω εζας, χξόνω ττατξωαν γαν. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Οκοκυε. Τ1ΐ6 \Άηά οί ΡΗοεηίαΐζι ίηοΐεεά ίΐ ηιγ οουηΐΓγ, δΐιε ΐΙι&Ι 
ηυΓίυτεά ηιε : αηιΐ ΙιϊΐΙιεπ Γγογω αηιοη^ ΐΐιε ο&ρΐϊνβδ οί νναΓ Ιΐιε θε- 
δοεηοΐ^ηΐδ οί Λ^έηοΓ δεηΐ: πιε, ΐΙιε-βΓδΙ-ίιυϊΙδ-οί-δροίΙ Ιο ΑροΙΙο. ΒυΙ 
\ν1ιί]δ£ Ιΐιε Γεηοχνηεά §οη οί ΟΕίΐΊρυδ \\'3δ ρτερΗτΐη^ Ιο οοηνεγ πηε Ιο 
ΐΐιε Γενεπεά δ}ΐΓΪηε, 3ηο1 Ιο ΐΐιε 3ΐΐ3Γδ οί ΡΙιοεΒιΐδ, ΐίιε Ατσίνεδ ίη Ιΐιε- 
ΐϊίεβη-ΙίΓηε ίΐ€ΐν3ηοεά-ίη-1>3ΐΐ1ε-ιΐΓΓα)^ υροη ΐΐιε €ίΐ}' : — 

Νο\ν άο Ιΐιοιι ϊη-Ιυπη-αη^ννεΓ ιπε, ννΐΐο ΐΐιου ατί, ιΐιαΐ; Ιιαδί; οοηηε Ιο 
Ιΐιε δενεη-δνεηυεοί ίοΓίτεδδ οί ΐΐιε ΤΗεΙίΛπ τεδίπι ? 

ΡοίΥΝίοΕδ. ΡαίΙιεΓ Ιο υδ, ΐηθεεθ, ΐδ (Είϋρυδ, δοη οΓ Ι,έϊϋδ — αηά 
Ιοο4δΐ3, Μεηοεοευδ'δ (Ι^υ^ΙιΙεΓ, Ι^αρε ιηε : — αιΟΓεονερ ΐΐιε Βοεόΐΐίΐη 
ρεορίε οαΐΐ ηηε ΡοΙ}^ηίοεδ. 

Οκοκυδ. {Όϊορρίπξ οη Ιίπβε ιυϊίΐι ξτεαί τ6ν6Τ6η€€.'\ Ο ΐΐιου Γείδΐϊνε οί 
τηγ Γο^αΙ-ΙοΓάδ, ιΗε ρΓΪηεεδ-οί-ΙΙιε-Ιιουδε οί Α§έηοΓ, 1)^ λνΙιοΓη Ι \ν£ΐδ 
δεηΐ ίοΓίΙι, Ι ί^ΙΙ θοννη ΙίείοΓε Ιΐιεε, Ο Ι^ϊη^, ΐη 1ζηεε-1)εη1; ροδΙυΓβ, 
οοηίοΓΓΏΪη^ ννΐΐ1:ι ΐΗε ουδίοπι οί Γπγ Ιιοαιε. {^ίΐίήηξ.'] ΤΙιου Ιΐ3δΙ οοιηε, 
Ο, ΐΗου 1ΐ3δΙ οοπίο, αίΐεΓ α Ιεη^ΐΙι οί Ιϊπιε, Ιο Ιΐιγ ρ^ΙεΓη^Ι θοιηειίη. 287. ΦοΙνισσ-α γν, ΐΚβ ΡΙιαηίοίαπ Ιαηά. 

288. εκ τταί^ων ^οξος, βοηι ίΐκ; οΐάΐάταΐ 
ο/ ΙΙιβ 8ΐ)€αν, ηΐθ3ηΐη?, ηο άοιιΐ)!:, ίΐΐθ ννο- 
ηΐΡΠ Γη3(1β οδρίϊνθδ οί Λ^ΣΙΓ. ΤΙΐβΓβ 18 
ΐιη ΐηΓοη»Ϊ8ΐβηογ,1ιονν6ν6Γ, ίη Ιΐιίδ,ννίιίοΐι 
0311(101 1)Θ θ;;δίΙν εοΐ ονβΓ, 3.<5 ίη Ιΐιε ηη- 
ευ7ΐΐΓ6 \)θΙ\\αβη Ι,άϊιΐδ 3Μί1 (Ε(1ίρη8 : Ι 
ηιεαη, Ιΐιβιβ ί8 α δοπιείΐιΐηιτ, \\'1ιϊγ1ι, ίΓ 
ηοΐ ίη6λ'ρ1ίΓΡ»Ι)!ρ, ίδ λΐ ΙβαδΙ ϋπβχρίβίη- 
βά, &ηΓΐ \\ΊποΙι οη Ι\\?ίί 3θοοπηΙ (ΙεΙι^οίβ 
ίτοπι Ιΐΐ6 Π16ΠΙ οίΐΐιβ ίϋΙ)1β. 293. ελτ,λυθας, ΐΗβ Αΐΐίο ίοΓίη οί Ιΐιβ 
δ. δίηετ. ρθγΓ. ίη(Κ ιηί(1. οί έρχομαι, Ι 
οοτηβ. ΤΙιβ ΙίΙθΓ»! Εη^ΙΙίΙι 18, 1)€Ϊηξ ινΗο, 
ίΐιαί }ια8ΐ αΓτίνβάΊ 

298. Άγήνορος τίκνων, ο/ ΑξέπΟΥ^Β ΰΚΪΙ• 
ώ€η, ί. θ. ΑΪ5 ΙΊηβαΙ ίΐ€8€€ηάαηΐ8. 

300. ΡοΓ γονυτΓίτεΧς ε^ξας, ΒΓΠηοΙί Γ6- 
οείνβά οη €0η360ΐυΐ•θ, γοννττετεΧ σ ε^ρα, 
α Γ63(ϋηί!^ ΛνΙιίοΙι οδπηοΐ 1)β άβίεηάεά. Ιί 
γονι•7Γετε7ςΙ)β €ΐΐ3ΐι»ίθ(1 1 Ιςηονν οίηο δοΐ)- 
δΐϊΐηΐε 1)θΙ:ΐ6Γ Ιΐιαη γοννττετεΤσ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 303. 29 Ίω νοτνίΛ, (λόλε ττξοόξοι/,ος* 

οίνα<7τετΰ&<7ον ττνλαίζ. 

Κλόε^ς, ω τεαονσοί τοναε 

(λοίτεξ', Τι [Λελλας υ'ττωξοφχ μίλα,υ^α, 

ττεροίν, ^Ίγειν τ ωλίνοας τεζνου ', 

ΙΟΚΑΣΤΗ. 
Φοίνίσσοιν, ω νεάνίόες, 
βοοίν εσω όό[Λων κλνονσα τωνοε, 
γηρΛ Τξθ(ΛΐρΛν 
'ελκω ΤΓΟόος βχίην. 
\ω τεκνον, 

χρόνω σον Ό[Λ[χοί, [Αυξίοας εν α^εξοας 
ΤΓξοσεΊοον' ά|!Λ(ρί^αλλ£ μ.α.σ' 
τον ωλεναασί ^α,τερος, 
7Γαρ>)»σων τ ορεγ(/.ΰί, 
βοστρνχ^ων τε κνοίνο^ξωτα, χοατας 
ΊΓ^,ο κοίλον, σκκίζων όέξΟίν ε(λΰίν. 
'ϊω, Ιω (Λολίς φάνεις 
α,ελτττΰί' κασοκητα μοίΎξος ωλεναις» Κ/ \\<>/ <^ ο — Κ> ν 1^ 305 1« - - -II »./ - - «^ — ^ ν^ — Ρ^ ««^ — — *^\\- « - \^ - ν^ -ων μ^ _ ν> _ κ^ 310 Ι- ---II- — — ι «^ — Ρ^ ν/ Κ^ — ι <^ \^ |ν -Κ* -!1ν -Ιω - 315Ι--Ι--ΙΙ--Ι-- 
1^ -Ι- -II- -Ι- * _ >^ - « ν> ^ ν - ν, *^ — V! — — ν Μι νι/ — Κ-- -1%^ _ ν^ - ν - 320 ι- -Ι- -II- -|- -11^ ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΒ ΕΝΟΙ.18Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

'ΐού ττότνία, /χόλε ττ^ό^ξομος' ανατητίσον ττύλας. Κλύεΐί, ω /χίτεξ τεκου^α τόνίε ; Τί (Λίλλεις 
•ίτεραν υ7τύξο<ρΛ (Λελαθξα, τε $τΙγειν χεκνου ώλενα,ίς^ ΙΟΚΑΣΤΗ. Κλυούσ-α, εσω τάνϊε ^όμ.α>ν^ 
ω νΗανιϊε;, Φοινία-σ-αν βόαν, ελΧΜ βίσιν ττό^ος, ΤξόμεξΛν γήξΛ. Ίω τεκνον, τίξοτεί^ον σ-ον όμμα 
Χξόνω, εν μΰξίαις 'άμεςαίς' αμ^ιζάλλε μάιττον μίτεξος ωλεναίιτί^ τε οξεγμα 'ίτα.ξήϊ^ων^ τζ 
γαΐτας κυα-νοχ^ξόϋτα ττλόκαμον βόστξνχ^ων^ σκιάζων εμα.ν ^ίξαν. Ία), ίω μόλις (γίνεις ωλεναις 
μίτξος αελτΓτα και αδΊκιίτα, 

ΤΚΑΝ51-ΛΤ10Ν. 

[ΟαΙΙίη^ ΐοηάΐι/ υροη ^ο^ά3ία'^ν^^Iι^η.] Ηο! νεηβΓβΒΙβ-ηπΕίίΓοη, οοΓηε 
ΓοΓίΙι €ΐυΐοΙ<Ιγ — ΐΙίΓονν-ορεη ΐΐιε §α1:€§. ϋοδί; Ιΐιου Ιι^ατ, Ο ττιοΐΙιεΓ, 
ΐΗοα Ιΐιαΐ; ^ανεδΙ-ΒΪΓΐΙι-Ιο ΐΙιϊδ-ρΓΪηοβ ? \νΐιγ (161^5^651 ΐΗοιι Ιο ρτο- 
οεεά-οϋΐ οί ΐΐιγ Ιοίΐγ Εΐΐιοοίε, Βπά Ιο €Γηΐ3Γ3€ε Ιΐΐ}^ ο1ιΐΙ(1 ίη Ιΐιΐιιε ίΐρπίδ ? 

ΙοοΑδΤΑ. [Εηίεήηξ.] Ηε£ΐΓΪ秕 ΐη Ιΐιε ρειίαοε, Ο Γη3Ίϋδ, ΐΗε ΡΙίοβπι- 
οΪ3η νοίοβ, 1 (3Γ£ΐΰ^-ΙιίΐΙΐ6Γ ηιγ ΓοοΙδΙερ ΐΓ6ΐΏΐ3ΐΐπ<ί \νίΐΐΊ 3§ε. [Ρααβίν- 
ζπξ ΡοΙι/ηί€€8, 8Ϊ16 ιηα1(68 ηρ ίο Ιώη αβ6αίίοηαί€ΐν.'\ Ο γϊι^γ 8οπ ! Ι 1)6ΐιο1(1 
Ιΐιγ οουηΙβηΕίηοε δΐίΐβΓ-ίΐ-Ιεη^ΙΙι-οΓ-Ιΐηιβ, ΕΐΓίεΓ-ητι^η^Γ-ιηίΐπγ-ά^γδ. 

Οίνε-ίη εαιΗτ^οε Ιΐιγ αιοίΠετ^δ Βοδοπι Ιο Ιΐιίπε ειπτίδ, αηά ΐΗε ιηυ- 
ΙαΕΐ1-&άνιιηαε οΓοΗεεΙ^-Ιο-οΙιεεΙί, Ά\\ά οη Γπγ Ιιηϊγ ΐΗε (ΙβΓίί οΙυδΙεΓΪη^ οΓ 
11ιγ-1)ΐΐδΐΊγ Ιοοίίδ, δΐιαάΐη^ τηγ ηεοΐί. [ΤΙιβι/ βτηδνααβ χυίΐΗ ΐ€ηά€τη688.Λ 
Ηεγ! Ηεγ ! ΊηοΓείΙίΙϊΙ^^ δεεπ ΐη Ιΐιε ίΐηπδ οΓ ιΐιγ ιτιοιΗεΓ 1)εγοηοΙ-Ιΐ(?Γ- 
Ιιορεδ, αηίΐ 1>εγοη(1 Ιιετ εχρεοΐαΐίοιίδ ! 

ΟγοΙϊπ8 οη ΙΙιβ 3αΐΙιοηΙγ οΓ δβνβΓΕί 
63Γΐγ ντίΐίης» ^6^β^ιβ^ι ϊΐ. 

314. δοπίθ Μ8δ. 3ηϋ βίΐϊΐίοηβ Ιι^νβ 

ά.μ<^1ζα\ε^ 1)Πΐ ΠΙΟΓβ αοκ^,^αλλε. Τ!π5 

λνοΓίΙ ιηιΐδΐ 1)β ιηϊ(1ρι>ίοοί1 ϋ» ^ονβΓηΐη^ 

1)0ΐΙ) Οξεγμα. 'Λ\\ύ ττλόκαμΰν, Ι\ί\\^ , Άμ<ρίζαΧ- 
λε μοι το τίν τταρη/ί^ν σ-οΖ όξεγμα., &0., ηΐά' 
ίή3 αιηρίέΰίενβ ύ^ίοα 1}ΐάοΙηΊ3, ξαχάηιτη 
ρόιΐΊ^β ροΐΊ•€€ΐϊ6ηαη, €οιη<Γ(^Η(' εοειύΐβαίτι 
αά €αρίΙΙο8 οαβάηβιη ίίρμίϊοα. 

319. μόλις, νΐχ, 8€αΓ€βΙΐ/: \)\\ί μ'.γί; 18 

Ι110Γ6 Ϊη Ιΐιβ ΑΐΙΐο \να)• ο1'.<•ρε&Κίη£. ' 303. Α1ι1ιΐ9 1ΐ38 ϊο) Ιλνίεβ, αηά 9Γρο%• 

μος ΓοΓ ττξό^ξομος, 

310—311. Μδπχ Μδδ. 1ΐ&νβ γπξαιω 
ΤΤο^Ι τρομερίν έλκω ττο^ός, ΡοΓ ττο^ος Υίΐΐο- 
Ιίβηαβι• ριοροδειΐ 7^ίξος^ \)\\ί Μηδ<;Γ»νϋ 
Ιι&3 δΙιεννη Ιΐΐϋΐ ττάξος οίΐηηοΐ 1)β Ιΐπΐδ 
3δδΐιηΐθ(1 η<;ΐ66»1ϊ1)' ιο Ιΐιβ δΡΐΐδβ. Αη- 

Οΐ1ΐ6Γ 1•63(ϋη}; Ϊ8 γγ,ραιί} Ύξομεραν ελκω ΤΓο- 

ϊί. ΡοΓδοη 1ί3δ ί'οΐίολνβό ΑΙιΙϋδ. 

313. Μδδ. 3ΓΘ ηοΐ Β^Γββά \νΙιεΙΙιβΓ τ' 
δΐιοηΐά, ΟΓ δΐιοαίϋ ηοΐ, 8ΐ3ηι1 1)β1ννβ6ϋ 
μνζΪΛΐς »η<1 Ιν. ΑΙο1ιΐ3 ίπ&εΓίοά ϊ(, 1)αΙ 30 321. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Τ» φω σε ', Πως α,ιτοχ,ντοί, 
και %ε^σ"ί και λογοισί 
ττολνέλίκτον άοονα,ν 
ΙκίΤσε και. το όενρο 

νεξίρ^οξίνονσα τέρψιν 325 

'Τϊο,λΰίίο,ν λά,ζω χ^ίχ,ρίΛονα,ν ; 
1ω τεκος, 

εξΥίμον νοί,Τζωον ελΐ7Γε? οο[λον, 
φνγα,ς α.7Τοσταλε)ς ο^αί(λου λωζα.. 
Ή ΤΓοθεΐϊος φίλοις- 330 

Ή 9Γοθε;νο? Θ>9^ακ• 
Οθεν εμ,άν τε λευκόχ^ξοοί τίε'^ξο^οα 
οχκξυόεσσα,ν {ΙεΤσα, ττεν^^ιρη) κό[/,οίρ' 
αττεττλος ψοίρεων λενκων, τεκνον, 
^νσορφνοαα, ο ά,^φ^ τρνγν^ 335 

'ζά.όε σκοτί α//.εί£ο/Λαί. 
Ο σ εν οό[/,οισι 'ΤΤξεσ^υζ ομ,^ατοσΎερΎίς^ 
α,ΐΤ7)να,ς ομ,ΟΊΤτερον, 
τοις ά,ΐΐοζυγε\σα.ζ οομων, 

'ττό^ον α,[Λφιόά,κ.ξντον α,εί αΆτεγων 340 

ανγ^ε (Λίν ξίφους ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙΙδΗ ΛΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Τι 'ρω σε ; ΙΤλ;; άττάντα, ττεξίχορευονσ-α εκεΐα-ε ααι το 5'εύξο, και χεξσι ααι λογοίσι, λάζω ττο' 
λι»ελίκτονα5Όναν, τέρψιν τταλαίαν χ^άξ(Λοναν ; Ίω τέκος, έλίττες, ττατ^αίον ^ό|αον ερκ/^ίον, αττόστα- 
λεις <ρύγα.ς Χώζα ο{χαί(Λου. Η ττοθείνος <ρίλοις. Η ττοθείνος ©ήζαις. Τε ό'θεν αείξο/Λαι εμαν λευκό- 
Χξοα αόμαν ^ακρυοεσ-σ-αν^ ΙεΙσ-α ττενΒΫιρη' 5'ε αττεττλος^ τεκνον, λεύκοΰν ψάρϊοίν, αμείζομαι ίμ^ι 
τάί'ί ϊϋίτο^ψναία σκότία τρι^χ». Δε ό ΤΓξέσ-βι;^ εν ^ομοίτι ομματόστερης^ ίει κίτεχω•* αμ^ί- 
^ακζΰτον ττόθον, αττήνας όμότττερου^ τα,ς αττοζυγείσας ^όμοον^ ανκζε μεν ζί<^ους 

ΤΚΑΝδΕΑΤΙΟΝ. 

Ιη ?ί^1ΐ3ΐ: ΙβΓΠΐδ δΐιαίΐ Ι ίΐθ(ΐΓ€8δ Ιΐιεε ? Ιη \\'1ΐ2ΐ1: ηιαηηβΓ •άΙ ά]\, \ν£ΐ11{- 
ΐη§^-ΐη-ΓΕΐρΙυΓ6-ζΐΓουηΓΐ Ιΐΐ€6, 1)οί;Ιι οη-ΐΙΐ3ΐ-δίι]6 .ιηθ οη-ΐ1ιίδ, \νΐΐ1ι ιηγ 
ΙΐΒΠίΙδ Άηά ννϊΐΐι ιηγ χνοΓοΙδ, δΐΐδΐΐΐ Ι τεαρ ΐΐιε ν&ΓΪείΙ ρΙ^δδυΓθ, Ιΐΐίί εΐε- 
\'\§Ί. οί Γπγ ίοπΊπερ 3ονδ? 

Αΐι ! ιηγ δοη, ΐΗοϋ ΙεΓί^δΙ Ιΐιγ ίίΐΙΙιβΓ'δ Ιιουδβ θθδβΓίεά, δβηΐ ίοΓίΙι πη 
€χίΐ€ ΐ3γ ίίίε οΓϋεΙ-ΐΓβΕΐίΓηεηΙ οΓ Ιΐιγ 1)γο1;1ι6Γ ! [Ψβερβ.'] Ηο\ν ΕΓόεηΙΙγ- 
Ιοη^εά ίοΓ 1)γ Ιΐι^τ ίΓΪεηάδ ! Ηο\ν αΓάεηίΙ^/^-Ιοη^εά ίοΓ Ι^γ ΤΗεΒθδ ! Απα 
ίΓ0ΐη-\ν1ιΪ€ΐι-ΐΪΓηε Ι απι δΙιοΓΠ οΓπΐ)7 ϊιοΆτγ Ιοοίνδ δΙεερεά-ΐη-ΙεαΓδ, ιιΐ- 
Ιεπη^ ^Γθ£ΐηδ~οί-δθΓΓθ\ν : 3ηεΙ δίπρί, Ο οΐιϊΐά, οΓ ιτιγ ννΗίΙε ΓοΙ)εδ, Ι 
Γ6οεΐνε-ΐη-6χο1ιειη^ε ΗΓουηίΙ ιηε Ιΐιεδε πηοϋΓηΓυΙ οβγΙ^ ννεεεΙδ-οΓ-\\Ό. 

Βυΐ Ιΐιε οΐά πιαη ίη ΐΐιε ρδίποε, οί-δΐ^^ΙιΙ-Ι^εΓείΐ:, £ΐ1νν3γδ ρΓεδεΓνίη^ & 
Ιε3Γ-ίΓΒυ§1ι1; Γε§^Γε1; ίοΓ ΐΐιε υη3ηΪΓηοιΐδ-ιηε3δυΓε οί Ιΐιε ΐ3Γ0ΐ1ΐ6Γδ, ΐΙιείΓ 
δερ8ΐΓ3ΐ;ίοη ϊη Ιΐιε ΓϋΓηϊΙ}^ ΙΐΕδ ΐΏ^οΙΙγ-ΓυδΙιεά ΐπάεεά ννίΐΗ Ιΐιε δ\νοΓ<1 

32'2. ΡοΓ λόγοισ-ί ηΐδηγ Μδ8. ηηά βάϊ- ν>νν— ϊ — ν/ — ν 

--ΙΙ-'-ΗΙ"- 

II Ιΐ' 

"-|"-ΙΙ"-^-1!--|- 
- + -- 
-■--II--- 

--Η!-'«-1Ι-"-ϋ--' 

II II Ί 

"--|"--ΙΙ"- 

κ^ -Ι"-* — Ν^ ~|^ ~Γ^ ~|^ 

_ ν^ _ >-' — — \^ — 

^ ν — <^.| \^ ν — ^ \^ — ίίΟΠδ 1ΐ3νβ κόμαΐΰ-ΐ. Μΐ18§Γ3νθ 00η3Θ0• 

Ιιιιβϋ κόξαισ-ι, Η3νίη§ Ι,ιιοΓβΗϋδ ΐη ηιϊηίί, 
ΒοοΙί ίν. 1072., Λ'ίίϋ ΰόηδίαΐ, ^ηίά ρή• 
τηίίτη 6οηΙί8 ηιαηίΙ)ύ8<ιη€/ηιάηίιιτ. 

326. Αΐάηβ 3η(1 οΙΙιβΓβ Ιι&νο τταλαιας 

χαρμάνας^ \)}Χί τταλα,ιαν χ^α,ξμοναν 311(1 ττα- 
λαίάν χ^αρμονα,ν 3Γ*; «ΙδΟ ίοαηΐΐ. 

332. ΡοΓδοη 83)^8 " Ι^όεηί νίάέΐητ ευτ- τύρίη8.*' ΒΓπηπΙί οηιΐίΐβοί τε. Λ'^βΙοΚε- 

η3ΘΓ ρΓ0ρ086(1 ^Λκξυόεο-σ-' άνιεΤσα. Μ3Γΐί- 
ΐ3Ιΐ(1 ίΐΐΟ«§1ΐί <ρωνην δΐίοπίίί ίοΠονν ιεΐΊτα. 
338. άτΓ^νας ομοτττίρου 18 3η ίάίθηΐ3ίΐθ3ΐ 

ρΙΐΓ3δβ άΐίίΐοηΐΐ; οί ίι•3ηδΐ3ΐϊοη. ΒβαΙί 38 
ννεΐΐ 3δ Μϋί5^ι•3νβ ΓβηάβΓβά ΐΗβδβ Ιννο 
\\ΌΓ€ΐδ ίηΐο I^^ι^I),^ώ^^ οόηιρατΊε, υοάβΓ- 
8ί3ηάΐηξ /ταΐέιπί, ΑιιοΐΙΐ6Γ ρΓοροδβά 
τίκεάα δϊηιίΙίΙβΓ αΙάΙ(Β, Φ0ΙΝ1ΣΣΛ1. 342. 31 νττίξ τερείΛνχ τ άγχ^ονας, 

σΤΒνοίζων άρα,ς τέκνοις" 

σνν άλαλαΓίΤΐ ^ ά,ίΰίγ[λΰ(.των 

ΰίίΒν σκοποί κρι/ΤΓΤετα*. 

Σε ί*> ω τεκνον, κ«* γά,μασί όν) κλνω 

ζυγίντζχ, ττοαόοττοιον ά.6ονα,ν 

ζενοκτιν Ιν όό[Α.οις '^χειν, 

ζενον τε κί^οζ α,μ,φίττείν' 

α,λα,στΰί [ΛΟ,Τξ) τασε, Λα- 

ΐω τε τω ττοίλχιγενεϊ, 

'/Λΐ^ων ίττα,ν.Ύον ατοίν- 

Έγω ί' όότε σοι ττνρος άνίϊψα ψως, 

)ΐθ(λψον Ιί γοίΐΛΟίς, 

ά,ννμ,ενα,ια. ί Ισ[Λ•ήνος 1•/.7)οενΌν} 
^ουτροφοξον χλίοας' 
ά»α ^ε Θη^ίζ.ίαΐ' ττολίν 
εσιγοί^ν) σα.ς είσοόος ννι/,φχς. «^ - ν^ - « - ^^ - 345 350 355 360 ν - — « - « - ν^ Μ «^ - Μ ν> — ν/ ω ^ ν - « _1«-( - ^ -Μ^ - ^/ - 1^ — IV — Ι'υ •Μ «-> - κ* - « - « - « - - (^ _ 'Ι!*^ ~ ^ "^ ρ^ — <^ ^ 

ν> ν «-ι — Ν^ — 

_ ν - — ^ ^ ^ Ρ^" 

— »ι/ ο — |ν ^ΙΓ^ _ -ι — 

«1^ ν ν> — 1^ ν^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

τβ ετΓί α-<ράγαν αυτοχ^είξΛ^ τε άγχ^ονας υττερ τερέ^ανα, ατενίζων άρας τεκνοίς• ίϊ σ-υν αλαλαίσ-ι 
αιάγ^ΛΛΤύύν αίεν ΚζύτττετΛΐ σ-αότΐΆ. ΔΗ 5Ίι κλι;Λ>, λ» τεκνον, κα» ζυγεντα γα/χοίίη σε έρ^εη» 
τταίδΌτΓοίον α^οναν εν ^ίνοίαι ^ό^Α,οις, τε ά|α<|)ε7Γε(ν ^ενον κή^Ός* αλάσ-τα τάϊ'ε (Λά,τξΐ, τε Λάί'» 
τ« τταλαί^/ενει, άταν γά(Λύϋν εττάκτον. Δε ούτε £)/&; ανήψα «τοί <}>»; 'πτύρος, νό/χιμ,ον εν }/ά|αο{ς, 
ώς ττ^έττει |ΐ*ακάξΐα (χάτρι* ίε ία/χήνος εκη^εύθκ ανυμΐναία χκί^ας λουτξό<ροξου' είσοδος ^ε σας 
ιιύ(Λ<ρας εσίγαθη άνα ©«ίαίαν ττόλιν. 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑτΐΟΝ. 

υροη πΊΐίΓεΙεΓ δεΙΓ-ίηίΙϊοΙθίΙ — Επα \νΐΐ1ι Ιΐιβ ηοοδε ον^Γ ΐΐιε ΐ3βιΐΓΏδ οΓ-ϋιε- 
Ιιοϋδε, όδλνίΐΐΐΐη^ Ηίδ ΓρυίΐΙεδδ-ΟϋΓδβδ οη Ηίδ οΙιίΙοίΓεη: αιιά ννίΐΐι ρίειίη- 
Ιΐν6-€ΐΊ€8 οΓ ΙίΐιηεηΙαΙίοη Ϊ8 Ιιε οοηΐίηυίΐΐΐγ δΙιοΙ-υρ ΐη θ&Γΐίηεδδ. 

Βιιΐ ίΐίΓεεκΙγ Ι \\6άτ, Ο οΗΐΙά, ύΐΆί, Ιίηΐίεά ΐη ννεάΐοοίζ, ΐΐιοα ΙΐΒδΙ; 
€οη]υρ^ίΐ1 ΐογ \η β Γογ€Ϊ|^π ίΒητίϋγ, Βηά Ιΐιαΐ ΐΗοη οΐιενϊδίιεδί Ά ίοπεΐ^η 
&11ί»ηεε : ^τίενου» Ιο Ιΐιίδ ίΐΐ}^ ηιοίΠεπ, £ΐηά Ιο Ι,άϊϋδ ΐΐιγ §^Γ£ΐηάδίΓ6 — 

Ιΐΐ6 θΐδί18ΐ6Γ Οίηΐΐρΐΐαΐδ ίΐΙ)ΓΟ£ΐά. 

ΗοννονεΓ πεΐΐΗεΓ (1ϊ(1 1 1Ίί?ΐΊΐ; ιιρ Γογ Ιΐιεε Ιΐιε ΙογοΙι οΓΓιτε, ευδίοπι- 
ατγ 'άΐ ΐΏΒίτΐη^εδ, £ΐδ 1)^1ιΐδ Ιΐιε 1ΐ3ρργ πιοΐΙιεΓ ; ηοΓ νναδ Ιδίηεηϋδ οαΓε- 
ίϋΐ οίΐΗε ΓίΙεδ-οί-Ηγιτηεη )η ΐΐιε ΙϋχυΓγ οΓ Ιΐιε 1)&ΐ1ι : — ιΐιε εηΐΓίΐηοε, 
Ιοο, οΓΐΐΊγ 1)ΓΪ(1ε λΥΣίδ ιιηοεΙε^ΓαΙε^ ιΗγοιι^Ιι Λε ΤΙιεΐ3Βπ οίΐγ! [5;ν/ί5.] 

345. ΡθΓ8οη 1ιη8 ίοΠοννεά ΑΙ(1π8, 1)ΐι1: | ιΐ8 (Ιθίθ8ΐ3ΐ)ύίηΓ. νέτό τταλΛίγεης ηίΐιίΐο 

Μδ8. ίΙΙ'β ηοΐ <ί5;ΐ'θθί1, Ηδ άλαλαΤσί, αλα.• 
λαγΛίσι^ ^II^1 άλλαγαϋσι^ ίΙΓβ αΐΐ Γοΐΐΐκΐ : 
8ενβΓ»1, ίΟΟ, ΙΐίΐνΡ άίεν 1)(•ίθΓβ αιαγμίτων. 
351. Ιπ Ιΐιΐδ Ηποί ΙΙΐΘ 1\νο Γοΐίοννΐαί» 
νβΐ"δ68, ΙΙκ^Γβ ϊί ϋοηιρίΐιϊπίϊ ηοΐ νθΐ•^ ϊη- 
ίθ11ΐίΐΙί1*?. ΙΝΙυδί ίί(]ϊΐΐοη.'νΙΐ3νβτά5ε, ννίίΐι 
\νΙ)ίεΙι ννοΐ(ί ΐΐΐθγ θικΙ ΙΙιβ νΡΓββ ; α^^ίη, 
ία Ιίηίί 253, εττακτάν ίδ Ιίιβ €θΐιιη]οη ΓβΛϋ- 
ίη^. ΡοΓδΟΐΐδΛγδ: "Λα'αίηιριοΐιηΐναΐο- 
1ίθΐΐ2βΐ•ηΐί,ι{αά1)Μ8 ΓΗηόιιΐΙ)η6ίνέΐιΐ8; ριί- 
1114, ςιιόίΐ νο€^1ΐη• τταλαιγενί-,ς, δθοίπκΐίΐ, 

φΐόϋ Ροΐ^ιήοε»! ΙοΙάηκμίϋ ίΐύιαιηιι ί.^ϊ" ρ1α3νιιΙβΙ;Γΐηάιιΐ7Γαλα<οί•,(|ΐι6ηιο(]ο8ΐΓθρ- 
δίϋάθδ έΐί&ιη νίνηχ νοοάΐοΓ ττΛλαΙογενίις 
<χ\) ΑπδίόρΙιαηε, Ναϋ. 357. ϋβίηιΐβ ϋοιι 
νίιίβο ςηάιε ηόηάύηι Γβάίτθ οιιηι Γαηιίΐϋ 
δάέ ίη ^^Γάΐίδΐιι ροΐύθΓΪΙ Ι,^ϊηδ. Όι;κ <χ/ 
ε/χελλες ουΗ θανί^ν λήτεσθ^ι εμοΊ χ^όλον^ 
Ιρδβ (£(]ίρΗ3, φΐί ίίΐϊυδ ίάοδ (ϋπδίΐβνό- 
νοΓϋΓ, 65, 344, 484, 7 77, 890, 1068. 
ίάθ(1έιη εχοΙάηΐΗΐ, 1715, £ <ί>;λα ττετη,αατ' 
ίβλί αθλίου τΤΆΤξζς.'^ 

355. ΥαΙίΚεηίίει• ΙιεΓβ Γ|ΐιοίβ5, ΙρΙιί((. 
ίη /ΙιιΙίά.738, Ιγ^ ττΆξίζα <*.ί,-, &ο. -ιγ~γ-γγ-γ- 

II ι- ν^ ν/) ν^ -ι 

II \^ ..\\\^ ~1\^ «-._>-( _«^_ ν^ |-_Ι._ΐΊ--|.-||._|. 39 361. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

"Ολοιτο τα5, είτε σ\Ια.ξος, |« - ο >-»||- « ^ _||ν^ 

είτ 'ίξΐς, ΙΙτί ΤΓΟίΤΐ^ρ ο σος αίτιος^ |_ν^ν^|.. νι/ν|-ν/^/Γ-νν/ 

ε»Τ£ το όοίίμ,ονίον καηκωμΰίζπ |_ο»^|-ν^ν-ν^ν^-ο« 

αω^Λασιν Οίσιττοσα' _ ν^ ν^ _ « ^ ^ 

7Γρο? ε^ΐΛΕ 7*Ρ κακαίν ί^αολε ταίνο άρ^η. 365 ρ^ « ^ -!|ν^ - ^ ^Λ^ - ν - 

ΧΟ. Δεινοί/ γυνοαζίν ά; ο» ω^^νων γόνα], 
και ψΐΛοτίκνον ττως 'Τϊο,ν γυνχίκειον γένος. 
ΠΟΛ. Μίτί^. ψρονων Ιν, κου ψρονων, α,φι,κο^^Υίν | — 1' 

Ιγβρους ες ανοξας' αλλ αναγκα^ως έρ^^ε* 
'ίΓοίΤξ^όος ίροίν ίχ,τταντχς' ος ο άλλως λέγει 370 Ρ^ ^ ^Κ• -ΙΚ' -1^ -11 — «- 

λο^οκτ» ^θί\ρεί, τον οε νοΐ/ι» εκεΓσ ε%ε*• 
Οιίτα; 5έ τάρ^ονς εις φο^ον τ άφικόμ,Υίν, 

ΙΛ71 τις ^όλος με ττξος αασιγν/ιτου κτανη, Ι — 1>^ -'!*' -1^ -11 — Ι-- - 

ώστε ζι(ρ'>ΐξν) χε^ξ '^χ^^ν, οι ασηος 
χνκλων 'ΤΓξόσωττον Υΐλ^ον' ^εν αε [/^ ωφελεΤ, 375 |>^ - 1^ -'Ι"-• -Ι- -||^ -|ν^ - 

ΤΗ Ε ΟΚΟΕΠ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Τά5'ε ολοίτο, είτε α-ι^άξος^ είτε εξίς, είτε ό σος ττίτηξ αίηος' είτε το ^αιμ,όνίον κα,τεκώμ,α,σε 
Οι^ίττο^Ά ^Μ/ΛΆΟ-ί' γαρ ττρος ίμε άχ>} των^ε αάκων ε/Λο'λε. ΧΟ. Άι γόναι ίί'α ω^ίνων ^είνον γυ- 
ναιξί, καί 9Γί«ς τταν γυναικείον γένος <})ίλότεκνον. ΠΟΑ. Ει; <Ρξό\ούν, αα,ι ου <^ξόνων, α<^'Μομην, 
/ΐλίτερ, ες εχβξους άν^ξο,ς' άλλα έχει ανα-γκαίαις άττάντας• 'εξο,ν ττάτξΐ^ος' ^ε ός Χεγει άλλοος 
χα-Ιξζΐ λογοίσι, 5'ε έχει τον νουν εκεΐσ-ε. Όύτω τάρζους., 5'ε, αψίκο,ΐΑίίν, τε εις ^όζον, [λυι τις ^ό- 
λος ΊΤρος κασ-ιγνήτου κτάν>? ^ε, ι^ίττε εχαν χίίξα ^««{'ίρίΐ, ήλθον ^ία, άσ-τεος κύκλων ττροα-ώττον' 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Μδΐγ ΐΐΊβ86 ίΐΐδ ρεΓίδΙι, \νΐΊ€ΐΙΐ6Γ Ιΐιε 8\νοΓθ, ογ θΐδοοΓθ, ογ Ιΐιγ ίαίΙιβΓ 
1>6 Ιΐΐ6 €Εΐυδ6 ; ΟΓ οΕΐίΐηιΐΙγ 1ΐ3δ-1)€€η-0Γυ6ΐ1γ-δροηΐη^ ννϊΐΐι ΐΐιε Ιιουδκ 
οίΟΕθίρυδ: ύιιΐ οη πιε 1ΐ3δ ΐΐιε λνεϊσΐιί οί ιΐιε .ιίΗΐοΐΐοπδ Μΐεη! [^ο- 
ϋάδία ηιοηη8, αηά αρρεατδ ονεταοπιε ίτ/ άίβίτβεβ.'] 

Οκοκϋδ. ΤΗε ραη^δ ϊη οΙιΐΙά-Ι^ίΓΐΙι Η&νε α ^νοη(ί6^ί"υ1 είΤεοΙ υροη 
\νοΓη€η, αηά δΟΓηεΗονν-ΟΓ-οΙίΊεΓ ΐΐιε \ν1ιοΐ6 ΓεηΐΕΐΙβ ταοε ίδ αίΓεοΙίοη- 
αΙε-Ιο-ΙΙιείΓ οίϊδρΓΪη^Ι 

Ροι,ΥΝίοΕδ. \νΐδ6ΐ ^ (ΙεΙβΓΠίΐΐηίη^, Επα γεί; ηοΐ άείεηηΐηίησννίδθΐγ, Ι 
8ΐη οοηιε, ιηοΙΙιεΓ, ηγώοπ^ ΙιοδΙϋε πιεη : Ι3ϋ1; ίΐ ίβ αη ΐΓΓεδίδΙΐΜε ίεεί- 
ίη^ ϊη δΐΐ ρεΓδοηδ ίο Ιονβ ΐΙιεΪΓ οοαηΐΓγ; Εηά ννΐιοενερ δαγβ οίΗεΓ- 
ννΐδε, ναίηΐγ-άεϋ^ΐιίδ-ΐη \νοΓ(3δ, \ν1ιϊ1δ1 Ηε Ηαδ Ηίδ ΙιεατΙ ΐΙιεΓε. 

ΙηΙο δυοίι Γεατ, 1ιο\νενεΓ, εηΙεΓεά Ι, άπα ΐηΐο άτεαΓί, ΙεδΙ αηγ ΐΓεα- 
οΙιεΓγ οη ΐΐιε ρζίΓΐ οΓ ηι γ 1)Γ0ΐΐΊεΓ δΐιουΐά ρΓονε-ΓαΙαΙ-Ιο πιε, ΐΗαΐ, Ιιαν- 
ίη^• ΐϊΐγ Ιι^ηά αητηείΙ-ννίιΙι-ηηγ-δννοΓά, Ι αάν&ηοεά ΐΙΐΓϋυ^Ιι ΐΗε οίΐν γοΙ- 
ϋη^'-Γουηά ΐΏΪηεε^ε: γείοηε ΙΙιίη^ϊδ-οΙιεεπη^1)Γ-ΓανοαΓ£ΐΐ3ΐεΓθΓ πιε, 361. ν3ΐο1ίβη3βΓ 3ηά ΒπιηοΙζ,υηίΙβΓ- 

8(3η(1ίη§ ^ράα-ας^ ΟΓ 80ΐηβ ΟΐΙΐβΓ ρ3Γΐίθΐ- 

ρΐε οί δίιτιΐΐ3Γ ϊηιροΓΐ, εάϊΐβά ολοιθ' ό τά^', 
?ηοί/ Κβ γβή$Κ ιοΗο Ηα8 υ)τοηξ}ύ ί1\68€ίΙΙ$ ! 
Τίιβ δρηίοηοθ, ηιβίίϊηβί Ιΐιβ ηαοδί οί ί(, 
2ΐρρθαΓ8 10 ιυβ Ιο 3ΐηοηη1; Ιο ιιοΐΐιΐπζ — 
α οοΙΙεοΙΐοηοί'ννοΓάδ ννϊΐΐιοηΐ ιηΘ^ϊΐϊιΐίί. ίτί8ΐ6 ίη 11)β Γοΐΐοννΐΐΐίί ρ3853§θ οΓ νϊΓ^Π. 

ΤΗδΙθ 1ύρη8 8ΐ:ά5ιι1ί8 ; ιηβίύΓίδ ίι•ύ§ί5ϋ5 

1011)168: 
ΑΓΐ)όη1)ΐΐδ νέηίί : ηόΐιίδ Αηΐ3ΓίΙ1ί(1ίδ ΐΓΣε. 

ο67. <ί)ίλότεκνον, οΗίΙά-Ιου'ιηξ^/οηά ο/ 
ίΐιεϊν οΗ,ιίάναη — ίναηηΐΐ/ αίΙαοΗβά ίο ίΗ€ΪΓ 364. ΙηΛ1(1πδ 11ΐ6Γ63(}ϊη§ίδΌί5'ί7Γβϊαο. ο^ψπΜ^. ΑΙιΗοιΐ}:!!) γένος Ιιβ δίη^πίαι-, 
366.1ΛίΒΤ2ΛΙγ,αίνοηά6Γ/ίΐΙ•ίΙηη^ίοινο- γβΧ ΐδ ϊΐ -λ οοΐΐβοΐΐνβ ηοηη νΊιβΓβίη ά ηΐ€η ΐΗβ ίΗτο€8 ϊη ΰΜΙά-ΙϊτίΙι. Δεινον ρΓο- 
ρβΓίγ δί§ηΐίΐβδ άίτηηι — ^τάνβ — νί:Η€ΐη6η8 
— ιηίηΐϊη ; αηά 1ΐ38 ΗβΓβ (βηά 3§3ίη ϊη 
ν. 385, 1)βΙονν) Ιΐΐθ 53ΐιιβ οοηδίιοοίίοη 3? ρ1ϋΓ3Ηίγ οίιηοί1ΐ6Γδ ΐδ ρΐ3ίηΙγ ΪΓίίρΙϊείΙ. 

372. όύτω τάξζους ΠΙΙΙδΙ 1)6 ΐ!6Γ6 ΠΙκΙβΓ- 
δίοοό 38 ρϋΐ ίοΓ εις τούτο τάξζους. ΟγοΙΪ* 
«8 οββΓβ^ τάξζοςΐη 11ΐ6 3€€ϋ53ΐίνθ. Κ^ _ω κ^ ^^Ι« -Κ/ -Κ/ _ III ι Μ ι ΦΟΙΝΙΣΣΑΤ. 376. 33 

στΓον^Οτί Τ£ καί σν 'ττΊσης, ν» μ! Ι^σνιγοιγίς \- -|^ ~|Γ ~|'' "11 — \^ '^ 

τεί%*) τΐΛΎξωο-' 'ττολυό/χ.ζξνς ο ά,φικό[Λ•ήν 
•χ^ρόνιος Ιόων ι/ΑΚχ^ξΟ., κοα β(ύ[χονς Βίων, 
γυμ,νόίσιά <&*, οΤσιν ίνεΤξοίφ•ην, Α^ξκνις θ Ιαωξ, 
ων ου ίίκαίω; «ττελαθεί^, ξίνην ττόλιν 380 |- -|^ -1|- ^ ^|" -ϋ" -|ν> « 

ναΐω, ^ί οσ-σων ναμ 'εχούν όύίκξνξξοουν. 
Άλλ\ εκ γα,ξ α,λγονς α,λγος ίν, σε αΒξκο[λΛΐ 
κάρα, ^υξγικες καί ττίττλονς [^ι,ελxγχ^^[^ι,ους 
ενονσαρ οίμ,οι των εμων εγω αααων. 
*Ώς ^εινον εχ^ξχ, μ,^Πξ, οικείων φίλων, 3^5 

κοίΐ ^νσλντονς έχουσα, τα,ζ οιαλλα^ας. 
Τ» Ύο,ο ττατίρ μον 'ττρεσζνς εν όόμηισί όξο,, 
σκότον ίείορκως ; Τί ^ε κΰοσίγνητοίΐ ^όο ; 
^Η'ΤΓου στενουσι τλνμονοί,ς ψυγα,ς Ιμοος ; 
ΙΟ. Κοίκως ^εων τις Όι^Ιη^ου φθείρει γευος' 390 
ουτω '^αρ νίξζΛτ , α,νομίί μεν τεκείν εμε, 
χΰίκως τε γ-ϋμοα τηχ-τεροί σον, φί/νοα τε σε. μ_ΐν.-ΐΐ--|..-ΐι.-μ- Κ^_Ι«_ «_κ^_«_ — ~|^ ~\\^ ^ ^ΐ'^ **Ι" "Ι*^ ^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΙΙ, ΛΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

β•7ΓΟν5'α{, τεκαί ο•*ι ττία-τις, *ι εια-ήγαγες με ττατρωα τείχτι' δ'ε α<}»'κο/Μ,)ΐν 'ττύλύ^ακξυς, ί5'ί»ν, χρό- 
κος, μίλαθξα και 0χιμ.ονς θέων, τε ^/ϋ^ανάίΓία, όι'σ-ίν ενέτςαψ>ιν, τε ίΐϊ'ύϋρ Δι'ρκις, ών ου ^ικαίνς 
αττελαθεις^ ναΐω ζίνην ττόλιν, 'εγαιν 5'ακ^:;^ρι5οι;ν νάμα. ^Ια άσσων» Άλλα, γα^ εκ άλ^/ουί α.υ άλ- 
^Ός, ^ίρκομαι σι εχούσαν κίξα ζνρήκες, και μελάγχ^ιμονς ττετΓλους' οΐμοι εγο) των εμων κίκκν» 
*Ώ.ς 5'είνον, μήτεξ^ και εχοΰσα τας ίιάλλχγας ^ΰσλυτους^ ^Χ^Ρ* οικείων <ρίλων. Γαρ η ^ξα 
^ξεσζυς 7Γάτ>ίρ μοι εν ^ομοίσι, ^ε^όρκως σκότον ; Δε τι ^ΰο κασιγνήται ; Ήττου στενούσι εμάς 
τλί)μονας <ρύγας ; ΙΟΚ. Τις 2τίων κίκως <ρ^εΊξει γίνος Οί^ττου' γα,ξ ούτω ήξ^ατο^ εμε μεν τέ" 
χειν άνομα^ τε σον ττάτε^α γήμαι κάκως, τε σε <ρύναι. 

ΤΠΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Ιΐΐ€ ΐΓϋοβ — αηθ 1ι1ί€ννΪ86 ΐΐιγ ρΙί^^ΙιΙείί-ΓαϊΙΙι, Ιΐιου-ννίιο 1ΐ3«;1 Βγοο^ΙιΙ; ιϊιθ 
\νΐΐΙιΐη ΐΗρδβ νηγ ρειΙεΓηαΙ νναΐΐδ : ΒυΙ Ι αηι οοΓηε 3ΐ1-ΐ3ΐιΐΐΊ6ά-ΐη-ΐ63Γδ, 
νίεννϊησ^ 3ΓΐεΓ-?υ€ΐι-3-1ίΐρ8€-οΓ-ΙΪΓη6, ΐΐιβ ΙεηηρΙεδ, Ηη€ΐ ΐΐιε αΙΐ&Γδ οΓ ΐΐιβ 
ΟοοΙδ, 3ηεΙ ΐΗε δοΐιοο'.δ ννΙιεΓείη Ι ννίΐδ 1)Γου^ΐΊΐ υρ, 9ηΓΐ Ιΐιε ΓουηΙ οι 
ϋΪΓοε — Γγοπί νν1ιϊο1ι-ο^))εο1δ υη^ι1δι1}Γ 1:)ΣΐηίδΙιε(ί, Ι ειώ ι1ννε11ϊη^-ΐη α ίο- 
Γείίτη οίΐγ, ννΐΐΐι α ^αδίιΐη^ δΙπεΣίπι οΓίεαπ» ϊη Γηϊηεεγεδ! 

Αηά-ηονν (Γογ Γγοπγι δοΓΓοννδ εοηιεδ δθΓΓο\ν 3<^3Ϊη) Ι όεΐιοΐθ ΐΐιεε 1ΐ3ν- 
ίη^ΐΐιγ ΙοοΙίδδΙιοΓπ, ηηοΐ \νε3ΓΪπ» ΐΗεδε ΗοΙεΓυΙ ί^θΓπιεπΙδ! Ο ηιε! ΑΙ^δ! 
ίοΓ νηγ ΓπΐδΓοΓίιιηεδ! λΥΙιαΐ α θπεΛΓίΓϋΙ-ΐΗΐπσ, πιοΐΙιεΓ, 3η(ί ΗςΙηιΐΙΙίη^ 
οί" Γεοοπείϋιιΐίοη \νίΐ1ι (ΙΐίΤιΟϋΙΐ)^, ϊδ Ιΐιε εηηηίΐγ οΓίΙοαιεδΓιο ίΥΐεΓκΙδ ! 

ΒιιΙ Ιιονν ΓαΓεβ ΐΗε οΜ-ιώβπ ιηγ ΓαίΙιερ ίη Ιΐιε ρ^ΐΒοε, 1οο1ζΐη£τ-ιιροη 
θδΓΐίηεδδ ? Αηίΐ Ιιο\ν ηιγ 1\νο δϊ.^ΙεΓδΡ Όο ΐΐιεγ 1)εΛν3ί1 ηιγ χνιείεΐιεςΐ 
1)3ηΊδΐΊηπεηΐ ? ^ο^ΑδΤΑ. δοιηε οηε οΓ ΐΐιε Οοοίδ ΐδ ηιΐδέΤ3ΐ)ΐ3'^ (ίεδίΓογ- 
ίη^ ΐΐιε ΓΗοε οΓ ΟΕάιρυδ : — Γογ Ιΐιπδ ΐΐ 1)εοΓ3η, ί1ΐ3ΐ Ι ϊϊκίίίείΐ δΐιουΐά 
1)ΓΪη^-ίΌι•ΐΗ οοιηΓίΐΓγ-Ιο-Ηίνΐιιε-ΓΪ;ίΐΊΐ, 3ηΓΐ 1Η3Ι ι1ι3γ ίαΐΐΐεπ δΐιουΐά 
ΙΪ13ΓΓΥ πΐί^ ίπ ενίΙ-ΙιοιίΓ, 3η(1 Ιΐΐ3ΐ ΐ^ΊΟϋ δΐιουΐϋεδί οοηιε-Ιυ-ΗΓε ! 381. έχων, ΗΐΡΓΛίΙν, Ηανίη^. Μάικ ο- 

άίΐθίΐ ϊί* οσσων ομμ', Ι>ΙΙΙ Ιΐΐθΐβ 13 110 
άοηΐιΐ ίΐΐθ ΐιιιβ ΐθίΐΗίιΐί; ίβ ναα'. 8ΐΐ'€ηιη 
^ηά/οηηίαιη \ν»'ΐίΐ Ιβιηΐδ νεΓγ εοιηηιυη- 
Ι^'ΒρρΙϊθίΙ 10 Ιΐιο Ιθίίΐίιιΐ 6)^β8οίΙΙιβ 3η- 
ΓΪβηΙ». Ιη ΡοΓ8οη'9 ηοΐβ οη ΐΗΐδ Ιίηβ 
Ιιβ ςιιοΐεδ, 3ηιοη^ ο11ι6Γ8, Ιΐιε ΓοΠον^ΐηβ 
ίη8(3ηοε$ οίδΐιοΐι 3ρρ1ΐε3(ϊοη. Ηβτ. Ρητ. 
98. Ιϋΐά, 626. κλι νάματ οσ(των μνκετ' εξα- νίετε. δορίΐοοί. -ίίη/ί^'. 803. ττ^γίς ^ακξύων, 
ΑΙδο, Αΐ€€5ΐ. 1088. Τί•«ο/ι. 332. /6. 9ΐ9. 

381. Γ'ΟΓ οίμοι εγού, Ροΐδοη ρΓΟροδθ^ 
Ιο ι €3(1 οίμοι των εμχν τ\Ϋ,μων κακχν, 

389. Αΐίΐπδ 3ηιΙ Μ88. 1ΐ3νθ τλήμονες. 

391—392. Τ1ΐ086 ΙννΟ νθΓδ€8 3Γβ ί3Γ 

ίΐΌΐη οοιηηΐ6η(ΐ3ΐ)1β : Ιΐιβ 0Γ(1βΓθίβνβηΐ8 
18 €οηΓιΐ86(1 — 3Π(1 38 ΙΗβ 8ιι^^^^ι 18 πη- 

03ΐΐ6(1 ίοΓ, ΓΟίβΓβΠΟβ ΙΟ ί( 18 ΐηί6ΐΪΓ3ίβ. Ε 34 393. ΕΎΡΙΠΙΔΟΥ Αταρ τ» ταΐ/τα; Αιΐ φίρειν τα 7ω¥ ^Βων. 

Ο'κως ό Ιρωμ,α,ι, [χ>] τι σν)ν Ιά,κω φρίνχ, 
ϋΒόοιχ^^ α χξ•ήζω' ^ια, 'ϊτό^ον 5' Ιλ'/ιλν^ού. 395 

ΠΟ. Αλλ Ι^ΐξωτχ, (Λ-ήόίν Ιν^ίΙς λίττνις' 
00 γαξ συ ρονλεί, τα,υτ ί^οί, [ΛΥίτερ, ψιλά. 
ΙΟ. Καί οη σ εξωτω ττξωτον, ων χξν)ζ<^ τυχεΐν. 
Τ* το στίρεσΰαι -ττίΧ,τρΊόος, η κοοίον μ.εγΰί ; 
ΠΟ. Μεγιστον' εξγω ί' εστ) [χεΊζον ν) λόγω. 400 
ΙΟ. Τ»ς ο τροτΓος ά,ντον'. Τι φνγάσιν το Ιυσχερες', 
ΠΟ. Εν ι^ιεν /Λε7'^'^°•'ί•ό*''' ^/ύ^'" "ττα^ίησίαν. 
ΙΟ. Δοι/λοϋ τόί εΓττας, |ίΑΐ9 λέγειν α, Τ4? (ΡξονεΤ. 
ΠΟ. Ταί των κρατούντων αιχα^Ιας φερειν χοεων. 
ΙΟ. Καί τοί;το λϋττξον, ζυνχσοφεΤν τοις μ.•η σοί^οΓς. 405 
ΠΟ. Αλλ εκ το κεξόος ΐΐο,ξ^οι, φύσιν όονλεντεον, 
ΙΟ. Α» ό ΐλντίοες βοσ^ίονσι φνγάόοίς, ως λόγος. 
ΠΟ. ΚαλοΓς βλετΓουσΊ γ οι/,μοίσιν, μελλονσι οε. 
ΙΟ. Οι/ο ο χξόνος ά,ντας όΐζσαφησ' ουσα,ς αενα,ς \ « _ ν - — \^ -\ \^ —\\^ —\\— ι^ν^ν^ — — Ι νι/ ν^ 

|ν^ -Ι ν Μ \^ - « - ν> « - ν ν^ «^ «-( _Ι_ \^ ν\\^ — ΙΙ« — 1»^ ν^ Μ V ν Ι ν- • 

--Ιν-Γ 


V — Ι Μ Μ 1--ΙΙ--Η + -Ι-- ^ - - - ν^ « « - « -IV _ \^ - - ν ν^ « - --ν^--^^|.'---«« "-|"-Ι1"-Ι"-Ι1--Ι"" ΤΗΕ ΟΗΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Άταξ τί ταύτα ; Δεί ψΕ^ειν τα τΛ'ν θέων. Δε $'εοο;κα ό'ττίΰί εξύμαι α. Χξ^ζο}ι [λπ ϊάκοΰ τί σ»» 
ψξενα' ϊε ελιίλι;θα δΊ,'α ττόθοϋ. ΠΟΑ. Άλλα ε|εξοίτα, λίττκς (χτ)^εν εν^εες' γαξ ά <Γϋ βοιίλεί, 
μ,ήτεξ^ ταύτα |«.ο{ <*)ίλα. ΙΟΚ. Και ττξΜΎον ^» εξώτω σε, άν χξ*ιζω τύχειν, Τί το α-τεξίσθαι 
ψάτξΐ^ος, η μίγα. αάκον ; ΠΟΑ. ΜΕ^/ιντον 5'ε ε^^-ω ειττί μείζον η λόγω. ΙΟΚ. Τίς ό τρόίτος 
αιίτου; Τί το δΊίίτχεζεί <^)ύ>'ασ-{ ; ΠΟΑ. Έ^ μεν /ϋίεγίσ-τον, ουκ εχειν ττΛξρήο-ιαν. ΙΟΚ. Τόϊϊ 
είττας δούλου, μη λέγειν ά τις ψςόνει. ΠΟΑ. Χξίων ψε^ειν τας αμά,θιας των κρατούντων. ΙΟΚ. 
Καί τούτο λύτΤξον, ^ννίσ•ο<ρειν τοις μη σό<^οις. ΠΟΑ. Άλλα 6ίς το κερϊΌς ϊοκλεύτεον ττά^α <^ύ- 
σιν. ΙΟΚ. Δε άί ελττίί'εί βοΰ-κούσι <^ύγα^ας, ως λόγος. ΠΟΑ. Γε βλεττούοΊ χάλοίς όμμαί-ι^ 3« 
(Λελλούα-ι, ΙΟΚ. Ούίε ό Χξόνος ^ιειτα<ρήα•ε αύτας ούσας κίνας ^ 

ΤΚΑΝ51.ΑΤΙ0Ν. 

ΥβΙ \ν1ι γ ηΐθπΐίοη Ιΐιβδβ Ιΐιΐησδ ? Ιι ΐ3€ΐιον6δ υδ Ιο 1)ε£ΐΓ ΐΐιε εΙβΟΓεβδ οΓ 
Ιΐΐ6 Οοάδ ! — δΐΐΐΐ Ι ΓεαΓ Ιιονν Ιο αδίί Ιΐιε ο^υβδίίοηδ Ι \νίδ1ι, Ιεδί Ι ΙιυΓΐ ΐη 
ίΐηγ Vί2^γ ύ\γ ίβεϋησδ : 1)υΙ Ι Ιιανε οοηιε Ιο Ιΐιβ θεδίΓβ. 

ΡοίΥΝίοΕδ. Ναγ, επί^υΪΓε-ΓΓεεΙγ — Ιεενε ηοίΗίη^ οοί; : ίοΓ \ν1ΐ3ΐενεΓ 
Ιΐιου θεδΪΓεδΙ, ΐϊΐοΐΙιεΓ, ΐΙΐΗΐ Ιο ιηε ϊδ ^ΓΒίείυΙ. 

^ο^ΑδΤΑ. Αηά βΓδΙ Ιΐιεη Ι 3δ1ζ ίΐιεε ίοΓ ΐΐιε ϊηίοηιΐίΐΐϊοη Ι Ιοη^ Ιο 
οΙ)1;£ΐίη. \νΐΐ3ΐ; ϊδ ΐΐ Ιο ΐ3ε θερΓίνεεΙ οΓ οηε'δ οουηΐΓγ — ίδ ίΐ & ^ΓεειΙ ενϊ1? 

ΡοίΥΝίοΕδ. ΤΙιε ^ΓεαΙεδΙ ! αηά ίη εχρεΓΪεηοε ΐΐ ίδ πιΟΓβ ΐΗαη ίη 
άεδΟΓΪρΙΐοη. Ιοοα5Τα. \νΐΊΣΐΙ ίδ Ιΐιε τεαδοη οΓΐΙι&1? λΥΙιειΙ ίδ ΛεΓε υη- 
ρ1ε3δ3ηΙ Ιο εχϋεδ ? Ροι^ΥΝίοΕδ. Οηε Ιΐιίη^ ίηάεείΐ Ιΐιε ιηοδί, ηοΐ Ιο 
ίΐίΐνε 1ΐΐ3εΓΐ)Γ οί δρεεοΐι. ^ο^ΑδΤΑ. ΤΗΐδ Ιΐιου ΙΐδδΙ; πιεηΐίοηεά ίδ οΐια- 
ΓΕίοΙεΓίδΙίο οί α δΙανε, ηοΐ Ιυ δ&γ \νΐ3£ΐΙ οηε Ιΐιίηΐίδ. Ροι^ΥΝίοΕδ. Ιΐ ίβ 
ηεοεδδ3Γγ Ιο 1)ε3Γ-ννίΐΙι ίΐιε ίοΐΐγ οΓ δυρεΓίοΓδ ! ^ο^ΑδΤΑ. Αηά Ιΐιΐδ ΐβ 
ραΐηίϋΐ — Ιο Ιιε υηννίδε ννίΐΗ ίΐιε ίοοίίδίι. ΡοίΥΝίοΕδ. ΥεΙ ίοΓ οπγ 1η- 
ΙεΓεδΙ τνε ιηυδί δυΒιηΐί, εοηίΓΗΓγ Ιο ουΓ άίδροδίΐίοη. ^ο^ΑδΤΑ. ΒαΙ 
Ιιορε δυρροΓίδ εχίΐεδ, αδ τεροΓΐ; §οεδ. 

ΡοίΥΝίοΕδ. Τπυε, 1ΐ Ιοοί^δ οη ΐΗεπι ^νίΐΐι ίδνοΓαΙιΙε εγεδ, 1)υΙ ίδ δίον^' 
οί 3ρρΓοπεΙι. ^ο^ΛδΤΑ. Η38 ηοΐ Ιίιηε εΐεατί^^-δΐιεννη ίΐ Ιο ΐ3ε \•ά\\\ ? 

Ι 3ΐη ίηοΐίηβά Ιο ΙΙιίηΙε, ϊ» \\?ίχά\γ ββηββ. 
405. ΥπΙοΙίβηαβΓ ρΓοροδβά ξ^νμ•\,ο<^εΐν^ 

30(1 ΡίβΓδοη ^ι;ννο5•ε~ν, ννΐΐίοΐΐ Ι3δ1 8661118 

6Χ06β(1ΐη§1γ ά ρτοροί: 

407. Ιλτη'ϊεί, Ηορ€β. 408. βλίττουσί, ίΑί^ 
ΙοοΙί. 409. άυταί, ίΑβ»ι, νΐζ. Ηορ€8. 394. Μ 88. μη τ«ν ίτην, ογ μή τε τήν. 

395. Α1ι!υ3 3πϋ εΐΐ Μδδ. Ιΐ3νβ ελί). 
λυθα — ΕΟηιβ είΐίΐϊοηδ Ιλνλυθας, 

401. Μδδ. 3ηί1 βίΐίΐίοηδ 3ρρ63Γ ίο 
ήυοίΐΐηΐβ 1)β1νν660 ^υσ-τυχες 3ηά ίυιτχψς. 

402. δβνείδΐ £(1ίΐ1οη8ΐΐ3νβε;?^είΛνΐίί€ΐ], ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 410. 35 

Πθ/Εχοι;σΐϊ' αί^ροίίηικ τι/ ^^εΐαν κακών. 410 |^ "Ι'^ « ^',|- -|^ -||- -|- - 
10. Πόθε»- ί' Ι^όσκου ττξΐν γοίΐ^,οίς 'εν^εΐν βΊον; |^ -|« _||- _|ν. -||- _|.^ « 

ΠΟ. Ποτέ ΐΛΪν εττ' ^ι^αρ Ιΐχον, Ιΐτ' ουκ Ιΐχον αν. |^ « ^|^ -11*^ -\^ -||- -Ι*^ " 
ΙΟ. Φίλο; ^Ινα,Τξος κα) ξένοι σ ουκ ωΐρίλονν ', |" "1^ "ΙΙ" "Ι^' -||- "Ι^' " 

ΠΟ. Έυ τΓξ'ά,σσε' τα ψίλων ϊ ου^Ιν, '^ν ης ^νατυχ^, |- -|ν. ν. ^||- _|^ _||_ _|ν. - 
ΙΟ. Όν^' ί)νγενείΰί σ νξίν Ιίς ν^Ι^ος ιχίγα', 415 |- -|^ -||^ -].> -||- -|ν ν. - ν <^\\^ — <χ< — ΙΜΜ 1Γ ι--11--|^" ΠΟ. Κακόν το μ}ί"γΐίν' το γίνας ουκ εζοσκε (χε. |^ -] 

ΙΟ. Ή ττατξΐς, ως εοικε, φίλτατον βξοτοΤς. |- -γ-||"-γ 

ΠΟ. Όυϊ Όνομ.<χ;τχ% Ιύνοίΐ οίν, ως εστίν φίλον. \- "^ ^\'-' -'\^ -, „ , 

ΙΟ. Πως ^'Μες'Άξγος \ Τίν' ετ:\νο\οίν εσχε^ες', |--|^-1|- ^ ν|« _||ν^ -|ν « 

τίΟ.'Έχξνσ Ά^ξάστω Λοξίας χρησμ-όν ηνα. 420 |- "Ι*^ -[|- -|^ -||- -|^ ^ 

ΙΟ. ΠοΓοι/; Τι τοίτ έ'λεΐας ; Όυκ'^χω ι^,α^εΤν. \- .\^. -ψ .\^ -\\^ -\^ ~ 

ΠΟ. ΚάτΓξωλίοντί θ' ά,ξμ,όσαι, 'ΤΤΆ^Ιων γά^ιους. |- -|ο _||ν _|ν -ί|- -|« - 

ΙΟ. Καί σοί τί ^-^ζων ονόματος ^χεττίν, τεκνον ', |- -|*^ -1|- ^ ^|^ -[Ι^ -|^ ^ 

ΠΟ. Όνκ όΓ^'• δ ^αΙ[Λων [λ' Ικάλεσιν νξος ττιν τυχην. |- -|^ -|Ι- ^ >-|^ -||- -|« - 

ΙΟ. "ΖοίρΙς γα,ρ ο ^εός- τίνι, Τξόττω (5' εα-χες λεχος ; |ν._|^«..||- ν^^|^ _||- -|ν^ ν.. 

ΠΟ. Νυξ νιν' Ά^ξάα-του 5' ?λθον ε»; τταρασ-τά^ας. ]- -|^ -1|- -|^ "ϋ^ -{« ^ 

ΤΗΕ ΟΠΟΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ>Ι5Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΛ. Εχ^ούη τίνα. ήϊ'ειαν αφ^οϊΊτΜν κίκων, ΙΟΚ. Δί ττόθεν ε^οί-κοι», ττξΐν εύξειν 0ίΰν γάμοις', 
ΠΟΛ. πότε (Α,εν είγον εττι >Ί(ΛΛξ, είτα. αν ονκ είχον. ΙΟΚ. Δε <^ίλοι και ζενοι ττίτξος ουκ ύίψε- 
λουν σ-ε ; ΠΟΛ. Πξίσ-σε ευ' ^ε ην τις ^νστυχτι, τα <ρΙλαύν ού^εν. 10Κ• Οι^δ'ε η ευγενεία τ-,ξε σε εις 
(χεγα ΰ-^^ος ; ΠΟΛ. Το μη ε;ζΗ<ν κίκον' το γίνος ουκ εΐόσκε με. ΙΟΚ.. Ή ττάτ^ις, ως εοίκε^ <ρίλ' 
τατον βρότοις. ΠΟΛ. Ού^ε αν ^υναίο ονόμασαι ώς <ρίλον εντι, ΙΟΚ. Δε ττως ήλθες Άξγος^ τίνα 
εττινοίαν εα-χίθες; ΠΟΑ.Αόζιχς εχρήιτε τίνα χξήσ-μον Α^ράσ-Τίύ. ΙΟΚ. Ποιον; Τι τούτο ελε^ας; 
Ουκ εχού μίθειν. ΠΟΛ. "Αξμοσαι τταί'^ων γάμους, κάττρω τε λεόντι. ΙΟΚ. Κ,αι τι ονόματος 
^ηρβον μετην σ-οι., τεκνον ; ΠΟΛ. Ουκ ο',^α' Ό ^αίμαον εκαΚετε με ττρος τκν τΰχην. ΙΟΚ. Γαξ 
νόψος ό θεος' 5'ε τι'νί τ^αττοο εσχες λεχος ; ΠΟΑ. Ην νυζ' ϊε ήλθον εις τταξίστα^ας Α^ξάστον. 

ΤΚΑΝ5Ι>ΑΤ10Ν. 

ΡοίΥχΜΟΕδ. Ηορε 1ΐ3δ ίη ίΐ α θ€Γΐ£ΐίη δννεί,Ι δΐΐβνίίΐΐΐοη οί ΐϊΐίίΓοΓίυηεδ. 
^ο^ΑδΤΑ. Βυΐ: \ν1ΐ6η€6 νναδί Ιΐιου δαρροΓίεοΙ, ΗίίΓοΓβ ίιη(]ΐη§^ ιηε&ηδ \)γ 
ΐϊΐΕίΓΓΪΒί^ε ? ΡοίΥΝίοΕδ. Αΐ-οη6-Ιϊηΐ€ ΐηθεοεί Ι Ιιηθ-δυρροΓΐ Βγ ΐΗβ 
άΆγ — <ιΙ-3ηοΐΙΐ€Γ Ι 1ια(1 ηοΐ. ^ο^Α5ΤΑ. Αη(1 γΙϊοΙ ΐΐιε ίπίεπάδ Βη(1 30- 
ςυΕΪπΐίΐηοβδ οί ΐΗγ ί'ίΐΐ1ΐ6Γ ηοΐ 3δ!ίΐδΙ ΙΗ6€? Ροι.υνιοε5. ΡροέρεΓ : Ι^υΙ ϊΓ 
οηε ία1Ιδ-ΐπΙο-3ί1ν6ΓδίΙγ, Ιιΐδ ΐηνεηΙοΓγ οί ΓΓΪί?π(1δ ϊδ ηοΙίΊίη*^^. ^ο^ΑδΤΑ. 
Βϊϋ ηοΐ Ιΐιγ ηοΐίΐβ-άβδοβηΐ Γ3Ϊδ6 ΐ1ΐ€€ Ιο ^Γβδί; (ΙίδϋποΙίοιι ? Ροι,γ- 

Ν10Ε3. Το 1ΐ6 ΐπ \ν£ΐηΙ ϊδ \νΓ6ΐ:θΙΐ€(3 Γ Γηγ θβδΟΡΠΐ Γίίΐΐ ΠΊ6 ηοί. ^Ο^ΑδΤΑ. 

ΤΙιβ η3ΐ£ΐ1-1ίΐη€ΐ, 3δ ϊΐ δβεηΐδ, ΐδ α ΐΙιίπ^-ΓηοδΙ-άεΒΓ ΐο πΊοΠπΙδ! Ροι.γ- 
ΝϊΟΕδ. ΤΗοιι οαπδΐ ηοΐ ι^γ-^νο^(1δ-6xρΓθδδ Ηο\ν ίΙ^ΗΓ \ΐ ιδ. ^ο^ΑδΤΑ. 
ΒυΙ Ιιονν \ν€ηΐ6δΙ ΐΐιου Ιο Απ^οδΡ λΥΙτ^Ι ϊηΐεηΐΐοπ ΙιβθδΙ ΐΗοα } Ρο- 
ΐΥΝίοΕδ. Ρ1ΐ06ΐ)υδ Ιΐίΐά νουοΙίδΒίει] 3. οβΓί&ϊη οπλοίε ΐο ΑιΙταεΠίδ. ^ο- 
ΟΑδΤΑ. λνΐΐ3ΐ: δΟΓί.•^ λΥΗδΙ; ΐδ ΐΗΐδ ΐΗοιι Ηίΐδΐ ηιεπίίοηβά ? Ι αηι υηαΐ^ΐβ 
Ιο €οη]€€ΐυΓ€. Ροι^ΥΝίοΕδ. Το ϋπϊΐε Ιιϊδ ^1ι1υ^ι1ι6^δ ίιι ιπίΐιτΐίΐοΓ^, \νίΐΙι 
Ά 1)0ΣΐΓ ίΐη(1 α Ιίοη. ΙοοΑδΤΑ. Αηά \νΐΊΒΐ δΐιατβ ίη ΐΗβ πίίπιε οί λνϊΜ- 
1)63δΙδ 1>6ΐοη^€(1 Ιο 11ί€6, ηιγ δοη ? ΡοίΥΝίοΕδ. Ι 1<ηονν ηοΐ : ρπονί- 
(Ιβηοε οαΐΐείΐ γω6 Ιο ΐΐιΐδ ίοΓίυηβ. ^ο^ΑδΤΑ. Απά \νΐδ6 ϊδ ρΓονϊιΙεηοε : 
1)υΙ ίη λνΐιαΐ: νν^γ οΙ)ΐ2ΐίηε€ΐδΙ Ιΐιου ΐΐιε 1)ε(1-οί-ΐΙΐ6-ρΓίπο6δδ? Ροι^υνι- 
οΕδ. Ιΐ ννΒδ ηί^ΙιΙ : δο Ι ννεηΐ ίο ΐΐιε ροΓοΙι οί ΑεΙτΗδΙαδ. 410. Α1άιι$ ΙΐΛδ &εον, 1)ΐιΙ κακχν ΐδ ιηοΓβ 
€θΐηπιοη. Μηδ^Γ^νβ €οη*)θοΙαΓβ(ί νότον. 
412. ΡοΓ αν, Βηιηοΐν ε^ίΐβά ίΖ. 
414. Ιυ ττραΐΓσ-ε, ρΓο^ρετ: — ιιηάβΓ3(ϋηά **αηά ίίχοίΐ ιυίΐί Ιιανβ νεν^ τηαη%)/Γί€ηά$.^ 
419. ]Μ8δ. 3πί1 Αίοΐιΐδ, Ιι^νβ ετχες. 
4'ΖΙ. Ροΐδοπ, οοηΐΐΌΓν Ιο (ί\^χγ β(1ί- 

Ιίοη, ε^ίΐεΐΐ ττοΓον Τ4 τοΖτ. 36 497. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - _ «^ _ _ _ ν^-. Κ/-Κ. ^ Κ^_ ν^ _ Κ» - κ» - - - ν'- 


ΙΟ. Κοίτας μοίπυων, τ, ψυγας ^τλανωι^ενος ; 

ΠΟ. ^Ην ταΐ'τα, κατά γ^ ^λθεν α,λ?.ος α,υ φυγάς. |- -| 

ΙΟ. Τί? οντος ; Ως άρ άθλιος κοοαΐνος νιν. 

ΠΟ. Ύυ^ΐί/ς, ον 'οινίως ψασιν Ικφννα,ι ττοίΤξος. 430 |- -|^ -||-- -|^ "11- "1^ "^ 

ΙΟ. Τί Βπξσ^ιν νμ,οίς Ιύιτ " Α^ξο,στος ΙΙαασε ; 

ΠΟ. Έτξωι/,ννζ Ις άλκίΐν ουνζκ ν)λΒο(/,ΐν ττέξΐ. 

ΙΟ. Έντΰίν^οί Τχλοίον ητοας ζνντ^κε ^ίσ-φχΤΛ', \- 

ΠΟ^ κΆϋίν ^ι^ί7ν ^ύο ^νοΐν νίΰ^ν^^ΰ^ς. |--Ί-'-|| |"-||^-|^ν 

ΙΟ. Άξ' Ιντνχ^εΐς όνν τοις γά-^ας, ^ όνστν^ΐΐς ', 435 1 — ['-' -|| — |^ -|| — Ι*^ - 
ΠΟ. Όν μεμ,τττος ^/λΓκ δ γα.[Λος Ιις τό^' 7ΐ[/.εξΰίς. \- -]^ "| -• ^ »^|^ -Ι]" -|^ - 

ΙΟ. ΐίως ^' είεττεισας ίείρο σο; σττεσθαί στ^ατον ; |~"γ~!ι "|''~ιΓ~γ'' 
ΠΟ. ΔισσοΓς "Α^ραστος ωιχοσεν γΰίΐ^ζξοΐς τό^ε, Γ ~κ "ΙΓ ~Γ "ΙΓ "Ι" " 

α[Α,φω κα,τά^ειν εις τηχτξαν, ττξόσ^εν ^ Ιμ^ί. | — ρ~ίι "γ*ί1 — 1^^' 

Πολλο* ίε Δαναών κα* ΐΛυκνίνοί'ίων α,ν.ροι 440 | — Ι"-" ^ ^|| — ]^ -|| — 1^' - 

'ίτάρεισί, λνττξοίν ^άξΐν, άνΰογκΛίΟίν ο εμ.ο\ |ν^ _ |ν^ _||_ « >.-|«^ _|| — 1«- 

ίί^οντες* ετΓί γκρ ττιν ΐΐ^-ην στξχτενομαί ^ Ι"^"!"^^^!! — Ι^-ι^^^-Ι^^ν 

ττόλιν' ^εους ο εττωμ,οσ• , ως ακουσίως |^ _|ν^ _||ο _|^ ..||ν -|« - 

τοΓς φίλτά,τοις τοκευσιν νίξοίυ,γ,ν όόρυ. | — |^ -||ν -|ν^ -||ν^ -|>^ « 

ΤΉΕ ΟΠΟΕΚ^ ΑΝΒ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΙΟΚ. Ματεύχν κοίτα?, ^ ττλανωμενος <ρυγας^ ΠΟΛ. Ην ταύτα, και είτα γε «λθε αυ άλλος 
<ρύγας. ΙΟΚ. Τις ούτος ; Άξα Λίς άθλιος »ν κα» εκείνος. ΠΟΛ. Τύ^ευς^ όν <ράα•ι ε)ΐ<ρύναι οίνε- 
ΰύς Ίτάτξος. ΙΟΚ. Τί 5^τα Α'^ξάσ-τος είκασε 'ύ^ας ^ήξσ-ι ; ΠΟΑ. 'Ουνεκα ήλίο^αεν ες άλκην 
'ττεξί σ•τξΜ(Λνης. ΙΟΚ. Ενταύθα, τταις Τάλαου ^ννήκε ^εσ•<ρα'Γα ; ΠΟΑ. Κα; ε^ώκε 'ήμιν ^ύοιν 
3'ύο νεανίδας. ΙΟΚ. Άρα ευτι»ρ^ε<ς οι;ν το<ς• γά/Χοίς, η ^ύστνχεις^ ΠΟΛ. Ό γάμος ^^(^ίιν ου 
/ίΐε(Λ7ΐΎος εις τό^ε ημεξας. ΙΟΚ. Δε ιτως εζετηίσ-ας σ-τράτον σ-ττεσθαι σοι ^εύξο\ ΠΟΛ. Α^^άσ•- 
τος ώ(Λ.οσ-ε τό^ε ^ίσ-σ-οις γά(Λζξοις^ κατάζειν ά(Λ<ραΰ εις ττάτξαν, 5'ε εμε ττρόσθεν. Δε νόλλοι άκ- 
ξοι Δάναοιν και Μί/κηναιορν τταρείσι^ ^ι^όντες ί(/,οι λύττ^αν δ'ε αναγκαίαν χάριν* ^/αρ «ττ^ατει^ο/ΐΛαι 
έτη τ>5ν ί/χκν ττόλιν' ίε ετΐώμοσα ^ίους ως ακουσίως »ίρα|«.»ιν δ'όρυ τοις <{>ίλτατο{ς τοκευιτι. 

ΤΙΐΑΝδΙ.ΑΤΙΟΝ. 

^ο^Α8ΤΑ. δεείίίη^ ίοΓ α οουοίι αδ α ννειπάβΓίη^ εχϋεΡ Ροι.υνιοε8. Ιΐ 
Λναδ 50, ίίικί ίΐίίενννΒΓοΙδ ίηάεειΐ ΐΗεΓβ ο&ηηε ίΐίδο &ηο11ΐ6Γ εχΠε. ^ο^ΑδΤΑ. 
"ννΗο Αναδ Ιΐιίδ ? Ηονν ιιηίοΓίυηβίε ίΐιεη ^ν^ιδ Ηε Ιοο ! ΡοίΥΝίοΕδ. Τγ- 
(3ευδ>\ν1ιρϊρ Ιΐιεγ δαγ δρραη^ ίΓοηίΐ ΟΕηευδ Γογ δίτε. ^ο^ΑδΤΑ. Ιη \ν1ΐ2ΐΙ 
Ιΐιεη βΐά ΑάραδΙαδ Ιίΐ^εη γοα Ιο \νϊ1ά 1>ε&δ1δ ? Ροι,ΥΝίοΕδ. Βεεειυδε λνε 
ΟΒΓϊΐε Ιο & €οη1:εδΐ-οΓ-δΐΓεη§ΐΙι &1)ουΙ & 1ο(]ι:^Ίη^. ^ο^ΑδΤΑ. Ιη ΙΗ&Ι ΐΗβ 
δοη οί ΤέΙ&υδ υηίΙεΓδΙοοά Ιΐιε ΟΓ&εΙε } Ροι^ΥΝίοΕδ. ΑηεΙ §£ΐνε Ιο ιΐδ Ιννο 
Ιιΐδ Ιντο νΐΓ^ϊη-άΕΐυ^ΙιΙεΓδ. ^ο^Α5ΤΑ. ΗίΐδΙ ΐΐιου Βεεη ΓοΓίϋπ&ΐε Ιΐιεη ία 
Ιΐιγ ηυρϋαΐδ, ογ υιιΓοΓίυηαΙε ? Ροι.υνιοε8. Οιιγ ιηειηΊ&σβ ίδ ηοΐ Ιο-Ι^ε- 
ίοϋη(1-ί'£ΐυ1ΐ-\νίΐΙι υρ Ιο ίΗίδ οΙ»γ. ^οοΑδΤΑ. ΒυΙ Ιιονν θϊάδΐ ΐΗοα ρεΓδΟΕθε 
δη δΐΊΏ^Γ Ιο ίοΐΐονν ΐΗεε ΙιΊΐΙιεΓ ? Ροι^ΥΝίοΕδ. Αάΐ'ίΐδΙϋδ δννοΓε Ιΐιϊδ Ιο Ηίδ 
1\νο δοηδ-ίη-ΐανν, \\\ζ\. Ιιε ννουΐά τερίβοε όοΐΐι ϊη ΐΐιείΐ' ΠΒΐίνε-οοϋηΐΓγ, 
1)υΙ ηιε ΓίΓδΙ. Αηά ιπίΐηγ ρΓΐηοεδ οί ΐΗε ΑΓ^ϊνεβ &ηά Μγεεηοεδίηδ £ΐΓε &1 
ΙιαηεΙ, ΓεηίΙεΓΪη^ ιτιε α δαά ΐΙιοιι^Ιι ηεοεδδαΐ'γ δεπνίοε ; ίοΓ Ι 3ϊη-1ε£ΐ(ϋηο•- 
ίΐη-2ΐΓίΏ)7 9ΐ43ΐη!ίί^ Γπίηε οννη οίΐγ : }'εΙ 1ΐ£ΐνε Ι εβΙΙειί ΐΐιε Οοίΐδ Ιο ννιΐηεδδ 
Ιιυνν υπννϋΙιπ§1γ Ι Ιΐίΐνε Γ^ίδεά ΐΐιε βρεβΓ β^ίΐίηδΐ: ηιγ οίεπτεδί ραιεπίδ. 427. 8οιηβ Γβ3ά η <ρυγάς. Α1(1α8 3η(1 
Λ ίβνν οΐΐΐθΐ» Ιί3νβ ι^αστεύων. 

428. ν3ΐοΚί'η36ΐ•3η(1 Βηιηοΐί, οη ίΐΐθ 
βηίΙιΟΓίίγ οίδβνβΓδΙ Μ 88., ϋ(ϋίβϋ κατά 
ϊ' — Αίίΐιΐδ, 1ΐ0\νβνβΓ, 1ΐίΙ> κατά /. 

431. ^πξσΐ ί' 18 ίοηηϋ, Ιΐιοϋ^ΐι ίη πιοδί Μ88. ί' ί« οηιίΙΙθΗ. Ρογ είκασε 80Λΐβ 
1Θ3(] ^'κασ-εν, 3η ϋ 0ΐ1ί0ΐ"8 «κασ-ε. 

437. Α ίβνν οορίβΜ \ΐά\('. ^εΖξ ίτί'ετβαί 
σοι, 1)111 Α1(ίπ8, ^ευρό σοι εσττίσθαι, 

438. Αίΐϋΐ- Ιΐιϊδ νεί'δβ ίοΙΙοΛνβίΙ, ΤνΜ 
Τί κά(Α,ο]) σύγγα/Λ^ξος γάξ εστ ε(ΛΟς, --ΐ"-ιι--|-''-1Η-Ι-- 

--Ι--11-Ι-ΙΙ--Ι- 

--Ι-11--Ι-+-Ι-- 

1--Ι- 

--Ι- + -Ι-ΙΙ--Ι-- 

— — |ν ν ^1 — -]^ "\\^ "1^ ^ 

__|._||__|.ν. ^,!-_|ν- 

-I- 

Ι--ΓΊΙ--Γ-1Γ-Ι"- ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 445. 37 

Άλλ* 1\ζ σί τείνε» τά/νίε ^ίοίλνσις τκχ,γ.ων, 44ϋ | — |^~1γ "| 

τται/ίτα» ττονων [χε, κα* σε, ;<αί ττοί^Όίν 'ΤΓοΑίν. 

Πάλαι ι^ιει/ όίίν νιχντι^ίν, αλλ ό/χως Ιρω' 

τα •χ^^^ι^οι.'X α-ν^ξωττοισι Πιχιωτατα,, 

ίυνα/χίί' τε ΤΓλε'ίσττιν των εν ίν&ρωττοις ίγε\. 450 |^ « -|ν^ -||- - [^ -||- -|^ - 

'Ά^ω /Αεθ>?κί«;, οευςο [Λυξίαν άγων 

λόγχγ,ν' ττίννις γα,ξ όν^εν ευγενγ)ς <χ.νΥ)ρ. Γ "Ρ "ΙΓ "Γ "ΙΓ "Ι 

ΧΟ. Κα* [Λν)ν Έηοκλτ^ς εις ^κζλλαγχς οόε 

χ,(ι}ξεί σον εξγον, μ.ντερ ιοκχστν>, Άεγειν 

τοιονσ^ε /Λίίθονς, οΐς ίι«λλα|εις τίκνχ. 455 |- -|« -[ί" -|^ -1|- -| 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

Μίτερ, "ττά^εί/χι" τίιν χάζίν ^ε σο» Ιδίους, \- -\^ -||^ "Γ "Ιί^' ~| 

ηλΟον' τί χ^»} 5§αν ; Άογετω Ιε ης Τζόγου. 

Ώς όίΐχ,φ) τείχ^η καί ξννωξίόχς λάχνων 

τάασων εττεσ'χον ττόλιν, οττως κλ!;οί|ίλί σου |~*"Γ "II" *^ *^|^ -||^ -|η - 

κοίνοίς βξο,^εια,ς, ά,ΐς υττοαττονίον [/.ολεΐν 460 |- -|« -||- -|« -}[ — [« - 

τονί' ε^σ-ε^ί^ω τειχ^εων, ττείσασά /λε. | — ρ -|| — |"~1| — |*^*^ 

ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ01.1.-Η ΑΟΟΕΝΊ ϋΑΤΙΟΝ. 

ΆλλΛ ^ιάλυης τών^ε κάκων, ^«τε^, τείνει εις σε, ^ια,Χλαξά,σ-αν ό(χόγενεις <ρίλους^ τταΰσ-αί με, 
ΧΛΐ σε, και ττάσαν ττόλιν ττόνων. Μεν ουν υμνήθεν ττάλαί, άλλα ο/^ίως ε^ω' τα χ^ξήμ,ατα ανθξοι• 
νοίσι τι^Λΐάιτατα,, τε εν ανθραοττοις έχει ττλείσ-την ^ύνα/χιν. Ά εγού [χε^ήκω^ άγων ^εΰξο [Λυριαν 
"Κόγγην γα,ξ ευγενής άνηρ οΰ^εν ιτίνης. ΧΟ. Και (χην οΙε Ετέοκλ«ί χχξει εις ^ιάλλαγας' σον 
ίργον, Ιοκάστη (χήτεξ, τοιοϋσ^ε μύθους Χίγειν, όις ^ιαλλά^εις τέκνα. ΕΤΕΟΚΛΗΣ. Μίτερ, 
τταρείμι' ϊε ^ί^ους σοι την χάριν, ϊ]λ6αν' τι χξ-η ^ξαν ; Δε τις άξχετω λόγου. 'Ώ,ς και τάσσουν 
ί(Λ<^ι τείχη ζυνοίΐξΐ^ας λόχων, εττέσχον ττόλιν, οττως κλυοίμι σου κοίνας βξαζείας, άις^ ττεισάσα 
(ΛΒ^ εισεΗζύύ τόνϊϊ μόλειν Ιττοσιτόν^ον τείχεχν. 

ΤΚΑΝδΕΑΤΙΟΝ. 

ΒιιΙ ΐΗβ θΐδδοΐιιΐΐοη οί Ιΐιεδε ^νίΐ^, ηιοίΗεΓ, εχΙίίηθδ Ιο ΐΐιβίί, Ιι&νίη^ 

ΓβδΙΟΓβά Ιΐΐ6 1)Γ0ΐΙΐ6Γ5 Ιο ίΓΙβΙκΙδΙίϊρ,ΙΟ Ιίΐ36Γίΐί6 1116, 311(1 ΐΗ^'δ^ΙΓ, Άηά ΐ1ΐ6 

ννΐιοίε ο'ιίγ Γγοιτι Ιοϋ. ΑΙΐΐΊΟϋσΐΊ ιΐιϊδ ρΓονί?Γΐ3 ΐηοΐεείϋ λναδ οΐιαηϋεά οΓ- 
οΐΰΐ, γαΐ ηεν^πΐιβίβδδ Ι \νΐ11 Γβρ^αΐ ίΐ : " ΚΐαΙΐ68 ατβ ο/ αΙΙ ί/ιϊη^8 ΰι/ ηιεη 
ίΐιε ιηο8ί 68ί€6)η6ά, αηά ο/ αΙΙΐΜηξε αιηοπξ ηιεη ίΐιει/ Ιιανε ί/ΐ6 §Γ€αί6δΐ ΐηβπ' 
€7106" Ιη ρυΓδϋίΙ: οΓ \\'ΙιϊοΙι αιη Ι οοπιθ, 1ε£ΐ€ΐίηα^ ΙιΐΐΙιβΓ ΐ6η-ΐΙιουδ2ΐιά 
$ρ63Γδ — ΓοΓ & ητίδη ηοΙ)1ν-1)θΓΐι ΐδ ηοΐΐιΐη^, ίΓροοπ! 

Οκοκυδ. Απίΐ Ιο! Ιιεπί• Εΐβοοίβδ ΐδ-3άν£ΐη€ΐιισ ΐο ΓεοοηοϋβΐΏΡηΙ: 

Ιΐιγ Βυδΐηεδδ, Ο ^ο^έδι^, Ιΐιοΐτ ιποΙΙι^γ, ίΐ ϊδ, δΐιαίι \νοΓ(1δ Ιο υΙΐ€Γ, 3ΐδ 
ΐΙιοδ€-\νΗ6Γί?1)ν Ιΐιοα δΐιαίί ΗρρεΜδε ΐΗν οΠϋάτεπ. 

ΕτΕΟΟΕΕδ. [Επία-ΐπίζ /ιαιίΰ^ΙιίϊΙι/.] Μοίΐιετ, Ι βπι Ιι6Γ6 ρπεδεηΐ ίοΓ 

^ΤΕπΙΐπί^ Ιΐΐ66 Ιΐιίδ ίίΐνοΓ ΙΐΕίν^ Ι οοΓπε : \ν1ΐ3ΐ ΐδ ΐΐ Γ6οριΐδίΐ€ ΓοΓ ιηε Ιο 
ί1ο? 1.6Ι: δοπίθ οηε ορεη ΐΐιβ οοπΓεΓβηοβ. 

ΡοΓ αΓίετ Γαπ^ίη^ Γουπά ΐΐιε ννϋΙΙδ ίΐιε οΙΐίΐΓίοΐδ οΓ ΐΗε Γοποεδ, Ι Ιΐίΐνε 
Γ6δΐΓαϊηείΙ-ΓΓοηίΐ-οπδ(:•1 ΐΐιε οίΐγ, ΐΐιαΐ Ι ηίΐ3)Γ ΙιεδΓ Γιοω Ιΐι^ε ΐΐιε πΐϋΐυίΐΐ 
ΙεπΏδ-οΓ-ΒΓίίϊΐΓϋΙΐοη, οη \ν1ιί€ΐι, Ικινΐη^ ρερδυιΐίΐεεί ίπε, ίΐιου ΙΐδδΙ ΒάηιίΙ- 
ΐ€(1ΐΙιΐδ-ηιαη Ιο οοιιιε υηάεΓ-δΒΐιεΙιοη-οΓ-ίΐ-ΐΓΐιοε ννίΐΐιίιι ΐΐιε Γ3ηιρ3Γΐ8. 446. ^ιαλλά^ασαν όμογενεΤς <*>ιλους, Ηαν- 
ί»ίβ• ΥβοοηοίΙύύ 11ΐ€ /τΐαηΐΐΐΐ) ΰΐΌΐΗα'3. 

451. ΒγιηιγΚ €ΐ1ίΐΡ(1 μεθήκούν, αηά ίο 
!ΐ»β 011(1 οί ΙΙίβ Ηπβ, άγω. δβνβΓΗΐΜδδ. 
Ιΐϋνβ άγω, 1)ΐιΙ Ι ^βΐϊθνε ηοηο μεθήκων. 

404. ΡθΓ;)^»;ρεΐ'8οηίβ ννίΙΙ ΐ3ΐΙΐ6Γ 'ήκει. 459. ΡοΓδοη δβ^'β, τάσσων ενίσχον 15 
ίΐΐβ 8<ΐηΐβ Η8 τάσσχν Ιτταυί/χην,ηηύ απυΐβδ 
8ΐθΙΐ£Βΐΐ}:, XX. ρ. 103, ΐττίτχες οξγιζόμενος. 

460. βξαζεία, ϊϋ ρίορείΐγ Ιΐιβ 3Γί οί 
(1θθϊ(1ΐη§ οη ά οοηΐθδΐ, βξαζεΤον 1)βίη5 
ΐΗβ ρπζθ, 311(1 βραζενς ΐίΐ6 πιτιρίρε. 38 462. ΕΥΡίΠίΔΟΥ ΙΟ. £9ησ^£? οΐ/Το» το ταρ^ν τ/>ν οίκτων £%ε» 
βξΰί^ΐΐς ίέ /Λϋδοί 7ΓλεΓ<7Τον άνι;τοϋί3•ιν σοψόν. 
"Σχ^άσον όΙ οανον ομ,^οί, κα» Βί^^οί ττνοας' 
ου γα,ξ το λαί[ΛθΤ[λνίτον Ιισοξο,ς κάρχ 465 

Τοργοΐ/ς, α,όΒλφον ό Ιισορα,ς τ^κοντα σον- 
Σι/ τ αν '7Γξοαω7:ον 'ττξος >ίΧ(7ίγν'/ΐΤΰν στξεφ^, 
ΤΙολννεικες' Ιι; γαξ τα,ντον Όμ^,α,σι, βλίπων, 
λε^είς τ α[^Λΐνον, τονόί τ Ινόε^ει λογούς. 
Ώ.α,ραιί'εσαι ίε σψων τι βονλθ(λα.ι σοφόν. 470 

"Οταν φίλος τκ άν^ξΐ ^υ[^ωύε)ς ψίλω, 
Ιίς εν ^ννελ^ων, θ[Λ{Λατ ομ,^(χ.σι,ν όιαω, 
Ιφ όΐσίν νικει, Τΰίντα ^ξ-η μ,ονον σκο'?τεΐν, 
κακών ίε των ΐΐξίν (λΐο^ενος μ,νίίαν 'ίχειν. 
Λόγος (λϊν ονν σος νροα-^ε, ΐίολννεί/ΐες τεκνον' 475 
συ γα,ξ στξά,τευμ,οί Αθίν:χ.'ίόων νιαεις άγων, 
α^ίκιχ ΤΓε7Γο>θύ;ς, ως σν φ-.ις' κρίττις όε τις 
^εων γένοιτο καΐ οιχλλακτνίς κα,κων. ι \^ - ^ - ν — 1 «^/ — -""Ι"-ΙΙ^-Ι -^ - *^ ν *^ - 

. -II- - 

--ΙΙν- <>; — 


>-' — — — « ν^ — «^ — Π ν^ν/ν^Ιν./— ν/ — νν^ ^«^— ; ι«^ — ν^ — ΐνν '^ — Ιν^ — Κ/ — ν 1•^ — ϋΑΤΙΟΝ. ΤΗ Ε ΟΚΟΕνΐ, ΑΝ Ο ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑϋΟΕΝΤΙ 

ΙΟΚ.. Έ'ϊτΙσ-χβς' το 'τάγυ ούτοι έχει την ^Μπν' ΪΈ βράζεις (χΰ^οι ανυτοίκτι ττλείστον σ-όφον. Δε 
^χάσ•(^ν ^είνον ό^ιχα,, και ττνόας ^ύμ-ου' γα,ξ ουκ είσορας το ν,ίρχ Τοξγους λαΐ|θΐετ/(Χΐίτον, δΈ είσορας 
σον αδΊλψον η^ίόντΛ. Τε συ αυ, ΤΙοΧυνείκες^ σ•τρε<ρε ΐίροσώττον ττξος ΚΛ^ιγνήτον' γαρ βλίττοΰν ίις 
το αύτον όμμασι^ τε αμεΐνον λέγεις; τε εν^ίζει λόγονς τού^ε. Δε βούλο^αι τταραίνεσ-αι σψΛτν 
τι σόψον. "Οταν τις <ρί7.ος ^υ(Λοΰ6£ΐς άν^ξΐ <^ίλ(ύ, ζννίλθων εις εν, ^ί^ΐύ όμ,^ατα όΐΛ^/,ασ-ιν^ (αο- 
νον χρ>ι ίτκόττειν ταύτα, εττι οίσ-ι ηκίι, ίε ερ^ειν (χηίαν /χή^ενος των ττξΐν κάκων. Σος λόγος (Λ,εν ουν 
•Χξόσβε, ΠολυνεΙαες, τέκνον* γαρ σν Ρικεις άγων στρατεΰ(χα Δανάί'ίΊκν, ττεττόνΒως ά^ικα^ βος σν 
<ρ^ς' 5ί Τίς 9"έα)ν γένοιτο κριΤϋς• και ^ιαλλάκτης κάκούν. 

ΤΙΙΑΝ8Ι>ΑΤΙ0Ν. 

ΙοοΑδΤΑ. Βε-ρΛίΐεηΙ: ρΓευϊρϊΙίΐΐε-ΐΊαδίβ Ιιαδ ηοΐ ^ι18ι^^6 — \νΙΐ6Γ€88 
άεϋΙίβΓαΐΘ οουηδίϊΐδ είΤεοΙ ΐΏΟδΙ: ΐΐιίησδ ίη-λνίδάοίη. δο ΓβρΓ68δ ΙΙιειΙ; 
δΙβΓπ €^"β, Επά Ιΐΐ056 1)ΐ3δΐ8 οί Τ3§€ '. ίοΓ ΐΐιου ίΐΓΐ ποί ^3ζΐη^ οη Ιΐΐ€ 
Ιιεδά οί ΐΗε Οογ§^οιι ουΙ-οίΤ-ίΐΙ-ΙΙιε-ηεοΙί, 1»υΙ εγΙ ΙϊεΗοΙοΙΐη^ ι1ι}γ 1)γο- 
ΐ1ΐ6Γ ννΐιο 18 οοηΊε-ΐη-ρ63θβ. [Το ΡοΙί/ηί€68.'] Αη(1 άο ΐΐιοιι 3^3Ϊπ, Ροίγ- 
ιηοεδ, (υτη ΐΐΐ}^ ίίΐαε Ιοννατίΐδ ιΐιγ 1)γο11ι6γ, ί'οΓ Ιοοίίϊησ ^ί ιΐαα βαιπε ΐϊηιε 
ννϊΐΐι ΐίιΐηε εγεδ, ΐΗε ΙοεΙΙεΓ ινΐΐΐ; Ιΐιοα δρεϋΐί, ιιηίΐ τεοεΐνε Ιιΐδ \νοΓθδ. 

Νονν Ι \νί8ΐι ίο ^ΐνε 1)ο11ι οΓ γου α ρηκίεπί ννοροί οΓ αςίνίοε : " ΤΓΗεη 
α/ιίεπά 28 βΠΓαξβά ινϊίΗ α ιηαη ΗΪ8 βίαια, Ηανΐπξ τηεί Ιήτη/αεβ ίο/αοβ, 
Ηε εΐιοηΐά βχ Μ8 €ΐ/ε8 οη Ιη8 €ΐ/€3 : — ίΐιϊβ αίοηε ζί Ι)€ΐιον€8 Μιη ίο €οη8Ϊά6τ, 
ίΐιβ €ηά8 βατ "ωΙαοΗ Ηε Ϊ8 εοτηε, αηά ίο ΙιοΙά ίη τεηιειιώταηαε ποίΜπξ ο/ 
/οηηετ ^ι^ίεναηεεδ.^' 

λνΐιεΓεΓοΓε Ιΐιεη, ύ\γ χνοτά& ΓίΓδΙ, Ροίγηίοεδ, πιγ δοη : ίοΓ Ιΐιου Ιι&δΙ 
αάναηοεά 1ε£θ1ΐη^-οη 3η 3Γηηγ οίΛΓ^ϊνεδ, ΙίΕνίη^-δΐιίΓεΓεοΙ ίη3υδΙίοε, 
38 ΐΐιοϋ δΕ^/^εδΙ : Άπά [ΚαΪ8Ϊ7ΐ§ Ιιετ Ηαηάδ αηά Ε7/ε8 ίο Πεανεπ.] τη'Δγ 
δΟΐΏε οηε οί ΐΐιε Οοθδ 1)ε€θΐηε 3υ€ΐ^ί; αηά τεοοηοίΙεΓ οί νουρ δίπίε ! 

\νίΙΙ) Ιΐΐ3η Γοργονς. δοΐΏβ Μ88. οηήΐ ^', 
468. εις ταυτον βλεττων^ Ιοοίάη^ ΟΠ ίΙΐΛ 

$ατη€ οΰ}€€ί, ογ ι&ΙΙιβι•, ίη Ιΐιβ δβιΐδβ ίιβΓθ, 

ΙοοΙ^ίΓιξ αί οη€ αηοίΗβν. 

470. τταξαιν'εσαι σ<ρ£ν τ» σο<ρον, ΙΐίθΓδΙΙ)»", 

ίο €οηη8€ΐ 7/ΟΜ Ι)θίΙι 80ϊη€ΐ}ιίηξ ρηιάβηΐ. 

473. Κιη§ 6(]ίΐ6ίΙ 1<ρ' όΤς συντήκει, &η(1 
Βηιηοΐί μίαοθΐΐ σκοττεϋν Ιϊθίοιβ (χίνον. 

474. ΓΟΓ (χηίενος Α1(3Π8 Ιΐα» [Λ,η^αμχς, 462. Α1(1π8 1ΐ38 οϋτί, 1)111; Ιΐιβ ^6ηεΓ3- 
ΓιΙγ οί Μ.'^δ. ούτοι. Κίίδρβοΐίηε; Ιττίσχες, 
δβθ Ιΐΐ6 ηοΐβ οη τταξάσχες, ΗέοαΙ)3, 830. 

463. ΤΙιβ οοιηηιοη ιο&άΐπ^ ίδ ανύουσιν, 
γ^Χ ΡοΓδοη ΙΙιοιι^ΙίΙ ανΰτουσιν ηιοιβ οί 
Ιΐιβ Αΐΐΐο ίοιηι, 3ηί1 ίοΐ" ιεδδοηδ ννΐιίοΐι 

1ΐ6 1ί3δ 6Χρΐ3Ϊη6(], 1ΐ6 6€ΐίΐ6(1 άνύτουσιν 
\\ϊύ\ Ιΐΐβ Η^ρίΐΗΐΟ 1)Γβ3ίΐ5Ϊΐ:^;. 

466. Γοργόνας 15 ηΐΟΓβ §0η6Γ3ΐ1>' ΙΏΘΙ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 479. 39 ^ - - - »^ - - ΠΟ. "ΆτΓλονς ο (χυ^ος τ^κ άλί^Οί'ας ΐψυ, 

χόυ ττοικίλων ^ζΐ ταν^ι•^ Ιξμ,Υΐνίνμ,ά,Ύων' 4οϋ 

έ'ρ^^ει γοίρ αυτά, παιρον' ο ο α,οικος λόγος, 

νοσώ» Ιν άυτω, φοίρι/,α,κων οίΤτοα σοφόϋν» 

Έγω ίε ττατρος ^ύ)[Λθίτων 7Γξόνσκΐ•^αί[ΛΥιν, 

'τουμόν τε κοά τονί' , ΐκφνγΐΤν χξ^ζ(>^ν άξο,ς, 

ας Όι^Ιττονς ίφ^ίγζατ εκ νι^ας ττοτε, 485 

«Ιίλθοί' 'ίζω τνο•^' Ικων άυτος γβονος, 

^ους τω^' α,νά,σσαν 7Τα.Τξίόος Ινιοίντον κυκλον, 

β/στ οίντος άρ'χ^ειν οίν^ις, ανα, (χερος λα^ων, 

χχϊ μν) ί/ Ίγβρα,ςχωΙε κοά φόνου μόλων, 

κακό;/ τι ^ξο,σαι, καί νοί^εΤν α, γίγνετοίΐ. 490 |« -|ν> _||- -|« -||ο -| ν. ν. 

Ό δ' ά,ινέσα,ς ταϋθ', οξκίους τε ^ονς Βεους, |ν -|^ -||- -|« -||ν. - |»^ - 

ί^ξασεν ον^εν ων υτιίσχίΤ , α,λλ έχει, |ν. _ |« _||« _|ν. _||« _|ν^ - 

Τΐ'ζαννίί' α,υτος, καί ^ομων εμον μέξος. Ρ~Κ "11 — ι "ΙΓ "Γ ,^ 

Κα» »υν έτοιμος ειμί τοί,μαυτου λοι>οων, 

στξχτον μεν εζω ττ^σ^' άττοστεΓλαι χιόνος, 495 ρ -ρ -Ι]- - 1^ — \^ -ν -Μ^ -|«ι^ ^ ^ί^ -|μ ν^ ν^_Κ>_ - - ο- -_ ν^- "-Γ-ΙΙ--Γ-Ι1--Γ- |-Η-ΐί--1-ΙΙ--Ι- 
|--|"-||-""Ι""ΗΙ--|^" 

ι__Ι..1!__μ_Ι1..!._ -\\^ - κ^ - « ^ - ΤΗΕ ΟΗΙ)Εβ, ΑΝϋ ΕΝ01.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΛ. Ό μύ&ος της αληδείας ε<ρν 'άττΧους, και τα εν^ίαα ου Ιει ττοίαιλων Ιξμηνεύματων' γα^ 
αυτά έχε» κ,αίξον' 5"ε ό ά^αιος χόγας, νίσ-ων εν άύτω, Κείται σ•ό<^ούν (ράρμαϋων. Δε εγω ττξΟ-ίσ-' 
α.ε•\,αμην 5'χΐ|α.ατα)ν ττάτ^ος, τε το έ(αον και τού^ε, χξ'^ζο^ν εκ<ρνγείν άξας ίς οΐ^ιττους ττότε ε<^- 
θεγζατο εις ημ^ς, εκών αύτος ε^ήλθον εζω τήσ-^ε χ9^νος, ^ους τοό^ε ανίσσειν ττάτξΐ^ος κύαλον 
ίΐίΛντου, ωττε αύτος αύθις άρχ^ειν, λάζων άνα μίξος, και μη μόλων δΊα εχθξας και <ρόνου τω^ι^ 
^ξάιται τι κάκον, και ττάθειν α γιγνεται. Ό, 5'ε, αίνεσ-ας ταύτα, τε Ι^ους Βίους ορκιους, ε^ράσ-β ού' 
ίετ ων υττεσχετο, άλλα έχει τί^ξάννιί'α αύτος, και εμον μέρος ^όμων. Κα; νυν είμι 'ετοίμος^ λά- 
ί*τ τα εμαύτου^ αττοΐτειλαι ίττ^άτον μεν ε^ω τήί-^ε χθίνος, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΡοίΥΝίοΕδ. ΤΙιε δρεεοΐι οΓ Ιπϋΐΐι ίδ δΐιηρίε, αηά 3υδ1;Ϊ€6 ηεεθδ ηοΐ 
£ΐπιΙ)ϊ^ϋθΐΐδ ΐηΐ6ΓρΓεΐαΙΐοπ8 — ΓοΓ ϊΙδεΙΓ Ιιζίδ εηεΓ^γ: ΐ3ηί; ά ίϋίδε αΐ'^υ- 
ιηεηί, ιιηδουικί ίη ϊΙδεΙΓ, ΓεςυίΓεδ δορΙιΐδίΊο&ΙείΙ ναΐ'πΐδίιΐη^. 

Νο\ν Ι Γοΐ'εΐΐιοϋσΐιΐ οΓΐΏγ Γ^ΐΗεΓ'δ Ηοϋδε; ίΐηθ, Γογ πιγ ο\νη αθναη- 
Ι3^ε »δ \νε11 αδ ίΐιϊδ ηΐίιπ'δ, ννίδΐιϊιι^• Ιο εδοειρε Ιΐιε ειπ'δεδ ννΐιΐεΐι (Εάϊ- 
ρϋδ ΓοΓίΊίΐεΓί^Γ (Ιεηοϋποεά 3§;αϊπδΙ ιΐδ, Ι ννΐΠίπ^Ιγ οί" ΓηγδεΙΓ όεραΓίβά 
Γγοιϊι Ιΐιε Γε^ΙΐΏ, ^ΐνίη^^ Ιο Ηίηι Ιο τυΐε ονεπ Ηϊδ η£ΐ1:&1-1οΐη(3 Γογ Ιΐιε 
βραεε οΓ ει γεαΓ — οη-οοηόϊΐίοη-ΐΐΐίΐΐ Ι Γπ^^δεΙΓ δΙιουΚΙ Ιΐιεη τεϊ^η, τε- 
οείνϊη^-ΐΙιε-δοερίΓε ΐη Ιυηι, αηά ηοΐ 13}? οοΓηίηο^ ΙοεηηιΐΙν ίΐηά 1)1οοά- 
ίΐιεά ννΐΐΗ ΐΐιΐδ ηηαη, Ιο ρεΓρείραΙε δοαιε ενΐΙ-(1εε(1, πικί δυίϊ^Γ ννΙΐΒΐ ΐ$ 
ηοννίαΐίίηο; ρΐίΐοε. Ηε,ΐΊο\νενεΓ, ΣίΓίεΓ Ιιανΐη^οοπδεηΙεά ΙοίΙιεδε Ιεηιιβ, 
2ΐη(1 βΓίεπ Ιίϊηθϊησ ιΐΐβ βοοίδ 8δ-\νΐΐπεδδεδ-οί"-1ιΐδ-θ3ΐίΐδ, Ηαδ ρερίοητιεά 
ηοίΗιη^ οί ννΐιαΐ Ηε ρΓοιπΐδεά, ΒαΙ τείίΐίιΐδ ΐΐιε τεπ^αΙ-ροννεΓ ΙιϊηίδεΙΓ, 
αη(] ιηγ δΐι&ρε οΓ ΐΗε ραίειοε. Αικί γεί Ι απι τείκΐγ, οη Γεοείνΐπι; νηγ 
ΓΪΐϊΗΐΓιιΙ-ϊί)1ιεΐΊΐ&ηοε, Ιο δεπά ΐΐιε ίΐηιιγ α\ν3)^ ΐηθεεό Γγοιπ Ιΐιε Ιαηϋ, 479. Ροΐ'δοη Ιιθγθ (]ηοίβ3 3 ΓΓ3η;™οηί 
ΓΐΌΐη€>ιίΙΙιΐδ ίΐο ^ϋιιοΐά ΤιϊηϊΐΗΐε. "Ά^' 
όι;κ άληύες ΙίττεΤν, ώ Έξμίία^ ως άτΓλους ί'Ρυ 
ψϊίς άληθε,'ας ό μΖ9ο;. 

480. ΛΚΙπίί 1)γ Ά 1)^ρο2Γ3ρ1>ίΓη1 βηοΓ, 
Ηΐιίοΐι, 1ιο\νβν6Γ, 1ΐ3$ 1)6611 οορΐβοί ϊπίο 
δοηιβ οΐΐΐθΐ• Θΐΐίήοη», 1ΐ33^ε7τ' αν^ιχ\ 
ΑΙΐΙιοη§1ι τά ΙνίΊκα 1ίΐβΓ&11}' 8Ϊ2:η!Γιβ8 ίΐιβ 
ίΗϋι^3]α&1, }ΘΙ ΐη ΕηςϋδΙι, Ι Ιΐπη1ν,^«ί. 
ϋοϋ 15 ιηοΓβ αρρΙίο&1)Ιβ Ιο Ιΐιβ δβηδβ. Ί83. νΛίοΚεΐΊΒθΓ οοη]θθίιΐΓθ£ΐ εγωγε^ 
Ά Γβϋίΐϊη» \ν1π€ΐι Βηιηείς λίίορίβά. 8β- 
νβιαΐ οίΗΐΐοηβ («ιπιοη^ ννΐιϊοΐι ϊδ ΙΙΐϋΙ οί 
ΑΚΙΠδ) Ιΐ^νβ δωμάτων ΙΐβΓοΓβ ττατξός, 

488. ΡοΓδοη (εΙΙδ «δ ίΐιβ ιηοΓβ ιΐδπαΐ 
Γοηδίηιοΐ'οη \νοη1(1 1)0 λα^ίντα, (ΙιυιιςΙι 
Ιΐιβ δ}•ηΐ3χ ϋοΓοΓβ πδ\ν&δ οΓίεη αόορίεά. 

490. Μο=1 Μ 88. απίΐ ΑΙίΙπδ ϋ^νβ γίνε- 
ται, \α\ί ^-ιννεται ίδ ΙϊΚθννίδβ ίυιιικί. 

49 1 . Γογ ταϋθ' ββνεΓαΙ Μδ8. Ηανθ τάί•'. 40 496. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Ν^ _ 500 Ι--Ι-- οίκίΐν όί τον ΐ[Μον Οίκον ανα, μ,ίρος λοί'Όων, 
κα* τωό αφ^αοα τον ίσον α.υΰίς αν γρονον, 
χλΪ [Λνιτε 72•ορθεΓν ττατ^ίία, [χί]Τί ττ^οα-φεραν 
"ττυργοκτί 'η'ηκτων κ.λίΐχα,κ.ων 'Ττροσ'αι^.ζά.^Βΐς• 
Α, {Λ•η χνρ•))σας ττος οίκγ/ς, ττζίξο,σο^οα 
ορα,ν' μοίρτνξΟίς σε τωναε οοίίμ,ονοίς καλώ, 
ως ττάντΰί 'ττξάσσων ^νν όΐκιη, ίίκης οίτερ 
οίττοστεξονμοα ΤΓΧΤξΐόος ανοσιότατα. 
Τοίντ «ΐ/θ έκαστα, ρ.ίτε^, ονχ) ΤΓεριττλοκας 
λόγων οί^ρο^σας, εΤ'ττον, άλλα, κα* σοψοΤς, 
κοίί τοΓίτι φαί/λοις εναιχ^, ως 1[λο) ίοκεΓ. Ι — |ν- 

ΧΟ. Ε[χοί (χεν, ει κα* (χ,ν) καθ Έ?\λ•ηνων ^^όνα, |ν^-|>^_ 

ΤΐΌξαμ^ε^ , άλλ Όυν ςννετα ^ο( ΰοκεΓ^ λέγειν. Ι — 1>^ - 

ΕΤ. Ει ττοίσί τα,ντο καλόν εψν, σοψόν θ α,μ.α, \ — 1^- 

ονκ Υ}ν αν ά,^φίλεκττος άν^ξωτΐοις Ιξίς. 510 | — Ι-- - 

Νί;!* ο ου^ οι/,οιον οναεν, οντ \σον βροτοΤς, Ι — 1^ - 

ττλνιν ονο[Λασιν το ο εξγον οντί εστίν τοόε. — — |>^κ-0 ν — {>^ν^^\/ \^ - 


505 — ^ - Κ/ — 1^ — ν^ - Μ^ - |ν_μ_||ν.-|.- 

ι ν " "^ — ι ν> 1^ 

Ι ιΙ ι — \^ \^ \^ —\\\^ — Ιι^ _ ν> ν Ι )^ — ^ ν - \^ Μν^— ν<•1ν_|__1ν>ι^ ΤΗΕ ΟΚΒΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ0Ι.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ϊε οίκειν τον Ι/αον οίκον, λά,ζων άνα μεξος, και αΰ^ις α<ρεΙναι αυ τω^ε τον ίσον χςόνον^ και μί)τε 
Ϋτόρθειν ττάτξί^, μήτε ττροσ-ψερείν ττυξγοίσ-ι ττροα-άμζασεις κλιμάκων ττήκτων. Ά, μϊ7 κυοήσ-ας 
της ^κης, πείξάσομαι ^ξαν' 5^ κάλω δαίμονας μάρτυξας Τύίν^ε, ώς τΤξά,σ-των ττάντα ζυν ϊικη, 
άτερ ^ίκϊ)ς αττοστερούμαι ττίτξΐ^ος ανοσ-ιώτατα. Αιίτα ταύτα εκά^τα, μήτεξ, ει'ττον, »ύνι α- 
θξοίιτας ττερίτΓλοκας 'κόγων^ άλλα, ως ^οκει ίμοι^ ενδ'ίχα και σ•ό<\>οις και τοίσ-ι <ραΰλοις, ΧΟ. Έ- 
μοι μεν, ει και μη τεθξάμμεθα κάτα χβόνα Ελλήνων, άλλα ουν ^όκεις μοι λέγειν ξύνετα, ΕΤ. 
Ει τούτο ε<^ν κάλον ττάσ-ί, τε αμα β-όψον, ου» αν ην αμ<ριλεκτος έρις ανΟξάιίτοις, Δε νιιν ούτε 
ού^ν βξότοις όμο'ίον, ούτε ίσ-ον, ιτλην ονόμαοΊ' ίε το εξγον ουκ εστί τόϊε. 

ΤΚΑΝ5Ι.ΑΤΙ0Ν. 

Βηό ίο Γε^υΙίΐΙβ ιΐίΐ)^ 1ιοιι§6, Ιιανίη^ ΓεοεΐνεοΙ ίΐ ίη ΙϋΓπ — εηοΐ ΐΐιβη Ιο 
§ίν€ ίΐ υρ 3^3111 Ιο Ιΐιΐδ ΐϊΐαη ίοΓ 3η €φΐ3ΐ δρ3€€ οΓ Ιΐπιε — 3η(ί ηεΐΐΐιεί' 

Ιο ΐ35^-νν3§ΐ€ ΪΆ^ ΟΟυηΙΐ'γ, ΙΊΟΓ 3ρρ1γ Ιο ίΐδ Ιθνν€Γ8 ΐΗθ Γϊΐε3ηδ-θΓ-38- 

οεηΐ Βγ ΐ3άά6Γδ ίιηηΐγ-βχεοΐ. λνΐιΐοΐι, δΙιουΜ Ι ηοΐ οΙ)ΐ3Ϊη ^υδι^^β, 
ΜΪΙΙ Ι €η(363νουΓ Ιο είΓεοΙ: 3η(Ι Ι 03ΐ1 Ιΐιε Οοίΐδ 3δ ^νϊΐηεδδβδ οΓ ΐΐιϊδ, 
Ιΐΐ3ΐ ΒοΙίη^ ΐη αΐΐ τεδρεοΐδ λνΐΐΗ 60[υΐ1γ, Ι 3Γη ινΐΐΐιοιιΐ εί^υϊΐγ οΙερΓίνεά 
οί Γπγ οουηΐΓγ ίη Ιΐιε ηιοδΙ; υη1ΐ3ΐ1ονν€θ ϊϊΐ3ηη6Γ. 

ΤΗβδβ 86ν6Γ3ΐ-ΐΓα11ΐδ, πΊοίΗεΓ, 1ΐ3ν6 Ι η3ΐτ3ΐ6(3, \νίΐ1ιουί; οοΐΐεοΐίη^ 
ϊιιΐΓίθ3θΪ€δ οί 3Γ§υίϊΐ6ηΙ, \)\ιΙ, 3δ ΐΙ δεεηπδ Ιυ ηηε^ Ιΐιϊη^δ Γε3δοη3ΐ)ΐ6 35 
\νε11 Ιο Λε ννϊδε 3δ Ιο Ιΐιε ί2ίηοΓ3ηΙ. 

Οκοκυδ. Το ιπε, ΐηθεεθ, Ιΐιουςίι \νε \νεΓε ηοΐ ΐ3Γου§Ηΐ υρ 3€€ογ(3- 
ίη^ Ιο Ιΐιε πΐ3ηηεΓ-οί'-11ιε-οουη1:Γγ οί Ιΐιε ΟΓεεΙίδ, γεί πενεΓίΙιεΙεδδ Ιο 
ιπε ΐΗου 3ρρε3Γε5ΐ Ιο δρε3ΐί ννΐΐΐι εοηδΐδίεηογ. 

ΕτΕοοίΕδ. ΙΓΛε δ3Πΐε-ΙΙιΐ秕\νεΓερΐ3υδΐΙ)1ε Ιο 311, 3ηά 31 Ιΐιεδαπιε- 
Ιίπιε ρΓορεΓ, Ιΐιεπε ννουΜ ηοΐ Βε ε(:]|υίνΌ€3ΐ οοηΐεηΐΐοη 3ηηοησ; πιεη. 

ΒϋΙ ϊη-Γ30ί; ηοΐΐιίπδ^ 3ηιοη^ ηΊ0Γΐ:3ΐδ ίδ δίιηίΐ3Γ, ηοίΗϊη^ 1ιοηιο1ο§ου8, 
εχοερίίησ η3ΐηεδ: ίοΓ ΐΗε πιοΓίε οΓ-3€ΐίη§ ίδ ηοΐ δο. 496. οίκεΤν, 5ββ ν. 528, ΐΏΟΓβ ρτορθΓΐν 
5ί§;ηΊίί65 ίο ΐηΛα6ΐί, Ιΐΐ3η ίο τε^ηίαίε, ΗηΙ 
ΐΗβ 1δΙΐ6Γΐηθ3ηίης ίΐ Ιϋίβννίδβ οοηνβρ, 
38 ΗβΓβ, 3ηά 383ίη ίη νβΓββ 611. 

497. Αΐάυβ οιηίΐΐβίΐ αυ. Ι Ιϊβΐίθνβ οοη- 
^θ^ιϋΓβ ΓοΓηΐ8ΐΐ6(1 Ιΐιίβ ννοΓά ίο δϋρρίγ 
ΐΗβ άβίΐοίβηογ οΓα 8^1ΐ3ΐ)ΐ6 ίη Ιΐιβ Ιίηί:. 

498. Μβηγ Μ8δ. 1ΐ3νε μήτ ετ», ογ μήτε τι, δπά 3 ίθ\ν ζίνβ νερθειν ΓοΓ ττοξΰεΤν* 
500. α, μη κυξήιτας της ^Ικης, 1ίΐβΓ3ΐΙγ, 

ινΗίεΗ ίΙύη^8, ηοΙΐιανίη§ οΰέαίηβά ]η8ΐίΰβ. 
508. Αΐιΐϋδ 1ΐ35 ^οκεΧ, Ιΐιβ Ιΐιίΐ'ά ρβΓδοη 

ίοΓ 0)6 δεοοηεΙ, 1)3(ί1γ. 

512. ΑΠ βιΗΐίοηδ Άηά Μ58. 1ΐ3νβ ονβ- 

μάσ-αι, \}\ιί Ροΐδοπ ΙΙιου§1ιΙ ΐΗβ δυ1>8ΐ3Ι1- 

Ιίν© όνομα 1)6ΐΐ6Γ,ίη ΟΟΠίΓΕδΙ Ιΐνίΐΐΐ έργον. Φ0ΙΝ1ΣΣΛ1. 513. 4\ Κ/ -Κ» - — ρ-• ^ «ι — ι^ - _ Κ/ _' ο _ ν> Κ^ -\\\^ -Ιν^ ν^ _ — V ν/ ασίτρων α,ν ελ^οΐ[Λ αιθέρος 'ΤΤξος α,ντολα,ς, 
καί γτ^ς ενίξ^ε {^ννιχ,τος ων ^ξα,σοα τά^ε) 515 |- -|^ -||« " ^|^ -|1- -|« 

τιΐν ^εων (Λΐγΐιττνιν ωστ εγε^ν τνξίζννίόΰο. 
Ύοντ ονν το χ^ρνίστον, μητερ» ονχ^ι βονλθ[^.αι 
αλλω 'πτοίξεΐνΰα {χα,λλον, -η σωζ^ειν εμ,οί. 
Ανα,νοριοί γαρ, το 'τΐλεον όστις άττολεσοίς, 

τονλΰίσ'σον ελα^ε. Ώξος όε τοΐσό ά,ισχ^ννομοα, ο'ϋΟ | — Ι*^"^*!!""! 
ΙΧ^όνΤΟί συν Όττλοις τόιώ3, κα< νοξ^ονντα. γήν, \ — Ι*^ " "^ι} — ['-' -|| — ]^ - 

Τϋρ^Γν α, ΧξΫΐζίί' τα,ΐς γοίξ α,ν Θ^βαις τοίε Κ "Γ "11 — {''' ~\\' 

7ενοιτ' ονίΐ^ος, ει ΜνκηνοίΙον ^οξος | ^ _|ν^ _,Ιν^ _|.-- _||. 

φο\ίω ΤΓαξΒίΥΐν σκ^^7ΓΤροί ται^'.α. τωό εχειν. Ι Γ ~ιί — γ ~ι 

"Χρνν ^' αυτόν ουχ οττλοισι τα,ς ^ιαλλαγας, 525 | — [^ ~,,"~Γ ~•Γ "1"^ 
[Λ^ίτεξ, 'ΤΓοιεΐσ^αι' 'ττα,ν γαρ ε^α\ξει λόγος, | — ρ"|| — Γ*""!! — Ι"^ 

ο κα* σιονιςος νολε[ΛΊων όξάσειεν αν. 
Άλλ Ιι (λΙρ άλλως τ*ιν^ε γΎ^ν Όι-ΛεΧν ^ελει, 
τ^εστ ' εκείνου δ' όυχ^ εκών [Λε^•ησο[Λαι. Ίί"-Γ- Ι-.|._!!__μ_Ι!. ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΤ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

■Γαξ, μ,ήτεξ^ εγι» εξο) αττοκ^ύφας• ού^εν' ΕλθοιΊα» αν ττξος άντολα.ς άιττξων α,ίθζζος^ και ΐνίρθε γηζ^ 
{ων δυνατός ^ξάσαι τάϊε), αατε εγειν τυξάννιδΊχ, (χεγ'.στην ^εων. Ύο τούτο χ^ξί-,σ-τον ουν ούχ^ι 
βοΰλο/Λ,αι, μ,γιτεξ, τταξείναι άλλ», (χίλλον ν σοαζειν εμ,οι. Γαρ ανάν^ξία, οσ-τις αττολζΰ-ας το 
ψΓλεον, ζλαζε το ε'κάτσοΊ. Δε 'τίρος τοίΰ-^ε αισ-χύνοιιχαι, τόν^ε τυγ^ιν ά ρζξ|ί^εί, ελδόντα σ-ι/κ ό'ττ- 
λο<?, και ττοξθούντα γ^ν' γαοτο^ε αν γενοίτο ονεί^ος ταις Οήζαις, ει <ρόζΜ Μυ}ι^^'αί^υ ^ίρος τταξείην 
τα ε(Λα σκή'ΤίΤξα τώ^ε εχε'ν. Δε, /χήτεξ, ού^χι όττλοίτι χ^ζ^,ν αύτον ττοιεί^-θαι τας ^ιάλλαγας* 
■'/αξ λόγος εςαίρΕί τταν, ό και σι^ήξος πολί/Λ,ιοΰν αν ^ξα<τειε. Άλλα (Λεν ει .ϊ^ίλει οίκειν ττη^ε γην 
άλλως, εξεττί* ίε εκείνοι; ου (Λ,εΒήσ-οιχαι εκ,ων. 

ΤΚΑΝ61.ΑΤΙΟΝ. 

Νο\ν, τηοΙΙιεΓ, ννϋΐ Ι δρεαίί Γ68(?Γνίπ^ ΐ)οΐΗίη<ϊ•. — Ι ννουΜ ^ο ίο ΐΐιβ 
ΓΪδίη^οί Ιΐΐ6 δΐ;ΐΓ8 οΓιΙί6 ΓίΓηιαίΏβηί., ίΐη(] ΗεηεΒίΙι ΐΐιε Ε3ΓίΙι, (\ν€Γ€ Ι 
2ΐΙ)ΐ6 (ο εΐο §ο), Ιΐιαΐ Ι ιηΐ^ΐΊΐ ροδ86δ5 Ινϊη^Ι^^-ρολνβι•, ΐΐίβ ^ΓεαΙί,'δΙ οΓ 

Τΐιίδ ν€Γγ ρΓ)Ζ€ ΐΐιβη Ι αιη 1)γ-ηο-ΓΏείΐηδ ννίΐϋη^, Ο ιηοΐΙιεΓ, Ιο οοη- 
€€(36 Ιο αηοΐΐΊεΓ, ΓίΐΐΙιεΓ Ιΐιαη Ιο Ιίεερ ίοΓ η)5?δε1Γ. 

Βεδϊάεδ, ίΐ ίδ οονναΓεΙΐοε, ννΐιεη-οηε, Ιΐίΐνϊη^ΙοδΙ Ιΐιε ^Γ€&ΐ6Γ-δ1ΐ3Γε, 
ΙΐΣΐΐΙι αοεερίείΐ ΐΐιε Ιεδδ. 

Υεα, ονεΓ-αηι1-αΐ3ονε ΐΐιεδε-ΐΐιίη^δ, Ι δΙιουΙεΙ-Βε-αδΙιειιτιεοΙ, ινεΓβ ΐΗίδ- 
ιτΐίΐη Ιο οΒί&ΐη ννΐιαΐ Ιιε (Ιεδΐτεδ, Ιΐίΐνίη^-οοΓηε \νΐΐ1ι δητίδ, αικί Ιαγϊη^- 
(Ιεδοΐαίε Ιιϊδ οοιιηΐΓγ : Γογ ϊΙ; \νοιιΜ 1)ε 'ά τερΓοαεΙι Ιο Τ1ιεΐ36§, ϊΓ ΙΙίΓουί^Ιι 
(ΙτεαοΙ οί ΐΐιε ΑΓ^όϋο δρεαί' Ι δΗουΜ ι-εδί^η ηαγ δοερίι-ε ί'οΓ ΙιΊηι Ιο 
ΙιοΙά. 

δο, Γηοιίιετ, ηοΐ 1)ν ^Γηΐδ οιιο;1ιί; Ιιε Ιο εουιΐ ΓεεοηοίΓΐΒΐΐοη ; δϊηοβ 
βρεεοΐι αεεοηηρίίδΐιεδ ί\11 ΐΗίίΙ Ιΐιε δννοI'^1 οΓ Ιΐιε επεητιγ εειη αεοοωρϋδΐι. 

ννΐιεΓεΓοιε ιιονν, ΐΠιε ΙΙΙίεδ Ιο ΐηΗ^ΒΐΙ: ΐΐιίδ Ι^ηιΐ ΐη-3ηγ-οΐΙιεΓ-\ν?ιγ, 
ΐΐ ΐδ §;ΓιΐηΙε(1 Ηίιη : 1:)ΐιΙ: Ιΐιε οΙιϊεΓ-ροϊιιΙ Ι ννϋΐ ηοΐ νΊε1(Ι \νΐΓιΐ-ηΊν-Λνί1Ι. 514. Ιπ θνθΓ)^ θίΗΐϊοη ΙΙιθ ΓΡΒάΐπίζ ϊί< 

«λίοϋ ττξος άντολας (ΟΓ ανατολάς), ίΟ Ιΐΐβ Ι'ΐ- 

«ίλί^• ο/ ΙΙ\€ 8Ηη. Ροΐίίοΐ), ΙιοΜ'βνβΓ, 
ί1ιοπ§1ιΙ 1ιβ Ιιαιΐ ^ηίϊΐΓΪθηΙ ΓΟΗδοη Ιο 1)ε- 

Ιίονε γ,λίου Ιο 1)6 8ρΐΙΓΪ0118, αώίξος ΙΐΡΪΠ^ 

ΐΙΐΘ οη]Ε;ίηα1 ε;οηιηπβ βρίΐΐιβί. 

519. ΟίοΙϊυ» 3ηι1 α ί"ο\ν οι1ιθγ«; ειΐΐΐθά 
το τΓλεον, 5εΙ το ττλεΤον Ι 1)ε]Ϊ€νΘ (ο Ιιανο 526. ΓοΓ ε|αίίε( νβΙοΙνοηίΐβΓ €θΐι)ρο- 
1θΓ€(1 ε^ανΰΐ;^ ΓΐΌΠΐ Ιΐιβ ίο1Ιοννΐη§ ρ38- 
83^6 οί Λρρο11οηΐιΐ8 οί ΚΙιο(1(;5, ΙΙΓ, 
188. ** Πολλάκι τοι ρεα /^Ζΰος, ο κεν μόλις 
εξανύσ-ειεν ΉνοξΕ>ι, τό5"' εξεζε," ΐΧΏ(\ ΙϋίΟνήδβ 
ίροιη άνύτοϋί-; ίη νεπδβ 463, αΐιονε. ΒαΙ 
ά\\ Μδ.'ί. 3§Γ66 ίη εξαίρει, 

5'^9. ΙκεΓνο, 3ηϋ ηοΐ εκείνου^ Ϊ8 ίΗβ ννοΓίΙ 1)6€η πιοΓε ξεηιτηΐΐγ 3(1ορΙε(1. | ςβιιβΓβΙΙγ οίΤεΓεθ, 3η(ί Γεοεΐνε^. 43 530. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Αξ'/ίίν ττα,ξον μ,Οί, 7ωόί όονλίνσα,ί 'τιοτί ; 530 

Ώρος τα,υτ \τω μ,ιν "ττνρ, Ίτω ίέ φά,σγοι.νΰί, 

ως ου ττα,ρνισω τωό ί[Λνιν τυρΰίννίόα,. 
ίΐ,ί'Τΐίξ γαρ (χ-όικαν χξ'Όι τνρχννίόος τΠξΐ 
καλλιστον άοικεΐι/' τάλλα ^ ΙυσίζίΤν χρίων. 535 
ΧΟ. Ονκ. \υ λέγειν χρ^ μ-ή ττ) τοις εργοίς καλοΤς' 
ον γάξ κ,χλον τ^β , άλλα τη ^Ίκ-η τΤίκρον. 
ΙΟ. Ω τεκνοΡ: όνχ^ α.ττχντιχ τω 'γ'ηρΟ' γ.θίΥ.α,, 
Ετεοκλεες, ττρό^εσην, αλλ 'τ^ίΛΤΐειρία 
'εχ^ει Τί όεΐζοα των νέων σοψωτεξον. 540 

Τ* τνίς αοοίίστ'ης ^οίΐ/Λονων εφίεσαι 
φιλοτίμΐίχ,ς, ττοοΐ; Μ-η σνγ'. " Αδικος ^ θεός. 
ΤΙολλους ό ες οίκους κοά ττολεις Ιυ^(χ,ψονχς 
ενσνιλυε, καξ'^λθ , ςτγ όλέύξω των χρωμενων' 
εφ γ συ ι^χίνει. Κείνο κάλλίον, τεκνον, ' 545 

Ισοτ-ητα τψχν, ν) ψήλους α,ε) φίλοις, 1-11- -1-11- -ι^ --1"-ί|--"Ι"-11"-1"" 

--|"-ΙΙ-""Ι"-ΙΙ"-Ι"- 

__|._||__|.-1|ν.-|.ν 
Κ^^ >^ — |ι«ι..|ν^-|^ ^^ 

\\^ <^ ν(|- '-\\^ —\\^ — 1« - ^ - ν ν "-Ι"-ίΙ--Ι"-1Ι"-Ι"" <^ ν 


ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ^ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Παρόν μοί άξχΒΐν, ττότε ^ουλεΰα-αι ταίδ'ε ; Προς ταύτο μεν, ίτω ιτυξ^ δ'5 ίτω <ράσ•γανα, ϊε ζ^νγ- 
ννσθε Ιττττοις, ττίμττλατε ττί^ια αρμάτων^ ως ου τταρήο'ΐϋ τα;5'ε εμην τυξάννι^α, Γαξ είττερ χρ« 
ά^ικειν, ά^ικειν τϊίξΐ τυραννικός καλλίσ-τον, ίε τα άλλα χξίων εΰσεζειν, ΧΟ. Ου γ^ξ^η λέγειν ευ 
ενι τοις μη κάλοις εργοις' γαξ τό^ε ου πάλον, άλλα ττίκξον τη δΊκ»). ΙΟΚ. Ώ. Ετεόκλεε; τεκνον^ 
ατίαντα κάκα ου ττξοσίστι τω γήρα^ άλλα ^ εμττείξία έχει ^είζαι τι σ•ο<^Λΐτερον των νέων» Τί, 
τται, εγ,εσ•αί <ρίλοτίμιας, της κακίττης δαιμόνων] Μ» α-ύγε. Ή θεοί άδικος. Δε εισήλθε ες 
<7Τολλους οίκους και εν^αΐμονας ττάλεις^ και εζήλβε, εττι όλεθρω των )(_ξύΰμενων' εττι ή (τυ μαίνΐι* 
ΚΛλΛίον χείνο^ τεκνον, τίμα,ν ισότητα^ η αίι <^ίλους ψίλοίς, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Ιΐ 1)6ίη2;• ίη ηηγ ροννεπ Ιο ηιΐε, δΐΐδΐΐ Ι εν^Γ \}& α δΙανε ΙοΙιίΓη ? Βεο&ϋδε 
οί Ιΐιαΐ ιΐιεη αοπιε βτε, £ΐπά οοαιε δννοίά — γβδ, ΙιαΓηεδδ Ιΐιε δίεεθδ — βΙΙ 
Ιΐιε ρΐαίπδ \νΐ11ι €ΐΐ3ΓΪοΙδ — 3δ Ι ννίΙΙ ηενβΓ ιεδΐ^η Ιο Ιΐιΐδ ιηαη ηιν τε^αΐ- 
δνν»}^ ! ΡοΓ ΙΓ λνε πιυδί 1)ε ϋπίυδί, ίη3ϋδΙΐοε οοηοεΓπϊη^ ειπρίΓε ϊδ ίΐιε 
πιοδί; §1θΓ!ουδ — ννΐιϋδΐ οη οίΗεΓ πιειΙΙεΓδ ΐΐ Ι^εοοπιεδ υδ Ιο 1)ε 3υδΙ. 

Οκοκυδ. Ιΐ ΐδ ηοΐ ΐ\^]\1 Ιο δρεαίν ννεΙΙ ΐη άείεηοε οί (3ΐδ1ιοηθΓ£ΐΙ)1ε 
αοΐδ, ίοΓ ΐΗΐδ ίδ Ώοί ρΓίΐίδ6-\νοΓΐΙΐ3Γ, 1)ϋ1; ^3ΐ1ΐη^ Ιο]υδ1:ϊεε. 

^ο^ΛδΤΑ. Ο Εΐβοϋΐεδ, ιηγ δοη, ενεΐ'γ (ϋδΕίθν&ηΙβ^ε ίδ ήοΐ εοηοοηιί- 
Ι3ηΐ; οη α^ε, ϊη3δηηυ€ΐι-3δ εχρεΓΪεηοε ϊδ 3ΐ)1ε Ιο ενϊηοε πιοΓε \νίδ(1οηι 
Ιΐΐ3η 5ΓουΐΙι. λνΐ^γ, οΗίΙοΙ, οονείεδί Ιΐιου 3ΓηΙ)ϊΙίοη, ίΐιε ιηοδί ΒαηεΓιιΙ 
οί" ΐΗε (ΙεΐΙίεδ ? ϋο ηοΐ Ιΐιοα ! 

ΤΙιε Οοί5(]ε5δ ΐδ άεοεΐΐίυΐ. Υεα δΐιε Ηαδ εηΙεΓεοΙ ίηΐο ηιαηγ ί3Γηϊ1ίε8 
αηά Ηαρργ δίαΐεδ, ^ηά ΙΐΒδ €οη[ΐε-ίθΓΐ1ι-&σ3Ϊη Ιο Λε εΙεδίΓϋΟΐίοη οΓ 
ΐΐιοδε 1ΐ3Γ6ουΓίη^ Ιιεπ : 3^εΙ; οί ^νΐιοηι Ιΐιοα &Γΐ-πιαθ1γ-εη3ηηουΓεθ. Νο- 
1)Ιεΐ' ίδ Ιΐ)ίδ, αϊ γ δοη. Ιο ΙιοηοΓ είΐυίΐγ, \ν1ιίε1ι αΐννα^^δ ίΐ'ϊεηοΐδ \νϊΐ1ι ίπεηάδ, 

όοΟ. Α1^1η8 ^ουλευσω. ΙΜδ8. ^ουλευσαι. \ ττΐνων κελαινον άΧμα^ <πρόιτ6ε γαξ κάτω 531. ΛιιΙΙιοΓΪΙγ ^εβηΐδ ίη ΓανοΓοΓ^αεν, 

1)1ΐί Α1<ίΠ8 Άηά δ6νβ|•3ΐ 0ΐΙΐ6Γ5 Ιΐανϋ 'ιτω 
μοι ΊΤυρ. ΡοΓδΟΠ 1ΐ6Γ6 ίδνδ: *' θύΓΚίβΙΤΙ 

νέΓδπηι ίη 8γΐ60 ταπί ά^ά^ύΐ Εαπρί- 
(Ιθδ, ίη1β»ι•αηι Ιόουηι ΐΓ3η80ΓίΙ)3ηι, ηΐ 
Ιβοΐόιΐδ άηίιηαιτΊ, νάπί» 1βοΙίόηίΙ)ΐΐ8 6ΐ 
Ι^Γαηιηιάηοίδ ηιίηύΐίίβ ί^1^^άίυη^, δΐΐδνί- 
Ιάϋβ ροόΐίοέ ρ&αΐΐίδρβί' βχΙιίΙ^Γβηι." 
Προς ταυτ ϊτω μεν "ηυρ^ 'ίτω ^ε <^ά(τγα/α, 
ντΊμ,ττρη, κάταιθε σάρκας^ Ι^ττλτιΰ-θκτί /^ου γης εισιν ασ-τρα, γη τ ανϊΐσ• εις αισερα^ 
πξΐν έ^' εμ.ον σοι θαίττ' άτταντησ-αι λόγον, 

532. 7Γ£7Γλαο-9', ττίμττλασβ' 3η(1 ττίττλασ-θ^ 
3Γβ άΜ ίοηηϋ ίη άίββνθπΐ βάίΐϊοηδ. 

534. ΟίοθΓο άβ Οίί. III. 21, ^ϋοΐβδ, 
ΟΓ ΓαΙΙιβΓ Ιραηδίαίθδ, Ιΐιί» ρ3δδ3»β. 

538. Ονί(1,Μβΐ3ηίΐθΓρΙί. νί. ΐί!8, 83γ8: 
Νοη ότηηία ^τάπάίοτ αΙα8, ^η<Β /ίΐ§ΐάηιν.$ 
Ιίάδεί : 86ή5 νέηϋ ύ8η8 άί) άηηΊ$» 

540. ΒοηιβίΚίη^ ινίββτ ΐΗαη ΐΚβ ί^οηη^. 


^ _ κ^ -Η— <-> ^|ν> -!Κ^ -η' ^ ν^ - ν^ - ν^ - _ ν ν ^> Φ01ΝΙΣΣΑΙ. 547. 43 

^όλ£Κ τε 'ττολίσι, σν[^.[χα,χονς η. συμμ,άχοις γ> -\^ ^ ο]|ν -|^ -]|ν^ -|ν - 

ΐ^ϋνίεΓ το 7*§ *'''°'' νό[Μψ^ον οίΜυρωνοις Ιφυ. 
Ύω νλίονι 5 «ε* νολε(Μον καθίσταται 

ττόνλα,σσον, Ιχ^ξο-ζ θ' ^ίμ-ίξοίς κΛτάξχετοίΐ. 550 |- -|« -||- -|^ "ϋ^ -|" ^ 
Καί 7»Ρ Ι^^'^ρ' οίν^ξ^ττοισι κοί) μέρη σηζ^μ,ων |~ "["^ ~||" 'Γ "Γι^' "^ ' 

Ισότνις Ετα^ε, αα,ρι^μ.ον όιωξίσε. 
Νι;κτοί τ άίρε77^? βλεψαρον, ηλίον τε ^ως 
ϊσοι» /3αίι^6ΐ το;/ ενιαϋσιοι» κ,νκλον, 
χόν^ετερον ά,ντοΐν φ^ίνον εχ^α νίϋίΐμενον. 555 |- <^ >-Ί"-||-'^^|"-|[- -|ν'>-' 

ΈΓΘ ^λ»ο? μεν ννζ τε ίοι^λε^ε» βξοτοΐς, |~ "Κ "',Γ ~Γ "II — ι " 

σν ί' όϋκ άνεζει ^ωμ.άτων εχ^ων Ίσον, Κ "Γ "11" ~|^ 'ΐΗ ~Γ "^ 

καί τωι^' άτΓονε/ΛεΓί ; Κάτα ττοϊ στίν η Ι'^κη'•, \" ~\^ ^ \\ — Ρ~;ΐ'^"Γ~ 

Τί την Τϋςαννίί' α,^ικίοο Ιν^α,ίμονχ, |ν^ _ |^ _|ΐ« .^ ^|ν> _|| — |^ ν^ 

ημάς νττεξψεν, ί<α\ μεγ ηγηα-α,ι ', Το ίε 560 [ — ρ~1γ~ι ~|! — γ *^ 

«ττεζί^λεττεσθα» ήμιον ; Κενοί/ /χει/ όί/ι/. 
Η "ΠΌλλοί μοχβεΐν, ττό'λλ έχων εν όωμασι, 
βονλα ', τί ί' '&τι το 'πτλεον; "Ονοι^ έχει μόνον' \- - |ν^ -υ^«^|^<^«^||ν^ -|^ν^ 

ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι:«Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

τε ττόλΗΐί ^ΰν^ει ττόλεσ-», τε σΰ[Χ{χαγους σΰ(χμα.γοις' γχξ το ι'ί-ον ε<ρυ νό/αιμον ανΟξΟϋΤΤοις. Δε 
το ελάο-σ-ον άει καθίσ-ταται ττοΚΐμ-ΐον τω τλεονί, τε κατάρχεταί ημέρας ίχβξας, Γαξ καί ίσ-ύ- 
της ετά,ζε (Λίτξο. κα» μίξ-η σ-τάθ/Λων α.ν&ξθύ'ποΙί•ι, και ^ί-^ΰξίΰ■ε αρίβ/χον. Τε α<ρεγγες βλε<ρΆξον 
νύκτοί, τε <ρως γιλίου /δαδ'ί^ει ίσον τον εν{αυσ•{ον κυκλον, και ον^ίτεξον νιαίι^ενον έχει <ρθίνον αύ- 
το<ν. Ει'τα μεν ϋλιος τ6 νυζ δουλεύει βρότοις, 5•= «τι; ο:;κ ανίζει 'εγων ί<Γον δωμάτων, και αττόνε- 
μεις τάδ'ε ; Κα» ε/τα ττοι; Ε3-τ< η ^ίκη ; Τί τΙμας ν7Τεξ<ρευ τ>5ν ευ^αΐμονα ά^ικα τυρίηι^α, και 
ϊ^γήσ-αι μέγα ; Δε το ττεριζλεττεσ-θαι τίμιον ; Οκν μεν κενόν ; Η ^ούλεί μόχβειν 'ττόκκα., εχνν 
ττόλλα εν '^ωμασι ) Δε τι έβ-τι το ιτ'Κεον ; Έχεί όνο^αα μόνον' 

ΤΚΑΝδΕΑΤΙΟΝ, 

αηθ 8ΐαΐ68 οοηηΐ3ίη6δ ννίΐΐι δίαΐεδ — Βπά 3ΐ1ί65\νίΐ.1ι 3ΐ1Ϊ68: 1)θοαυ86εςυ3- 
ϋΐ^^ίδ ΐΗβ οΙιαΠεΓ αηιοη^ ηηεη ! Ρογ Ιΐιε Ιεδδ ]§ εν^Γ αΐ ν3ΓΪ3ΐΐ€6 \νΐΐ1ι 
ίΐΊε^Γ63ΐ6Γ, 3η(3 ΓοΓΐΐΊ\νΐΐΐΊ 1)6σϊη8 Ιΐΐ6 (ΐ3γ οΓΗοδίϊΙϊΐγ. 

Α^3Ϊη, Ιοο, ίΐ \\'38 οςυίΐγ €ϊ;ΐ3ΐ)1ΐδ1ΐ6€ΐ ηίΐ€3δυΓεδ, 3πθ Ιΐιε θίνΐδίοηδ 
οί \ν6Ϊ|3^ΐΗδ 3ηίΐοη£^ πιοΓΐ3ΐδ — 3η(1 οίεβηεθ ΐΙΐ6-υδ6-οΓ-ηπΓηΙ)6Γδ. 

δοΐ1ΐ6δ3ΐ)ΐ€ εγε οΓΝΐοΙη, αη(1 ΐΗε δρΙεηοΙοΓ οΓΐΙιε δυη ρεΓΓοΓπη ίη- 
Γ6^υΐ3Γ-δΐιο€6δδΐοη ΐΙιβΪΓ ηηποΒΐ Γουηθ — 3η(1 ηείΙΙιβΓ οΓ ιΙιεπι λνΐιεη 
ον€Γ€οηίΐ€ 1ΐ3ΐ1ι βπνγ οΓ ΐΐΐβ 011ί€Γ. 

\νΐΐ6Γ£;ΓοΓε ίΐιβη ΐΐιε δαη 3η(1 Νί^Ιι! 3Γ6 δυΙ)δεΓνΪ6ΐι1 ίο ητεπ — αικί 
\νί11 ηοΐ ΐΐιου 1)γοοΙ: Ιο Ιιανε 3η εηυπί δΐιβτε οΓ Ιΐιε ρ3ΐ3α6, 3η(1 (Ιεϋνεπ 
Ιο Ιιίπίΐ Ιιίδ ? λΥεΙΙ, 3Γι6γ Ιΐιΐδ, \νΙΐ€Γ6 ΐδ ^υδι^^^ ? 

"ννΐιγ θοδί ΐΐιοιι 1ιοηοΓδθΐιηΙ)οιιη(3ε61γ Ιΐΐ3ΐ ρΓθδρεΓου8€ΐΐ63ί;,Γογ3ΐ- 
ίγ, 3η(3 εδίεεηη ίΐ δο Ιιίρ^ΐιΐγ ? ΡθΓ-3δ-ΐΏυοΙι-3δ ΐΐιε Βεΐη^ οοηδρϊουουδ 
ϊδ (]ϊ^ηϊίγΐη^? Ιη(1εε€ΐ Ι ννοί ΐΐ ΐδ 3η ειτιρίγ θϊι^ηΐΐγ ! 

Ογ ννΐδίιεδί Ιΐιοιι Ιο 3οειιηιυΐ3ΐε ΐπιηιεηδε-ρΓορεΓίγ, 1ΐ3νίηο^ ν3δΙ- 
ΐρεΛδυΓε ΐη Ιΐιίπε 1ιοιΐδε? Βιιΐ \ν1ΐ3ΐ ίδ δπρεΓΠιιϊΐγ ? Ιΐ 1ΐ3δ 3 η3πιε οηΐγ : 548. ΓΟΓ νόμιμον ]Μΐ15§Γ3ν6 Γ01ΐ3βΓ- 

ίϋΓΡά ^όκιμον. ΡΙπίαΓί'Ιι ί-ρεοίοη^Ι^' 1)ΐιΙ 
ί&ΐδβΐγ ηΐ?1(ΐ6 οβ'εΐ' οΓ^ο'νί,αον. 

549. Α1(1π8 «ηά δβνει»! οΙΙιογ οίΙίΐοΓδ 
1ΐ3νβ ττλε'ονί, 1)πΙ ηιοΐ'β, ροΓίι^ρδ, ττλείδνι. 

550. δοπιβ θ(ϋΙίοη$, «ηιοπε; νιΐιίεΐι ΐί^ 
ίΐΐΐΐί οΓ Α1άΐ18, ςίνβ ΙχΟρας $■' τ^μίξας. 

554. βα^Ιζειν ΐδ ιΐϋΐ 3η ιιηϋοηιηιοο, 
ίΐιοιίξΐι οεπαϊηΐγ <ι 1)3ϋ; ιχαάιης. 558. ΡοΓ άττονε,αεΐ'ί, Α1(1πδ Άηά Μ88. 
Ιιανβ άτΓονΕΤ,οιαί. δοπιβ ριρίθΐ* άτΓονε'^Είν, 
ΟΐΙΐοΐδ άττονε^αΛ^ν. 

560. Ιη ιΙ:6 ριιηΓ(π3(ίθΜ οΓΐΐΜ8ν<>Γ8β 
Ι Ιιανβ ί'()ΙΙο«6(1 ]*οΐδ()Π. 1π ^ρΐιβΓ»!, 

ΙΐΟ\νβν01, Ιΐΐβ ροίΐΐί Οί' ΪΠΐ€ΓΓ()ϋ3ΐΐθη 18 

αί Ιΐιβ 6ηί1,3Η6ΐ• τ^ίε. Λ'"3ΐΓΐίθη3οι•βΓ•<ΐ 
31(010(1 ίΐιρ ρηη€ΐιΐ3ΐϊοη, ηηοΐ Γογ τόίε 
βίίνε τ; ίε. Ροΐδοπ Ιΐιεη ςΐιηηςείΐ τί !ο τί. 44 5β4. ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ 1;^ _ν>-Ί-^^νμ^<-»^-I«ν 565|--ίν-^--|^-||--|" 


1υ _Ιν^ —ΐ"^ "Ί*^ ^ *^|*^ 

Ι^-1--Ι1--1--!Ι--. 
Ι"-|"-ΐΓ""1"-11"-Ι"- 

570|--μ-!!--Ι--Ι!--Ν- - -\^ _ ν^ _ Κ> ^ _ -^ « κ^ _ _ _ ν - ^/ - 575 ι- ν -- ι-" κ-ιΚ^ ν - ν^ - κ. - ν> - - - ν^ -• - " - - ν^ «,^ «-^ - — ι ν^ ν/ 


ι ν^ ι»ι ν' 1 Ιμ» — - — \^ εττεί τ^γ άρϋουν^ Ιταχνα τοΐσι σωψξοσιν. 
'ΟϋΤο» τα γ^ρ-η^α,'τ \ο^α, κ,ίκτγινταί βξοτοί, 
τα ΤΛ»!/ ^ίων ό εχ^οντες ίΤΐί^ίΤ^ουι/,ί^α,' 
όταν οίϊ χ,ρνζ'^^^ > οί,υτ Μφαίξουντοΐί τταλιν. 
' Αγ , '^ν σ ίρωιχα^, όνο 7^όγω τΐρουΒΐο" α[Λΐχ, 
ΐίότΐρα, τνξα.νν&Τν, >) <7τ6λιν σωσοίΐ, Β'ίλίΐς ; 
Εξίΐς τν^αννεΤν ; Ή ν οε νικ^ισν) σ οοΐ, 
Αργίΐά τ ίγχΊΟ.οόρν το Καο^εια;!/ Ιλτ), 
όψε* οοί[ΛΧσΌίν α,στυ ©Υι^α,^ων τόόε, 
οψεί οε 9Γολλας α,ι^^οί7\ωτ'\,ο(χ.ς κόξοος 
/3ία ΤϊΡος άνορων 7Γολε^ια;ν νορΒονίλίνας. 
Οονννιρος α,ρ ο 7ί"Λοΐ'Τθι?, ον ςητεκ ^χε^ν, 
γενκσεται θ'/^ζαίο^ι, (^ίλ&Τί/χος οε σι^. 
Σοί /Λεν ταα οίνόω. Σοί οε^ Πολυνεικες- λέγω, 
οίΐλα^εΐς' Αόροίατος ρ^ά^ιτας ε;ς σ άν>3\|/ατο' 
ασύνετα ό ^λθες κ«ί σι; ΐΓορ^-ησων "ττόλιν. 
φίξ , Υίν ελίΐς 7^" '^'^ΐ'^'ί ο /^ί? 'ΐ^^γοί ττοιέ, 580 [^^ -|^ -[ΐ- -[^ -[[^ ~|^ "^ 

ΤΗΕ ΟΠΠΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ετΤΕί τάρ/ε αρκούντα τοι^-ί σ-ώφ^οη-ί Γκάνα. Οιίτοί βρότοί αεαττ.ντα,ι τα, χ^ξήματα ;ίία, δ'ε ε^όν» 
τες τα των θεαν ετίι^Λελού/αεθα' δΈ όταν χρ^ζοί-'σ-ι, ττάλιν Λ<ραίξούνται αύτα. Άγε, κν ε^ώμ-αι σε, 
<7ΐρο&ε'.σΛ ^ύο Χόγοϋ α,/^,α,, ττότΐξο. θέλεις τυξάννειν, « σύσαι ττίλίν; Έ^είς τν^άννίίν^ Δε ην 5'^ 
νίΛΥίση ίτε, τε ΑξγεΙα εγχη ελη το 5"ο^υ Κα^ιοιεί'α,'ν, ό-ψεί τό5'ε άσ-τυ Θ«βα/α;ν δ'αιοιάσ-δεν, δ'ε ττόλ• 
λας αιχ|ααλί>;τ;5'ας κό^α? (3ν|>£{ ιτορΒού(χενα.ς βία ττξος άν'^ξων ττολε^ίων» Ο^ί;ν)ί^ο? ά^α Θηζα,ίσΊ 
γενήσεται ό ττλοιίτος, όν ζιίτεις Ιχειν, δ'ε <7υ <ρίλοτί/χος, Σοι ^εν αύ^ω τά5'ε. Δε σ•οί,Πολι;νείκ£5} 
Κίγω, Α^ξίσ-τος ανή^ατο αμαθείς χ^άξπας εις αε' δ'ε «ίτυνετα κα< «τϋ ίλθες 7Γθρθ^ί"»ν 7ΓΟλ;ν. 
Φέρε, «ν ε'λ>)5 τήνδ'ε ^«ν, ό (Ληττοτε τνχοι^ 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ίοΓ Ά δυίβοίεηογ ίηάβεά Ιο Ιΐιε ΙεπηρεΓ^Ιε Ϊ5 αη αΙ)υηθ3ηο6 ! Νογ θο 
ιηοΓίίΐΙδ ροδ8θ§8 ΓΪοΗ68 ΐΙιβίΓ οννπ, 1)υΙ 1ιανϊ秕 Ιΐιε ρΓορεπΙγ οίΐΐιε Οοάδ 
ννε οΙιεΓίδΙι ϊΐ — αηά λνΗεη Ιΐιεγ ρΐεαδβ, η^αίπ ΐΗεγ 1&1ί6 ίΐ ειννίΐγ. 

Οοηηε, ϊΓ Ι ιτι^γ 3δ1ί ΐΐιεβ (Ηζινίη^ ρΓοροδ6(1 Ιννο ηιεαδίπεδ δΙ οηοε) 
ΛνΙιείΙιεΓ ΐδ ΐΐ Ιΐιγ \νϊΛ Ιο Γεϊ^η, ογ Ιο δανέ Ιΐιε οίΐγ ? 

\νΐ11: Ιΐιοα δΐιγ Ιο Γ^ΐ^η ? ΒυΙ ιΓ 1ιε δΐιουΐά οοηοιυεΓ ίΐιεε, αηά Ιΐιε 
ΑΓ^όίίο Ιϋπεε δυΙ)€ΐυε Ιΐιε Οαίΐιηέειη κρεαΓ, Ιΐιοϋ ννίΐι 1)ε1ιο1ά ΐΗίδ ^\^^ 
οΓΐΙιε Τ}ιε!33η8 ν^ηηοίδΐιεί]!, •ά\\Α ηΊ3ΐιγ οαρίίνε ιτΐ3Ϊ€ΐεηδ \νΐ1ΐ: ΐΐιοα δββ 
8ΐΐ3ΐΓη6Γυϋγ-ΐΓε3ΐεθ ννϊΐΐι υπίίίηάπί'δδ 5γ ιτηεη Ιΐιγ Γοεδ ! 

λνοίηΐ ΐίιεη Ιο ΤΙιεΒεδ ννϋΐ 1)ε Ιΐιε θοιπίπΐοη ΐΐιου δεείίεδί ίο ΙιοΙοΙ, 
δηά 5'εΙ Ιΐιου 3γ1 ηιηΐίίΐΐϋΐΐδ οΓ ϊΐ! Το ΐΐιεε ΐηοΐεεά €ΐεΓΐ3Γε Ι Ιηίδ. 

Αη(1 Ιο Ιΐιεε, Ροίγηίεεδ, Ι δ3γ,ΐ1ΐ3ΐ; ΑοΙίΈδΙϋδ 1ΐ3δθοηίεΓΓε(1 3η υηννΐδε 
ίανοΓ οη Ιίιεε ; 3η(] ΐηάίδΟΓεεΙΙ)^, Ιοο, 3γΙ ίΐιου οοπιε Βεδίε^Ίη^ Ιΐιε οΐΐγ! 

ΗαΓίί — ΐί Ιΐιοα δ1ΐ3ΐΐ ^ο^κ^ϋε^ Ιΐιίδ Ι3η(1 (ηπΰγ \ν1ιΊοΙι πενεΓ 1ΐ3ρρεπ) 564. 8ρν6Γ3ΐ Μ88. νάίΗ Α1(1ο8, Ιιβνε 

ΊΰΧς 7^8, 311(1 δΟΠΙβ ί'βνν 'γοΤ? ^ε. 

566. ΓοΓ έχοντες 0116 Μ8. Ιϊ38 έλόντίς. 

^67. Μ\^ν ιΙίΐΛ νεν.Ηβ ί■οI^ονν•β^1, Ό $-' 
ολ€ο? Ιυ βίζαιος., άλλ' εΫ^ι(^ι.εξος, ννΐιίοΐΐ ί<ί 
€βι^4ΐη1γ ίΐΌηι Ιΐιβ ρβη οί' Ειιηρϊϋρίί, 
1)ΐιΙ ί3ΐί6η ί'Γοιη «ηοΐΙΐΡΓ 1ΐ3^{€•(1)', ηπι! 
ϊη ίΐιϊδ ρίποβ (1ΡδβΓνο=(1Ι)' οοπίίβηιηεϋ Ι))^ 

568. Α ίβνν ΓΟρΪΡδ ίΐ3νβ λόγους ■7Τξ€τ- 
6ί7<τ, ΟΐΙΐΟΓδ λόγω 7Τξοσ6ε7σ•\ Τίΐ6 (ΙΐΚΐΙ 
ηϋ11ΐΙ)6Γ ΐδ 06113Ϊ111}-- ρΓ6ί\ίΓ3ΐ)ΐ€, 571. Ι^ΊίθΓ&ΙΙγ, ΙΗβ 8γ€ατ ο/ Ιΐιβ €αά- 
ιηέαη8^ ΐ. θ. Γιιβ ανηιι/ ο/ΤΙιώϋ8. 

574. ^ί'α 7Γορ6ο:;((Λ£νας, ΐϋ'ιίΐι νΊοΙίΠΰβ τα- 
ν'ιαίΐέά — 1)1} βηχβ $\ώάα^ά. 

576. ν<ιΙο!46ηίΐ(Ί• Ιΐιοπίΐΐιΐ ριορβΓ ίο 
ρΓοποιιηοβ ίΐπ» νείδθ ^ρπιίοιίδ. Ροΐδοη 
ρίοροδθίΐ κεκλήσ-εταί @/,ζα.ισ-ι. 

578. ημεί4'Λ'το ίΐΌίτι δοηιβ ηηίχίβίνβ ΐη 
οορ)^!!)^, Ιιαϋ οΓβρΙ ίηΐο α ί»ΐ6αΙ ηΐ3η^ 
Μδϊ»., Βίΐά ϋιεηοβ ίηΐο βοΙίΠοηδ. 

579. ττάτξαν 1ι&5 1)θΘη οίίβΓθίΙ ίη Ηβιι 
αίτιόλιν, \ν'ίΐΙιοϋΙ βιιίϋοίειιΐ ίίΓΟϋΐιιΐΒ, ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 581. 45 Ι__μ_'!._μ_ΐμ_μ- ν^- ν/ ^ ^ \^ - 'Π'ξος Βίων, Τξόνοίΐΰί ττως α,ξΟί στι^σεις όοξος', 

Τϊως ο οίυ, καταργεί Βυμά,των Ιλων ττατραν ; 

Κ-Ιίς σκυλΰί γξά-^εις ττως Ιττ Ινα,^αυ ξοαΐς, 

Θ55^ας νυρωσας, τάσσε ΤΙολυνεΙατίς ΒεοΤς 

«σττίίας έ'θ>3κε ; Μίιττοτ, ω τίγ.νον, κλίος 585 |- « ^'Ι^ -||^ "!" "ΙΙ^'Ί^' "^ 

τοίόνίε σο] γενοι^' ίφ^ΈλΧήνων λχζεΤν. |- "1^ -'ί" "|^ "II" "Ι "^ "" 

Ην ^' ύί,υ κρα,τνί^^ς, αα) τα του^ ΰ'Τΐεξόρά,υ.ΐ), \ — 1"~|! — Γ~1γ "Γ " 

ΊΤως " Λργος η|εκ μνξ^ους λίττων νεκξονς ; | — ρ ~|1 — Γ "Ιΐ"^ "Γ " 

ΈρΓ ίε ^ί τις, ω κα,κα μ.νΥίστενμ.α,'νοι,' Κ ~|^ "ΙΙ^' ~|^ "11 — \^ 

'Ά^ξΐχστε, ττροσ^ί^ς, ^ια [χια,ς ννμ,φ-ης '^/ά,^.ον 590 |>^ -|« -',|- ^ ^|^ -1|- -|^ ^ 

ά'ττωλοΐΛεσ^α. Ανο κοίκω σττεν^είς, τίκνον, Γ "Γ ~1γ "^ "Ι"^ ~1γ -|^ "^ 

αε'ίνούν στέξεσ^οα, των^ε τ εν μ,εσω τΐεσεΧν. \ — |^ -|| — κ "ίι" "Ι"^ ~ 

Μεθετορ το λίαν, μ.ί^ετον' ά[λΰΐ,^1χί ^νοΐν, 

εις τάΐ/'θ Όταν [χολτ^τον, ά^σ^ιστον κα,κόν. 

ΧΟ. 'Ω, θεοί, γένοισ^ε τωνό άττότροττοι κακών, 595 |" ^ *^|*^ ~|ι^ ~| 

καί ^ύμζχσίν ην' 'ϋί^ίΤΓου τέκνοις ^ότε. \~ "\'^ ~η^ ~\ 


ΤΗΕ ΟΠΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

άρα τΤΜς, νρος θεύϋν, στήσεις ΎξοτταΐΛ ^ορος ; Δε ττως αν ελών ττάτραν κα,τάξ^ει ^ύ(Λατων ; 
Και ττως γξά-^εις εις σκύλα, εττι ρόαις Ίναχοι;, ννρωσας Θήζας, Πολυνείκης εθίκε τάσ^ε άσνι- 
^ΛςΒίοίς; Μ>)7Γοτε, ωτεκνον, γένοιτο σοι λά,ζειν τοιόν^ε κλίος υττο Ελλήνων. Δε αυ, ην κξατή- 
6>)?ι κα.1 τα τούδ'ε ίττεξ^ξα^η., ττως ηζεις Άξγος λίττων /Λυξίους νεκξονς; Δε 5'>ι τις εξει, ω κάκα 
(ίΛ,νηστεύματα' Αϊ^άσ-τε, ττξόσθείς^ δ'ι'α γά(Λον (χίας νύμ<ρης αττωλο/χεσθα. Σττεύ^είς^ύο κάκω, 
τέκνον, στεξίσύαι κείνων^ τε ττεσειν των^ε εν μέσω. Μεθετον το λι'αν, μίθετον' α,μάθιαι ^ύοιν, 
όταν μολήτον εις τα αιίτα, αισχίστον κάκον. ΧΟ. Γενοίσθε, ω ^ίοι, αττότξοττοι τάνδ'ε κάκων^ 
ναι ίότε τίκνοις οί^ιτΐου τίνα ζύμζασΛ'. 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Ιιονν', 1)γ Ιΐΐ6 Οοθδ, \νίΗ Ιΐιοιι €Τ€€ί ΐΓορΙιΐεδ οΓΐΙιγ 8ρ63Γ? Αηθ Ιιονν^ 
'<ι^αίπ, ϊΐϋνιη^ δυΐοάιιεά ίΐιγ η^Ιϊνε-εουηΐΓ}^, \νΐ1ΐ ΐΐιου πιιι1ν6-ΐΗγ-ίΐΓδΙ- 
οίΤΰΓΐη^ οΓνίοΙΪΓΩδΡ Αηά Ιιονν \νΐ1ΐ ΐΐιου βη^Γανε υροη Ιΐιε δροϋδΐ^γ 

Ιΐΐ6 δΐΓ6ΒΓηδ οΓ ΙπΗοΙίϋδ, " ΗλΥΙΝΟ Ι.Α10 ΤηΕΒΕ5 1Ν ΑδΗΕδ, Ροΐ-ΥΝΙΟΕδ 
ΟΟΝδΕΟΚΑΤΕΟ ΤΗΕδΕ δΗΙΕίϋδ ΤΟ ΤΗΕ ΟοΟδ ?" ΝενβΓ, Ο ΙΏ}Γ δΟΠ, ΙΏΕΐγ 

ΐΐ ΙίβΓαΙ Ιΐΐ66 ίο Γ€€(?ϊν€ δϋοΐι ΗοτιοΓ Γγοπι Ιΐΐ6 Οτεείίδ ! 

ΒυΙ α<^»ίη, ϊΓΐΙιου δΐΐίΐΐΐ; 1)θ \νοΓδΐ6(3, Βπίΐ ΐΐιε βΓηΐδ οΓ Ιΐιΐδ-Ιΐιγ-Ι^ΓΟ- 
Ιΐΐ6ΐ• ρΓίίνδϊΙ, Ιιολν ννϋΐ; ΐΐιοιι τείπτη Ιο Ατοοδ, 1(ίανΐιισ-1)ίίΐΊΐηϋ-ΐΙ]ε6 
ηιαηγ-ΐΐιοιίδαηίίδ δΐ&ΐη ? Τΐιβη 3δδϋΓ€(ϋγ δοιιιε οηε ννίΐΐ δα ν : " Ο ϊΙΙ- 
/αίβά ηιαίΓίιιιοηϊαΙ-αΙΙίαηαβ ! Ο Αώ'αβύιιβ, ίΐιοκ ί/κιί 'ρτοηιοίεάδΐ ίΐ — ίΐιτοιίξΐι 
ίΐίβ ηιιρύαΐβ ο/ υηε Ιήάε Ιιανβ 'ωε ρετίεΐιβά !'* ΤΙιοιι ^Π ΓοΓννΗΓίΙΐηο^ 1;\νο 
ενίΐδ, Γηγ δοη — Ιο 1)6 (ίερτίνεά οΓ-ΐΗγ αεςυΪΓεηΊεΐ)Ιδ-}τοη(3εΓ, ίΐηά Ιο 
ί£ΐί1-οΓ-ΙΙιγ-νΐε\νδ-1ιεΓε ΐη Ιΐιε ΐΏ!(1δΐ-οΓ-ΐ1)γ-εηΙει•ρΓίζε ! [Το ύοίΐι.] 
Οίνε υρ γοιίΓ Ιοο ^ΓεαΙ-αΓίΙοΓ-οί-δοηΙ — §ίνε ΐΐ γβ 1)οΐΙι υρ : Ιΐιε οΙ>- 
δΙίηΣίΟ}^ οί' 1\νο, ννΐιεη Ιΐιεγ ιηεεί ίπ Ιΐιε δαιηε-ροΪΩΐ-οί-ορροδίΐίοιι, ΐδ 
α ΠΊΟδΙ ΓερΓεΙιεηδίΗε €3ΐ3ΐιιϊ(:γ ! 

Οιιοκυδ. ΒεοοίΏε, Ο γε Οο(3δ, Ιΐιε ανειΊει-δ οΓ ΐΐιΐδ πιΐίοΙιϊεΓ, 3ηά 
^ΓΒηΙ Ιο Ιΐιε δοπδ οί (Εθίρυδ δοιιιε-δΟΓί-οΓ ίΐο^ΓεειτιεηΙ ! 

581. ΑΙάπδ 3η(1 Μδ8. ηείΓοε ίη ττΖς ά- ρΓΪηίβίΙ κΛτίξΙη — ΟβηίθΓηδ κατάξ^ει, 
ναστήσεις, λνΐιΐοΐι 18 ίϋίΐΐιίπΐΐ)^ ίϋΐΐοννβϋ ννϋίοΐι Ροΐδοη ^η(1^^^οιI51^' ΐίϋορίθίΐ. 

Ϊη ηιοδί βι1ίΐ)οη3. Ροΐδοη ϊηΓοηιΐδ πδ, 583. Ιΐ ΐ» ίΙυιιϋίΓηΙ \νΙιβΙΙί6Γ κΐίς γιϊίΐι 
ίΐιαΐ ϊηΐΐιο ίΐπΐθ οΓΕπιίρίίΙΡί^,αναί-τί'ί-αί Λ^&ΙοΙίοηαοΓ, οΓκ^ί \νΐιΙι οΙΙιθγ« 1)β ηρΐιΐ. 
ηΐ6£ΐη(, Ιο $€ί ιφ αηυ ίΐάηίξ /αΙΐ€η. Ι 586. ΙΝΙοδΙ 6€ΐίΙΐοη5 1)6Γοι•θ Κΐη§ μΐνβ 

582. Είΐΐίΐοηδ 311(1 Μίΐδ. άΐίίβι• \•ο.'\γίνοΐΎ αν υ<^''Έλλτ.νκν. ΒδΓπεδ 011 ^οη^6^- 
δρεοΐϊηο^ Ιΐΐ6 ίοιηΐΐι ννοιά ϊη Ιΐιϊδ νβΓδβ, Ιιπο βχρπιΐίίείΐ άν, νιΐηοΐι ϊι 3ρρβαΓδ νω 
Ιΐιβ Γθ3(1ΐιΐ£^, 3θοοι•άΐη§ ίο δοηιο, ϊΐθίη^» ηοΐ τεηίΐ 1)γ Ιΐιε 8ο!ιοΠίΐδί. 

αατάξ^ης^ \)\\\, ία ΟΐΙΐΟΓδ καταργεί;, Αΐάϋδ | 593. Μβη^' εάϊΐϊοηδ §ϊν6 άμα9ία. 46 597. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΤ. ΜίίτΕ^, ου λόγύ}ν άγων ίστ' αλλ' άνάλωται χξονος ' |/^,<5 Ι|Α5,/«^ 
ουν μ,ίσω μάτνιν, "ττε^αίνει σ ουόίν ν) ττξο^νμ^α.. Ια^/βΙΙϋ,ί- 
Ον γα,ξ αν ^νμ.ζο(Χμ.ζν άλλως ν) τΐΐ τοις Ιΐξ'ήμενοις' \ί8,ί3\\ί8,(- 
ωστ Ι^Δ. σκντττξων ζξχτονντχ, τ^σι5' ανακτ' ΐΤναι χβο^ός. 600 |ί5,ί/ ||ί5,^»^ 
Ύων μ,α,κοων ί' ατταλλοίγΐΤσοί νον^ΐΤ'ήμά,των μ' εα* |ί/,/ί \\α,{- 
κοίΐ συ τωνό ϊ^ω κομ,\ζου τείχ^έων, \) κατθαι-εΓ. |/5,ί5ΐ|ί5,ί- 
ΠΟ. ΥΙξος τίνος; Τις ώο άτρωτος, οστι,ς Ης ν)(λοίς ζ^ιψος Ια,ϋΙΙίβ,ί^ 
φονιον ιμ.Ο>(χ.λων, τον α,υτον ουκ. α,τΓο^σεται [/.όρον ; \ΐ/ύ,ίέ\\ίί,ί^ 
ΕΤ. Εγγυς' ου ιτξόσω βίζ^αως' Ιίς χεξας λίόσσεις Ι/χας ; 605 [/ί,/5 [[ί^,ί- 
ΠΟ. Εισοξω' αείλον ο ο Ίτλουτος, κα,ί ψίλο-^υχον κακόν. Ι/ί,ίίΙΙ//,^^^ 
ΕΤ. Κάτα συν τΐολλοΧσ^ν γιλύες ττξος τον ου^ίν ες μά^Ύΐν', \ΐ:8,ΐ8^ίΙ,ί' 
ΠΟ. Ασφοίλγις γά-ξ εστ α,^λεινων, % ^ξο,συς στρα,ΤΊηλά,της. Υ(,ΐ8^ίΙ,ί- 
ΕΤ. Κο/χ7Γθ? 17, σ'ΤΓον^α,ΐς 'ττεττοί^ως, άί σε σωζουσιν ^α,νεΐν. \ί8,ί8\\έ8,ί- 

ΤΗΕ ΟΠΟΕΡν, ΑΝϋ ΕΝΟΙ.Ϊ8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΕΤ. Μιίτε^, ουκ εση άγων \ογων' άλλα ο χ^ξάνος εν (χεΰ-ο) μίτην α,ναλΜΤχι, ^ε 'η ττοοθΰμια ττε- 
^αινεί ού^εν. Γα,ξ ουκ αν ^υιχ^αί(/,ίν άλλως η ετη τοις εΐξΫ]μενοίς' ωιττε ε/ι/,ε, κρατούντα σκήττ- 
Τξων, είναι ανάκτα. τήσ-^ε χβόνος. Ατταλλαγει^α, 5'ε, των μάκρων νουθίτή/χατων, έα με' και 
συ κο/Λίζου εζω των^ε τείρζε&;ν, η κάτθανει. ΠΟΛ, Πξος τίνος; Τις ω^ε ατ'ξωτος^ οσ-τις εμζα- 
λων <ρόνιον ζί<ρος ειςγιμας, ουκ αττοίσεται τον αύτον μόρον ', ΕΤ, Έγγυς' ου ττρόσ-ω βε^ήκως' 
λεύσσ-εις εις εμάς χέρας ; ΠΟΑ. Έ.ίσοξω' ^ε ό ττλούτος 5'ε»λον, και φ<λό•ψι;χον κάκον. ΕΤ. Και 
είτα, ήλθες συν ττολλοίσι^ ΤΤξος τον ού^εν ες μάχτιν; ΠΟΛ. Ι'αρ άσ<ραλκς στξατήλατης εστί α- 
μείνων )ΐ ^ξάσυς, ΕΤ. Ε< κόμττος-, ττεττοίΟως σττόν^αις, ά( σωζούσι σε ^άνειν, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΕτΕοοΕΕδ. ΜοίΙιεΓ, Ιΐιίδ ίδ ηυί; α οοηίβδί οι \νοτό& — 8ο ΐίικίΘ ίη Ιΐιε 
ίηΐ€ΓΪΓη ΐδ ίιυϊΐΙεδδΙ^Γ ^ν&δίεθ, αη(1 Ιΐιγ βαΓΠϊ^δΙηεδδ αναϋδ ηοΐΐτΐη^! Ρογ 
\ν€ δ1ΐ3ΐ11 ηοί α^Γ€6 οΐΙΐ€Γ\νίδ6 ίΐΐίΐη υροη ΐΐιρ ΐΡΓηιδΙΌεηΙϊοηεεΙ: "Τϊιαί 
Ι, ΙιοΙάίη^ ί1ΐ6 8€6ρίΓ6, 1)6 ηιοηαταΐί ο/ ίΐιΐβ Ιαηά.*' 

ΒεδίδΙίη^, ίΐτβη, ίποιτι Ιεάΐοηδ α€ΐωοηί1:οΓ}^-οουη86ΐδ, Ιεί ιηε Ιιεινε 
ηιγ ψΆγ : [Το ΡοΙι/ηίεβδ.'] βηά οΙο Ιΐιου ^εΐ-ΐΐιεε οαΙ-ίΓΟΓΏ-ινίΐΐΊίη Ιΐιεδε 
Λΐ'δΐΐΐδ, ΟΓ Ιΐιου δΐιπίΐ; ά'\6. Ροευνιοε5, [ΟΙαρρίη^ζ 1η8 Ιιαηά οη Μ8 8ΐνθΓά*8 
ΜΙΐ.Ί Βγ ννΐιοΐϊΐ ? ν^-^ΐιο ΐδ Ιΐιεπε δο ϊηνϋΙπεΓαΒΙε, ΙΙίΕΐ, ΙΐΣίνΐη^ ροίηΐεά 
ΐΗε παυΓίΙεΓουδ δννοΓοΙ αΐ υδ, δΙίΗΐΙ ηοΐ δΙίΕΓε ΐΗε βαπιε ΓαΙε ? 

ΕτΕοοΕΕδ. Νϊ^ΐι ίΐιεε — ηοΓ δΐίΐηθίη^ βΓεγ οίΤ: Ιοοίίεδί; Ιΐιου οη 
ΐΏγ Ιι&ηθδ } ΡοΕΥΝίΟΕδ. Ι δεε Ιΐιείϊΐ : 1)υΙ \νε3ΐΐ1ι ΐδ α Ιίηηΐά ειηθ α Ιϊίε- 
1ονί秕 οοννΒΓοΙ. ΕτΕοοΕΕδ. Αηά γεί Ιΐιου 2^τX, οοηηε ννίΐΐι ηΐ}τΪ3(]δ ί\- 
^&ϊηδ1: οηε ει οϊρΙιεΓ ίη 1)£ΐ1ί1ε ? ΡοΕΥΝίοΕδ. Βεοειυίε α ΟΕΐυΐίουδ σεηε- 
Γ3ΐ ΐδ ΐ3ε11,εΓ ΐΙΐΒη οηε ^νΐιο ΐδ θαΓίη^ ! ΕτΕοοΕΕδ. ΤΙιοα ηγΙ ρτεδυπιρ- 
Ιϋοιίδίγ-ΐηδοΐεηΐ, Γε1)^ίη^ οη Ιΐιε Ιηιοε, ννΐιΐοΐι δδίνεδ ΐΐιεε Γγοπι (ίε&ΙΙι. 597. ΑΙθίΙδ ρΙδΟθά εστ 1)6ΓθΓβ αγων^ 
Ιο Ιΐιβ άβδίναοίίοη οί ΙΙιβ ιηείΓβ, γεί οη 
ίΐιβ 3ηΙΙιοπΙ)? οΓ Μ8δ. 11 ννδδ θΓΟίΐπδ, 
Ι ΙϊβΠβνε, οοΓΓβοΐ6(ί ΙΙιΐδ ργγογ. Κε- 
δρεοΐϊη^ Ιΐιβ ΙεΙΙεΓδ Ι Ιΐίΐνβ βωρ1ογ6(1 Ιο 
ϊη(]ίθ3ΐε Ιΐ)θ ίββΐ, δοιτιε βχρίδπίΐΐΐοη λναδ 
^ϊνεη δΙ Ιΐΐθ 1)θ§ΐηηΐη^ οί* Ιΐιβ λνοιίί ΐη 
νηγ ρνεΓΒίοΓ}^ δάάτεδδ Ιο Ιΐιβ ιεαίΙθΓ. 

600. σκήτΓτρων, κ^ίτττςων, σκτιτΐτζον, 811(3 
σκϊίτττξα αΓ6 ίοπικί ΐη (ΙίίΡρΓεηΙ εόίΐίοηδ. 
-603. ττρος τίνος; ύι/ ϊϋΙιο8β Ηαπάΐ Ιηι- 
ιηβάϊ&ΐθΐ)^ ίοΠοννΐη^;, ΑΙ(1ιΐδ 3η(1 δοηιε 
οΙΙιεΓδ 1ΐ3νε τις ο' ω^\ 3η(1 Ιΐιε^^ ΐ63νε Ιις 
οηΐ 1)βΓοΓβ 'τ,μας^ Ιο Ιΐιβ ΐη]π!γ οί Ιΐιε 
βεηδθ, 3ηά πιΐη οίίΐιβ ηιείιβ. 

605. Υαπουδ Γ63άίη§8 οί Ιΐή» νβΓδβ Η3νθ 1)ί!θη οίϊεΓβίΙ ; οί \ν1ΐίθ1ΐ, ίγγίς' ου 
τΤξόσω βεζ^κας' Ιις χ^ε'ίξας λεύσεις εμάς ; ίδ 
Ιΐιε ηιοδί οοηιηιοη• ΥβΙοΚοηβεΓ βρδί ε- 
(ΙίΙεά ου ίΓοιη ηίΒηπδοηρίβΙ 3π11ιοπΙ^. 
Μυδ§Γ3νβ ^οη^6^ιη^^^I βεζηκως. ΒΓοηοΙε 
ρρορυδειΐ βίζνκεν. 

606. ΓοΓ ^ίίλον \νθ {\ηά ΐη βοηιβ θίϊί- 
Ιΐοηδ ^Βίνον. ΪΗε 3ά^β^(^νβ κακός οίΐεη 
δί^ηίβεδ ΰοΐϋωάΐχ^, 3η(}, Ι3ΐίεη 3δ 3 δπΐ)- 
δΐ3ηΙίνρ, α ΰοιυανά, βΐΐΐιει• ηΐ3η οι• \νο- 
ηΐ3η. ΗεΓβ ΐΐ ΐδ «δδπιηεά ηιοδΙ 3ρρΓο- 
ρΓΐ3ΐρ1>'ΐη Ιΐιβ ηεαΙεΓ ^εηάεΓ, αοοιυανά^ 
ηεΐΐΙιεΓ ηΐ3η ηοΓ \νοπΐ3η. Αειλον ηϊ?ιγ 
1)ε δορροδεά ίο 3§Γθβ \νΐΐ1ι κακόν νΐε^εά 
38 3 δπΐίδίαηΐϊνε, ογ ίϋ ηΐ3γ 1ΐ3νθ Ιίιβ 
83016 οοηδίπιοΐΐοη 33 ^εινον ΐη νείδε 366. ΦΟΙΝΙΣΓΑΙ. 610. 47 

ΠΟ. Κα* σε ^ίντεξον 'γ ά,να,ιτω σκίϊτττ^α χ,αΐ [Λεξ-η χβονος* 610 \α,ί.3 || ϋ,ί^ 
£Τ. 'Ονκ άτταιτοιί/χεσθ * Ιγω γα,ρ τον 1[χον όι•,ι•/)σω οο[Λον. \ί3,ύ3 \\ι/3,ί^ 

ΠΟ. Τοί; [ΛΒξονς 'ίχων το ΤΓλεΓ&ι» : ΕΤ• Φί/^'* α,τταλλάσσου ά\ γνίς. \ίί,ί3 [ι ί5,ί- 
ΠΟ. 'Ω, ^εων βύ}[ΛθΙ 'ττα.Ύξωων. ΈΎ.'^Ους συ τΐο^^-ησ'^ν ττάξϋ^ \ί8,ί3 || ίβ,ί- 
ΠΟ.Κλ^ΕΤί [Αον ; ΕΤ. Τί; ^' αν κλιίοι σοι; ττατ^ίί' ε7Γε£7τρατει;/χ£ίΌΐ<;|3/5,ί•5 1|3'^>ί- 
ΠΟ. Κα* ^εων των λζυκοττ'Μλων οωμ,χ^'. ΕΤ. Όί στνγουσί σε. 6\5\ί3,ί8 \\ ϋ,ί'-' 
ΠΟ. Έ^£λ»υνο[λεσ&ΰ(, ΤΓα,Τζ^^ος. ΕΤ. Κα* γα,ξ ήλθες ε^ελων, \ίί,{α || ί/,^- 

ΠΟ. ΆΙίγ.Ίοι. γ, ώ θεοί. ΕΤ. ΜνΛννοίΐς, [λυι 'κθα^', άνακαλεΓθεο:ί;.{3/!>).3'5|| ίί3/>^- 
ΠΟ. Ανόσιος ΐίεφυαας. ΕΤ. Άλλ' ο:; ττα,ΤξΜοζ, ως συ, '^τολψΛος. \^^Μ^^ί>^"^ 
ΠΟ.'Ός /χ' α[Λθΐξον εζελοίύνεις. ΕΤ. Κ«ί κί^τακτενω ^ε ^ρ'ί• 619|ίί,ί5 || ίί,ί'^ 
ΠΟ. *Ω ΤΓίχτερ, τίλύεις « τταίσχ^ω', ΕΤ. Καί 7<^Ρ °*''* °|'?'•? >ίλνε;. |/ί,Λ5 || ίί,ί- 
ΠΟ. Κα* συ, μ,^ίτερί ΕΤ. Όϋ ^ει/,ις σοι [χνίΤξος όνοι/,οίζειν κ.άξ<ζ. \ίί,ΐ3 || ίΛ,ί^ 

ΤΗΕ ΟΚΌΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΠΟΑ. Καί γε ^εύτΐξον ατταίτω α-ε ^-κιίτΓτρα και (χε^η χβόνος. ΕΤ. Οκκ ατταιτοΐί^εσ-θΛ' ^/λ^ το> 
έ/ΐΛον ^όμον εγού οικήσω. ΠΟΑ. Έ'χων το πλείον τον /χεξονς 5 ΕΤ. Φη^αι• 5'ε ατΤΆλλίτΰ-ου γης. 
ΠΟΑ. Ώ ^ίί,αοι τΓατξύίων θ•έα;ν. ΕΤ. Όυς συ ττάξε* 7Γ0ξθ03-α;ν; ΠΟΑ. Κλύετε /Ιαοι;; ΕΤ. Δε 
τις αν κλιίοί σ-οκ εττεο-τ^ατΕύ^ενον ττίτξί^Λ', ΠΟΑ. Και ^χ(ΛατΛ ^εων τύϋν λευκοττώλΛίν. ΕΤ. 
Όι σ•τι;}/(3ύ<7•ί σε. ΠΟΑ. Ε^ελα^ινο^αέσθα ττάτ^ί^οί• ΕΤ. Γαξ και ήλθες έξελων. ΠΟΑ. ΑΪΊκια 
^ε, <« θε'οι. ΕΤ. Μι;κιίναις ανακαλεί ^εους, (λπ ε'νθαί'ε. ΠΟΑ. Πε<[)ύκας ανότιος. ΕΤ. Άλλα ου 
ΊΤοΧ'ε^Λίος νάτξΐ^ος, ως συ. ΠΟΑ. Ός εζελα,ύνεις (χε αμ,οι,ξον. ΕΤ. Και κατάκτενα; γε τΤςΟς. 
ΠΟΑ. Ω. ττάτερ, κλι;εις ά τίά,σγω ; ΕΤ. Και Τ'αρ κλύει όι'α δ'^ας, ΠΟΑ. Και συ (Λήτε^; ΕΤ. 
Ο:/ ^ί(Λίς σοί ονο(ΛΛζειν κά^α (χήτξος, 

ΤΚΑΝ8ΕΑΤΙ0Ν. 

Ροι.ΥΝΐ€Ε5. Αηθ Β^ειίη ΓοΓ-ΐΙιε-Βεοοικί-ΙίηΊβ Ι θεηΐΕηθ οΓ Ιΐιεβ Ιΐιβ 

δ06ρΐΓ6, £ΐη(1 ΓΠγ δ1ΐίΙΓ6 οΓ ύΐ& Γβ^ΙΐΏ. ΕτΕΟΟΕΕδ. λΥθ 3(1ηιϊ1: ηοΐ Ιΐΐ€ 

ίΙείΏΗηοΙ — ίοΓ ιηγ οννπ Ηουδε λνϊΐΐ Ι Γ€ΐ^υ1αΐ.ί?. ΡοΕΥΝίοΕδ. Ηο1(1ίη<^ 
1Ϊ10Γ6 ι1ΐ3ΐπ ιΐιν δΐΊ»Γ6 ? ΕτΕοοΕΕδ. Ι ο\νη ΐΐ Γ 1)1)1: ηαΐΐ ιΗοϋ Ιΐΐ6 Γβαίπι. 

ΡοΕΥΝίοΕδ. 01ι ! γε αΙΙίΐΓδ οί ηηγ ρΕίΙεΓη^Ι Οοθδ ! ΕτΕοοΕΕδ. λΥΙιΐοΚ 
ΐΐιοα Άΐΐ Ιΐ£Γ€ Ιο (ΙριηοϋδΙι ? ΡοΕΥΝίοΕδ. [Αΰ30Γ()€ά ίη τ€ΐίξίοιΐ3 αΐϋβ.Ί 
Ώο γε ΙιβΗΓ ηιε ? ΕτΕοοίΕδ. Ρρίΐγ, \ν1ιο ννου1(] ΙιείΐΓ ΐ!ιεε \ναί(ϊη^-νν3Γ 
Λίί•£ΐϊηδ1; Ιΐιγ οοιιηίπγΓ ΡοΕΥΝίοΕδ. \_€1α8ρίηξ Ιιΐ3 Ηαη(ΐ3 άβνοηίΐ^.^ Απα 
γε Ιειπρίεδ οΓ Ιΐιε ΟοοΙδ Ιΐιηΐ ι1<:•1ϊ^ΐΊΐ-ΐη-ηηί1Ιί-\νΐΊΪ1:ε-δΙεεάδ ! ΕτΕοοΕΚδ. 
[^Ιααηξίάη^.'] ΤΙιοδε ννΐιο όείεδί ΐΗεε ! ΡοΕΥΝίΟΕδ. νΥε-είΓε-ίίΓΐνεη ίοΓίΙι 
ίΓοιτη οϋΓ οοιιηίΓγ. ΕτΕοοΕΕδ. ΡοΓ ΐΐιου €3ΓηεδΙ; Ιο ονεΠίίΓονν ΐΐ! 

ΡοΕΥΝίοΕδ. \νίΐ1ι ϊη]υδΐίθθ αίαδ, Ο γε Οοίΐδ ! ΕτΕοοΕΕδ. Αΐ: Μγοεηαε 
ϊηνοΐίε ΐΗε Οοάδ — ηοΐ Ιιετε ! Ροευνιοεβ. ΤΗοα 2^γί &η ϊιηρίοιίδ-ίεΐ• 
Ιονν! ΕτΕοοΕΕδ. Βϋΐ ηοΐ πιγ οοιιηίΓγ'δ εηεηιγ, αδ ΐΐιοα αΓί. 

ΡοΕΥΝΚΈδ. ΤΗοιι νΐιο εχρείΐεδί ηιε ννΐΐΙιοαΙ-ηΊγ δΐιατε ! Ετεοοεε». 
Αηά Ι \νί11 Ιίϋΐ Ιΐιεε, Ιοο, ϊηΙο-ΐΙιε-Ι^αΓ^&ϊη. ΡοΕΥΝίοΕδ. Ο ί3ΐ:1ιεΓ, 
ΙιεΕΓεδΙ ΐΗοα ννΙίΕΐ Ι δυίϊερΡ ΕτΕοοΕΕδ. Αηά ίΙ-ηιαγ-Ιίε Ιιε ΙιείΐΓδ ννήπΐ- 
(Ιεεάδ Λοϋ εΐΓΐ-(ίοΐη§^ ! ΡοΕΥΝίϋΕδ. [Το ^ο^ά3ια.'] Αηά Ιΐιοιι, Ο ηιο- 
Ιΐιερ! ΕτΕοοΕΕδ. 1ΐ ίδ ηοΐ Ιαννίυΐ ίοΓ Ιΐιεε Ιο η&ηιε Ιΐιε ηδίηε οί ηιοΐΐιετ! 

612. ΑΙόπδ 311(1 δοηΐθ οίΙΐθΓδ Ιΐδνβ το | Ιΐπΐδ : άδ'ικια γε £Γ>7, ω ^εοί^ οοΓΓηρΙ; 1)6- 
7Γλ£~α•τον, 1)αΙ ΟΐΌΐίπδ, 011 Ιΐΐί; ααΐΐιονίΐ^' | 5^οπϋ α ιΐοαίιΐ. ΟιοΙϊιΐδ <ΐ()ορΐ3 ΙΙιο ίΪΓ5ΐ 

οί Μ8δ., το ΤΓλεΓον. ΐΙΐΓΡβ\ν0Γί]5, 1)111 Ι63νΐ^5 01ΐ1ί?.?£ΐί. Τ1ΐβ5β 

615. θείον λευκοττοίλίϋν, θϊΐΙιβΓ €3$ΙθΓ ΐ3.'»1, Ιιολ^ενεΓ, ΪΓ ννε ΙοοΚ ηΐ Ιΐιο τερ!)•, 
αηίΐ ΡοΙΙηχ, ογ ΛηιρΙιίοη 3ηά ΖεΙΙιπδ. ΟϋΐιηοΙ 1)β ριορθΓΐν οιηΐίΐεά. 

616. ΡοΓ '7Γατξ;5"θί 801116 Γβίΐϋ ττάτ^ης. ' 619. δβνθίδΐ Μδδ. Γ6§3Γ(]ΐ6δ5 οί ΐΗβ 
ΑΙάΐΙδ 6(1ΐΐ6(1 Ε^ελαι;νό|(/ε3' άτΓο ττατρίδΌς, Ε | ΓϋβίΓβ, 1ΐ3νβ κλϊ κτανω γε ττρός. 
Γ63(1ϊη5 \ν1πο1ι ΟΓοΙίιΐίϊ ^6^6^ι6(1; 3η(1 1 621. Τΐιβ Γε3ί1ΐη^ ϊη ΑΙίΙοδ βικϊ ηιοδί: 

Ϊ11(ΐ66ά ίη ν6Γ>ί Γθ\ν Μδδ. Ϊ5 άτΓο ίοϋΐΐά. Ι Μδδ. ίδ ου &ε,αιτόν σοι. Μΐ18ί;Γ3νο ριβ- 

617. θεοί ίδ ΙΐβΓβ 3 ργηΐΐίο, βίδβ α ηΐΟ- ίβίτεά ού σε θε^ιτο'ν. Μητρός ϋνο{χχζξίν κά- 

ηοδ^'ΙΙαΜε." Ιιι Αΐίΐιΐδ ίΐιβ νερδβ 1)β§ίηδ | ρα, ίο ηαιπζ ίΗχ/ ιηοίΠο-'β !ΐ€αά. 48 623. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΠΟ. Ώ 9Γολίς. ΕΤ. Μόλων Ις'Άξ'γος, α,να,Η.ά,λζί Αίξνης νίωξ. \ΐί,Ιί^Ί^$,1-' 

ΠΟ. ΈΓ/λ», /Λί) 9Γοι/ε»• σε ^' ά(νω, (Λ•ητερ. ΕΤ/'ε|»Θι ρ^θοί'όί. ('^^ί^-^ || ίί^/•^ 

ΠΟ. ΈΙί^αεν" ττα,τίρΰί ίε |Ιλο; δος εισιοεΓν. ΕΤ. Όϋκ α,ν τυχ^οις» \ί(1,α\\ί3,ί- 
£10. Άλλα τταββίνους α,^ελφάς. ΕΤ. Όϋ^ε τάσ^' όψει τγοτη. 695 |ίί,/ί || ίβ,ί^ 
Π0• Ώ καίτί^"»!*^^»• ΕΤ. Τί ταύτας άνακαλεΓζ, ερζθ(στο? ων ; |ί"5,ί5 ||^5,?- 
ΠΟ. Μίτε^, άλλα /λοι ίτι; "χουΙξί. ΙΟ. Χα^τα ^ο^" "ΤΓχσ-χ^ω, τεκνον', \α,ίί || ί5,<.'»^ 
ΠΟ• Όυκ.ετ εΐ[λΙ ναΐς σός. ΙΟ. Εις ττόλλ' αθλία '^τεψυκ εγω. \α,ί.8^ ίί,ί- 
ΠΟ.*ΌοΗ 7<»^ ε;ς ^^οιας ύβ^ί^ε». ΕΤ. Κα* γοίξ άνθυβρί^ο^ϊΛαι. !3'"^^'"^1ί ^^;'^ 

Πθ• Ποί; <7Γοτε στ'ησα '^ξο ττύξγων'., ΕΤ. ί2ς τί /^ι' ίστορεκ τοι^ε ; 63ϋ|/-5,ίί5 |1 Ιί,ί^ 
ΠΟ. Αντιτά|θ|ΐχαι κτενών σε. ΕΤ. Κά/Λε τοί^' ερω^ ε'ρ^^ε». \ίΙ,ίί || ίί,ί- 

ΙΟ. Ώ ταλαίν ί'γω, τί Ιξά,σεΎ , ω τέκν' ; ΠΟ. Άϋτο στίμανεΐ. \(ί,!ί || ι/^/- 

10. Πατ^ο? οί; ψεν^εα^' 'Έρινννς; ΕΤ. Έξξετω ττξοττα,ς ^ό[Λος. \ί^,ί$\\ ϋ,ί^ 

ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΠ, ΑΝΒ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΛΤΙΟΝ. 

ΠΟΛ. £1 ττόλις. ΕΤ. Μόλων ες Άξγος, ανάκαΧει ν^ωρ Αεξ'/ης. ΠΟΛ. Ειμί, /λυ] ττίνα" ίε σε, 
μητεξ^ αίνού. ΕΤ. Έζώι χθίνος. ΠΟΛ. Έξιμεν' ^ε ^ος μοι είσ-ι^ειν ττάτεξα. ΕΤ. Οι;» αν 
τνγοις. ΠΟΛ. Πά^θενοκς• £ΐ5'ελ<})ας άλλα. ΕΤ. τάίτδ'ε ούδ'ε ττότε όψεί. ΠΟΛ. ί2 κασί^'νιίταί. 
ΕΤ. Τί ανά'ΛαΧεις ταύτας, ων εχβίσ-τος ^ ΠΟΛ. Μήτε^, άλλα /χοι χαΐξε συ. ΙΟΚ. Οιιν γζ 
Ίίάσγω χά^τα, τεκνον ; ΠΟΛ. Οι;κετ{ ε[μί σας τταίς. ΙΟΚ. Ε<? 'ίτόλλα αθλία έ^/ω 7Γε<^-^κα. 
ΠΟΛ. Γαξ ό'^ ί)?ρί^εί εις ημάς. ΕΤ. Γα^ καί ανθυ^ρίζομαι. ΠΟΛ. Που ττοτε στήσει τΐξο ττύξ' 
γων, ΕΤ. 'είς τι 'ίστοξεις με τόϊ'ε; ΠΟΛ. Αντιτά^ο^αα; κτενών σε. ΕΤ. Και έ^ως τούδ'ε εχε; 
εμε. ΙΟΚ. Λ ταλαίνα έ^/ω, ω τέκνα, τί βράσετε", ΠΟΛ. Αυτό σημάνει. ΙΟΚ. Οι; 4>εΐ'|έ<ΓθΕ 
Ερίννυς 'Τΐάτξος ; ΕΤ. Πξόττας ^όμος εξρετω, 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

ΡοίΥΝίοΕδ. Ο Γηγ οίΐγ! ΕτεοοΕΕδ. Ηανϊη^ ^οηε Ιο Λγ^08, οαΙΙ οη 
Ι^επΊίΐ'δ δΐΓ€£ΐιη. ΡοΕΥΝίΟΕδ. Ι \νΐ11 ^ο: άο ηοΐ άϊδίΓεδδ Ιΐιγδβΐί! ΒιιΙ 
Ιΐιεβ, πιοΐ1ΐ6Γ, Ι ηιεηΙίοη-ννΐΐΙι-ΙιοηόΓ ! ΕτΕοοΕΕδ. ΒοραπΙ ΐΗε Ιαηό. 

Ροι.ΥΝΐθΕ5. \νβ \νϊ11 ^ο-αν^^αγ : γεί ^Γίΐηΐ: «ιε Ιο δβε ηηγ Γ^ΙΙιβΓ. Ε- 
τΕοοί-Εδ. ΤΗοΗ ΟίΐηδΙ ηοΐ; οΙ)ΐΗΪΓ.-ΐ1ΐ5Γ-Γ€ς[α6δ1:. ΡοΕΥΝίΟΕδ. Μγ νΐρσΐη 
δΐδΙβΓδ ΐΐιεη. ΕτΕοοΕΕδ. Τ1ΐ€:δε Ιΐιου δΙιαΙΐ πενεΓ ΙιείΊοΜ. ΡοΕΥΝίοΕδ. 
ΟΗ! Μγ δϊδί€Γδ! Ετεοοεε^. λΥΗγ ο&ΐΐβδί ΐΐιου οη Ιΐιεπι, Ι^εϊηο• ΐΗείΓ 
^Γβ&ΐεδί εηειτιγ ? Ροευνιοεβ. Ο ΐΏοΐΙιετ, Ιΐιεη, Γγοιώ ιηε ίίίΓε ίΐιου \νε11 ! 

^ο^ΑδΤΑ. Ηονν ρτεγ εαη Ι εχρερΐεποε ]ογ, πι γ δοη ? ΡοΕΥΝίοΕδ. Ι αητι 
ηο Ιοη^εΓ ίΐιγ δοη 1 ^ο^ΑδΤΑ. Το ηΐ3ηγ αίϊΐϊεΐΐοηδ \ναδ Ι 1)ογπ ! 

Ροι,ΥΝίοΕδ. ΕοΓ ΐΐιϊδ-ιτιαη Ιιεαρδ-ΐπδνιΙΐ υροη ιΐδ! Ετεο€ι.Ε5. Βεοαιίδβ 
Ι Άχη ΐη-ΙϋΓη-ίηδϋΙΙείΙ. Ροευνι€Ε3. [Το ΕίέοοΙαβ.'] Χνΐιετε ΐΐιεη ινϋΐ 
ΐΗοα δίαηά 1)εΓοΓε Ιΐιε Γ3ΓΏρίΐΓΐδ ? Ετεο€ι.Ε5. Λδ Γογ \ν1ΐΒί: ρυτροδε 
3δ1ίεδ1: ΐΐιου ιηε ΐίιίδ ? Ροι,ΥΝίοΕδ. Ι ννΐΐΐ ορροδε πιγδεΙΓίο Ιΐιεε Ιο δΐίΐγ 
ΐΐιεε. ΕτΕΟΟΕΕδ. Αηά θεδΪΓε οΓΐΙιε δΒπιε ροδδεδδεδ ηιε. 

^ο^Α8ΤΑ. 01ι! νγΓεΙοΙιεά ννοΓΠίΐη Ι! Αΐπδ! οΙιϊΙθΓεη, \νΗ8ΐ;νΐ'ϊ11 γεθο? 
Ροι,ΥΝίοΕδ. ΤΗε εΙεεά-ίΙδεΙΓ ννΐΙΙ δΐιενν. ^ο^ΑδΤΑ. λΥΐ!! γε ηοΐ εδΟΒρβ 
γοϋΓ ί&ΐΐιει'δ ουίδεδ.-* ΕτΕΟοι,Εδ. Μ^γ ΐΐιε ννΐιοίε Ιιουδε οοηηε-Ιο-Γυϊη ! 

624. Ιη 1)γ ί3Γ Ιΐιβ ί;Γ63ΐ€8ΐ ηιιη]1)θΓ | Εΐέοοίθδ, δπά ηοΐ ίο Ρο1>ηίθ68. ΤΙιβ 
οΓΜ88., Ιΐιβ ϋηβ ηιη» Ιΐιπδ : ε^ε;^ί• ττα- 
τεξα ίέ μοι ^ος ΙισίΜν. 8θηιβ 1)&νβ δϊηι- 
ρΙγίδ'εΤν. Μυ^βΓανο €θϊ^}Β€{\η€ά,εζίμεν• 
ττατέρα ίε μοι ^ος είσι^εΤ•^. ΜοδΙ βΐΐιΐίοπδ 
αΓΐ6Γ ΟΓΟίΐπδ, αάορίΰά εΤμι' τον ^Ι ττατε- 
ρΛ μοι ^ος εισι^ε^ν, 

6^26. ΑΛ6Γ ανακαλείς Μάι\& 3(1^6(1 γ', 
ννΙιΐοΗ ίδ ηοΐ ίοπηά ίπ Μ88. 

628. Ιη δβνβΓδΙ εάΐΐίοηδ, οορίεϋ 1 1)6- 

Γΐβνβ ίτΟΐη Αΐίΐπδ, συ 18 ρΐ306ί1 1)6ΓθΓβ 
μοι, οοηΐΓίΐΓγ Ιο Ιΐΐβ νβΓδθ. 

632. άυτο σγ)μανε7 Α\άη& 2ΐΙΐΓίΙ)αΐ68 Ιο ^'χρΓβδίϊυη, ϊη(566(1, ιηαγ οοηιβ Γγοιτι θί- 
11ΐ6Γ, ΙΙιοΜ^Ιι οβΓίαΐηΙ^' λΛΪΐΙι ηιοιβ ρίπυ- 
δίόΐΐΐ 1)7 Γγοιτι Ιΐιε ΙβΙΙοΓ. Α^^ΐη, Λΐίΐπδ 
ρρβΗχεδ ΕΤ. ίο νβίδο 655, 3ΐ)(1 ΠΟ. Ιο 
νβΓδβ 636, ίη ννΐιίοΐι 1ιβ ίδ 1)ϋΐ•ηβ οπί ])γ 
Μν*ίδ. ΤΙιβ δβηδβ ίδ §00(1 βίΐΐιβί' ^^η^'. 

633. ερρετω, 3. 5ίι1§. ρΐΚδ. ίπΐρ6Γ3ΐ. 
301. οΓ ερρω, άυΙβπΒ €ΐ αβίΰΐιΐδ έο, Ιΐδδ Ά 
ρ(;οιιΐί3Γ 8ίΓ6ηί5ΐ1ΐ ίπ ίΐ ΙΙΟί Θίΐδίΐγ ΐΓ3η- 

δΐ3ίε(1. Ι^^ί ΙΙιβ ηΐιοΐβ Ιιοηββ ηΐ3ΐι ίηΐο 
€Χ(:τηάαΙΊη^ Ιοηηαιίβ — Ιυ ήΓ€ηΐ€άίαΙΐ6 
άαΜπαϋοη, Αη ίιηρίοιίδ βρεεείι ! ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 634. 

ΠΟ. *Ω? Τ^ιχχ όϋκεθ ά,ιμοίτνιρον τον[Αον α,^γησί\ ^-ψος. 
Ύνΐν ίε ^ξέ^οοσάν (λ,ί γα,Τα,ν, καί θεούς ^Λξ'τυξο^α.ι, 
ίς ατ»/ίΛθς, όιχτρα. 'κά,σγων., Β^ελαυνοι^Λί χβονος, 
ίουλος ως, αλλ όνχ) τοοντον 'ΠΌίΤξος ΟιόΙττον γίγως. 
Κα> τ» σοΙ, ττόλκ• γεν-ητοα, /λ»} (λβ, τονοε ό α,ίτιΖ' 
ονχ^ εκών γαρ ^λθον, άκων α εςελαννοΐΛαί χ^ΰονος. 
Καί σν, Φοΐζ' ανα,ζ Άγυίευ, κα) μ,έλα^ξα χ^οαξετε, 
»)λ»κες θ' οι '/λο». ^εων τε όεζίΐΛΥ)λ α'γαλ^α'Χα' 
ου γαρ όΐ^' ε* /λο» Τίςοσ-ειττεΐν άΟθις έσθ ίι/ίΛαί ττοτί. 
ΈλτΓΐίες ί' οιίττα; κα^εΰόουσ , άΓς ττεττοιθα συν θεοΓς, 
*Γον5 άττοκτείνας. κρατ>7σ£»ν τη<τοε Θηβαίας χθονος. 
ΕΤ.''Ε|(6' εκ %ί^ξας άλίΐθάίς 5' όΐΌ|[Λα Πολι;νείκ79ν τταττηρ 
ίθετο σοι θεία ττ^ονοία, νεικεων ί7Γωνν[Λον. 49 

635 \ί8,ί3 II /5,ίν 

\α,ί8 II ίί,ί- 

\έέ,ύ8 II ?/,ί« 

640 |ί/,ί5|| α,ί^ 

\ί8,α\\ έί,ί^ 

\ί8,ί8\\ ί8,1» 

\ί3,(8\^ α,ί- 

\ί8,ί8^ ί8,ί^ 

645 \ί8,ί8 1|3'<^,/- 
];^8,ί8\\ α,ί^ ΤΗΕ ΟΗΟΓ^Κ, ΑΝΟ ΕΝ01.Ι>Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΠΟ. Ώ.ς το ΐ/αον ά,ιματήξον ζί<ρος τί'χα• οΰκίτι αογήσ-ει. Δε (Λο,ξτύξοιχαί την γαίαν ^ρεψάίτ*» 
/Μ.ε, και Βεους, ως εζελαυνο/^ιαι χβόνος άτιμος, ττίΰ-χ^χν οικτρά, ως ^ούλος^ άλλα ούχ^ι γίγαις 
ταύτου ττίτξος Οί^ιττου. Και εαν τ{ γενητα,ι σοι, ττόλις^ μη αίτιοι ίμί) ^ε τόν^ε' γαξ ουκ εκαιν 
ηλθον, ϊε άκων ΐ^ελαύνομαι χβόνος. 1υ και, άναζ Φοίζί, Αγυίευ, καί μΐλάθξα, χαίρετε, τε ό: 
ϊίλικΕς ίμοί, τε ^εζιμήλα αγάλματα ^ίων' γαξ ουκ οί^χ ει εΰ-τι μοι ττότε αύθις ττ^οτείττειν Ζ' 
μας. Δε ίχτπ'^ες οΰττω καθεϋΪΌύίΤί, αις σνν ^Βοις ττετΓοίσα, αττοκτειναί τόνίε, Κξατήιτειν τ^ίιτί^ 
&ηζαίας χβόνος. ΕΤ. Έζιθι εκ γώξας' 5"ε αλήβως 'πάτπξ θ^ια τΤξονοία ίθετο <γοι- όνομα Πολύ• 
ηΜην^ ί7τώ\υμαν νείκε»ν. 

ΤΚΑΝ8ΕΑΤΙ0Ν. 

ΡοίΥΝίοΕδ. Αδ ηιγ Ιίΐΰοά-δίαίηεοί κννοΓίΙ \νΐ11 δοοη ηο Ιοη^βΓ Γ6- 
ηΐΕΐίη-ΐηΕοΙΐνε ! Βαΐ Ι οίΐΐΐ ΐΗε Ιειηά Ιΐΐίΐΐ ηιΐΓΐιΐΓβά ηιε, αηά ΐΗε Οο(3δ 
Ιο ννΐΐηεδδ, Ιΐΐ3ΐ Ι βγπ άτίνεπ ίΓοηι ιτιγ ίηΙΐΡΓΪίΒηοθ όΐδΙιοηοΓεά, εη- 
<1ϋΓΪηο^ δΐΊ£ΐηη€ίυΙ-ΐΓ€3ΐ[η€ηΙ Ιϊΐ^ε α δίδνε, ίΐηά ηοΐ Ι^ογπ οί Ιΐιε δΕίΓηε 
ίαίΙιεΓ (Ειϋροδ. 

\νΐΐ6ΓεΓοΓε ίί ίΐηγ-ΙΐϋΓΐ Ι^εΓαΙ ΐΐιεε, ηηγ οίΐγ, 1:)1αηιε ηοΐ ιηε, ΒϋΙ 
Ιιΐπι : ίοΓ υπννΐΙΙίησ 03Γηβ Ι, 3πά υπννίΐϋη^ βιώ 1 εχρείΐεθ Λε οίΐγ. 

Τΐιου Ιΐιεη, Ο 1<ίη^ ΑροΙΙο, Οοά οΓδίΓεείδ, Εΐηίΐ γε δΗπΐπεδ, Γβρε γε 
τνεΐΐ — &ηθ 5'ε Ιοο Γηγ εο^υ^ΐδ ίη 3ο^€, ^ηά γβ νΐοΙΐιτι-Γεοεϊνίπσ αΙίαΓδ οί 
Ιΐιε Οοοίδ — ΓοΓ Ι Ι^ποχλ- ηοΐ ννΗείΙιετ ίΐ 1)ε αΐΐοννεά ιηε ενερ 3^ιιϊη Ιο β(3- 
άπεδδ γου ! [/« ίζθϊη§ α•ωαι^.'\ ΥεΙ Ιιορε ϊδ 1)γ ηο ητιε^πδ Εδίεερ — ϊη 
ννΐιϊοΐι Ι))^ ΙιεΙρ οί ΐΐκ:• Οοοίδ Ι οοπήίΐε, Ιΐιαΐ Ιιβνΐπ^ δΐίΐΐη Ιΐιαί-ηιαη 
[ΡοΐηΗηξ Ιυ Εΐ:€οαΐ68.'], Ι δΗ^ΙΙ πιαδίετ ΐΗίδΤΙΐεΙ)£ΐη 1&η(ϊ. [Εχίί Ροι1^η^^68.'] 

ΕτΕοοΕΕδ. ΟεΙ ιΐιεε Γγοιώ ΐΗε τειιίΓη : Γογ Ιΐϋΐγ (Ιϊϋ Ιΐιγ ίδΐΙιεΓ, Βγ 
δοτηε (3ΐνίηε ίοΓεΙίπο\ν1ε(]»^^ε, «ΐνε ΐΐΐεε ΐΐιε ηιιηιε οί Ροίγηίεεδ, ίΗε δγ- 
ηοη3'Γηε οί οοιιίεπηοπδΐιεδδ ! [Εχεηηί Εί6οαί€8 αηά ^ο^ά8^α.'] 634. ΡοΓίΐοη Ικμθ ηιιοίΘδ Ιΐιβ /Έίΐιίό- 
ρϊοΛ οΓ Η6ΐίοί10Γΐΐ8, ίν. ρ. 170, Όυχ όύ- 
τιας η^ '^ Χ}^ξ ^"-^ ^'ψ^ί τοιι^αον αξγήα-ει. 

636. Αΐϋπδ βϋίΐβιΐ άτιμα, ΙΙιϊη^β άίίΗο- 
ηοΓαΙΐ6,\\ηά2\•&ίάχ\(\Ίιν^ ή Ιο 1)β ^^ονριηβιί 
1)γ Ίΐάσχων. θΓθίϊιΐ8, Ι Ιίβΐιβνθ, ίΪΓ$1 'ά\• 
<βΓ6(1 Ιΐιί8 ^νοι•(1, ιηποΐι Γογ ΙΙιθ 1)βΙΐ6Γ, 
ίο άτιμος, 3ζΓ6βϊη§ ννίΐΐΐ εγί, Ιΐΐβ Ι10ΙΏΪ- 
ΙΙΛίίνβ ίο μαρτύρομαι 311(1 Ι^ελαύνο,αα». 

637. Ρον ττατξος Α1(1α8, ηο ϋοΗΐίΙ \}γ 
»η βΓΓΟΓ ίΐΐ μΓθ89, ρΓΐηΙθίΙ ττρος. ΙηδΙθλϋ 
οί)^εχ4)ς Ιΐιβ ΡΙοΓβηΙϊηβ εάίηοϋ 1ι&8 μό- 
λων, 3 νοΓγ $ίη»ιιΐ3Γ Γ6<ιάΐη§ ! 

638. Α1(]ϋ8 «ΤΓΟίθ μή μί^ τόνΫ ά»τ»ί;. θΓθΗϋ3, /Λ^) με σΰ γε τόν^ αιτιω. ΥΕίοΙίε- 
η3ΡΓ, μη με των^ ϊ'Τΐαιτίν. δβνβΓ»! υΙΙιεΓβ 
1ΐ3νβ τίνδΈ ί' ΟΓ τίνίε γ\ 

640. Αροΐΐο 1ΐ3ΐ1 Ιΐιβ ηαηιε οΓΑλί^ίθυδ, 

ΓΐΌΠΙ άγυια, α δίΓίίί, 1)β03Π5β 5«ΟΓΪίΐΟΘ8 

ννθίβ οίϊθΓίίά Ιο Ιιΐιη ΐη ΐΗε Ιϋ^ΐι-λ^-^^^β 
«ηά δίΓβκΐβ, (ΐΓδί Λΐ ΑΐΙΐθΠδ, 3η(1 ΣίΓΐβΓ- 
ννδρϋδ ϊη οιΙη'Γ οίιϊβδ οί ΟΓβεοβ. 

641. ΑΙάπδ ΐη Ιΐιίδ νβΓδΡ, πδ ΐη Ηθ<*. 
334, β(1ΐΐβϋ όυμο). ΡοΓδοη, ιηίδΐίΐΐΐ'.π!; ΐη 
Ιΐϊίδ ΐηδίϋηεβ 641 Γογ 642, Γθίετδ ίο Ιτΐδ 
ηοΐο ΐη ΐΐιβ Ηέοηΐ)», 3ΐ ν. 338 ίοΓ 334 ! 

644. δβνθΓ&Ι ΜΗν*). Η&νθ θτ.ζαίχν. 

645, Α1(1π3 ΐηοοη8ΐ(1ρΓ3ΐ6ΐ>' Ιΐίΐ$ ί?ίλθ\ 50 647. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Χϋ. Κάδμος ψολε τανίε γ^ν [Στρο^ί•] |- ^|ν^ ν^ «||- ν-|- α' 

Ύνριος, ω ΎεΤξΆσχΒλ^γίς |ν ^ ν|- ν||- ν|- 

μόσχος α,^ά,μα,στον νΐίσημ,οί, |- ν ν. ^||« _|« _||« η/ 

ίικε. τίΚίσφό^ον ^Μσα 650 |" « « -||^ -|"^ -||^ ^ 

χριησμονί ου κατοικίσαί |- ^|- ^||- ^|- ε 

τΓΕ^ία /ΐΛΐν το ^ίσφατον |ν^ ^ ^|_ «||- ^|ν* ^' 

χαλλί'ίτότοί,μος ί/ίατος »'»« ^ε |_ ν^|ν^ ν ν^||« ν >^|«^ ν^ « ^ 

ΐΌΤί? ίντέξχεται γν.χς 655 |« « «|- «||- ν^- « 

Δ'ιρκΛς χλο-ηφοξονς ' | — Ι"^"!!^" * 

χα* βα,^υσ'^όρονς. |~"ΐ "^Ιΐ ^ 

Βξόμιοί/ 'ίν^ΰί τέκετο |ν. « ν|- κ^||« ν ^/ ^ 

μάτγιρ, Διός γάμους, Γ "Γ ~Ιγ~ " 

χισσος ον ττεξίστεφτις 660 1- ^[- ο^Ι]- ^]- ς 

Ιλίκτος ει;θϋ? ετί |3ξε<ρος |ν^ -|ο _||ν^ ^ «|« ν ο 

χλονιφοξοισί)/ ερνεσιν |>^ _|ν^ _||« _|« « «ττ 

καταιτκίοκτιΐ' ολ^ισ-ας ενωτίσε, |^/ _|ν,/ _||ν^ _|^ -||^-|«ω ^ 

βάκχ^ιον χ^όξενμΰί |~ "^|~ ^11" ^ ^ 

'ΤΓΟίξ^ένοκη Θη^αίαισ•» 665 |- "^1- ^}1 ^ τ 

χα» γννοίΐζ)ν Εν'ίοιις. |_ ν|- ^^||- ^|- ι; 

ΤΗΕ ΟΚΒΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟΙΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋ ΑΤ10Ν. 

ΧΟ. Τάνίε ^/αν Τύρ{0? εμίΚε Κά5/>ιος, ω τετ^ά<Γ«ελ»?/αόίΓρζθς 5'/κε ττΖίχήμα, α^άμαστον, ϊι^Όύ^α 
'η\εσ-<ρορον χ^ξήσ-μον,όυ το ^εσ<ρα,τύν χξϊ)3•ε μιν Λατοίαίιταί 7Γνξό<\>$ρα <7τε^ία Άονων' γε ίνα καλ- 
\ί7ΤΟΎαμος νότις ύδατος ΑΐξΛας εττίρχετα; χλο«<|)θ§οι>ς κα» βαΒύδ-ττορους γύας. Ένθα μά,ΎΥίρ, 
γάμοις Διο?, τέκετο Β^ό^ίον, όν εύθι;^ ττεξίσ-τε'ρπς κίσσος ενί•τΐ3•ε, ελίκτος έτι /5ξέ<|)ος, όλ€ίσα? 
γ\οη<^ο^οί<τί καταταίοίσ-ι έρνεσ-ί, γορεύμα βάκχ^ιον θη^αιαίΰ-ί τταρΒενοία-ι και Εύϊαις γυναιξί. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Οκοκυδ. Το Ιΐιΐδ ΙβΓΓίΙΟΓγ ίΓοηι ΤγΓβ οαπιβ ΟαεΙίηυδ, ΒοίοΓε-ννΗοιη 
ΐΙΐΘ ςυ^ϋτϋρβά ΙιείίεΓ θΐ^ 1)6η(1 ννΐΐΐι Γ&11 δροηίαηροϋδ, τεηί^εΓΐη^ 80- 
€0ΓΏρ1ΐ§Ιΐ6(1 ΐΐιε οΓ^οΙβ, ίη ννΐιίοΐι Ιΐΐ6 θίνϊηθ-ρΓορΙιεογ 1ΐ3(1 ΓοΓέΎναπιβά 
ΙιίΓη ΙοοοΙοηίζε Ιΐΐ€ νν1ΐ6ίΐΙ-37Ϊ6ΐ(1ί秕 ρΐαΐηδ οίΐΐιε ΑόηΪΒηδ — 5'6δ,\νΙΐ6Γβ 
Ιΐΐ6 οΙΐΓ^δΙ:3ΐ-§Ιί(1ΐη^ ουΓΓβηΙ οί ϋΪΓοε'δ δίΓβαπι \ν3ΐ€Γδ Ιΐιε βολνβτν ίΐηά 
άίερ-ΤαΡΓΟλνεά ιηί?α(1ο\νδ. 

Ηεπε ΓΩΟίΐΊβΓ-δέηηεΙε, όγ οοηοβρίίοη ίΓΟπι ΙαρΐΙεΓ, ^ανε-ΒΐπΙι-Ιο 
ΒαοοΙιιΐδ, λνΙιοΓΠ ίηείΕΐηΐΙγ ύιβ ννΓ€3ΐ1ι-1\νΐηΊη^ ϊνγ οονεΓεθ, Ηίΐνϊη^ 
Γουη(1 Ιιΐηι οίαη^ \νΙιΐ1δΙ 3ίΐίΙ » 1)ίΐΙ)6, 1>ΐ6δδΐη§^ ίιίπίΐ λνίΐΐι ίΐδ ενθΓ-νβΓ- 
ά&ηί; δΐιαθγ 1)ΐ•ίΐηο1ΐ6δ — & ^ο^ουδ-ενεη1: 0€ΐ6ΐ)Γ£ΐΐ€(1-\νϊ11ι-ί€δΐ:ΐνε-Γ€ν€ΐΓ^ 
\)γ Ιΐΐ6 ΤΐΊ6ΐ)3η νΪΓ^ΐηδ αηά ΒβοοΙι&ηΒΐί&η \\'0Γη€η ! 

649. ά,Ημαί-τον 7Γεΰ■ημα^ €0811171 ίηάόΐηί• \ \Ώ 3 νθΧγ ίΐΟβ ΤΓ3η!ίΐ3ΐίθη,\ΛΊΓΐΓΐΐ ΜΤΟΠΜ 

(χιτη, 3 ίτθβ-ννίΐΐ ρΐΌθπηιΐί3ΐίοη. 1)β ίθΓθίΰ:η ΐο Ιΐιβ ρΐβη οί" Ιΐιΐβ \ΥογΚ. 

651. ΑΙίίΐΙδ 1ΐ3« }ίατα)κηα-ε, \ν1ήθΙΐ 18 3ΐ- ι Μ88. 311(1 ΡίΙίΙΐοηϋ ΐ1ί83ζΓ€6 ίη ΐΗθ ίβχΐ. 

50 ίοιιη(1 ϊ«ι 8βνβΓη1 Μδ8. δοιτίίί ίηϋθθίΐ Ι 658—659. ΤΙΐθββ 1\νο νβΓδε» 1ΐ3νίί 
1ΐ3ν6 κατα'κί^ε — Λίκΐ ^'θΐ Ιΐΐ6 8εΙιο1ί3δ( ' ^^ϊΐΗοϋΙ ί1οηΙ)1 1)β6η (3Γ63(1ίυ1Ι)^ Ιννίδίθΐΐ 
Γθ3(1 κατοίκίΓαί. ' 311(1 ηΊ3ης1ε{ϊ : νΗΓΪοπδ ι•θ3(1ίη§8 3Γβ 

652. ν3ΐο1ζί?η3θΓ 3η(1 οΐΐίβίδ βιΐίΐίίίΐ ^ΐνβη, ηοί ννοπίιγ οίηιεηΐίοη. 
ττυξΟ'ρόξα ^όμοον εγ^τησε. \ (ίξίΧ. Λΐίΐπβ ηηά Ιΐΐβ ^ίθηβΓβΙίΐ)^ οΓ 

651; — 657. 1ΐ 18 ϊιιιρο85Ί})1β ίο Ιπιιι- Μ88. Ιι^νε )5ακχεΤον Γ<ιηΙΐ3ΐ7 Ιο Ιΐιβ ηιβ- 

δίβΐβ ΐΙίΡδβ ίΌΐΙΓ νβΓ808 ΙίΙθΓΛίΙν ί»1) 38 Ιο Ιΐ'β. ΒΐΐΙ ν\1)31 0311 ννβ 83^ 111 ϋβΓβικβ 
ΙιιβΚο δΡΐίΧβ ϊη Εηςίΐδΐ). ΤΙίΟ ίηΐΐΐΐ Ϊ8, ! οι μά.τνρ<> Αιοςγάμοις 111 νθΓββ 659 ! 
€ΙιοΓ3ΐ Οϋβδ ίη §βηβΓ3ΐ ηιαΚβ αΐ 1)6δΙ | 666. Έυίοις κ Άΐνηο^ί ίίοη^ΐ'Ά\\γ ^ιν^η, 
ΙΐΜΐ 3 δΟΓΐ οί 1)βννΐίο1ιβϋ ρΓ086, βχοβρί ννΐιΐοΐι ΑΙ(1π3 οΙί3η§θ(1 Ιο Έυζοίοις. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 667. 51 

*Έ.ν&α φόνιος ιην ^ξάκων [^ΑντισΤξοφ^.^\- ^\'^ ^ ^\\- ^\- α' 

'Άρίος, ω(χόφρων φύλαζ, |« « ^/|_ ι^||_ «|_ 

ράΐΛΟίΤ εννόξΟί και ξεε&ξΰί |- \ι/ <-> «^ |^ -« _||»^ γ^ 

χλοερά, ^εργ[Λθίτων κ.θξΰα(η 670 |^ ^ •^ -]|" - ρ' -[[^^ ^ 

Τΐολνπλάνοις εττισκ^ττων' |ν ^ ^|_ ν^||_ «|_ / 

ον ΙτΓΐ χεξνι^ίχ,ς (Λολων |« ν. ν^| _ .^||_ ^|_ ζ 

ΚΛσ(Λος ωλεσε [Λα.ξμα.ρω, |- "|- ^^ *^||- *^|- •/)' 

κροίτα φόνιον όλεσίογιρος |- ν/ ν « ^^ |« ν */|- ^^ ^' 

ωλενιχς ^ικων βολχΐς, 675 |" *^|- *Ί|- ^\- ι 

Δίας ά/ΐΛατορος | — |*^-Ι|«« ^' 

Παλλαίος φραόαΐς Ι" *^Ι~ ^11" λ' 

γαττετεΤς ^ίκων Ιόόντοι.ς }- ν|- ^Ί|- ν^|- ^ ^' 

Ιις βα,^νσττόξονς γνοίς' Ι" ^|~ ^1!" *^|~ "^ 

Ένθίν ι^α,ν'τικε γοί 680 |- «-|- ^||- «^1- ξ' 

νάνοτίλον όψιν ύττε^ οίΧξων |« -|^ - |« ^ «Ι^' - ο' 

ορών ν^ονός' φόνος ΟΕ νιν |^-|ν- «-|ν« .3"' 

σι^οίξόψξων ζνντί^ε γ ^ φίλα ττάλίΡ* |« -|^ -||ν^ _|^^_||ν_|ν^ν / 

α,ψατος ί' Ι'^ενσ-ε |"^|~ ^||~ ^ ί'* 

Τ'αΓαί', α »»> Ινείλοισι 685 |- ^|- ^Ι| ν^ τ' 

οεΓ^εν ά,ί^ερος ττνοα,ΐς» Ι- ν) - 1^ - Μ - ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Ένθα «ν φόνίος ^ξίκων Άρεος^ ώ/ίΐο<ρρα>ν <ρύ\α,ζ, ττοΚΰτϊλανοις χοξαία-ι Ηξγ(Λατων εττίσκοττοον ένυ- 
ίρ* νάματα ααι χΧόερα ρίεθξα' όν Κ.ά^/Λος, μόλων εττι χ^ίςνιζαζ, άΧεσε μίςμαξω, ολε3•ι&τΐξος 
^κων ωλενας βόλαις <ρόνιον Κξάτα, ^κων εις βαθΰττΐοξους γυας, <ρρά^αις Αίας ΠίλλαΙ'ος αμάτο' 
ξος^ οδόντας γάττετεις. Ένθεν γα εζανήκε όψιν ττανόνλον ντπξ άκξχν ορών χβόνο; 5'ε σ-ι^άξο^ρων 
<ρόνος ζυνή^ε νιν ττάλιν <ρί\α γα* 5'ε ε^νσε αίματος γαιαν^ α ίεί^ε νιν ευειλοίτι τηόαις αιθέρος, 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤ10Ν. 

ΗβΓθ \ν38 ίΐιβ 1)1οο(3-ΙΐΊΪΓ§Ιγ (ΪΓβο^οη οί Μ^Γδ, 3 δΛνβ^ε ^υπΓθ, \\'ΐΐΗ 
ννίθε-ΓοΙΙίη^ Ι3ίΐ11δ ίη 1ιΪ5 νΐδΗ^^ε-δοοΙίεΐδ, \ν3ΐοΙ]ΐησ-ονρΓ Ιΐιβ Ιίηιρϊά 
ίουηΐ^ίηδ ίΐηοΐ ΐΗε ^παδδγ δίΓβ^ηΐδ : Ιιΐηι Οαθηηυδ, ΙΐΒνΐη^-^οηε Γογ ν,Ά- 
ί^τ-ΐθΓ-Μν\ί\οη, δΐ6\ν ννίΐΐι ίΐ Ιιυοτε-δΙοηε — Ιΐιε ΗβδίΓογεΓ-οΓ-ΐΙιε-Γηοη- 
δΐ€Γ 3ρρ1)^ίηί^ ηΐΕηυίΐΙ-ΓοΓοε λνίΐΐι 1)1οννδ ίο ΐΐιε ^οΓ6-1)6δη[ΐ6αΓ€(1 1ΐ63(ί, 
ΟΒδΙίηδ: ϊηΐο (3ί?€ρ-ίυΓΓ0\\'6(1 βεΐίίίϊ, 1)γ ΐΐιε ηοΐνίοβ οΓ Ιιεανεπίγ Ραΐΐαδ 
1)θΓη-\νίΐ1ιουΙ-£ΐ-ΓΏθΐΙΐ€Γ, Ιΐιε ΙεβίΗ ΓειΙΙβη-Ιο-ΐΙιε-σΓουηά. 

ΤΙιεηοε Ιΐιε ΕειγΙΙί δεηΐ ΓογιΙι ά δρεοίΗοΙε ΐπ-εοΓηρΙί^ΐε-αΓηιουΓ αΙ)ον6 
Ιΐΐ6 Ιιίσΐιβδί ΓΪίίιΰ^εδ οί ιΙί6 ί^ΐεΐ-ΐρ : Ι^υΐ: ϊροη-ΐιεαπεόΐ δίαυο^ΐιίει- ιηιΐΐείΐ 
ΐΗείΏ δδ^Εΐΐη \νί11ι ΐΙιεΐΓ Βείονεοί [τιοιιΐό ; 3Πί1 δοπίίεά ννϊΐΐι 1)1οο(1 Ιΐιε 
δοϋ ί\\?ίί \\Άά 8ΐΊε\νη ΐΐιειη Ιο ίίιε οίε^π ^'αΐβδ οΓ ^ιγ ! 

667. ΤΙιβ <ΐΓ32οη ΙιβΓβ ιηβηΐϊοπθχΐ, Ι ίΐιονϊίγ οίηΐΒπγ Μδ8. ΟΓΟίΐϋδ, άλεν»;;. 
λν&8 (1ΐ6 {:;ιΐ3π1 οΓ Γοηη(3Ϊη8 δΐΐίϊ ροο1« οΓ[ Ηβηιοδ, ωλεναίν. 

λν^ΙθΓ 830Γ6(1 ίο Μ3Ι•, ΐπ 3 ζΓΟνβ η03Γ 676. Αδ 5οηΐρ Γοριιΐ/Τίίνθ 506ηΐδνν3η(- 

ίο Ιΐιβ ρΐ30β λνΙΐΡΓβ Ιΐιβ ΙιβΐΓβΓ 1)3^ ΐ3ΐί) ΪΠ2, Βηιποΐν ΐπδθΐΐβϋ ^-^ηΓίοτ Δία;. 
^οννη. Αδ βοοη «δ Οβάιτιιΐδ ηηίϊθΓδίοοίί 682 — 68:5. ΑΙ(1α?^ 3η(1 ΛΙίϊδ. 1ΐ3ν6 σ-ι- 
οη ΛνΙιαΙ βροί ΐΐ νν3$ όεοΓββά Ιΐβ δΐιοΐΐΐά ^αρό<ρξθύν ?έ νιν <ρ6νος ττίλιν ξυνη^^ε <ρίλα γάί. 
1)ηΐΜΙιί8Γίΐ5',Ιΐρ ΗΐίρλίοΙίθίΙλΙΙ Ιιΐδ οοτη- 0<ί(1ηιιΐδ ΙίΛνίηχ ]<ί||{Ηΐ ίΐίο (ΐΓ3::οη, Ληά 

ρΗΟίοηδ ίοΓ \ν3ίΡί•, ίο ρΓθρ3ΓΡ Ι)}^ δ3ΓΓί- δοννπ ίΙΐΘ Ιί^ΟίΙΐ, 30 3ΓηΐΟ(1 ΙίΟδΙ δρΓ3η)5 

ίΐοβ ίο ίΙΐ3ηΙί ΑροΙΙο. ΤΙΐΡδβ ΐΐιβ (Ϊγ^^^οπ ημ: Ιΐ)ίο ίΐιο ηιϊοΐϋί οί' ννΙποΊι 1ΐθ Ιΐιιβνν 3 
(1βνουΓ6(1, ζχ\ά νν.ΐδ Γοβίΐΐηί; οιι ΙΙιθϊγ δίοηθ. Ηοιεπροη ΙΙιβ \νηΓηθΓδ ίπι•ηρ(1 
ββδίι \\1ιβη 03(1ίΐιηδ Γ3ΐηε πρ ΐη δ63ΓεΙι Ιΐίεϊι ηηυ^^ οη οηβ ίΐηοΙΙΐΡΓ, αικί 3ΐ1 ί'βΐΐ, 
οΓΐΙιβΓΠ. Ηολν ηπΓοΓίιιηβΙε! ! βχοβρί δβνβϊΐ, \ν1ιο 3Γΐ6Γ\ν3Γ(1δ 3δ3ίδΐεά 

675. ού\ίνας ^ίΜ,-ύν βολαΧς^ ΐΗτοιοίτΐξ Λίϊ ϊπ 1)ηίΙ(1ϊηί; ΤΙίβΙχ'δ. 
αΓηι$ ίνϋΐι 1)Ιοιν8. Δίχε»ν ίδοίΐεη ηβεθ ίοΓ | 685. ε:;Ηΐλ;ι^ίίθΓ 1υ>:λ.ο;ί•ί,ί8αη 3Iη6^«^• 
βάλχαν. ΑΙάαβ εάίΐεά «λε'να»; οη ΐΐιβ εα- ιηεηΐ οί Μυίςνανβ. 52 687. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Καί σί, τον ττξΟίΑΟίΤΟξος 
χους <7Γοτ εκγονον 
Ε'ττα.φον, ω Δίο^ γίνί^λον, 
ΐκαλεσ , εκαλεσα βα,ρζα,ξω /3οα, 

/3αθ;> βα,^ί τάνίε 7*''ί 
σοί νιν εκ,γονοι κτκτοίν, 
ά. άιωννίΛα ^εα.), 
Τίεξσεφοίσσχ αα,ί φίλ» 
Α(χ•[χ.α.τ'ηρ θεα, 
νταντων α,νοίσσ-α, 
ΤΓΛντων σε γοί τροψος, 
ν,τνισαντο' '7τέ(Λ'7η ττυξφόξους 
Λ/εαί ΰί[ΛνρΛΐ τα,όε γα. 
ίτάι/τα σ ευΐΐετγι ^εο7ς. [Έ9Γύ;5θ?.] 690 695 ΓΟΟ ΕΤ. Χωρεί συ, αοΛ κο^/,^ζε τον Μβνοικεα^ς 
Κρεοι/τ , α,όελφον μ,νίΤξος Ιοκάστιος ε/ζ-ίς, 
λέγων τάα , ως οικεία, καΐ κοινά χβονος 
^έλω 'ΤΓξος α,ντον ^υμ,ζαλεΤν βουλευι/ι,α,'τα, 
'ΤΓξΐν εις {χοίχνιν τε καί οοξος τά,ζιν [/,ολεϊν. 705 --|"-ΙΙ"" 

- -II- -ι- -11- 

-Η-"ΙΙ-"|-* 

-^|-^||..ν|-* 
. ν|_.||_.|-* 

— — ρ-* -\\^ 

'--Ν-ΙΙ"-|- 
Ι-Ν-ΙΙ--!-- 
I-"!--!!-"!-* 

Ι--|--ΙΙ-Ι-ΙΙ"-|- 

Ι--Ι-Ι1--Ι-ΙΙ--Ι- 
Ι-Ι-ΙΙ--Ι-ΙΙ--Ι- ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋ ΑΤΙΟΝ. 

Και σ-ε, τον ίκγονον ττότε 7Τξθ(Λάτοξος Ίους., ω γενεθλον ΔιΌς, Έτταφον εκάλεσ-α, εκάλεβ-α ^άρζα- 
^ύΰ βόα, /&;, βί^ζαξοίς λίταις, βάβι, βάθι τάνδΈ )/αν, (τοι ίχγονοί κτίίταν νιν, ά ^ιάινυμοί θεαί, 
Πε^σ•εψάσ•<Γα, και ^ι'λα ΒΊα Δα^αάτ»!^, ανάσσ-α ττάντων, 5'ε ^/α τ^όψο^ ττάντί^ν, κτησάντο* 
'ΐτεμ.'ΐτε ιτύξ<ροξους ^εας α^ύναι τψ^ε γα., δ'ε ττάντα εύττετ» θεοίς•. ΕΤ. Χώξΐι σν, και κόμιζε 
τον Μενοίκεως Κξεόντα, α^ίλ<ρον εμης μήτξΐς Ιοκίστνς^ λίγων τάδ'ε, ως 2τελω ^ύμζαλειν ΐτ^οζ 
αύτον Οίκεία βουλεύματα και κοίνα χβόνος, ττριν μόλειν εις τε μάχνν και τά^ιν ^όξος., 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Αηά υροη Ιΐιεβ, ΐΗβ οίΤδρΓΪη^ οί οΜ οι οογ πι^ΙεΓη&Ι-ΒηόεδΙοΓ Ιο, 
Ο ρΓο^εηγ οΓ ^υρ^(;€^, ΕραρΙΐϋδ Ιιανε Ι οαΐΐβά — Ι Πάνε οαΙΙεά ΐη & ίο- 
Γβί^η 1οη§;υ6 — Άγ, \ν\ύι ίογ^Ί^η ρτΆγ€ν&, οοιπθ, οοπιε Ιο (Ιιϊδ \Άηά, ύ\γ 
θεδοεηάίΐηΐδ Ιΐ3νε οοΐοηΐζεά \{, ίη λνΗϊοΙι Ινν^ο Οοθίΐεδδεδ, ΡΓόδεΓρϊηε, 
αηά ΐΗε (]ε3Γ Οοάίΐεδδ ΟεΓεδ, €[ηεεη οί 2ΐ11, δϊηοε εαΓίΙι ηαΠυτεδ &11, 
Ιι&νε βχε(1-ίΙιεΪΓ-2ίΐ30ΐΙε : δεηθ ΐίιε βΓε-1)εΒΓΪη^ ΟοάοΙεδδεδ Ιο δϋΟΟΟΟΓ 
Ιΐιϊδ Γεαίω — Γογ ενεΓγ ΐΐιΐηρ^ ΐδ ε3δγ Ιο Ιΐιε Οοθδ, 

ΕτΕοοΕΕδ, [^Εηίβήη^, /οΙΙοινεά ύ^ α Μ688€η^£Γ, (ο ζνΗοηι Ηε δρ^«Ατ5.} 
Οο ΐΗου, αηά 1)Γίη^-ΙπΐίιεΓ Μβηοεοευδ^δ δοη Ογοοπ, Γπγ ιηοίΗεΓ ^ο- 
οέδία'δ 1)ΓοΐνιεΓ, Ιεΐΐϊη^ ΙιίηΓϊ Ιΐιΐδ, ΐ\\3ίί Ι ννΐδίι Ιο οοηίεΓ ννίΐΐι Ιιιιτι οη 
ρΓΪναΙε ιΠδΙΙεΓδ αηά οη-ΐ1ιϊησ8-οΓ-ρυΜΊο-οοη€εηι Ιο Ιΐιε δίαίε, 1)είθΓ6 
ννε ^ο ίο Ι33ΐ11ε &η(1 ϊηΐο Ιΐιε Γαηΐνδ οι νν^Γ. 687. Αηΐ388θΓ§Γεαΐ6Γηοη86η8β 11)3η 
11)Ϊ5 Εροοίβ οοηίίΐίηδ, οοιιΜ 1ΐ3ΐ•(ίΙγ 1)β 
6χρΓβδϋ6(1 ίη 3η οςηαί ηυηιΙ)βΓ οΓνιοι (Ιδ. 

689. 8οηιβ 3θθουηΙ οί" Ερ3ρ1ηΐδ, 3ηά 
οΓΙιίδ πιοΙΙιβΓ Ιο, νν38 ςίνεη ία ΙΙιεηοΙβ 
ηΐ νβΓδβ 255. 

69ο. Ροΐδοη δίί^δ, " ΤΙιβ 8ο1ιο1ί3δΙ 
ΐ'63(1 σ-Μ νιν Ικγόνω, \νΙιοηι ϊΓ ννβ ΓοΠονν άί 
^ιν'^νμοι ιη;ΐδ(, \νίΐ1ι δοηιβ Μ8δ. 3ηά 6- 
ίΐίΐΐοηδ, 1)0 ι1ΐ6 1 03ί1ϊη2 ίη Ιΐιε ηβχΐ Ιίηε." 695—696. Βγ ΡΓΟδθΓρΙπβ 3ΐΐ(3 Οέΐ'ββ 
ΐη2ίγ ρΓοΙίδΙ)!}^ 1)β ηΐθβηΐ Ιΐιβ άίνβΓδΙοη ο( 
Ιιηηίίη^ Άηά βηιρ1θ}'ηΐ€ηΙ οίΊιιΐ8ΐ)3η(ΐΓ)^. 

698. ττάντων δΊ γα τροψος,/υτ ΐΗβ Εατίΐΐ 
Ϊ8 ηΜΓ5β(θΓ ηου.η8ΐΐ€τ) ο/αΙΙ ΙΗίη§8. 

699. 86νβΓ3ΐ θϋίΐίοηδ ίζϊνβ εκτίσ-αντο, 
\}\ΐί Μδ8. εκτήσ-αντο, ννΙιίοΊι ΡοΓδΟΠ, Ιβ- 
^β^1:ίη§ιι1θ 3υ^ηΐθηΙ,3(1υρΙ«ίΙ. Ρογ ττυξ• 
<ρόρους, βτ6•1}6αΗη^, ηΐ3ηγ οορίεδ 1ΐ3νβ 
7ίυζο<^όζους,βΐ6•1)6ατίη^•, ΟΓ υ}Η€αΐΊ)€αήηξ, ΦΟΙΝΙΓΣΑΙ. 707. 

Κα» 701 νο^ω» σων αόχβον Ικλυα παξων' 
ορω γα,ξ άντον ττζος άό^ους στειχ^οντ Ιι^ους. 

ΚΡΕΩΝ. 
Ή 'ίτόλλ* εττϊίλθοί', Ιισι^εΐν Χξήζ(ύν σ , α,νοίζ 

ΕτΒοκλεες, ττεξίζ 5ε Καοιχε^ων ττνλΛς 
ψνλακάς τ έττίίλθοί', σον ^ε{Λθίς ΒτηξωΐΛίνος• 
ΕΤ. Κ(χ) (ΛΎΐν εγω σ εχξΐ^ζον εισι^εΐν, Κ^εοι/' 
•ττολλω γα,ρ ενρον ενάεεΐς αΐΛλλαγα.ς, 
ως εις λόγους ^ϋνίίψα Πολϋνείκει ^λολων. 
ΚΡ. "ϋκονσοί (Λεΐζον α,ντον τ) Θ>3^α? ψζονεϊν, 
χηοει τ Αοξάστον κα* στξοίτω ίτεττοιθοτα. 

Αλλ εις ^εονς χρη ταντ ά,νίχ,ρτν}σοίντ £%£»>'' 
Ά 3 είΛΤΤο^ων /Ααλίστα, τα.ν() 'γικω φροι,σων. 

ΕΤ. Τα τΓοΓα τα^τα ; Ύον λογον γοίξ άγνοω. 

ΚΡ. Ηκε» ης οαχι/,ά,λωτος Αργειων ττα^α. 

ΕΤ. Αεγεί σε ο»; Τ4 τά/ν εκεΓ νεωτεξον\ 

ΚΡ. Μελλείΐ/ 7Γερί| ^ιικνοΓίτι Καί|ίΑείί<;ν 9Γολ»ν 

οττλοις ΙλίΙείν α,υτίκ. Αξγείων στρατοί». 53 710 15 720 - -ι- -11- -1^-1^-1- - 

""-|*'"1Ι--Ι^ίΙ--1"" 
--|"-||"-|"-ΙΗ-|-" ^ - ^ _ ν^_ ο _ι« _ _ _ κ^ _ _ _ μ^ _ κ> _ >^ - > _ΐν ν -Ι« ν^- |ν^ « ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Και Ύοι 'ττάξΰΰν εκλύει (χόχθον σων ττό^ων" γαρ οςω αύτον σ-τειχ^όντα ττρος εμονς δόμους. ΚΡΕ- 
ΛΝ. Η εττγιλθον ττόλλΛ, χρήζαιν είσί^ειν σε, άναξ Ετεοκλεες, 5ε εττόλθον ττε^ί^ ττυλας τί <)?ύλα- 
κας ΚαδΊαεί^ν, ^νξοόμενος σον ^εμας. ΕΤ. Κα» ,α»ν έ^/ο) εχξ^ιζον είσι^ειν «τε, Κρέον* ^α§ έιίρον 
ίίάλλΛ)/»!; τΓολλάΰ ενδ'εΕί^, ως μόλων ζυν'-,^Ά εις λόγους Πολυνείκει. ΚΡ. Ηκούσα αύτον <^ξόνειν 
μίίζον η ®ήζας, ττεττοίθοτα τε κιό^ε» Α^ξάστου και στξάτω. Άλλα. ταύτα χξ» εχειν αναξτη• 
σίντα εις'^εους. Ά, 5'ε, μαλΙστα εμττο^ων^ ταύτα ηαω <ρράσων. ΕΤ. Ποία τα ταύτα; Γαξ 
άγνοοο τον λόγον. ΚΡ. Τίς αιχ^μαΧώτος τίκει ητίξα ΑξγεΙων. ΕΤ. Δ» 5ε λέγει τι νίωτεξον το/ν 
«κει; ΚΡ. Ιτξίτον Αργείων μίλλειν αύτικα ελίζειν ττόλιν Καδμείων ττυΜοΊσι οττλοις ττε^ί^. 

ΓΙΙΑΝ«!Ι.ΑΤ10Ν. 

ΥβΙ Ιο! Ηρίί)•): 3( 1ΐ3η(1 Ιΐε 8ρ3Γ€δ Ιΐΐβ ΐΓ0ϋΐ3ΐβ οί Ιΐιγ δίβρδ; ίοΓ Ι 
ρ€Γ06Ϊν6 Ηΐηι 3Γΐν3ηαΐηϋ ΐοΗ&ΓοΙδ Γηγ πίΕίπδϊοη! 

ΟκΕΟΝ. [Εηί€ήη^.'] ΑϊΐδυΓ6(1Ιγ Ι Η^νε νΐδΐΐεά πΐίΐηγ ρΐαοεδ, οίεδΐπη^ 
Ιο δ6ίί γου, Ο Ιζίηΐί ΕΐέοοΙβδ, 3ηθ Ι Ιιανε Ιιεεη Γουηά Ιο Ιΐιε ^ίΐΐβδ 3ηά 
^ϋΒΓ(]δ οΓΐΙιε ΤΗεΗθπδ, Ιοοίίΐη^ Γογ γουτ Γη33€δ1γ. 

ΕτΕοοίΕδ. ΑπΗ ΐπίΐεεά Ι \ν3δ 1οηι;ϊπ^ Ιο δεε γοιι, Οτέοη ; ίοΓ Ι 
Γοπηίΐ Γε(*οπ€ΪΐΪ3ΐΐοη 3ΐΐοοεΐΗεΓ ίΓηρΓ3εΐΪ€3ΐ)1ε, \νΐΐεη οη Γπγ οοιηϊη^ 
Ι εηίερεθ ϊηΐο οοηΓεΓεηεε \νϊΐ1ι Ροΐ^^ηίοί-δ. Οκεον. 1 1ΐ3νε 1ιε3Γ<1 ΛαΙ 
1ιε"πιεΗΐΐ3ΐ«:'δ δοΐϊΐεΐΗϊη^-ΙιΊ^ΙιεΓ Ιΐΐ3η ΤΐΊεΐ3εδ, οοηίιοΐΐηρ^ ίη ΗϊδΒΐΙΐαηοε 
ΛνίΐΗ ΑΗΓ3δΐυδ, 3ηά ίη Ηίδ 3ΓΓη5Γ. ΒυΙ ΐΗοδε ΐΠΐπί^δ ίΐ 1)ε1ιονε8 υδ Ιο 
Ιιοΐθ ίη-είερεηθεηοεοη ΐΐιε Οοθδ! \νΗ3ί οΪΓουηΊδΐ3ηοεδ, ΗοννενεΓ, 2ΐΓβ 
ιηοδΐ-ίη[ΐηΊεΓΐΊ3ΐεΙγ 1)εΓθΓε ιΐδ, \ν'\ύι Ιΐιεδε 3Γη Ι οοητιε Ιο 30(:ιιΐ3ΪηΙ γου. 
ΕτΕοοι,Εδ. ΟΓ ννΗβΙ (ΙεδΟΓΪρΙΐοη 3ΐ•ε Ιΐιεγ ? Ρογ Ι οοΓηρΓ€ΐιεπ(1-ηοΙ γουτ 
τηεΒπϊη^. Οκεον. Λ ρΓίδοπεπ ΐδ ΒΓΓΪνεοΙ Γγοπι Ιΐιε ΑΓμ;ίνεδ. ΕτΕΟΟί,Εδ. 
Α^^εΙΙ, Ληά 1)ΓΪηο[δ Ιιε πηγ ηε\νδ οΓ ΐΗε ορεΓ3ΐίοηδ ίη-ΐΗ3ΐ-<:|υ3ΓΐεΓ ? 
Οκεον. Τ1ΐ3ΐ ΐΗε ΓοΓοεδ οί ΐΐιε Λτσίνεδ «τε ρΓερβΡΪη^ ΓοπΙηνΐΐΗ Ιοεη- 
€0Γηρ3δδ ϋιε εΐ( ν οΓ ΐΐιε 03ί1ιΐΊέ3ηδ ννίΐΗ ΐΙιϊο1<1ν-Γ3ηίίεΗ ηηηδ 3Γουη(1 ! 

709. ΟΓέοη, «β Ιΐ38 ΙιοΓοιε Ιϊρθιι ιτιβη- Ι ηββπ ιΙϊΗ ηοί €16ηγΙ)' 8ββ Ιΐιβ οοηβΐηιο• 

Ιίοηβά, \ν»8 1)ΓοΐΙιοΓ (ο ^ο^^ί^ϋί1, «ικΐ Ιίοη Ι)θΓβ. Ηβ 3(Ι(ΐ8, •'δηΙ:>«η(1ίΙαΓ Ι/ι*αι;- 

€0η8β(ΐιιβηΐ1>' ηικίβ οί Εΐέοοίθδ. " τόν. ΛιίδίορΙι. Ι^}'δίδΐΓ. 469. τί τοΓβ-ϊε 

711. σον ^εμας ^ηξώμενος^ 1ΐ{6Γ3ΐ1γ, σαυτον εις λίγου; τοΤς ^^ξίοις ζννά'τττεις.^' Ίιηηϋηξ/ον ΐΚυ Ιοά]}^ ϊη Εη^ΐίδΐι νιι1ε:»Γ. 

713. εν^ΕεΓί, άιβάβηΐ, η8€ΐί88, βηιρίι/. 

714. ΡοΓδοπ ΐπίοητίδ ιΐ8 Ιΐι»1 ΥίϋοΙιε• 716. Μ88. ττετΓοιθίτα. ΑΙάιιβ,ττετΓοίθενα». 
719. 8όρ1ιοο1β8 ίη Ιιίδ ΤπΛοΙιίηΐίε, ν. 
78, 1ΐ33 (1ιΐ3 Ιίηε 3ΐπιοδ( ντοΓ(1 ίοΓ νιτοΓά. 54 724. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΕΤ. Εςοιστίον γ α.ξ οττλοί Κα^ιχίΙων ΐΐότ^α. 

ΚΡ. ΠοΓ; Μ,ων νειίζων ονχ^ οξο,ς α, χ^ρ>ι σ οξοίν', 725 

ΕΤ. Εκτος τα,φξων τωνο , ως ^(χ.^ουμ.ίνους τάγοι.. 

ΚΡ. Υ,(λ\}ίξον το 7Γλίθο? τίσίε γ^ς' ο» 5 α,φ^ονον. 

ΕΤ. Έγωοχ κΛνους τοις λογοις Όντας Βξ(ζσεΐς. 

ΚΡ. Ε%ει Τίΐι Όγκον τ Αργός Ελλ'>^νύ;ν ττα^α. 

ΕΤ. θάξσ-α' ταχ αντων ιτε^Ιον ηχ^τλ^σω φόνον- 730 

ΚΡ. Θελοί/Λ αν' άλλα το^θ ορω ττολλον πόνου. 

ΕΤ. Ω? ου καθίζω Τίνγίων εσω στξατόν. 

ΚΡ. Καί Ι!*};»/ το νικαν εστ\ 'ίταν ευζουλία. 

ΕΤ. Βοζ^λεί τράιτω^λαι ί^θ' οίους αλλάς Τίνάς ; 

ΚΡ. πάσας ^^ ^γ^*" κ\νΙυνον 'ας αιτα^ ^ολεΓν. 735 

ΕΤ. Ε» νυκτός άυτοΓς ΤΓξοσ^άλοΐμ,εν εκ λόχ^ου ; 

ΚΡ. Είττερ σταλείς ^ε οευρο σαιβ^ΐιτε» ^άλιν. 

ΕΤ. Ισοιτ ^ε^ί( ιί/|'• τοΓς ίέ τολμ,ωσιν 'ττλεον. 

ΚΡ. Ει/σνίττυρ^ίσαί οε\νον ενφρόνης κνεψας. 

ΕΤ. Αλλ ά,μ,φί αεΤττνον ονσι ττροσζάλω ^όρν', 740 - — 1^ "γ —Ι*^ —*' ~Ι^ ^ 
^ — ΐν.» — — 1« —11— —1^ ^ 

- -ι- -II- -ι- -II- -ι- 

^ — 1^ —\\^ ~Ι^ ~ — ι^ ~ 

--|--Ι1--|''-Ι1--|- 
--|-ΙΙ--|--Ιί--|-- 
--Ι^-ΙΙ--!"-!!"-!"- 

.-|„-||--|„-||ν-μ- 

— 1^ — ρ' ~Ι^ ~~ ~Ι^ ^ 
•υ — 1^ - — [μ ~~ ~|^ ^ 

--|"-ΙΙ--Ι^-ΙΙ"-|"- 

-_Ι^_ΙΙν._Ι^_ΙΙ^_Ι^ο ΤΚΕ ΟΕΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΕΤ. Άρα γε ττβλει Κα^/χεΙων οττλα ε^οΐσ-τεον. ΚΡ. Πο»; Μων ουκ οράς νείζων ά •χ^ζ^\ σε οξο,ν ; 
ΕΤ. Έκτος τάνίε τάφρων, ως τάγα. [Λ,αγοΰμενους, ΚΡ. 2/Λ.ικ^ον το 'ττ'ΚήΒος τήσ^ε γ^ις' ίε οι 
ά<ρΒο\Όΐ. ΕΤ. Έγω ίί^α κείνους όντας ^ξάσεις τοις λόγοις. ΚΡ. Το Άργος ττά^α Έλλίνύΰν εχ^ει 
τίνα. όγκον. ΕΤ. Θάξσει' τάχα εμττλήΰ-ω ττέδΊον ψόνοϋ αύτοϋν. ΚΡ• θελοί[Λΐ αν' άλλα οξω τού- 
το ττόλλου ττόνου. ΕΤ. Ώ.ς ου καθίζω στξάτον εσω τείγεων. ΚΡ. Κα» μ-ην το ιταν νίκαν εστί 
$υζούλια. ΕΤ. Βούλει ^ήτα τξα'ττώμαί τίνας αλλάς 'ό^ους\ ΚΡ. Πάσας γε, ττριν αττα^ (χόλειν 
εις κιν^ύνον. ΕΤ. Εί 'ίΤξοσΖαλοίμ,εν αντοις εκ λόχου νύκτος ; ΚΡ. Ει'ττερ γε σψάλεις σωθήσει 
νάλιν ^εύξο. ΕΤ. Νυζ <ρεξεί ίσον' 5ΐ ττλεον τοις τολμ,ωσι» ΚΡ. Έ.ν^υστυχΫ\σαι κν'ε'^ας εΰ<^ξονϊ\ς 
ίίί'νον. ΕΤ. Άλλα ντζόσ^αλω ^όξυ ούσι άμ<ρι ϊείττνον ; 

ΤΚΑΝ5Ι,ΑΤΙϋΝ. 

ΕτΕθοι.Ε3. ΤΙΐ€Γ6ίοΓ€ ΐΐιεπ Γγοππ 11ί6 ο'ήγ οΐ Ιΐΐ€ ΤΐΊ6ΐ)αη8 πιυδί; οογ 
ΐΓοορδ 1)€ Ιεά ΓοΓίΙι. Οκεον. \\^Ηί11ΐ€Γ ? ΙΑδΐάβ.] 8ε6 γου ηοί, ΐΙίΓου^Η- 
γουΐΐι-ΐπιρείυου», \ν1ΐΗΐ: ΐΐ ΙϊεΙιονβδ γου Ιο δεε: Ετεοοι.Ε8. Βεγοηά Ιΐιβ 
ΐΓεηοΙιεδ, 38 ννε 3Γε δΙιοΓίΙγ Ιο εη^&^ε. Οιιεον. δίη^ΙΙ ίδ ΐΐιε ΙιοδΙ οΓ 
Ιΐιίδ Ι&ηά — Ι^υΙ ίΐιε ίοε ίηηυΓη6Γ3ΐ)Ιβ ! ΕτΕοοι,Εδ. Ι 1{ηο\ν ύιβγ 3Γε ΒοΙά 
ίη \ΐΌΓ(Ϊ8, ΟκΕΟΝ. ΑΓ^οδ οί Ιΐΐ6 ΟΓβέ^δ 1ΐ3δ δοιηε Γ6ηο\νη ! Ετεο- 
οίΕδ. Βε ϋοηήάεηΐ: δοοη δ1ΐ3ΐ1 Ι βΐΐ ΐΐιε ρΐ3ίηδ ν^ΐιΐι ίΗείΓ δΐ3υ§1ιΙεΓί 
ΟκΕΟΝ. Ι ννοϋΐά ΐΙ\νεΓε δο: Ι3υ1 1 δεε ΐΗίδ-ίδ-3η-3€ΐιίενεπιεηΙ οΓηουοΗ 
ΙαΙϊΟΓ. ΕτΕοοι^Εδ. Ν3γ Ι \νΐ11 ηοΐ ΓεδΐΓ3ίη «ιγ ίοΓεεδ ννίΐΐιίη Ιΐιε \ν3ΐΙδ! 
ΟκΕΟΝ. Αηά γεί Ιΐιε ννΐιοίε οί Ιΐιε νϊοΙΟΓγ ίδ ρπυθεηοε ! ΕτΕοοι,Εδ. 
Λ¥ί^1ιεδΙ ΐΗου Ιΐιεη Ι δΙιουΜ Ιΐ3νε τεοουΓδε Ιο 3ηγ οίΗεΓ ιηεβηδ.^ 
ΟκΕΟΝ. Το ενεΓ}^ η[ΐε3ηδ, ίηάεεθ, ταίΠεπ ΙΐΊ3η οηοε οοιηε ϊηΐο ρεΓΪΐ ! 
ΕτΕοοι,Εδ. \¥1ΐ3ΐ ϊΓννε θ3Γΐ υροη ΐΗεπι ίΓοιη 3η[ΐΙ)ϋδΙι 1)γ ηϊ^ΙιΐΡ Οκεον. 
1Γ 31 1ε3δΙ γου ί3ί1, γοιι \νί11 ΓεΙυΓη-ίθΓ-δ3ίεΙγ α^3ίη ΙιΐΐΙιεΓ ! Ετεο- 
ΟΕΕδ. Νι^Ηΐ; Ιΰπηρ^δ εΓ|υ3]ΐ1;γ-οΓ-3άν3ηΐ3^ε — 3ηά δοΐΏεΐΙιΐηο^-ηηοΓε Ιο 
Ιΐιε θ3Γίησ! Οκεον. Το ί3Ϊΐ-οΓ-δυοεε8δ ίη Ιΐιε (ΐ3Γΐίηε8δ οί ηί^Ηι ίδ 
θΓεβθίυΙ ! ΕτΕΰοι.Εί<. ΤΗεη δ1ΐ3ΐ1 ί ηι^Ιίε 3η 3ΐΐ3ϋ1ί υροη ΐΙιείΏ ννΗίΙδΙ- 
11ιεγ-3Γε ίη Ιΐιε ηιιθδΐ οί 3 ηιε3ΐ? 724. Α1(3π5 311(1 ιηο5ί; Μδ8. Ιί^νβ τ' άρ'. 

726. Ιη δβνβΓδΙ εόϊίίοηδ ^ε ήηό (Λ,αχο- 

μένους^ ίη ΙθΠδβ 3η(1 ηιβίΓε ίηϋοη^πιοιίβ. 

733. ΡίβΓδοη §3νβ καν ευβουλία, 1)3(11 γ. 

]?θΓβοη 1ΐ6Γ6 (ΐαοΐ68 Ιΐιβ ΐΓηΙ)^ ο1(Ι δ3)Γ- ΐΐ)§ •Τύχ»ί τά^νητούν ΊΤζάγματ ,Ιυκευζ,ουλία, 
737. Α1(1η8 6(1ΐ1β(1 σ<^αλε7ς. ΥηΙοΚε- 

η3εΓ δϊΐ^δΐίΐαίεοί σως 'ήζεις ίοΓ σωΒήση. 
740. ΡΟΓ ττροσζάλω ΟΓΟίίΐΙδ ξΆνβ τΤξίΤ' 

ζαλω,8ηά Α1(1ϋ8 ττρβίτζάλλίϋ,ΙϊοΐΗ ίααΐΐΐεδδ. Φ0ΙΝ1ΣΣΑΙ. 741. 55 ΚΡ."Έχ'Τλ'/ιζις αν γενοιτο' νικνίσαι σε όεΐ. \ 

ΕΤ. Βαθι/ς γε το» Δί^καΓος ιχν/ζχ^ωξΗν ττόξος. |^- 

ΚΡ. "Ατται» κοίαιον του φυλά,σσεσ^α,ν κχλως. \^ - 

ΕΤ. Τί ί', Ιί καθιΤΓΤΓΗΐίσ-αι/ΛΣί' Άρ^ί^ί^" στρατόν *, |«- 
ΚΡ. ΚάκεΓ ττ/ί^^ακτα» λαός α,ξμΛσνν ττεξίξ. 745 | — 
ΕΤ. Τί ίίτα ^ράσω] Πολε/Λίοισι 5α/ ττόλιν; |"- 

ΚΡ. Μη ίίίτα* βονλεύου ^' Ιττείττεξ εΐ σοφός. |- - 

ΕΤ. Τίς οΰν ττξόνοκχ, γιγνετοα σοφωτεξχ ', |*^ - 

ΚΡ.'ΈτΓτ' άνδρας α,ντοΤς φοι,σΐν, ως νκ,ονσ• εγω — | — 
ΕΤ. Τί ΤΓροστίΤαχθαί ^ροίν ', Το γα,ρ σθένος βξοιχ^ύ.Ι'•^ - 
ΚΡ. Αογων α,νΰίσσ-ειν, ετΓτοί ττ^οσκεΤαθα» '^νλαις. Ι"-•- 
ΕΤ. Τί (5ίτα ^ξω[Λεν', ΆττοξΙαν γα,ρ ου μ,ενω. \'^' - 

ΚΡ. "Ετγτ α,ν^ρας ά,υτος κα* συ ττξος ττυλαις ελου. | — 
ΕΤ. Αοχ^ων ανάσσειν, ν ΐΛονοστόλον οοξός', Ι•^- 

ΚΡ. Αοχ^ούν' ΤΓροκρίνοίς οίττερ ά,λκιΐΛ'ΜΤΛΤοι. 7ύθ |^- 

ΕΤ. Ξυν^κ ' άμ,ύνείν τει^εων ΐΓξοσ'χμ,ζο(.σε%ς. |^ - 

ΚΡ. Καί ^νστξχχί)γους εις Ι α,νττιρ ου ττάν^ ορα. | — ν^ - νν - ν - — ν> _ — 1^^ « ^^ - ν^ - - - ν^ - - - ν « >^ — — ν ν/1ν> ν — Ι ν^ ν^ - ο - ν - ν> ν « - « - Ι« - μ^ -Ιν ν.- - - -\^ - <- «^ ν Ι« - ^ — Μ Μ νΙ<^ — ^ — |<^ " ^^ _ 1^^ « -Ιν> - ΤΗΡ, οηΠΡ.ΙΙ. ΑΝΟ ΕΝΟΙΙ.^Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Έκττλήζις αν γενοίτο' ^ε ^ει νικήται. ΕΤ. Δι^καίος 'πόξος γε τοι βάθυς αναχ^οϋξειν. ΚΡ. 
*Α7Γαν κακίον του ψυλασ-ίτεσ-θαί κάΧούς, ΕΤ. Δε τ{ £< Λα,θιττττευα-α,ί/^ίεν ίΤΎράτον Αξγείαιν] ΚΡ. 
Καί εκεί λάος ττεψξάκται ττέρ»^ α,ξ/χασι. ΕΤ. Τ» ^ράΰ-ω 5^τα; Δω ττίλίν ττολεμιοίτι ', ΚΡ. 
Μ» ^Ίίτα" ϊε ΒουΧεύου εττείττεξ ει σό<ρος. ΕΤ. Τίς ττξονοΐΛ ουν γίγι^εται σο<ρχΎερα.', ΚΡ. "Ετγτλ 
άνϊ^ας αύτοίί, ψάίΤίν, ίς εγο) ηκούίτα — ΕΤ. Προίττετάχθαί ^ρα,ν τι ; Γα^ τβ ΰ-θίνος $ξίχυ. 
ΚΡ. Ανάί73-είν λόχων, ττροσκείσ-θΛΐ ε'τττα ττύλαΐί- ΕΤ. Δίτα τί ί^οί^αεν ; Γα^ ου (χίτιω Λττόξίαν. 
ΚΡ. Και συ αυτός ελου ετττα άν^ξας ττξος ττύλαις. ΕΤ. Ανάτίτίΐν λόρδων, »5 (Λονόστολου ^όξος, 
ΚΡ. Λόχων* ττ^οκ^ίνας ό/ττερ αΧΥΛμίίτατοί. ΕΤ. Ξυν/όκα* α^Λύηιν 7Τζοσά(Λζ,ασεις τειχίων. ΚΡ. 
Και ζυττρατϊ]γους' ίε εις άν>5ρ οι/κ ορα ττάντα. 

ΤΚΑΝ51.ΑΤΙ0Ν. 

ΟκΕΟΝ. ΤίίΐτοΓ ννοϋΐά 1)6 ίηδρΪΓεά : 1)υΙ ίΐ Ϊ8 ηεοβδδδΓ}^ Ιο €οη<:ιυ€Γ. 
ΕτΕοοΕΕδ. Ύ\ΐ€ ΟΪΓοέαη ίοΓίΙ, Β^Εΐίη, ί» (Ιεερ ίο ρΒδδ. Οκεον. Ενεργ- 
ιηβΒδυΓβ ϊδ ΐηίίίΓίοΓ Ιο ίΗαΙ-οΓ-^υβΓεΙϊησ ^ν^ι;ι1-^^ϋι^οη. ΕτΕοοι,Εδ. 

Βϋί \ν1ΐ3ΐ ίί \ν6 0ΐΐ2ΐΓ^6-ννίΐ1ΐ-0ίΐν3ΐΓγ ΟΠ 11ί€ ΒΓΙΤίγ οΓ 11ί6 ΑΓβ^ΐνβδ ? 

ΟκΕΟΝ. ΑπγΙ γοηοΐίτ ΐΗεΪΓ ϊηΓβηΙπγ 18 Γβηοεά τοαηά \νίΐΐΊ οΙιαΓίοΙδ! Ε- 
ΤΕοοι^Εδ. \νΐΐ2ΐΐ δ1ΐ3ΐΙ Ι άο Ιΐΐ(?η ? βΐνίί υρ Ιΐιβ οίΐγ Ιο ιΐιε εηοιτηγΡ 
ΟηΕΟΝ. ΟεΓίαϊηΙγ ηοΐ : 1).υΐ θεΙϊΒβΓΕίΙβ ϊίνου αρβ ^ϊ«ί6! ΕτΕοοίΕδΛνΐΐίΐΙ 
δοΐιεηιε ηονν ννΐΠ Ι^β Ιΐιε Γηοπε ρτυοΙεπίΡ Οκεον. δενεη πΐ(?η ατηοηίτδΐ 

Ιΐιεηι, Ιΐιεγ δ3γ, Ηδ Ι Ιι^νε Ηε^ρά . ΕτΕοοίΕδ. Η^νε Ηβ^π ΕρροϊηΙ- 

€(1 Ιο άο \ν1ΐ3ΐ;? ΡοΓ ΐΐιε ίοΓοε ΐδ δΐη^ΙΙ ί Οκεον. Το 1ΐ63(1 ΙίίΐηΗδ ίο 
αΙΐΛοΙί ΐΐιε δενεη ^αΐεδ. ΕτΕοοίΕδ. ΤΙιεη \νΙΐ3ΐ; ηηπδΐ \νε (3ο.? Ρογ Ι_ 
\νί11 ηοΐ πΐιϊθε ΐΗΐδ ΐικίβοίδΐοη! Οκεον. νΥβΙΙ, 3η(3 (3ο γου γουΓδβΙΓ 
εΗϋδβ δβνεη ιτηεη ί'οΓ Ιΐιε ί^αΐεδ. ΕτΕοοίΕδ. Το 1ί63(1 άΐνΐδΐοηδ, ογ Γογ 
ίΐη^ΐε οοΐϊΐΙ)3ΐ ? Οκεον. ϋϊνΐδΐοηδ: δείεοΐΐη^ Ιΐιοδε \νΐΊο 3Γ6 ΐ3Γ3νεδΙ. 
ΕτΕοοίΕδ, Ι υη(]εΓδΐ3ηά : — Ιο άείεπά ΐΗε 3ρρΓ03εΙι οΓ ΐΗε νν3ΐΙδ? 
Οκεον. Απα \νΐι1ι-ιΙΐίίΓη-οΐΙιεΓ ΙεηάεΓδ — ίοΓ οηε ιη3η δεεδ ηοΐ αΐΐ ! 

744. Α1(1ιΐ8, ιηο8ΐ Ηΐςθΐ^• 1)γ 3η ονοΓ- ίΐτοηι ΐΐβ ίη$6ΐ(ίοη, Ι ΙΙιίηΚ, 18 οϊοπΗίίπΙ. 
δϊ^Ηΐ 3ί ρΓθδί, ρΓΐηΙθίΙ σ-τξατΖν. : 750. Γογ νροΰ-τετίχθαί ΝβνθΓαΙ οορϊβδ 

746. 8θν6Γ3ΐ Μ88. Ιΐβνβ ττοΧεμΙοίς ϊα;- 1ΐ3νβ 7Γρθ3•Τ£τακταί. 
Γ». Α1άη& θίΐίΐβά ττολεμίοΐίπ ΐΜΰ-οΰ. \ 753. Ιπ ηιοδί βάίΐΐοηδ δηιΐ Μδ8. λνβ 

748. ΤΙΐβ ΟΟηΐηίοη ΙβίΚϋπί» 18 γίνεται, ύηά αυτοΤς. θΓ0ΐίΐ18 ίΪΓ!*1 Ιΐ8Ζ3Γΐ]6€ΐ ηυτός. 
ϊί «ίΗ8 δρβίίζβι, Ι ΐ3θ1Ϊ6νβ, ίΐΓ8ΐ ηοΙίθΡ(1 : 755. ΛίίεΓ λόχων \\ηάβτ^Χ<\ηά άνάβ-τειν, 
(1ΐ6 ηιηϊ$8Ϊοη οί}/, Ι^ηίηπνίηιρΓονειηευΙ 30(1 »ίιβΓ ττξοκξίνας^ αν^ξας. 56 758. ΕΥΡίπίΔΟΥ II ΕΤ• Θαρσε» ίΤξοκρίΐ'α?, >? φξίνων ίνζουλίοί ; 
ΚΡ. Άμφότεξον' «ττολεκ^θεν γα,ξ όνόΐν Βάτερον. 
ΕΤ. 'Έσ-τα» τά5*' ΐ7Γτά9Γϋζ7°•' ^? κναλον ι^ολων, 760[- -|" -11^ -|« -||- -|^ - 
τά|ή; λογα,γους ττρος -ττ^ίλακτιν. ώς λέγεις, \- -|^ -11 - -|" -1|" -|ν - 

\σονς *(70Κ7ί 7ΓολΕ|!Αίοί£ηΐ' ά,ντιαεις. 
ΟνοΐλΛ ο εκάστου οίθίΤξίζ•η ττολλ») λέγειν, 
εχβξύϋν ντΓ ά,ντοΐς τεί^ίσιν κα^νιμ,ίνων 
Αλλ Εί|ίΛ , ο'ττως α,ν μη }ίοι.Τίχ.(γωμ.εν χεξΛ 'Ο^ 

καί /Αοι 7είΌ*τ οίοελφίν α,ντνρη λοίζεΐν, 

κα» ^νστοί^εντοί ί»α μόίχνις ΙλεΤν άοξΐ, Ι ~Γ "Ιι "^ "^ρ - 

κτανεΓν ■^', ός ^ιλθε νοίΤξΙόχ πορ^Υΐσων εμγιι. 
Τ(Χ[Λονς ^' ά.^ελφ•)^ς Αντιγόνης, "ΤΓΛί^ός τε σον 
Αΐ(Λονος, ίΰί,ν τ* τ>5? τι^ρ^^ΐίς ε^ω σψΛλω, / <υ |- 

σοί ρζρ>; μ,έλεσύΰίΐ' τιην οόσιν ο, εχεγγυον 
τνιν ττρόσ^ε, ττοιω νυν εττ ε^οοοίζ εμαΐς. 
Μ•ήΎρος ί οίοελφος εΐ' τι σεΓ μ.α,κξ'ήγοξεΤν ; 
Τρε^ ά|ίί<;ς ΐΊν, σοι» τε; τ>?ν τ Ε|ίΛ59ΐ' χοί,ρν. ~\^\^\\^\^\^\\^-\\^ -1- -Ι<-> V Ιν^^^Ιο- - υ ω ν/— Ι- -Ιν^- 

I- -1-11- -1-11- -Ι- 
ι.. ΐχ. II- -ι- -II- -Ι"- 

^ — Ι ^ ν 

-Ι-ΐί-•!--!!--!- 

|__|ν._Ι1__|._Ι!._|ο- 


ΤΗ Ε ΟΙΙΟΕΙΙ, ΛΝΒ ΕΝΟΙ.!§Η ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

ΕΤ. Προκξίνας ^άρα-ει, )ΐ ευζούλια φξίνύϋν ; ΚΡ. Α/οκ|)ότερον• γαξ ^άτερον αττολει'ψδεν ού^εν. 
ΕΤ. ΤάδΈ έΰ-ταΓ μόλων ες εττταττύξγον κύκλον, τά^Λ? λοχ^άγους ττξος ττϋλαίσ-ί, ώ? λίγείς,άνη- 
θεις ίσους ισ-οίσ-ι ττολίμιοίσι. Δε λέγειν όνομα εκάιττοι; ττόλλ» $'ίάτ^ί?>5, εχβξων κ,αθήμενων ό'ττο 
αύτοίς τείχεσι. Άλλα εί/ΐΛΐ, ό'ττας αν |α>ι καταργώμεν χεξο-' κα» γενοΙτο μοί λάζειν αϊέλψον αν- 
τήρ», και ^ι/σ-ταθίντα δΊ'α μάχ/ις ελειν ϊό^ί, τε κτάνειν, ό? >ίλθε ττοξθιίίίων έ^α^ν ττάτξΐ^Λ. Δε, 
εαν £)/(» (Τ-ψάλύο τί τ«ς τΰχη^, 3-ο( χ^)) μελεσΒαι γάμους α5'3λ<^»)ς Αντί^Όνης, τε σου τταί^ος 
Άίμονος' ϊε τ>ιν δ^Ίτίν, τ>ιν ττξόσθε εχ^ίγγυον,νυν ττοίω ετη εμαις εζο^οις» Δε ε< α^ελ^ος μκτ^ς' 
Τί 5'εί μακξΥ]γοξίίν] Τρέφε νίν άξ<(»ί, τε ρ^ά^ιν σου, τε την εμην» 

ΤΚΑΝί^ίΑΤΙΟΝ. 

ΕτΕοοίΕδ. Η&νίη^ οΐιοδεη ΐΗειιι Γογ ναΙοΓ, ογ Γογ ρΓυάβηοε οί ιηίηά? 
ΟκΕΟΝ. Ροδδ6δ5ίη^• 1)οι1ί: ίοΓ βϊΐΙιβΓ Λνίΐΐιουΐ ΐΗε οΐΙιβΓ βναϊΐδ ηοίΗϊη^! 
ΕτΕοοι^Εδ. δο δΗίΐΙΙ ϊΐ Βε : — 1ΐ£ΐνΐ秕 ΓεραΐΓβά Ιο Ιΐιβ δενεη-ΙοννεΓεά αίτ- 
οαίΐ, Ι ννϋΐ 3ρροΐηΙ €ΐιίί?ίδ αΙ Ιΐιε ^αΐβδ, 3δ γου αθνϊδε, ορροδίη^ 6€[α3ΐ 
οΐιαηηρίοηδ Ιο ί?€[υίΐΙ ίοίίδ! Βυΐ; Ιο ιηεηΐΐοη Ιΐιβ πίΐιηε οί ^αοΐι ννοαίά 
1)6 ξτγ^Άί άβΐΆγ, Ιΐιε εηειηγ 1)εΐη^ εποΒίτιρεά υηεΙεΓ ουΓ νβΓγ ννϊΐΐΐδ. 

\νΐΐ6Γ6ίθΓ6 Ι ννϊΐΐ ρΓοοεβίΙ, ΙΙΐΒΐ: \ν6 1)6 ηοΐ δίειοΐί οί Ιιαηά : αηά η\ζγ 
ϋ 1)6Γ8ΐ1 ΐΏ6 Ιο Ιΐίΐνε ιηγ 1)γο1]ι6γ ορροδεά Ιο πιε, αηιΐ ^^6^η^^ο^ηι ίη 
Βίΐΐΐΐε ννίΐΐ) Ηίπι Ιο ΙδΙ^ε ΗίΓη ννΐΐΐι ιηγ δρεείΓ — Βΐιά Ιο δίδΐ^τ Ηιπι ΐΙι&Ι Ηίΐδ 
οοπιε θεδοΐ3ΐίη^ νηγ οοϋπίπγ. 

ΒυΙ ϊΓ Ι Γαίΐ ίη ειο^ΐιΐ; οΓ δυεεεδδ, ίο νου ϊΐ ΐ36ΐοη^δ Ιο δεε-Ιο ΐΐιε πι&γ- 
Π8^ε οί η\γ δίδΙεΓ Αηΐίο:οηε 3ηά γουτ δοη Ηδειηοπ; αδ Ιΐιε ί36ΐΓ0ΐ1ΐδ1, 
Ιΐιε οοηίΓειοΙ; Ι^είοΓε Γη3(1ε, Ι ηο\ν οοηΒητι &1 πιγ §οίη^ οηΐ. Γογ ^τοα 
&Γε ηιγ πιοΙΙιεΓ'δ όροίΠερ — ννΐΐ}^ ηεεοί Ι υδε «ι&ηγ \νοΓθδ? Τρεειΐ: Ηεΐ' 
1)6θοιηίη^1γ, Ι^οΐΐι Γογ γουπ ο\νη δαίίε, αηά ίοΓ ιηϊηε. 760. ΟΓ Ιΐΐί^ νβΓδβ 86νβΓ3ΐ Γ63(ϋη§8 

£ΐΓβ ^ίνεη. ΑΙάηδ Ηιΐδ, εσ-τα» τά^'• Ιλθοΰν 
δ"" επτάτΓϋλον ες ττόλιν. δοιηβ Μ88. ννιΐΐΐ- 
οηΐ ί', Άηά ννΐίΐΐ 'ετττάττυξγον ΓοΓ 'ετττά,ττυλον, 
Ηίΐνβ, Ε(Γτα( τά5''• Ιλθών ετΓτάττυξγον ες ττόλιν. 
Οΐ1ΐθΓ8 Ι'Ρϋά 'ετττάττυργον ες ττόλιν μόλων. 
ΡοΓ ττόλιν, Μοβζίανθ 8η1)δ1ί1ηΐ6(1 κύκλον. 
767. Ιηδίβδίΐ οί Ιΐιβ 300ΐΐδ3ΐίνβ ζυσ- 
ταόεντα, &η οίϊβΓ 1ΐ39 Ιίββη ιη3(1β οΓ Ιΐιε 
ϋδΐΐνβ ξυσταβίντί} ΛΏά οί ΙλθεΓ» ίοΓ έλεΓν, ΙϊΟΐΙΐ 1)3(11γ. Γογ \νΙΐβΙΙΐ6Γ Συσταθέντα Γ6- 
ίβΓ8 ίο Εΐέοοίβδ ΟΓ ίο Ρο1)'ηίοε8, Ιΐιβ 30- 
οπδ3ΐίνθ ίδ ΙιβΓβ ΐΐΐθ ρΓορεΓ 03δβ . 8εε τηγ 
ηοίε Αϊ ν. 658 οί Ιΐιε Με(1έ3, ννΙιεΓε Ιΐιβ 
0ΪΓ0ΐΐΓη8ΐ&ηεεδ ϋτε (ΙίβΓεΓεηΙ. Λ§3ία ίο 
ΰοηιβ αϊ Ιιϊηι ννϊΐΐι ίΗε δρε^Γ, άηά ίο ίαΐϋβ 
Ιιίηι ΟΓ Γ3ΐΙιεΓ ίο ΐαΐίβ Μηι οβΓ ννίίΐι Ιΐιβ 
δρε3Γ, 3Γε ϊηε3ηϊη§8 ηοΐ εχ3θΙΙ>' ί(ίειι- 
Ιίθ3ΐ ; ηοΓ 18 Ιΐιβ ίόππει* εχρΓβδδϊοη ίΐΐ 
Άϋ 6ΐ6»3ΐιΙ ίη ϊ(]ίοηι. Φ01ΝΙΣΣΑΙ. 775. 57 \\^ — \ κ^ ^ .ΐ\^ \^ ^|>^_|ΐ>/_ΐν^_ ΪΊ(ίτν]ξ (5 ες άντον «/Λαθίαν όφλίίτκοίνεί, ί ίύ 
οψίν τνφλωσοίς' ουκ. άγχν σφ ίΤΤΎΐνίσα,' 
^ΙΛοίς τ οίροίΐσιν, νν τνγτ^, κατακτενεΓ. 
*£ν 5' ιστΧ» νιίΑ,ΐν αργον, II Τί ^εσΦατον \- "1^ -||- -|^ -||^ "Ι'^ 
οίωνό[λΛντις Τειρεσιχς έχει (Ρξά,σαι, 
του^' ίκτΐυ^ίσ^α,ί ΤΛυ'τ' εγω άε -τΐΟίΤόα σον ίοΟ 
Μενοικεοί, σον ττοίΤξος αυτεττωνυ^ον, 
α,^οντα, νέ/Λ-^ω ^ευρο Ύείοεσία,ν, Κρεον' 
σοί (Λεν γοίξ^ ν^νς ης λογούς «^ί|ετ«*' 
%γω οε τεχνην [χ^ντίανιν ίΐΛεΐΛ^α,[/,ην 
7)^γ) ττξος οοντον, ώστε μοι μοι^φοίς εχειν. 785 |~ " 1*^ -|',*^ ~|^ -|γ "|" - 
Πόλε» ^ε καί σο) τα,ντ' εττισκίτττω, Κξίον' |^ -Ι•-" -|| — {^ -||- -Ι*- ^ 
ιονττεξ κξΛτν^'ΐη τιχίλοί, Πολυνείκους νεκ,υν 
μγιττοτί τοίψτ,νχί τηίί θγιζχίοί χαονί' 
^νησκειν σε τον θάψαντα, κΐίν φ'>λΐύν ης τ), 
Έοί [Λ,εν Τΰίο ήττον ττροσττόλοις ο εμ,οΐς λέγω, 790} — |*^~|| — |«-||ν^-|^^- 
Ικφέξετε τενχιη- τΐά,νοττλά, τ άμ,φιζλν(λ<χ,τοί} |-«>^|«-',-^^<^| ν^ -||« -|« 
ως ίΐς άγων» τον '7Γξοχ.εί[/,ενον όορος | — |«-|«-|^_Ι^ι^_|ννι< 
οξμ,ωμεν 'ιη^•ή ζυν ^Ικν) νι,κ'ήφίξω- \ — Ι"""!! '^'ί! — ί^~ — \^ _ — ο ν^_ν-ν-!.ν^-ν^- |._μ_||__|..Ι|.-|.. 
[._|._||...|..ΙΙ..μ„ 

!._Ι._ΐμ.μ_ΙΙ..μ_ — — 1ι^— -— Ιν^ ν<>νΙ — — Ινο — 1^ νΙν> — 11 Ιν —ι — -1ν/ ν^ - - ν^ - - - ν - « - «-> - ΤΗ Κ ΟΚΟΚη, ΑΝΟ ΕΝΟίΙϋΗ ΛΟΟΕΝΤϋΛ ΓΙΟΝ. 

Τίίτπζ ίε οψλίτκανει αμά^ιαν ίς άύτον, τν^Χώσ-ας ό-ψιν' σ•<^ε άγαν ουκ εττηνει-α* τε κμας κατάκ- 
τενε» αξο-ία-ι, η τυχ». Δε -:ν ε^τι άΐ^/ον ίί/Λίν, ει Τείξίσ-ίας οιωνομ,ίντις έχ^ει τί θ•ε3-<^>ατον (^ΡΆσ-Άΐ^ 
εκττυθεα-θαι ταιίτα τοΰ^ε' ϊε, ^'ρ'ον, £)/« 7Γ£|Μ.\|/« (τονττα,'Λα Μενοι'κ-α, αι/τίττίίνι/,αον β-οι» ττάτρος, 
αζόντα Τείξζ^ια\ ^ευξο' γαξ σοι μεν αφ;?εται ί)5Ί;ς είςλό^Όκς• ίε /ίδ'ί) ε^/ω ε'Λί^Λ,-Ι'α.ιχην (/.άντΜπν 
τε^νγ)ν ΤΓζΟς αυτόν, ωιττε μοι έχείν μό^Λ<ρΛς. Δε ταύτα ετησκή^ττω ττίλει και σοι^ Κςεον' ήνττερ 
τα, έ(Λ,α κρατόσ», (Λ.ιτοτε ταψ.,ναι ν-κυν ΤΙο'ΚυΜ'.κους τή^ε <τ)ηζαία. γβόνι' ^ε τον θ'α-ψάντα θ^νΐό- 
σκειν, και αν υι ης ψίλα^ν. Τάί'ε μ,εν είττον σοι' δ'ε λε)/ύϋ εμοις ττξόί-ττολοις, εκ<ρίξΐετε τεύχτι, τε 
'ττάνοπλα α[Λ<ριζλ•ήματα^ ίς ■ή^Υ] ζυν νικ^,<ροξω ^ίκτι όρ^χάιμεν εις τον 7Τξθκε.(Λενον αγώνα ^όξος» 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Μ}^ ΓαΐΗίτ, ΙιοννενεΓ, Ιιαβ Ιο ΙαΓηεηΙ αη αοΙ-οΓ-ητΒίΙηβδδ οη ΙιίαΐδβΙΓ^ 
ΙΐΕΐνϊησ ρυΐ-οιιΐ Ιιϊδ δΐσΐιΐ : — νιίηι Ι ^γ^λΙΙ^τ ρταίδε ηοΐ: ενεη οδ \νϊ11 1ιε 
1ιυΓΐ-Ιϋ-(1(?3ΐΙ^ι ννίιΐι Ιιΐδ ουι-δεδ, ίΠιε οαπ £ΐΓ€οηΊ[>1ίδΐΊ-ΙιΪ5 \νϊδ1ι ! 

ΒϋΙ οπε ιΙίϊιι<τ ίδ Ιείΐ-ηικίοηε Ι^ν υδ — ΪΓ Τίτεδίαδ Ιΐΐ6 3ΐ]<τιΐΓ 1ΐ3δ αηγ 
ρΓ€(3ΐϋΐϊοη Ιο (1ίθΐ3Γ^, Ιο εη^υίτε ίΐ οίΊιΐηίΐ : ν/ΙιεΓεΓοΓε, Οτέοη, Ι ννίΙΙ 
δεη(1 }?ουΓ δοπ Μεηοεοευδ, 1)είη^-οΓ-ΐ1ιε-δαηιε-η2ΓΩε \νίΐ1ι γουτ ΓΗΐίιεΓ, 
Ιο 1)πΐίοτ ΤηέδΐΒδ Ηϊιΐίετ ; ίοΓ ννίΐΐι }Όϋ ίη(1εε(1 ννϋΐ 1ιε εηΐερ ρΐεοδαηΐ- 
1γ ϊηΐο (ΙϊίΐοουΓδε — ΙίυΙ Ιαΐεΐγ Ι Γΐάίουΐεοί Ιΐιε (ϋνΐπΐπ"• αΓί Ιο Ιιϊιη, δο 
ΙΙι&Ι 3ο^8ΐίπδΙ Γηε 1ιε ΙΐΗδ ί\ ^ιυοίυε. 

Νο\ν ΐΙιΐδεΙίίΐΓ^ε Ι ^Ίνε Ιο ΐΗε οΐΐγ »η^1 ίογοιι, Οιέοη, " ΙΓ ηιν δΓπΐδ 
δΐιαίΐ ρΓενϋϋ, ηενεπ Ιο 1)ϋΓγ ΐΐιε (1ε«ΐί1-Βο(1}Γ οί Ροΐ^^ηίοεδ ϊη ΐΐιίδ ΤΙιε- 
1)αη Ι^ηϋ : απΛ ΙεΙ Ιΐιε γπηπ ν\Ιιο 1>υΓίεδ ϊΐ (Ιΐε, ενεη δΙιοιιΜ 1ιε 1)6 
δοηιε-οηε οί' ουτ ΓΐΊεικΙδ.'* Τΐιΐδ ίΗεη Ι^ανε Ι επ)ϋΐηε(1 γου: απίΐ ΐοΓηγ 
δΙΙεη^ίΐΜΐδ Ι δαγ, ΒΚΙΝΟ ΡΟΚΤΗ ΜΥ ΑΟΟΟϋΤΚΕΜΕΝΤδ, ΛΝΒ 
ΜΥ ΡΑΝΟΡΕΥ ΛΚΜΟυΚ, Ιΐΐίΐΐ \νε ηχΆγ Γοιίΐηνίΐΐι \νΐΐ1ι οοηςυεΓ- 
ίη^ ^ϋδι^^ε ΙβΙζε-ουΓ-ροδΐΙΐοη ίη ΐΐιε Βρροϊπίείΐ οοηΐεδί οΓ ΐΗε δρε3Γ. 777. δοιηθ θίΐίίΐοηδ Ιί^νβ ίι/χας 5•', ο- 

ΐΙΐθΓ5, 311(1 Ι ΙΙμπΚ ρΡθΓβΓαΙίΙγ, *ίΐΧΛς τ. 

778. δενθΓ&Ι Μ88. οηιίΐ ϊ'. Α1(1ιΐ5 
εόϊΐϋά εν ^^ 'η(ΛΪν άξγόν ε<7Τίν, Λ£Ηίη8ΐ Ιΐιβ 
ηιβίΓβ. ΒγπιιοΚ, ϊηι)6εϋ, μίθδοινβιΐ Ιΐιβ 
53ηΐ6 ντοιϋδ ίη ΐΐιβ 83ηΐ6 οπίβί, 1)πΙ Ιο ίΗβ «Γδνβ (ον ΐΗθ οίΐ'οηηιββχ αοοβηί. 

781. Αΐιίπδ ηπίΐ 3 Γο\ν οίΙιβΓκ Γηι• αν 
τεττώνυμον §ΐνβ α.ντεττχνυμον, \\1ΐίθΙΐ ϊ» 3ΐδ0 
ιηβΐ \'νίΐ1ι ϊη ΓειΙηίη Μ8δ, 

782. ΙηδΙίίλΓΪ οί α?οντα, Λνβ ίιικί ίη 

80ηΐθ ΟΟμίβδ λαίινΤΛ, 3 νϊΐβ ΓΡΛίίϊΠ^. ηιιιΚο α ΙιοΓίιβθ οί ή,αΤν, 1ιο δπΐΐδΐϊΐπίοϋ ' 790. Αΐϋπδ Γογ εΓτ^ν 1ΐ3δ άι^ΐ. Η 58 794. ΕΥΡΙΠΙΔόΥ _ -.Κ/- - _ ν- ν^ - ντ- 9Γροσ•εϋ|ό/ΐΛ£σθα τίνίε ίιασωσαι νόλιν. 795 Ι^' -|^ "ϋ^ -|^ ^ ^||- 'Ι"^ ^ 

ΧΟ.^Ω ττολνίΑοχβος" Αξ-ης, τί -ττοθ' άί/^λατι [Στξο^ί.]|- >^ ^|-• « ν|- « ν|- ^^ ν^ «, 

καί θ«νάτω κάτεχε», Β^ο^ίον 'ττα,ξά,^ουσος εορταΓζ ; |ί/αααα5 ΗΕΧ. |3 

Όυκ ε-ΤΓ* καλλιρζο^οίς στε^άνοισι νεανίδος ά;ξα?, \άάαάά8 ΗΕΧ. 7 

βοστρυ^ονΜΐΑ7ΐίΤ(χσ:χ.<;,7^ωτουκοι,Ύ(χ.'ΐτν6υμ.οίταιχίλ'!ΐΐ\,\ά(ΐ8άά8 ΗΕΧ. ο 

μ,ουσα,ν, Ιν ά χάριτες ρ^οροττοιοι. 800 |- "-• ^|- " ^|- ^ ^|- - ε 

Άλλα ^7■^'ν όττλο^όροκ, σ'Τ^ατοΐ' Αξγείων Ι^πιτνενσοίς γί άά^ά^ ΗΕΧ. ς 

άί^ατ» θνι^οίς, Ηω(λον ά,νοίνλότΛΤον νροχ^οξζνεις^ \ά8αάα8 ΗΕΧ. ΐ9 

οϋ ττόΰα θι;ξσ•θ|[Λαΐ'ί9 νε^^»οα;ν (λετα οίνενείς, άλλ |ί/£ίαα55 ΗΕΧ. θ 

οι,ξ(Αθίσί καί ψαλ»ο»ς τετραβά/ΐΛοσ•* μ,ωνυ^Λ ττωλον' \άάάάάί ΗΕΧ. » 

ΐ£Γ/Α>)νοϋ τ' ετΓί χ^εύ[Α,ίχ.σι βοίΐνων, 805 |--|-ν^^ν^|-«ν|_- χ 

ίττπείαισ» θοά^εκ» |«_|-ν^ν^|-_ λ 

ΑζΤ'είοΐ'ί ετΓί'ί'ί'εί^'^'ας |_-_|_ν«|__ μ 

γ'εννοί σττοίξΤων, |~"|~" ' 

άι-τίτταλον κατά λαιι/α τείχεα. 810 |- « »Ί- ν ν/|- ^^ ^|- ν/ ^ ο 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΤΟΝ. 

Δ2 τ« ενλα^ε»*, χ^ξηο-ι/ΛωτΆΎΥΐ θεοίν, ^ξοσ•ευ^ο(/,ΐσ•9α ^ιασωσ-αι -τήνϊ'ε ττόλίν. ΧΟ. 12 Ά^»ι? 
ιτο\υ(χόχΒος, η ττότε κατέχει άί/ϋί,αη και Β'άνατω, τταξΆ^χούσος 'εόξταις Βξό/Α,ιου', Ουκ ίτη 
χ,αΧλίχοξΟίς ίττεψανοίσ-ί νεάν(5'ο? ΰξας, αμ,ττΒταατΆς βόσ-τξυχ^ον, (χελττει κίτα, τϊνεύ/Λ,ατα ΧούΤΖυ 
ιχούσαν^ εν α. ■χο^οττοίοί γβξίπς. Άλλα ετηττνεύίταί συν ό'ΐτλό<^οξθΐς α-Ύξάτον ΑξγεΙων άί(/,ατι 
Θ^ζαί, ττξοχ^οξίύεις αναυλίτΆΤον κά/Μ,ον, οιι ^ινεύεις <ηο^α μετά νίζξί^ων ^υξσόμα,νη^ άλλα 
αρμ,α,σι και τετρα€ά/ΐΛοσ•; -φάλιοΐί (Λοίινυχ^α ττώ'Κον' τε βαίνων ίτη 'χεΰ^α.σι \σ(Λτηνου^ εθί- 
ζεις ίτΐττειαίσι, εΐϊπτνευσας γέννα, σ-ττάξτων^ Αξγείους^ ασ7η^ο<^εξ{ΛονΛ εύοττλον ^ίασον^ αντί- 
ίταλον κάτα λάΐνα τείχεα. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Αηά Ιο Ο&ϋΙίοη, Ιΐιε «ιοδί ν£ΐ1υε€ΐ οι ΐΗβ Οοθθεδδβδ, ΐ€ΐ-υδ-α(3(ΐΓ6δ8- 
οιΐΓ-ρΓ»γ€Γ5 Ιο ρΓ6δ6Γν6 ΐΐιίδ οϊΐγ, [Εχίί ΕίέοϋΙβδ τεεοίηΐεΐί/.ΐ 

Οποκυδ. Ο ΜδίΓδ, €2ΐυδ6-οί-ίηβηϊΐ€-\νο, \ν\\γ ενβΓ Άτί Ιΐιου άεϋ^ΙιΙ- 
εά \νί11ι Μοοά αη(1 \νΐΐ1ι άεαίΐ), θϊδδοηαηΐ: ννϊΐΗ ΐΐιε ΓεδΙίνε-δροΠδ οΓ 
ΒαοοΙιυδ ? ΤΙιοα άοδί ηοΐ ίη Ιΐιε 1>68ΐαΙίίυ1-οΙΐΰΓ£ΐΙ οίΓοΙεδ οι γουΛ- 
ίυΐ Μοοιη, 1ΐ3νίη§ ^ίνεη Ιΐιγ Ιιαΐτ Ιο ί1ο\ν, ιηο(1υ1»Ιε οη ΐΗε 1)Γ6δΐΙι οΓ 
ΐΐιε ΙαΙε α δίΓίΐίη, ίη λνΐιΐοΐι αΓε (ί3ηοε-ίηδρίΓΪη^ ρο\νεΓδ. ΒαΙ Ιιεινίη^ 
Γοιίδεά \νίΐΐΊ ΐΗγ &ΓΠΐεά-ΐΓθορδ Ιΐιε ΙιοδΙ οί Ιΐιε Απ^ίνεδ Ιο Μοοά »- 
^δΐϊηδΐ ΤΙιεΙϊεδ, Ιΐιου αρΙ-δΙζΐρρίη^-ΓοΓεηίίΟδΙ Άί α ιηοδί; ιιηΐιειηιιοηΐουδ 
Γενεί; πογ α^ϋαΐεδί Ιΐιου ΐΗγ ίοοΐ ννίΐΐι ίαννη-δΐίίηδ ΙΙιγΓδίΐδ-ιη&θίΙεηε^ ; 
1)υί ϊη οΙιαΓίοΙδ αποί ννίΐΐι €&ν£ΐΐΓγΐ3ΓΪε11εδ, Ιΐιε δοϋθ-Ιιοοίεά δίεεθ: αηϊ 
1)ουπ(1ϊη^ 1)γ Ιΐιε δίΓε^ΐΏδ οΓ Ιδίηέηϋδ, 3Γΐ-ΙΙιου-Γαρί(ϋ3Γ-ΐ3θΓηε \νϋ1ι 
ε^υεδίΓΪ^η-δρεεοΙ, εχοϋ'ιη^ 3|^αϊηδ1: Ιΐιε ταοε οΓδο\νη-ιηεη, Ιΐιε ΑΓ^ίνεβ 
— α δ]ιϊεΐ€ΐ-1)ε£ΐΓίη^ \νεΙΙ-Εηιιε(1 1)2ΐη(1, Ηοδίίΐε Ιο Ιΐιε δΙοηε-ννοΓίί ^ν311δ. 

797. ΡοΓ κατέχεί ηΐ3ηγ θθίΐίοηβ 3ηά ι άϋδδπάβοιηβ Μ88.οιηΐΙάλλ'ίοΙ!ΐ6 άβ- 
Μδ8. 1ΐ3νβ κατέχ>),1)ηΙ Ιΐιβ άίδΟΓβρίΐηϋγ Ι δΐηιοϋοη 1)θ11ι οί Ιΐιβ 8βη8β 3ηά ιηβίΓθ. 
1ΐ3ΐ•(11γ (1θ8βΓνβ8 πίθηΐΐοη. 798. ΑΚΙπ» 3η<1 ηιοδί; Μ88. ^ίνβ όίζαις, 

^6ΐί1ΐβδθ1ΐθΙΪΗ8ΐΓβ3(]1 όίρας. ν3ΐθ1ιίεΐ)3βΓ 
ρΓΟρΟδβά άΰξαις^ \νΐΐ1ΐ Ιΐΐβ ΓβΐηΟΥδΙ οί 
Ιΐίβ ΟΟΠΙΠΙΛ — άύξαις• ^όστρυχον αίΛίτετά^ας^ 
ρ6Γ αύιαβ ^^ίηβ^α^^ά^υ, 

803. ΤΙιβ οΐά ΓΡ3(1ΐη|», 1 1)β1ΐβνβ, νν^δ 
οϋί' υττο θϋξσ-ο^ανεΓ, ννΙιΊοΙ) Μπϋ^Γβνβ 'ά- 
^ηβηά6(1 \)γ 3(1ορΙίη§ ΐΗθ ΙεχΙ ΡοΓδοη 
Ιΐ3δ ίοΠοννβιΙ. Ιη Ιΐιβ εηά οί Ιΐιβ νβΓββ ΑΙ- 804. Αΐίΐιΐδ βανβ -^ακίοΰν Άηά ττώλβύν. 

807. Οη ίΐιίδ 3ηά ΐΗβ ηβχΐ νβΓδβ β(1ί- 
ΙΟΓδ 3Γβ ηυΐ: 3§γ66(1. Μαηγ €οη36ε(ηΓ65 
1ΐ3ν€ 1)ββη οίίΡΓεό. 

808. ΤΗβ Τ1ιβΙ)3η8 ννβΓβ οβΙΙθοΙ σ-ναρ- 
τΖν γίνος, ΐΗβ να€€ ο/ ίΚε 8οινη, 1[)603αδβ 
Ιΐιβ^ ννβΓβ δυρροδβίΐ Ιο 1ΐ3νβ 8ρΓυη§ ίτοπι 
Ιΐιβ δοννη Ιββίΐι οί Ιΐιβ άΐάξΟΏ. 

809. Ιη Α1(]α8 ννε ήηά ^ίασ-α-ον Ιύοττλον, 

ΟΓΟίίϋδ, Ι ^εΐϊβνβ, €01))6€ΐαΓβ<1 ΙίνοίΓλΟ». Φ0ΙΝ1ΣΣΑ1. 811. 59 μνσοίτο '7Τ*ί[Λ0ίΤ0ί γοίς βοίσίλενσί, — — Ι— ν^Ι- ^ \/\— \^ \^ 813|-νν|-_|..-|-* ς' 'Ώ ζα^Βοιν τητοίλων 'ττολυζινιρότΰί- [Άντκττξοί^ί.] Ι-νν^Ι-^νΙ-^^^Ι-ι^να 
τον νάτΓΟί, Αξτε/Λΐόος ^ιονότξοφον ομ.ι^^^χ, Κι^οίίξων, γΙάάάά8 ΗΕΧ. ]3 

/Μ,>)^οτε τον θανάτω ττροτΕθίί/τα, λοχε:;/χ' Ίοκάσταί, \άάάάά8 ΗΕΧ, 
ίι/^Ελεί Όιίίττόι^αΐ' θρεψαι βξεψος 'ίκζολον όΐκων, \άάί{άά8 ΗΕΧ. 

^ξνσοοίτοις ττερόναις Ιττίσα/ΐΛον. 818 |-ν^'^|-^^^|-^'-' 

Μ>?σέ το τταρ^ενίον τττερον όνραον τέρας ελθεΓν, |ί/6/ί/5ί/.5 ΗΕΧ. 

ττενύε» γοίΐα,ς, Σφ^γ'^ος, ά^ουσ-οτάταισ* σνν ωοαΓς' |ί/ίβ?ί/ί/5 ΗΕΧ. 
ά ^οτε ΚαοιίΑο^εν»}, τετξα^ά,ι/,οσιν εν χτιλοίΤσι \(ίάάά8έ ΗΕΧ. 

τείχεσ» χξΐ^τττο/Λεκα, φερεν αιθέρος εις α^ατο» ^α/ς |ί;^6?ί/6?ί/5 ΗΕΧ. 
^ενναί», ταν ό κατά χθονος Αίίας 

Καο/χίίοις ΙτΓίτΓε/χττει* | — |-"*Ί — 

<ίνσόχΙ[/Μν ο ερις α,λλοί 825 ρ ~Ι~ " ^1 — 

^&άλλε» ΊΤΛϊ^ων \~ "\ — _«^Ι_^^Ι^__ 7 
ε 

>? 

$' 

κ 

/ 

ν ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ0ί18Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Η Έξΐζ ης ίει'να θίος, ά (χ,ήα-α,το τάδ'ε ττί/οιατα βαδΊλεύΰ-ί γας^ Ααζ^ακι^αίσ-ι ττολυ/Λόχβοις. 
ίΐ νίττος ζά^εων ττεταλων, ττολυθίΐξότατον, Κίδαίξίϋν, χίονότρο<|)ον ό/Λ^α ΑξΎί(Χί^ος, μήττοτί ω• 
<ρελες θρέ•|/αι Οι^ίττο^αν, τον τΓξοτεθίντα, θάνατύΰ, λοχ^εύ(ΛΛ Ιοκίσ-τας, $ξΐ<ρος εκζοΧον οίκων^ 
εττια-άμ,ον γ^ξυσό^ετΆΐς ττεξοναις. Μή^ε το ΊΤτεξον τταξΰενιον 2<ρίγγος, ονξε'.ον τεξας ελθειν, ττίν- 
θεα γαίας^ συν φ^αις αίΛουίτοταταία-ι'. ά ττότε χρΐ](Λ7Γτό^ενα τείχ^ετι <ρερε εν τετρα?ά/αο3•{ χ»- 
λαίίΤί γενναν Κα^μόγενη, εις ίζατον <ρως αίθε^ος^ ταν 6 Άί^ας κάτα φθόνος εττιττίμνει Κα^' 
μείοις' ίε τΐα'^^αν ΟίίίτΓοδ'α άλλα ^υα-^αίμοον ερις θάλλε; κάτΛ ^χμαΎα καί ττόλίν. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ, 

δυτεΐγ ΠίδοοΓά ίδ δοηηε εΙΐίίίΐΓίΓυΙ ΟοΗίΙεδδ, ι1ΐ3ΐ θ^νΐδεθ ΐΐιεδε πιίδοΙιίεΓδ 
οη Ιΐιε ρΓΪη€6δ οΓΐΗΐδ ΓβαΙίΏ, Ιΐιε Ι,πΙχίάοϊθδΒ ΐπνο1νοθ-ΐη-ιτιαηγ-3-\νο. 

ΟίΗου ίοΓ€δΙοίΐΊ63ν€π1}^ίοΙΪ3^€, ιηοδΙ:-Γ6ΓΐΊ1ε-ΐη-\ν>1(1-1)β3δΐδ, ΟϊιΙίοβ- 
Γοη, δηοννγ ε^'β οίϋίάπΒ, ηενεΐ' ου^ΐιίεδί: ΐΗοη Ιο Η^νε ΙοδΙειεά (Εθί- 
ρυδ, Ιιίηι Ιΐιαΐ \ν£ΐδ άοοηιεά ίο (Ιείΐΐΐι, Ιΐιε οΐιϊΐο] οΓ ^ο^έδι3, Ιΐιε 5αΙ)ε 
€£ΐδΙ-οιιΙ; Γγογπ Ιιίδ Ιιοηηε, οοηδρϊοαουδ ννΐΐΐι ε^οίθεη εΐαδρδ. 

ΝεϊΙΙιεΓ ου^ΐιΐ ΐΐιε ννΐηο^εά ν^^^^η-ρ^ο^1^^^^γ οΓ Ιΐιε δρΐιϊηχ (ΐΙΐδΙ: 
ΓηουηΙαϊη ΐΏοηδΙερ) Ιο Ιιανε οοΓηε, ΐΗε ^ΐ'ϊεΓ οΓ Ιΐιε Ιαικί, ννίιΐι Ια^δ ΐΗε 
ΐΏΟδΙ θίδΟΟΓθίΐηΙ ; ννΐιο ίοηπερίγ ίίρρΓΟΕίοΙιΐησ οιιγ ηηΙΙδ Ι^ορε υρ ία 
ΙιεΓ 0|υ3(ίηιρε(1 Ιδίοηδ Ιΐιε Γλοε εηΐ3η3ΐίη^-ΓΓοηπ ΟίκΙιυυδ, Ιο ΐπε ΐη- 
3€οεδδϊΙ)1ε ϋϋΐιΐ οΓ Ηείΐνεη, δΐιε-ννίιοηη ΡΙαΙο ίΓοηη 1)εηε3ΐ1ι ΐΗε Ε^γΙΙι 
δεικίδ ΓογΙΙί 3^&ΐιΐδΐ Ιΐιε Τ1ιε1)<ιπδ: ΒυΙ ΐ3εΙ\νεεΗ ΐΐιε δοοδ οΓ (Εάϊρυδ 
οίΗεΓ Ιιείϋδΐι εοηΐεηΐϊοη δρίΜπ^δ-υρ ΐη Ιΐιε ρδίδοε αποί ιΗε οΐιγ. 

813. Ο^ηΙέπι» ίποοΓΓεΓί 1 ν 6(1ίΐΡ(1 Χαζ- Ι 816. Γογ Ίοκάτταί ΑΙ•Ιπί» { Ι Κίΐο\ν ηοΐ 
^ααί^αισι. Α1»1π<ί «ηοΐ ίΙ»θ ^[ΐβίΐΙΘΓ ρΛΓΐ ()Γ | οη \νΙΐ3ΐ ΗΐιΙΙκίΓΪΙ^') ριΐπίριΐ 'ΐοκάσ-της. 

8'21 . ΑΙ(1π<. ΙΐΗΗ ΙίΡΙί^ χ>ιλα~?, ΗΐκΙ οπΓιίδ 

εν. \\\ ΐΙιί> <)ΐυι<*><ίοη »βν»>Γ;ιΙ ΙΜ88. ΗίΐίθΡ. 

\^'>5. Ύχν *ρριπ,« ρπΐ ίοι• άν. ρΓ()'.);ιΙ>1γ 

Ιο Ιηι,<»ΙΙιη.ι ιΙιρ Ιη^Ι >\1ΙϋΙ)Ιρ οί γ^,ν/αν, 

ΚοΓ κ«ΤΛ -:ζ9ο•ο? ΛΙιΙΐΙ•* ί•(1ί('•'! κατχγβόν,ος, 

8'27. Όιξ'ιτΓ,ϊα ίΌ|•Όι^7Γ55Ός, ιν οιι ίΐιβ Μ88. Ιΐανθ Λαζ5'ακί5'αι? τιοΧυμόχΡοί:;. 

815. χιονότρο^ον όμμα.. ΙΙι*• βηοινι^ (ΐ/Ρ, 18 
8η βχρί'βϊδϊοη οί' ηο (1•^Ηΐιβί1 μ ρ^ίπιπι;; 
Λνβ ηη(ΐ6Γ!<ΐ3ΐΐ(1 Ιΐη• λνοι (!«, Π ίϊ* ίηιρ, Ι)ΐιΙ 
ΙΙιβΪΓ 8ρρΙίο»ΐίοπ ««^^ηΐδ ϋ1»«ιη<1. ΙΜιι•<- 
§Γ»νθ, Ι (ΙιίπΙ(, ΐιι(βιρΓΓ»('»Ι Ιΐιριη, ηϊΐ'ό• 
5<ρ (ίί/ίοίίτ, ίΙΐ€ ί!ΐιοινυ ίΙΰΙΐβΊιΙ, Ι)θ('ϋπ>β ΛαΐΐΜ)!!!)^ οί η ρίπΐϋΐίίν οί Μϋ^. — 3η(1 
ΙιπηΙδίηεη αιΐίΐ Iπι11IΓβδ^^β8 ιΐΓβ ί'οικί οί ι ϊη νβΓδβ 36^1 »1)ονβ, ιΐιβ δαιηβ Γοπη οί 
8θθ\ΐΓ,38Γ6(3ίηίηί;(1ιερπηΙοίΐΙΐ6€ΐΐ3δ6. άοείειίδίοη ν\'35 ρ»•6Γ6Γ3ΐ)1^ οηιρίο^ειί. 60 828. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 835 Ου γοίξ ο μη καλόν, ουττοτ εφυ χχΑον, 
ονο οί (ΛΥ) νοι/,ίΐλον τοι 'ττΰαόες 
μ,α,Τξί λο^ίνίλχ, μίασμα τε ττατ^οί• 
Η οέ σνναιμον λ/ρ^ος γιλ^εν. 

'Έηκες, ώ γα, ίτεκε'ς νότε, [ Σττωόος.] 

ραξ^αρον ως α,αοαν ίοα^ν, εόαγιν "ΤΓοτ εν οίκοις, 
ταν άττο Βνίξοτρόφον φοινίκολόφοίο όρακ.οντος 
γενναν οόοντοφνη, Θζ/Ιοακ αάλλίστον οΐ/αόος. 
ΑξμονΊας οζ ττοτ Ιίς Ιμ.εναιους 
τιλυ^ον όυραν^^αι, φόρμιγγα τε τείρ^εα Θ^ι^ας, 
τας Αμφιον'ίας τε λνξας ννο, ττνργος ανεστα 
όίϋνμων •ηοταμ,ων, ττοξον αμ.φι μέσον 
Αίραας, ^λοεξοτροψον α ττεάίον 
νροιταρ ίσμνινον καταοεύα. 
\ω -7 , α κίξοεσσ:: 'πτροματωξ, 
Κα^μεΊύΐν βασιλέας εγείνατο. 
Μ,νξίάόας ^ άγαμων 
ετεξας ετίξαις μεταμείοομενα, 
ΊΤΟΑίς αό ετΓ ακροις 
εστακ Αρεος στ^φανοισιν. Μ ^ — - <^ ν 830 |-ον|-.ν.|-«^|. ο 
ν 

ι 

Ρ 
ζ »^ ων - - «-ι Ν/ — Κ^ \άάάάά8 ΗΕΧΑΜΕΤΕΚ 
\(Ιά8άάέ ΗΕΧΑΜΕΤΕΚ 
\άά38άί ΗΕΧΑΜΕΤΕΚ 

\άά3άά3 ΗΕΧΑΜΕΤΕΚ 

Ιβάάάάε ηεχαμετεκ ν «^ — Λ> «^ - ./ ν^ . Ο ν/ — 840 1-- 845 |--1-""Ι-""Ι-- 

|__— ων/Ι— >^^.<— «««ν•» 

ι — ω ν ι — ω ω ι — 

Ιν^ω— Ινω— Ιοω— Ιωω ^ ωω-ωο— ω-^ι^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.15Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Γαξ ό μκ κάλον, ου ούττοτε εφυ κάλον, το; ού^ε οί τταί^ες μη νόμιμον "Κογεΰμα, μάτξΐ, τε μΐ' 
άσμα ττάτρος. Δε ^ι νλβε ΰ-υνα'μον 'Κί^ος. Έτεαζς, ω γα, ττότε ίηκες, ως ε^α•ην άκοαν βάξζα- 
, ρον, τότε είαπν εν οίκοις. ταν γεηαν ο^οντόφυνγ) άττΰ ^ηξότρο^ου ψοινικολοφοίο ί^ακόντος, καλ- 
"λίιτΎον ονεΙ^ος Θήζαίς. Δε εΐζ ίιμεναίους Αρμονίας ττότε ήλυΒον ουζάνι^αι, τε <ροξμίγγι τε υττο 
τας Αμφ•.ό'^•.ας "Κΰξας^ ανίίττα τείχΐα Θηζας, ττύξγος ^ί^νμ:ύν ττόταμων^ άμ<ρι μέσον ττό^ον Δι'ρ- 
κα.?» ά κατα^εύζί ρζλοε^ίτξοψον ττέδ'ίον τΤξότταρ Ισ-^ίΛηνοι». Τε Ίω, α κε^οίδ-σα ττ^ομάτωξ, εγείνα• 
το βαα-ιΧ^ας Κα^μείοΰν. Δε αδΈ πόΧις μεταμ-ειζό/Λίνα. μυ^Ια^ας άγαθων ετέρας ετεραις^ 'εσ• 
τάκε ετΓί άκςοί? στεφανοΐσ-ι ' Αρεος, 

ΤΚΑΝδΙ-ΑΤΙΟΝ. 

ϊΌγ Ιΐιαΐ ννΐιίοΐι 18 ηοΐ τερυΙοΒΙε, €?ιη ηενβΓ 1)6 ΓβρυίαΜε — δο οαηηοί; 
οΙιί1(]Γ6η, 11ΐ€ ϊΠε^^ΐΙίΓηΕίε οβ^ρτΐη^ οί ΐΗε πιοΙΙιεΓ, απά ροΐΐυΐΐοη οί 

Ιΐΐ6 ίαί1ΐ6Γ! — ΡΟΓ δ1ΐ6 Ο&ΓΩΰ ίο α Γ€ΐ&ΐίθπ'δ 1)6(1! 

Τ[ιοιι (ϋάίΐ ρΓοάυοε, Ο Ιαηθ, Ιι6Γ61οΓογ6 θΐάδΐ; Ιΐιοα ρΓοθυοε, &§ Ι 
ΐΊ6ΕΓά Ιΐΐ6 ΓβροΓΐ; »ΐ3Γοαθ, Ι ίοΓίτίΡΓίγ Ιΐ6ίΐΓο1 ΐΐ αΐ ΗΟΓΪ16, ΐΗε Γαοε 
δρΓυηο^-ουί;-οί-ί:66ΐ1ι ίροηηι Ιΐΐ6 \νΊ](3-ΐ363δΙ-οΐ6νουΐΊη§ ίιετγ ΟΓεδΙεό (3γ2ι- 
βοη — ίΐ36 1)Γί^Ιιΐ6δΙ ΗοηοΓ οί ΟαεΙπιέΐδ! Ρογ, Ιο ΐΗε ηυρίΊ&Ιδ οΓ Ηει- 
ιηίοηε οίοΐά οΆχηβ 11ί6 Οοόδ, θΐηά Βγ ίΐιε ΙιείΓρ, 3η(1 ά\. ΐΗε δουηοΐ οί 
Ιΐΐ6 Αΐ[ηρ1ιϊόηϊ&η 1γΓ6, υρΓΟδε Ιΐΐ6 νν&ΙΙδ οΓΤΙιεΒεδ, ΐΐιε ΙοννβΓ οί Ιΐΐ6 
(ίουΐ3ΐ6 δΐΓ6£ΐηΐδ — η6&Γ Ιο Ιΐιε ΐϊΐΪΓίθΙε ρδδδ οί ΌίΓ06, ύΐΆί ιν&ΙβΓδ ΐΐιε 
ν6Γ(]υΓ6-γϊε]άί秕 ρΐαΐη 1)6ίθΓ6 Ιδίηβηιΐδ. ΤΙιεη Ιο, οιιγ ΙιοΓη-δάοΓηεά 
αηοϊεηΙ-ηιοΐΙιεΓ, ΒΓου^ίΙιΙ-ΓοΓίνι ίΐ Ιΐηε οί Τ1ΐ€ΐ3£ΐη 1ίίη§^δ. Αηά ΐΗΐδ οϊΐγ» 
ΒαΠεΓΪη^ οουπΙΐ6δδ-1οΙδ οΓ ^οοίΐδ, οηε Γογ αηοΙΙΐ6Γ, ίΐ38 Γαη1ί6ί1 ίη Ιΐΐ6 
1ιΐ^Ιΐ6δΙ; οΙι^ρΚ-Ιδ οΓ\ναΓ. 828. ΡοΓ καλόν, ίη ίΐιβ ρπίΐ οίίΐιβ Πηβ, 
ν3ΐοΙς6η36Γ €ΰη360ίίΐΓβ(1 Φι'λον Γγοπι Ιΐιβ 
ίοΐίοννϊη^: νθΓδβ οί Τΐιρόίΐηίί: "οττί >ιλ- 
λον, φίλον Ιί-τί, το ^' ου καλόν, ου φιλον εστί. 

829. Ιη8ΐβ3(3 οί νόμιμον ?ΐξΐ&β'ϊΏ§ΛχΊύι 
λόχβυμα, Ιΐΐβ ευΐΏηίΟη Γ63(1ία§ ίδ νόμιμοι 
2§Γβί'ϊηρ: ννίίΐι τταΤ^ί — &η^ ττοτείοΓ τοι. 

831. ΕάΐίοιβιϋβΓβΓ ίη 8ίνΐη§ Ιΐιΐδ Ιΐηθ. ΑΙί3π8 Η38 εις 1)Ρίννβοη σύναιμον ΒΠά \ε- 
χοςγν;\ύν\\ ΒιπηίΚ νΡΓγρΐΌρβΓΐνΓθ)€θΙ- 
β(Ι. 0|•ϋ(ίΐΐδ ΓΘ3(1 η ^εσΰναίμόνγ''τι'Κ&ζ λεχ^ος. 

837. ΑΙϋαδ ριΐηΐβίΐ Τιλθον ί'ον ηλυθον. 

838. Βΐϋηΐΐί βϋϊΐβίΐ νύξγοι ανεσταν. Ι 
Γβίβπ•€(1 ίο 11ΐ!8 ρ3δδ3ςβ, Μβάέδ, V. 842. 

847. Μδπγ Μ88. 3ηά Αΐόαδ, Ιΐ'ανβ 'ΐσ- 
τακ αξπΊοις, Ιη 0ΐ1ΐ6Γ5 \ν6 βη(ϊ Ιστ άχαρίοις. _ ν κ^ι« - - - «-» - ν -μ^ - ^^^^..,... ί.. .%.«7'^,„ ΑΓ; ..««^=/,η„«ί. 1^, _|^ « ν^ΙΙ^ _|»^ -Ι'- _ι« « _ ν ^\^^ -\\\^ -Ιν -— -\^ ** Ιν -II- \^ ν^|>^ -II ν^ ν^» ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 848. 61 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 
^Ηγον 9Γά^ο»θε, $£ί7α'Τ2?' «^ί τί^ί'λ^ -ττο^Ι |- -|^ "11^ ^ ^|ν. .||« -|>- ν 

Ιφ^Λλιχος 17 σί), νχυτίλοισιν αστρον ως' |_ _|ν^ _|ΐ« _|^ _||^ -|« - 

$ενς Ιις το λενξον 'ττίΐον Ίχνος τιβεΓσ* Ιμον, 850 |- -|- -||- « «|- '-||«- -|^ - 
τίξό^οανΐ, ι^ν) σψα,λωΐλεν' άσ^ινης ττατίρ* |« _|ν^ _||ν -| ν -||« -|ν^ - 

αλί}ξονς τ' ε/ΛΟί φνλα,σ-α-ε 'πταξ^ενω χεξί, |" "Ι^' "ΙΓ "Ι "ΙΓ "Ι" ^ 

ους ελοί^ον, όκιύνίσ[Λ(χ.τ όρίθα;» ΐΛο,Όων, 

τοίκοισι» εν ^εροκην, ου ιχοίντευοίλοα• 
Τεκνον Μενοίκεΰ, ττΛί Κξεοντος, ε^'κί (ΛΟί, 855 

•πόσνι τις ^ 'ΐΓ\λοίΐΓος α,στεως οόος 
•ττρος ττΛΤεξΛ τον σον ; Ως 1[λον κα/ΛΐΈΐ γονν, 
'ττυκ.ννιν ^ε βα,ίνων Ί^λυσιν [χολις ττεξω. \ 

ΚΡ. Θάρσει' τΤΞλας γοίρ, Τειρεσία, φίλοισι σοΤς Γ'Ρ" 

Ιξωξμισαι σον πό^οί,' λχ^ου ί' άντου, τεκνον. 860 |- -|^ -|ί- " ν.|^ -1|- -|^ 

Ως ΤΓοίσ οίΊΓΥΐνη, ττονς τε ττρεσζύτου φιλεΐ 
χείξος ουραίας οίναμενειν αουφι,σμοι,τχ. 
ΤΕΙ. ΈΓει/' νάξεσμεν' τ1 //.' εκάλεις σττου^^, Κρεον; \- -[^^ -:;- ^ "|^ -1]- -|^ « 

ΤΗΕ ΟΠΌΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΤΈΙ.'Ήγου ττα^οιθε, Β'ύ^'Λτε^, ως συ ει τύψλω ττό^ί ο<ρ9Λλμος, ως άί-τξον ναυηλοίσ-ι' ττξοζαίη, 
ΎίθεΙΰ-α ί(χον Ιχνος ^εΰξο εις το λεύξον ττέδΌν, μη (Γ<ρΛλΜμεν' ττάτπξ άσ-θενης' τε (ρυλάα-σ-ε εμοι 
9τάρθενα) χίρι κλήρους, ους ελαζον, μίθων οιοΰνία-μα-ΤΆ όξνι9αιν, εν ίΐξοίσι θακοΐ3-{, όυ μα,ντεύο' 
μαι, Τεκνον ΜενοΙκευ, ττλι Κ^εόντοο, ει'ττε /ΐΛΟί, « ττόίτ» ο'^ος εττιΧοίνος ίσ-τεως ττρος τον σον ττά- 
τεξα ; Ώ.ς ίμον γόνυ κάμνει, ^ε βαίνων ττΰκνην ήλϋίΤίν, ττεξω μόλις. ΚΡ. θάρσει' γα,ξ εζοίρμι- 
σαι σον ττό^α, ΎείξίσΐΛ, ττίλας σοις φιλοΊσι' $"ε λάζου αύτοι», τίκνον. Ω.ς ττάσα, αττήν», τε 7Γ0ΐ;ς 
•πτρεσζυτου ψίλεί ανά/οιενείν κου<^ίσμ.α.τα ^υξαίας χείξος. ΤΕΙ. Ει'ίν' τταξίσμεν' τί εκαλε<ς ^αε 
«ΓΤΓούδ'»), Κρέον^ 

ΓΚΑΝΚΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΤικΕδίΑδ. [Ε?2ί^Γ2Λ^, /ίίί ^3^ '*^* άαηφίβτ, αηά αίίβηάβά 1>\) Μ6ηα;€6ΐΐ3.'\ 
Ιιβαά οηνν&Γίί, ιώ)^ ^1^ιι^ι1ι€Γ, 8Ϊηο€ Ιΐιοιι 3γΙ Ιο Γπγ ί^ΐΐπθ 8ΐ6ρ 3η ενε, 
3δ ΐΗε δίΕΓ Ιο ΐΗε ιπδίπηεΓδ — ρΓοοεεϋ, ^ιιΐοΐϊηρ^ ηιγ ΓοοΙ ΗιΐΙιεΓ Ιο ΐΐιϊδ 
Ιενεΐ ρΐαίπ, Ιε^Ι; ννε δΙ:ιιιηΙ)1ε — ΐΐιγ ΓαΐΗερ Ϊ8 ίεεί^ίΐε : 3ηοΙ Ιαΐί» -οαπε-οΓ, Γογ 
ιηε, ΐη ΐΙιγνΊΓ^ίιι Ιιαπίί,ΐΐιε Ο3ΐοιιΐ3ΐίοη8\ν1ιίο1ι Ι θ^ίΙηΓθίΙ, ποίϊη^ Ιΐιε 
αυ^ϋΓίεδ οί ΐΐιε 1)ΪΓ(ΐ8, ΐη Ιΐιε δ30Γεά δεαίδ \νΐΊεΓε Ι ΓοΓοΙεΙ-ΙΙιε-ΓυΙιίΓε. 

Μγ οΙ)Ί1(], Μεηο6οευ8, δοη οί Οιέοη, ΙεΙΙ τηε, Ιιονν Γϋτ Ιΐιε ^ου^ηεγ 
γεΙ-Γειηδίηϊη^ ΐΙΐΓοη§Ιι ΐΗε ο'ιίγ Ιο Ιΐιν Γα^ΙιεΓί Αδ ιηγ Ιίπεεδ 3Γε \νεϋ- 
τγ — ίθΓνν3ΐ1^ίπί? 3ί 3 (|υϊε1ϊ ρ3€ε Ι 3θοοηφ1Ϊ8Η-ηΊγ-ν\'3γ ννΐΐΐι οΙίίΒουΗγ. 

ΟκΕΟΝ. Βε-οί-ρ^οοοΙ-οΙιεεΓ : Γογ ΐΐιοα 1ί381 1)γοιιο1ιι ιΗγ ΓοοΙ, Τΐπέ- 
δίαδ, ηϊ<^1ι Ιο ΐΗγ ΓΓίεποΙδ: [Το ΜβηοεαβηΒ.'] ΙΐϋΙ Ι3ΐ<ε ΗοΜ οί Ιιίηι, ηιγ 
δοη ! Αδ ΐΗε ννΐιοίε Γραππε άχλΑ ίοοΐ οΓ ΐΐιε 32^ε(3 ΙίΚεδ Ιο εχρεοί Ιΐιε 
αδδίδ1:3η€ε οΓ βηοίΗεπ'δ Ιΐ3πο1! [Μβηοεαευ,Β Ι^ηάβ Τίνε^ιαβ ειφρονί.] 

ΤικΕδίΛδ. δο Ηίε ΐΐ: Ιιεί'ε \νε αΓε: 0η-νν1ΐ3ΐ-1)υ^ΐιιε:*δ Ιια^Ι ιΐιοιι οϋΐΐ- 
ε(1 πιε ίη δϋοΐι ΙιβδΙε, Ορέοη ? 848. ΤΪΓ05ίί18 \ν3ίί Λ 0βΐ6ΐ)Γ3ΐ6(1 ρΐΌ- 

ρ1ΐ6ΐ οΓ Τ1ΐ6ΐ)β«, ννΐιο, ϊΐ ί» 8αίίΙ, ΙίνθίΙ 
ίοΓ κίχ ΟΓ 8ονβη ίξβηβΓΛίϊοη». Β(•ίη;5 
1>1ίιΐ(1, Ιίε λΥΛδ 1(?ι1 3ΐ)θπΙ Ι)}^ Ιιΐβ (]αιΐί;1ιίβΓ 
Μ^ηΙο. Τΐιβ οαιίδθοΓΙιΐ» 5Πη(Ιικ^88 ϋυ(1 
Ιΐιβ §θη€Γα1 ϊΐ)θϊ(ΐ6ηΙδ οί" Ιιΐδ ΠΓβ αιβυοΐ 
οηΐγ αΙ)>ηΓί1, 1)ΐιΙ ηιο^Ι ιΙί5::ΐΐ5ΐί..ί;. 

850. ΑΚΙπδ ηικί Μ58. Ιι&νο 'ττε^ίον. 

85'2. ΡοΓ τ' Ι,α5;,\νΙποΙι Ϊ8 Γοιιηά ΐη Ιΐιο 
1)ε.•ίΙ Μ88., ΛΜιΐδ ειίΐΐεά τε μοι. 856. δΟλΙί^βΓ Ηα8 ν^-σω Ύΐς. ΑΚΙπ8 

αη^1 ^βνβϋίΐ Μ^^.ίον αττεοος 2,'\ν^ αστεος. 

858. Α1(1π8, νβι\ν 1)η(Ι1ν, Ιΐίί>ί ω: -τΐυμίν. 

860. ΟγοΙηι^, \νί(Ιι !ΐΐ(ί 8€ΐιυΙί»δΙ Άαά 
α ίβνν' ΟΐΙΐβι•8, Γ0Η(Ι ε^όρμιται. 

861. Μ^ην οΓΐΙιβ Ιί^ιηπί! Ιϊ^νο (Ϊθθιπ- 

6ίΙ Ιΐΐϊ» ν€Γ!(0 ΟΟίΓΙφΙ. ΚοΓ (1ΐ(> ίΙΠΙΟΠίΙ- 

ιηείιίδ ρΓοροίΡΐΙ,οοιίδπΙΙ Ρογ8οιι';< Νοίβ. 
863. ν^ΙοΙίβη&θΓ «ιηβηάθίΐ Ιΐιβ ί( χΐ 
33 ΐΐ ηο\ν δ1αη(ΐ3, ίΐΌΐη τί με ΚΛλίΐς. 62 864. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

865 -"■|"-||-""1"-11"-1" 

--|"-||-""Ι"-11"-|" 

ν..|._||-.^|ν.-||-_μ 

__|^ν«||--|ν.-||ν^_|ν. 

"-Ι""ΗΙ-*•ί"-ΙΙ--Ι^ 

ν^_|.-||.-|._||-_|>. 

--Ι"-1Ι-""Ι"-ΙΙ"-|" 

.-|ν-||--μ.||ν-|ν^ 
ν_|ν^ _||ν^_|^»||__|^ ν, 
« κ• \^\\^ -Ι ω -|>-» .- - — Ιν 

--Ι--ΙΙ--Ι--ΙΙ--Ι- ΚΡ. Οννω λ£λ^3σ^|λΐ^ * άλλα σνλλε^οίΐ σκίνος, 
χοα ττν^υΐΛ α^ξηκτον, α,νος εαζοίλων ο^ον. 
ΤΕΙ. Κοττω "ΤΤΰίξίΐΐΛΰίΐ γονν , Ερερζθειίων αττο 
αενρ ίκκοΐΛ^σ^ας τ^ς ίτάξΟίθει/ ν^μίροίς. 
ΚάκεΓ γα,ξ ^ν ης 'κόΧίμ.ος Έϋ/χολττοϋ ^ορος^ 
ου κΛλλίνίκοΐ^ί Κεκ^ο9Γ»σα? εθηκ' Ιγω, 
καί Ύονόί", ^ξύσουν στίφχνον, ως οράς, 'ίχω^ 870 

Χοίζων οίττΰίρχ^οίς ντολείΛίων σ)ΐνλεν[λόίΤ(ύν. 
ΚΡ. Ο»6;νον εθε'/χίΐι/ καλλίνικοι σα στέψτ)" 
\ν γαξ κλυοωνι κεί/χ,εθ , ωσττίξ οΤσ^α σν, 
βοξος Ααναίόων, και μέγας &>ιζαις άγων. 
Ιβασιλενς μεν ουν βεζι^κε κοσ-μνί^ε^ς ο•7Γλοις 875 

??οϊ) νξος αλκνιν Ετεοκλής ΜνκνίνΊ^α. 
Εμοι ο Ι'ττεσταλκ εκμα^ζΐν σεθε» νάρα, 
τί όρωντες αν ^ΐλάλίστα σωσ-αι/Λεν 'πολιν. • 

ΤΕΙ• Ετεοκλεο^ζ μεν ουνεκ αν, κλν^σας στόμα, 
^ξ•ήσμους εττεσγον' σοι 5, εττε» χζ^ζίΐς μα^εΐν, 880 
λεζω' νοσεΤ γαξ νιόε γτ^ ^τάλα», Κ,ρεον, 

ΤΗ Ε ΟΚΌΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι5Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. οΰττω λελΥίσμεΒα,' άλλα συλλε^αι σθένος^ και αθξοίσον ηηευμα, εκζ,αΚων άιτος ό'ϊοι». ΤΕΙ, 
ΊΊαρεΙμα,ι γούνα κότϊω, εκχομίσ-βεις ^εύξο ίττο ΕρεχθεΙ^ων της ημεξας 'τταξοίθε. Γαξ και εκεί ην 
τις ΊϊοΚεμος ^όξος Ευμό\7Του, ου εγω εθήκα Κεκξότη^ας καλλινίκους^ και εχω τόνδ'ε χρύ(Γθΐ;ν ίττέ- 
<^ανον, ως οξας^ λάζων αττάργας σκυλεΰματων ττολίμιχν, ΚΡ. Σα καλλίνικα ίττε^)» εθεμκν οιώνον' 
γαξ, ωσττεζ συ οισ^α^ κείμεθα εν κλυ^ώνι ^όρος Αανάϊ^ων, και μέγας άγων Θή^αις, Βασιλεύς Ε- 
τεοκλής ουν μεν «δ")) βεζήκε κοσ/ιχήθεις οπλοις ττξος Μυκκνι^α άλχην. Δε εμοι εττεο-τάλκε εκμαθειν 
ττάρα σίθεν, τι ^ρωντες αν μάλιστα σωσα'ιμεν ττόλιν. ΤΕΙ. 'ούνεκα Ετεόκλεουί /αεν, κλ)5ι3-ας στό• 
μα^ αν εττίσχον χρησμούς" ϊε σοι^ εττει ^ργ,^εις μ,άθειν^ Αεζω' γαξ «ίε γη^ Κρεον^νόσει ττάλαί. 

ΤΚΑΝδΕΑΤΙΟΝ. 

€κΕ0Ν. λνε \ϊ2ίνβ \3γ ηο ιηεΕίηδ ίοΓ^οΙΙεη : ΒϋΙ τεοονεΓ Ιΐΐ}τ δίΓεη^ΙΙι, 
ζηά οοΐΐεοί ΐΗγ Ι^ΓεαΙΙι, οαδΙΐησ-οίΤΐΙΐθ ίαϋ^υε οί Ιΐιε ^ου^η^γ. 

ΤΐΚΕ5ΙΑ5. Ι Άΐΐ\ θρρΓ€»δ€ί1 £1δ Ιο «ι^-ΙίιηΒδ \νΐΐ1ι Ιοϊΐ, ΐ3Γ0υ§Ιΐί;Ιΐίΐ1ΐ6Γ 

ίροπι Εΐηοη^ ΐΐιε ΑΐΙιεηΐαηδ Ιΐιε (ΐ3γ ί)εΓθΓ€ Ιΐιϊδ. ΡοΓίΙιεΓε, Ιοο, ΐΗεΓβ 
νναδ 3 Γι^Ιη οΓ Ιΐιε δρε&Γ ννΐΐΐι Εϋϊπόίρυδ, ίη ννΐιΐοΐι Ι ιπεοίε Ιΐιε ΟεοΓο- 
ρΐΒΏδ Ί:Γ3ηδοεη€ΐ3ηΐ1γ-νΪ€ΐ;οΓίουδ, Άηά Ι \νε3Γ Ιΐιίδ ^οΙ(3εη οΗδρΙεΙ, 38 
ΐΗοιι δεεδί, Ιι^νΐη^-Γεοείνεά ΐΐιε βτδΙ-ίΓυϊΙδ οΓΐΙιε δροΐΐδ οί Ιΐιε εηεπιγ. 

ΟκΕΟΝ. ΤΙιγ νΐοίοποϋδ §3Γΐ3η(1δ Ι εδίεεηι α Ιιαρργ-οηηεη : ίοΓ \νε, 
38 Ιΐιοη Ιίηοννεδί:, 3Γε ίοδδΐπ^ ίιι α δίοητι οΓ\ν3Γ ννΐΐΗ ίΐιε ΛΓ^ίνεδ, βηά 
^ΓεαΙ ίδ ΐΗε ΙιθζηγιΙ οίΤΙιεΐ)εδ. Κίπ£^ Εΐέοοίεδ, ίη ΓαοΙ ΐΙιεΓεΓοΓε, ίδ 
3ΐΓε3ί1γ ^οηε ουί εΐεοΐ^εοί ίη Ιιίδ 3ΓΐηοϋΓ Ιο ΐΐιε Αγ^οΙϊο 1)3ΐΐ1ε. ΒυΙ 
Ιο ίπε ΙΐΗδ Ιιε δεηΐ Ιο Ιεατη ίΓοπι Ιΐιεε, \ν1ΐ3ΐ-ρΐ3η ρϋΓδϋΐη^ ννε «133^ 
πιοδί είΤεοΙιΐΒΐΙγ ρπεδεπνε ΐΐιε οϊΐγ. 

ΤικΕδί Αδ. ΡοΓ ΕΐέοοΙεδ'δ δαί^ε ΐηάεεθ, νΐΌυΙοΙ Ι, οίοδίη^ ΐϊΐγ ιποϋΐΐι, ΐΊ3νε 
ΓερΓε«δί?€ΐ ιΙ)εοΓ3θ1εδ; Βυΐ ΙοίΗεε,δΐηεεΙΙιου θεδίΓεδΙΙα 1ίηο\ν,\νΐ11Ι(]ε- 
εΐΒΓε ΐΐΐίίΐτί : ίοπ ι1) ίδ Ιαικ), Οτεοη, ΐδ-ΐ3ΐ)θϋπη^-υηεΙεΓ-ΐΙιε-πΐ3ΐ3(1γ οί ο1(1, 

\νβΓ6 ϋβΐΐεά ^ΕξεχθεΧ^αι Γγοιπ ΕΓέοΙιΙίιβυδ, 
8οη οί Ρ^πάίοιι Ι. 8(?θ Μβ(1. 820. 

868. Ειιιηόΐρπδ νν3δ Ιπ^Ιι ρπεβΙοίΑΐ- 
1\€ά, Ηΐκ) Κίη^υί ΤΐΐΓίΐΓ*ί: Ιΐθ ηΐ3(ΐ6\ν3Γ 
ιιροη ΕΓέοΙΙΐθΠδ,απίΙ Ι)0ΐΙιΓ6ΐϋηΙ}3ίίΐ6. 

878. Βηιηοΐί βίΐϊΐβϋ κάλλιστα — \)Λά, 

879. ΑΙ(1ϋ5 1ΐ38 κλείσας. ΤΙΐβ §6η6Γ3-• 
Ιίΐ^ θΓΜ85. κλγτα,ς ΟΓ κληί'σας. 866. Α1(1π8 βυά βοηιρ ο0ιβΓ8 Ηβνβ ττά- 
ρειμι, {)<\Λ\γ. Ογ()ΙΪ(18, ττά^ειμαι. Α ίβ\ν 
€(1ϊίίοηίί ίοΓ "'Γρΐχ&ει^Ζν ί»ίνβ €0ΐτ»ιρ11γ 
Έρεχβίΐ^'αν ΟΓ Έξεχβι^άν. ΐον γονν ΑΪίΙΐΐβ 
Ρβνβ γουν, 311(1 η)3η}' Γβ«(1 γγις. ΡοΓί^ΟΙΙ 
ίιβΓβ ςηοΐ68 Η. δΙθρΗ3ΐίΐΐ8 ΐη ροβδϊ ρΐιϊ- 
ΙοδόρΙΐϊΟίΙ, ρ. 30. Όυ <!ΓΟδ'ες, ου ^οα γου)\ 
ου μη^εα λαχνήεντα, &0. ΤΙΐβ Αΐΐίβηκίηβ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 882. 63 _ -κ-- _ _ ν^- ν^-Κ.- 


Ι__μ-ΐι.-(._ιμ_|ν.- |^\^«^ ν^-Ιν-— οΙ^^Μ Έ^ ου 'τεκνωθί) Λάϊος, /3ία Βεων, 

ττόσιν τ ίψυσε μητς) (χελΐον Ό^^Ιττουν. |« -|ν. _||>. _|ν. ν ν.|μ _|>^ - 

*Α» ^' άί/ίΑατωτΓοί ^εξγμά,των ίια^θοραί, 

^εων σοφ^σμ,α,, κάττίίειίκ Ελλάΰΐ. 030 

■^Α συγ}ίΛ'Κν•^%ί τταΓίες Όιίίττοϋ %ρονί[; 

Χξΐ^ζοντΐς, ως ^το 3•εοι;ί υ7Γΐ)ΐοξΰί[Λουιχίνοι, 

Ίημ^αξΎον ά,ιχοί&ως' όντε γαρ γίξα ιΤΛΎξί, 

ουτ εξο^ο9 ίιίόντες, ίίν^ρα ^υστνχ^ |- _|. _||. _|. _||. -|« _ 

Ι^-ηγρ^ωσοίν' εκ ^^ ε^τνενσ-' ά,υτοΐς οίξΛς 890 |- -|^ -||*^ -Ι-* -||- -|*^ - 

ϋεινα,ς, νόσων τε κα.) ττξος Υΐη[λΰίσ(λενος. 

1ία.γω τίν' ου όρων, 9ΓοΓα ο ου λέγων έττη, 

5»? εχ^ος νιλ^ον 'πτοασ) τοΤσιν Οισίττοϋ ; 

Εγγύς σε θάνατος αυτοχειρ άϋΤοΓς, Κ,ρεον» 

Πολλοί ίε νεχξο) 'ττερ) νεκροΓς ττετττωκοτες, 895 |- -Ι-- -||- « ^|« -||- -|^ ^ 

Άξγεΐα. καί Κα^[Λΐΐοί ιΔ^α,ντες βέλ•η, Ι" "Ι^' "||' "Ι^^ ~1|" "Ι^' - 

νιχξους γόους ^ωσουσ% Θ>3Όαία χθονί. | — |^ -||- -]^ -|| — |^ ^ 

ΤΗΕ ΟΠΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ί^ Ιυ Α.άΐος ετεκν^θη, βία. ^εων, τε ζ<^χ)3-ε μίΚεον Οί^ίττουν^ ττόσιν μήτξΐ. Ί- άι αιματωττοι 
ίΊά<|>θοραι ^ΐργ/Λατων σ-οψίΰ-^Λα &ίΛ;ν, ΚΛί εττι^είζις Ελλαίί. Α ναι^ες Οί^ίττον χ^ρνζόντες χρόνγ 
συγκαλύ^αι, ως ^η Ιττεκ^ριιμοΰμ.ενΛ θέους, Ϋι/Λάξτον άμ,αθούς' γα,ξ ίίί'όντεί τζάτρί ίύτε >'έρα, 
ούτε εξο5Όν, εζηγξΐώσ-αν ^ύσ-τυχη άν^ξα' ϊε αύτοις ε^εττνεύίτε δ^εινας άςας, τε νόί-ον κα{ ητιμ,Λσ-' 
μένος. Και ίγω ήλ9ον εις εχβο- τοίΰ-ι τταίσ-ι Ο^^ιττου^ τίνα ου ^ξων, 5'ε ττοία εττΐ) ου Χεγων ; Δε 
θάνατος αύτοχείξ εγγύς αύτοι;, Κ,ξίον. Δε "ττόλλοι νεαροί ττεττΎόΰχ,οτες ττεξί νε>^οις^ (χι^άντες 
Αξγΐία και Καδμεία βέλ», ^ωσούσι ττίκξονς γίους Θηβαία χθόνι, 

ΤΚΛΝί«Ι.ΑΤΙΟΝ. 

ίΓΟΓπ Ιΐΐ6 Ιΐηηε ΐΐΐίΐΐ; ίάϊπδ 1)6οαΓηβ-Β-Γ£ΐΐΙΐ6Γ, 3^2ΐΐηδΙ-ΐΐΊ6-ννΊ11 οΓ ιΗθ 
Οοάδ, ίΐηά ΐ3€θίΐΐ ιΗϋ \νΓ6ΐοΐΊ6(1 (Εόιρυδ, & ΙιυδΙ)3ηά ίοΓ Ιιΐδ ιώοΙΙι6γ! 

Νο\ν Ιΐΐίί οΓυβΙ Ιαοίτδίϊοιίδ οί* Ηϊδ εγεδ ^€Γ6 ϊπ ΐΗε ννΐδόοηι οΓ ΐΗβ 
Οοθδ, αηά β λνΗρηίησ ΐο Ορεβοε ! 

ννΠΐοΙι-ενεηΙδ ΐΐιε οΐιϋοΐι εη οίΟΕοΙΐρυδ δεείίϊη^^ 1)γ ΐΐιε Ιθρδε οί Ιίηηε 
ίο €οηεε3ΐ-αηΊοηο:-ΐΙιειτ)δΐί1νεδ, 8δ βΗοιιΙ ίοΓδοοίΙι ΐο εδΟΒρε ΐΐιε Οοθδ, 
εΓΓεά Γοοίίδΐιΐγ : ΐιι-Βδ-ιτιηοΗ-Βδ Βγ ^^ίνίπιτ ΐο ΐΐιεΐπ ΓΒΐΙιεΓ ηεΐΐΙιβΓ άυε- 
ΙιοηοΓ ηοΓ ίΓεε-ει;Γεδδ, ΐΗε}^ εχΒδρείΒίειί ΐΗε υηίοΓίυπΒίε ητίΒη — Βηά 
3^ΒΪηδΙ Ιΐιεηη Ι^ΓεαίΗείΙ-Ιιε-ΓοΓίΗ ϋίιεΓυΙ οπΓδεδ, 1)εΐη^ δίοΐί-ίη-ιτιΐηεΐ, 
3ηά πιοΓεονεΓ (ίίδΓε.^ρεοίίυΙΙγ ΙτεΒίεοΙ. 

8ο Ι ΙΐΒνε ΓαΙΙεπ ΐηΐο θΐδϋΐε ννίΐΗ ΐΗε δοηβ οί (Ε(ϋρι« — ννΙΐΒΐ-άεείϊδ 
ηοΐ θοΊησ, βπγ] ηΙιβΙ ννοΓοΙδ ηοΐ ιιΙΙετίησΡ 

ΒϋίθεΒίΙι ίΓΟΓη-ΐΗεΪΓ-ΐϊΐυΙυΒί-Ιααηίίδ ίδ ηεΒΓ ΙΙιεπΊ. Οτέοη ! 

ΥεΒ, ηΐΒΐι ν οΙεΒό ίπΠεπ Γοιιπθ Ιΐιε ό^ΆΟ, ΐηΙεΓΓηΐη^Ιίη<τ Ιΐιε Ατ^ίνε Βηά 
0Β(ΐΓη6Βη Βίτηδ, δΐΊΒΐΙ ΟΒϋδε 1)ϊΙΙεΓ ΐΒΐηεηΐΒΐίοηδ Ιο ΐΐιίδ ΤΗεΙίΒπ ΙβγκΙ ! 

882. ΒΛΓΠΡί», ηιοδί ίηηρίΐγ ίη^θ€(1, Ι 1>θ8ί θΓϋΐΐοηβ, οη Ιΐιβ Γβοοηιηίθηάδΐίοη 
ζηά οη \\'Ρ;ίΚ 8ηίΙιθΓί!)', βί^ΐροί τέκνα^ί-ε. | οί 8θ3ΐίΰ;θΓ, Ιιηνβ γίξο.^ οί ν^ΊιϊοΙι Ιΐιβ ίί- 

884. ΑΙίΙικ-ί ΙΐΗ.Η ^ΐα<;>οξαί, 8(•3ΐί2€Γ, ί{- ι ηβΐ 8νΙΙαΙ)1β ΐη Ιϋβ Αΐΐίο €ΐΐαΙθθΙ ΐδ Ιοης. 
ΛΤΎξο<ραί. 86ρΗ()Γΐ< Ν ϊιι Ιιϊδ ΟΕιΙϊρ. Ι.ΌΙ. Τΐιβ Ιοπΐαπ» ννιοΐβ γί-εα. 

ν. 555ί?, Ιΐίϊ^ ;μι ιη)ΐίί\(ϊι»η οΓ ρ-ΐΓΐ οΓιΙιίδ ι 892. ιΜ88. 3η(1 ί'(1ΐ[ίοΐι8 ηγθ ηοΐ βχ- 
νβΓδθ — τας αιμο-τηρίς Ιμμά-των ίια<^θοίά?. 30ΐ1γ ^ίΐηίΐϋΐ' ίπ Ιΐΐίδ νβΓδβ. ΑΙ(1ΐ1δ Ιΐ3$ α 

885. ΙΐΐδΚ'ίΐϋ οί κά7Γ»^ει?ίί, ΐΐΐθ 8οΙη)1Ϊ- ι ^γ^ τί Ιυ ^ξχν, όττοΤα §•' ου λίγΐΰν εττ». Μΐ15- «8ί, ιηοδί Μ88., 311(1 (•»1ιΐίοηδ Ιιηνβ κάττό- 

ϊΐί^ις. Ελλάδος Ϊδ 3ΐδ0 ίοππίΐ ίοΐ'Έλλάδ'ί, 

Εηά Κίη§ Ιΐιοηρίιΐ: ίΐ ρΓβίβΓ3ΐ)1θ. 

888. γίξας αηά ηοί γίξο. ΐδ α νβπγ οοιη- 
ηιοη Γθίκ1ίη§. Υρΐ Ι ΙϊεΗενβ ηΙΙ (1ιε ίζΓΒΥΘ 0ηΙ}' <ΐ1ΐ6Γβ(1 ότΓοΓα ΙΟ 7Γ0~α, ^ίΐ τι ου 

18 1)3(1 — ηΐΒπχ Μδ8. οιηίΐ Ιΐιΐδ Ιυ. 

895. ΡοΓ ττεξί νεκξοΤς δοηιβ ρΓβίβΓ ττεξί νεκ- 
ξους^ ΙΙΐβ Γ€3(1ΐη^ ΐπ Ιΐΐβ ΡΐθΓ60ΐίηβ βίΐϊ- 

Ιϊοη. ΑΙ^πδ ίη Ιΐοη οίττίςί ρηηΐθίΐ ττΛξά. 64 898. ΕΥΡίΠΤΔΟΤ 

"ΊΐΙ) τ (ΰ τόίλαινοί συγαΰίτασαΛΤΓΠί ττόλις, |^ - 

Ε* (λν) λογοις ης τοις Ι/^οΐσι ΊπΙσιΤΆί. Ι — 

ΕκεΓμο /Αν γα.ξ ττρωτον ^ν, των Οί^Ιττον 900 |« - 

(λ•ηοίνοί, ΤΓολ^τνιν, μν)σ άνακτ ίΐνοα χβοί/ος, |-« 

Λ/ς οαί^λονωντας χανατρεψοντα? '^τόλ^ν, | — 

ΕτΓΕί σε χρί7σ7ον το κοίκον Ιστι τα,γα,^ον, 1*^- 

^\ \στ\ν οίλλη (ΧΊο^α,νη σωτιηξίχς» \^ - 

Αλλ [ου γαξ ΙιττεΓν ονό \^οι τόΐ* «σταλεί, 905 | — 
Ίΐ^ϋξον τε τοΐσι τνιν τνχ^νίν κεκτη/ΐΛεΐΌ^ί |« - 

ττόλει 'τταξο,τχ^ΐΐν φάξίΛΟίκον σωτΥιξίοι,ς) |« - 

βίττειι^ι' χαι^εθ " εΤς γαρ ων, ττολλων μ,ετΛ, 1^- 

Το μέλλον, ίΐ Χξ'^' 'πεί^ομοα' τί γαρ ττά^ω ; 1^- 

ΚΡ. ΈτΓίσχες χντου, ττρίσζυ Τ. Μ*? ''7ΐίλοίμζά,νου% {*^ - 
ΚΡ.ΜεΓίΌν' τ'> φεύγεις μ ; Τ. Ητί;χί? σ• ,α,λλ ουκ εγω.\- - 
ΚΡ. Φ^άσ•ον ΤΓολίτακ καί ττόλει σ&;τ»3ρίαν. 912 1^ - 

ΤΕΙ. Βοί/λει ίτ:^ μέντοί. κόν^ι βουλνισει τά,'χΛ. — 

ΚΡ. Καί ίΤΛ/ί") Χία,'τξωοί.ν γοΐΛαν ου σωσ-α,ί ^ελω Ι I- « - ν^ - 1^ - _ -1»^ ν ν ^ - Κ^ -ν.; ν.. ο I^^ _ _ _ ν^ _ ν^ V _ 11 ι Μ .- κ.) \^\\/ _1ι^ _ι»^ — 

-ΙΙ--Ι-ΙΙ--1- 

ν 1^ -1-1 _ ο ν^ « - — ν - « -ι^ _ _ _ κ^ « ^^ _ _ -^ _ « _ ν _ \^ _ ν^ - ^^ - ^ - - - *^ - - - ν^ - - - - ^- — ν - ΤΗ1 Τε ΟΠΟΕΗ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι5Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Γε α-υ, ω ΤΛλα,να ττόΧις, συγκατασΛάττΎει, ει μν ης ττείΰ-εται τοις 'εμασ-ι λόγοις. ΕαεΙνο γαρ 
ν μεν ΊΤξ.Ιύτον, μή^ενα των οί^ίττου είναι ττολίτ^ν, μτι^ε ανάκτα χθόνος, ως ^'αιμονωντας και 
ανατξε-^ό'/τα,ζ πόΧα. Δε έττει το κάκον ίστι κ^εΐα-σον τα άγαμου, ίστι μία άλλη μήνανη (Τα- 
τήξίας. Άλλ& (^γα-ξ τίίε ουχ ού^ε άσ<ρα,λες εμοι είττειν, τε ττ/κρον τοίίΤί κεκτήμενοις την τύνην 
ΤΤΛξάσ-γιιν <ρά:μακον (τωτήξίας 'πόλεϊ) ατηΐμί' χαίξετε' γαξ ων 'εις,ττεΐΰ-ομαι μίτΛ ττόλλων, ει 
^ζΠ, το μελλιν γαρ τι ττίθω ; ΚΡ. Έττία-χες αύτου^ ττμσζυ. ΤΕΙ. Μ>ι ε7Γίλά|θίβανοι;. ΚΡ. Μεάον* 
τι (φεύγεις με; ΤΕΙ. Ή τι;;;^» σ-ε, άλλα ουκ έ^/ύϋ. ΚΡ. Φξάαον σωτήξίαν ιτολίταις και ττόλει, 
ΤΕΙ. Σν βούλΐ,μίντοί^και τάχα ούχ^ι βονλήιτει. ΚΡ» Κα» ιττί^ί ; Ουθέλ» «τάίταί ττατρωαν ^'αίαν; 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Αη(3 Ιΐιου, Ο ννΓεΙοΙιβά οΐΐγ, ΒΓΐ-ίΓοπι-ιΙιγ-ΓοιιηθίΐΙίοηδ-δίίρρεοΙ, υη- 
Ιβδδ ηηεη ννίΐΐ ο\)&γ π\γ ίηδίΓυοΙΐοηδ ! ΤΙιίδ ΙιοννενεΓ ννερε ϊηείεεό Ιΐιβ 
βρδί-ροΐηΐ, ΙΗβΙ ηο-οηε οίΐΐιε ίδίηίΐγ οί (Εάίρυδ ΐ3ε εϊΐίζεη, ηοΓίίϊη^ 
οί ΐΐιε ΓβαΙηι, 3δ Βείη^ ροδδεδδεθ-οΓ-άειηοηδ, αηά ΒεηΙ-οη-ΐΙιε-ίϊεδίΓϋϋ- 
Ιίοη-οΓ Ιΐιε δίειίε ! Αηά ηονν ΐΙίΕΐί; Ιΐιε ενϋ ΐδ ιηοΓε ρΓεάοηιϊη&ηΙ ΐΐιαη 
Ιΐιε ^οοά, Λείε ΐδ οηε οΐΐιερ πιε&ηδ οί ρΓεδβΓΥίΐΙΐοη. 

ΒϋΙ — ''&§ ϊί Ϊδ 1)οΐ1ι υηδ&Γε ίοΓ πιε Ιο δρεαίί, »η(3 €ϋδΐΓεδδΐη|^ Ιο ΐΐιοδβ 
\νΐΊο-1ΐ8νε•ΐ3εεη &δδϊ^ηε(1 Ιΐιε ΙοΙ οΓ ίΐάΐΏίηίδΙεΓίηο' ιΗε 1)&1ιη οί οοπδεΓ- 
ναΐίοη Ιο ιΐιε οΐΐγ) Ι \νϊ11 άερΒΓΐ — ί3Γε-γε-ννε11 : δΐηοε 1)εΐη^ αη ΐηίΐί- 
νΐίΐυειΐ, Ι δ1ι»11 δυίίεΓ ννΐΐΐι Ιΐιε ηιαην, ίί ϋ ηιυδί: Ι3ε δο, ννΐίαΙενεΓ ίβ 
&1)ουΙ Ιο Ιιαρρεα — ίοΓ \νΙΐΒί; οίΐη Ι (3ο ? [1$ ξοίπξ αζνατ/,'] 

ΟκΕΟΝ. [Εαι/ίησ }^οΙά ο/ Τΐτέβΐαβ.] $νάγ ^'εΐ ΙιεΓε, οΐά ικίδη. Τικε- 
δΐΑδ. ΤαΙίε ηοΐ Ιιοΐό οί πιε ! ΟκεΟχΝ. Κειτιαΐη: ννΐιγ ίΐεεδί Ιΐιοα ίΓοιη 
Γηε ? ΤικΕδϊΑδ. ΡοΓίυηε βεεδ ίΐιεε, Ι3υ1: 1 βεε ΐΗεε ηοΐ ! Οκεον. Βε- 
οΙδΓε ΐΐιε ηίΐε3ηδ-οί-δ£ΐίεΙ:γ ίοΓ Ιΐιε οΐΐίζεηδ άπα οίΐγ. ΤικΕδίΑδ. ΤΙιοιι 
ννϊδΗεδΙ ίϊΐε ϊηάεεά ηονν, Ι3ϋ1 δυοη Η'ΐΐΐ ΐΐιοϋ ηοΐ \νϊδ1ι ίΐΐ Οκεον. Αηά 
1ιο\ν.^ Αηι Ι ηοΐ «ΙεδίΓουδ ίο ρρεδειτε ιτιγ ηειίαΐ Ιαπά.** 898. Μθ8ΐ: Μδδ, ττόλίς. Αΐϋιΐδ, ττο'λ». 

899. τίς•, οηβ — $οτΗβ•ο7)6 — α οβτίαϊη οηβ. 
902. Α1(1ϋ8 1ΐ38 ^αιμονονντας κανατρεψαν- 

τας, Ιΐΐθ 13116Γ ν\'0!(1 ϋθίπ^, Ηϋ Ροΐ^ΟΠ 
οϋδβΓνΡδ, ννιοης ΐη Ιβπδθ, ^ηά Ιΐίβ ίοΓ- 

ηΐβΓ ΟΟΙΙΐΓϋΓ)^ Ιο Ιΐιβ Ι3η§ϋ3§θ. 

90ο, (3ίΤΟ[\\\8^8ίν&του^γα3αυ^νίΊί\ΐ&ϋίηΒ 
3ρ})6»ΓΛΠ€6 οΓ ΛΜΐΙίΟΙΊίγ. Τίΐίδ Γβδάΐη^ Ροΐ'8οη οοπάοίϊΐηβ, &ηό ίβΐΐδ υβ 11ΐ3ί ΐΐιβ 
3ΐ•ιΪΓΐβ τα οο«!βδαη§ νΐΊΐΙι Ιΐιο ϊυϊίίϋΐ 

δ3Ί13ι^^β οί' αγαθού, ΟΟΠδίϊΙπΙθδ Ά \θϊ)ξ α. 
Α δϊΜ}? οΙ)δ6ΐ•ναΐίοΜ Ιΐιϊί^, ίιοηι δΐιοΐι & 
(\ηάΥ{(:\\ Ιίτα αγαθού ΪΏ ΐΗθ αΙίΟνο 560- 

ΐεικ'β 1)6 §!3ΐηηΐ3Γ, 1)}τυη(ΐ6Γ3ΐ3ηά黧4, 
Ι «'ϊδίι ϊΐ }θ}/ ! 
9 14. Α ίβ\ν Μδδ. ίοΓ &ίλω ΙΐΣίνε 3έλ»ν. 65 ^ ^ Ι|- \^-\~ ^_ 


^ " Ιι Γ Γ 

ν^_ _— ν^— ν— ν^' — 

-----Ι-Ι--1- 

— ν>_ — 1*^~ «-»_|ν^- 

ν— \^— Ι— » ^^—Ιν^— ^ν 

ν/_ \^ — — — ν^— __ Ν/ν 

Ι-----Ι--ΙΙ--- 

—ι 1- 

^_ ν— __|«..|_-|ν« 

— — Μ_ νν/— «>> — 11^ — ^ 

Ι--Ι--Ι--Ι---Ι- 

^_ Μ- |ν— Μ- ν/ « 

ν^_ ν^_ ν^„ "^'Ι 1^" 

— — ν— — — υ— ο— Ινν 

Ι- — -Ι--Ι- ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 915. 

ΤΕΙ. θελίΐς άκο?(7α» ίίϊτα, καί σττον^η» «χίΚ» 915 
ΚΡ. Εΐί γοίρ τί (ΛΟίλλον βεΓ 'ττξο^υμ,^χν ί^αν\ 
ΤΕΙ. Κλι;οίί αν ΐ}ί») ταϋν ε|αά;ν ^ισιησμόίτων. 
ΤΙξωτον ό Ικίΐνο βονλοΐΛοα σοι,φως [ΛΟ,ΒίΤν, 
'ίτου σην Μίνοίκενς . ος [λβ όευξ εττ^ιγαγεν ΐ 
ΚΡ. Οΰ όν [χχκξα.ν αττίατι, ττλησ'ίον ίε σον. 920 
ΤΕΙ. Αττελθε'τα; «ίί» ^εσ^οίτων Ι^ων Ικά,ζ. 
ΚΡ. Ε/χος ?Γε^ι;κα;ς τταΓί. ί* όεΤ, σίγγισεται. 
ΤΕΙ. Βο^λε» τταξοντος ίίϊτά σ•ο» τοί/τοϋ φροίσω', 
ΚΡ. Κλι/ίϊ;»/ ^'^'^ <'^•' τε^7Γο»το τίς σωτν)ξΐας. 
ΤΕΙ.'Ακοϋε όνι ννν θεσφάτων είλων οόον, 925 

α. ορωντες αν σωσχιτε Καοι^είω» ττολιν. 
"Σφόίζοα Μενοιχ,ΐοο τόνόε 5εΓ σ νττϊξ ττάτρας 
σον 'ίΐΟΐΛο , εττειοίΐ ΤΥίν Τί5;^ην άϋτος καλεΓ^. 
ΚΡ. Τ» φ-ήζ ; τί* εΓ^ας ητόνοε μ,υ^ον, ω γερον ; 
ΤΕΙ. Αττεξ 'ττεφνκ.ε. ταύτα, κανάγκ-η σε Ιραν. 930 
ΚΡ. Ω -ΤΓολλά λέζας εν βξαχ^εΐ χ^ξόνω κακά. 
ΤΕΙ. Χοί ')^ , άλλα ττατ^ίσι /ΐΑΕ^άλα κα* «Τί^τί^ρία. ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΤΕΙ. Θέλεις ίότα ακούσαι^ και 'εχίις σ-ττού^ν ; ΚΡ. Γαξ εις τι ^ει έχειν νροβύμιαν μ,ΛΚΚον \ 
Τ£Ι. Ή5^ αν κλύοίί των 'ε^χων ^ετ7τί3•(Λ,Λ'ηΰν. Δε εκείνο βοΰ\ο(χ.αι ιτζώτον /χίθαν «τάψως, ττοι/ 
Ε(Γτί Μενοίκευς^ ος εττηγαγε /χε ^εύξο ; ΚΡ. 'Οϊ'ε ουκ αττεο-η μία^αν^ ϊε ττλήα-ιον σου, ΤΕΙ. 
ΑττέλθετΛ; νυν 'εκας ε/χων ^Βα-<ρα.τΰΰν. ΚΡ. Έ/χος τταις 7τε<ρύκως^ σιγήσεταα α, ίε». ΤΕΙ. £ούλε< 
ίίτα <^>^άσ•4) σοι τούτου τίαξόντος \ ΚΡ. Ταξ αν τεξττοηο κΧΰων της σωτκξίας. ΤΕΙ. Δ>9 νυν 
ακούε ο^ον 'εμ,χν θ•έσ-4)ατΛ)ν, ά ί^ίίντες αν σ-ίκσ-αίτε ττόλιν Κα^Ίοιείίκν. Δε< «τε σ<ράζαι τόνϊτε ί•ον 
^ταιία Μενοίκεα νττεξ ττίτξας, εττε.'δ"» αυτός καλείς την τυχην, ΚΡ. Τ< <{»)? ; Τίνα (χύβον τόνϊε 
«ίτας, α; )/ερον ; ΤΕΙ. "Αττε^ 7Γε<^ι;κε, και ανάγκη σε ^ξαν ταύτα. ΚΡ. Ώ. λε^ας ττόχλα κάκα εν 
βράχει χξόνοΰ. ΤΕΙ. Σο» ?'ε, άλλα ττάτ^ιδ"» (χίγαλα και σοοτήξίΛ. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΤικΕ8ΐΑ8. \νΐ8ΐΐ€8ΐ ΐΗοϋ ΐΐιβπ Ιο ΙίδΙβη, 3η(1 Ιια^Ι ΐΗοα ρΓοιηρΙηεδδ- 
οΓ-(ί€8ΪΓ^? ΟκΕΟΝ. ΡοΓ υροπ ^ν^ι2ιι-δι11^^^^ι ουσίιΐ 1 ΐο Ιΐίΐνε εαοβΓηβδδ 
ΐϊΐθΓ€ ? ΤΐΕΕδϊΑδ. Ριεδβηΐΐγ ΐΗοα ΟίΐηδΙ 1ι6Εγ πιγ οΓίίοΙεδ. — Βυΐ Ιΐιϊδ Ι 
\νίδΙι βρδί ίο Ιίηονν οΙείΐΓΐγ, " ΐνΚετε 13 ΜβηοεαβηΒ, ίΐιαί ΒτοιίξΗΐ τηβ ΙήίϊιβΓ ?" 

ΟκΕΟΝ. Ηίί ίδ ηοΐ Γειγ οίί — Βυΐ: οίοδβ 1)6δί€ΐ€ Λεε ! ΤικΕδίΑδ. Ι,εΙΙιίΓη 
οΙβραΓί ηονν Ιο ει (ΙΐδΙίΐηοε Γγοιπ ιηγ ρΓορΗεοϊεδ. Οκεον. Βεΐη§^ νηγ 
8οη ΒοΓπ, Ιιε λ\'ΐ11 Ιίεερ δεοΓεΙ \ν1ΐ3ΐ Ηε ουσίιΐ.. ΤΐΗΕ8ΐΑδ. ΑγΙ ΐΗοϋ \νϊ11- 
ίπ^, Ιΐιεη, Ι ΙεΙΙ Ιΐιεε \\Ίιΐ1δΙ Ιιε ΐδ ρπεδεπίΡ Οκεον. Βεο^υδε Ηε ννΐΐΐ 1)6 
εΐεΐί^ΐιίεά Ιο Ιιε3Γ ΙΙιε-Γηεαηδ-οΓ-ρΓεδεΓναΙίοη! ΤικΕδίΑδ. ΝΥΙιεΓεΓοΓβ 
ηονν ηιαΓίί Ιΐιε ΙεηοΓ οΓ γπ^γ οΓΒεΙεδ, ννΙι&Ι δίερδ Ι^γ ί&ΐςίη^ γε ηΐΆγ δίΐνε 
Ιΐιε €\ίγ οΓ ΐΐιε ΟΕκΙιηέίΐηδ : — 

*' Ιΐ Ϊ8 ιΐ6€€88ανι/ ίΐιαί ίΐιοΐί εααηβαε {Ηίε ίΗι/ βοη Μεηαεαεηβ /ογ Ηί8 αοηπ- 
ίτ^," — δϊηοε Ιΐιοϋ Ιΐι^δείί οίΐΐΐεδί Γογ Ιΐιΐδ ίοπίυηε ! 

Οκεον. [^^γμοΑ: ινϊίίι Ηογγογ.] \νΐΐίΐΙ δ^γεβΐ Ιΐιου } λΥΙιζιΐ δεηΐεηοε 
Ιΐιϊδ Ιΐιου ΙιιΐδΙ ρροποϋηοεθ, οΐά ιτΐίΐη .? ΤικΕδίΑδ. δυείι ΐδ ΐΐιε δίαίε οΓ 
ΐΗίη^δ — 3Π(1 ίΐ ΐδ ΐπουηίΐΙ)εηΙ Ιΐιοα θο ΐΐ. Οκεον. [ΐνήησίπβ /ιί8 ]ιαηά8 
ιυΐίΗ 8θΓ)•οιυ.'] ΟΙϊ ! ΐΐιου Ιΐιηΐ 1ΐ3>ΐ δδΐθ ιηυοίι ΐΐΐ ΐη λ δΗοΓΐ Ιΐηιε ! Τι- 
ΚΕδίΑδ. Το ΐΐιεε άί ΙεδίδΙ, Ι^υΙ Ιο Ιΐΐ}^ οουπίργ ^ΓεαΙ 3ηά δΕίοΙβργ £;οο(1 ! 

916. ΡοΓ τί μάλλον, Α1ϋιΐ8 Ληά 8οηΐ6 ο- Ι 923. Α1(1α9, ΟγοΙϊιι8, άπα ο(Ιι6Γ8 §ίνβ 
ΙΙΐθΓδΗ&νβτί/ιχ'αλλο. θΓθίϊΐ18,τί,α'άλλο(. Ι το~το, 1)ηΙ Ιΐΐβ 1)θ8ΐ Μ8ίί. Ιΐίνβ τούτου, 

920. Τΐιβ ΡΙοΓβηΙίηε βάίΐίοη,ηο άοηΐίΐ Ι 929. Α ιΙίίΤβι-εηί Γβαάΐηβ οΓΐΙιΪ8 Ιίηβίβ : 
1>}' ηΐίδίαΚβ, 1ΐ35 ττου ίοΓ σου. | Τί <ρής ; Έ/Λον παΤδ^' ένεκα γκς σ<^ά^αι θίλΚίί 66 933. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΚΡ. Όνκ ε^ίλνον, Όνκ '-^ν.ονσοι,' χοι,\ξίτω ττολ^• |- »^ ν|« -||- -(^ -||>^ -|ν α 

ΤΕΙ. "Αντ,( 'ίϊ ΌνχΒ^' άύ^ός- Ικηνα ττάλ»!/. !" "1^ "ΙΙ" 'Ι"* -||- Ί^' "^ 

ΚΡ. Χα,'ίρων '/θ'" ου γα,ρ σων μ,ί ^ίΧ ^αντίυ^ά,των. 935|- -|^ -||- -)^ -|1- ~ρ ~ 
ΎΈ.\. ΆΐΓΟλω\ίν ' ^Χ^^ίΐ, ί7-ίί συ ^υστυχιΐς', |^ »^ _|ν. -||- -|ν -||^ -[^ - 

ΚΡ. 'Ω, ΤΓξος σ\ γονά-των, κοά γίξθ(.σμ.\ου Τξΐχ^ός. \ — \^ ^ '^\\ — [^ -1|" - 1^ '-' 
ΤΕί. Τ» τίξοστητνίΐς /λε; Ανσφνλοι,κτ άιτεΓ κακά. Ι^^ -|*^ 'ϋ^ "Ι*^ "ΙΙ" ~Γ ^^ 
ΚΡ. Σ\γα• ττόλΐΐ ^έ τούσ^ε ι^^ λε^ης λόγονς. \- -|^ "ΙΙ•^ -|^ -||- "(^ " 

ΤΕΙ. ΆίίκεΓν ϋΐλενεις [λ ', Όν σ^ω'ττ^σα,ψίν αν. 940|^ """Ι*^-!!- -["" "ΙΊ" "Ι""^ 
ΚΡ. Τί ίί μ,ε Ιξάσείςΐ ΠαΓ^ά /ιλοι; κατακτει/£Γς ; |^ -|^ -||- -|^ "ΊΙ^ "1^ " 
ΤΕί.'Άλλοκ [λελί]σεί τοίντ' ειχο) ^' Είρίσετα*. |- _|« -||- _|^ --||- -|« ^^ 

ΚΡ. Έκ το? ^* ίίχο) τό^' ^λθε κα* τε>ινω κακόν ; \~ ~\'^ ~\\^ "Ι^' "ΙΙ'^'Γ ^ 

ΤΕΙ. Όρ^ως [/ εξωτας, κεκ α-γί^ν 'ίξχει λόγων. |- -|« -||- -[^ -||- -|^ - 

ΔεΓ τόν^ε ^οίλάμοας, ον δράκων ο γ-ηγεντίζ 945 | — 1« ^ ^|| — |^ -||^ -|« - 

εγενετο Δίρκ>5? νοί^α,των ετησκοττος, 
σφοι,γίντα, φόνιον άΓ/χα γν) όονναι χοοίς, 
Κάόιχω ΤΓχλαίων ' Αξεος εκ [ΛΥΐνιι/,ά,Ύων, 
ος γγιγενεΐ όροίκοντί τιι/,ωξεΐ φονον. _ .|.-!;-..μ_||__|.- 

1^ — Κ^ — ρ-* —Μ— — 1^ ^ ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΙΙ, ΑΝϋ ΕΝ0Ι-1>Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Ουα εκλυον, ουκ ηκούσ-α' ττόλις χαίμτω. ΤΕ1."θ5'ε ουκετ; ό αυτοί άν^ιρ" εκνεύεί ττάλ^ν, 
ΚΡ. Ί0ι χαίξύϋν' γαξ ου ^ει (Α,ε σων μα.\τεΰμα,των. ΤΕΙ. Ά αλήθεια, αττολώλε, εττει συ 5ΰ<7- 
τύχείζ ; ΚΡ. Ω. ιτ^οζ γόνατων σε, και γεξάσμιου τξίχος. ΤΕΙ. Τ; ττξόσ'η'ίτνεις (χε ; Αιτεί κάκα 
ίΊιβ-φκλάκτα. ΚΡ. Ί.ίγα' Ιε (χη "κί^τ,ς ητοΰσ^ε λόγους ττόλει. ΤΕΙ. Κελεύεΐί ,<Λε ά^ικειν ', Ουκ 
αν σιωτΓΥΐσαίμεν. ΚΡ. Τί δ•» ^ξάσεις /ιχ,ε ; Κατίκτενεις τταίϊα /χου; ΤΕΙ. Ταύτα ^ελνσει άλ- 
λοις• ϊε ί(Λοι ει^ήσεται, ΚΡ. Δε εκ του τό^ε κάκον γ)λθε εμοι και τεκνω', ΤΕΙ. 'Οξθως έρωτας 
με, και εξχει εις αγώνα λόγων. Τονδ'ε 5ε{, σ<ραγεντα ζτίλαμ,αις, ου ό γηγενής ^ξάκων εγενετο 
εττίσκοττος ναμάτων Δίρκης, δούναι <^όνιονάίμα χόας )/|ΐ, εκ τΐαλαίων μηνίματων Άρεος Υία^μω, 
ός τιμωξει <^όνον γτιγενεί ϊξακόντ*. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

ΟκΕΟΝ. Ι 1Ϊ8ΐ6η6(1 ηοΐ — Ι Ιιεαπά ηοΐ : οίίν, ^οοά-1)γ6 ! ΤίΒΕδίΑδ. 

ΤΗΐδ ίδ ηο Ιοη^εΓ Ιΐιε δίΐΐΏβ ΐϊΐίΐη : Ηβ θΓίΐ\νδ ύαοΐΐ α^ίΐϊη ! Οκεον. ϋε- 

ρ3Γΐ: ϊη ρεαοε — Γογ Ι Ιιανο ηο ηεβά οί Ιΐΐ)^ ρπορίιβοϊεδ! ΤικΕδίΑδ. Ιδ 

(ΓϋΐΙι ΒεϋΟΓϊΐε-εχίίηοΙ, 1>εο3υδ6 ΐΗου &Γί-υηρΓ0δρ6Γ0ϋδ? Οιιεον. [βαΙΙ- 

ίπξ άοιυη βηρρΗαηί Ββ/οΓβ ΐΐιβ ρτορϊϊ6ΐ.'\ ΟΙι ! Ιιγ ΐΐιγ Ιίπβεδ Ι εηίΓε&Ι 

Ιΐιεε, 3ηθ Ιΰ)^ ΐΐιγ Γενεπεηά 1οο1<δ ! ΤικΕδίΑδ. ννΗ}^ ΙίπεεΙ ίο ηηε ? Τΐιοα 

ρείίϋοηεδί; 3ο:3ίηδΙ €&ΐ3η[ΐΐΐίεδ θϊίϋεαΙί-οί-οοηίΓοΙ ! Οκεον. [Κί8ίη§.] 

Βε δϋεηΐ:, 3ηά ιιΐΐεπ υοΐ ί,Ιιοδε χνοηοΐδ Ιο ίΐιε οίΐ}^ ! ΤιΚΕδίΑδ. ΰοδί ΙΐΊοα 

0001111311(1 ΐΏ6 Ιο Ι3ε υπ] ϋδΐ ? \νε €3ηηοΐ όε δϋεηΐ! Οκεον. \νΐΐ3ί; 

τηΐδοΗΐεί ΐΐιεη \νΐ1ΐ Ιΐιου ϋο ιτιε ? \νί1ΐ ιΗοιι δΐ35^ ιτι^ δοη ? ΤικΕδίΑδ. 

ΤΙί31; \νΐΙΙ 1)ε 3η-οΙΐ3εοΙ-οΓ-ο3ΐ•ε Ιυ οΐΙιεΓδ : ΙιαΙ ^γ πιε ννϊ11-ΐΙιε-ι]εοΐ3-' 

Γ2ΐϋοη-ϋε-ηΐ3άε! Οιιεον. ΥεΙ Γγοππ \νΙΐ3ΐ-δουΓοε 1ΐ3δ ΐΐιΐδ θίδ3δΙεΓ οοηηε 

υροη ιηγδείί 3η(1 οΐιΐΐίΐ ? ΤικΕδίΑδ. Κ'ο^ΗΐΙγ ΗοδΙ ΐΗοα 3δ]< ίπε, αηά 

ΐΐιου 1ΐ3δ1; Γε3€ΐιε(1 ίο Ιΐιε \νίη(ίΙϊη^-υρ οΓ οιγ (ΙϊδοοϋΓδε! — Ηΐηι ίΐ Βε- 

Ιιονεδ, δ1:3ΐ>1ιεί1 ϊη ΐΐιε οανε \νΙιεΓε Ιΐιε ε3ΓΐΐΊ-ΐ30Γη (ΐΓ3§οη νν3δ ^υ3Γ(1 

οί ϋΪΓοε'δ ίΌυιιΐ3ίη, Ιο ^ΐνε Ιιΐδ θγίη^ 1)1οΰί1 3ΐΐΐ33ΐΐοιι Ιο Ιΐιε ^Γουηά, 

οη 3€θουηΙ οί ΐΐιε 3η€ΪεηΙ υιίΓεΙεηΙίη^-δρίΐε οί Μ3Γδ 3σ3ΪηδΙ 03(1ιτιυδ, 

λνΐιο Βνεη^εδ ηαιιτΓίεΓ ιιροη Ιΐιε £^1ρΙ)ε-δρΓϋησδη3ΐίε. 

934. Μ88. 3η(ί Αίθπδ §ίνβ όυκ ε'τ' άυ- 1 οίΗθΓβ, Λνΐΐΐι Α1(ϊπί;, ^ άλήθει' — ΙίοΙΙι 1)3(ϊ. 

937. Οη Ιΐΐβ οϋίρίίδ θ( αιτούμαι, 8ββ 
ίΐΐθ υοΐβ ΐη ηι\ Τί•3ηδ1ϋΙΐοη οίΙΙίβ Μβ- 
άέ», 3ΐ νβΓδβ 325. 

938. άιτεΧ ΟΓ Γ&ί!ιρΐ' άη? \νίΐ}ι ηιοδί τος, 1)οΙ ΥβΙοίίθΠίΐθΐ• 1>ΐ3ΐτΐθ(1,\νΐίΙι ζν^άί 
ρΓοριίβΙγ, Ιΐιβ οιηίί^δίοιι οΓιΗρ &ι(ίϋ1β. 

93.5. Χαίρων Γδι, 1ίΐ6Γ&11γ, ΤΡ^Οκίπ^ ^Ο. 
Α1ϋη8 3η(1 Μ88. Γογ μαντευμ-άτων ^νι% 
^εσ-κισμίτων ΓΐΌΠΐ νοί'δθ 917. 

956. 8οίηβ βϋΐΐΐυηδ Ιΐδνε 'η 'λήθίΐ\ &ηά Μδδ. ΗΏίΙ θ(]ίίϊθυδ, 1ΐ38 3 ν€Γ}? ηΐΐβδίίοΐΐ- 

3ΐ»1β 3ρρβ»Γ3ηΐ'θ. Βραηςίί «(Ιΐΐβά ΙστΙν. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 950. 67 κ^ - Καί ΤΛντχ^όρωνΤίς ^υμμ,οι,γον κτ'ίσΉσθ Αξ-ήν. 950 | — 

Χθα/ι» ο α,νη χ,ΰίξττον χ,ΰίξττον, «ντ» -σ ά»/Λατος | — | 

άΓ|!Α ί)ν λάζν) βροτείον, 'ί^ετ Ινμ,ενν ι ~\ 

γην, '*) ΤΓοθ ν(^ι,ΐν χ^ξυσοτΓΐηλΥΐκα, στάχ^νν \ — 

στταρτων «νίκει/' εκ ^ε^Ό^ί °^ όεΐ ^αίνεΐν | 

τουΰ, ος όξάκοντος γενυος Ιαττεφυαε ^αΓς. 955 | — | 
Συ ο Ιν^άό ν^μΧν Χοιττος ει στταρτων γενου<;, 

άκεξΰίίος, εκ τε (λ-ητρος, α-ξαενων τ' ατΐο, ^■^ ^^ -^^ -||^ _|ν/ -||ν _|>^ ν 
Ο» <7οι τε 9Γαίσες Αί/Λονος ιαεν ο^'Ρ γοο[Λθΐ 
σφχγα,ς οίτηΐξγονσ , ου γά,ξ Ισην ίισεοί* 

Χ.Ι» /Λ»} 7*? ευν'τ)ς νι-^α,τ , αλλ έ'ρ^^ει λερ^ος, 960 |- 
Οΐ'ΤΟί όέ ττωλος τησ θίνεί(λενος νόλει, 

^ΰίνων <7τατρωΛν γαΐαν Ικσωσεην α,ν. Κ ~1"~|| — |ν-]|--|ν^ν^ 

Πίκ^ον ϊ ΆΙξά,στω νόστον ^ Αξγε\ο\σ^ τε |« -|^ -||-- -|« -||- -|« « 

θίσει ιχελοίΐνοίν κίρ' εττ' ομ,μοία-ίν βα,λων, |~ "Γ ~1Ι "Κ "ϋ^ ~Γ " 

κλείνάς τε θ-ήζα,ς. Ύοΐν^' ελοΰ ^νο7ν ττοτ/^οίν 965 | — ρ ~|| — |^-||ν^-|ν^- 
τοι/ έτερον* ^ ^άί ττάΤολ σωσον, ν 7ίόλίν. Ι"-Ιΐ"-|"-Ι1"-|"- 
\^ __ ^^ ^>^ _κ^ «Ιν^ _ |..,..,|...|._,,_.| |ι^ — Ιν^ ~~ ~|^ 'ρ^ ~ \^ ^ 

^ -||- -|^ -[|^ -|^ « 
,._Ι..Ιΐ__ι._ΐμ_μ_ Γ""Γ-Ι1--|"-Γ-| ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Κα< ^ξύντες ταύτα, κτησεαθε Άρην ξύμ/ΐΛαχ^ον. Δε «ν χβων λά^π κάξττον άντι κάξττου, τε βξο- 
τείον αίμα άντι αίματος, εζετε γην ευμενή, ή ττότε ανήκε υμιν χ^ξυτοττηλήκα σ-τάχ^νν σττάρτων' 
ίΐε εκ τού^ε γένους ^α θάνειν, ος εκττεψύκε τταις γενυος Δράκοντος, Δε συ ει λοίττας 'ημιν εκ γε• 
νους ενΒα^ε σ-ττίξτων, ακΐξαίος, τε εκ μήτρος, τε άττο ίξσενων, τε οι σοι τται^ες' γάμοι μεν ουν 
Αιμονος αττειςγούσι σ<ράγας,γαξ ουκ έιττί νθεος' και γαρ ει μη 'ή-^ατο εύνης, άλλα έχει λε^ος. 
Δε ούτος ττώλος ανείμενος τιίί'ε 'ττόλει, Βάνούν αν εκσνσείε ιΐατζ'χιαν γαίαν. Δε ετίί^αλων μελαί- 
ναν κήρα όμμασι, ^ίήσει ιτίκξον ν'οστον Κ'^ξάστφ τε Αξγειοίσΐ) τε @ήζας κλείνας. Ύοίν^ε ^ύοιν 
7ΤΟτ(Λοιν 'ϊλου τον έτερον" γαξ σίίσον « τται^α, « ΐΐόλιν, 

ΤΚΑΝ^ίΑΤΙΟΝ. 

Αη(1 Βγ εΙοίη|τ Ιΐιΐδ γε ννΐΐΐ αοςοΐτε Μβγ^ Γογ 3Όΐη' αΐΐγ. Υβδ ίΓΐΙιβ 
ΕαΓίΙι Γβοεΐνβ ίρυϊ!: ΐη ΓεΙυηι Γογ Γηοίί, αηθ ΙΐϋΐπΒπ Βίοοά ίη τείατη Γογ 
1)Ιοο(ί, }^6 \νΐ11 Ιιανε Ιΐιαΐ δοϋ ρΓορΐΙΐοιίδ, ννΐιίοΐι ΓοπώργΙ}^ δεηΐ ΓογΙΙι Ιο 
3Γου ίΐ ^οΙθεη-ΟΓεδΙεεΙ οΐ'ορ οΓ δοννη-χναιτΐοΓδ : Βυΐ οί ΐΐιΐδ ηιοε ΐΙιβΓε 
ιηυδί θίε οηε \νΙιο ΐδ ίΐιε δοη οΓ Ιΐιβ οΙτΒσοη'δ ]Ηνν. Νο\ν ΐΗου εγΙ ΙεΓΐ 
αηηοη^δί; υδ οΓ ΐΗε 1ΐπ63^6 οΓ Ιΐιοδβ ΐΗβη δο\νπ, ρυΓβ-ίη-ΐΙιγ-εΙεδοεηΙ:, 
Ιίοΐΐι οη Ιΐΐ6 ιηοίΗθΓ-δΐοΙβ, Ηηθ ίη ΐΗε Ιϊηε οΓ ιηαΐβδ, &» ηγ6 Ιίίίεννΐδε χ\\γ 
οΙιίΜΓβη : Ιΐιο €δρουδ»1δ, Ποννενεπ, οΓ Ηδειηοη, ρΓΡοΙϋίΙβ Ηΐδ άγ\η^, 
ΐη-3δ-ηΊυο1ι-ίΐδ Ιιβ ΐδ ηοΐ α Βαοΐιείοπ : — Γογ £ΐ1ΐΙ)οα<^1ι Ηε 1ΐ3δ ηοΐ 3ρ- 
ρΓΟ&οΗεθ Ιΐιε ηιιρίίίΐΐ Βεθ, γεί 1ΐ3δ Ιιε οοπίΓαείεά ΐΐιε ιπαιτίδΐ^ε. 

ΒϋΙ ΐΗίδ γουΐΗ, (1ενοΓιη«^-Ιιίιτΐδε1Γ Ιο Ιΐιε δίαίε, ηΐ3γ, 1)γ-δΐιΙ)η[ΐίΙΐίη^- 
1ο-(3ΐε, ρπεδετνε Ιιίδ η3ΐΐνε-οουηΐΓγ. Ρογ δρϋΓπϊη^ ΐίιε δίΐά ΓϋΙε όεΓοΓε 
Ιιίδ εγεδ, 1ί6 \νϊ11 οδαδε & ΐ3ΊΐΙεΓ ΓεΙυηι Ιο ΑόπαδΙαδ βηιί Ιο Ιΐιε Αιι^ίνεδ — 
απίΐ Τ1ιε1)ε5 ννϋΐ Ηε ρεηθετ ί11υδΐΓΪοϋδ ! 

ΟΓ ΐΗεδε 1:\\ό ίΐεδίίηΐεδ οΐιιίδε οηε ! Γογ δανέ εϊΐΙιεΓ ΐΗ γ δοιι, ογ ΐΐιε οίΐ}^ ! 

950. κτήσεσθ' ΐ» Γοπικί ίη λ ξτβάί ιηαην Γιββίγ, Ηβ Ηα8 €η§α§βά ίΐιβ })βά, ϊ$ 1)ν ηο 

Μ88., 311(1 Ιη Οιοΐία»; 1)πΙ Αΐϋιΐϋ 3ηο1 ιηβΒΠδ 3 Ιΐ3η(ί8οιηβ ννα^' οΓ βχριβδδίη^, 

8οηΐθ οΙΙΐθΓδ Ιιηνρ κτήσαΓθ\ ΜΗΗ. Ηαο- Ηε Ιια3 οοηΐιαοΐΰά ηιαΙιΊηΐιηιιι . 

ίπΗίβ ϋοίννθθπ'Ά^» «ιχΙ'Άίίΐν. 96^. Α1ι1ιΐ8, «^ΛΪηίΙ Ιΐΐ(? ιμθιγο, ι^ϊνββ 

960. ν3ΐ{•1ί(>ιΐ3βΓ ΙϋΙιοιποθ ΙιαΓ(1 Ιο μ'ελεαν. ΤΙΐθ ηιοαπίπίχ οί (Ιιρ νβΓββ ϊ<5 πη- 

ρΓονβ ίΐιΐδ νβΓδβ «μπΓίοπδ — 311(1 οβΓίδΙπ- (1θηί3ΐ)1>' 3ηιΙ>ίίίΐιοιΐ8 — αι$1ϊη^ ΙΙιε ιηί$(τ- 

ίγ ΐΐ 18 Γ3Γ Γγοπι (?1β<»3η(, 3ΐΐΙιοιι^Ιι ΙΙιβ α^Ιβ/αίβ ϋφη'£ ΙιΊ$ οι/£$ — Ιν'ιήε /άΐαηι 6- 

1\νο ρΙΐΓ3δ68 Ϊη ίΐ \νβΓβ 1)βγοη(1 3ΐΙ οοη- αιΙΪ8 οΙ)}Ίάεη$ ! 

<:ΐ'3(1Ιεΐϊοη Γι•β(|ΐΐθη11γ ιΐδβά ίη Ιΐιβ δθΐΐδβ 966, Ιϋ δοιικ» 6(1ί(ίοη3 γα,ζ \% οιηίΚβιΙ ; 

Ιΐιβγ 3ΓΘ ίη(6η(]6(] Ιο οοηνβγ. Άλλ' ε- ϊΓ ήτοι 1)ο Γβίκΐ Γογ η γαρ, Ιΐιβ δβπδθ ίη ηο• 

χει λέχοί, ΙυΛ Ηβ Ηαβ ΐΗβ ΰαΐ^ ογ, ηιοΓβ | ννΊδ6δΐιή\;ι•!», ιΐιοηείιε Γ6ηΐίΐίιιίπ3ί;οοϋ. 68 967. ΕΥΡ1ΠΙΔ0Υ 970 Τα μ,ιν 'ίταρ ν/Λων ιτοι,νχ «%£»?' ^7°^* τεκνον, 

ΊΤξοζ οΓκον' όσης 5 ιμ.Ίτυρω χςίτα» τεχ»*)» 

/χαταιοί* >9ν /χ,εν εχθ^α σ•ημ.•ηνας 'τνχ'η» 

νίΚξος καθεστ>3χ > όΓς αν οίωνοσ-κοττ^' 

ψεϋσί ο ν^ οίκτου τοΧσι χοω^Ινοΐζ λέγων, 

άοικεΓτα τ&;ν ^&ων. ΦοΓβο» άνθ^α^ττοκ |ΐΑονον 

χ^ί» ^εστηωοεϊν, Ός όεόο^κεν όνόενχ. 

Χ0• 'Κξέον, τί σιγάς, γχίρυν α,φ^ογγον σχα,σα,ς \ ρ 

Κ.(χ.μοι γα,ξ ουοίν τισσον εκ,ττλνιζίς 'ττάξΟί. 9/5 |- 

ΚΡ. τί ΰ α,ν τκ ειΤΓοι ; Δίλοι/ όί^ έ|[Αθί λόγοι. \^ 

Εγω γαρ οΰττοτ ης το^' ΐΐ^ί σν^φοξ'άς, |^ 

ώστε σφα,γεντα, τταΐ^ιχ, ττξοσ^εΐνοίΐ ττολει. \- 

Πασιν γοίξ αν^ξωττοισι φίλοτεκνος βίος, 
ονο α» τον α,ντον ιτοα^ά, τις ίοί^ κτοίνεΐν. 
Μ)? (Χ ΙυλογεΤτω τα,^ά, τις κτε^νων τέκνα. 

Αυτός ο , εν ωξοίΐω γα,ξ 'ίστΰίμ.θί.ι β'ιψ, 
^ννισκειν έτοιμος, 'ττατξΐ^ος εκλυτίΐξίον. -Ι-ΙΙ-- 

ν-Ι--1Ι-- Ι--Ι 

_^ -\\^ - - 1^ -ι — ^> - — 9δ0 — <-« - - ^- - - ν^ « «_ - -1^^- ν^ - - -^ - ^ _ _ -ι^^ ~ ^ - ν -^ - Ι- -II- -Ι ^^ ^\[\* - Μ ν 

Μ V 


--ΙΙ--Ι- ~|Γ Ι"- 

ι ν Μ ν^ - <-> -^\^ ^ — >^ - - ^ ν^ « - ΤΗ Ε ΟΚϋΕΚ, ΑΝη ΕΝΟίΙ^Η ΑΟΟΕΝΤϋ ΑΤ10Ν. 

Μεν τΤΛξα η(Λ0ΰν έχεις τα «ττάντα* 'ήγου, τίκνον., τΐ^ος οίκον' ϊε οΰ-ης χργ]ται ίμ,ττυζαύ τεχν»>, /ιαλ- 
ταιοί* (Λ,εν ην τνγγι σ-τημήνας εχβξα, καθεα-τήκε ττίαξος όις αν οιωνόσ-κοττκ' ϊε λέγων -φεύ^» ΰττο 
ΟΜΎου τοίσ-ι χού^χενοις^ αδικεί τα τύον ^ίων, Χςην Φοίζον (χίνον^ ός ϊΈΪΌι'κε οι>5'ενα, ^τεσ-ττιω^ειν 
ανθξωττοις, ΧΟ. Κξίον, η Αγάς, σχάσας γήξυν α<ρ6όγγον\ Και γαρ εΛ7ί\γ)ζις ττάρα ε(Λ0ΐ ούίεν 
«ίτιτον. ΚΡ. Δε τι τις αν είττοι ; Όίγε 'εμοι Χόγοι δΊίλον. Γα^ εγω ούττοτε εΙ(Λΐ εις τόδϊ σ•ΰ(Λ^0' 
ρας^ ύύΰ-τε ττξοσ&ζίναι ναί^α σ-φαγίντα ττόλει. Γαξ ιχάσι αν^ροΰποΊσι βίος <{>ιλότεκνος, ούϊε τις 
αν 5Όί» τον 7Γί-ί5'α άύτοί; κτάνείν. Μ>ίτ<? κτείνικν τα έ|(Αα τέκνα, ει;λο}'είτ4; |(/.ε. Δε, /'α§ ί'ίττα- 
(Λαι εν ώξαιω β'ιω^ αύτος ετοίμ,ος ^νήο-κειν, εκλυτήξίον ττάτξΐ^ος. 

ΤΚΑΝ£ίΙ.ΑΤΙΟΝ. 

8ο ηο\ν Γγοπι υδίΗοα 1ΐ3δΐ; ανανγ ίηΓοπΏ&Ιίοη. [Το Με Οαη^Ηίβν.] Ι,ε&ά 

ΐΏβ οηνίΆτό, τηγ ο\\\\ό, ΙοψΆτά^ Ιιοηιε 1)ϋΙ ννΙιοενβΓ βχεΓΟΪδεδ Ιΐιε 

όϊνϊηϊη^ &γ1 ΐδ Ά ΓοοΙ; δΐποβ, \ΐ Ιιε οΐιαηοε ίο ίικϋεειίε ΐΗΐη^δ-ίϋδ- 

ζ^ΓββΜβ, 1ΐ6 ΓθΓΐ1ι\νΐΐ1ι-ΐ3€€θΓϊΐ6δ ΙΐΕίοΓϋΙ Ιο ΐΐιοδβ Ιο χνΙιοΓΏ Ηε ιηα]^ 
ρΓορΙιεδγ : αηθ δρεδίίίη^ Γαΐδείγ υυΐ: οί ριΐγ Ιο ρεΓδοηδ οοηδίιΐΐΐηο^ Πιπί, 
ίιε (^οεδ-^η^υδ1^εε-ιο Ιΐιε θεεΓεεδ οί Ιΐιε Οοάδ : — Ιί \νεΓε βΐ ΐΐιαΐ ΡΙιοεΙ)υ8 
αίοηε, ννΐιο ΓεβΓδ ηο-οηε, δΐιοϋΐά άεΙίνεΓ-οΓβοΙεδ Ιο ιηεη. [Εχίί Τίτε- 
βίαβ Ιβά Βι/ Μβ ΏαηξΙιί€τ.'\ 

Οκοκυδ. ΟΓεοη, ννΐιγ 3Γΐ-ΐΙιοα-ΓηϋΙε, τερΓεδδίη^ Ιΐιγ νοίοε ΐη-δί- 
Ιεηοε ? [Αείάβ.'] Αηά γεί ϊεΓΓΟΓ ίδ ρπεδεηΐ Ιο ιηγδεΙΓ ίη ηο Ιεδδ άε^Γεε ! 

ΟκΕΟΝ» Βεε&ϋδε νν1ΐ3ΐ 03η οηε δαγ ? Μγ τερίγ ίδ πίδηίΓεδΙ. Ρογ Ι 
\νΠ1 ηενεΓ βάναηεε Ιο ΐΗαΙ δίΕ^ε οΓ ΗεδρεΓαΙΐοη, Ιο εχροδε ιηγ δοη α 
νίοΐϊιη ίοΓ ΐΗε δίαίε ! 

Υεα ΐη αΐΐ «ιεπ ΐΗεΓε ϊδ ε ίεεϋη^ οΓ-ίΐίΓεοΛίοη-ίοΓ-ΐΙιείΓ-οΙιΐΙθΓεη, 
ηοΓ τνουΐά Βη)^-1)0(3γ ^ΐνε-ιιρ Ιιΐδ ο\νη δοη ίοείΐε. Ι.εΙ ηο-οηε, δΐ&γΐη^ 
ιη)^ οΗίΙάΓεη, ρραΐδε ηιε Γογ ΐΗε θεεθ. 

[ναηπΗπξΙί/ αβίτ ραη8ίη§ α τηοτηβηί.] Ι, ΙιοννενεΓ, Γογ Ι ΙΐΗνε ΕΓΓίνεά 
δΙ ΐϊΐηΐυτε Β^ε, βπι ιη }'δε1ί τείκΐγ ΐο ά\€, α ρΓορΐΐΪΒΐϊοη ίοΓ ηΐ)^ οουηΐΓγ 1 968. ΡοΓδοη, 1 ίηΐίΐεϊηθ ν)3? ίΐη θγγογ 
οΓΐΙιβ ρΓβ88, 1ί35 οα-τΊς ^'. ΑΙίΙιΐδ ρΓΪηίεά 

χραται. €αηΐ€ΐ•η5 §3νβ χ^εΤτα». ΤΗβ 

8θ1ΐθ1ί38ΐ,ΙΐΟ\ν6ν6Γ,Γβ3€ΐχξ^τα{,3ηά 11)18 

ΙδδΙΙιαβ ΙΙιβ δΐιρροΓΐ οίΐίίβ 1)6δΙ Μ8δ. 

969. Ιη ΑΙάιΐδ 3ηά δοπιβ οΙΙιοΓβ, γαξ Ι» 
Γοϋηά 1)6ΐνν€6η μίν ^ηά εχβξά. 970. ΕοΓ 7Γ<κρο? η\Λ\)γ οορίβδ ίΐίΐνβ 
εχθξος, 5^0 ν^ΙοΚβηΒβι ριορο^θί! ίο Γ63(3 
τηκξα ίοΓ έχθρα. «Π ΐΐιβ ρΐβ06(1ΐη§ Ιϊηβ, 
Άηά εχθξος ίί€ΐ•6. 

974. ΡοΓβοη, 1))γ λ δίΓαη^β ονΒΐύφί, 

ΐ6ί τό ρ&δδ ίΟΓ τί ίη Ιΐΐίδ νβΓδβ. 

979. <ρι\ότ(κνος βίος, α ώίΙά-Ιονίιψ Ιϊ/β, ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 984. 69 Ι__|._1Ι_-|._ΙΙ.-μν *Αλλ* Ιΐοί, ΤΒ)ί9ον, ντξίν (ΧΛ^εΐν ττοίσχν 'ττόλιν, \- -\ 

άκόλαστ Ιά,σοις ιχάνηων θε^^ττίσ/Λατα, 9ί55 |^ ^ 

φενγ' ως τάχιστα τίσί άτταλλαχθίκ %»ο'ό?• 

Αεζει γαρ α,ζ^γοΛ•: καα στροίτηλά,τανς τασι, 

9Γΐ5λ<3ίς Ι^' ΙτΓτά κα* λορ^α^ετας [/.όλων. \^ -{"^ -|ρ "Ι" -|ρ ~ρ " 

Καν ΐλΐν φ^ά(τω[Λεν, 'ίση σοι σωττίξίαο' |- -|'' -|ρ -Ι"^ -1|~ -|*^ - 

29ν 5' νστίρνισ'ης, οιγο(Α.εσ^οί, κατθανεΓ. 990 [- -Ι*^ -||- "("' -[Ι^ "γ ~ 

ΜΕΝΟΙΚΕΥΣ. 
ΠοΓ 5>9τα ί^εί/^ίί'} Ύινα 'π-όλαι, τίνα ζενωρ', |~ ~|*'"|Γ ^ ^Γ "ΙΓ "Γ "" 

ΚΡ. "ΟτΓοϋ χθονος τησδ' Βκ7Γοί(^ν /χάλίστ' ε^ίΐ. |" "Η "ΙΙ- "1^ "ΙΗ "Ι"" " 

ΜΕ. Όι/κοϊν σε ψξάζείν εικός, εκττονεΓν ^^ \μ.ε. |~ "γ ~ΐι "Κ 'ΐΓ "Γ " 

ΚΡ.Δελ^οϋςττεράσας. Μ ΠοΓ/χε ;>(;;^>3, ττάτερ, ΐΜ,ολεΓι/; |- -|« -||- -|^ -||>^ -|^ - 
ΚΡ. Άιτ£.;λί5' Ις γ^ν. Μ. Έκ ίέ τίΐσίε ΊτοΤίΐίξω; 995|- -|- -|1- -|- -||« -[ν' - 
ΚΡ. Θεσττρωτον όϋ^ας. Μ. Σε/χνα Δωίωνης ^άθ^α; |- "Ι"^ -||- -|'' "||- "ρ ^ 
ΚΡ. "Ε^νώ^ς- ΜΎί ^ντοί ξν(Μΰί ΐλοι γεννισετΛί', |- _|»^ _||« _|ν -||ν^~|ν ν.» 
ΚΡ. Πθ|[Α9Γί/χος ό ^αψων. Μ. Χ^η/χάτων (5έ τίς ττορος; |- ν^ «^|ν/ _|| . -|« -||ν -|^ ν^ 

ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΛΝΟ ΕΝΟΙ.!8Η ΑΟΟΡ-ΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

Άλλα εία, τέκνον, ττξίνττάιταν 'ττόλιν (Α,άθειν^ αττα,λλάχβεις τόΐΓίε χβόνος <ρεύγε ως ταχι'ίττα ιά- 
σ•αί ακολάσ-τα θ•εσ•7Γίσ-|<χατα μάντεων. Γαρ τάδ'ε λε^εί άρχ^Λΐς και σ-Ύξατήλαταις, μόλων ετί 
ετΓτα ττνλας και λο^άγετας. Και μεν εαν <ρ9ασ-Μμίν, 'εσΎΐ σωτήξία, σοι' ίε ην νσ-τεξτ)σης^ ^'Χ*" 
μεσ-θα, κάτθανει. ΜΕΝΟΙΚ.ΕΎΣ. Ώοι ^ήτα ψεύγω, τίνα ττόλιν^ τίνα ^ένων ; ΚΡ-^Οττοι» εσ-ει 
μαλίσ-τα εχ,ττο^ων τήσ-^ε χΟόνος. ΜΕ. ούκονν είκος σ-ε <^ξίζειν^ ϊΈ εμε εκνονειν. ΚΡ. Πεξάιτας 
Αελ<^ους — ΜΕ. Πο<, ττάτε^, χρ»ι /ΐχε /«.όλείν; ΚΡ. Ες Αίτώλίϊα )^»5ν. ΜΕ. Δε εκ τήίτϊβ ττοί τε- 
ρω; ΚΡ. Θετττροίτον οόίας. ΜΕ. Σέ^ανα ^άθ^α Δωίών^ς ; ΚΡ. Έγνως. ΜΕ. Ύι ρύμΛ ^τλ 
γεν{)σ•(ται μοι; ΚΓ. Ό "ττόμιημος δαίμων. ΜΕ. Δ,ε τις ιτόξος χ^ρήματων ^ 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Βυΐ; Ιιβδί,ε, νηγ !•οιι, 1)€Γογ6 ΐΐιε ννΐιοίε οΐΐγ 1ζηο\ν8 ίΐ — Ιΐόΐνίη^-οΙερδΓΐ- 
εά Γγογϊι ΐΐιίδ ΐ3ηθ, ίΐεε &§ ί38ΐ ε5 ροδδίΙ)ΐ6, (ίίδΓ(ίο:£ΐΓ(ϋη^ ΐΗε ΐηίειιιρε- 
Γ£ΐΐ6 ΟΓΒοΙεδ οΓ ρΓορΗεΙδ. ΡοΓ ΐΐΊ6δ6 ΐΗΐη^δ ννϋΐ 1ΐ6 ΐηηρίΐΓΐ Ιο ΐΗε Ευ- 
11ΐ0ΓΪΙΪ€8 311(1 οΙιίεΓδ, ^οίη^ΓουηεΙ Ιο Ιΐιε 86ν6η ^Βίεδ 3η(] οοπίΓη^ΓκΙεΓδ. 

ΧνΐιεΓεΓοΓε ΐΊ0\ν ΐΓ\νε §εΙ-1)εΓοΓε Ιιίιτι, ΐΗεΓε \νϊΙΙ Βε δ^ΓεΙγ ίοΓίΙιεε, 
6υΙ ΐί ΐΗου-ΕΓί-Ιοο-ΐΒίε, ννε 3Γε-υηθοηε — ΐΗοιι (ϋεδί. 

ΜΕΝ(ΕαΕυδ. Το-\ν1ΐίΐ1;-ρΐ3€ε, Ιΐιεη, δΐΐίΐΐΐ Ι ίΐεε ? Το \ν1ΐ3ΐ οΐΐγ. Ιο 
"ννΐΐδΐ-οηε οίίπεπίΐδ .? Οκεον. Το ννΗερεβοενεΓ Ιΐιου ννίΐΐ 1)ε ιηοδί εΙ-λ- 
«ΙΐδΙαηοε Γγοπι ΐΗΐδ οουπίπγ! ΜεΝΟΕΟΕυδ. ΝΒ}'-ΐΙιεη ίΐ ίδ ρτορεΓ Γογ 
ίΐιεε Ιο δρε3ΐ<, 3ηι1 ίοΓ ιτϊε Ιο οΙ)εγ. Οκεον. ΡαΒδΐη^ Βγ ΌεΙρΙιΐ — 
ΜΕΝ(Ε€Ευδ. — \ν1ιΐΐΗεΓ, ίβΙΙιεΓ, ιηυδί Ι §^ο } Οκεον. Το ίΗε ΜίόΥΐΆτι 
\Ληά. ΜΕΝ(Ε€Ευδ. Αη(1 Γγογπ ΐΗεΓε Ιο-\ν1ΐ3ΐ-ρΐ3οε δΐιαίΐ Ι ρΐ'οοεεά ? 
ΟπΕΟΝ. Το ΐΗε ΤΗεδρΓοίΗη δοϊΐ. 

ΜΕΝΟΕΟΕϋδ. Το Βοθόηα'δ δαορεεί δε»!; ? Οκεον. ΤΙιοα υπεΙεΓδΙδηθ- 
εδί. ΜΕΝ(Ε€Ευδ. \νΐΐ3ΐ ρποΐεοϋοη ΐΐιεη ννϊΐΐ Ιΐιετε 1)ε Γογ η\β} Οκε- 
ον. Τΐιε οοηθυοίΐη^ άείΐγ. ΜΕΚίΕΟΕυδ. Αηοΐ ννΐιαΐ: Γύπα οΓπιοηε^'Γ 985. 8βνβΓ3ΐ Μ88. 3ηά βάίΐοΓί; βίνβ 

μίντεως. Α1(]|18 1ΐΗ8 ΟΟΓΓβΟΐΙγ μάντεων. 

986. Α1(1η8 βάΐΐβϋ ατταλΧαγεΙς. ΡΟΓδΟΠ 
^»>•8, " ίΊ8ρ6Γ38 θΐ «ηΐίηηα» ίΟηη38 λολ- Ερίηΐδ, λνβδί οΓΛΓη1>Γά€Ϊ3, αηά \)θ\ιαά' 
6(1 011 ΙΙιβ δοηΐΐί Ι)^ Ιΐιβ βε». Ιΐ \ν38 ^τλ- 
ΙβΓ6(1 \)γ Ιννο ΓΪνοΐδ Γίΐιυοιι<ι ϊη »ιιΐίςπΐ(ν, 
Ιΐιβ 'ΛοΙίΘΓοη ίΐηιΐ ΟοογΙΐϋ*. Οο(1όη3 ηιαηιηΐ Τΐ'ά^ίοΐ, ΐείβόςηο ΗΟΓί'^ίοδ ρηό- | Ννβδ «(οννη οΓΤΙιβδμΓόΐια, ίπ Ιΐιβ πεϊϊίΗ Γβδ ρΓ3ΒΐΐίΙέ|•6." Ηβ Ιΐ3δ τήσ^' ίοτ Ύνα-^\ 
989. <ρθά(τωμεν, ί.ρΐ. 1. αοΓ, βιιΐ)). ηοΐ. 

οΐ<ρθάνω, ρΐ'<ενέηϊο, αηί^νέηΐο, ΙξβΙ ϋξ/Ότε. 
994. 8οηιβ 6(1ί(ίοη8 Ιΐδνε <ρεΖγε 3ίΐ6Γ 

ττεξάα-ας, ν/'\Χ\ι ττί ί'οτ ττβΤ, οΐπίΐΐΐΐΐξ ττάτε^. 1)οιιγΙιοο(1 οί \Λ'!)ϊο1ι ΛΥ»» Ιΐιο ηιοδί «η- 
οϊβηΐ οΓ3ο1β ΐη Οιθρ.οθ, 5Λογ6(1 Ιο ^πρ^- 

ΙθΓ. ΗβΓ6 ννΡΓβ 3ΐδ0 ϋ Γ3ΐηθυ8 03ΐ(, 3 

ίοΓθδΙ, 311(1 οηποιίδ Γοπηί3ίυ. 

997. ΑΙίΙϋδ 3ηά Μδδ. 1ΐ3νβ τί 5?τ' ερ:;- 996. ΤΙΐ68ρΓΟ(Ϊ3 Λν38 21 ΟΟΙΙΠίΓν οί ' /(/ΐα, θΙ)|ε€ΐΐθηα5ΐ6 ίπ φ130(ίΐ}- 70 999. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΡ. Εγω νορίνσω χξ^σόν. Μ. Εν λέγεις, ττάτερ. 
"Χωρεί νυν, ως σ-ην νρος αοίσιγνητΥίν ^ολων, 1000 

ί)ς <7τρωτΛ /ΛΛίΤΤον Ιιλκυσ , Ιοκοίστην λέγω, 
μ,ιητρος στεξ-η^ε^ς, Οξφανός τ α,ττοζνγείς, 
^ξοσ-ηγοξ-ησων, εΐ(/.ι κα* σώσω βίον. 
Αλλ εί^x,, χωρεί, μ,-η το σον κωλυετω. 
ΤννΛΪκες, ως εν ττατςος ε^εΐλον φοΌον, 1005 

κλίψαί λόγοισιν, ωσ^ α. βονλθ[λαα τνχεΐν. 
Ος μ. εκκομ,\ζεν, <7ΓΟλιν αττοστεξων τνχης, 
καί οΕίλια όίόωσι' κα,ί Συγγνωστοί μεν 
γερονη, τΌνμον ο ονχ) συγγνωμγ^ν έχει, 
νξοοότνιν γενέσθαι ττατρίοος, ιη μ εγεϊνα,το. 1010 
ί2ς όυν αν ειόητ , ε^μι κα* σώσω ττολιν, 
"ψυχιην οε όωσω τνσα νττεξ^οίνεϊν χΌονος^ 
Αισχξον γαρ, ο( μεν θεσφάτων ελεύθεροι, 
χουχ, εις άνάγκνίν ααψ.όνων α,φίγμένοί, ■ 
στάντες τταξ ασττ^^' ουκ όκνν)σουσιν ^ανεΐν, 1015 | — | 
•χνξγων τταξοι^ε μαχόμ,ενα ττάτ^ας νττεξ' --|--Ιί--|-ΙΙ- — 
— Κ "II" "Ι" *^"1Ι — ""^ ~ 
--Ι--ΙΙ--Ι-ΙΙ- 

ν-|ν-||-.μ.||--|„„ 

- -Ι- -II- -Ι- -II- -Ι- - 

^ -1^ ""~ ~\^ ~\\~ ~\^ ^ 

"-Ν-||--|"-||--'"- 
--|"-ΙΙ--Ι"-ΙΙ--Γ" 

--Ι-ΙΙ--Ι-ΙΓ-Ι 

ν — >.< — 1^ — — — 1^ — — — Ιν^ — ν•> ^ ν \\^ —\\\^ — 1\^ >α ΤΗΕ ΟΚΌΕΕ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Έγω ττοξεύσω χ^ξύσ-ον. ΜΕ. Αεγεις ευ, ττάτε^. Χώξει νι>ν, ως μ.όλα>ν 'ίΤξος σην κασιγνήτην^ 
τις (χάίΤΎον ττρόΰτα είλαυ^τα^ Ιοκίσττην Χεγω^ σΠξήΒεις /χήτρος, τε αττόζυγεις 6ξ<ρανος, ιτροσηγο- 
ξτισβΰν^ εί(Λΐ και σώσ•(ύ βίον. Άλλα εία^ χ'-ίρει, μη το σ-ον κοϋλύετω. Γυναίκες, ως ευ ε^είλον <ρό- 
ζον ττάτίοί, κλε-^ας λογοίσΊ, ωσ-τε τΰ'χείν α Βοΰ\ο(Λαι, 'θ? αττόίττεξοΰν ττόλιν τύνης, εκκομ,ίζει 
(χε, και ^ι^ώσ-ι ίειλία' και μεν γερίντι ζυγγνχίττα^ δι το εμον ονχ^ι ε^ει συγγνΛίμην ,γενεσ-θαι ττξό' 
3Ότ»)ν ττάτξΐ^ος, ν εγείνατο με. Ουν ως αν ει^ήτε, είμι και σ-ωσ-ω ττόλιν, 5'ε ^οοα-ω ■\'ΰ•χτϊν υττερθα- 
νειν τήα-^ χβόνος. Γα^ αίσ-χ^ξον, οι εΧεύθεξοι μεν ^εσ-<ραΎων,και ουκ α<ρίγμενοι εις ανάγκην ίαί- 
(Λοναν^ ουκ οκνησούσ-ι θάνε^ν, «ττάντε^ ττάξα άσ-ττι^α, μαχόμενοι τταρο'ώε ιτΰξγοίΐν ν^τεξ ττάτξας' 

ΤΚΑΝ5Ι.ΑΤΙϋΝ. 

ΟκΕΟΝ. Ι λνΐΠ ίϋΓπΐδΙι ^ο1(1. ΜΕΝΟΕΟΕϋδ. ΤΙιου δ&γβδί \ν€ΐ1, ΓδΐΙίεΓ. 

Οο Ιΐΐ6η, δϊηοε Ι, (ίθΓΐ1ΐν\Ίΐ1ΐ-Γ€ρ3ίΓΪΠ§• Ιο Ιΐΐγ δΐδΙβΓ, \νΙΐΟδ€ 1)Γ6£ΙδΙ Ι 

ίίΓδΙ; δυοΙί6(3, ^ο^άδι3 Ι ιπεαπ, άερΓΪνεά οί ηηγ ο\νη πηοΐΙιεΓ, Άηά ΓβΓί- 

3νν^2ΐγ 3η ΟΓρ1ΐ3η, 1;1ΐ3ΐ-ϊ-ΓΩ3γ-ΐ3Ϊ(1-1ΐ6Γ-Ε(1ί6υ,) ννϋΐ (36ρ31*1 311(3 83ν€ 

ιηγ ΙΐΓε. — Βαΐ ΙιβδΙε, ρροοεβοί, ΙεΙ ηοΐ ΐΐιγρυτροδε 136 ΙιΐηόθΓεά! [Εχΐέ 
Οτέοη, ΊΰίίΗ ίΐιβ ίηίεηήοη ο/ Ιτιπξίπξ Μοη€ΐ/.] 

[Το ίΙΐ€ €}ίοηί$.'] Υε Γ6«ΐ3ΐεδ, Ιιονν ννεΙΙ Ι τειπονεά γϊι}^ ίαΐΗερ'δ Γε3Γ, 
θεοεΐνΐηο; Ιιϊγώ ΛνϊΐΗ ννοπόδ, Ιΐιαΐ: Ι ιηϊ^ΙιΙ 3α€οη[ΐρ1ϊδ1ι νΐ'1ΐ3ΐ Ι (Ιεδΐπε. 
Ηε, ι•οΙ)ΐ3Ϊηο^ ιΐιβ οίΐγ οί ϊΐδ ^οοίΙ-ίοΓίυηε, δειιοΐδ ιηε ουί οΓ Ιΐιε ν^'3γ, 
3ηθ θεϋνεΓδ ηιε υρ Ιο οον^'3ΓθΪ€ε : — 3η(1 }'εΙ ίη 3η ο!(1 ηιβη ίΐιϊδ ίδ ρ3Γ- 
(3οη3ΐ)1θ, Ιΐιοιιοΐι πι)γ €3δε 1ΐ3δ ηοΐ 3η εχουδε — Ιο 1)εοοηιε 3 Ιγ3ΪΙογ οΓ 
Ιΐιε οουπίΓγ ι1ΐ3ΐ §3νε πιε Ι^ίπΙι! 

ΤΙιεΓεΓοΓε ι1ί31; νε ίτΐ3ν Ιίηονν, Ι \νΐ11 1)ε ^οπε 3η(1 δ3νε Ιΐιε οΐΐγ, αηύ Ι 
\νί11 Γεδί^η ηιγ ΗΓε Ι^γ (1)^ΐη^ ίοΓ ΐΗε δΐ3ΐε. Ρογ ίΐ ντεπε δ1ΐ3αΊείυΙ, ι1ΐ3ί; 
ΐΐιοδε, εχείηρίϊηθεείί ίΓοηι θΓ3€υΐ3Γ-ίηδΐΓϋ€ΐϊοηδ, 3η(1 ηοΐ ΐηοίικίεάϊη 
Ιΐιε (ΙεοΓεε οΓ ΐΐιε Οοάδ, δΗουΙό ηοΐ \>& 3ίΓ3ΪεΙ Ιο θϊε, δίΕηάϊη^ \νίΐ1ι 
ΐ1ιεΪΓ-δΙιΐεΐ€ΐδ-ΐη-ΐ33ΐΐ1ε, βσΐιΐίη^ ΐ3εΓοΓε Ιΐιε Γ3ΐΏρ3Γΐδ ίοΓ ΙΙιεΐΓ οοαηΐΓ}^ ; 

ΥβΙ ίη ίΐιβ 1001. Ιη Αΐιΐιΐδ ίΐιβ ΓβδΓΐίη^ ίδ Ίοκάί-- 

Τ»ς, Ιΐΐθ^θπίΐίνβ 0.380- ΓοΓ (1ΐ6 30(Μ153ΐΐν6, 

ΛνϊιϊοΙι ίδ ΰ6Γ{&Ιη1ν ιιοί ο])^6^ι^οηι^ι)16 ίη 
ροΊηΙ οΓ^ΐίΐηιπΊ&Γ, α1ΐ1]ου§1ι Ιε&β βρρΓΟ- 

ρΐίϋΐβ Ιΐΐ&η Ίοκάσ-Ύην. Μδ8. 3πι1 υίίΐΐθ δ(•Ιιο1ί38ΐ. 
ίΤΓ63ΐ6Γ ηηηιΙ)εΓ οί" Μ88. ννβ ίίηνί Βίον. 
Λνΐ)βί1ΐ6Γ σώ^ω, σωσων, σάιζων, ΟΓ σωται 
1)β Ιΐιβ ^^βηαίηβ ννοΓά ίδ (3οπΙ)ΐίϋ1. 
1007. Μοδί Μ88. 3η(1 ΟΓΟίίαβ ίΐΓβ »- 1003. Ρογ βΊον ΟΓΟίίπδ 3ηθ δβνθΓ^Ι §Γ66(1 «δ Ιο ττο'λιν. Α1<3πδ 1ΐ3δ ττο'λεως. 
οΙΙιΟΓδ ίΐίνε ττόλιν, οη Ιΐιε &ϋ11ιοπΙ)Γ οί 1013. δοπιε Γ63ί1 ει /οιεν,οΙΙιεΓδ ο'< ^εν. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1017. 71 Ιν^ -Ιν^ ν ^^« ~\\^ ν - \^^ -Κ/ « >?Γ6λιν τ ΐμαντον, οαλος ως, εζω ^ύονος 
α.πε\μ!' οττον (5* οίν ζω, κα,κος φα,νήσομΛί, Κ "Γ "ΐΓ " Γ ~1γ ~Γ 

Μα τον ΐΛΐτ ίστξων Ζ^ν'/Άξπν Τ£ φο'ίΗον, 1090 |- -|" -||- -|^ -||" -|^ 
οί το^ις ί'ΤΓΕ^τείλαΐ'τα^ Ικ ^αίας. «ττοτέ | — |^ -|| — Ι*^ -|1 — ρ 

σίΓΧξΎονς, ανίΧΗΤας τ'^σ^ε γ^ς Ιόρύσοίτο. \ — ρ ~|| — |^~|ι — Κ 

Αλλ Η»/Α»5 κα< στα,ς ε^ Ιττά,λζεων α,κξων 
σφαίρας Ιυ,αυτον σΥικον ες (ίχελα/Λ^αθ»; 
οξά,κοντος, εΐ/& ό μα,ντίς εζγίγτισα,το, 1025 

ελευθερώσω γα,ϊαν' Ιίρητα» λόγος. 
Έτείχ^ω οε, ^Λνά,τω αωρον όνκ άιαρ^ρον ττολε^ 
οωσων, νόσου οε τ'^νσ άττοίλλαζω ^θονα. 

Εί γα() λαλαων έκαστος ο, τ» όνναιτι τις 
χρηστον, ίίί'λθοί τοντο, κε;ς κοινον φέξοι 1030 

ττατ^ί^», κα,κων αν όα ττολεις ελασσόνων 
7Γεΐξω[λεναι, το λοιττον ευτυχ^οιεν αν. \^^ _ 1^ _ Κ> - V - « ^ - ν> -IV - Κ^ -ν-Κ^~Ιν- « « ^ -^ - — ο .- — «ν Μ ^/ ν^|_ «ν- ι\^ - - ^ ^^ « Ι ν.< —\\\^ —\\^ ν ν<ν^ — ν |-_|ν.-Ι|ν-|ν._Ι!ν ΓΗΕ ΟηΟΕΚ^ ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ϊε εγού^ ττρό^ονς ττάτε^α, ααι καΰ-ιγνήτον.^ τε ττόλ^ν ε/ΐΛαύτοι;, αττεί^χι αις Νείλος ίζω χβόνος' δΈ 3^• 
ττου αν ζοΰ^ (^α.νήαο(/.α.ι κίκος. Μα τον Ζήνα (χ'ετα άστξων, τε <ροίνιον ΆξΥ)ν^ ός ΙΙ^ρύσατο ανάκ' 
τας Ύϊΐτ^ε γης^ τους υνερτει'Κίντας εκ γαιας^ ποτέ σττάρτους, ¥ί(Χί άλλα, κα{ σ-τας ε^ άκξοιν 
εττίλζεων, σ<ράζας ΐ/Λαντον ες /Λελά/χζαθν (τήκον Δράκοντος, ίνθα ό μίντις ε^ηγή^ατο, ελευθε' 
ξχσω γαίαν' λόγος ειρτ,ται. Δε'στειρ^ω, θάνατω ^ώσ-ων ουκ ακτχ^ξον δ'ίί^ονττόλει, 5^ ατταΧλάζα» 
τήν^ε χθόνα νόσου. Τα,ξ ει έκαστος λάβων ό τις ^υναίτο τι χ^ξΥΐστον^ ^ιελθοί τούτο^ και <^εξθί εις 
κοίνον ττάτ^ί^ί, άί ττόλίΐς αν <7Τειρύ!](Λεναι ελασσόνων κάκων, αν ευτυγοίεν το λοίττον. 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

\ν1ιί1δΙ 1, Ιιανίηρ^ ^^Ιταγο^Ι «ι γ ίαΐΐιετ, αικί ιηγ 1)γοΙΙί€γ, 3η(1 πιγ ο\νη 
€ίΙ}Γ, \νίΐΙΐίΐΓανν ΙίΙίέ• Λ ά'Λ&ί^ϊΑ Γγοιϊι Ιΐΐ6 Ιδηά: — Ι3υ1 \νΙΐ€Γ€δθ€ν€Γ Ι τε- 
δΐθε Ι δΐιειίΐ αρρε^Γ £ΐ €0\ν3Γ(1. 

Νο 1))Γ ^υρ^ι^^ αηιίϋδΐ Ιΐιε οοηδίεΐΐβΐΐοηδ, αηθ 1)γ δίΐη^υίηΒΓγ ΜαΓδ, 
ννΐιο ϋοπδΐΐΐϋΐείΐ, 3δ 1ίϊη«;5 οί ΐΗΐδ ΓβίΐΙηί), Ιΐιε \ν£ΐΓΠ0Γδ-δρΓαη^ ίΓΟΓη ΐΗε 
ΕϋΓΐΗ, 3ΓθΓ6ϋΐΏ6 δθ\νη ! 

Ι \νί11 ^ο, ΐ1ΐ€ΓεΓοΓ€, αηά Ιΐ3νίη^-(:8ΐί€η-ηη}'-δΐ3ΐΐοη οη ΐΐιε Ιιί^ΙιεδΙ 
οΓ Ιΐιε 1)3ΐΐΐ€ηίΐεπ1δ, δΐ3ΐ)1)ίη^ ητιγβεΙΓ ονεΓ ίΐιε θαΓίν-ίΙεερ (Ιεη οϊ ΐΐιε 
(Ιγβ^οιί, ννΐιεπε ΐΐιε ρΓορΙιεΙ ίηΐΐπιαίεθ, «ϊΐΐ 1 1ΐ5εΓ3ΐε ηΐ)/ οουηΐΓγ: — 
ΐΗε \νοΓ(1 ΐδ δροΐίεπ! 

1.0 Ι ϋερ3Γΐ — Ην Γπγ (ΙεΒίΙι δΐιουΐ Ιο §^ίνε ηο Γη^αη Βοοη Ιο Ιΐιε δΐ3ΐε, 
ίοΓ Ι 5ΐΐ3ΐΙ ΓΪοΙ ΐΗΐδ 1311(1 οΓίΙδ ΰίϊΐϊοΐίοη. 

Νονν ίΓενειγ οηβ δεϊζϊηί^ ΐΐιε ορροΓΐυηίΐγ-\νΗεΓεΙ)γ Ιιε οουΐίΐ είΤεοΙ 
δοηιε §^οο(1, ννουΐά ΓοΙΙονν^ ϊΐ υρ, 3η(1 εοηνεΓΐ ΐΐ Ιοίΐιε οοπιπΊοη-ΗεΙΓίΓε 
οί Ιιίδ υουπίΓ}•, ΐΐιεπ ννοιιΜ δΐ3ΐεδ, εχρεΓΐεηαΐη^^ ίεννετ οβίΛΓηίΐίεδ, 1)ε- 
ρΓΟδρεπουδ ϊη-Ιΐπηε-οοΓηΐη<;•. \^ΕχΗ ΜβηοεαβΗΒ ηοΜι^ άβίβΐΊηΐηβά.Ί 

1017. καίη')4'>ιτον,Η3Βηιοη,\ν1ιο1ΐ3ά 1)6- ι 10ί23. ΒηιηοΙί, ίΓοηι €οη3Ρ€(ηΓΡ, β(1ϊ(- 
ΐΓΟίΙιειϋ Ιΐιβ ρπηοϋδβ ΑηΙίροηβ. ι 6(1 Ιζ ακξοΰν επίλ^εων, 3 Ιΐϋυδροίϊΐίοη ϊάυ 

1020. Α1ι1π8 «ηίΐ 3 ίενν Μδ8. Ιιηνβ ου Γιοιη ε:οος|. 

μα τον — ΟΐΙΐβΓί οπίΐί ,αα, Ηΐΐοί 2;ϊνβ δίΐηρίγ 10ί;ί4. μελαμζαθη ίϋ ^ΐνεΐϊ 1)ν ΑΙίΙΐΚ* 011 

ου τόν. ΥβΙ ΐη ΙΙΐΗ ρΙηΓ3ΐϊ(ν ο( Μδ8. ΐΐίβ ϋπΐΐιυιϊΐγ οί" δβνβΓβΙ Μ88., 1)ϋΙ με- 

\νί1Ι 1>6 Γυαιιά ίΐιβ ι•<ί3άϊιΐ{; Ροΐδοη I^ί15 λ^μξχ<ρν,μελίμζα<ρ^,Άηάμελεμζαθη,\ΐ2ι\^ 

3(1ορΐ€θ. Αδ μχ 18 ϋπ Ιηίύτ^ίοϋοη ο/ βϋοΐι ΐΐιοϊι- «ΐφροποτί*. 

8ιθ€<ιΐ'ί7ΐ^, ΆΪηιΟίΊ ηΐννα^^δ ιΐδβιΐ ϊη 3. ιιβ- 1028. Τΐιβ ρυπίοΐρΐβ άτταλλά^ομν ίδ, ίη 

§3ίϊνβ δείΐδβ, 3η(1, ΪΙ ΐηίξΐΐΐ 1)6 831(1, δγ- ρΐείείβηοε Ιο απαλλάξω, ρ3ί•!Ϊ3ΐΙν3ΐ1νθ- 

ηοηγιτιοιίδ ννίΐΐι μη^ Ιΐιβ ριβδβηορ οί όυ, €3ΐβ(1 οπ Ιΐϊβ 3ΐι(Ιΐ0ΓΪΙχ οί'3 ίβνν Μ8δ. 
εδρεοίβϋ^Γ 33 ϊι ιηαΓδ Ιΐιβ ηιείΓβ, δβεηΐδ 10:ί0. ^αλθοι, 3. δίη§. 2. 30ΐ•. ορί. αοί. 
3ΐΙος6ΐ1ΐϋΐ- υηιιεοε553Γ}'. οί ^Αρχομαι, ρ€Τ€(ίη•ο, /ίΜηίΛίοι/^Λ ηϋΐι. 79 1033. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ νερτέρον τ Ιχ^άνοίς, \- ^ 

Καο/ΛΕίαν άξτταγα, ΐΟ«3α | — 

ιτολύφ^οξος, ττολνστοίος, |" - 

μι^οττάρ^ενος, ίάϊον τέξΛς, [-"^ 

^οίτάσ» ΤΓτεξοΐζ, \- ^ 

ρζαλαίσ» τ ωμ,οσ^τοις \ — 

ΔίΡκαία^ν α- ττοτ εκ 1040 
τοττων νίονς •πιοοί^ρονσ 
α,λνρον όίμ-ψί (λ,ονσοίν, 
ολθ(Α.ε]>αν τ Εξίί'ί'ϋΐ', 

έφερες, εψεξες α,γεα, ττατρίσ* |^^ 

φόνΐΰί. Φόνιος εκ θεί;»», 1045 |" *^ 

ος Τΰίό γιν ο 'ϊΤξχξοίς. |•- ^ 

Ίάλε/ΑΟ» ίέ (λατίξΑ)», |«- 

ίάλδ/ΐλοι ίε 9Γα^θίί'ί«;ν |^•- 

ΐστενα.ζον'θί)ίθίς' \- '^ 

Ιί}'ΐον βοα,ν, βοΰί¥, 1050 1^ - 

ί5?νον [χελος. μ,ελος, |"- 

αλλος αλλ* ί<π•ωτ6τνζε [- ^ 
ί»α5οχαΓς ανά τττόλΐί'. 


- <«Ί - - 1^ - ». ΙΗ <^ -η^ - - _ ^^ ^ \^ — Κ./ — Μ ν^ _ 1 1 ν,^ _ Ι ν< \>ν»^— ρ^— Ι«^ - ν^ - "-||"-|"- 

-ν.1Ι-.|-^ \^ \^ - \\^ . ι ^ 


ζ' 

/ 

:&' 

χ 

λ' 

ξ' 

ο 

/ 

ι 

Ρ ί>' ΤΗ κ ϋΚΟΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ^Ι^Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Έβας, ε^ας, « τΓτίρούίΤί-α, λοχεύ/χα γας τε εχί^νας νίξτερύυ^ 'άξτταγα Κα^^Α,ε'ίαν, ττολύ- 
^θοξος^ •7τολύτΎΰνος^ /χιζοττάρθενος^ ϊάί'ον τίξας, <^οίτασ-ι τττεροίί, τε ωμοαίτοις χβ-Χακτι" α 
ττότε ε» Αΐζϋαίων τότταν ττεϊ'αίρούίτα νέοι/^ ά/α<})ί άλυξον (χούα-αν, τε οΧόμεναν Εξίηυν^ ί<ρεξες ττά- 
τ^ιϊι, εψε^ες <ρόνια άχ5α. Φβνιος εκ θέοϋν, ό? »ν ό ττξάζας τάίε. Δε ίάλε^^ο^ (/.ίτεξοιν, ίε ίάλί- 
/ΐΑΟί ττά^ενων εα-τενάζον οίχ,οις' ίΐίϊον ^όαν, βόαν, ίίϊΌν (Λελος, {Λελος, άλλος εττοϋτοτύζε άλλο, ϊι- 
άί'οχ&Κ άνα ΤΓτόλίν. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Οκοκϋδ. ΤΙιοϋ €3η[)€8ι, ΐΐιου €3111681, Ο ^νίη^6€ΐ-8ρ1ιίηχ, ρΓοθυο- 
Ιίοη οι 11)6 ΕϋΓΐΗ 3ηθ οί δΟΐΏβ νίρβΓοί-ΙιεΙΙ — ΐΗοα Γ3ν3^6Γ οίΐΐιε 03θ- 
ιη63η!^ — ίΓ3ΐΐ5ΐη-\νίΐ1ι-Ιΐ3νοο, ΐ3Ϊ^-ν\Ίΐ1ι-ννο — ρ3Γΐ1 γ-νΪΓ§ίη-1ίΐ£6-ίη- 
δΐιβρε, Ο (ϋρείιιΐ ιηοηδίετ — ννΐΐΐι ίϋΓΪοιίδ ννΐη^β, Άηά ίΙεδΗ-ρΓε^^ϊη^ 
€ΐ3\ν5 — ΐΗου \ν1ιο ίοΓΓπεΓίγ, Γγοπι ί\\γ ΒΪΓ€63η 1ΐ3υη1δ, υρΐΐίΐΐη^ οϋΓ 
^ουίΐΐδ ννΐΐΐι (ϋδθθΓά3ηΙ: δθΓ63ηη, βηά θβδίΓυοίίνε ίυτγ, 1)Γου^Ιιΐ€δΙ Ιο 

ΐΗίδ ΐ3η(1, ΐ3Γ0ϋ^ΐΊΐ€δΙ ΟΓϋεΙ δΟΓΓΟ\νδ ! 

Οτυεί νν3δ Ιιε υί ΐΐΐθ Οο(1δ, \νΙΐ06ν6Γ 1ΐ6 \ν3δ 11ΐ3ΐ-(36νΊδε€ΐ ΐΐιίδ δοουΓ§6. 
ΡοΓ ΐΗε ϊηο3ηδ οί ΐΐιε ιηβίΓοηδ, 3η(1 ΐΗε ηίΐο3ηδ οί ΐΗε νΪΓ^ΐηδ τε- 
δουηθεά ίη ΐΗε Ιιουδεδ : — ννιΛ 3 ιηουΓηίϋΙ ονγ — οτγ — ίη 3 ιηουΓηίυΙ 
δΐΓ3Ϊη — δΐΓ3Ϊη — οηε νν35 ίίερΙοΓίηδ^ οηε ΐΗιη^, 3ηοΐ1ιεΓ — 3ηοΐΙΐ€Γ, ία 
ΓεδίΙεδδ-δυοΓεδδίοη ΐΗτουοΙι ιΐιε οϊΐ^τ ! 1033. ΑΙάπδ 3ΐι<1 Μ88., 38 ν\'θ11 ίη ΐΜδ 
νθΓδθ 88 3^3ίη ϊη ν. 1057, ^ίνβ τΓτεξοΖσ-α. 

1035. Αΐπ)θ«ί θνίτν 1Μδ?>. 3η(1 βϋϊ- 
Ιίυη 1ΐ3δ αΡΤΐο-γα, ίη ίΐιβ (ΐΗΐίνβ. ΡοΓδοη, 
νϊΐΐΐ Μίΐ^ίίΓΗν*», 3(3(φ(β(] α.^ΐία.γα,, βϊΐΙΐβΓ 
(1)6 νοΓ3ΐινί• ΟΓ ηοπιϊη3ΐίνθ, ννΙιίοΙιβνβΓ 
ΐΗε Γβ3(1ί Γ ιιΐΗγ ^)|ρ^^β Ιο οοηδϊάθΓ ϊΐ. 
ΡοΓ Ιΐϊβ Όυηο ^ίΊΐΐΐίνβ Κα^/ΐΛείαν, ιηβηγ 
6(}ΐΙίοη8 1ΐ3νβ Κα5/Α8ΐ£»ν. 

1036. Ιη 86νβΓ3ΐ οορΐββ Ιΐιβ ΟΓςΙβΓ οΓ 

Ιΐΐ68β ΧνίΟ ννΟΓϋβ ίδ Γβν6Γ8€(1. 1038. ΑΜϋδ, 3η(1 ο11ι6γ θ(3ίΙθΓδ Ιιανβ 
φοίταίτί, Βηιηοΐί οοΓΓβοΙΙγ οοιίδΐίΐβππβ 

ΐΗίδ ^^ΟΓ^ 3 (ΙβΟίγΙβ 8:3ν6 ίΐ 38 3ΐ)0νβ. 

1050 — 1051. Βοαΐ 311(1 (Λ,εκος 3Γβ Γοιιη(], 
θ3θΙι ννπίΐβη οηΙ^ οηοθ, ϊη δοηιο οί Ιΐΐθ 
οΐάβδί 3ηά 1)βδΐ Μ88. ΑΙοΙηδ ρηπίβά 
δΐηΐρΐ)^ τ,'ϊον ^οάν, ηϊ»ν (χίλος. θΓθϊϊα8 Γβ- 
δΙΟΓθά (Ιΐ6 ρΓβδβηΙ Γ63(]ίης, 011 ΐΗβ ηΐ08( 
ίηάΐ8ρυ(3ΐ)ΐ6 3α11ιοηΙγ. 

1052. άλλ' ίοΓ <ίλλον 18 ίΓοηι ν^ΐοίςβ- 
ΠΗΘΓ. ΒΓυηοΙς Ιΐ33 άλλον Ιττοτότυζε, Βζοντα. 5έ σηνχγ[λος, 

Ιοίχ^όί τ ίν Ό[λθΐος, 

οττοτε τίολεος ά.φοίνκτα 

Λ ντίρουσσΜ ττοίξ^ίνος ην ανόξ Φ0ΙΝ1ΣΣΑΙ. 1054. 
1055 όρων. 1060 Ι- - Χξόνω 5' έ'βα Πυθιακ άττοστολαΓσίν [ Αι/τ»στζο(ρ>?.] 
0»ι5ί7Γο:;ς ο τλάι^ων 
&ιτίζαίοίν.τά,ναε γα,ν, 
τότ* ασ^ίνο^ς' ττοίλιν ό οίχη. 
Ματρί 7*Ρ γ^ΊΛους ^υσγά^Αονς ταλας, 
καλλίι/ίκοί ώι/ 
α,ίν^γΐ^ά,Ύων, ζννοίΤΤΤίΐ, 
(ΛΙΧ^νεΐ 06 ττΎολιν. 
Δ» οίΐ[/.(ίτων ο ά/ΐΑ{(^ε» 
μναοίξον Ιις α')/ίι/ΐ'α 
καταβαλων οίξΟίΤσι 
τεχΐΰί (χίλεος. Άγά[χε^ , οίγοίμΐΌ 
ος £7Γΐ ^άνχτον όίρ^ετα» 
^ας ύττε^ ττχτρωχς, 
Κξέοντι (Λεν λίττω» γόους, 
τα 5' ετΓτάττυξγΛ κλεΐ^ξα γοίς 
καλλίνικα ^ίισων. 1065 Ι- -11- 1070 Ι — — — ν> — <^ 

Ιν^ ν — — ν^ — >^ 


---ΙΙ-- 
"-Ι" -11"- - 

ο ^ ν^ — ^ — >^ 
\^ %^ ^^ — Μ _ Μ 
Ι^^^Ι^^^ν ν ν. ν. ^ ^ 


Ιμ— ν— ν^— ν^ο 73 
Χ 

ψ' 

α; 

Ω' 

ι 

7 

ι 

ε 

ι 

ι 
Κ 

λ' 

ν 

Ι' 

ι 

Ο 

IV 
/ 

ρ ΤΗΕ ΟηΟΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Δί (Ττενά^/^ΐΑΟς, τε ι'αχα «ν ό/υίοίος βξόντΛ , ότΓοτε ά 7Γτε^ού<τσ•α ττάςθενος αφανία-ει'ε τίνα άνϊ^α»» 
ττόλεος. Δε χςόνα) τάν^ε Θη^αίαν ^^αν, Πι;9ιαί? ατΓοσ-τολαίαί, εζα ο τλά(Λοιΐν οί^ιττους άιτμ,ενοις 
τότί' 5'ε ττάλιν άχη. Γαρ τάλας, οον καλλίνικος αίνΐ)//ΐ*ατίΰν, ζυνάτττεί γάμ,ους, ^ύσγα[χους 
μάτοί, ϊε /χιαίνει τττόλιν. Δε 5ια άί/οοατων αμείζει μ,ίλεος^ κατίζαλαιν α,ξα,ία-ί τεκεα εις ^αι;- 
σ•α^ον α^/οίνα. Α^/ά,Μ.εθα, α^/ά/αεθα, ος οίγετα,ι εττί θάνατον ί/ττε^ ΐΐΛΤξάας ^'α;, λίττβον ^'όβϋί 
/ΐχεν Κξεόντι, ίε Βήσ-ων τα έττταττύξ)^» κλείθρα ρ/ας καλλίνίκα. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Αηοΐ ΐΐιβ ^ΓΟΕπίη^, αιιά ιΗβ ηοίίβ \ν38 Ιίΐςε ΐΗυπίΙεΓ, χνΙιεηενβΓ ΐΐιε 
\νίη^6θ ιη»ϊ(ΐ€η-Γηοηίίΐ6Γ υρΐ3θΓ6-οιι1;-οί-δΐ^ΙιΙ 3.ηγ ϊώάώ Γγοιιι Ιΐιε οΐΐγ. 
ΗοννενβΓ Βΐ-Ιεη^ΐΙι Ιο Ιΐιΐ8 ΤΗε^ίΐη Ιαηά, 1)γ Ρ^ιΙιΐβη ιηίδδίοη, ΟΕΓηε ί11- 
ί&Ιεά (Είϋρυδ ΒΠΊοη^ ιΐ8 άεΐϊ^ΐιΐβά ΓοΓ-α-Ιϊηιβ — 1)υΙ Βσ^ίη εΒίηε \νο€8. 
ΡοΓ 1ΐ6, ΐΊ3ρΐ€58 ΓΠίΐη, 1)6Ϊησ ΐΓΪϋΐηρΙιζιηΐΙγ-ιτιαδΙβΓ ονβΓ ΐΗε δεηϊςπίδδ, 
οοηίΓΗΟΙδ α ΓηδΠ'ίίΐ^ε, «η υηΓοΓίυπΗίε ΓΩΒΓΓίασβ ^νΐΐΐι Ιιϊδ πιοίΠεΓ, Ληά 
ροΙΙαΙεδ Ιΐιε η»ί;ΐοη. Απ(1 ΐΙίΓου^Η 1)1οο€ΐ νναάεδ Ιΐιε ουΙρΓΐΙ;, (ΙενοΙίη^ 
1)3Τ Ηίδ ΐηηρΓεοδΙΐοηδ Ιιίδ οΗΠάρεη Ιο Ιΐιε υυΗαΙΙολνεά οοηΐεδί. 

ννεαάίτιίΓε ΐΐιε νοπίΐι, ννε αάηιίΓε Ηίιη, \ν1ιοί8 ^οηε ΓογΙΗ Ιο θείΐΐΗ Γογ 
Ιιίδ η3ΐίνε ΐΛπθ; Ιε8ΐνΐηο• ΙαιηεηΐΒΐΐοηδ, ΐηε1εε<3, Ιο ΟΓεοη, 1)υΙ 8ΐ)ουΙ- 
ιο-^επ^1^^ ιΐιε δενεη••1:ο\νεΓεά ^ίΐΐεδ οί Ιΐιε Γ€2ΐ1ιιι δρίεικϋθίγ-νίοίοπουδ ! 1056. Μν88. 3ηά ΑΙάπδΙιανθ όττότε ττό- 
λεχς άφανίσείβν — Ιΐΐβ ΙβδΙ ννοΓίΙ, •Λ:ί ΡοΓδοη 
οΙ)8βΓνβ8, ηΐ3γ\νίΐ1ι ρΓορΓΪβΐ5τΙ)β ΓβίΒΐη- 

θά, ϊί ννε Γ680Ι γαΤαν ίη8ΐ63(1 οί γαν^ ν6Γ. 

1081. ΡοΓ όττότε ΟΐΌΐϊιΐδ ΐξβνβ ό'τε 

1058. ΠυθΙαις ίττοα-τοΧαΐα-ι^ Ι]) Ρχ^ΐΗϊίΐη 
ίηί3$ϊοη8, ιηεαηΐη^; 1)γ Λϋνίοθ οί' Ιΐιβ ογ3- 

Γ.Ιο Λΐ ΟβΙρΙΐί, Ιΐΐβ ρΓΪβδΐ688 \ν1ιο (ΙθΗ- 

νΐίΐο<1 Λβ 0Γ30ΐβ 1)βίη^ βίνίβίΐ Ρ^ΙΙιΐ». 
10(31. Λ£Γ/ιχένβ(ί 1ΐ38 Ββ€η ίοπη'ίΐ ί»π11 ^νίΐΐι \}γ βοΐΏθ, 1)υΙ Μπδ§Γ3νβ (ΙβΓβικΙβ Ίί ; 
3η<1 1ΐΘ ςαο(€δ Απ$1υρ1ΐ3ηεδ, δόρϋοοίββ, 
αηά^ΈδεΙι^Ιιΐδ, ίιΐδπρροΓίοΓΙιΐδ ορΐηίοη. 

1062. Ιη Αυιΐ8 Άηά δβνβΓΛΐ Μδ3. >νβ 
βηά ό τάλας, οοηΐΓ3Γγ Ιο ΐΐιβ νβΓδβ. 

1065. Μ8δ. 311(1 Αυιΐδ Ιιηνβ ττίλίν. 

1073. ΡοΓ 'ετΓτίττυξγΛ Πίαιιγ οορ3'ίδΐ8 
§;ίν6 έτττάττυλα, ΛνΙιβΓοοί' ϊΙΐ6 ρεηηΐΐ Ι 
Ιΐιΐηΐ; οιι§Ιι( ηβνβΓ Ιο οοηιη Γογ 3 Ιοη^ δ^Ί- 
ΐ3ΐ)1ο: — ΑΙόιυ «ι ν. 760 ΐδ ηο ίΐιιΐΐιοπίχ. "^4: 1075. ΕΎΡΙΠΙΔΟΥ 

Γενοί^χεδ ώ^ε ^ατίξίς, 1075 

Παλλα?, α, οζάαοντος άΜμ,Οί 

Υίαομ,Λοίν μίρΐ[/,νοίν 

οξμ.'ησασ Ιττ 'ίξγον, -1080 

οσεν ί'/Γεσντο ταναε γχν 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ζΐ-η, τίς Ιν ττνλαίσι οω^άτων ανξΐ7\ 

ΑίΌ»73Τ , εαττοξενετ ΙθΗ.θ(,στΥιν όομ,ων' 

ί259 //,αλ α,υ^ΐζ' όια, ΐΛαχξου μ,εν, αλλ ό^α;^ ΙΟγ^Ο 
ε^ελθ , α,κουσον, Οίο^ττου κ.λεινν) οόί^οι,ζ, 
λ-ηζασ όανξ(/,ων ιτζν^ψ.ων τε όα,κξυων. 
Ι0• *ί2 φίλτοίτ V) ΤΓου ^υ^φοξο,ν 7]κεις φεξών, 

Στεοκ,λεονς Φθίνοντος, ου ττα,ρ οίστι^οα, 

βεζγιχ,χς αε), '^ολει^ίων είξγων βελν). 1090 

Τι (λοί ΤΓοθ ν)χ.είς κοανον αγγέλων ε'ΤΐΌς', 


— ν^ ι— ν^ ^^ \^ ^— \^— ν-ι — ν - « _ — — ν — ν 0,_ ^; — >^— ν ζ 
/ 

Τ 
ι 

υ 

ψ' 
Ψ' 

ω « _ ω - «-/ — |ν - _ — ν./ — Ι— ν/ ονν — ν — 1^ -<. __|.-!!.-Ι«_1Ι--μ- ^ - ν^ -IV - ν ο ν^ ι «./ — <-< —Ι '<' κ^ _ ιν^ υ« -Κ» -Ι— •^ ^η-' ^ — ^ _ ν^ - - ν^ — Κ/ — ν^ (^ ΤΗΕ ΟΚΒΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ.18Η ΑΟΟΕΝΤΙΆΤΙΟΝ. 

'Ώ,^ε γενοί(Λε9α. μάτεξες, γενοίμεβα εύτεκνοί, <ρίλα Πάλλας, ά καΎείργασ-αο άί/χα ^ξακόντος λι- 
θόζολον, ορ(ΛΥ)α-άσ•α Κα^Ίαείαν (χε^ί/υίναν ίττι εργον^ όθεν ης άτα ^αίμονων ά,ρτταγαί^η εττίΰ-υτο 
τάν^ε γαν. ΑΓΓΈΑΟΙ. 'Ώ,τ^, τις κύξει εν ττυλαίσ-ί δωμάτων \ Ανοίγετε, εαττορεύετε Ιοκάσ-ττιν 
^ό(χων. 'εΐη ιχαΚα. αύθις' ^',α μάϋξου μεν, άλλα όμως εζίλθε, ακοΰσ-ον, κλίίνίί ^άμαξ Οί^ιττου^ 
ληζάσ-α ο^ΰξμων τε ττενθιμων ^ίαρυοΰν. ΙΟΚ. Ω. (ρίλτοτε, « ττου 'ήαεις <^ερα>ν ζύμ<ροραν Ετεοκλε- 
ους θανόντος., ττάρα άστη^α ου άει βεζήαας^ είξγκν βέλη ττολεμιων. Άγγελοΰν τι καίνον έπος 
ττότε ηκείς μοί ', 

ΤΚΑΝδΙ.ΑΤ10Ν. 

ΤΗϋδ πίδγννε 1)ε€οηίΐ6 ιηοΙΙιβΓδ, Ιΐιυδ νη^γ ψ6 136 ΜβδΙ-ννίΐΙι-οΐΊίΙίίΓεη, 
Ο άβαΓ Ρα1ΐ3δ,\νΙιο δρϋΐεδίΐΐιβ 1)1οο(1 οίΐΐιε άΓδ^οη θΒδΙιεθ-ουΙ-Βγ-ΙΙιβ- 
1)1ο\ν-οί-ει-δΙοη6 — ίηνί^ΟΓίΐΙΐη^ Ο&εΙϊΐιυδ'δ ιηΐηά Ιο Ιΐιε (3εεθ, ννΐιεηοε 
δοιηε βεηά ίτοιη Ιΐιε Οοάδ ΙΐΕΐδ \νϊΐ1ι Γαρίηε ίηίεδίεά Λΐδ Ιειηάί 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ. [ΈηίβΗπξ ίη ίια8ί€, αηά ααΙΙΐπξ ΙοηάΙι/.^ Ηο ΐΙιεΓβ! \νΐιο 
ίδ-ίη-ΒΐΙεηεΙειηοε &1 Ιΐιε ^αΐεδ οΓ Ιΐιε ρ&Ι&οε ? Ορεη : οοηθυοΐ ΙοοάδΙα 
Γγοπι ουί Ιΐιε Ιιουδε! Ηαΐΐοο! Ηογ α^αίη : [3θ€ά8ΐα Ιοοίοβ οιιί.'\ αΛεΓ 
ιηυοίι θεΐ^γ ίηάεεά — 1)υ1; ηενεΓίΗεΙεδδ οοηιε ί'οΓίΙι — ϋδίεη, Ο τεποννη- 
εεΐ \νίίε οί ΟΕίΙίρυδ, εεδδΐη^ Γγογω Ιΐι^ δοΗδ, αηά ηιουπιΓυΙ ΙεΒΓδ. 

^ο^Α8ΤΑ. Ι^Οοτηίηξ /οτ'ωατά.'] Ο θείίΓεδί, ητι^η, δυρείγ ηο\ν Ιΐιοιι ΙΐΒδΙ; 
ΕΓΓΪνεά Ι^εδΓίη^ ΐΗε άΐδίΓεδδΐη^-Ιΐάΐη^δ οΓ Εΐεοοίεδ'δ (Ιεειίΐι, Βεΐιίικί 
ννΐιοδε δΐιίεΐά ΐίιου αΐν^βγδ χνεηΐεδί:, \ν&Γΐ]ίη^-οίΓ ΐΐιε \νε3ροηδ οΓ Λε 
ίοε. Λΐίοαΐ: Ιο εοηνεγ ννΐιαΐ ηενν ϊηΐίπίδΐϊοη Ιΐιεη βγΙ Ιΐιοα οοΓηε Ιο τηε ? 1076. Α1(1υ8, ψίλαι — ΙΏΟδΙ ΟίΗβΓ», <^ίλα. 

1078. να1ο^.6η3βΓ οη ΙίβαυίΗοπΙ^τ οί 
δβνβΓδΙ Μδδ. εάϊΐβά ΚΛτείξγασ-αι. Το 
ΡοΓδοη, ΙιοννβνβΓ, ννΐΐΐι ΒΓυηεΙς, αατείξ- 

γάσω, (2. 8ίη§. 1. 30Γ. 10(1. 1111(1.) ίΐρ- 

ρ6αΓ6(1 ιηοΓΘ {ΐρρΓορήδΙβ : 3ηά ΐΗε ρτο- 
ίβ880Γ ςυοίεδ Ιΐιβ ίο1Ιο\νϊη£: ννοΓ(ΐ8 οΓίΗβ 
8θΙΐθ1Ϊ3!>1 31 II. III. 354. — (κατά ΉξΟϋ^ΐΛ- 
νον) το (λίβόζολος) τΐξοτταρο^ννόμενον (σημαί- 
νει) τον υττο λίθου βεζλνμενον, ως τταρ' Έ^^ρίττ'- 
^η εν Φοινίσ-σ-αις' λιθόβολον αίμα κατίΐξγάσοο. 1079. ΤΛβ €αάηιέαη αΐίβηϋοη ογ οαΓβ. 

1088. ζνμ<ροξαν, ΰαΐατπϋι^ — άΪ8ίτ€$ΒΪηξ- 
ενβηΐ — άίδΟΗΐβν — ιηΐβ/οΓίηηβ. 

1089. Έτεοκλεονς θανόντος, ο/ Εΐέθ€ΐ€8 
ΰβϊη^ άβαά, ογ (ΙδΙίίηίΓ Ιΐιβ ννοΓθδ &8 Ιΐΐ6 
§βηίΙϊνβ 3ΐ)8θ1ιηβ), ΕίέοΰΙββ/αΙΙεη. 

1091. α.γγελα;ν, νΐΐΐιυπί θουΙ)1 (1. ΓπΙ. 
ρηπ.) 15 ΙΗε ΐΓΐΐΘ νε^άΐη^, >61 Δ1(1α8, 
ρΐΐηΐείΐ ?κΕ? κανΑν άγγελλαιν, ΐπ ννΐΐΐοΐΐ, 
ρ3Γΐΐοηΐ3Γΐγ Ιΐΐ6 ρΓΟδεηΙ ρ3ΓΐίΓΪρ!6, Ιΐίί 

δεεπίδ δπρροΓίείΙ ϊ>γ αίενν Μ8.*:). ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1099. 75 »./-«_ -ι^ - — \^ - — ν^ ν ^ _|1ν> _ ι« ν,/ — «^ — — — Ι<^ — ν^ —\^ ' Ιν^ _ Κ^ _ ^ ν^ ΑΓ. Ζί" /χ>3 Τξεσγς τοί', ως σ' άτταλλάΙω φόζ,ου. \- -\^ -||»^ -|^ -||- -|»- - 
ΙΟ. Τ» ο, ε7ΓΤα7Γϋ^7°' '^'^'ί ε%οΐ'σ"* "ττεξίζολα^', |ν> - 1^ -||_ _|ν -||« ν> ν|ν^ _ 

ΑΓ. Εστα^• α,^ρανστον, κόνκ α,ννΐξ7Τ0ίστα.ί ττόλις. | — ρ ~|| — γ "11 — Ι^*^ 
ΙΟ. Ήλθοι/ ^£ "ττξοζ κιν^ννον Άργε^ον ^οξός ', 1096 | — |^ -|| — |^ -|| — |" »^ 
ΑΓ. Ακ[Λ>)ν γ' ΐττ' ά,ντίιν' ύίλλ ο Κοί^ΙΛείύ^ν' Αξπς |"~|''~|| — γ ~1| — γ" 
χξείσσων x.^x,τεστν) τον Μυκν^νοί^ον §θξός• | — 1*^~1| — κ ~|| — κ " 

ΙΟ.' Εν Ιίττε 'π-ξος ^εων, Ιί τι ΐΙολννΛν.ους ιτίξΐ \^ -|^ -|| — |" ^ ^|| — |»^ ^ 

ο7σ^\ ως μελον μοι ν.αα τόί', ί» λεύσσεί φάος. 1 100 |- -|^ -||- -[^ -||- -|« « 
ΑΓ. Ζ>9 σοι ζννωξίς εις τό(5' Ύίμ,ΐ^α,ς τέκνων. \ — (^ -||>^ -Ι"-- -[1*^ -|ν> - 

ΙΟ. Εί;οί36ί|α,οΐΌ»*3ί" ^ως 7*Ρ '^-Ρ^^'^" °°Ρ^ Ι — Ι"^"!! — Ρ "II — γ "^ 

ττνλων οίΤΤεστΊοσοίσ^ε ττυργγίρονίΛενοι ', 

Α^ςη», γεξοντοί τνψλον ως κατά σ•τεγοίς 

ίλοουσοί τερ^ω^ τνίσ-όε γ>^ς σεσωσμ,ίνής. 110^ 

ΑΓ. Εττεί Υ^ξίοντος ττοΛς ο γτις ν'^εξ^αονων, 

ννξ'^ων ετΓ ά,κρων στας, μελάνόετον ζίψος 

λοαίΛων όι^χε, τηίε γ'η σωτνίξίον, | — 1« -|ί»^ -|*^ -||- -]« « 

Τ!ΪΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΒ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΛΟΓΕΝΤϋΑ ΓΙΟΝ . 

Τεθνηκε, ν εμος ττα,ις ζη'^ Σημαίνε μοι. ΑΓ. Ζ»]• μη τρέτης τ;5'ε, ώς ατταλλίξαο σε <ρόζου, 
ΙΟΚ. Δε Τί, 'ΤΓΰύς εχούσ-ι εττταττνξγοι ττίξίζολα,ι ; ΑΓ. Έσ-τάίτι αθ^αόίττοί, καί ττόλις οι;κ ανη^- 
νάσ-ται. ΙΟΚ. Δ; ιίλθον 7Γ^ο? ΚίνδΊίνον Α^5'^•'" δ'ό^ος; ΑΓ. Γε έττί αύτ»5ν άκμην' άλλα ό Ά^»ι? 
Καδ/Λεΐύϋν κατεσ-τη κ^είτ-σ-ούν ταν Μυαηναίου ^όξος. ΙΟΚ. Έν είττε ττρος θέων, ει οί^θα. η ττεξί Γίο- 
λυνείΛους, ως τόδΈ και μίλον μοί, ει λεύτσ-ει <ράος. ΑΓ. Ει? τό^ε ημέρας ζυνίΐξΐς τίχνων σοι ζη. 
ΙΟΚ- Ευ^αιμονοίης' γαξ ττως ττνργηροΰμενοι αττεστησάσθε ^όξν Αξγείων ττυλων ; Λεζον, ως ελ- 
Βοί-ΓΆ ΎΕξ^ω τύψλον γεξόντα κάτα. στίγας, τήσ^ε γης σεσωσμενη;. ΑΓ. ΈτΓΕί τΐαις Κξεόντος ό 
ν'ίτεξθανων γης^ στας ίττι άκρων ττύργων, ^ιήκε μελάν^ετον ^Ι'^ος λαίμων^ «τατ^ςίον τή^ε γη^ 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν. 

Ιδ 1ΐ6 0€2ίά, ΟΓ 15 ιηγ οΙιΠά 3ΐΐν€ } Τείΐ ηιε. Με55Ενοεκ. Ηε ΐδ αϋνε : 
1)6 ηοΐ; ΒίδΓΓΤίεά ίοΓ 1)ιΪ8, 38 Ι δΐιαίΐ τΐά Ιΐιεε οι Ιΐΐίΐί; ΓεαΓ! ^ο^Α8ΤΑ. Αικί 
ίη ννΐιαί-δίαΐβ — ίη \νΙΐ2ΐΙ-€οηθΐΐίοη ά\'€. Ιΐιε ίενεη-ΙοχνβΓεθ ΓίίΓηραΓίδΡ 
ΜΕ8δΕΝθΕτι. Τΐΐθ}^ δΐ3η(3 υπδΐΐδΐίεη, ηοΓ ΐδ ΐΐιε εΐΐαείεΐ ονειίΙίΓοχνη. 
ΙοοΑ8ΤΑ. Βυΐ; οαηιε Ιΐιεγ ΐηΐο ]6ορ3Γθγ ίΐΌπι ΐΗε Αΐ'σϊνε δρβ3Γ ? Με5- 
8ΕΝΟΕΚ. Ιηθεεά Ιο Ιΐιε νεπγ εχίρεπιε: γεί ΐΗε ΓοΓΐιιη6-οΓ-νν3Γ οί ΐΐιε 
Τ1ιεΐ33ηδ ΓΟδε ρ3Γ3η[ΐουηΙ ΙοΐΗεΜγοεη36&η Ιαηοε. ^ο^ΑδΤΛ. ΟπεΛΐησ 
ίηίοΓϊΏ ιηε, Ιίγΐΐιε Οοίΐδ, ίΓΐΙιου ΐΐηοννεδί 3υσ1ιΐ οΓ Ροΐ^τηίοεδ, 38 Ιΐΐ3ΐ; 
αίδο Ϊδ Ιο ηιε οί οοηοερη — ννΐιείΐιεπ Ιιε δ1ΐ11-δε*:'δ ΐΗε Ιϊ^^Ιί!;. Με35ΕΝοεκ. 
ΙΙρ Ιο Ιΐιίδ ΗοπΓ οί Ιΐιε ό^γ Ι\\γ ρ3ΪΓ οί δοηδ ϊδ-ϋνίη^. ^ο^ΑδΤΑ. ΒΙεδδεά 
1)6 ίΐιου : ΒυΙ Ιιολν (ϋά γε, ΐ3είη^-δ1;3ΐίοΐΊε€ΐ-\νίΐΙιίη-ΐ1ΐ6-ίοΓΐ)ίΪ€3ΐίοη8, 
ΓερεΙ ΐΗε 3ΐΐ3θ1ί οί Ιΐιε ΛΓ^ΐνεδ ίΐ'οιτι ΐΐιε ^3ΐεδ? Αθ(]Π3ΪηΙ ηιε, Ιΐ]3ΐ: 
§οίη^• Ι Γη3γ (1ε1ϊ{^1ιΐ ιΗε Ι3ΐίη(ί οΜ ηΊ3η ίη Ιιίδ οΙιαιηόεΓ, ννϊΐΐι ΐΗε 
ηε\νδ οί Ηΐδ οοαπίργ 1)6ίη§; ρΓεδεΓνεοΙ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΡ. \νΐιεη ΐΐιε 8οη οί Οτεοη, \ν1ιο-ΐΊ38-3ΐΐδΙ-€ΐϊεθ-ίθΓ ίΐιε 
δίαίε, 3ίΐεΓ-ΐ3ΐίίη^-Ιιΐδ-ροδίΙΐοη οη Ιΐιε Ιοίΐΐί-δΙ οίΐΗεΙ^αίΙΙεΓηεηΙδ, Ιΐιηίδΐ 
ΐΗε 1>ΐ3€ΐζ-δΙιε3ΐΗε(3 8ννο^^1 ΐΙίΓουρ^ΐΊ Ιιϊδ ΐΙΐΓ03ΐ, δ3ΐν3ΐΐοη Ιο ΐΐιίδ ΐ3η(}. 1093. 8οηιβ ιτίΐίΐ φό^ον, οτηιίίίπίτ σ-'. 
ΡοΓδοπ δΐΐϋρβοίθίΐ τό^' «1ιοιιΙ(1 1)6 τοί;5'', 
\νΐΙΙΐ ΓβίθΓβη€ε Ιο <ρόζου, Ιοίΐνϊπίϊ τρετης ονΡΓ!ίί|2;ΙιΙ 3ΐ ρΓθδδ, Ιοί ρΛ88 εττττάττυξγοι. 

1097. ό Κα^μείοΰν Άξ^.ς, 1ίίβΓ»11>', ΙΙιβ 

Οοά η/ινατ ΟΓ ΪΜαΓ8 ο/ίίιο €(κίηόαιΐ8. ■ννϊΙΙιοηΐΓβ^ίιηβη,ΗΙςβΗ νριΐι ιιθιιΙθγ. Μ)ι 1100. Α ίονν Μδ8. 3Πι1 βί1ιι^οηδ1^^νβ 
τρεσης, /ίίΟΓ ηοΐ — ηεν€Γ /βατ. \ μεχοιμι κ^ί νο'ί', ίοιηβ τοΖ^^ ειτοπθοηδΐ)^. 

1094. 'ετΓτά'ττνξγοι ττως εχ^αυσι ττες-ΐβολαι ; 1 1 102. Βηΐηοΐί €0η360ΐηΓ6(1 ττίς ^' ίξ', 
ΗοίΟ Καν€ ΐΚε 8€ν€η•ναηΐρίΓ£ά ηίχαϋβί ι 1105. τησ^έ γης σεσωσμενης^ 0x18 Ιαηά ΡοΓβοη, ίη 11ιΪ3 νβΓδβ, \»γ ά Γ6ηΐ3Γΐς3ΐ)ΐ6 ι 6««§• δα/β, ιΐιε §€πίΐίνβ αϋβοΐυΐε. 76 1109. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

λόχ^ονς ενε^ι^εν Ιντα, χοίΐ λοχ^(χ,γίτχζ |ν^ -|>^ ~||ο -|^ -||« -|« - 

'ττύλΜς Ιφ' Ιτττοί, φόλαα^ς Άξγείον §θξος, 1110 |»^ -|^ -||« ^ «1^ -||- -|^ ^ 

σος 'π-οίΐς, εφέδρους ^' Ιττιτότοι,ς μΧν Ιττνοτοίΐς \ — 1*^ -|1- -1*^ -1|^ "Γ " 

^τα|', οττλίτας ί' άστη^νιφόροις ετη, |^ "1^ "ΙΙ" "Ι"" "ΙΙ"^ "Ι'^' 

ως τω νοσονντί τείχ^εων ΙΙτ) §οξος |_ ~|ν^ _||^ -|ν -|| — 1«« 

άλκτ) ^ι' ολίγου. Περγάιχων ^' ά,^τ' οξ^ίων |~ "ρ ^ ^ΐΙ" "Ι*^ "ΙΓ "γ ~ 

λεύχοίσ-την Ιίσορωμ,εν ΆργεΙων στξο,τον 111ο | — {^"Ιγ"!"^"!! — κ^ 

Ύευμησον εκλητόντΛ' -/.α,) τάφρου ττελας 1" "Ι^' "II" Ί"" "ΙΙ^' "Ι^' "^ 

ορό^ω ^υνγι-^εν α,στυ Κοί^μ,εΙας χβονός. |ν _|^/ ^|Ιν/ _| ν -||- -| ν^ ν^ 
ΤΙοαα,ν ^ε αχ) σάλ^ίγγες Ικελάοουν ο(Λου 
εκείθεν, ε'κ τε ταχ^εαιν νί[Α.ων ττα^α. 

Καί τΓξύ^τα, [Λεν ττοοστίγε Νι^/ταΐξ ττυλαις 1 120 
λοχ^ον ΤΓυκνα,ΐσιν οίσττίσιν ττε^ρικοτα Ιω _Ι^^ _!!« -1^ -- -Ινι/ «-' Ι-Ν ■^ <>> δ τιίς κυνα,γου Ποίξ^ενο'Τΐα.ΐος εκγονος, |ν^ _|« _||_ _|^ ^ -||^/ -|ν ν^ 

ίΤτΙσνιΐΛ 'εχων όικεΐυν εν μέσω σάκε», Γ '^~|'^~1Ι — Γ "Ίγ "Ι"^" 

ικγί^όλοις το^οΐίτιν Αταλάντγιν κάττξον |"~Γ*"Ιγ" 

χ^ειρουμέννιν ΆίΤώ;λον. Έις (5ε ΏξΟίΤί^ας 1125 

<7Γυλΰίς Ιχώρα, σψα,γί 'εχων εψ αξ[/,χσ^ν 
ο μ,ΰίντις ΑμψιοίξΟίος, ου σ-ημει ^χ^ν 
ΰ^ξίσμ,ίν , οίλλΰζ, σωφρόνως α,σΥιμ όττλα. 


ι ο 1^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ^ΙδΗ ΛΟΟΕΝΤυΛΤΙΟΝ. 

σος ττΆΐς ενεί^χε ετττα, λόχονς και λο^ίγετας 'ετη ε'τττα ττύλας•, ψυλακαί Αξγειου ^όξος,τε Ι'τττγο- 
η: ας (Λεν ετάζε ε<ρε^ξθυς ΐττττοταις^ ίε όττλίτας ετη αστη^ίχ^οξοις, ως τω νοσούντι τείχεων εί^^ άλκ» 
^όξος ^ία ολίγου. Δε άττο όξίθιων τΐ'ζξγαμων εισο^ού/χεν λευκάσ-νιν σ-τράτον Αξγείων ελκιττόντα 
Τεν[Λ,τισον' και 'ττίλας τά<^ροι; ^ρόμ,α) ^ι;νίψε άστυ Κα^ιυί,εΙας χβόνος. Δε τταίαν και σαΧττΙγγες 
εκελα^ουν ο/χου εκείθεν^ τε εκ τείχεων ττάρα γι/χων. Και ιτξώτα (χεν ΤΙαρθενοτταίος, ό εκγονος της 
χ,υνάγουγ ττξοσήγε λόχον 7Γε<*)ρίκοτα ττυκναίσι άσττισι "Νήϊταις 'ττύλαις^ ^Χ^ν εν /υίεσιο σάκει οικε'ι- 
ον εττιστ,μ,α^ Αταλάντην χεΐξού(Α,ενην Αιτώλον κάττξον 'ίκήζολοις το^οίσι. Δε εις Προίτι^ας ττΰ- 
λαί, ου εχοον Ι^ξίσ/χενα ση/ΛεΙα^ άλλα ό'ττλα σ»<ρρονοΰς ασή/χα^ εχώζει Α[Λ<^ιαράος ό (Λ,άντις^ ε• 
χνν σκάγια ετη αξ/χασι. 

ΤΚΑΝδΐ^ΑΤΙΟΝ. 

ύϊγ 8θη ρΐαηΐβθ δβνεη οοΙιοΓίδ 8ηά ΛεΐΓ ΙεδάβΓδ Άί Ιΐιβ δενεη ^αΐβδ, 
τερεΙΙεΓδ οΓΐΙιε Αγ^οΗο δρεαπ; 3ηά οζιναΐτγ, 1ΐΙί6\νΐδε, Ιιε-ϋτενν-υρ ορ- 
ροδεά ίο οΕΐνδίΓγ — ίΐηθ Ιιείίνγ-ΒητίεεΙ-ΐηίδίηΐΓ^Γ, ορροδίΐε ΐΐιε ΒιιοΙίΙεΓ- 
1)ε&ΓεΓδ — 80 ΐΙΐΛΐ ΙοενεΓ)Γ-ρ&Γΐ-ϊη-(ί&η^6Γ3]οη|^ ΐΗενν^ΙΙδ Ιΐιερε ιηί^ΙιΙ 
1)ε δίΓεη^ίΙι οΓ δϋοοουΓ'αΙ Ιι&ηεΙ. ΤΙιεη ίποιη ΐΗε Ιοίΐγ Βυΐνν^ρΐίδ ννβ 
νΐε\ν Ιΐιε ννΐιϊΐε-δΐΐίείοΐείΐ απηγ οΓ ΐΗε ΑΓ^ΐνεβ, ίΙ-Ιι&νϊη^-ΙεΓΐ Τευπίΐεδ- 
δυδ, 3η(1 οίοδε Β)^ ΐΗε Ιρεηοΐι ϊη ίαΐΐ-δάνδηοε ΐΐ Ιιειά ηεειοΐιείί Ιΐιε οϊίγ 
οίΐΐιε Τ1ιεΐ3£ΐη τε&ΙίΏ ! ΗεΓεϋροη ΙΐΊε ροεαη &η(1 ΐΗε ΐΓυηηρεΙδ δουηά- 
εά-ΓοΓίΗ £ΐΙ-1;Ιιε-δ»ηΊε-ΓϊΐοΓηεη1; ΓΓΟΓη-ΐΗεηι, αηά οίΓΐΗε νναϋδ Γγοιπ ϋδ. 
Νο;ν βρδί ΐηθεεοί θΐά ΡαπίΙιεηορεΒυδ, δοη οί Ιΐιε ΙιυηΐΓθδδ, Ιεαά-οη Ιιίδ 
(ϋνίδΐοη, ΙιοΓΓΐΒΙε ννίΐΐι ΐΗϊεΙίΙγ-ΓΕίη^εθ δΐιίείθδ Ιο Ιΐιε ΝέϊΐΒη ^£ΐ1ε ; Ηαν- 
ίη^ οη Ιΐιε ΐΏίάόΙε οί Ιιΐδ ΙείΓ^εΙ α ίαιηΐΐγ άενΐοε, Αίαΐάπία Ιίϊΐΐίη^ Λβ 
^ΙοΙΐ^η ΒοίΐΓ ννίΐΐι ΙιεΓ θίδΐ3ηΙ-\νουη(1ϊη^ δΙίΣίΓίδ. Αηοΐ 8ί»αίιΐδΐ Ιΐιε Ργοβ- 
Ιαη ξΆίο (ηοΐ ΟΒΓΓγϊηετ 1ιαυ§;Η)Ιγ εηδϊ^ηδ, ΒοΙ βπΏδ Ηΐοά^δΐΙγ \νϊΐ1ιουΙ 
(Ιενίοε) πι»Γθ1ιεΓΐ ΑπϊρΙιίίΐΓάυδ ΐίιε ρΓορΙιεΙ, Ιι&νίη^ νίοΐΐηίδ ΐη Ιιίδ 03Γ. 

1111. ΗβΓβ ΑΙ^πδ Άηά Μ88. οπήΐ &'. ι 1122. τϋς κυναγου, ο/ ίΚβ Ηηηίΐ'€8& ΑίΛ- 
1113. II \νοπ1(1 ϊ)β (ΙίίΒοαΙΙ Ιο ίι&η- ΙάηΙα, δββ ΝυΙβίΙόΟ 3η^ 1178. 
8)8ΐβ Ιΐιίδ -άηά ίΗβ ηβχΐ νίΤδβ ΙΐΙθΓδΙίγ, 1126. Αΐάπρ, αρματι. 8ββ Νοίβ 176, 
\νΐΐΙιοιιΙ άβδίΓο^ϊη^ Ιΐιβ δβηββ. Μ3η}' 1>π(; ΐΐ ίβ ρυ8$ϊΙ)ΐ6 Ιιβ η)9}τΙΐ3ν6}ια(1ρ(Ιι?Γ 
ρΐ30θ α ΓιιΠ 8ΐορ (δΙίεϋΓάΙ^') &ίΐ6ΐ• άλκ>?. νίεΐίπΐδ ΐη 1ιί8 οαι — ρειίι^ρδ ίίΐιεβρί ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1129. 77 >^ - ν^ - ν^ -Ιν ν/ ν|| — \\^ -11- - Κ/ ν 
_ -Ιν^ -|!ο -Ιν^ -Ημ .|μ - _-Ι._ι|-.|..ιι.-μ. Ι""-|"^-ΙΙ-""Ι"-ΙΙ-Ί"- 
|--Ν-ΙΙ"-|"-||"-Ι"" 

|-_Ι._||._|._ΙΙ__|ν_ ί'σ•Τ£ΐ%', 'ίχι^ν σιηιχΐϊΌν ϊν (λέσω σάκε», 1 ίοΌ | Ι*^ ~|| |^ ',. 

<Τ7ΐκτοΤς Πανότττιιν ομμ.Ά<ην Ιί^οξκότα,, |- "Ι^ -|]- "Ι^' -|Γ "Κ "^ 

τα /ΐΛέν ^νν άστρων Ινιτολχΐσιν ομ-ιχοίτοί 
βλέτΓοντα, τα ίε κρντττοντα. Συναντώ» /χετα, 
Λ'ς νστερον θανόντος Ιισορα^ν ιτοίξ'ην. 

Ό[Λ0λωίσ^ν ίε τά|»ν εΓχε ττρος ττϋλακ 1135 |- « -|ν^-||« -(ν> -||ν 

Τϋοειις, λέοντος ^εξος 'εχων εττ ασττίο» 
χαίτη ττεφρικός' ίε|ια ΰε λα.(λ7ΓΰίοΛ 
Ύιταν Προιχη^ενς 'ε'φεξεν ως, ΊΤξ^ισων ττολιν. Ι""!""-!!- «"|--|1--Ι^" 

Ο σος 5έ Κξγινχκχ,νσί ΥΙολυνεΌί'ης ττυλΛ^ς 
Αξν}ν ττροσΊίγε' Ποτν*αοες σ εττ αστη-οί ι • 40 

ετΓίσ>5/χα ττωλοί όξθμ,ά.όες εσχίξτων ψο'οω, 
ευ ττως στρόφιγ^ίν ενόο^εν νίνχλουμ,ενα,ί 
'ττόξτταχ υττ αντον, ώστε /χαινεσθαι όοκεΤν. 
Ό ^' ουκ ελχσσον'Άξίος εις [Λοίχνιν ψξονων, 1144 |ν^ -|^ -||ν> ^ ν.|κ^ -||« -|« - 
Καττοίνευς ττροσ^γε λόχον εττ* Ήλεκτρακ τηίλακ• 1"^ ^ _|ν^_||^/>^^|,^_[|_ _|^_ 

ΤΗΕ ΟΚηΡ.Κ, ΑΝΠ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΊΊΟΝ. 

Δε Είί Ώ.γύγία ττϋλαί,αατα άνα^ Ίττπόμε^ύύν ε;ΓΤ?ίχε, ερ/(ΐϋν εν ιοοέσ-») ίτάκίί σ-κμείον, Πανότττί^ν 
ίεϊΊίρκοτα ό/Λ/χασ-ί στίατοις, τα ό/ίΑ.ματα (χεν βλεττόντα. ζυν ετητολαίσ-ι άΰ-τξΟύν, 5'ε τα /(χέτα 
ίκνο'ντίΰν κξκτΓτόντα, α.'ί υττε^ον ττάρίΐν ει^-οραν θανόντος. Δε τόδ'εΐ'; εί;)ζε τίζιν ττρος 0{ΛθΚωϊσι 
Ίτύλαις^ έχων εττι ίστη^ι ^ίρος λέοντος ττε'ΡξΙαος -χαίττί ϊε Η^ια. ί<ρεξε λά/χττα^α^ ώςΤίταν Πξο- 
μ,ήθευς, ττξήσων ττόλίν. Δε ό σ-ος Πολυνείκης ττ^οΐ-ίρ/ε Άρ>ιν Κξ«να{αΐΓί ττύλαις' ίε ^ρό(χα^ες 
Ποτνία^ες ττοολοι, εττισ-Ϋιμα. ετη άσ-ττι^ι, ε^-αίξτων <ρόζαύ, 'πωςευ κυκλού/χεναι ένδ'οθεν σ-Τξοφίγζίν 
ντΐο αύτον ττοξττάκα, (ί;σ-τε δΊ^κείν |ααίνεσ-θαί. Δε ό Κάττανεκς, έίςι^άρ^ην οκκ ελάσ-σον <1/>ξόνΰύν Ά- 
/>εος, ττξοτήγε λόχον ετη Ηλέκτραίς Ίτύλαις, 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

Αη(1 Ιο 1]ΐ6 0^γ^Ϊ3η ^αΐε Ιίΐη^ ΗΐρρόΐΏεθοη αο1ν3ηθ6(1, 1)6ίΐΓίη^ ΐη 
Ιΐιε οεηΐΓΘ οί ΙιΊδ ΐϊΙιίεΜ 3η €ηιΐ3ΐ€Γη, Αρ^υδ ^3ζΐη^ ννΐΐΐι εγβδ ΐ1ΐ3ΐ-66- 
δρ3η§;ΐ€;(1 ΙιϊΐΏ — δοηηβ οΓΐ)δ ίηοΐεείΐ 3\να1ΐε \νΐ11ι Ιΐιε ΓΪδίη^ οι ΐΗε 81315, 
&η(1 δοπιε ηίιΙι ΐΙιείΓ δεΙΙΐη^ δΐιυΐ, 3δ \νε 1ΐ3εΙ αΓ(;εΓ\ν3Γ(ίδ 3η ορροΓίυ- 
ηίΐγ οΓδεεΐη^ \νΗεη Ιιε λν3δ <1ε3(3. Ληθ Τγάευδ Ιοοίς-υρ Ηί» ροδΐΐίοη 
Βΐ ΐΗε Ηοπιοΐόϊαη §3ΐε, 1ΐ3νΐη^ οη Ιιΐδ 1)ϋθ1ίΙεΓ Ιΐιε δΐίΐη οί 3 Ιίοη του^Η 
\νϊΐ1ι ΐΗε ηΊ3ηε : — 3η(1 ΐη Ιιίδ τΐ^ίΐιΐ-ΐιαηίΐ Ιιε 1)υι•ε α ΙογοΙί, ϋΐίε Ιΐιε 
ΤίΙΒη ΡΓοηιέΐΙιεϋδ, ίηΙεη1;-υροη-βΓΪη§^ ίΐιε αίγ. 

Βυΐ ΐΗγ δοη Ροΐ^^ηίοεβ 1ε(3-οη Ιιίδ ίοΐοΐΐετν Ιο Ιΐιε Οτεπέβη ^3ΐε : 
\νΙιίΙδΙ Ιΐιε δ\νίίΐ; ΡοΙηΪ3η πΐ3Γεδ, ίΐιε εηιΙ)1επι οπ Ιιίδ δ1ιίε1(1, νν^Γε δΐ3Γΐ- 
ίη^ ΐΙίΓου^ΐΊ ίπϊ^ΙιΙ, δοΐΏεΙιονν ννεΐΐ 3ΓΓ3η§ε(1-ϊη-3-€ΪΓθΙε ννΐΐΐιίη, οη ά 
ιηονε3ΐ»Ιε-ρΐ3ίε 3ΐ Ιΐιε νεΓγ 1ΐ3η(ϊΙΙε-οί-Ιιΐδ-1)ΐΐ€ΐί1εΓ, δο 3δ Ιο δεεηι ΐη- 
ΓϋΓΪ3ΐε(3. Νο\ν 0άρ3ηευ8, ΐη Βδΐΐΐε ηοΐ Ιεδδ 3ΓΓ0^3ηΙ Ιΐιαη Μαΐδ, οοη- 
θυοίεθ Ηίδ Ιεο^ίοη Η^3ΪηδΙ Ιΐιε ΕΙέοίΓ.ιη «τίίΐε. 11οΟ.Α1(1α8 3ηάδοηιβοί1ιβΓ8,€οηΐΓαι•γ 
ίο Ιΐιβ 1)βδΙ Μδ8., ^ίνβ 'ίο-τηχ, 8ΐοοά. 

1131. ίτ-τίΗτοΓς, ιιΐ)Ιρ.ν<> ίη ΙΙιβ «βιυβ όΓς 
στικτός Ι<γτ<, 8(^61118 ΙΐΟΓβ νθΙ^ ΐπΒρρΓΟ- 

ρη»1θ, δίηοβ Ατ^πδ ΙππίδθΙΓ ιηιΐδί Ιιανβ 
1)€βη 1)65ρ3η§ΐ6(ί — ηοΐ Ιιίδ θ)'6δ. Αγ- 
^118, δΟΓηβΙΐηΐθδ οηΐΐρίΐ ΡηηόρΙβδ, \ναδ .α 
ίοη οί ΑπέδΙΟΓ, \\μΙΙι 3 Ιιιιη(ΐΓϋά βνβδ, 
λνΙιβΓβοί Ιννο οηΐγ δίερί λΧ. οηοε. ΜεΓ- 
οηΓ5Τ8ΐ€Λν Ιππι,»η(] Ιιίδ β^οδ ν\βΓβ ΐΓίΐΐδ- 
ΓβΓΓ€€ΐ Ιο Ιΐιβ ΙαϊΙ οΓΐΙιβ ρεΒοοοΙί. 
1138. 8οιιΐ6 ο<1ΐ{0Γ5 ρ1Η^β 3 ϋοιηη33 βΓΙθγ ε4>ει?εν, ^ιββίΐγ ίο ίΐΐθ ίη3ηΓν οΓίΙΐρ 
δθΐϊδβ. ΡΓοηιέ11]βιΐδ, οηβ οί ι1^6 ΤίΙπηδ, 
)δ 8νι1(1 Ιο Ιΐ3νβ δίοΐβη ίίιρ, οοη(ι\ΐΓν ίο 
11ΐ6 ^ΥϊΙΙ οΓ ^ηρ^ιβ^, Γγοπι ίΐκ' οΐι^τίοΐ οΓ 
11ΐ6 δΐιη. Ηο \ν3>. 3Γ^6Γ^ν^ι^^18 τοηίίβηιιι- 
β(1 ίο 30,000 νΡίϊΐί^ϊπ ΙιοΙΙ, \νΙΐθΓΡ, γΗλιπ- 

β(1 Ϊ0 3 ΓΟΟΚ, 3νπ1ϋΠΓβ ίποβδδαΟΐΙ} ρΓΘ^'δ 

οη Ιιίδ Ιϊνεΐ'. 

1 14'2. Αίαπδ 6(1116(1 α-τξθ<ριγξΙ γ\ Οοπΐ - 
η)βηΐ3ΐ0Γδ 3Γβ ηοΐ 3§ΓΘ6ά 38 ίο ίΐΐβ ίΡΠβ 

ηιε3ΐπηξ οΓΐΙιΐδ «οΓίΙ ίη ίΐδ ρρβδβηί 3ρ- 
ρ11ε3ίίοη. Ιΐ ρπορθΓΐν (Ιεηοΐβδ α Ηί秀. 78 1146. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ "Σίόι^ξονωτοίς ο αστιτιόος τνΊΤοις Ιττ^ν 

γιγοίς Ιττ ωι/,οις γηγεννις Όλνιν 'ττόλιν 

φίξων, {λοχλοΐσιν Ιζα,ναστί'χσα,ς /9*α* 

ντΓονααν '^//χΓ>» οΐα, ττείσετα» ττόλις. 

Ύαΐς ο ί^α,ό^αις Αύξ(χ,στος Ιν ττνλοασιν νιν, 1150 

εκατό» ί^ίόί'Λίς α,στηό Βκ^τΆνίξων, γραίφνιν 

νορΛς ί^ων λοαοΐσιν ιν βροί^Ίοσίν, 

Αργεΐον α,νχν)(Λ ' εκ ίέ τειχ^εων μ,εσων 

ϋξάκοντες 'ΐφερον τέκνα. Κο(,^(Λε^ων γνά,^οις. 

Ώαξην ό εκάστου των^' ε/ΑΟί ^εάι/.οίτα, 1155 

ζνν&η[Λα, 'ΤΓΟίξΟ.φεξοντι 'Π•οΐ(λεσίν λοχιών. 

Καί νξωτα μ,εν το|ο»σι καί (Αεσ^x.γ)^νλο^ς 

ε^Λξνίμ.εσ^Λ, σφενόονοίΐς ^ εκ-ηζόλοις, 

'ττετξ&ιν τ οίξχγμ,οίς ως ό ενιχω[Λεν ρ^αρ^»), 

εκλαγ^ε Τνόενς, •/.οίί σος ε^αίφνιος γόνος' 1160 

ώ τέκνα. Δαναών, ττξίν κατεΙάνθα; βολ^Τς, 

τ» μ,ελλετ αξίην ττά,ντες εμ.ττί'τττεα) ιτυλχις, 

γυμ,ννίτες, Ιττιτεΐς, α,ρ^ά,των τ ετηστάτΰα ; ν - 4^ - ~ -, υ• - Κ/ _ ν - '-' -ρ-» -Ι 1^ -ν/-Ιν >.> ν/ )./ -ΙΜ —Ι- —{^ -\\^ -ν Ο ν \^ ^Μ -1- — ν> — « — "-|"-11-'-|"-1Ι"-Ι"" Ιν^ ω «1^ — Ι>-' -« — Ιν> — _1^_1Ι-_|._||__!«- - — ^ ν ^— ~ν/— — —Κι* — ^ — 1 ^ — Ι — '- ν^ _ Ι ^ _ « _ ν^ _ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Δε (Γΐ^τιξονώτοις τύνοις ά^ττη^ος ετττ,ν γηγενής γίγας φέρων εττι άμοις ολην 'ττόλιν, βία εζανάσ•• 
Ίταΰ-ας /ίΑο^λοίίτι• υττονοία,ν'Ϋιμ,ιν οία ττόλις ττείσ-εται. Δε εν ταις εζ^ο/χαις ττυλαία-ι >;ν Α^ξάστος, 
εκττΧήξων άσ-ττι^α εκατόν εχ^ί^ναις, 'ε•χων εν λαιοίσί βξαχ^ίο:7ΐ γςί<ργιν ΐι^ξας, Αξγείον αυχ^ήμα" ϊε 
ί^ακόντες ί<ρερον εκ μ,ζσων τεί^χεων τέκνα Κα^/:χ,είύύν γνάθοις. Δε 'εκάσ-Ύον τίίν^ε ^είΐΛατα ττά- 
ξπν ε(Λοι 7Ταξα<ρεξόντι ζυνθή/^λ,α ττοίΐΛετι λάχνων. Και ττξώτα (Α,εν εμαξνα^Λίσ-^α τοζοίΰ-ί και /χε- 
σ-άγκυλοις, τε εκτ)ζοΧοις (Γ<ρεν^οναις, τε αξάγ^χ,οις πίτρων" δι ώς ενικχμεν /χάχτι,Τΰ^ευς εκλάγ- 
ζε, και σος γίνος εξαίψνκς' ού τέκνα Αάναων, τι (χελΤατε, ττξΐν κατεζάνθαι βίλαις, ε/χττίτττειν 
ττάντες άξ^ην ττύλαις, γυμ,νήτες, Γττττείς, τε εττίΰ-ταται α,ξ(Λατοΰν ; 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν. 

ΑηοΙ υροη ΐΐιε ΪΓοη-ΙιειοΙίεά επιΒο^δηίΐεηΙδ οί Ιιίδ ΐΒΓ^εΙ, ννβδ αη 
Ε£ΐΓΐ1ι-1)0Γη 0\3ίΏί, ο&ΓΓγΐη^ οη Ιιίδ δΙιου1(3€Γ5 & \νΙιοΐ€ ο\ίγ, 1ΐ3νϊ秕 Βγ 
πΐ2ΐίη-ίοΓ06 ίοΓΩ ϊΐ ϋρ ννίΐΐι ΙβιτεΓδ — απ ΐηΐΐιη&ΐίοη Ιο υ§ ννΗαΙ ουρ οίΐ^- 
δΐιουΐά δυίΤεΓ. 

ΤΗεη αί; Ιΐιε δενεηΐΗ ^3ΐε ιν38 Α(3Γ35ΐυδ, ΙίΕνΐη^ βΐΐεά Ιιϊλ δΐιίείεΐ 
^νίΐΐι Ά ΙΐυηθΓέά νίρεΓδ, Ιϊεαπίη^ οη Ηίϋ ΙεΓΐ απΏ α τερΓεδεηΐ^ίίοη οΓ 
Ιΐιε ΙιγαΓ3, Λε 1>οα5ΐ οί-ΑΓ^οδ ; — Επά (ΐΓίΐ2:οηδ \νεΓε Βε&πη^-ειτνΒγ, 
ίποιη 3Γϊ)ϊθδΙ Ιΐιε Λναΐΐδ, Ιΐιε οΙιϋθΓεη οΓ Λε Τ1ιεΙ)ίΐηδ ϊη ΐΙιείΓ 33νν3. 

ΡοΓ οί εαοΐι οΓ Ιΐιεδε 1 Ιιαό 3. &\ξ]ιΐ λνΐιεη Ι ννβδ €οηνε)?ίησ-Γουη(1 Ιΐιε 
\νοΓ(Ι-οί-οοΓηιη3ηά Ιο ΐΗε οδρίδϊιΐδ οΓ (Ιΐνΐδΐοηδ. Νο\ν βτδΐ ϊη(1εε(1 \ν6 
ίουο^ΐιΐ \νΐΐΐΊ 1)ο\ν8 3ηθ 33νε1ίηδ, Άηά οΙΐδίΒηΙ-ννουηάΐη^ δ1ΐηο;δ, ^ηά ννΐΐΐι 
ίΓδ^ΓτιεηΙδ οΓτοοΙίδ : 1ΐ3ϋΙ 3ΐΐ8ΐ;-α5 ννε χνεπε εοηο^υεπΊπ^• ίη Βδΐϋβ, Τγθευδ 
δΐιουΐεό ουί, δηοΐ ΐΗγ δοη οί ίΐ δΐιοΐίίεη: '^ Ο αΐιΐΐάτεη ο/ίΗε Ογ66]<•8, χυΗτ/ 
άβίατ/ι^ε, €Γ6ζυ€ ατ^ξαΙΙεά ιυίέΐι ίΙί6ΪΓ ιηί88Ϊΐ€8, ίο ηΐ8Ϊι αΙΙ/οηνατά ίη-α-ϋοάι/ 
ηροη έΗβ §αύ€8, Η'χ1ιί-αη7ΐ€ά-ζη/αηίΓ\/ , Ιιοτβετηεη, αηά άτίν6ν8 ο/ α}ιαήοί8 ?" 

1148. ΓΟΓ Β'.α ϋΟίΓΡ ννίΐΐ ηανβ βίθξΟΰν, | μο^ωί^ες. 5. Κ^ίΐνΛΓαι >ΐ Αΐξκα7αι. 6. "Ηλεχ- 

Ά ΙβΓΙΤί 38δϋΓί^(1'ν ηηο})|θθ{ΐθη3ΐ}!Θ. ι τξαι. 7. Βοιώτιαι η "τ^'^σται η Βορραιαι. 

1150. εζ^όμαις, \ΊΖ. Βοιωτίαις — ΓοΓ 3ΐ- 1151. γξα<ρην ί& οη ίϊϊΒ ΧΒΟΟίηνα^ηάΆ• 

11ιοιΐ8ΐι';Ε5Γΐΐ)•ΐ!!!5.ΕπΓίρί(}θ8,ΑροΠο(1ό- | ίίοιι οίΥΐΐΙαίίβηΆβτ ίοτ γξα^ρτί. Γηί,Ρ3ΐΐ!5άηί&5, 311(1 δίάΙίιΐί,αιβηοΐΒ^ι-ε- 
ρ(1 ίη Ιΐΐ6 η3ΐτΐ68 οί Ιΐιβ δβνβη §3{ε8, ν€ΐ 
Ιΐιε ίοΐΐοννϊηί^ ΗδΙ, 38 ΡοΓδοη οΙ)δ6Γνθ8, 
χη^γ 1)β οοη3ί(1βΓβ<3 οογγθοΙ. 1. Ν>ιίτα(. 
ί?. Πξοιτ45"£ς. ύ,^Ω.γύγιαι η^Ογκαι^ες. 4.Ό- 1152. ΤΗε ΗγάΐΆ \\'3ϋ 3 ηιοηδίΓοιίδ 
ηίΐ3η5ί-1ιβ3(1β(1 δΘΓρεηΐ, 11ΐ3ΐίηΓθ5ΐ6ά ΐΗβ 
ηβί§ΙιΙ)θϋΓΐιοοί1 οί ίοΓηβ. ΤΙιβ 1ιβ3(ΐ3 
ε;Γ6νν 3§;3ίη 38 ί^δΐ 38 Ιΐιβγ ννβΓβ οηΐ οίΤ, 
υηΙ?85 δοιτιε οηβ δ6άΓ6(1 Ιΐιε \νουϋ(ϊδ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1164. Ϋ9 — ^ - — \^ - «-< - ν -Ι^ - « ^ζ^(^^«,^ζ:^»^ ί«.ΐί.,=..«ή^/ν/•• Ι — Ι»-»-!! — ι«-ΐ|ι-.-ΐ«ο - — ν^ ~ " - ν - ι\^ —\\^ -— -Ι"-» ^^ ^^1 Ιο ν^ \^ ο ο ο " " - Γ"-Γ-11--Γ-|Γ-|"- 'ΤΓόλλο) 5' ίτητττον κξοίηχ,ς ίχ,^ΐβ,α,τού^ινοί' 116.ί | — ρ ~1| — κ "Ιγ "κ " 

^μ,ων τ ες ουοχς εΓΰες αν ττρο τειχεΛ;!» 

'ττυκνους κϋβίστϊ?τϊ)ρας εκνεΐ/ενκοτας* 

^*)ραν ο εόευον γοίΤοίν άί/Λατος ξοαΓς. 

Ό ί Αρκάς, όι;κ Αρ^εΓος, Αταλαντ»3? 7°*'°?' 

Τϋί^ως ΤΓΐίλαίσίν ί^ί τ»ς ψττΒσων, βοοί 1170 |ν. -|ο -||^ -|ν^ "11^ "Ι" 

•ττνρ καί ίίκελλας, ά'ς κατασ•καψίι;ν νολιν- 

Άλλ' έ'σ-ρζΕ ΐΛΟίργωντ α,ντον Ινοίλ^ον ^εου 

ΐΐιροίλυιχενος νοίΐς, λοίοίν ε^^αλων κα,ξίχ 

αμα^οτΐλιτι^τ), γεΐίτ εττάλξεων άττο* 

^α,ν^ον ^ε κράτα ^ιεττάλυνε, κοά ξο,φα,ς 1 175 | — \^ -||" ^ ^|« -]'^ -|« - 

εξξ-ηζεν όστεων, α,ξΠ 5' όινωττον γέννν |- -|^-!| — ρ -|! — |^ ^ 

χΛ^Υΐμ,οίτωσεν' όν^' (χνο'κτετοα βίον |^ -|^ -||^ -| « -|[^ -|« ^ 

τη αα,λλίτόζω [Λπτρί, Μαανόίλον χόξν). | — Ι»-- -||- -|*^ -|[« -|κ/ - 

'ΕτΓεΙ ^ΐ τά,σ^' Ισεΐ^εν Ιντυχ^εΐς ττνλοίς, |« _|« _||« _|« _||« _|« _ 

οίλλ<ζς ΙτΓΐόει "τταΐς σος, ε^'η■6[^ί.^ην ό Ιγω. 1180| — \^ ~\\ — 1*^~!|"~|^~ 

ΤΗΚ ΟΚΟΚΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙίΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΊΊΟΝ. 

Δε οττως ιη\ίοΰσαν ήχνς, ούης 5ΐν άξγος, ^ε ττί'Κλοι ετητττον α.ιμ.α.τον(χενοί ϋξάτας' η/χων ύε αν ε.'- 
ϊες ττύανους γ.υζίίττητήρας εκνενει^κοτας ες ού^Άς 'ττρο τε.^^εκν ΪΈ ρ^αις άίίχα,τος ε^εύον ^ήραν γα•,• 
αν. Δε ο Άρκας•, ουκ ίκργε'ίος, γόνος Αταλάντης•, ίμ-ττεσων ως τις τν<^ως πυλαίοι, βία ττυρ ααι 
ίίκελλας, ως κατασκά-^ων νόλιν. Άλλα αύτον Ώεριχ,λύιΐΛενος, τταις ενάλιου ^εου, ίο-γε Μαξ- 
γ'ΛΊΎα, 'εμ,Ζαλων κήξα λάαν ά,ιχα^οττλ'^.Βη^ γείσ-α ά•ϊΤο εττάλ^εων' ίε ^ιετταλίινε ζάνθον αρίτα, 
και εξρκ^ε ράώας όα-~εων, δ'ε Ηαθτι/ί/,Λτοϋσε γενυν ί^η οινωττον' ΰύοί αττοΙσ-ετΛΐ βίον (α,τ,τρι τη 
καλλιτί^!*;, κόξν Μαίναλου. Δε εττει τος τταις ετί;^ τά^^ε τίύλας εΰτνχεις^ εττκει άλλας. ίί 
ίγού 'είΤΐο^Λπν. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

8ο ννΐιεη ΐΗβγ 1ι€3Γ(3 ΐΗε ΟΓγ, ηο οηε Μ'3δ δίονν — 1)ϋΙ ΓΠδηγ ίεΐΐ Ββ- 
δ«ΐ€£ΐΓΪ秕-ννΐΐΐΊ-1)1οο(1 ΐΗβΪΓ 1ΐ6£ΐ(1δ: — υί υδ, Ιΐΐίεννίδβ, πιΐ^^ΙιίεδΙ Ιΐιου 
Ιι^νε δ€6η ΓΓ€€[υ6ηΙ ΙορρΙεΓδ 5€η1;-1υηίΐ1)1ΐη^ Ιο ΐΗε σΓουηοΙ ΒεΓοΓε ΐΗε 
\ν3ΐ1δ ; Άηά ννϊΐΗ δίΓεαπίδ οί 1)1οοά Ιΐιεγ ΓηοίδΙεηείΙ Ιΐιε ρΒΓοΙιεά εαΓίΗ. 

Νονν Ιΐιε ΑΓ€3(1ΐίΐη, ηο ΑΓ^ίνε, Ιΐιε δοη οΓ ΑΐίΐΙάηΐ3, Γ£ΐ11ίησ•-ΓυΓΪ- 
ουδίγ Γιΐίε δοηηε ννΙιΪΓίν^ΐηίΙ ιιροη ΐΐιε «αΐεδ, €3ΐ1δ-ουΐ Γογ Γπε Άηά α 
δρ3ί1ε, &δ ϊΓ §οίη^-Ιο-Γ3ζε ΐΗε νλίγ. βυΐ Ηϊηη ΡεΓΪοΙ^^ίηεπιΐί:, δοη οί 
ΐίιε Οοε3η ΟοεΙ, εΐιεοΐϊείΐ \νΙιί1δΙ-γεΙ-Ιιε-Γίΐ^εά, Ι^γ ΐΊυΓίίη": αΐ Ηϊδ δίζυΐΐ 
& οΙαίϊΐρ-οΓ-ηίΐΒΓΒΙε, εηου^Ιι-Ιο-ίι11-α νναί^ο^οη, » εορΐπο-δίοπε ϊγοπι ύϊβ 
1)£ΐ111εΓηεπΙδ ; απά €ΐίΐδ1ιε<1-ίη-ρΐεεεδ Ιιΐδ γείΐονν Ιιεαθ, αη(] οηίδΐιεά ΐΐιε 
δΐιΙυΓεδ οΓ ϊΐδ Βοηεδ, αηά οίΓεηοΙιεά-ίη-ΒΙοοεΙ Ιιϊδοΐιεείί δο Ιαΐεΐ)^ 1)1οοιη- 
ϊη^: — ηοΓ δΐιαίΐ Ιιε ΟΒπγ-ΙίαοΙ^ Ηϊδ ίοηη-ίΐΐίνε ΐο Ιιΐδ ιηοΐΙιεΓ, ηοΙ)1ε- 
\νίΐΗ-1ιεΓ-ΐ3ο\ν, ΐΐιε (Ι^υ^ίιΙερ οΓΜδΒη^Ιυδ. 

8ο ννΐιεη Ιΐιγ δοπ οϋδεΓνείΙ ΐΐιΐδ ^ϋΐε ΐη-ΙιορεΓιι1-οοηί1ΐΐΊοη, Ιιε ννεηΐ- 
οιιννοΐ'ά Ιο 3ηοΐ1ιεΓ, αηά Ι Γοΐΐοννεά. 

1104. Α1άπ8 οοηΐΓΒΐγ ίο ιηοδί Μδ8. | ΐΗβιηίοΙίΙΙθοίΡθΙοροηηέδΐΐδ,οεΙεΙίΓβίεςΙ 
Ιΐίΐδ αργός Ιύτις ην. \ ΓοΓ ϊίδ ηιουη(3Ϊη8. 

1166. Ιη Μ88. ίΐιβ Γβ3(]ίπ§ 18 ή/αΐν τ 1171.8βνοΓ3ΐ Μδ5., Κίη§, αηάβΓβλν 
ες, 1)Πΐ ίη Α1(1η8 ήμίν ί' ες. | ΟίΙίεΐ'β, Ιΐίΐνο καταί-κά^α;. 

1167. Ι Κηο\ν ηοΐ 3ηγ\νοΓ(ΐ8 ΐη Εη^- 1176. ού:Γτεων Ϊ8 Ιΐθΐε 3 (1Ϊ8>;)1ΐ3ΐ)1β. 
Ιΐι^Ιί Ιΐΐίΐΐ 03« οχηοΐΐγ οοηνρ^ Ιΐιο ιώθβπ- ι 1178. \νΐΐ3ΐ ίΐιβ ιΐ3ηιβ οί" Αΐ3ΐ4η(3'8 
ϊη§ οΓ )ιυζιστ^τ^.ξΛς εκνίηναότας. 8οηΐθ , Γ3ΐΙιβΓ Γ€3ΐΙγ \ν38, ί$ ιιηοθΓίΰϊπ. 8οιηβ 
νίΐΐΐϊοηχ υίνθ κι;?ί5•τ>)τί'ίΛί Ικττεττνεκκότας, ί δΠγ 8θ1ι«ΡΠ6Π8, οΐΙίΓΓδ ^38Π8 ΟΓ ^ά5^(18 
«αΐία/όηε ^ηί-ά}ήηιαηι-»ΐ(ΉΙορχρΪΓά38ηιΙ, \ αηά οϋιοιχ ΜΗΐιιΊΗοη ον Μ3?ιι^1η5. 

1169. ΗΒΠϊίθηορίκπδ, δοπ οί ΑίαΙάπ- ; 1180. ε^ήει, 3. 8Ϊη§. ρΙπ8ί|. ρβτΚ ϊπίΙ. 
Ιί), νν38 1)οι•η Ϊη Αιθ3(1κι, λ οοηπίτγ ίη | ηη^. οίετει^αι, άά£ο, αα^ίΐο, Ι ιηονιιά Ιο. 80 1181. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ __μ_ΙΙ__Ιν._ΐΐ._^_ Ο^ω οί Τνόε» κλ) 'ττΰΟξΟίΟ'τηστοίς "ττυκνονς 

" ννξγων ακοντίζοντας, ωστ Ι'ττά,λζεων 

λιττεΓι/ ίξίννας φυγαοας' άλλα νίν 'ττά.λιν, 

κννχγος ωσ•ίΙ, τταΐς σος έ|αθροί^εΤίίί' 1185 |^ -|^ -||- -1^-- -||« -|^ « 

ντνξγοις ^' ιττίστι^σ άνύις. 'Έις ί' α,λλοίς 'Κυ'Κας |~~|^"11 — 1'^~||~~1^"' 

'ηναγόμ,εσ^οι, τούτο ττα,ΰσα,ντίς νοσούν. 

Υ^ΛΤΓΟίνευς ό\, (ττως ΙΙτΓοψ' αν ως \ι^α\νίΤο ;) 

(ΛΛΗξανχ^ενος γαρ κΜμ,αίίος ττροσα^^ασας \ 

ΐγων Ιχ^ωρει, καί τοσονό ΐκ6[Λ7τασε, 1190 | 

(Λ7ΐ^ αν το σει^νον ιτνρ νίν ηργά^ειν Αιος, | 

το μ,Ύ) ον κχτ άκρων '^τεξγαμ,ων ελαν ττολιν. | 

ι Κα* ταν^ όΐ[Λ τιγόρενε, και νετξονίλενος | 

! οι,ιιεΐρφ\ ντΓ αυτνιν ασ'κίΐ' ειλι|ας ^ε^ας, 

•Λλ\μ,ακος άμ,ε\ζων |εστ ιννιλάτων βάύξοί. 1 1 95 |- ^ «^[^^ "|] — |ν^ -||ν^ -| 

' Ηον) ο νττεξζαίνοντα γείσα τειχ^εων 

βάλλει κεραννω Χεός νιν' εκτύτΐ-ησε οε 

^^ων, ώστε οεΐσαι 'τηχντας' εκ όε κλιμάκων 

εσφενόονατο χωρίς άλλ7)λων (/,ελν], ο— 11^ — — ^ ^ν _Κ/— Ιν ^ ν^ ν> -|ν^ Ιο — ν — Ιμ ο <^ -Ι^ _ „ _ ν/ .. _ _Ιο ^, \^ -\\^ -^<^ - -\^^ _ _ - ο _ Κ^ _ κ* ν' — ν _ ^> -ι^ _ — ι^ - ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋ ΑΤΙΟΝ. 

Δε Τυϊεα ορο), κα< ττύκνους ττΛξασ-'τηα-τα,ς, ακοντίζοντας ΑιτώΚια-ι λογχ^αίτι εις άκξον στόμα 
ττύξγούν, ωττε <ΐ)ΰγα^ας λ;7Τ3ίν εριττνας εττάλζεων' άλλα σος τίαις εζαθξοίζεται νιν ττάλιν, ωσει 
χυνάγος' ^ε αύθις επεστΙ-^.σε ττύξγοις. Δε ηττειγομίσθα εις άλλας ττύλας^ τταυσάντες τούτο νο- 
σούν. Δε Κάττανευς, {ττως αν εττοίμι ως επαινετό;) γαξ εχάρει εχ^ν ττροσάμζασεις μακραύ' 
χενος κλίμακος, και εκόμτΐασε τοσόν^ε, μ-ή^ε το σεμνον ττυρ Αιος αν είξγαθειν νίν, /ι*» ου το ε- 
λε(ν τΐόλιν κάτα άκξΜν ττίξγαμων- Και αμα ηγοξεύε ταύτα, και ττετρούμενος ανει'ρφε, ϊιλί^ας 
^ίμας υτιο αύτην άσττι^α, αμεΐ^οον ζέστα βά&ξα ενήλατων κλίμακας. Νίν 5ε Ζευς ^5*» νττεξ- 
ζαινόντα γείσα τείχεοΰν, βάλλει κεραύνΜ' 5'ε χθοον εκτυττίσε, ώστε ττάντας ^είσαί' ϊε εκ κλιμά- 
κων μέλη εσ<^εν^ονάτο χωξίς αλλήλων^ 

ΤΚΑΝ5Ι-ΑΤ10Ν. 

ΤΗεη Τγίίευδ όο Ι ρβΓοεΐνε, αηεΐ ΐΏκιη)^ βηηεά-ινίΐΙι-δΙιΊεΙθδ-δΓουηά- 
Ηΐιη, ^I^Γι^πί^ ννίίΐι ΜίοΥΐΆη ΐ8η€€8 3ΐ Ιΐιε Ιοίΐγ δυηηπιϊΐ; οί ΐΐιε Ιο\ν€Γ8, 
δο Ιΐΐδΐ οιΐΓ ηηεη δΟΕίηιρεπηο^-ίΐνναγ €[ΐϋ1ΐ6(1 ΐΐιε Ιιεϊ^Ιιΐδ οΓ ΐΐιβ ΐ3δΗΐ€- 
ΐΏβηΙδ : — Ι3υ1 Ιΐιγ δοη οοΙΙεοΙδ-ΐΙίθηη-Ιο^εΐΙιβΓ α^&ΐη, 35 α Ιιυηίδηιαη ; 
ίΐηά α^3ΐη Ιιε ροδίεά Ι^ιεπι οη Ιΐιε ταπιρ^Γίδ. ΗοΓευροη ννε 1ΐ3δί;εηθά 
ΐοΓνν&τά Ιο θηοΐΙιεΓ ^ΕΐΙε, Ιιανΐη^^ τεϋενεά ΐΐΊ!δ-(:}υ3ΓΐεΓ ΐη-(ϋδΐη3γ. 

ΒϋΙ Οαρ^ηευδ — (ΐη ννΙϊΒΐ-ννοΓοΙδ οειη ΙεχρΓεδδ 1ιον\' ϊηδ3ηε 1ιε \ν3ΐδ?) 
— ΓοΓ Ιιε ε^ητιε ΒεαΓίη»• Ιΐιε ΒαπΓεά-δΙίΙΐδ οΓ α Ιοηο^-Γ63€ΐιϊη^ ΙαθεΙεπ, 
Άηά 1)03δ1ε(1 οη-ΐΙιΐδ-\νϊδε: ** Τ/ιαέ ηοΐ ΐΐιβ ΗοΙι/ βνβ ο/^ον6 εΐιοηΐά ρτβ' 
νβηί Ηίηι, ηο ηοί ϊί,β^οηι οαρίηηη^ ίΐιβ οίί^ ονεν ίί8 ίιί§Ιΐ€8ί Ιηντείβ" 

Ληά £ΐδ δοοη £ΐδ Ιιε \\2^ά υΙΙεΓεΗ ΐΐιεδε-ΐΐιτεαίδ, ενεη-ΐΙιου§1ι ρεΙΙεΛ- 
ννΐΐΐι-δίοηεδ, Ιιε οΙ^πιΙιεΓεεΙ-υρ, Ιΐ3νΐη^-δ(^ϋεεζεΓΐ Ηΐδ \>οά^ ϊη υηάεΓ Ηϋδ 
νεΓγ δΐιίεΐθ, ηηουηΐίη^ ΐΗε Γοαπάεθ δίερδ οί ΐΗε εΓεοΙ-δ1ΐ8ίΐδ οί ΐΗε 
ΙειώεΓ. Ηίηι Ιιοννενεΐ' ΙυρίΙεΓ, ΙΐΊε-νεΓγ-ΐηδΐ3ηΙ Ιιε \ν3δ οϋηπΒϊησ ονεΓ 
ΐΗε οορίη^ οί Ιΐιε νναΐΐδ, δίρϊΐίεδ \νίΐΗ Ιιΐδ 1)<^1ι1ηΐπ§ — αηεΐ ΐΐιε ΕβγΙΙι 
Γεδουηθεά, ϊηδοΐϊΐυείι Ιΐΐ3ΐ: βΠ ΐΓείϊ)1)1ε(1 : \νίιΐ1δΙ ίποΐΏ ΐΗε ΙαίίάεΓ 1ιΐ§ 
ϋϊΏ^δ ννεΓε-Η8-1)γ-3-δ1ίπ^-ρΓθ3ε€ΐεΓΐ Ιο-α-εϋδΙ^ηοε ίποηη οηε αηοΐΐιεη, 

1189. ττροσαμζά.σεις, ΐΗβ ηΐ€ω{$ ο/ αα• ^ Ιΐΐθ *'&αΓ5 ο/ίΛβ δ/ΐί</ί5," ) βΐ Γοηίΐηβηί»- 
αηί, ϊ. 6. ίΗβ 8ί(:ρ-/ηηίΐίΗΐΐ6ά-8ΐιαβ8, ίΐιβ \ Ιογ» Ηΐβ (1ΐνί(1βί1 ΐη ΙΙιεΪΓ ορίηϊυη αβ Ιο 
ίίνη ηρτψΗΐ8 αηά/οοΙ-τ68ΐ8 ο/ α Ιαάά€ϊ\ Ιΐιβ Ιηιο ίϊ^^ηϊίίο^Ιίοη. Εηδίάΐΐιΐυ» ίιη»- 

1195. Α1ΐΗοιΐ|ΐ;Ιι Ινηλάτων βάθρα €Άη §ίη6ά Ιΐιε Ιννο ντοΓϋδ Ιο 1)Θ ΐϋβΓβΙ)^ 3 
Ιΐ3Γ(1Ι> 1)β €0η3ΐΓυ€(1 &Ώγ ΙΙιίπξ είδβ Ιΐιηη Ι ρέιΐρΙίΓδδβ ίον βαθμίδες. Φ0ΙΝ1ΣΣΑΙ. 1200. 81 

κό/ΛΛί μι» Ιις'Όλνμ'ίΤον, άί^χα 5' Ικ χ^όνα, 1200 (^ -|^ "Ιγ "Γ "ιΓ "Γ ^^ 
χεΐζες ίέ κα» κΖλ', ως κν^λω(Α,' Ίξ'^ονος, |- -|" -Ί|- -|" "ΙΙ" "Ι^ " 

ΙίλίσσΐΤ' ΕΚ γνν ^' ί^ιννξος ττΙτττΒί νεκξός. \- -|^-|Γ -Γ-|γ " Γ "^ 

'ί2ς ί' ΙΓί' * ^^ρίχ,στος Ζη^α "ττολεμιον στξοίτω, 

Όι ^' άί) ττα^' ν^^^ ^«Ι'»" Δ*^? '^^'§'=^ί 1205|--|--1|--|--||--|>^« 

ίίοντΕς Ιζ'κλα.ννον ά,ξίχα,των οχους 

ιτι^ττΕίζ οττλίται κεις |μ,£<τ Ας^^'^" ο^λα 

^ϋνίψαν ενχ*' '^'^ντοί 5 ^ν ο/ιχοϋ κακα' 

ίθνηακοΐ' Ι^ίτπ'ΤΓΤον ά.ντνγων α,ιτο' 

Τξοχοί τ ΙτΓ-ηοωι/, αξονίς τ Ιττ αςο(5•ι* 1;,/Ι0 

»ίκροί ίέ ΐΈχροΓί Ι^Β7ωρίυοϊυ οΐλον. 

ΤΙνξγων (χϊν όν» γής ισχα^ιν κοίτασααίφα,ς \- -|« ~||- -|^ -,,•^ "Ι'-' - 

ί»ί τ^ν ττα^οϊσαν γιμ,ίρχν' 'α ί' ιυτυχ-ης |- -|>' -||^ -|^ -Ι'- -|« - 

?στα» το λοιΤΓΟϊ ν}(5£ 7*5. -θίοκ /χελει. |- -|" -^,^ -|*^ -||^ -{^ - 

Χ0. Καλόν το νικαν' έ( ί' ά-ιχείνον δ» θίο* 1215 '- -'- -"- -'- -"' 

γ9ω[Λν)ν ίχουσ^ν, ίντνχης ι\•ην Ίγω. Κ/_μ-•«^^οκ^-<-<- _ -Κ. - «- ν^- ■- ». ^ « Κ^ — Ιν^ — — —Ι^ —\\^ -\^ — V _ ν^ _ -« - « - \\^ —\\^ \^ Μ — Ι>^ — — --Ιν^ — ;^ — |ν «^ -Ι ν^ - - _ ι >^ _ ο _Ι Ο — ν-- _ <^ ^ - ΤΗΕ ΟΗΟΕΚ, ΑΝη ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋ ΑΤΙΟΝ. 

χόμαί /χεν εις Ολύ/αττον, ϊε άι/α.α εκ χδόνα, ^Έ χείξες καβ κ:5λα, άς κι»κλο5/ΐΑα Ι^ιΌνο^, ειλίσσΐ' 
Ύο' ίϊ {(ΛΊτυοο•; ν'Ίΐρος τη'τττει εκ ρ/πν. Δε άί Α^'^άιττο^ ε^5'ε Ζηνα ττοΧί/χιον (ΤΤξάτω^ χ,Λθείσ-ί 
«■τράτον Α^γΐί'Μν ζω τάφ.^οϋ. Δε αϋ όί ττάξα ημ-ων ι^'^ης 5'ίξην τερ.".; Δίο?, όττλίταί Γττττείί 
ί^ηλαυνον ;)ζθνί αζ(Λα.τούν, κα,ι εις μ,ί'α. ίττλα Αξγείοΰν ^«.νίψαν έ)/χ>ι• δΈ «ν ττά'/τα κάκα. ο/ίΑ,ου' 
ιθνιίί-κον, ε^ετ;7Γτον άττο άντϋ^-ων" τε εττήΧΌ^ν τ^όρζ^ί, τε ίζονΐς ίττι άζθ(η' ίε νεκροί νίαξοις ε^ί- 
«"«^εοόντο ό'α,οϋ. 'ΐσγομζν ουν μεν κατάιτκαψας 7Γύξ)/ίΐ;ν ^^ί^ς εκ τ»ίν τΤΛρούα-αν γι/χεξο,ν' 3'ε θέιις• 
/Μέλει, ει 'ή^ε )/>ί έ-τα» ευτυχής το λοι'ττον. ΧΟ. Το νι'καν κάλον' δΈ ίί όί θΊο» ε;ζου3-{ βιαείν^ν* 
γνάιμην, ΐγΜ ε'.ην εύτυχκς. 

ΤΚΑΝδΙ,ΛΤΙϋΝ. 

Ηίδ 1ι;ιΐΓ ΐιιι1κ:•(1 ΐονν3Γ(1« Οΐγπιρυδ, Βπά 1ιί? 1)1οοι3 Ιο ΐΐιε ΕαΓίΙ), χνΐιΐΐδΐ 
Ιιίδ ΓΐΗπΊ;. ίΐιΐίΐ Γεεί, ΙιΙίίί ΐΐιβ ννΐιεεί οι Ιχίοη, \ν6Γ€-οίΐΓΓίεά-\νΗΪΓΐϊπ^- 
&1)οιιι : — ϋη(ί Ιιϊ» «οοΓϋΙιείΙ όοοίν άπορδ Ιο Ιΐΐ6 ^ιουηοΙ. 

δο Λ Ιηπ ΛίίιάδΙιΐί; ρρΓ06Ϊν(:(1 1υρϊΙ(?Γ Ιιοδίϋε Ιο Ιιίδ ΐΓΟορδ, 1ΐ6 η'ίΐΗ- 
(Ιπεχν ιΐί*" ΗΠΐΐ)^ οΓΐΙιε Λτι^ΐνεδ ίνοιη-ουΐ ΐΐιβ ΐπεηοΐι. ΒαΙ οη-ΐΐιε-οοη- 
ΙΓΒΓΥ ΐΙι<)8ε οΜ οιΐΓ δίοΐρ ΙΐΗνΐιισ-δεεη ΐΗε απδρϊοίουδ δΐ^ηϋ] Γγοιπ ^ονε, 
ιΙί6 1)ε;ιν)^-;ιΐΊηΓί1 ΙιοΓδ<:'-ηΊεπ ιίπονε Γοπίι ίΐιε ^ηΐΙΙεΓγ οΓ Ιΐιεϊπ οΙιαΓΪ- 
οίδ, 311(1 ίπ ΐΗε ηΊΪ(1δΙ οΓ Ιΐιε Απ^ϊνε 3ΓΓηδ εησ3σί•(] ίη Ιι^ίΠε : Ιΐιεη νν3δ 
ενεργ-ϋοπ-οΓ πιίδεΓγ «Ι-οηαε — Ιΐΐεγ ννεπε <ί 3^102: — 11ιρ>' λνεπε ίαΐΐίπ^ 
Γγοππ ΐΙιείΓ ϋ3ΐ•δ — 3ηΓ] υρδέΊ-\νειιΙ ΐΐιε ννΐιεείδ, αηά 3χ1εδ ιιροη αχίεδ: 
αηϋ οοΓϋο^ υροη οοπδεδ χνειε 1ιε3ρε(1 Ιο^^εΐΙιεΓ. 

νΥε ήηνε ΐΙιερείοΓε 3ΐ-1ε38ΐ ρΓενεπΙεθ Ιΐιε ονειίΙίΓο^ν οΓ ΐΐιε Ιοννεπδ 
οΓ Ιΐιε ΙηπγΙ πρ Ιο ΐΐιε ρτεδεηΐ (ί3γ: 1)ϋΙ \νΐΐ1ι Ιΐιε Οθ(]δ ννΐΐΐ ίΐ τεδί, 
νΙιείΙη'Γ ΐΐη» π^Ηΐιη δΙιαΙΙ όε ρτοδρεΓοιι^ ΐη Ιΐιηε €θΐιπη{^ ! 

Οκοβϋ!*. Το οοηςαεΓ ϊδ ^ΙοΓίοαδ : ζαά, ϊΓ Ιΐιε Οοίΐδ 1ΐ3νε Ιΐιε 1>εΙΙεΓ 
ίηΐεηΐιοιι. Ι ιη3γ Βε Ηδρργ. 1205. Ι ΓΛΜποΙ ρο88Ί1)1γ ιη»1ςβ Ιιοΐΐι 

ίΙΐ086 ιαηοηξ ι<?, λ ηοηηπΗΜνβ νιΐΐΐιοπΐ ;ι 
νβΓΐ) ; ίοΓ ιί' ν\ (' ΓοιίίπίίΙίίΓ όι ίο ίΐι;η β ννιΐΐι 
ΙνττεΧς \\ι^ ηοιίιίη,ιίίνΐ» Ιο έ^ ,λαι;νον, ΟΓ ΙΟ 
ξυϊίϊ^'»"» 'Ι'β ιπϋϋΐιίιΐξ 8ΐιίΙ**Γδ. 

1206. ΥοχΌχονς^ \\Χ.%ϊά\\^ νβ/ιά'Μ/α,Μπδ- 
ρΓίΐνβ€οη3θοΐι»ιβ(1 όχοί,ληά Ιχοι ΒητηεΚ 
ί»ιΙορί^(ί. Ι Ιι^νε ΐΓ3π»Ι«ΐ6ί1 ιΙιϊϊ; \νοΓ<1 " ατίαίενΐ)" \\•\{\\ ννηίοΐι, 3ΐ)8ίΓ30ίίηίί 
Γιοιη ϊι ά\\ ί(]β& οΓ είΐηηοη ογ ^πηίί, Ι 
ΗΠί ηοΐ (ϋ^8ΛΐΪ86ρ(1. 

1 214. ΛίΙοΓ ΐΗί» νβΓ8β, δΓ,ιΙϊρρΓ Γγοιπ 
80ηΐβ Μδ. ηάΐίθοί, καί ν~ν γχο αυτοί ^αιμό' 
νοΰν ίτού^-ε τις. ΒΐΐΙ αυτόν 8ΐΐύηΙ(1 1)β αυτήν. 

1215. Αΐίΐιι» οιηϊίδ χο. Άί ίΐιε Ηβεϊη- 
ηϊη^ οί Ιΐιβ Ιΐηβ, δο ίΙΐ3ί Ιΐις ηιβδδΡίίζΟΓ 

3ρρβ3Γ9 ίο «ρθβΐς 011. τ. Β2 1217. ΕΥΡΙΠΙΔΟΤΓ 1220 ΙΟ. Καλώς τά τω)/ Βεων αοα τα, τίς τνχης *%£** 

ντοΐΛοίς τε γά,ξ [λοι ζωσι, κά,κ.Ό'εφΒνγε γή' 

Κρέων α εοικε των εμ,ων ννμ,φενμ,ά,των, 

των- τ ΟίόιΤΓον ονσ-τνινος α,7Τολανσ6Χ.ι κοίκων, 

9Γα»σος στίξΥΐ^είς, τν; ττολει [χίν Ιντν^ως, 

»ί»« ίί λνττξως' οίλλ ανέλυε [λΟί ττχλιν, 

τί ταΐ'ΤΓί τοντοίς τταΐ^' ε^ω ^(ΐοίσείετον ', 

ΑΓ.Έα τα λοιττα, Ιευξ οα) γα,ξ ευτυ^εΤς. 

ΙΟ. Ύουτ εις ντΐοηττον εΐττα,ς' όνκ. εοίτεον. 

ΑΓ. ΜεΤζόν τι χ^ξγιζείς, τταΓοας τ} σεσωσμ,ενους', 

Ι0• Κα* τάττίλοιττα. γ ε» καλώς ΐΐ^ασσω, •)ύ\υε\ν. 

ΑΓ. Μεθες «λ ' εξνΐ[Λος ττοιΧς Ι'ττασ'τηστύυ σε^εν. 

ΙΟ. Κακόν τ^ κευζίεις, κα-* στεγείς νττο σκοτω. 

ΑΓ. Οϋκ αν 7^ λε^αΐ|!Α εττ ά,γα,^οΐα-ι σοΐς κακοίΛ^οΟ 

ΙΟ. Ήν |Μ,99 |ΕΛ£ φενγων εκφυγι^ς ττξος άιθε^α. 

ΑΓ. Αί «ί' Τ4 |Μ. όϋκ εΐασοίς ε| ενα^^^λοϋ 

^γιμ-ής άττελθεΓ», άλλα {λνινυσαα κακά ; 1225 


ν^ » ν./ — ν^ ν^ — ι ν/ ν — ι ^ — Κ^ - « - ν^ — Ι Ιμ> — ι»• - ι >^ — «-» - ν^ - -II- -Ι- -11-1- 
Ι- -1-11- -Ι- --1-Ι1-1- 
-1-11--Ι- 
--Ι-1Ι--Ι- 
,--1"-Ι1— 1-- 

Ι — Ιν^ -1Ι« - « « 1-11- -ι- ΤΗΕ υΚΟΕΙΙ, ΑΝ υ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΙΟ. Υίάλως 'εχει τα ταν 3-έύϋν και τα τ»ς τΰγτίς' γαξ τε τταί^ες /(λο; ζωσ-ι, καί Τ'ίΐ ε)ΐ7Γε<ρεύγζ' 
^ί ό\)σ'τήνος Κρίχν εοΐκε ατιοΧαύα-αι των εμ,ων νυμ<ρεύ(Α,ατων τε Τΰΰν κάκαν Οί^ιΤΓον^ σ-τερήδεις- 
•τταί^οζ, εΰτυχ^οΰς μεν τ-η ττόλει, 5^ ίδ'ια χύττρως' άλλα ανελθε/ΐΛθ( ττάλί-ν, τί το έτη τούτοις ε/αω 
7Γαί$ϊ ^ρατείετον ; ΑΓ. Έα τα λοίττα,γαξ ^εύξο εΰτυγεις άεί. ΙΟ. Τούτο ειττας εις νττότττον' ουα 
εάτεον, ΑΓ. Χξγιζεις η μείζον^ ν τταΐ^ας σεσώσμενους ; ΙΟ. Και τα ετΓίλοίττα )'ε, κΚνεν ει 'ττζά.σσω 
χάλως. ΑΓ. Μεθες με' τταις ο-εβεν εξήμος ίττασ-ττία-τον. ΙΟ. ΚεύΒεις η κάχον, και στεγεις νττο 
σκότφ, ΑΓ. Γ'ί ουκ αν λεζαίμι κάκα έτη σοις α5/αθοινί. ΙΟ. Ην μη <ρεύγούν με εκ<ρνγτις τΤξος. 
αίθεξα, ΑΓ. Αί, αι' τ< ουκ ειάσας μι αττίλβειν εζ ευάγγελου <^^]μης^ άλλα μηνΰσαι κάκα• ] 

ΤΚΑΝ51.ΑΤ10Ν. 

^ο^ΑδΤΑ. λν^εΐΐ βγ6 ίΐιε ^νίΐγ8 οΓ Ιΐιβ ΟοεΙδ δηά οίίοΓίυηε — ίοΓ ηιγ 
οΗϋίΐίΓεη δΐΐΐΐ Ηνβ, αικί πιγ οουυΐΓγ Ιι&δ βδοαρεεί; — 1)υΙ ΐΗε ννΐ'είοΐιείΐ 
Οτέοη δ6€ΐη8 Ιο δυίΤεΓ ίΓοαι ιηγ νηείΓΓία^β, 3η(1 Γγοπι ΐΐιε πιίδΓοΓίυηεδ 
οΓ (ΕοΙίρυδ, 1)€Γείΐ οί Ιιίδ δοη ; Ιι^ρρϋ^^ ΐηθβεά ίοΓ Ιΐιε δΐ^ίε, 1)ΐιί; ΐη- 
<}ίνϊ(1ϋα11ν, 1ο-1ιί8-δθΓΓθ\ν : — ΥεΙ όεοΙείΓε Ιο ιηε α^Εΐίη, ^νΐιειΐ αίΐεΓ Ιΐιΐβ 
θΐά πιγ ι^νο-1^ογδ ρυΓρο8€-(3οΐη§? ΜΕδδΕΝΟΕκ. Κεηιϊΐ; Ιΐιε Γ6δΙ : ίοΓ 
ΙιϊΐΙιεΓίο δΠ-ΐΙιου-ίοΓίυηειΙε £ΐ11-£ΐΙοη§ ! ΙοοΑδΤΑ. ΤΙιίδ Ιΐιοα ΙΐδδΙ δαίά 
ίη εναδίοη — Ι ΐϊΐυδί; ηοΐ (ίεδΐδί. 

ΜΕδδΕΝΟΕκ. λνΐδίιεδί; Ιΐιου αηγ ΐΐιίη^ ιηοΓε, ίΐιειη \\ϊ2Χ \)αγ δοηδ 3Γε 
δ£ΐίε ? ^ο^ΑδΤΑ. Αη(1 αδ Ιο \νΙΐ2ΐΙ ίοΐΐοννδ Ιοο, Ιο Ιιε&Γ ίί Ι δΐη ρΓΟδρεΓουδ. 
ΜΕδδΕΝΟΕκ. δϋίϊεΐ' ηιε Ιο ^ο : — Ιΐιγ δοη ίδ ίη-νν£ΐηΙ οΓ Ιιϊδ αΓίηουΓ- 
1)ε&ΓεΓ. ^ο^ΑδΤΑ. ΤΗου οοηοεαίεδί δθ«ιε11ιΐη^ 1)3(3, αηά ννΓΒρρεδΙ ίΐυρ 
ίη οΙ^δουΓίΙ}^ ί ΜΕδδΕΝΟΕκ. Ν&γ Ι ο&ηηοΐ: ιηεηΐΐοη ε^ΐΒΐηίΐΐεδ δυΙ)δε^ 
οΐυεηΐΐγ-ΐο ΐΗγ §:οοά-ίοΓΐ;υηε. ΙοοΑδΤΑ. [ϊα^ζ'τι^ ΗοΙά ο/έϊιβ Μ€886η§6Τ,1. 
Υεα υηΐεδδ ί1εεΐ秕 Γγοιπ ιηε ΐΗοα εδοβρεδί ΙΙίΓου^Ιι ΐΗε βιγ. ΜΕδδΕΝ- 
ΟΕκ. ΑΐΒδ! Αΐβδ! \νΗγ ηοΐ ^Γ&ηΙ πιε Ιο τεΙΪΓε αίΐεΓ \νεΐ€0Γηε Ιιάιη^δ, 
1)υΐ οοπιρεί ιηε Ιο ιηεηιοΓίΐΙε \νο€δ? 1218. ΑυΗ8 §ίνβ8 καττέψευ^/ε, Κϊϋ^ καΐ 
<κε<^ευγε^ ΟγοΙϊπ» κάκττέψευρ/ε. 

1219. ΟίΐηΐέηΐΧ βίΐϊΐεά μνηττευμίτων. 

1225. ΤΗηη 1ια$ί 8ρο1ίβη ίο ιηιι 8ΐΐ8ρϊ- 
€ΐοη^ ί.β., 50 α« ίυ (χάΐβ τπ'ΐ) Βΐιαρϊείοη — 
ουκ ΙατΕον, ϋ ηιηαί ηοΐ ϋβ/ονΰοτηβ ϊ)γ ηιβ 
— Ιίηηύ ηοέ/θϊ'ΰ€αΐ\ 

1226. ΟγοΙΪ115 2)11(1 86ν61'ϋ1 οί (!ΐ6 Π10ί>1 3ρρΓ0νθ(1 Μ83. 1ΐ3νβ τταΐ^ας τ], ]}\ΐί ΑΙ- 
(1ΐΙ8 ρΐ3('β(1 τι 1)βΓθΓβ ΤΤβΛ^ας. 

1228. έρημος, άββίϋηίβ ο/, (Ιβρήνεά ο/, 

1230. ΡΟΓ ουκ, Αΐίΐηβ ρπηίβίΐ κοι;κ — ίη 
Ιΐιβ §6η6Γ3Ηΐ3?οίΜδ8. ΙιοννενθΓ,ΙΙιεοΟ' 
ρϋΐδΐϊνβ 8ββηΐδ οιηίΚεΐΙ.^ 

1231. ν3ΐο1ςοηίΐβΓοηΙΙΐ6 3ΐιΙΙιθΓίί)Όί 
Μδδ. 68ροιΐδ€ί1 ην — ηοΐ I^ ννίΐΐι ΑΜιΐδ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1234. 83 1240 *ΐω τταΐ^ε τω σω μ,ελλετον Ύολ[Λ7]ΐΛθίΤΰύ | 

ά(£7ν»σ•τα, χΛ'ρΚ /χοΐΌ/λαχεΓι/ ττα,ντος στρατοί/, ΙώοΟ] 
λί^αντες Άξγε^ο^σι Καί/^ΛείοΐίΤ» τε | 

Ιίί κοίνον, οΓοι/ ι^νιττοτ ωφελον, "^ογον. \ 

Έτ60}ίλεν)ς ί' νίΓ^^ξ^' άττ οργίου σταΟεκ | 

ττόξγον, κελεύσας σΤγοί κνίξνςΰίΐ στξΐχ,τω. 

Ελε|ε 5', ω 7^? Έλλαίος στρατ'-ολατα*^ 
Δαναοί:/ τ άριστεκ, δίττε^ >3λθετ ΙνΒααε, 
Κά^ίχου τε λαός, /χίτε Πολϋνείκοϋί χάριν 
Ψ^%^? οί'ττεμ.'ττολα,τε, ρ,»?θ ί^ΐΛ&ίΐ' ί/ττδρ. 

Ε^ώ^ 7^Ρ ίντος, τόνόε ϋ\νουνον /χεθεκ» 
μ,ονος ^υνά,-^ού ^νγγόνω τω [χω (χοί^νιν. 
καν μλν κτάνω τόν^ , ο7ϋον ο^κ-ησω μ,ονος, 
νσσω/Λενος σε τω^ε ττα-ξΆοωσω ^όνω. 

Ύ/Λεΐς 5' α,γων' αψεντες, Αργε7οί, χθονα 
νείσεσ&ε, βίοτον υ(,Υ) λιιτόντες ΙνΌΟ,οε' 
σ'ΚΛξΎων τε λαός αλκ» όσος κεΓτα» Βανών ^ _ _ ν^ ν ν^ _ \^ .. 


\^ κ^ \^ \ \^ - κ* - — --Ι.-Ι'- — « _ ^ _ ^ - ν 1245 |--|- — — ι ν./ — Κ' ω .- \\^ \^ — ]\^ \^ \^ .1 ν^ — ι ν^ _ ι <Ι Ι (^ ν> ν — — Κ./ ν,/ ^ |ν^ <-> ν^ _ « - ν^ - ν^ ]^ *^ — « « «^ — 1250|--μ-Ι---μ_ΙΙ--μ. ΤΗΕ ΟΚΒΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙ8Η ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

Τα; ιτω τω τταί^ε μίλλετον αισ-χΙττΆ τολ/ίΐήμ,ατα^ μ,ονό/ΐΑ,α,χ^ειν χ^ξΐζ ττίντος σ-τ^ίτου, λεβάντες 
Α^^'είοίίΤί τη Κα^(ΛειοΙα-ί εις χοίνον^ χόγον^ οίον (χήττοτε ώ<ρελον. Δε άττο όρθιου ττΰξγου στά,^εις^ 
Έτεόκ'Κεης νττήξζε, κελεύσ-ας κηξύζαί <τίγΛ σ-τρίτοο. Δε ελε^ε, ω «ττ^ατλίλαται Έλλα^ος 
γης^ τε αξίσ-τεις Αάναοΰν,όί'ττες έλθετε ενθαδ'ε, τε λάος Κά^/χου , μήτε αττε/Λττολάτε ^ί^χας ρζά- 
ξίν Πολυνείκους, /οιίτε ί;7Τε^ ίί/αων. Γαξ εγω αύτος, μίθεις τόν5^ κιΆννον, |Μ.όνος ζυνά^'Μ (χ,ά,χγιν 
Τύΰ ε/ΐ*οΰ ζύγγονώ' και αν μεν κτάνού τόν^Έ, /χάνος οικήσ-οΰ οίκον, 5"= ησ-σ-ώμίνος τταξα^Μο-ω τα;5ϊ 
/«.όνω. Δε 2/αείς, Αρ^/είοί, Λψέντες α^/ίνα,νεΐί-έσθε χβόνα, /χη λιττ'.ντες βίοτον ενβχ^ε' ίε α-ττάξ- 
των λάος αλις όσος κείται 2άνούν. 

ΤΚΑΝδΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΤΙιβγ-Ιννο, ΐΐιγ 1\νο-δοηδ, &Γ€-ΐηΙβ!ΐ(: οη δΙιαΓηεΓιιΙ (]€Ρ(]δ-οΓ-1)ο1ίΐΙη6δ8, 
Ιο-εησΗσβ-ίπ-δϊη^Ιε-οοηπΒδί:, «ρητί Γιοιη Ιΐΐ6 ννΐιοΐο ϋΓοι^τ, Ιϋΐνίπ!^ 3(1- 
<ΐΓ€δδ6θί Ιο ίΐιε Ατ^ίνβδ αηοΐ ΤΙιεΙ^αηδ ΐη οοιπητοη, α δρβεοΗ, «υοΗ 3δ 
Ιΐΐ6)7 ηενετ οη^ΐιΐ:. Ρογ Γγογπ ΐΐιβ ΙοΓι^^ Ιολνετ ννΙιεΓε-Ιιε-δΙοοΓΐ Εΐβο- 
οΐβδ ίίΓδί: Ι3€§3η, Ιιανΐη^-μ^ίνεπ-ΟΓΓίεΓδ ΙορίΌοΐΒίΓΩ δΐΐεποε Ιο ΐΐιε αητιγ: 
αη(1 Ιΐΐϋδ 1ΐ€ δροΐίε, " Ο ΟεηβΓαΙβ ο/ ίΗβ Ονβαίαη Ιαηά, απά^/β Οάφαΐη^ 
ο/ ΐΐιβ Όώιάί, ιυΐιο Ιιανε εοηιε Μΐΐιβν, αηά ι/οη, ρεορίε ο/ Οαάηίηα, ΰανίεΓ 
ηοΐί^οην Ιΐν68/θΓ ι1ΐ6 βαΐΐβ ο/ΡοΙτ/ηίοϋβ, ποτ οη οην αααοιιηί. ΒεααιίΞβ Ι ?ηι/' 
8€ΐ/, Γβίπονίηΰ; /ροηι ^οη ίΐάε όαπίζεν, ιυϋΐ ειησίι^ ^Ό^η ΙαίΐΙε χνΐΐΐι ηιι/ Ιτο- 
ί1ΐ€Τ ; αηά ?/ ίηάεβά Ι 8ΐαι/ Μηι, 1 ,^ΙιαΙΙ 8θΐ€ΐί/ ϊη/ιαϋϊί ί/ΐ6 ραΐαοό, ΰιιί ΐ/ 
χυονείβά, Ι βΐιαίΐ τσείίτη ΐύ ίο Ιώη εοϊβΐι/. 

Τ/ΐ€η 1/οΐί, Ατξίν€8, Γ6ΐίη(μιί8ΐιίη^ ΐΗβ €θηί(^8(, χνίΙΙ ιβίηνη ύο ι/οιιγ 1ιοηΐ68, 
πού Ιβανΐικζ 7/οιΐΓ Ιϊνε3 1ΐ6Τ6 — αΐ^ο ο/ ΐΐιβ ΤΙΐ€ΰαη8 ΐΐιαβ 18 ρβυρίε βηοιίξΗ 
ύαί ΙΪ68 άεαά." 1238. ΑΙάπδ, θΓ0ΐίπ8,•Μιΐ82Γ3νβ 3ΐΐ(1 
ΟΐΙΐθΓδ, ίοΓ Έτεοκλεπί δ"* ΰπκρζ\ ^\\& Έτε- 
οκλίίς '7Γρου'7ΓΪίρξ\ 3<»3ίιΐδΙ 1)0ΐΙ» ίΐΐβ ηΐβίΓβ 
ηη(1 ηδ3|2;β οί Ιΐιβ ΐ3η§ικι§ρ: ί'οΓ Ιΐιβ 
νβΓδβ ΓβφΐΪΓβδ ΈτεοκλΒπς, 311(1 ττξο-ΰ-ττνξζ^ 
Ζίάαι\ί5 ηοΐ οΓ οιαβίβ (αβ Α1ι1π8 ϋρρεΒΓδ 
ίο 1ΐ3νθ ίπίΒ^ξίηεά) 1)ηΙ οοηίΐίΐπίβδ βη 1241. ΗθΓβ, 3ηθ 3»ΛΪη ίη νβΓβε 1260, 
ΒηιηοΙί, Γιοιη χοηιβ Μ8., μανβ αρι^τϋς. 

1248. Α1(1πΛ, \νΐΙΙι ίβνθΓϋΙ Μ8>>., ίΐ38 
\\ργείαν. ίϊοηΐβ 3(1ορΙ ^Αξγείούν, οΐΐΐβίδ Άξ- 
γεΧον. ϋιιιηοΐν 3ΐΐ(1 8θ.ιΙϊ^εΓ, \\ζγν!α. 

1249. νίτετ^ε — νίτσε^-Βε— νε'.σσεσ-Βε. 

1250. στταζτχν λα:; 'άλις, ρβορίί' ρηοιι^Η «ηβρίκδΐ:. Ιπδ1ε3(1 οίά7Γ',Γη3ηγν\•ίΙ11ΐ3ν6 | ο/ ίΐιε 8οινιι. νπΚΙνϋηίΐβΓ δη.>ρ60ΐ6£ΐ ΐΐιβ 
έττ', δπά Ι Ιΐιΐηΐί ρΓθίΌΓ3ΐ)1γ — ΡοΓδοη | §οπιηπβηΡ3ί; οΓ Ιΐιϊδ νβΓίβ. 1ΐ ίδ νηιϊ- 
Ιΐιοπσΐιΐ ηοί. 1 1ϊ3ν6 ΐΓ3ηδΐ3ΐβι1 σ•ταΟί)ς \ οπδΐγ ίζϊνθπ 1)ν ϋίβοΓεηΐ οίΙίΐοΓδ. Α1(1ιΐδ 
(ρ08ΪίΗ!<) ινΙια•ε•Ιΐ€-8ίοοά — 1)ΐιΙ ρΡΓίιβρδ | 3ηιί δοιηβ ΙΜΗδ. Ηανβ 5^ε ίπδίεαίΐ ϋί" τε : ^' 8έαηάΐη§-/υΗΗ" ιηίεΐιΐ 1)6 1)61ΐ6Γ. ΐηαον, ος ΓΟΓ οτος, 311(1 ν-ΚξΙς ΓοΓ ^Λνχν, 84 1251, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ _ -κ- - ν - ν^ ~ - -ι^^ ^^ Κ> ^ - V - - - « - μ» - >^ - « _ Κ^ _ Κ^ _ Κ^ _ ν> « 

Τοσαυτ ελίξ& (ης 5ε Πολνν/ίκνίς γόνος |ν -|ν^ -||ν/ -|« ν ν^||- -|>^ 

Ικ τά^ίων ωρονσε, κοίττήνα λόγους. |_ _|^» _||-. _|« _||- _|ν - 

πάντες ^' εττίξξό^γισα,ν ^Αξγεϊοι, τά,^ε, |_ ,^|»^ _||«-|^ -||- -[« ν^ 

Κοίόμου τε λαο?, ως οίκα» Ύίγουμ,ενοί. 

ΕτΓΐ τοϊσοε ο εσ'ίΤΒίσοίντο, κά,ν μ,ετιχ,ν^μΛοις 1255 
οξκονς Ι^νίψαν ε^Α,μ,ίνε^ν στξο,τνίλάτοίΐ' 

Ηότ) ό εκρυττΎον σωμ,οί τια-γχ^άλκοις οπ^λοίς 

οίσσοί γεξοντος ΟιοΙττου νεανίαι. 

Φίλοι ό εκόσμουν, ΤΥίσΙε μΧν ττρόμ,ον χ^^ονος 

στταξτων οριστείς, τον ϊε Δαναΐδων οίκ^ο». 1260 |- -|^ -1|- -|^ ^ "^ϋ*^ -|^ - 

Εσταν όε λα,μττρω, ρ^^ω/Λ,ά τ ουκ Υ}λλοίζΛ7'/)ν, |_ _|ν^ _||_ _|« -||- -|« .. 

μαργωντ ετΐ ά,λλνλοισίν Ιενα,ι οόρυ. 
Πχξε^ιόντες ί' οίλλος όίλλο^εν φίλων, 
λογοίσι ^αξσύνοντες, ε^τίίι^ων ταίε* 

Πολννεικες, εν σο) Ζ-^νος οξΟωο-αι βξετ(χ.ς, 1265 |^ ν. -|^ -||- -|-^ -||- -|^ 

τραττΰίΐον, Αξγει τ ευκ,λεα ^ουνα,ι λόγον. 

Ετεοκλεα, ό α,ν, νυν <ΐτόλεως υττερμ,οίγεΤς, ' 
αυν καλλίνικος γενόμενος, σκνιττητοων κξΟίτεΐς. — \^ -||- '^ ^1^ -|| — |^ - 

ΤΗΕ ΟΚΓ)ΕΚ, ΑΝϋ ΡΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ 

Ύοσαυτα ελεζε' δί σ-ος γόνος Πολυνείκης ωρούίτε εκ τά^εαν, και εττήνει λόγους. Δε ττάντες Αρ• 
γειοί^ τε λάος Κάδμου, ετΓεξροθήσαν, ως ηγούμενοι τάία δικαία. ΈτΤί Ύο'.σ^ε 5'ε σ-Ύξο-τήλαται 
εσ-'Π^εισ-α,ντο, και εν μεταίχ^μιοις ^υν';-\^Άν ο'ξχους ΐμμενειν. Λε ή^η Υι^-σοι νεάν,αι γζξόντος θίϊ<- 
Του εκξυτττον σ-χμ,α. 'παγ'χά.λκοις οτΓλοίς. Δε <ρίλοι εκόσ-μουν, αρίσ-τεις σ-ττάξτοΰν μεν ττρόμον 
τηίταε χ^θόνος, 5^ άκξοι Αο'.νίΐ^Μν τον. Δε ίοτταν λίμττι^οΰ, τε ουκ ηλλάζατην χ^ξοόμα,^ μαργωντξ- 
ιεναι εττι αλληλοι^ι ^όρυ. Δε <^ίλχν άλλος άλλοβεν 'ΤταξΒζιόντες, ^αςσ-υνόντες λογοί:τι^ εζηύ^ων 
τάύε' Πολυνείχες, εν σοι οξΒώσα,ι βξίτας Ζήνος, τ^οτΤΛίΌν, τε δούναι εύκλεα, λόγον ' Αργεί, Δ£ Ε- 
τεοκλΐα αυ^ νυν υττερμαχεις ττόλεοος, νυν γενόμενος καλλίνικος, Κξάτεις σκήτττροον. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

ΤΙιΐδ πιυοίι Ιιε δίΐίίΐ: Βΐιά Ιΐιγ 8οη Ρο1νηίο€8 ΓϋδΙιείί Γγοιπ ι1τ^ Γοηΐίδ, 
3Π(3 βρρΓονεά Ιιίδ \νοΓ(1δ. ννΐιειεηροη βΙΙ Ιΐικ Αρυϊν^δ, βιηΙ ιΙίρ ρεορίε 
οΓ 03(]ϊηιΐ8, δΗουΐ{ϊ(1 αρρίβυ^ε, ίΐδθοη8Ϊ(3€Γίη|ί• ιΙη- ριχ/ροδ»! ^ι1^ι. ΑΓίεΓ 
Ιΐιίδ, Ιΐιεη, 11ί6 §6η6Γ3ΐδ ηπίκΐε α ίτοοο, αηά ΐη ιΗρ 8ρ3€€-1)€ΐν\'ί:"έ'η-ΙΐΊε- 
Ιννο-ΰΓπιΐεδ ίοοίζ 8η οίΐΐΐΊ Ιο ρ.Βΐάβ ΐ3γ ΐΐ. Αηά ηο\\' ιΙίθ Ην ο γοαη^- 
1ΐ€Γθ€ΐδ;, δοηδ οΓ ΐΐιβ ᧕€(] (Έ(ϋρυδ, εηοαδβά ΐΙιεΪΓ ΒοίΙΐΐδ ΐπ ί^οπιμίείείγ- 
ΙϊΓϋζεη ηπΏΟϋΓ. Υθβ ΙΙιοϊγ ίΊΊεηΓίδ €(|υίρρ6(1 ΐΗεηη — ιΐκί ο1ιΐεΓ-ηι<;η οΓ 
ίΐΐε ΤΙιεΙ^ίΐηδ ϊικίεεοί ΐΐιε οΐι^ιηρΐοη οί Ιΐιίδ Ιαηό, αη€] ΐΐιε ρτΐηοεδ οΓ 
Ιΐιβ ΑΓ^ίνβδ, Ιΐιβ οΐ1ΐ€Γ. 8ο ΐΐιεν δΙοο(1 Γβδρίεικίβηί, ιιογ οΐΊ3ΐ)^ί<?(Ι ΐΐιεγ 
οοΙοΓ, Γ3§ΐη^ Ιο Ιαηοε-ίοΓίΙι αΙ εαοΐι οίΗεΓ ΐΙιεΪΓ δρεϋΓδ. \νΐιίΙδΐ: οΓ ιΐιεΐτ 
ίτίεηάδ δΟΓηε οη ΙίοίΙι δίοΐεδ, £ΐδ Ιΐιεγ ίΠΕΓοΙιεά-όγ, εηοοιίΓΒ!;];!!!^• Ιΐιεηίΐ 
λνΐΐη \νθΓ(3δ δροΐίε ΐΐιπδ : " ΡοΙτ/ηίοβδ, ίί ϊβ/ογ ίΐιββ ίο €Γ€€ί έΐιβ εΐαΐηβ ο/ 
3ηρΐί€Γ, ίΐιε-εηιΐΐαη-ο/'νίαίοτι/, αηά οοη/βν α ^Ιοηοη8 ϋΐΐβ ιιροη Ατξ08." 
ΒϋΙ υηΐο Εΐεοοίεδ οπ-ΐΙιε-οΐΙιεΓ-ΙιαηίΙ : " Νοιν ι/οη ανβ ββζ/ιθη(τ-β:)7^ (Ιιβ 
Ηπξάοηι, ηοιρ ρνονίπξ ποΗ^-νίοίονίοηΒ, ί/οίι όενηνε έΙΐ6 8ν€ρίι ί- " 1251. Α1(1η8 1ΐ38 ελεξ', ό σ-ος ^έ, 1)αί ίη 
ιηοδί Μ88. Ιΐιβ 3Γΐίο1β ίδ &ΐ38βηί. 

1262. ύύρου-σ-ε 8661118 ΙΟ Ι)β Ιΐΐθ Γ63(3ίη^ 

ίη ονει•^ Μ8., νοί ΑΙ(ΐ!ΐ8 ρΓΪηΙοϋ οξου^ε 
νι^ίΐΐιοηΐ ίΐιρ 3η'§»τιβηΙ:. 

1235. ΟγοΙ)ι!8 311(1 Α1(3υδ1ϊ3ν6 ετη τοΤ- 
<Γί ο'ν-•^βν6Γ3ΐ Μ88. εΤΓί τοΓσ-^'. Λ''3ΐθ1ί6- 

η3€Γ 00ΓΓ€€11)' εάϊΐβιΐ Ιττί τοισ^ε ^\ 1256. 8οηιβ Γ63(1 ννίίΐΐ ΑΙ(1π8, στξατ-α- 
λάτας, 0ΐ!ιβΓ8 νν'ϊΐΐί ΟίοΠΠ!^, στξα,τηλάταίς. 

1263. ΑΙίΙιι» 311(1 Οκίίιι» Ι)0ΐ1?, άλλοι. 

1264. ΒηΐΜίΚ ίΐ3νβ ίΐΌΓη δοιτίθ Μ8.^ 

λόγοις εθάξσυνόν τε καζηύ^ων τάδ'ε. ΓοΓ εζ' 
ηύ^ύύν δ<*νβΓ3ΐ €0ρίβ8 1ΐ3νβ 'ΤΤξΟσηύ^ύΰν. 

1268. Αΐ(1ιΐδ ίη νείδβ 600 §3ν6 σκήττ- 
τ^ων^ Είΐ<} ΙΐβΓβ σκκτττρον. ΦοίΝίΣΣΑΐ. 1269. 85 Ιν-Ιν -- « οίο— «->-« — Τά(5* Ύΐγόξΐυον, τταρακαλουντίς Ιις (λοίχνιν• 

Μοίνηις ίε /Αηλ' ϊαφαζον. Ιμ-ττύ^ους τ α,ϋμ,οίς 12/0 

ρνΐ^ιΐζ Τ Ινωμ,ων, νγρότντ ίνα,νηοίν, 

ακραν τε λα/^ΛΤτάί , η σϋοΓν ορούς ερζβ» 

»»κί}ί ΤΕ σΎίμα, κα* το των Υίσσωμ,ζνων. 

Άλλ* Ε» Τίν' άλκην, ί? σοφούς εχείζ λογούς, 

V) φίλτρ' Ιττω^ων, στεΐχ^ , Ιξνιτυσον τέκνα, ΐΖίΟ 

^αν^ς ά|χίλλης, ως ο κ\νον\ιος [χεγοίς, 

χ-οίττοί^λχ όεινχ, όά,κξυά, σοι γενησετοα 

^ισσοΐν στερείσγι τησ Ίν νιι/,Βρα. τεκνοιν. 

ΙΟ. ^Ω τεκνον ε'Ιέλθ' Αΐ'Τΐ^οί'ίΐ οόμων ιταρος' 

Όυγ,εν χορε\α,^ς, ουϊε 'ττοίρ^εηυμχσί, 1280 |- -|« -||- -|»- -ϋ»^ -|« ^ | 

νϊ/ν σοί 'ΤΓρορζω^εΓ ^αί/χοΐίίϋν κατάστασις' |_ _|« _||™ _[*> _||υι -|« « | 

αλλ' ανίρ' άζίσ-τω κα* κασι^νίτα; σεθε;», |~ ~Γ "||" "Ι^' ""ΙΓ -|'' " Ι 

εϊς^άνοίτον εκνενοντε, ν.ω\υσα,\ σε οε7, |_ « «|« -.||- -|« -||- -|ν -. 

ζνν (Λ-ητξΙ τ») σγ, (Λ-η ΊΓξος άτλλ>)λοιν ^ανεΤν. 

ΑΝ. Τί/, ώ τεκονσα, (Λ>)Τεξ, ϊκ'κΧνι^ιν νεα,ν 1285 

φ^Κοϊς άϋτεΐς τωνόε όω^ά,τΐύν τηχξοςΐ ι- -Ι" -II- -1- -Γ -ι- - 

ι--ι-ϋ--ι-ιμ-ι- 

Ι--Ι-ΙΙ-Ι-ΙΙ--1-- 

Ι--Ι-ΙΙ--Ι-ΙΙ-Ι- 

Ι--Ι-ΙΙ--1-ΙΙ--Ι- 

Ι--Ι-ΙΙ--Ι--ΙΙ-1- 

Ι-Ι-ΙΙ— Ι- + -Ι-- 

Ι-Ι-ΙΙ--!"-!!"!-- 

Ι — Ιν^-ΙΙ — «« -|ν-|ν/ ^/ ^^ - 


ΤΉΕ ΟΚηΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Τάϊ'ε ηγοξεΰον., τταξο-ϋαλούντες εις /ι*άχ»ν. άε^χάντεις εβ-φάζον μή'Χα^ τε ενοό/χων εμττυρονς άκ• 
(ί/,ας τε ρήξεις, ενάντιαν νγροττίτα, τε άκραν λά/οιττα^α, ^ εχεί ό^οι/ί 5Ί5θίν, τε σϊ)(χα. νίκης^καί τ• 
ταν Άσσωμ,ενων. Άλλα ε( έχε<ς τίνα άλκ>ίν, η σα^αυς λόγους^ »ι <|>ιλτ^α εττω^κν^ «ττειχε, ε^η- 
τύτον τέκνα 5Έίν)ΐ? ά/Λίλλης^ ως (χεγας ό χ,ιν^ύνος^ και ϊείνα γενήιτεται εττάβλα, ^άκρυΛ σοι εν 
ΤΗΪε «(«.Ε^α στεξείστί ^Ισ-σοιν τεκνο<ν. ΙΟΚ. Χ2. τεκνον Αντί^/ον», έξελθε ττάρος ^ό(Λων' χατάσ-τασ-ις 
^α'ιμονύύν σοι ου ττροχ^ώξει ννν εν χ^οξείαις, ούϊε "ττα^θενεύ/αα^-ί* άλλα ίε» «τε, ^£;ν τ»; σ*ι μνΎξΐ^ 
χωλύσαι αξίστω άν^^ε, εκνευόντε εις θάνατον, κα» καίΤί^Λίίίτα; σεΟεν, /εχ.» θάνειν ττξος αλλιίλοιν. 
ΑΝΤ. τ/να νεαν εκττλήξίν, « μήτερ τεκούσα^ τΐάρος τα;ν5ϊ ^ώματούν αύτεις <ρίλοις; 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΤΗΪ8 ΐΗθγ δίΐΐιί, εχΙιοΓίΐη^ ΙΙιθγπ Ιο Ι^ΕΐίΐΙε. Αηά ΐΗβ 86€Γ8 δϋΟΓίΓιοεά 
Ιΐιε δΐιοερ, απίΐ δοηιΐίηίζεά ΐΐιβ ΐ3υΓηΐησ Παπιεδ ζηά ίΗε ΐ3υΓδ1ίη^>-οΓ- 
ΐΗβ-ι^8ΐΙ — ΐΗβ (ΐϋεηοΗΐη^ΐΏοΐδΙυΓθ, αηά Ιΐιε είεναΐεοί Βίβζε, λνΙιΊοΙι εχ- 
ΙιίόίΙδ ΐΐιε ΓεβΙϋρεδ οΓ Ιννο-ϊηιροΓίδ, Ιΐιε οοηίι^υΓίΐΙϊοη οΓνίοΙΟΓ}^, 3η(1 
ΐΗε-δγηιΙίοΙ οί Ιΐιε ναη(|υΐδΐΊεά — 

ΒυΙ ϊΓ ΐΐιοϋ ΙΐΕδΙ ηηγ ροννεΓ, ογ ρεΓδίι&δίνε δΓ^υΐΏεηίδ, ογ Γΐιε δοοίΐι- 
ίη^-οΙίοίΓπΐδ οΓ ίηοιιηΐΒΐΐοη, ^ο, τεδίΓΕίίη Ιΐιγ οΙιϋάΓεη Γγοππ ΐΐιε εΙΐτεΓυΙ 
οοηΐεδί, δίποε ν^δΐ ΐΐιε (3αηο;ί'Γ, ππά ίΙτεΕίθΓυΙ \νΐ11 1)ε Ιΐιε δεςυεί — ΙεΒΓδ 
ίοΓ Ιΐιεε, Ιΐιΐί^ <ίϋγ (ΙερΓίνεοΙ οΓ ΗοΐΙι ΐΐιγ δοηδ ! [Εχίέ Μ€886ηί^;€^.'] 

^ο^ΑδΤΑ. ΙΡιαηίΐαΙι/.Ι Ο εΐιϋοΐ, Αηΐίι^οπε, εοΐΏε-ίοΓίΙι ΗεΓε-ΐη-ΓΓοηΙ; 
οΓ Ιΐιε ρβίαοε : ΐΐιρ δίαίε οί Ιΐιγ ΓοιΊυπε ρΐ'οπιρίδ ηοΐ ηονν Ιο ΐΐιε (Ιθηοε, 
ηοΓ Ιο νΪΓί^ΐη-αιίΊηδειηί'ηΙδ : Ιουΐ ιΐιγ €ΐυΙ)Γ ΐΐ ίδ, ^η-^οη^ϋη^ι^οη-\ν^ι11 
ί\ιγ ΓϊΐοΐΙΐί^Γ, Ιο ρΓενεηΐ 1\νο ιτιοδί-εχοείΐίηΐ ηιεπ, ΐηΐεηΐ ιιροη (3ε&ΐ1ι, 
&π(1 1>οΐΙι-()Γ-ιΙΐίΊη-ΐΙιγ-Ηι•οΐΐΊεΓ8, Γγοιώ ΓϊΐΙΙϊη^ 1>γ ε3θΙι-οΐΙιεΓ'δ-ΐΊ»η(1δ ί 

Αντιοονε. [^Εηίαΐπξ βοιη οηϋΐιβ ΡαΙασβ.'] \\Ίί31 ηενν Ιιογγογ, Ο ιηο- 
ΐΐιετ ΐΙιαΙ-ίίϋνβδί-πκ'-ΒίηΙι, απ ΐΐιοα ΐη-ίΓοιιΙ-οί ΐΐιε^ε ηΐδηδϊοπϊ! νοοί- 
ΓεΓίΐΐΐη;; Ιο ι1ΐ}' ΓιίεηίίδΡ 

1270. Ε<1ίϋθΓδ 311(1 Μ88. λΓβ ηοί 3- ρηοπΒ. Μηδετινινρ ΐΓ3Π«1ίίίο(1 ιΙιθ Ι3)5ί 

§Γθθ(1 οη ϊε 3ΐΐί1 τ' ΐη ΐΐιϊδ ϋπθ, πΐ3ΐιγ ί\\ο\\ον(\<,)ηοΙ>αίιά!€ΐηΐιοη €ηαΙ(^8€έηΐ€ΐη : 

};ΐνΐηρ[τε Γογ ίί, ηικΙ 5"' Γοι• τ'. Β«!θΙ;, ίξηί-€οηΙι•άΐηιιη Ιηιτηότεηι. 

Λ'>7\.. ΤΙΐβ δθ1>θ1Ϊ38ΐ Ιβαοί εναντ;α>ν, 1ϊ73.•,ικ»ι?'>;αα,/Λε5?^Μ ο/ΉΌίοπ/, νιζ. 

ννϊΐΐΐ λ\•|ιίθ1ΐ 8βνθΓϋ1 Μδδ, .1(•00Γ(Ϊ. ΊΊΐθ ΐι^\(.'Λν\'\\\άύΛ\\\<?'.Ύΐτχνητσ(α(χί\αύν^ΐΗηί 

ηΐ6;ιηίηβ[ «ΐϋ \ν6ΐΙ οΓρ>;^ε(^, λ» οΓ Ιγξότγ,τ η/ίΐιβ να7ΐ(ΐιιϊ$Ιΐ€ά^ 3 ΗηΙΙ δίτιοΚγ 1)]3Ζ6. 
ίν.χντ/αν (ογ Ιναντίίυν) ίδ ί3Γ ΓΐΌΠ) (Ιϊΐ3ηι1)ί- ' 1281•. ΑΙάπδ,άλλήλοίί. Μδδ. αλλτ.λα•.. 66 1287. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΟ. Ω ^νγχτερ, εξξει σων κασ-ιγννιτων /3ίος. 1287 

ΑΝ. Πίί;? εΓττας ; ΙΟ. Αιχ^μ-ην Ιις μίαν κοί^εστατον. 

ΑΝ. 0< Ιγω, τΐ λέγεις, μ,^ίτερ', ΙΟ. ΟυψΙλ',οίλλ 'εττον. 

ΑΝ. ΠοΓ, ττα^θεί'Λ'ί'α^ εκλί'ττονσ ; ΙΟ. Ανα στρατοί/. 

ΑΝ. Αίίοιί|!ΛΕθ Όχλοι/. ΙΟ. ΟΐΉ εν όασχ^ννή τά σα. 

ΑΝ. Δξάσω όε ότη τί ; ΙΟ. Σι;77°''^'' λ^σεκ ε'ξίν. 

ΑΝ. Τί οξωσα, ΐΜ,ίτε^ ; ΙΟ. Π^οστητί'οί'σ εμού μετά, . 

ΑΝ. Η^οΐ' σι; 9Γ^ο? (Λετα,ιχ^μι ' ου μελλγίτεον. 

ΪΟ.Έττειγ , ενειγε, Βύγοίτεξ, ως νν μεν φ^άσω 1295 

9Τ0ίΐαας νρο λόγγγίζ, ονμος εν φάει βίος' 

^ΰίνοΰσι ο άντοΐς ζνν^ΰΐ,νουσα αε'ι,σομα,ι. 

ΧΟ. Αί α,ι οίί ά*, [Στρο^ί.] 

Τξομεραν φρ^κοί, τρομεροίν (ρξίν εχι^' 

οκχ, σάρκα, ο εμαν 1300 

έλεος, έλεος εμολε 

μα,τίξος ίείλαίας, 

ό'^όυμα, τεκεα, ττότεξος α,ξΰί 

Ίτοτερον άιμαζει, - ο <υ]^ _ ν - - - - « - - - ν - Κ/ - 

--Ι-ΙΙ-Ι-ΙΙ- ν^-υ_ ^^_^_|ο^/ - - ο _ μ^ _ Ι-Ρ- _ _Ι^ ^^ ^ _Ιο _|ι^ ^ι^Κ^_. _ —\\^ _ _ ν ι^^ _ Ι1-. _ Κ^ « ^/ _ κ^ _ Κι α ν ν/ — ν^ ν.1 — - β' 

7 ^/ - - ν/ - ν^ 1^ Ι..Ι ..ι .. — Γ 

/ ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΙΙ, ΑΝΒ ΕΝΟΙ.Τ8Η ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

ΙΟΚ. Ώ, ^ύγαηρ, βίος σων χασ-ιγνίπων εξρει. ΑΝΤ. Πως είττας; ΙΟΚ. Καθίο-τατον εις μίαν 
αίχ^μην. ΑΝΤ. Ο; εγω, μ-ήτερ, τι λέγεις] ΙΟΚ. Οι; ψίλα, άλλα εττοι». ΑΝΤ. Ποί, εκλίΤΓούίτα 
ΤΤΛρθενοίνας ; ΙΟΚ. Άνα σ-τ^άτον. ΑΝΤ. Α {^Όυ^αεθα όρζλον. ΙΟΚ. Τα ίτα 0!;κ εν α{σ-χύν>;. ΑΝΤ. 
Δε 5"») τί 5'ράίΓίΰ ; ΙΟΚ. Αύσ-εις εξίν α-ύγγονων, ΑΝΤ. Αρύτα τι, μήτεξ ^ ΙΟΚ. Τίξοιττητνοΰτα 
/Μ.ετα ε^οι;. ΑΝΤ.'Ή^/ον σι» ττ^ος μεταίχ^μια' ου μελλντεον. ΙΟΚ. Εττείγε, ^ύγατερ, εττε'ιγε^ 
ως, ην μεν <^^ά.τω τίαί^ας ττξο λόγχης, ό εμος βίος εν <^Λει' δ'ε αΰτοις ^ανούσ-ι κείσ-ομαι ζυνθα• 
νούσ-α. ΧΟ. Α; αί αι αι, ίγω φξένα τρόμεξΆν, Τξόμζξ&ν φξ/κα* 5'ε ίι'α εμαν σάξκα. εμολε έ- 
λεος^ έλεος δειλαίας μάτεξος^ ^ί^υμα τεκεα, ττότερος άξα άιμά^ει ττότεξον, 

ΤΚΑΝδίΑΤίΟΝ. 

^ο^ΑδΤΑ. ΟΗ! θαυσΙιΐβΓ, Ιΐΐ6 ΙΐΓβ οίΐΐιγ 1)Γ0ΐ1ιεΓδ Ϊ8^οπ6. Αντιοονε. 
Ηο\ν δδϊθεδί ΐΐιοιι ? ΙοοΑδΤΑ. ΤΗβγ ίΐΕΐνρ-ΐδΙίθη-ΙΙΐίί-βεΙίί ΐη δϊη^Ιε 
€0ΐηΐ33ΐ;. Αντιοονε. λ^οεδ ιηε, ιηοΙΙιεΓ, \νΐια1: ννιΐΐ Ιΐιου ίηηραΓίΡ 3ο- 
ΟΑδΤΑ. ΝοΛΐησ ρΐ€35αη1;, 1)ϋΙ ίο11ο\ν. [Ιβ ξοΐπξ αχναι/ ίη /ιαβίβ.'] Αν- 
τιοονε. Το-^νι12ιι-ρ13^6, θεδΟΓίίη^ ιηγ νίΓ^ΐη-αρΒΓίηηεηΐδ .? ^ο^Α5ΤΑ. 
Το Ιΐιβ ίΐΓίηγ. Αντιοονε» λΥε Γ€ε1-ειΙ)2ΐδΙιε(1 ΐ36ίοΓε ίΐιε €Γ0\νεΙ ! Ιο- 
ΟΑδΤΑ. ΤΗγ οοηοΐίΐϊοη εχοίΐεδ ηοΐ: ίο ΐ3ίΐδΗίϋ1ηεδδ. Αντιοονε. ΤΙιεπ 
ΐΓυΙγ \νΙιειΙ ιηυδί Ι θο ? ^ο^ΑδΤΑ. ΤΗου ιτιυδί πρρειίδε ΐΐιε νντ&ΐΐΊ οΓ 
Ιΐιγ 1)ΓοΐΙιεΓδ ! Αντιοονε. Βγ οίοΐη^ \ν'ηαΐ, ιτιοΙΙιεΓ ? ^ο^ΑδΤΑ. Βγ-ΓαΙΙ- 
ΐη^-άοννπ-ΒεΓοΓε-ΐΙιεΓη \νίΐ1ι ηιε ! Αντιοονε. Ι,ε^ά Ιΐιου οηνναΓά Ιο ΐΗε 
8ρΒοε-ΐ3εΙννεεη-ΐΙιε-Ιν4^ο-ίΐΓΓΏΪεδ : ΙΙιεΓε ΐδ ηο Ιΐιτιε ίοΓ θεΐαγ. ^ο^Α8ΤΑ. 
Η^δΙε, ΐΌ^' (Ιαυ^^ΙιΙεΓ, ΙιζίδΙε, δΐηεε, ΐί ίηίΐεεοί Ι ΓειιοΙι γπ)^ δυπδ ΒεΓοπε Ιΐιε 
οοηίΐϊοΐ, ηιγ εχίδίεηοε ννΐΐΐ 1)ε ΐη ΐΗε Ιϊ^ΙιΙ: Ι3ΐι1 \νΐΐΐΊ ΐΙιείΏ ά^Άά δΗδΙΙ 
Ι ηιγδείί αίδο Ιίε (Ιε^ίΐ. [Εχειιηί ^ο^ά8^α αηά Αηίίξοηβ /ον ίΐιε αππΊ/."] 

Οποκυδ. ΑΙδδ! αΐιΐδ ! 3ΐ3δ ! αίαδ ί Ι Γεεί γώ}^ Ι^οδοιη ίΙυΙίεΓΪη^ — ίΐϋΐ;- 
Ιεπη^ ννίΐΐι οΙτεΒί! : — γεα ονεπ πιγ ίΐεδίι Ιΐίΐδ εοηηε δγπιραΐΗγ — δ3^ΐΏρα- 
ρδΐΐι^' ίοΓ Ιΐιε υη1ΐ£ΐρρ3^ πιοΐΙιεΓ, οη Βοοουηΐ οι Ιιερ 1\νο οΗϊΙίΪΓεη — 
ννΙιΐοΐΊενΡΓ-οί-ΐΙιεϊϊΐ Ιίιεη δ1ΐ3ΐΙ ΓοΓίΙηνίΐΙι (]^διΕ^η-^ν^ι1^-I^1οοθ ΐΗε οΐΐιεπ. 1296. ΑΓίοΓ Ιΐιίδ ν6ΐ•δβΓο11ο\νθ(3,νίτΓν 
Π)3ρΐ1^ Γ6ρβ3ί6(1 ίΓοηι V. 990, ίιν ϊ' ία-τε- 
ρ^σ-ης, Ιΐ'χίμεσ-^α, κατθαν^. 

1298. Αΐίΐπδ '^Άν& αι ίοπΓ ίίηηεδ — 03η- 

ΙθΠΙβ,ίΙΐΙΊΟΘ — 311(1 δΟΙΏβΓβννοΐΙΐβΓδ οϊΛ•^ 

Ιννΐοε : νερ. 1313 δθειπδ, Ιιονί'ενεΓ, Ιο άε- ηΐ3η(1 ΐΙΐΘ Γθ3(1ί!ΐ<: ΡοΓδοη 1ΐ3δ ηθορίθίϊ. 

1299. ΜοδΙ Μ.*58. ΙΐΗνε <ί>ί;'κα. Λΐίΐϋδ 
θ^ΐΐείΐ <^ξίααν. ν3ΐο1ςεη3βι• ηηοΐεβ -^ρίκη 
τξ'εμουσ-αν, Τΐό^ίΐεδ, 1033. 

1302. Α1(1η8 ίη Ιΐιΐδ Ιίηβ \\ά& ματξΐς, 
3ηά ίη Ιΐιε ηεχΐ τέκνα. Φ0ΙΝ1ΣΣΑ1. 1305. δ7 

\ω Ζεν, Ιω Γα,) Γ ΙΓ " " * 

* "^ ^/ ι ν^ >.> ν^ — Κ' — ν 

ο[Λογενν) όεξΰίν, Ι || *^ 

οΐΛογενν •\'υγα.ν, γ■^ >^ ^ -|| λ 

Ιι,' ^σ'τν'^Ιων,^ι.' άψΛΤων', |ν. .|ν^ -||ν. -|>^ _ ^' 

Τάλ:α:>' Ιγω, τάλαινοί, 1310 |- - 1^ -||" -|^ / 

ΊτότίξΟν ΟίξΧ νίκνν |« ο ν|ν-. «- ^Ιΐ»^ ξ 

οΧομ,ίνον Ια^ίίσω ', ^^^^\^^^^^^ & 

Φεί? ία, ψίν ^ΰί, [ΆντκτΤξοψη.^ Γ "Ι' ~ "^ 

5ι5ι;/:Λ0ί $ί5^ες, (^ονιαι ψι;;)ζαί, |νν.-|--|ν.ν>-|-- β' 

^ορ] -τταλλόιχενοα, 1315 Ι^- ^ "Ι^ ^ - 7 ττεσεα 'ίτεσ'ία. ίαϊ _ ν/ - - «-> ν^ Ύοίλανες, ότι «ττοτε (λονομάχον |ν^ »^ ν^|ν^ « ν^||^ ν^ «-|>^ »^ ζ^ 

ίΤΓί (ΡζεΥ ί)λι;θετ>7». |*- ^ ^ -11^ ^ - / 

Βοα /?α^^ίέρα; 1320|---||-- θ' 

σηνακταν Ιοίκχ^αν |^ — Ι]"^ — » 

μΒλθ(λενχν νεκξοΐς Ιν^»--^-!!^- ,ι'^ 

όά,κξυσι ^ρ•ηνηα•ω. Κ "^"11 — ^ 

Σρζ^είοι/ τιί%α, ττελας <ρονο?* |^ _|« _||« _|^^« ^^• 

κρίνει φά,ος το (Λελλον. 1325 |^ -|^ "ΙΙ*^ -|^ / 

" « ν < ι. ι || >/ 

Α<7Γοτ[Λος, αττοτι^ος ο |^/ « ^|^ «^ ν^^ν^ ξ 

φόνος, ενεαεν Έ.ρ\νννων. |« ν^ ν^|ν^ « -^|[ — ο 

ΤΗΕ ΟΠΟΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟΙ,ΙίϊΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

(«ϋ ^ο< ττόνιαν^ ίού Ί,ζυγίο» Γα,) ομογενή δ'ε^αν, ίίιΜ.ο^'εν» ■^ϋ'χα.ν^ 5ΐ'α άβ-ττίϊα-'ν, ϊ/α αί/Λα-τκν] Τα•» 
λαι'να ετ^ί», ταλαίνα, άρα ττότεξον νίχυν ολόμενον ία•χήσ•ω ; Φευ ϊα, <^)ει; ία, ^ί^υμοι θήρες, φό- 
ν<αί 4ι^χΛ'>''Γαλλί3|«εναι δΌ'^ι, αιίτικα άΐ|θ(.ά^ετον ττεβ-εα, ττέ^εα δ'άία, Τάλανες, ό'τί ττότε ηλϋδί- 
τιν έτΓΐ <}>ρ£να μ,ονό(χα•χον. Είξ^Λξω βόα ^άχ,ξυτί θ'ξϊΐν^ίΤΛ; σ-τενάκταν ιάκχ^αν [χελόμεναν νεχρας. 
Τύρ^α σχεϊον, φόνος ττίλας* το φάος κ^ινΗΐ (χελλον, ΆττίΤ^ος, άτΓοτμος ό <})ο'νος, ένεκεν Ε^ιννι/αν•- 

ΤηΑΝ51.ΑΤΙ0χΜ. 

(\νοε8 Γηβ ΓυΓ ηιγ ί;υίΓ(ίΓΪηο^(5, 0^ι)ρ^ί6^, Ο Εατί!),) Πιβ 1ίγοΙΙι6γ'8 ηεοΐί, 
Ιΐΐ6 1)γοι1ι6γ'8 ΙίΓε, ΐη αητίδ, ΐη δΐΰΐι^ΐιίει- ? Μΐδοπ^ϋΐε Ι, Ο ητίδεΓΛί^Ιθ, 
ηονν ονοΓ ννΐιίοΐι οοΓΐβ ΓΐεΓυποΙ ίΗαΙΙ Ι Γ»ίδ6-ΐΙΐ6-0Γγ-οί ΙαΓπεηΐΒΐϊοη ? 

ΟΙι ! Εαιίΐι, 01ι ! Είπΐΐι, Ιΐιο ΐ\νο ΒεαδΙδ-οΓ-ρΓεγ, 1)Ιοοο3-1:ΙιΪΓδΐγ δουΐ8, 
ΐ3Γ£ΐηι1ϊδ1ιϊηο• \νίι1ι ΐΐιυ δρΐ'απ, δοοπ \νΐ11-οΐ)€-οί-ΐ1ΐ€Ίννο-(]Γ6ηϋ1ι-ίη-1)1οο(1 
Ιΐΐθ ίαΐΐεπ, Ιιίδ Γαΐΐεη »<1ν€Γδ3Γγ ! 

ν\^Γ€ΐαΙΐ6δ, ΐΐιαΐ ενοΓ Ιΐιεγ οπιτιβ ΙοίΙιβ ΐΐιοιι^^ΐιΐ οΓ-δϊηρ^Ιε-οοΓηΒαΐ! Ιη 
Ά ΓϋΓείιι;η δΐΐίΐΐπ \νΐΐ]Ί ΙεΒΓδδΙιαΙΙ Ι ροιίΓ-ΓοπΙΐ ΐΐιε πΊουπιΓυΙ εΙεδτγδοοίΗ- 
ίΐ)§• Ιο Ιΐιβ όεα^. ΓαΙε Ϊ8-αΙ-Ιιαηά — ιΐεαίΐι ΐδ πεαπ — Ιΐιϊδ (ίαγ \νί11 (ίεοίίΐε 
Ιΐιε ενεηΐ ! Ιηενίΐΰΐίΐε, ίηενϊΐϋΐ^ΐε ΐΐιε ίπυτόεΓ, Ιιεεβυδε οί' Ιΐιε ΡυΓΪεδ ! 1307. ΑΙοΙπδΙίθΓβ, 311(1 αΐδοίη ΐΐιβ ηβχΐ 
νβΓϋβ, ριίηΐείΐ όμογενα., 1)ΐιΐ ΡοΓίοη βη^^», 
Ιΐιΐδ ϋοι•ίοϊ$ηι \ν3δ ηοΐ ΐη η^ο, ηιιΐβδδ ί'οΐ- 
Ιον^θοί 1)ν (1 Λνοϋΐ ρικίίηίί ίη 3 νο\νεΙ,&8 Ιττηλθετίΐν — 311(1 οΙΙίβΓδ, τ)λυ9ετν.ν, ΑΚΙηβ 
1ΐΗ8 εννλυβετην. 

15'21. Μΐ19;ζΓ»ν6 ίοΓ Ιαχίν^ ίΐΐβ ΙΙΛΠ31 

Γ6ίΐ(1ίιιΐί, ι•(ίθοηιιηθη(1β(1 ίΆκρ^άν. Ιη 96- ει/κλία ^ονναι^ Ιϊηβ 1266. Ό(Α.ογε^^^^ Ηραν, ΥβΓ»! Μδ8. ίαχάν 18 ΙΐρίοΓβ 5-τενακτάν. 

/ταίενηοΐ η^^I^—ιIί^ /κοΑ- ο/οηβ'8 οινη ΰνο- . Ι3!^ϋ. Λ1(1ιΐ9, μ&ΧλομίνΛν. ΛΙ88. νεκ^Ιν. 

έΗίΐ': οτ^ ο/οη€^6 οιοη 8Ί8ΐεΐ'. \ 13':1ί. Μ&ϋ. Λοά ΑΙά^ι», <ρό\/ου. Ιο !ΐιο 

1316. Τ1ΐ6 Γοηιηιοη Γβ&(]ίη2; ^!^ ^άϊΛ, ιΐθχΐ νβι•86 Λΐάιΐδ Ιΐ38 κ^,ν-ί, ιΗβ ρΐ'686η( 

νΙιίΰ1ι1ΙιβηιοΐΓ6α1ηιθ8ΐ Γ6ί]ηίΓ€δ,ί1ιοϋ^Ιι ί'οΐ" Ιΐιρ ίΊιΐιιιβ. 

η83§6 ίδ ίη ΠινοΓ οίίΐιο θΙϊ>ίΐοη. ]3•27. Μηιιυ Μ8δ, ςίνβ ενεκ', 1)ΐιΙ ενε- 

1319 8ϋηΐθΜ8δ. Ιιανο ί;λθ6Τ);>, οΙΙΐθΓδ κεν ίδ Ιί^α^τ,'ίξίν^ύχν 1)€Ϊιι§ α ΙιΐδνΙΙ,ιΙίΙρ. 88 1328. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Άλλα. 7"*^ ΚξΒοντα, λΐνσσω τόν^ε ^ενρο συννεψΐ} \ίί,ί8\\α,έ- 

•ίΓξος όο^αυς στεΐχ,οντοί, ττανσω 7ονς ποίξεστωτας γόους. \ί8,ί8\\ί8,ί• 1335 ΚΡ. Ο»/Λ0ί, τί ϋξά,σ-ω; Τΐότεξ εμ,α,υτον, υ> νόλι» 1330 

στενω οακρυσοίς• "ήν ττερί^ ^%^' νέφος 
Τοσούτον, ώστε ΰ* Αχ^εροντος ιεναι ; 
Έ,/Λος τε γ(χ•ξ ιτοΛς γτ^ς Όλωλ ν'ττερ^ανων, 
ΤοννοΐΛΟί λα<θα;ι« γεννοίΐον, α,νιαρον ο ε/ΑΟ». 
* Ον ΰίξτι κξτιι/,νων εκ ορχκοντείων ελών 
οίντοσφοίγί) ούστιονος εγ,ομ,ϊσ εν χεξοΐν' 
ροα σε όω^α, Ίΐα,ν εγω α -ηκω [χετεο 
γεξύΐν α,οελψ'ην γρα,ΐαν ίοκάστην, οττως 
λονσν) ΤΓξοθίϊτα» τ οϋκε'τ. οντά -τταΓό ε^ΐΛο». 
ΤοΓί 7^? Βοινονίπ χ^ρτ) τον όν τε^ννικοτα. 
τί(/,α,ς οιοοντοί, χθόνιον εν σε^ειν ^εον. 
ΧΟ. Βέζγικ οίόελφ•η ση οόμων ε^ω, Κξεον, 
χόξν) τε [λΥίτρος Αντιγοντ) αοινω ττοαί. 1340 - - « - - « ω _ ν^ _ - - ^^ -ί\^ _, ^ _ ν^ - - Ι V -II»-» -Ιν/ ^ 
ν/ ν^ 

«-Ί^ ~1ί^ -1^ - — ν^^Ο— » — Ιι^ν^ — ν - ν/ Ι^ ^^ <^ >-' *^ ν 


— « _ « _ ^ -\κ^ _ \^ - - ^ ν^ ν -\\^ Ι-ΙΙ--Ι- -^ - — ^ - — ^ — ι.; — ^ — Μ^ *^ — — Ι ν Μ ΤΗΕ ΟΚΠΕΠ, ΑΝΒ ΕΝΟίΙίΉ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Άλλα, γαρ λεύα•~ύύ τόν^ε Κξεόντα σ•ύννε<ρη στειχ^όντα ^εύξο ττρος ^ό(χους^7Τα.ύύ•ω τους ιταξεστώ- 
τα,ς γόους. ΚΡ. Οί^αοί, η ^ράσω ; Πότεξο, ^ακξύίΤΆς στενοί ε/ϋίαύτον, η ττόλιν, ττέξΐζ «ν τοσ-οντον 
νΒ<ρος έχει, ώστε ΐεναι ^ία. Αχεξίντος; Γαξ τε εμος τταις ολώλε υττίρθανοΰν γγ^ς, λάζων το όνομα 
γεννα,ίον, δΈ ανιάρον εμοι. Όν αυτόσ•<^α.γ•η, ^υα-ττ,νος άξτι ε^όμισ-α εν χίξοιν, εκ ^ξακοντείων αρή/χ- 
νοον ελα^ν' δ'ε τταν ^ώμα βόα,' εγω ηκω ϊε γίξων (χετα γξαίαν αϊελψ)5ν Ιοκάσ-την, οττους λούση τε τΤξο• 
Βήται 'εμον τταί^Λ ουκετί όντα, Γαξ τον ου τεθνήα-οτα χξη ευ σεζειν χβόνιον θέον, ίίΪΌ'ντα τίμας 
τοις ^ανούσί. ΧΟ, Σ« α^ΐλ<ρη βεζήκε ε^ω ^όμούν^ Κρεον, τε κόξπ Αντίγονα χ,οΐνΐύ τίό^ι μήτξος» 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙΟΝ, 

ΒηΙ, (ΓοΓ Ι 866 Οτέοη \νϊΐΙι-€ΐουεΐ6(3-1)Γονν 3(Ιν3ηοίη^ ΗΐΙΙιεΓννβΓ^ ίο 
ΐΗε ρ3ΐαο6), Ι ννϋΐ Γ6ηηϋ 1:1ΐ6δ6 ιη^^ ρΓ6δ6η1: δΟΓΓοννβ. 

€ηΈθ^. [Εηί6ήη§ ά6^6αί6άΙι/.'] 0\\\ πΐ6 ί \νΐΐΒΐ δΐιαίΐ Ι άο ? \νΐΐ€ΐ1ιεΓ 
τνΐΐΐι ννεερϊη^ νναΐΐ ίυπ ηηγδεΙΓ, ογ ίοΓ Ιΐΐ6 ο\ίγ, ΒΓουηιΙ ννΐιΐοΐι δυοΗ «ι 
^ΙοοΓΏ 1ΐ3η§5, αδ ΐη ρ&δδΐηί^ 1ΙΐΓ0ϋ§;Ιι ΑοΙιεΓοηΡ Αγ, Άηά π\γ δοη Ιιε8 
ρεπδΐιεθ, 1ΐ3νίη^ (ΙΐεεΙ ίοπ ΐΗε δΐίΐΐε, 2ί€(:[υΪΓίη^ α ηΒΐηε ΐΙΙυδίΓΪουδ, ΙίυΙ; 
αη ίη€6ηΙίν€-Ιο-δΒ(3η68δ Ιο γώ6. Ηΐηι, δΐ2ΐΙ)1)ε(1 1)γ Ιιΐδ ονν η Ηδηθ, Ιΐίΐνβ 
Ι, \νΓεΙοΙΐ€(1 ΓΠΕίη, 3ΐ]δΙ-ηονν' 1)θΓηε-Ηοπΐ6 ϊη πιγ πητίδ, Γγογώ ΐΐιε (Ιηι^οη'δ 
Γϋ^^€(1-63ν6 ΓεΓηονίη^ Ιιίιπη — ννΐιΐΐδΐ: νηγ ννΐιοίε Ιιουδε Γεδουηάδ-ννϊΐΐι- 
ιηουΓηΊη^: — Ι δίτι οοιηε, ΐΐιεη, ίΓβϋ-ννΐΐΗ-Β^ε, ίοΓ Γη)^ α^εεί δ'ΐδΙεΓ ^ο- 
οάδΐδ, Ιΐΐ3ΐ δΐιε π\Άγ ννΒδΙι απά 13^ ουί ιηγ δοη \ν1ιο-Ϊ8 ηο\ν ηο πιοΓε. 
Έοτ ΐΐιε ϋνίη^ ΐΐ ΒεΙιονεδ ρΐο»αδ1γ Ιο τενεπε Ιΐιε δυΙ)ΐ6ΓΓ3ηε3η (ΙείΙγ, \)γ 
ρ3)'ϊη^ ΙιοηοΓδ Ιο Ιΐιε (Ιεαιί. [Ιβ ρνοοβεάίη^ ίηίο ίΚβ ΡαΙααβ.^ 

Οποκυδ. ΤΙΐ}^ δίδίετ ίδ ^οηε ουΙ-ΓΓοίΏ Ιΐιε Ηουδε, θΓ6οη, 3ηά ίΐιε 
ρπΐηοεδδ Αηΐίσοηε ΐη δοοίΰΐ δίερ ννίΐΗ ΙιεΓ πηοΐΙιεΓ. 1329. ΑΙ(1ιΐ8, οοηΐΓ3Γγ Ιό ηΐ08ΐ Μ88. 
Ιια» λόγους ΙίθΓθ, 3η(Ι 3§3ίη Ϊη ΐΗβ Οιέδ- 

168, νθΓ86 1020. 

1332. ΟΓοΙίπδ Άηά δονειαΐ οίΙιοΓ βάΐ- 

ΙθΓ8 ίοΓ τοσούτον §ϊνβ τοιούτο, ΟΓ τοιούτον. 

νΒίοΚβη&θΓ Γβ8ΐθΓ6(1 Ιΐιβ ρροδβηί τοίΐά- 

ίΐ1§. Ιη ΐΗβ €11(1 οί ΐΗβΙίηβ Ιεναι ίοΓ ίίνα,ι 

η Ά νθΓγ Γοηιηιοη, 1)ηΙ «ΙιαηιβΓηΙ 6γγογ. 

1334. ΡοΓδοη 1)38 ά Ιοη;^ ηοίβ οη Ιΐΐθ 

φ13ηΐίί^ οίάνΓα ΟΓ άνι»ι, αΐίοΐ οΐ α'.ίαξός. Ηβ 300ϋδθδ ΟΓΟίίΠδ οΓ ί^ηΟΓβΠΡΘ, 1)603056 
Ιΐβ 3(1ιτ»ίΐ1θ(1 άνίαίον 38 3 (Ιίάπΐ 1)118. 

1336. δοιηβ ίβνν «ι^Κβ Ιΐιβ ΐΐά^βν.ύνβ 
^ύστηνος 3)^ΓΘβ ννΐΐΐΐ ον, νίζ. Μβπαΰβη». 

1337. ΑΙοΙϋδ, ΐη Ιΐπ8 βηά ΙΙιβ ηβχΐ Ιΐηβ, 
ΓοΓ /ΐΛ^έτα γέρων, Βάΐίβά μεταστελλων. 

1340. ΡθΙ80ηδ3^5, ΐ1ΐβΤΓ3§Ϊ0\νπΐ6Γ8 

ίϋδΐΐη^ιιίδΐίείΐ ΙιείννεεηΙί; σε^ειναηά Ιυσε- 

ζεΧν, Ιΐΐιΐδ: ευ σίΖειν ^εους, ευσε^εα Ιις^εούς. 

1342. ΒΓυυεΚ 1ΐ33 £Γ«, Κξέον, ε^ω ^μων. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1344. 89 - - ν - _ -ι^^ 


|._|..||,--μ-|^-|- 

ΐ-_ΐν._:ΐ-_!._ιι«-ΐν. ΚΡ. ΠοΓ, κάτΓ* 9Γοίαν ζυμφοξάν ; Σι^ι^Λίνε [χοι- 

ΧΟ.'Ήκονσε τέκνα /χονο/χάχα; /χελλειν 5οςί 1345 |- -|ν> -||« « «|ν _||- -|ν^ « 
Ιίί άαττίί' ϊί^Είν βχσίλικων οό(Λων νπερ. 

ΚΡ. Πα;ς ί^ν/ί *, Νεκι^ν τοι τταιίοί «γαττα^α/ν ε/ΑΟ^, [""["^"([""ρ 
όι;κ εκ τόί' ^λθον, ώστε κα* τά5' ει^εναι. Ι" ~| ^ "Ιι*^ "Ι ~Ιγ "γ 

ΧΟ. Άλλ' ο»;)ζέται /Λει/ οτ) κοίσιγνν)τη 'ττάλοα' |_ ..|ν^ -[|- -|ν^_||- _|»^ 

ίοκω 5' ά,γωνΰί τον τηρΊ ■^νχτίς, Κρεον, 13ϋ0 [^ -|^ -|| -" -ρ -|| — ρ 

>3σ>3 ■ττετΓραρ^θαί τταισ» τοΓσίν ΟισίΤΤον. 
ΚΡ. ϋί/ΛΟ», το |ΐΑεν σνΐ[Λεΐον εισοξω τοσε, 
σκν^ξωττον Όμ,^α, καί ττ^όσοψ»!/ «.77^'^°^ 
στείρζοντος, ος τται/ ά'^"^ελεΓ το ορωίΑ,ενον, 
ΑΓ. Ώ τάλας ε^ί^» τιν' είττα; /χΐ'θον, ι; τίνα? λότ'οΐ'ς; 1335 {/ί,^?}| ί/,ί- \ 

Οίχό/Λεσθ'. ΚΡ. Όνκ ει^ττ^οίτωττοκ (Ρξο^μ,^ο^ς α-ξχει λόγου. \ί8,{8^ί8,ί~ 

ΑΓ. Ώ ταλας, ^ισσως αύτω, ίΛεγάλοο γαξ φέξω κα,κά. \ί8,ί8\^ΐ^ί,1'^ 

ΚΡ. Π^ο? τΓείΐξα,γ^ενο^σίν α.λλα. ττί^ρ,ασιν λε^^*^ ^'^' ' |^Λ•'^|| ^^>ί*^ 

ΑΓ. Όϋκετ' ε»σ» <7-ίί? άίελι^^ς ττοι,Τ^ες εν φία, Κξεον. \η,ί8\\α,ί'-> 

ΤΗΕ ΟΚΌΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Ποί, καί εττί ττοιαν ζΰμ,ι^οραν•, Ί,η/ΛΛίνε (χοι, ΧΟ. Ηαοίισ-ε τέκνα [χίχκειν ηζειν εις άστη^α, 
ΙΛονό[χα.'χ(ύ ^όζΐ νττερ βασ-ίλαιων ^όμων. ΚΡ. Πωζ <ργις '■, Ύοι αγαττάζων νεκυν ί(Λου τταί^ύς, ουκ 
τιλθον εις τόί'ε, ωο-τε εΐ^εναι και τάδΐ. ΧΟ. Άλλα σ-η κασιγνήτη ο'ιχεται (Λίν ττάλαι' ϊε ^^κω 
τον αγΜνα ττεξί -^ΰχ^^ς^ Κξεον, ή^η ττεττξάχβαι τοΊ^ι τταιτι οί^ινου. ΚΡ. θί(Λθΐ^ είτορού τι (Λεν ^ 
τό^ε (τη^αείον, σ-κυΒξώ'η'ον ό(Λ(Λα και ττξοτό-ΐΊν στεΐ)(ίντος αγγέλου^ ός άγγελει τταν το ^ρ^/χενον. 
ΑΓ. Ω. τάλαί εγοϋ, τίνα μύΒον, η τίνας λόγους ειττω; Οιχομεσθα, ΚΡ. Ουκ ευττξοτώττοις ψξοί- 
(Λίοις άξ•χει λόγου, ΑΓ. Ω. τάλας, ^ισ-σ-ως αύτω, γαξ <^ίξω (χίγαλα κίκα. ΚΡ. Προς ττεττξαγ- 
/Λενοίσ-ι '7τή(Λασι'\ίγεις ετι άλλα; ΑΓ. Παίίες αης α^ίλ<^ης^ Κςέον, ει^-ί οΰκετι εν <^)άε<. 

ΤΚΑΝ81.ΑτΐΟΝ. 

ΟκΕΟΝ. λνΐιϊΐΙιβΓ, αη(1 υροη λνΐιαΐ €ΐϊ<;α<;ΐΓουδ-1)ΐΐδίη{?δδ.? Τ€ΐΙ ιηε. 
Οποκυδ. δ1ΐ6 Ιιεαπά ΐΐΐίΐΐ; Ιιργ δοηδ ννετβ 3ΐ)οπΙ Ιο οοιηε Ιο αη εηοουπ- 
16Γ ίη δίηίΐ^ΐθ 001111331; ίοΓ ΐΐιε ΓογαΙ εΗϊβοε. Οκεον. Ηονν δ3}'€δΙ ΐΙιου? 
Ι Ιΐΐ6 ννΐιϊΐβ 1)6ίη^-3ΐί6η(ϋη^-Ιο ΐΐΐίί οοΓρε οΓ π\γ δοη, οαηιβ ηοΐ Ιυ ΐΙι&Ι- 
(ΐ6^Γ66-οΓ-ίηΓθΓηΊ3ΐϊοη, &§ Ιο Ιΐηονν αίδο οΓΐΙιίδ. 

όκοκυδ. Βυΐ; ΐΐιγ δΐδΙεΓ ϊδ-2^οηε ίπΗεβίΙ ει-€οηδΐ(ί6Γαΐ3ΐ6-1;ίΓη6 : αηθ 
Ι Ι^εΐϊονε Ιΐιε οοηΐεδί ίοΓ ΙϊΓε, Οιέοη, Ιο 1)ε ηο\ν εηίΙείΙ 1))τ Ιΐιε δοηδ οί 
ΟΕάίρυδ. 

ΟιίΕΟΝ. [ί,οοΜηξ τοηηά.'] 01ι ! ηιε ! Ι δοε ίΐ ίπίΐεεθ — ΐΐιε ίη(1ίθ3ΐίοη — 
Ιΐιβ (1ο\νη€3δΙ εγε αηθ οουηΐεηαηοε οί ΐΗε ΒρρΓΟδοΙιΐη^ ηιεδδβη^^εΓ, 
Λνΐιο ννϋΐ Γείαίε 6νεΓ}/^-1:1ιίη^ Ιΐΐ3ΐ-1ΐ38-1α1ίεη-ρΐ3εε. 

ΜΕδδΕΝΟΕκ. \Εηί€ήηξ.'] Ο ννι-είοΐιεεί ηιε ! \νΐΐ3ΐ Ι3ηί;υ3^6 ογ ννΐιαΐ 
\ί^0Γ(1δ οαη Ι υΙΙεί' .'' λΥε 3Γε υη(3οηε ! Οπεον. ΝοΙ ννίΐΐι ρΓοηιΐϊίη^ 
ρΓε1υ(1εΐ3ε^ίηηεδΙ Ιΐιοιι ΐΐιγ ΟΓαΐίοπ! ΜεδδΕΝΟΕκ. Οηιί5εΓ3ΐ)Ιε — όου- 
1)1ν θο Ι Ι3ίηεη1 — Γογ Ι ΐ3εΗΓ ηιίοΐιΐγ 1)3(1-πεννδ! 

ΟιίΕΟΝ. Ιη-3(1(1ιΐΐοη-Ιο ρ3δΐ €3ΐαηΊΪΙΐεδ 8ρε3ΐ(εδΐ Ιΐιου δΐϋΐ οΓοίΙιεΓδ.^ 

ΜΕδδΕΝΟΕκ. ΤΗε δοηδοί'ΐΙιγδΐδΙεΓ, Οΐ'έοη,ΒΓεηοΙοηί^βΓ ΐη Ιΐιε1ϊσ|)ί. 1353. Τΐιβ οοηίΓηοη Γ03(ίίη£τ Ϊ8 ττ^ον»- 
νον, \ν1ιίο1ι αί 1)θδΙ 18 3 δοι -Ι οί ί^πίοΙο- 
ΡΥ,3δ σκϋθίΟϋΤΓος ϋίΐί.«;θ1Γδίη;ηΐββδ βίοοίϊΐι/ 
ο/ €οηηί€ηαη€€, Μ6(103, ν. '27ο. ΡοΓδοη 
835'8 ΙΙΐΛΐ, ίο ανοίά δϊηιίΐδΐΐΐ^' οΓ ΙθΓίκιί- 
η3(ίθη 1)€ΐ\ν6βη σκυθξκττον Άηά ττ^οναττον, 
1ΐθ αάορίεΐΐ τΤξόσο^ιν. 

1354. Αΐϋαδ 1ΐ38 1)6γθ Ις 'η[Λ7ν, αη 3113- 
ρΒΒδϊ ϊη (Ιΐ6 δεεοηά Γοο(. £x^^ρ^ ίη 
ρΓορεί' 1130165, \ν1ϊ€Γβοί βενβΓα] ίηδίδπ- 065 1ΐ3νθ Ο0ΓΙ!1•ΓΘ(1 ϊη Ιΐΐίδ ρΐ3>', Ιΐ)6 3ϋΛ. 

ρερδί ΐδ ΐη3ί]πιί55ΪΙ)ΐ6 ίη Ιΐιβ ονεα ρΐαοβδ. 

1355. Αΐίΐηδ 6(1ϊ(6(1, Ι33ί11χ, τίνα λόγο-•. 

1356. 8οηΐθ ηδδΐςη ίιχό/ιχίτθα ίο ϋνέ- 
οη. Αΐιΐιΐδ ΓΐΌίπ βοιιιβ ΛΙδ. §3νβ αρχή, 

1)Πΐ 0ΐΙΐ6Ι8 ΐηΟΙβ ΟΟΠεΟΐΙ)^ 1ΐ3νβ αξχ^η. 

1358. Μ3ηγ €οη]6€ί«Γ68 1ΐ3νε ΐίοεη 
Γοιηιεϋ 1)γ \ν3γ οί" αιηεηάηιεηΐ οη ίΐιίβ 

Ιίηε. Αΐάηδ ρπηίεά ττξος <7τεττξαγιχί\οις 
άλλοις ΤΓ'ΐ^ΛαΠ} λίγεις 5'ί τί; Μ 90 1360. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΡ. Ε οίί' [Λίγάλοί (λοι ^ξΟΐΐς ^τάθεα κα* 9Γολεί. 1360 

ΑΓ. *Ω οωμ,α,τ ΙισνικονσοίΤ Οι^Ιττου τοίόε 

'ΤΓΟΛοίύν ο[Λθ^ΐΰΐις ^νι^φοροίΤς ολίύλότων ; 

ΧΟ. Ώ>στ εκ^χκξυσαί γ', ει φξονονντ Ιτύγχ^α,νΒν. 

ΚΡ. θΙ[Λθί ^υμ,φοξοίς βοίρνκοτ^ωτόίΤχς' 

οί[Αθί κοίκων ανστνινος' ω τάλας Ιγω. 1365 

ΑΓ. Ε* καί τα ττξος τούτοισ•^ γ' Ιι^εί'/ις κακά» 

ΚΡ. Κα» ττως γενοιτ' αν των^ί ^νσ7Τ0Τ(λωτίξα, ', 

ΑΓ. Ύε^ννικ α,οελφτ} σν), ουοΐν τταισοίν /ίλετα. 

ΧΟ. Ανοίγετ , ά,νοίγετε κωκυτον, 

ε9Γ< κρατάτε λεϋκοττίρ^εις κτ^ττοϋζ χεροΓν. 1370 

ΚΡ. *Ω τλνΐμ,ον, οίον τερμον , Ιοκα,στν>, βιον, 

γΛΙΑ,ων τε των σων, Σψιγγος α.ναίγμ.ους ετλ»3ς. 

ΥΙως καί •7τενξα.κ.τοα όιτττύχ^ων ι:οι.\^ων φόνος, 

αρας τ οίγωνκ7(/, ΟιόιΤΓον', Ζ^>](Λΰίΐνε [λοι. - -Ι- -II- -Ι" -II- -1" 
--Ι-Ι1--Ι-ΙΗ-Ι-- 
--Ι-1Ι--Ι-ΙΙ-1- 

•- >^| — ν ^ '^\\~ ^ -* 

__|._Ι|__|. -11.-1.- |. . — . - — . - . -ι•^ --Ι--ΙΙ--Ι--ΙΙ-Ι- 

„-|ν.-ΙΙ-.^-ΙΙ--Ιν- . - . \^ ν^ - ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΤδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΚΡ. Ε αι' θρόεις ττάόεα (χεγαΧα μοι^ καί ττόλεί. ΑΓ. ί2 ^ωμ,α,τα Οί^ιττον^ εισ-πΛονα-ατε τά,^ε 
τΤΛί^'αν ολοΰλοτων 6(χοίαίς ζνμ,<ροξαις ', Χ0• Γε ίσ-τε, ει ετΰγγανε ψρονούντα', εκδ'ακςύιτα;. ΚΡ. 
θί(Λθΐ βαξυττοτμ,ωτατας ζύιυ(,<ρορας' οίμοι ^να-τήνος χάκων' ω τάλας εγω. ΑΓ. Ει γε ει^είπς τα 
κάκα ΤΤξος και τουτοίσι, ΚΡ. Και ΐίως αν γένοιτο ^να-ττοτ/Λωτερα τάνδ'ε ; ΑΓ. Ση α^ίλ<ρη τεθ- 
νήκε (χετα ^ύοιν τταί^οιν. ΧΟ. Ανά5/ετε, ανά9/ετε κώκκτον, τε λευκοττίίχ^εις κτύττους χεροιν εττι 
κράτα. ΚΡ. Ώ, τΧή/Λον Ιοκάσ-τκ^ οίον τεξ(χονα βίον^ τε των σων γά-ικων^ ετλης αινίγ(Λους Σ<ρίγ- 
γος. Και 'ττως <ρόνος ^ίτττυχων τταί^ων^ τε αγωνίσ/Λα άρας οί^ιττου ττεττράκται ; Σημαίνε μοι% 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΟκΕΟΝ. Ηεγ ! αΐδΐδ ! ΤΙιου ηΒΓΓαΙεβΙ ινοβδ ^ν^ζ,ί Ιο ΐϊΐε αηά Ιο Ιΐιο 
δίαΐβ! Με58ενοεκ. Ο ιηαηδίοηδ οί (Εάίρϋδ, Ιιεαί' γε Ιΐΐθδε-Ιΐάίη^δ οί 
γουΓ οΙιΐΜΓβη εχΐίηοΐ; 1)γ δίΓηΐΐΕΐΓ άβδίϊηϊεδ ? 

Οκοκυδ. Αγ, δο Ιΐΐ3ΐ ίΓ ΐΗεγ \\'6Γ6 ίηΙβΙΗ^βηΙ ίΐιεγ \νου1(1 ννεερ ! 

ΟκΕΟΝ. 01ι! Π16 ! ιηοδΙ-Ιιεανγ-ίΕΐΙεθ βίϊΐϊοΐίοη! ΧνΌοδ ηηβ, ΓηΪ86Γ&- 
1)16 ΙΙίΓΟίι^Ιι ΓηίδΓοΓίυηβδ! ΑΗ! υηΐιβρργ Ι! ΜΕδδΕΝΟΕκ. Ιί ^^Χ. ίη- 
(Ιεεοί Ιΐιου Ι^ηενν ΐΗε οειΙζίΓηίΙίεδ ίη-αάάίΐΐοη ενεη Ιο ΐΐιοδε ! Οκεον. 
Αηά 1ιο\ν ΟΕΐη ΙΙιεΓε 1)ε οοουΓΓεηοεβ-πιοΓε-ΓΕίΙειΙ Ιΐιαη Ιΐιοδε ? ΜΕδδΕΝ- 
ΟΕΚ. ΤΙιγ δίδΙεΓ ϊδ θείΐά \νΐΐ1ι Ιιερ Ιννο δοηδ ! 

Οκοκυδ. Καΐδε ^'ε, ταΐδε γε Ιΐιε Ηο\ν1-οί-1&ϊηεηΐ8ΐΙίοη, 3ηά ίΐιε ννΗίΙε- 
ραΐηιεά νεΓί^εΓ&ϋοηδ οΓ γουρ Ιιαηίΐδ β^ειΐηδΐ γουΓ Ιιείκίδ ! 

ΟκΕΟΝ. ΟΗ! υηΐΐίίρργ ^ο^έδι3, ννΐιαΐ βπ εηά οί Ιΐιγ ϋίε, αηά οΓ Ιΐιγ 
ηυρϋαΐδ, ΗαδΙ Ιΐιοα επάϋΓεά ίη Ιΐιε πείάΐεδ οί ΐΐιε δρΐιϊηχ ! [Ύο ύε 
Μ6886ηξ€Γ.'] ΒυΙ 1ιο\ν (ϋά Ιΐιε δΙαυ^ΗΐεΓ οί Ιΐιε 1\νο δοηδ, αιιά ΐίβ οοη- 
ίΐΐοΐ ίΓΟΓϊΐ ΐΗε ουΓδεδ οίίΕάίραδ, Ιαΐ^ε ρΐδοε ? Τείΐ «ιε. 

1360. 8οηιβ βίίΐίοηδ Ηανβ αι άί ο.γ ά" 1 'ηοτμωτίτας^ 1)πΙ ΑΙάυβ ίη 1)ο11ι νηοίβ ο 
αΐ. ΟΓΟίίυβ, \)γ βάϋΪΏζ ττάθεα και ττόλε» ! ίοτω^\)2ίάΙγ. ΡοΓδοη V6^γ^π8ι1γ(16ίβη^|8 
&§οεΤί, ιβίΐϋοβά Ιΐιβ νείδβ Ιο ίΐ ΐΓίιηβίβΓ | Ιΐιβ Ιοη^ αηΙερεηιιΗ οί" οοιηρ3ΓίΐΙίνβδ 
ίίΐίηΙ)ίο ; 1)ηΙ Ιΐιβ οοιηπιοη ΟΓάβΓ, ΡοΓβοη 1 άβΓΪνβά ίΓοιη δοοίι ννοΓίΙδ »δ ττότμος^τεκ' 
ΐηίοΓηΐδ 118, ίδ ρΓβίβΓίΐΙίΙθ. | νον, ΛνιΛ δΙιοΓΐ ρεηυΐΐβ. 

1 362. ΡοΓδοη 1)ίά8 υ» υηάβΓδΙ&ηά ττερ; ' 1371. ΑΜιΐδ 1ΐ35 τίξ/χα λίνϊΐΐιουΐ βΐί- 1)βίθΓβ ΤΤαίδ'ύΰν, 3δ ΐπ Ιΐιβ ΑηΐίβΟΠΘ οΐ 86 
ρΐΐοείβδ, νβΓδβ 1182, ήτοι κΚΰουσα τται^ος^ 
Υ) τύχη ττεξα. 

1363. Αΐίΐοδ, ΛΏά δΐιτιοδί βνβΓ}^ θθί δίοη. ΟγοΗπ8, "^Η/^' ^Ιοχάσ-τη του βίου. 

1372. Ροΐδοη 1ΐ3δ Γοΐΐυννβά Α1(1π8 αηά 
ΟγοΗιιΒ. λ^β 3ΐδΟ ηΐβθΐ \ν'ί11ΐ Σ<ριγγός τ αι- 
νιγ(Λθύς — Σ<ριγγός τ αινιγμΖν — Σ<ριγγος άι- ΙΟΓ, §ίν68 ετύγχαναν. ΡΟΓδοη 1)6Γβ ΓβίθΓδ νιγ/Λούζ τ', αηά ίη ΥδΙοΙζβηδβΓ αινιγμου τ*. 
Ιο ΐΗβ ΟΓέδΙβδ, νβΓδβ 596. Τΐϊβ ββηδβ, ΡοΓδοη δβ^^β, ϊδ : 8ρΜηξί8 

1367. Μ88. ίη Ιΐιϊδ νβΓδβ Ιιανβ ^σ-ττοτ- \ <2ηίξϊηαΰθΰά8ί<Β άΐΐηΐϋ ίιί/έΐίαηι ΰύπι νί• 
μύτεξα^ ηηά αΙ)ονβ, ίη νβΓββ 1364, ^αρι,• Ι ί<τ, ϋΐηι ηηρϋάηιηι^ βηίΐη. -|ν-11«-1ν.-||.._|^- Ι--|"-ΙΙ"-|"""ΙΙ--Ν- 

|._1._1Ι__1ο-11__|ν.ν. Φ01ΝΙΣΣΑΙ. 1375. 91 

ΑΓ. Ία μ\νιΤξο ντν^γων ιυτυχηαοίτα, χιόνος 1375 |.^ -|^ -1|- -|ν- -||« -|« ν> 

οΐσ^^' Όυ (^(χ,χ.ξα,ν γα,ρ 'Γείχεων τηξ^ιττυγα,), |- -|'' -||- -Ι^' "ΙΓ "Π " 

ωστ ονχ αττα,ντά, σ Ιίοίΐ/αί τα όξωμ,ίνζχ.. 

Έ'ττε) $ε χαλκεοις σω/χ Ικοσμ,'κσΰίνΌ Ό'π'λοις 

ό» τον γέροντος Οίοίνον νεα,ν^οα, 

εστ-ησοον Ιλθοντ' είς [λίσον μ,ετΰίίχ[λΚ>ν, 1380 |- -|.^ -||- -|ν. -||ν.* -|ν^ « 

ως εις ά,γωνοί, μ,ονομ,ά,χου τ α,λχ.'ην όοξος. 

Βλδψαί ί' ες ' Αξγος ^κε Ώολυνείκιος α,ξο,ς' 

ω νατνι ΉξΟί, σος γα,ξ εΐ^ , εττα γόχ,(/,θίς 

εζενζ* Αδράστου 'ττοαίχ, καί νοίΛω ρ^θονα, 

5ός μ,ον ΗΤα,νεΐν οί^ελφον, οίντνρν) 5' ε/αι}•» 1385 |- -|" -1|" ~|" -||- -|^ - 

κα,^χΐ(Λ<χ,τωσοιι Ιε^ίο,ν νικνιφόρον» |" -Ι*^ -|| — |" -|| — Ι•-* *^ 

Έτεο-Λλεης ^ε, Παλλάδος χξνσά,στη^ος [-^ ^ -|« -11»^ ~|« -||- ^\^ ^ 

^λ/ψας -τίξος οίκον, τιν^α,τ' ώ Δ»ο? κος»3, |_ -| ^ _||« _|« _||« _|^^ _ 

ίος εγχος νιμΛν καλλίνικοι/ Ικ χεξος (^ -(^ -||~ -|'-' -[Ι^ -|>^ ^ 

Ιί? στέξν' όί^ίλφου τϊίσί' άττ' ωλενης βαλεΐν, 1390 |- -|^ "Ι]- -|^ "ϋ" -^\^ - 

χτα,νεΐν θ', δς ^λθε ττατ^ίι^α ττο^θίσων Ι/χίν. Ι'^ -|*^ -|1« « ^|« -]| — [^ - 

ΤΗΕ ΟΚΒΕΚ, ΑΝΟ ΕΝαΐ.15Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΑΓ. Τα ευτυχτι^ΛΆτα χβόνος ττρο ττύξγων μεν οίσ-θα' γαρ ττεξί'τττυχαι τείχεων ου /ΛαΚξαν, ωσ-τε 
σε ουΛ εΐ^ενα,ι άττάντα ^ροόμΐνα,. Δε εττεί οι νεάνιαι του γίξόντος Οΐ^ιττου εαοσ-μηα-άντο σχμα 
χάλχεοις οττλοις, ελθίντε εσ-τήσ-α-ν εις /χίσον /χεταίχμιον^ ως εις αγύνα^ τε άλκην μονομάχου 
^όξος. Δε Π(5λι;νείκ>]ί βλε^ας ες ' Αξγος ηαε άξο,ς' ω ττότνιαΉρα, γαξ εΙμι σος, εττει γάμοις ί- 
ζεύζα τταί^Λ Α^ξάσ-του^ και ναίω χθόνα^ 5Ός μοι κτάνειν α^ίλ<ρον^ δΈ καβαιματώται εμην αντήξτ) 
δΊςίαν νικήήιοξον. Δε Ετεόκλ£>5ς, Β'Κε•\'ας προς οίκ,ον Παλλάδος χρυσ-άσίτι'^ος^ τίύζατο' ω αόξτι 
ΔιΌ?, 5Όί ημιν εκ χεξος βάλειν άττ® τήσ^ε (ίλενης καλλινίκον εγχος εις στίρνα α^ε'Κ<^ου, τε κτά- 
νε<ν, ός ήλθε ττορ^ήσων εμην ττάτξΐ^Λ. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

ΜΕδδΕΝΟΕκ. ΤΙί6 €ουηΐΓ)7'!! δϋοοβδδ ΐη-ΓΓοηΙ-οΓ Ιΐιρ ΙοννεΓδ ΐΗοιι ηγΙ 
δυΓβΙγ αοςυδΐηΐβά-ννΐΐΐι — Γογ ΐΐιε οιγοπιΙ οΓ ΐΗε νναΙΙδ ίδ ηοΐ οί-δαο1ι- 
ν2δΙ-6χΙεηΙ, Ηδ-ΐΙιαΙ; Λοιι δΐιουΐίΐεδί, ηοΐ 1ίπο\ν α11 Ιΐιαί-^νίΐδ-θοηε. 

\νε11, \ν1ιεη Ιΐιε γουΐΗίϋΙ-δοηδ οΓ ΐΐιε 3^ε(3 (Εθίρυδ 1ΐ3(1 ΗΓΓ^γε^ 
ϋιείΓ 1ϊητ]1)δ ίη 1)Γ3ζεη θΓΐΏουΓ, δΙδΙΙίϊη^-ΓοΓίΙι ΐΗεγ ΙοοΙ^-ΙΙιείΓ-δίαΙΐοηδ 
ιη Ιΐιε Γηΐάάΐε οΓΐΙιε ^Γεδ-ΒεΙινεεπ-ΐΐΊε-Ιννο-αητιΐεδ, «ίδ Ιιεΐη^ ρΓεραρείΙ 
ίοΓ Ιΐιε οοηίΐίοΐ:, αηά ΐΐιε βεΓοεηεδδ οί δίη^ΐε οογώΒειΙ. ΤΙιεη Ροίγηίοεδ 
Ιοοίζΐη^ Ιο\ν3Γθδ Αρ^οδ υΙΙεΓεθ ΐΗΐδ ρΓαγετ : " Ο νεηεταΗε ^ιιηο^ /οτ 
1 ατϊΐ ΐΜπβ, δΐη€€ ίη ηιωήα§6 Ι Ιιανβ^οίηεά Ιο τηι^βεΐ/ ί}ΐ€ άαιίξΐιίβτ ο/Α- 
(Ιταδίίΐε, αηά ίηΐκώίί ίΐιαύ Ιαηά, ξταηί ιιηίο ?)ΐ6 ίο εΐαι/ ηιι/ ΰτοίίιβΓ, αηά ίο οο- 
νβΓ-ΐϋίίΙι-ϋΙοοά ίΐιΐβ ηιι/ ορροβίτΐξ ΗξΙιί•Ιιαηάβ•αΐίξ/ιί-ινϊί/ΐ'νΪ€ίονί/" Αηά 
Εΐεοοίεδ, οδδΐϊη^-α-ΐοοίί αΐ ΐΐιε Ιειηρίε οΓ ΡίΐΙΙίΐδ ζΙοΓΪοϋδ-ννίΐΙι-ΙιεΓ- 
^οΙεΙεη-δΙιίεΜ, ρΐΈγεά Ιΐιιΐδ : " Ο άαηξ}ιί6Γ ο/^ον€, ξταηί ηε ινίίΐι οητ Ιιωιά 
ίο ]ιηΗ-1ιοτη6 /γοπι ί1ιΪ8 ατηι ΐΐιβ ρΓοηάΙι/-νί€ίοηοιΐ8 ίρβαν ϊηίο ίΐιβ ΰνβαδί 
ο/ηι^ 1)Γ0ίΙΐ6Γ, αηά ίο ΙάΙΙ Ηϊ?7ΐ ί/ιαί 1ια8 αοτηβ ίηναάϊπξ 77/3/ ϊίίηζάοηι.'* 1378. δενθΓαΙ Μ88. ίανοΓ χαλκοΤί. Α1- 

ίΐΐΐδ ίί»νβ χαλκείοις, Βηά εκόσμησ-αν. 

1380. Ιη ιηοδί βάΐίΐοηβ αηά Μ88. 
3ίΐβΓ Ιΐΐίβ νβΓ8β ίθ11θ\ν8 Ιια-α-ω σ-Τξατκγχ, 
και ϊ'ίΤΤλώ (Γτςατηλάτα, ννΐΐϊοΐΐ 15 ΟβΓίδίπΙγ 

-3$ 1)3(1 Λ Ιϊηβ 35 ε3η 1)6 ννεΐΐ ία)3§Ίη6€ΐ. 
ΒοΙΙι Μπ8{;Γ3ν6 3ηά Κίηβ βηιΙεανοαΓβά 
ίη ν3ίη ίο ιηβηά ΐΐ— Ηεαίΐι άείεηάδ ίΐ: 

τ-ν3ΐ€ΐν6η36Γ ΜΓ§εά Ϊ18 Γ63β€ΐΐθη. 

1381. 801116 Γ63<1 μονομίχον τ',\\1ΐ6ηϋε Αΐάυι, Ι ΙΙιίηΙ^ ηοΐ 8επου$Ιγ ΙιυΙ ίοαϋ• 

νεΓίεηΙΙγ, εάΐΐεθ μονομαχοΖντ. 

1386. Ιη Μδδ., αηά αΐηιοβΐ ενβτγ βάί- 
Ιίοη, \ν6 ίΐηίΙ 3ίΐεΓ Ιΐιϊδ Ιϊηε ίΙίΓεε νεΓβββ 
ίϋ δυεεβδβίοη, ΛνΙιΐοΙι ΡοΓδοη οη (Ιιε γ6- 
εοιηηιεηά3(ίυη οί ν<ιΙε1(εη3εΓ 1ΐ3δ εχ- 

ρυπ^εά : Άισ-χιτΎον αηΖ σ•τέ4>ανον, ομογενή 
κτανεΤν. ΠολλοΤς ϊ' εττήει ^άχξυα τίς τύχης 
οα-η' καζλεψαν άλλήλοκτί ϊιαί'όντεί κόξας. 
1388. ΑΜιΐδ 311(1 οΙΙιβΓ» 1ΐ3νβ ίιύχετ'. 92 1392. ΕΥΡΙΠΙΔΟΎ Έττεί 5' α,φύ^γι, ττυξσος ως, Ύνοσνινικνίς 
σά.λ'τηγγοζ νχ'η, σνι^οί φοινΊου ι^άχτίς, 
Υίζοίν ^ρόμγι^,α, άεινον οίλλνιλοίς ετη. 
Κάττροι δ' οττως ^ιηγοντρ-ς ά,γριοίν γενυν, 
^υνΎί-^οι,ν, α,φρού όίο,ζροχ^οι γίνεια,όΰίς' 
•ησσον οϊ λογχ^αις' αλλ υψίζοίνον ανκΚοΐζ, 
ονως σίοτίξος έΙολκτθαίΌΐ μάτν^ν. 
Έί 5 ο/Α/χ νττεξσχ^ον ντίΌ^ ά,τεξος (/,ά^οί, 
λόγχγΐν ενωμ,ΰί, στο//.ατι -τίξοφ^ηνΰα Βέλων. 
Άλλ ίΐΙ ΊΤξοσνίγον ασίΐ^Ιων κεγχ^ρωίλΟίσιν 
οφ^αλ[λον, άργίν ώστε γ^γνεσ^οοι οόρυ. 
ΐΐλεων ίέ τοΓς ορωσιν ΐστά,'Κα,σσ Ιόρως, ' 
ίί ΤοίΊτι οξωσί) ϋϋα φϊλων όξξωόΐα,ν. 
Ετεοκλε>9ί σε ττοαι (Λετα-^αΙξων ττετρον 
\χ^νονς ύττόόροΐλον, κ,ωλον εκ,τος άσττίσος 
τίθοισί* Πολυνείκης σ α,ττ'ΐοντ'ησεν οορί, 
'ΤτλΎίγτίν σ»σ)3ρω 'η'οιραοοΒεΐσοίν ε^σιοων, 
>ίνηι/,7)ν τε ^ίετίεξοίσεν Αξγεΐον όόρυ. Ι--Ι--1Ι--Ι--ΙΙ--Γ- 

1--1-ΙΙ-Ι--ΙΙ-Ι- 

Ι--Ι-+-Ι-ΙΙ--1- 

ΐΒΟθΐ--!--!!--)--!!--!"" 

|..1._!Ι-_Ι.-1|.-1.- |._|._||._|..-|μ.|ν- 
|_-|.-1|..ν|..||--|ν- 

|__|...||-_|..1|.-|ν.ν 
1•^ _|νν ^ νΙΙ — 1^^ -Ι! — \^ ^ Κ/ - - \^ - _ 1^ - |__|ν.ν..||.-|--||--[ν«> ΤΗΕ ΟΓνΟΕΙΙ, ΑΝΒ ΕΝΟΙ,ΙδΗ Αί,ΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Δ£ Εττεί ^ιχη Ύνξΐτήνίκης (ταλτΐίγγος α.<ρείΰη) ίς ττύξσ-ος, σγιμ-α. <^οΙνιου (χάχτις^ >ί^αν δ'εινον ^ξο- 
(Λ,ή{Λα. εττί αλλΫιλοι^. Δε οτΐκς κάττροι $^κγόνΎες άγ^ιαν γενυν, ^ι/νή4"*ν, ^ίάζξοχ^οι ά<ρρα} γενεία,- 
^ας' ϊε ήσσΰν \όγγ^αις' άλλα υψίζανον κύκλοις, οττας α-ι^ήξος εζολίσθανοι (/,άτην. Δε εί ατεξος 
(ΛαΒοί όμ,/χα Ιττίξο-^ον ίτυος^ ενώ/^ίο, λόγχτ^ν, ^ελοον ττροφθήνα,ί ιττό^αατί. Ευ άλλα ττξοσ-ήγον 
ΰ^θάλμον αεγχ^ξΟύμαα-ι άστη^οΰν-, ωσ'τε Κξυ γίγνεσθαι άξ)γον. Δε ττλεων 'ι^ξως εσταλά/τσε τοις 
όξχσ-ι, -η Ύοίο-'. 3'ρώίΓί, ^'.α ορ^Μ^ιαν <ρίλων. Δε Ετεόκλε«? μετα-^αίρων ττό^ι ττετξον Ιττό^ρομον 
ίχνους, τίθήΰ-ι κάλον έκτος άτττι^ος' ^ε Πολυνείκης αττηντήσε ^ό^ί, είσι^ων τίαξα^οβείσ-αν ιτλήγην 
σί^ήξψ^ τε Αξγείον ^άρυ ^ίεπεράσε κνήμην. 

ΤΚΑΝ5Ι.ΑΤΙΟΝ. 

ΒοΙ ννΗ(:'η Ιΐιε δουηά οί Ιΐιε Τϋδοαη ΐΓϋΠίίρεΙ^νεηΙ-ΓοΓίΙ), 35 8 ΙογοΙι, 
Ιΐιε δΐ^ηίΐΐ Γογ ^οΓγ 1>α1ΐ1ε, Λεγ τυδίιεά ^νίΐΗ θρεαθίαΐ ϊηιρείυοδΐΐγ 
υροη οηε ΒηοΙΙιεΓ. Αηά, Ιϊΐ^ε \νί1(1-1)οαΓ8 ννΐιείΐϊησ ΐΙιείΓ βειν^^ε Ιιΐδΐίδ, 
ίΐϊεγ πιεΙ, ιηοϊδΐ \νί11ι Γοεπι 38 Ιο ΐΗείΓοΗεεΙίδ — αηϋ ίϋΓίουδ1γ-3»δαί1ε(1- 
Ιΐιεγ ε3θ1ι οΙΙιεΓ \νϊ1.1ι Ιΐιείτ Ιαηοεδ: 3η(1 Ιΐιεγ οοϋϋΐιείϋ Ι3εηε2ΐΐ1ι ΐΙιείΓ 
δΐιϊεΐίίδ, Ιΐιαΐ ΐΗε δίεεί ιηϊ^ΙιΙ Ιιίΐ: ίη ναι η. Νονν ΐί εΐΐΙιεΓ-οί-ΐΙιεηίΐ οΒ- 
δ6Γνε(1 ΐΐιε οίΙιεΓ^δ ε^'ε Γ^ΐδεά-δΙ^ονε ΐΐιε 1)υοΙί1εΓ'8-νεΓ^ε, Ιιε ΒΪιηείΙ Ιιίδ 
δρε&Γ, ννίδΐιΐηί^ Ιο δίΓΪΐίε-ΓϋΙΙ ίη Ιΐιε ί^οε. ΒεχΙεΓουδΙγ, Ιιο\νενεΓ, Λεγ 
δΙιΊΓίεοΙ ΐΙιείΓ νίδβ^ε ΐη-1)ε1ιΐη(1 ίΐιε 1ιο11ο\ν οΓ ΐΗεΪΓ δΐιίοΐίίδ δο Ιΐΐ3ΐ Ιΐιε 
ΙΐΊΓϋδΙ; \ν3δ οΓ ηοπε-είΤεο);. Μεαηννίιϋε ηιΟΓε δννεαΐ ΐΓίεΙίΙεά (1ο\νη ΐΐιβ 
δρεοΙαΙοΓδ, Ιΐΐ3η ΐΐιε οοηηΙ)3ΐ3ηΙδ, ουί οί" ίε3Γ Γογ ΐΗείΓ ΓΓΪεηεΙδ. 

Αι 1εη2;ΐ1ι, Εΐεοοίβδ, ίοΐΐΐη,^ ννΐΐΐι Ιιίδ ίοοΐ; 3§3ίηδ1; 3 δίοηε Γθΐ3ΐθΓγ- 
1)εηε3ΐΙι Ιιίδ Ιτεαοί, ρΐ3ϋε8 Ιιϊδ ΙίιτιΙ) 1)εγοη(1-ρΓθΙεοΙίοη οί Ιιίδ 1;3Γ§εΐ: 
80 ΡοΙ}^ηίοεδ Γ3η 3ΐ Ιιϊιιι \νΐι1ι Ιιίδ δρεαΓ, δεείη^ 3 ρ3ΐρ3ΐ3ΐε δίΐ'οΐίε Γογ 
Ιιίδ \νε3ροη, αικί Ιΐιε Αγ^οΙιο ΐ3η€ε ραδδεοί ΙΙίΓουσΙι 1)γ ΐΐιε δΙιϊη-1)οηε. 1392. Ιη 11)18 Ιίηβ Ι Ιανβ ίοΐΐοννβοί 
ΡοΓίοη'δ ρπηοΙιΐ3ΐίοη, 1)ηί ΐΗβ οοηιιηα 
\ν6 Ιιανβ ρΐαοθίΐ αίΐΟΓ άψει'θ» Ϊ8 οοιίϊΐηοη- 
1γ ίυυηίΐ &ίΊβι• ΐΐυξσίς. Τΐιβ ΤΓ3§ίο νντί- 
ίβΓδ ΓθρΓθ8βιιΙ ΙΙίβ Ταδ€3η ΙηπηρβΙ 38 

ίη 1156 ίη Ιΐΐ6 ίΐΟΓοίο 3§Θ8. 

1394. 03η1:6ΐΊ>8 1ΐ35 αλλήλους, ηοΐ οΐ)- 
36θΙΐθη3ΐ)1β ΐίΜδδ. ννβΓΘ θί30€ΟΓ(}. 1396. Αΐίΐπδ δΓΐθΐ• ξυνη^^αν αΜβά εγχκ. 
1398. ΑΙΙ βιΐΐΐίοη» 3η(1 Μδδ. 1ΐ3νθ εξ- 

Ολισθαίνοι. ΡοΓδΟΙΙ ΙΐβΓΘ ςΐΙΟίΟδδόρΙΐΟΟίθβ 
3ρη(1 8ηίΐΐ3ΐη : άς' θαυμαστά γαξ το τόζ- 
ον ως Ιλισ-θάνει. ίΐβ 3(3ϋ»€Οδ ϋ1ίβ\νί8β Ο- 

ΙΙΐ6Γ ΓβίθΓβηοθδ ίη ΓανοΓ οι Ιζολίΰ-βάνοι» 

1403. ¥θΓ ττλείων ΡθΓ5θη 1ΐ3δ ί^ίνθη ττλέ- 
ων. Γογ Ισ-τάλΛίτσ-' ίη'άΠγ 1ΐ3νβ Ιίττάλα^'. Φ0ΙΝ1ΣΣΑΙ. 1410. 93 \\^ -Ιν — Κ' —Ιν^ \^ ^\\^ -ρ-" — ^.|..|Ι__Ι.-Ι!ν.-μ- 


Ιν^ -Ι- ν ^ν^ -^ -1^ ^ ν ~1ν - - - ο - - - « - Στρατοί ί' άΐίίΐλάλαίε Δαναν(5<!;ι/ οίνας. 1410 

Καν Τίιί^Σ [λόχβω γυ^νον ώ[/,ον Ικηόων 

ο ττροσ^ε Τξω^ί^ς, στεξνοί Τίολννίίκους /3ια 

οινκε λο^ρ^η, ηα,τΐ'εαωκΐν Ύ^οονα,ς 

Κά^ΙΑου τΓολίτακ' άττο ο' £θ^αί;£7' ακ^ον ^όξϋ. |- -|- -||- ν. .|- -|;« -|- - 1 

Έις ^' αττορον '^κων ^οξος, ΙττΊ σκίλος ττάλιν 1415 |- ^ ^|^-|1-^^(«-||^-1^ ^ ι 

ρζα^^ίΓ* λοίζων ^' Λφναε [χα,ξμ.αξον ττίτρον, |~ "Γ "ι," ~Κ Ίΐ*^ "Γ "^ 

ΙίΑΕίΓοί/ τ' «κοντ' %αι;<7εν• £| '/σοϋ ί'"Λ§ί9? |.. _ ^ _||^ _|ο -||^ -|>. _ 

ν)ν, κά.μ,α,κ.ος α,μ,φοΤν χεΤξ ο,τησΎεξΥιμ.ενοιν. 

Ένθίν^ε κωιτα,ς ά,ξττά,σαντε (ρα.σ'^ά,νων, \' ν ~\\ 

εκ ταϋτον ίκορ, Ι^/ΐΛ^αλοντε ί' άσττίίας, 1420 |- -|^ -|;- -|" -|Η "1^ ^ 

•ίτολυν τα,ξΟ,γίΛον α,μ.φι,ζά,ντ ιΐγον μ,οίγγίς. 

Καί Ίτως νονσας Ετεοκλής, το ©εσσαΧον 

εισΥ)γαγεν σόφισμ, ό|ίχ,ίλ»α ρ^Θονος. 

Άτταλλα^^'ί 7'^? '^^^ ττοοξεστωτος πόνου, 

λα,ών ΐΛίν εκ τόιίτΓίίτθει/ αναφέρει ττό^α,, 1425 |- -|^ -||- "Ι^' "^ ^||ν/ -|ν^ « 

ττρόσ-α; τά κοΓλα 7'3'^'ϊ'ξο? Ε'^'*^ο'^°'^/^ε^°?• |« _|^ _||^ _|^ -|[ν -|« ν^ 

ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙον. 

Δε αττας στρίτος ΔΛνάί'ϊικν αν»λαλά^ε. Κα< ο ΊΤξόσ-^ζ Τξουθεις εία-ίοων χ(/,ον γϋμ.'ΐνί εν ■τώΉ 
μόχβα}γ ^ιήκ,ε $ία, "^όγχτι σ-τίξνα ΠολνηίΗους, και εττεί^^κε 'ή^ονας ττοΧίταις Κί^μου' άττο 5ε ε9- 
ραύσ-ε άκρον ^όρυ. "Ηκα;ν 5'ε εις άττοξον ^όξος, ττάλιν χ^ξει ετΓί σκίλος' ϊε λάζων (ΛάξίΛαξον ττετξον 
αψ^όκε, τε εθξαύα-ε (χΐτον άκοντα* 5'ε Άξ>ι? κν εζ ι^ου, άμί^οιν αττεσ-τεξΐ^μενοιν κά^λ,αΗος χείρα» 
Ενθεν^ε άξττασ-άντε κωττας <ράα•γαναύν, 5ίκον εις τούτον, ϊε ξυμ,ζαλόντε άστη^ας, ^'Χ^'-' '7^07\υν τα- 
ξχγ/χον (χάχτης αμ.<ριζάντα.- Και Ετεοκλής νοήσ-ας 'ττως^ ειτήγαγε το ©εσ-ιταλον ο-ο^ία-{Λα.^ ό/^ι'- 
λία χθόνος. Γαξ αττάλλαγεις του τταξεσ-τωτος ττόνου^ ανάψεξει λαίον ττό^α (/.εν εις το οττΊτΒεν^ 
Ζυλαζούμενος ττξόσ-ω τα κοίλα γάΰ-τξος. 

ΤΚΑΝδΙΑΤΙΟΝ. 

ΗβΓβ αΙΙ Ιΐιβ ΙιοδΙ οΓΐΙιε Οέηαϊ 5ΐιουΐ6(3-ΓοΓ-]ογ. ΒιιΙ Ιΐιε οη^ ίΐΓ5ΐ: 
\νοαη(ΐ€{3, ρεΓοείνΐη^ Ιιίδ δΙιαυΙ^βΓ εχροδβίΐ ϊη Ιΐιε οοπίεδί, ϋτονε νϊο- 
Ιεηΐΐ)^ ννίΐΐι Ιιίίί Ι^ηοε αΐ ΐΗε Βρε^δΙ οϊ Ροίγηίοβδ, Βηά ^ανε (ΙεΙΐσ^ΙιΙ Ιο 
ΐΙιερεορΙεοίΟαίΙΐΏυδ: οίΙ',Ιιονι^ενεΓ, Ηεΐ^ποίζε Ιΐιεροΐηίοίΐΐιε ννεαροη. 

Βεΐπ^ ηονν εοηιε Ιο α ρ3δ8 Γογ ε δρεΒΓ, Ιιε Ηο-^ίπ οΙπΕίννδ-ΒαεΙί. οη Ηίδ 
1ε^; £ΐηί1 δεϊζΐηο;-υρ α ιτίδΐΊ^Ιε δίοηε, Ιιε ΙτητΙεί! ίί, αηά οπαδίιεά Ιΐιε 
οΙΙιεΓ'δ Ιίΐηοε ΐη ΐΐτε ηιΐάϋΐί^ : \νΐΊεΓευροιι ΐΐιε οοπίΐίοίλν&δοπ αιι εηυίΐ- 
ΥιΙγ, Βοΐΐι Ιΐ3νίη^-1)εεη-(1ερΓίνεά οΓ Ιΐιε δρεαΓ ΐη ΙΙιεΪΓ Ιΐίΐηοΐδ. 

ΡοΓίΗννΐΙΙι ο1εηοΐΊΪη<^-1ιοΐΓΐ-οί Ιΐιε Ιπΐΐδ οί ΐΙιεΐΓ δννοποΐδ, ΐΐιε}^ ΟΕίΓηε 
ίο οΙοδε-ί^ιΐίΐΓίεΓδ, αηά €ΐ3δΐΊίη§^-Ιθ2^εΙ;ΙιεΓ ΐΐιεΐπ δΙιίεΜδ, τίΐϊδεά ΐίιε Ιουά 
άίη οΓ 1)&1ΐ1ε αΓοιιηοΙ Ιΐιειτι. Αηά-ηοχν Εΐέοοίεδ ίΐηΐΐοίραΐίη^ αδ-ΐΐ- 
\νεΓε ΐ(δ δΐιοοεδδ, ρυΙ-ϊη-ρΓίϊΟΐΊοε α ΤΙιεδδζιΙΪΕη δίπαΐηο^εητ, Γγοπί Ιιΐδ ίη- 
ΙεΓοοϋΓδε \\'ΐΐ1ι ίΗΒΐ; ηαΐίοπ. Ρογ σΐνΐ秕-υρ Ιιίδ ρΓεδεηΐ πιοθε-οΓ-αΐ:• 
Ιαοΐζ, Ιιε 1)ΓΪη^δ Ιιίδ ΙεΓΐ ΓοοΙ δίεεκίϋγ Ιο α ροδΐΐΐοη Ι^εΐιϊπθ, ρΐ'οΐεοΐίη^- 
^νείΐ δηΙεποΗγ ΐΐιε ρΐΐ; οίΐιΐδ δΙοηΐΒοΙι. 

1410. Ιηδ(6»ά οί άν>ιλάλα^ε Ιΐΐ6 δοΐιοΐί- ι 1418. 11.ίΐΡΓ3ΐΙγ, ΙοίΗ ίϋνι^ άί'ρήν^ά ο« 
35>1 1κΐ8Ε7Γ«λάλα^ε, 1)θ>Όη(1 αΜ ϋοαίιΐ 1)3ί1. ίο Ιΐιάν Ιιαηύ ο/ ί/ΐί8ρβω\ Αΐ(1π8 Ιΐ38 χεΧρ' 

1413. ΤΙιβ οοηιπιοη Γ63(1ϊηίί 18 λό>•χ»ιν, ΐ άπο^ττεξγ^μενοις, \\'\{1\ ηΙιϊοΙι ίοιπθ Μ8δ. 
\ν1»ϊοΙι ν»Ιο1ίβη3βΓ ρΐβπ'ϊίΐϊΐγ (ΙθΓθηϋδ. 3§Γθβ. ΟαιΚέπιβ ^3νβ χεΤς-ε ^-τε^^,^ενυ»;. 

1415. Δ1^ιΐ8 3ηά «βνβΓαΙ οΐΐιείδ 1ΐ3νβ 1419. ν3ΐ€Κβη3βΓ Λγ^Ι βίΐϊΐεά Ινθίν^ε 
όύς $■', 1)111 ΡοΓ8οη δ3>•3 ως \νΆ$ ιΐθνβι• 38- ίογ ένθεν 5"ε\ 3η ΐηιρΓονεηιεηΙ οοιοίπίγ. 
δΐιηΐΘ(1 ίοΓ Ε^^, ηοΓ ττροί,εχοβρί ϊηδρββίζ- ι 14522. κΙϊΙ'ΤΓίϋίΙιβδΙίεθη δπΐϊδίίΐηίεά ίοΓ 
ίη<» οί ρεΓδοηδ. Ηβ φΐοΐεβ 3η ίιΐδ(3ηοε Ι καί ττως. ΒιιΙ ίΪΓδί καί οβηηοΐ 1)ε ηηΐίείΐ 
οί ΙΙιίδ Αΐΐΐοίδηι, ΗοπιεΓ. Οίΐ. Ρ. 218, ώς ι 1)γ ΟΓΒδίδ νριίΐι ίΖ βχοερί ΐη οοηιροδϊΐίυπ, 
άιει τον ό/ΜοΤον αγα θεός ώς τον όμοΤον, ! 'αηά ηεχΐ νο-ήσ-ας ΟΟηνβ^ ευ. 94 1427. ΕΥΡίΠϊΔΟΥ ν^ -Ιν/ - - - Κν - Κ^ - « - ν- - «_Κ^ - - - ω _ >^ \^ ν> -Ιν^ _ Ώροζας όε κωλον όε^ίον, όί ομ,φοίΤ^ου 
καθϊκεν 'ί^χος, σφονονλοις τ Ινηξ^^οσίν. 
' ΟΐΛον οι κά/Λψας ττλενξα χοίΐ ννιουν τα,λας, 

^υν αιμ,α,ΎΥΐ^αΧς σταγόσ^ ΥΙοΚυνζ'αι•τ>ς ττιτνεΓ. 1430 |'^-|*'-|!- >^>>'|^««||- 

^Ιψος αΐκων Ις γαΐοίν, ΐίτκνλενέ νιν, 
τον νονν ττρος άντον ουκ. 'ίχ^ούν, Ικεΐσε αέ. 
* Ο καί νιν εσφ-ηλ ' έ'τ» *γα,ξ εμ,'ττνεων βρχχυ, 
σώζων σ^ονίξον Ιν λνγρω 'ττεσιημ.α,η, 
μόλίς (Λεν, ενέτεινε ^ εις Υί^α,ξ ^ίφος 
Έτεοκλεονς ο 'ττρόσ^ε Γίολυνείκνις ττεσων. 
Τα,ΐαν ^ ό^α| Ιλοντες, α,?.λνλοιν 'ίτελα,ς 1435 __|._Ι!^_Ιο_Ι!^_ ν - \^ ~Γ^ ~|'^ ~~ ~ 

,._|ν._ΐμ_|.-||-_ \^ _ υ - ν^ _ ν^ ίτίτΓΤΟϋσίν α,^λ,Φω, κου όιωρ^σα,ν κξοίτος. 

ΧΟ. Φε^, φεν, κακών σων, ΟίοΙττονς, όσον στενω' | — ] 

τοίς σας α α-ξοις εοικεν Ικττλϊϊσαί ^εός. 1441 | — |^ -||ω _|^/ -ΙΙ-. - 

ΑΓ/Ακοι;ε ^ΐ) ννν κα; τα ττξος τούτοις κακά. *-«_»./ _ 1<^ _ -Ιν> - ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Δε τΐξόζα,ς 5'έ^ιον κώλον, καθήκε εγχος ^Ια ό(Λ<ραλον^ τε ενήξ(Λοιη σ'^όν'^υΚοις. Δε τάλας Ώολυ• 
νείκης κά^/,^α,ς ττλεύξο. και νή^υν ο(Λου, ττιτνεί ζυν άι^Αατήξαις σ-τίγοσί. ί^εό ως^η κξάτων και 
νενικήκως (Λάχτι^ ^ίκων ^1<ρος ες γαίαν, εσ-κυΚεΰε νιν, ουκ ίχιχν τον νουν ττρος άύτον, ίϊ εκείσε. 
Και ό εσ•<ρήλε νιν. Γαξ Πολυνείκης^ ό ττξόσ&ε ττίσ-ων, ε/ΛΤΤνεων έτι βξάχυ, δΈ σώζων σ-ι^ήξον εν 
λύγρ(ΰ ττεσ-ί^ατί, εξετεΐνε, (χόλις |Μ.εν, ζίφος εις τιτταρ Ετεόκλεους. Δε ό^αξ ελόντες γαιαν ιτιτ 
νούσ-ι ΊΐεΚας αΚΚ^Κοιν ά^ψω, και κράτος ου ^ιώ^κταν, ΧΟ. Φευ, <^ευ, όσον στίνού σων κάκοον^ 
Οί^ητους' δι ^ίος εοικε εκττλήσαι τας σας άξας. ΑΓ. Δ)ΐ ακούε νυν τα κάκα και ττρος τούτοις, 

ΤΙΙΑΝ8Ι.ΑΤ10Ν. 

Τΐιεη ρΓβδδίη^-ΓοΓνναρίί ΙιΊδ γι^ΙιΙ Ιβ^, Ιιβ ρ1ϋ秕6(ίΙ Ιιίδ δννοΓά γϊ^ΗΙ:- 
ΙΙΐ'Γου^Ιι Ιΐΐι? ηανεΐ, αηθ πτ^εεί ιΐ οη ΙοίΙΐθ δρίηε. λνΐιερευροη ΐΐιε υη- 
ΙΐΕίρργ ΡοΙγπΙοεδ, ΐ3εηθί秕 Ιιίδ δίθε &η(1 Ι30\νεΐ8 Ιο^εΙΙιεΓ, Γίΐΐΐδ ννίΐΐι 
Ιιϊδ ρϋΓρ1ε-1)1οοά ΐΓΐοΜίη*;^ ΐη (Ιτορδ. 

ΗεΓεηροη Ιΐιε οΐΙιεΓ, «δ ΐί Γεαίΐ}^ οοΓκ^υεί'ΟΓ αηθ νίοΙΟΓίουδ ΐη Ιΐιε 
Γι^Ιιί:, οαδίίΐί^ θοΗΊΐ Ιιίδ ΓαΙοΗΐοη οη ΐΗε ^Γουηθ, \νεη1-Ιο-5ΐΓίρ Ιιΐιη, 
Ώοί ίιχίη^• Ιιϊδ ίΐΐΐεηΐίοη οη ΐΗε ηΐΒη, Ι3υ1 οη Λε ρυπροδε. Αηίΐ-Ιΐΐϋδ 
ΐΗε ενεηΐ θεοεϊνεά Ιιίηι. 

ΡοΓ Ρόίγηιοεδ, Ιιε ΐΗαΙ ΓίΓδΙ: δϋηΙί-ρροδίΓδΙε, 1)ΓεΕΐΐΊίη2; δΐΐΐΐ 3. ΙΐΙΐΙε, 
Άπά ΓεΙαΐηϊπ^ Ιιίδ δννοΓά ίη 1ιΐ§ (Ιεαάΐγ Γ&ΙΙ, εχίεηθεθ, η'ΐΐΙι-€ΐΐίϊΐ€ϋΗγ 
ΐη(3εε(3, Ιΐιε ροΐηΙεά-ΙίΙειθε Ιο Ιΐιε ΗεβΓΐ; οί Εΐέοοίεδ. 

Νονν οοηνιιΐδΐνεΐγ ^Γ3δρΐη^ Ιΐιε εΐαβί ΐΐιεγ (Ιΐ'ορ οίοδβ 1)γ οηε αη- 
οίΗεΓ, Ιΐιε 1\νο — 1)υ1: Ιΐιε νϊοΙοΓγ Ιΐιεγ Ιι&νε άεΙεΓΚίίηεά ηοΐ. 

Οκοκϋδ. Αίαδ ! αΐΒδ ! Ιο-ννΙιαΙ-οΙε^Γεε θερΙοΓε Ι ΐΗγ ηιίδίοΓίιιηεδ, Ο 
(Εάΐρυδ ! ΙιοννενεΓ Ιΐιε θείΐγ δεείϊΐδ Ιο Ιιανε ί3Γθΐι^1ι1:-Ι:ο-€θΓηρ1εΙΐοπ Ιΐιγ 
ϊπιρΓεοειΙΐοηδ ! 

Με58ενοεκ. ΥεΙ ΙίδΙεη ηο\ν Ιοο&Ι&ΐΏΐΙΐεδ ενεη ΐη-αάάΐΐίοη-ΐο Ιΐιοδε. 1428. ΟγοΙϊπ8 Ληά δβνβΓδΙ Μδδ. Ιι&νβ 

σ7^ον^ύλ^ις^ \ν\ήθ\ϊ ϊδ ΟβΓίδίηΙγ Ιβδδ οίΊΗβ 
Αΐΐΐο ίοΓΠΙ 11ΐ3η σψον^ύλοι;. 

1429. ΡοΓ ττλευρα ηι&ηγ Γβ3,ά ττλευράν. 

1430. ζνν άΐ(χατηξα7ς σταγόσι^ 1ΐΙβΓ3ΐ1γ, 
ΐϋίΐΗ Ηοοά]) ύτορε ; ογ ηιΟΓβ ίΓβεΙγ, ιυϋΐι. 
^Μ«Λί5 ο/ύΐοοά — ΐϋϋΐι Ηί3 ^υεΚΐη^ ϋΐοοά. 

1433. '^ξος άυτον ουκ — εκεϋσε δ'ε, ηΟϊΐ αά 
ίΙΙηηι — 86ά ίΙΙίο. \. β., ηοη αά νίνυ,ιη^ 8Μ 
αά 8ρ61ία^ ηοί Ιο ΙΗβ ηιαη^ Ιηΐ ίο ίΗβ 8ροίΐ8. 1438. δοτηβ 1ΐ3νβ λαβόντες, άλλήλαν — 

1440. ΑΙ^ιΐδ 3ΐ1οΐ8 Ιΐιίδ νεΓδβ Ιο €τέ- 
01), ΐΗβ οηβ 1)θΓογ6 ίΐ Ιο ΐΗβ ΟΙιοηΐδ ; βηά 
ίη Ιΐιίδ Ιΐθ ίδ δπρροΓίβά \)γ ναπουδ Μ8δ. 

ΡΟΓ Όι^ι'τΓους, όσον, Αΐάϋδ ρΓΙΙΐίβά ΌΐδίΤΤου, 
σος ων. δοΜβ βάίΐβ 'Οι^ίττου, γ' όσον. ΟΐΌ- 
Ιίϋδ ΐίΟΙϊϊ Μδδ. Ηαδ 'Οι^ίττοι;, όσον. 

1441. Αΐίΐιΐδ, ΟΓΟίίαδ, 3η<1 λ ίβνν Μδδ. 
§ίνβ εκττλήσειν, οίΙΐβΓδ, ΛΏά Ι ΐΗίηΙί ΐάΐ 
ΙΪ10Γ6 οοΓΓεεΙΙ;^, ικ7^λ^^ΰ■αι^ 38 ΣΐΙ)0ν6. Φ0ΙΝ1ΣΣΑ1. 1443. 95 - -1^-11- -Ι" -11^-1"- 
ι ι (Ι ι.. II.. ι.. -ι- -II- -ι- -II- -ι- - 

--Ι"-ΙΙ--Ι"ΗΙ"-|"- *Λς γα,ξ τησόντε τταΓί Ιλείττετην βίον, 

Τί7ρωμ.ίνους 5' Ι^ονσοί, καίξίοίζ σφα,γας, 144;) 

ω[Α.ωζεν' ω τεκν', υστίξοι, βοΥίό^ομ,ος 

'ίτά,ξε^μ.ί' 'πΤξοσ'τητνουσΛ ο εν μέξει τέκνα, 

εκλα» , ε^ξ^ηνει τον ττολυν [/.α,στων ττονον 

στεναυσ , α,^ελφνι θ ^1 ττΛξασ-Ύήζουσ ομ,ον' 

ω γνίξοζοσκω [Λ-ητξος, ω 'γα,^ους ί[/,ους 1450 

ττρο^όντ, αίελψω «ριλτάτί.;. Στερι/ων ^' αττο |^ "1^ -ΐ!" "1^ -||- -|'' "" 

φνσν)(/ άι/ε<ς ^νστλτιτον Ετεοκλής οίναξ Ι" "!"' "ΙΙ" "Ι^' "^ "ΊΙ*" "Ι^' " 

νικούσε {χνίΤξος, κα,τη^ε^ς ί/γροίν χεροο, \~ ~\^ ~\\~ ~Γ ~\\~ ~Γ '"' 

φωνν^ν μ,εν ουκ α,(ρΎίκεν, οΐΛ^χτίύν ο άττο \ — 1« -||^ -|ν^ -||ν ~|^^ ν^ 

-η-ξοσεΐττε ^χκρνοις, ώστε σηΐΛ^να,ι φίλα,. 1455 |ν> -|^^ ν> ^||- _|ν _||- _|ν ^^ 

^Ος ί' Ύ)ν ίτ ειχ-ττνονς, 'ττξος κα,σιγννίτνιν Ιΐων, Ι" " Γ -11" -ρ "Ιγ -Γ"* " 

γξΟίΤάν τε (λνιτερ', εΓττε Πολυνείκους τάίε* Ι" "Γ "11*^ -\^ '■' ^\\- -|ν ^ 

α-ττωλόιχεσ^α, μτιτεξ, Όίκτε\ξω ίέ σε, |.^ _|^ _||^ _|ν.. _||_ _|»> >^ 

καϊ τνίνΐ" α^ελ^Ύίν, κα* κοι,σ\'γν'ητον νεκρον' |_ _|« _||_ _|ν> _||_ _|« ν^ 

φ^λος γα,ξ ε'/^ξος εγενετ, «λλ' ο[λως φ'ίλος. 1460 1^^ -\^ -|'ν/ ^ «|« -||ν^ -|ν^ ν 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΠ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.15Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΓΛξ ως τταίϊε ττεσόντε ελείττετην $ίον, ίί ταλαίνα μ,γ,τπξ εν τωδΈ ττξόίττητνει . Δε ι'^οΰα-α τετρύ- 
μ,ενουςκαίξίΆςσ•<ρά.γας^ω[Λ!ίιζε' ω τίκνα^τταξει/χι 'υ^τεξα βοή^ρο^ος' ϊε ττξΟΰ-τητνούΰ-α τεχνα εν 
(Λίξεί^ έκλαιε, εθρίνεί ίΤτενούίΤΛ τον ττολυν ττόνον (/.ία-των^ τε ») α5'£λ<|)« τταρΛίττηζούσ-α ο(Λου' ού 
γπξοζόσ-κω μγιτξος, ού ττξο^όντε ίμ,ους γά{Λθυς^ <})ίλτατα; α.^ίλ<ρα). Δε άνα| ΕτΙοκλ)7ς άνείς ^νσ•- 
τλίτον <^υΰ•ϊ](ΛΛ άτΓο στΕξνϋΰν «κού^ε (χήτξος, και ίτηθεις νγξο,ν χέρα, αψ-,'ικε ^αεν ί3[; <^ύΰνην^ ϊε 
άτΓο ό/χ/χατύύν ττξοσείττε ^άκξυοις^ ώστε ση(ΛΆναι ψ;λα. Δε Πολννει'κης, ός «ν ετί ειχτηους^ Ι^ων 
Ίτρος κασιγνήτην τε γραίαν μ,ήτερα^ είττε τά^ε' α'ττωΧομ.'ίσΒα.^ (χήτεξ, σε ίε οικτείρω^ και τή'Λε 
α^ίλ<ρηνγ και νίκξον κασ-ιγνκτον' γαξ φίλος εγίνετο εχβξος, άλλα όΊαο;; <ρίλος. 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ΡθΓ35ΐΙΐ6 Ιννο-δοη8,1)ο11ι-Γ£ί1ΐ6η,ννβΓ6 γί€ΐ(ϋη^-υρ11ΐ€ΪΓΐΐΓί?, 11]ε\νΓ€ΐοΐΊ- 
εά ϋίοΙΙιεΓ 3ΐ Ιΐιε νεπγ Γποπίΐεηΐ οοΓη68-Γυ8ΐιίη2[-ΓθΓ\νΕΓ€ΐ. Αηά ρερ- 
€€Ϊνΐ秕 Ιΐιεηι Ιο 1)6 ρυηοΙιΐΓ€(1 ννΐΐΗ ηιοΓίδΙ \νουη(Ιδ, δΐιε βίαουΐηΐείΐ, 
" Ο ηιι/ 8οη8, Ι αηι αττίνβά ίοο Ιαίε α εηοαοιίΓ :" Ιΐιεη ΐΗΓοννΐησ-Ιι^ΓδεΙί"- 
εΐοννη Ι^εδΐθε ΙιεΓ εΙιΐΙθΓεη ίη Ιαπη, 8ΐιε ννερί — δΐιε Ιβηηεηΐεά λνΐΐΐι 
ΐΏ03ΐηϊη^ Ιΐιε ίεθΐουδ ΙαϋοΓ οι δΐιείνϋπο: ίΐιείϊΐ : — αηά ΐΙιεΪΓ δίδίεπ, ννΐιο 
αοεοΓηρ&ηίεά Ιιεπ, 3ΐ Ιΐιε δαπιε Ιίιτιε εχοΐΒίιηεϋ, " ΟΙι ! 8ηρρονί6Γ8 ο/ 
τηι^ Ίηοί]ΐ6Γ^8 αίζβ, Ο Ί/ε χνΐιο Ιιανβ ΰείται/εά 7ηι/ }ιορ€8 ο/ηιανήσ^ε, 7)ΐ7/ άεατ- 
68ί 1)Γθΐ1ί6Γ8 /" Νο\Λ' Ιίΐη^ Εΐέοοίβδ, Ιτεανΐη^ Ιΐιε ^ίΐδρΊη^ ΙίΓεαίΙι Γγοιπ 
Ιιΐδ 1)Γε3δΙ, ΙιεΗρά Ηίδ ηηοΐΙιεΓ, βηοΐ δίΓεΙοΙιϊηο-ΓοΓίΙι Ηΐδ Ι^χ-οίαιτιπιγ 
Ιΐίΐηθ, Ηε υΐίετείΐ ΐπθεεά ηοΐ ε ννοΓοΙ, 1)πΙ; Γγοιπ Ιιΐδ ε}7ε8 Ιιε αάάπεδδεά 
ΙιεΓ ϊη ΙεβΓδ, Ιο δί^ηϊΓγ Ιιΐδ αίΤεοΙΐοη. 

ΒυΙ Ροίγηίεεδ, ννΐιο \ναδ δΙίΠ ΙίΓεαΙΙιΐη^, Ιοοίίΐη^ αΙ Ιιΐδ δίδΙεΓ αηά 
2Χ 1ιΪ8 3^ε(1 ΓηοΐΙιεΓ, δροΐνε Ιΐιυδ: *• ΊΥε ρ€τΪ8ΐι, ΟΙι! ηιοίΗεν; ΐΐιεε, Ιιοχυ- 
ενεν» Ι ρϊίί/, αηά ίΙη8 7ηι/ 8ί8ί€Γ, αηά ιηι^ άερατίεά Ιτοίΐιετ : /ογ ίΐιοιίξΐι ΰε- 
ίπξ 7)1^1 βτίεηά Ηε δεεατίΐε νψ εηεηιι^, τ^εΐ 8ύΙΙ 18 Ιιε άεατ ! 1443. ΤΙΐ6ΓΘ 3ΓΘ ΓΐίβθΓΘηΙ Γ6»{]ίη58 Ι 

οΓ Ιΐιί8 νβΓ8β : Δ1(1η8 β;ϊν68 Ιττεί τεκνω ττε- 
σόντ' έλ»7Γετ>ιν Β^ον, ΚοΓ τΐεσόντε τταΓδ"*, ΤΆΆ.- 
\Χ^ Γβ&ά ττειτόντε τεκν'. 

1445. Α1άα8 1ΐ3δ καίριους•, 1)αΙ €£ΐοίέπΐ8 
καίξίας, ννΗΐοΙι ν3ΐο1ΐ6η3βΓ ρΓβίβηείΙ, 
3ηά ννίΐΐι Ιήιη ΡθΓ5•οη. Ιπιπιεάΐαΐβΐ^τ 1)β- 
ίοΓε Ιΐιίβ νεΓδβ ίη δΐιηοδί ^ν^τγ βάϋίοη >Λί6 βηϋ,σί-ν τταρθενΛ) τε, καί ττροθνμία ττο^ίς, 
1448. ΡοΓίοη (δββ Ιΐιβ ιιοΐβ 3ί νί?Γ5;β 

1536) 1ΐ33 εκλα', νιΐιΐοΐι Ι Ιΐδνρ βΙΙθΓρϋ ίο 

εκλα;',δΐηιίΐ3Γΐγ Ιο ΐΐιβ οοπεοΐΐοη Ι ηια(ίβ 

ϊη 11ΐ6 ΗέοηΙία, νβΓββ 828. 

1453. Αΐάιΐ"! ρπηίεά λυγξαν ίοτ νγξίν. 
1456. Αΐίΐηβ 1ΐ€Γβ εάΐΐεϋ 33 Γοΐΐοντδ ; 

ίϊ' κν ετ ί/Λτηους^ ττ^ος κασιγνήτ)ΐν ϊ' Ι^οίν. 96 1461. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Θαψον όε [Α. , ώ τεκονσΛ, ζα) συ, σνγγονε, 
εν γγι τΤΛΤξωοί, κα,Ι 'ττόλιν ^ν(λ.ον^ίνΥίν 
'ΤΤαρ'κγορεΤτον, ως τοσόνοε •^/αυν τνχ^ω 
^υονος ττΛΤξωΰίς, κ'α ϋό[λονς οίττωλεσοί. 
ΞνναρίΛοσον ρε βλέψιχξά, μ,ον τιη σιη χ,ερί^ 1465 

(/,ητεξ' τίθ>5<7ί σ αντος ο^ΐλο,των εΐΐ^' 
Ηΰα ρ^αίρτ , ν)ΰν) γάρ (/,ε ττεριζάλλα σκότος. 
Αμψω ο α,μ, ΐζίτΐνενσα.ν ά,^λιοί/ βίον. 
'Μ.^^τ'/1ρ ο Όττως Ιισεΐοί τ-ηνοε συμ,φορα,ν, 
ίΐΐΖξ'Τΐοι,^'ησα,σ , 'ήρττα,ίτ \γ. αζξων ^Ιφος, 1470 

ΧΰίΤΓξΟίξε αανα,, όια, (λεσον 'γα,ρ α,ν^ενος 
ω^εΐ σίον}ξον' Ιν 1\ τοίσ•* φιλτοίτοις 
3ανουσΰί κείται, ττερι^οι.'Κουσ οίμψοΐν ^ερας. 
Αννιζε ο οξ^ος λοίος εις εξίν λόγων, 
νίμ,εΤς μεν, ως νικωντοί οεστίόττιν εμον, 147ί) 

οι ο ως \κε7νον' γ}ν ο ερις σΤξΟίΤΥίλα,Τΰας, 
οί μ,εν ττατα^α* 'ττρόσ^ε Ώολυνείκ.ν}ν οοξί, 
οι ο ως ^Ωίνοντων ονόΰί/Λον νίκν) ττίλοι. \^ — 1|<^ 'Ι*** "Γ" ~|^ ^ 

"-1Ι--|"""1γ-|"" 

<^ —ι — — Ι^ "Γ^ 'Ρ** ^ υ _ ν> - κ^ _ ω ω — ν ν^ ι^Ιι^ -Κ/' — Ιν - ω ^ ^ — — — Ι ν^ «^ ^ ν^ - ν^ - Γ-> - ν-ι « _ ν^ _1«^ ^^ ν > — Κ/ - — Ιΐι/ - ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.151Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Δε 3•ά•ψον με^ ω τεαοΰσ-α, και συ, σ-ύγγονε, εν ττατςοοα γγ), και ττΛξΤιγορείτον ^υμ,ούμεντιν '^^όλιν^ 
ως τύχω τοσ-όν^ε γουν ττατξοίιας )(9όνος, και ει αττώλετα δόμους. Δε ζυνάρμ,οίΓον βλί<ραρα μου 
Ύη ση χ^ρ^•, μ^τεξ' ^β τώτ,σι αϋτος 'εΐίΐ όμματων' και χα'ίξετε,γαξ ν^η σκότος ττεξίζάΧλει μί. 
Δε εξεττν-ύσαν άύλιον βίον άμ<^Μ αμα. Δε μ.ήτηξ•) Ό'ττως ίίιτείδ'ε τήνδΈ σύμ<ροξαν, Ι'^ερναβησά- 
<7α, 'ήξττασε ^ί<ρος εκ \ίκξων, και εττξάζε 5'είνα, γαξ ώΒει σι^ήξον ^ία μέσου αύχενος' ϊε θανούσα 
κείται εν τοίσι <ρίλτατοις, ττεξίζαλούσα χίξας άμ<ροιν. Δε όξθος λάος α\ή^ε εις ίξΐν Χόγων^ η- 
μείς μεν, ως εμον ^εσττοτην νικ^ΐντα, 5'ε οι ως εκείνον ίε στρατήλαταις ην εξίς^ όι μεν Πολυνεί• 
κην ττατάζαι ττξόσβε ^όξΐ, ίε όι ώς, θανόντων, νίκη <7Τελοι ού^αμου. 

ΤΚΑΝ8ΕΑΤΙΟΝ. 

Βιιί ϋηνι/ ηΐ6, Ο ρανάπί ο/-ί)ΐι/-1)ενΐξ, αηά ίΐιοη, ηη^ ή^Ιβτ, ΐη ίπ^ ηαίαΐ 
Ιαηά; ωιά αοηοΐΐίαίε ύε εχαδρβΓαύεά αϊίι/, ίΐιαί Ι ηιατ/ οΐίαϊη ίϊήΒ-ιηηοΗ αί- 
Ιβα&ί ο/ Ώΐι/ ραί6ΐηαΙ εατϋι, αΐί/ιοη^ΐι Ι Ιιανβ Ιοεί ΐΊιβ ραΐαοβ. Αηά €ΐθ86 ίΐισιι 
Ίΐύηβ ει/β'Ηάβ ινΐίΐι ίΐήηε Ιιαηά, Ή\οΐί\€τ, (ϋΐκΐ 1ΐ6 ρΐαοεδ ΙιβΓ Ηαηά ΙιίπίδεΙΓ 
οη Ιιίδ €γ€δ) : — αηά /ατε-Ί/εΊνβΙΙ,/οΐ' αΐτβαάι^ άανίίηεββ εηττοηηάΒ τηε.^^ 

8ο Ιΐΐίίγ 1)Γ€£ΐίΙΐθ(1 ίοΓίΙι ΐΙΐίίΐΓ (ΙΙ-ΓηΠ^οΙ 1ίν<ίδ, ΐ3οΐ]ι-οΓ-ΐΙΐ6ηι αΙ οηοβ. 

ΗβΓευροη ΐΗε ιηοΐΙι^Γ, ίΐ8-δοοη-8& ίΐιε ΐ36ΐΊ6ΐοΙ Ιΐΐ€ (1ερ1θΓ3ΐ)ΐ6 ενεηί, 
1)6γοηεΙ-εηο1πΓαηθ€-5θΓΓοννΐη^, δηΒΐίΙΐροΙ Ιΐιε δννοΓοΙ ίΓοιη-ουΙ; ίΐιβ Ιΐίβ- 

1εδδ-1)0(1ί€δ, ίΙΙΊίί ρεΓρίίίΓοίΙβί] 11-θ]ε6(3-θΓ-1ΐΟΓΓΟΓ ίοΓ δ1ΐ6 ΐΙΐΓϋδΙδ Ιΐιβ 

δίεεί ΐΙίΓουο'Ι) ιΐιε ΐϊΐΪ€ΐ(]1ε οί ΙιεΓ Ιΐιτοίΐΐ — 2^ηά θεπά δΐιε Ιίεδ οη Ιΐιοδε 
πηοδΙ-θεΒΓ Ιο Ιιεπ, Πδνίη^ ίΐυιι^ ΙιεΓ αητίδ είΓουπά Ιΐιεπι Ι^οΐΙι. 

Νονρ δΐΓ&Ί^ΙιΙνν&5!^ ιΙί^ ηιυΐϋΐυίΐε τοδε ίο αεοηΐεηΐϊοη οΓ\νοΓ(1δ — ννε 
ΐηοΙεεά Ιιοίθϊπσ ιΙ]&ΐ; :η)? Ιογ^ \ν£ΐδ νΐοΙοΓΪοηδ, Ι3υ1 Ιΐιεγ, Ιΐι&ΐΐΐΐθ οίΠεη 
ίΐηά δίπιοιι^ Ιΐιε ο^επεΓίΐίδ ΐΐκ τε \ναδ ίΐ (ίΐδριιΐε, δοπιε αδδεΓΐΐη^-ΐΙ-\να8- 
δΐιίϊιοΐεηΙ-ΐΙΐ£ΐΙ ΡοΙ^ηίαεδ ΙιίΙ ΓίΓδΙννΐίίι Ιιίδ δρεαπ, αηά οΐΙιεΓδ ϊη£ΐίηΐ£ΐίη- 
ϊη^ ΐΗ&Ι, \ν1ιεΓε-ΐ1ιε-Γοη[ΐΐ3Εΐ&ηΙδ-(3ϊε, νίοΙοΓγεουΙεΙ Βείοη^ ίο ηεΐΐΙιεΓ. 

1464. ΡοΓδοη 8?ΐ)'δ, " Αύΐ βιτόιβ 3ύΐ χξαν^ε'ΐσ άνηκε γαϋα μ,Ϋ,νη καΙ ^άκη, ςηειη 
ίταάάβ ^άά'ιί Τόίϋ8, ηΐ ΕπΓίρϊϋβπι άν- οοηύμΐυηι έ^δβ ηέηιο ηοη νίάεΐ." 
§ηΕΐΙ: κα] γης <ρίληςοχθοισιΚξυ<ρ6ί και τά- 1409. ν3ΐ€Κ€113βΓ'.'5 Γβ3(1ίης 18 ΙσεΤ^ε. 

<ρω. ΡΓ6ΐ6Γβίΐ ηύ11ιι?* άρηϋ Τιίί§ίοοδ «6- 1470. ΑΙ^η» ^ά\β εκ νεκξοΖ. Οιοΐίηβ 
ηάπυδ ΓβρβΓίΐαΓ, ί[ϋΐ ίΐ3 δροπίΐέυηι ΐη η^'ττχσεν νεκξου. Τ1ιβρ1α!3ΐ νεκξ^νϊδοηΐΐιβ 
ςϋίηΐο Ιόοο όίνΐά^Γ, ϋΐ και δϊΐ ρ3Γδ δε- | ίΐιι11ιοπΙ}? οί Μ88., αηά ^ εΐ ηείΙΙιεΓ ίβ 
ούπά», ρι•3εΐέι• ^Έδοΐι^^ΐ, δορρί. 1^74, 1 δϋίϊΐοΐθηΐ!}^ ιιη&ιηΙ)ί§ιιου8. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1479. 

1480 97 Κάν τω^' ύτΓίΙ^λθ' Άνηγόννί στροοτον ^'^χρ^' 
δ» 3' Ιί? 'όιι>! τίσσον. Έ.υ οε 'ίτωζ ττ^ο/χίΐβία 

χΜ^νστο Κόί^[Αον λαός ά,σττ'ίόων '&τη' ρ ■" 

κα,φ&ηΐΛεν ονττω τευχ^εσιν ττεψραγ^.ενον \- ~ 

*Αργεΐον Ιίστιεσόντες εξαίφνης στρα,τόν. |- - 

Κον^ε]ς νττεστη' ττε^Ια, ^ εξί'Τΐψ'ΤΓ'Κοίσα.ν |- - 

φείιγοντες' ερρει ί' άΓ^ιχα μ.υξ\ον νεκξων, 14τ5ι) |-- 

λ07%'*Κ ττιτναι/Τώ;» Ώς ^ ενίΥ.ω^Λν μ-ο,χη, |-- 

01 ^εν Διός τρότταιον Ι'στασΰίν βρετα.ς, | — 

ο» ί' «σττίι^ας σι^λωντες ΆρΤ'^'Λ'ί' νεκρών, \- - 

σκνλεύΐΛΰίΤ ε\σω τειχεων ε7Τεμ.7Τ0(λεν. \- - 

"Αλλοι ίε τους θανόντας Άντιγόννις /Λετα 1490 |- - 

νεκρούς ψερονσιν ενθάσ οίκτίσαι ^»λο»ς. |«- 

Πολε» ^' ά7'^''^? °* ί*^*• εΐ'τνρζεντατοί |^ - 

τίί* εξεζγίσοίν, οι ^Ι ^υστυχεστοίτοί. \- - 

Χ0. Όνκ. ε»ς άκοας έτ* ^νστυχίχ |- - 

^ωμ,ατος ηκει' ίτά^α κα* λεζίασείΡ 1495 
<7ΓΤωμοίΤχ νεκξΐύν τρισσων Ύίόη 


-\^ - — \^ ••; — «^ ν>ι| ν./ — Κ< 


-II- -Ι" -11; -ι ν. - Ο - Κ^ ι»ι— Ι\^^— Ι^ν — .. ι^ο— _Ιν^ν— Ι— — ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Και εν τοόδ'ε Αντί)/ον>ι δ'ί'χΛ στ^ίτου ΰττεζήλ^ε' $■= όί _)ίι7τον εις ό'ττλα. Δε ττω^ ευ νρο^-Λτ,θΐΛ Χάος 
Κά^(χ,ου καθήσ-το εττι άττη^ων' και ε<ρθή(Λεν εξαίφνης εισ-ττεα-όντες Αξγείον σ-τράτον ούτΐω ττε- 
<)>^ά}//(Λενοντειίχεσ•(. Κ.α.ι ού^εις ΙττΒα-ττ]" ^ε <ρευγόντες εζεττί^ττλα^α,ν ττε^ια,' ^ε μ,ύξίον ίί/χα. ερρει 
νεκοαιν 'τητνόντούν λόγχ^α,ις. Δε ως ενίκοίμεν /^ίίχγι, όι ,αεν ιΊτταβ-αν βξίτα,ς Διός, τξοτταίίν, 5ϊ 
ό< (Γϋλίίντε; άσ-ττι^ας Αξγείων νεκρών, ετιε^Λττομ,εν σκνλεύ^Λατα ε',σω τείχεων. Δε άλλοι |α.έτα 
Αντΐ)/ον«? <ρερού<τι ενθα^ε τονς βάνοντας νεκξοκς <ρίλοις οίχτκται. Δε /αεν όι αγόίνες εζεζήσ•Λν ευ• 
τυχεστατοι τκ^ε ττόλει, 5ε οι ^υσ-τυχίστατοι . ΧΟ. Ούκετι ^ΰ•τύχΐΛ ^ώ(Α,χτος 'ή'/.ει εις άκοας* 
Ηαι ή^η ττίξο. λεύα-σειν τάδ'ε πτώματα τρίσσ-ων νεαρών 

ΤΚΛΝδίΑΤΙΟΝ. 

Αη(1 ίη Ιΐιρ ιτιε^η Ιίπιε Αηΐί^οηε ίΓοηπ Ιΐιε ΒΓπιγ ννίΐΐΊ€ΐι•6\ν : — 1)υ!: 
ΐΐιεγ ΓϋδΙιεί] Ιο αητίδ. Νο\ν δοπΊβΙιονν ΓορΙιιηΒίεΙγ \νίΐΐΊ 'Λ^ϊδε-ρρεοεια- 
Ιίοη Ιΐιβ ρβορίβ οί ΟαθπΊΐΐδ \ιζά δβαΐεθ ΐΙΐΘπΐίΐβΙνοδ οη ΐΙιεΪΓ δΐιίείθδ, 
αηά-ΐΐιυδ ννε Ιιζιθ-ΐΗε-αθνδηΐΒ^ε οί δυάθεηΐγ ΓίΐΙΓιησ-υροη ΐΗβ Λπ^Ίνε 
Ηθ3ΐ 3δ γβΐ υπΛοοουίΓεά ϊη ΐΙιβίΓ ΛπηοϋΓ, \νΐιεΓείθΓε ηο οηε ηηειόε- 
ει-δίαηίΐ, όυΐ ίΐεείησ ιΐιεγ οονεΓίίίΙ Ιΐιε ρΐίΐΐπδ : — ννΐιΐΐδΐ ίηβπίΐε ΐ3ΐοο(1 
Γ£ΐη-ίη-δΐΓε3ΐη5 ίΓοητι Ιΐιε (ίείκΐ ίαΙΗηρ^ 1)γ Ιΐιε δρεαπ. 

Νονν 3δ \νε ννεΓε-οοηηπεΓΟΓδ ΐη Ιΐιε β^;1ι1:, δοηιε ίηθεείΐ δεί-υρ ΐΐιβ 
δΙ&Ιυε οΓ ^ονε, ειπί^ίειτι οΓνΐοΙοτγ — αηά δοιηε οίυδ δίΓίρρίπ^-οίΤ ΐΐιε 
1)ϋοΙ^1εΓδ Γγογώ Ιΐιε ΛΓ^ίνεδ δίαίπ, δεηΐίΐιε δροϋδίπ \νΐ11ιΐη ΐΗε \ν£ΐ11δ. 

ΒυΙ οΐΐιερδ \νΐΐ1ι Αηΐί^οηε 3Γε 1)ε8ΓΪη^ ΗίΐΙιεΓχνΒΓίΙ Ιΐιε (3εΓυηοΙ οοΓδεδ 
ΓοΓ ΐΙιεΪΓ ίρΐεηθδ Ιο οοΓηηιΐδεΓίΐΙε. 

Αηοΐ ΐΐιυδ ΐΗεβε αοηΐεδίδ Ηηνε Ίη οηε τεδρεοί ΙϋΓηεθ-οηΙ πιοδί ΓοΓίυ- 
ηαΙεΓοΓίΙιε €ΪΙ}?,ι1ιου^Ιιίη<ιηοΐΐΊεΓπιοδΙϋπΓθΓΐαηίΐΙε. [ΕγζΥ 3/^ίίί770'ίΓ.] 

[ΤΗε ά€αά ΰοάί^ε ο/ ΕΙέθ€ΐ€8, ΡοΙι/ηίοεΒ, αηά ^ο^ά8ια ανβ α^εη Ιονηβ οη ίη αάναηεβ,'] 

Οποκυδ. Νο ηιΟΓε Ιΐιε ιιη1ιηρργ-8ΐ3ΐε οί Ιΐιε ρ.ιΐιιοε οοιηβδ Ιο ουτ 
ΙιεαΓίη^ : αηά ηονν ΐδ ϊΐ ο^ΐνεη ιΐδ Ιο δβε ΐΐιε^ίε €θΓ.<εδ οΓ ιΐιε ΐΐιτεε ί1εο(:ϋ^Γά 

1179. νηΙοΙ^εηίΐβΓ ίΐιοιι^ΐιΐ Ιΐίί*^ νβΓδβ ) 1491. Ρογ <!ρί\οις ηνΛΧχγ νι'ύΧ Ιΐ3νβ <^ί' 
ΙΐΛ(\ 1)ββη 5ριιποη8ΐγ δΐιΙ)ίίΐίΙιιίΡ{1ΓοΓοηβ λοϋί. ΤΙίβ ι1θ3(Ι Ιιθγθ ηΐθ3ηΙ ιηηδΐ ο€ 
ηονν ΙοδΙ, ννΐιΐοΐι ίδ ηοΐ ίηιρΓθΙΐί\1)Ιθ. 1 εοΗΓββ 1)6 ίΠο* β οί Ιΐιβ Ιιοιίδβ οί ίΕ(Ιΐρπδ. 

1485. ΑΙϋιΐδίΐηιΙ ίβνβι&Ι οΐΐιερδ ΙίΛνβ ! 1495. ΟΓοΙία»; §ανβ ^ί-ίΛχτος, 1)πΙ Α1- 
μυζίων ΒβΓεείη» ννίΐΗ νεκίϊν. ί άιΐδ άπα δβνεΓΛΐ Μδ8. Ιιανε ^χμίτχν* 

Ν 99 1497. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Ταο£ 'ΤΓξος ^ελάθροκ» κοίνω Β^x,νΰ^τα) 
σκοτιαν όαωνοί λαχ^όντων. 
ΑΝ. Οϋ ΤΓ^οκαλϋΤΓΤο/Λει/α 
ρόσΤξνχ^ωόίΟζ ά,ζρα. 7ΓίΧ,ξν)\αυς, 
όνο νττο 'ητάξύενίΰίς τον νττο βλεφάξοις 
φοίνι/. ί ίζν^-ήμ,οί, ΊΤξοσω'Κου, 
αιόθ[Λενΰί, φίξο^α^ βάκχ^α, νεκνων, 
ϋξΆοεμνα, οίκονσοί αομας α,τΐ εμα,ς^ 
στολίόα κ^οκοΕίΓίταν α,νεϋσα. τρνφοίς, 
ά,γε[χ6νενμ,α νεχξοΐσί <7Τολνστονον» 

Ώ Πολί'ΐ'εικε^, 'ε^νς α,ξ Ιττωννμος. 

σα ο £Ρ»ς, όνκ ερις, αλλ» φάνω φόνος 

Οιοίττόόο, όόι/,ον ωλεσε, κραι/Οε<ί 

ά.ί/Λατ» όεινω, άί^ατ» λυ^^ώ;. 

Τίνα ίε ΤΓξοσω^ον, 

V) τίνοί μονσοττόΚον στονα^α,ν 1<7η 

οοίΚξνσι, όοίκρνσιν, ώ όομος, ώ οόμος, 

α,νοί,καλεσομοίί, |ν/ ν -Ι Ιν^ ν/ -Ι- * 

Ι- 1^ ^|~ ^ ^Ι" 

1500 Ι- -Ι- "Η- -"Ι- - - 
Ι--Ι-"Η--Ι--' 

ΐβοδί"--!---!---!--- 

Ι— ννΙ— (.ιοί— νι^|— νν/ 

ι- -Ν -11- 
Ι- -Ι- -Ι- 

15101" ν*/ΐ— «^ ^/- ν«^|_ «ν 

Ι — «^ <^ ι-— — Ι -• \^ ν [— — 
Ι <ι/ ν «ι/ <^ Ι — ^ 

1515|-^Η--|--|-- ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

'ττγος μελαθξοις, Χαχόντων σκόηαν ακίνα κοίνω ^άνατω, ΑΝΤ. Οι» 'ττροκαλυντόμενα αζξα βοσ- 
Τξνχ^ύϋ^εος τταξήϊ^ος^ ού^ε αι^όμενα τον <ροινΙκα ΰττο παξθενιας υττο βλε(ραξθΐς, εξυΒήμα ττξο- 
σώττου, <ρερομαΐ βάκχ^α νεΛυων, ^ικούσ-α χρα^ε/χνα άΐίο ε/χας χόμ,ας^ ανεΐσ-α Κξοκοεΰ-σαν στόλί» 
ί"* Τξύ<φαςγ τΤΰΧύστοναν αγε{Λονεύμα νεϋξοίσ-ι. Αι αι^ Ιοα μοι, Ώ. ΠολυηΙκες^ άξα ε<ρυς εττύνυ/Λος, 
Ω.Ι μοι μοι^ Θή^αι* ?ε σ-α 'εξίς^ ουκ ε^ίς•, άλλα <ρόνος^Λξάν9εις<ρόν(ΰ δεινοί άί/χατ<, λύ^'^» άΐμαη^ 
ώλεσε ^όμ,ον Οι^ί'^ο^α. Δε τίνα ττξοσ-ω^ον^ »» τίνα (λουΰ-όττολον (ττόναχΑν ανακαλεσ-οΐλαι ίττι 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ίη-ΓΓοηΐ-οΓ Ιΐιε ηοΕίηδΐοηδ — δϋοΙΙεά α ^Ιοοπίΐγ €χί8ΐ€ηο6 ίη οηε-οοιη- 
ΐΏοη (Ιβ&ΐΐι ! 

Αντιοονε. [ΡΓοαββάΐη^ οηιυανά ίο ίΐιε ΡαΙαοε Οαίβ, ΟΚίε/ Μοητηβν ίη 
ί/ιε Ρνο€€38ίοη.'\ Νοί νείΐϊη^ ΐΙιε-άβΙίο&Ιε-δοΓίηεδδ οίπιγΓίη^ΙεΙ-εονεΓεά 
οΐιεείί, ηοΓ τε^&Γίϋη^ Ιΐιε Γθδγ-§1ο\ν οί νΪΓ^ΐη-γουίΙι, υηάεΓ ιηγ ϋάδ, 
Ιΐιε ΜϋδΙιίη^-ϋηΙ οί ίΐιγ ουυηΐεηαηοε, Ι »πι 1)θΓηε•α1οη^, ΐΗε-ίΓαηΙΐο- 
οοηιραηίοη οΓ Ιΐιε θεΕίθ — ΓεηεΙίη^ ύιβ ήΐΐεΐ ίΓοιη τηγ 13ειϊγ, Γε]ε€ΐΐη^ 
Ιΐιε δδίΓΓοη ΓθΙ)ε οί νηγ οίεΐί^^ΐιΐ: — ΐΗε δοΐ3-€οηνυ1δε(1 οοηάϋοΙΟΓ οΓ 11)6 
άεραΓίεά! — ΑΙ&δ! Αίαδ! ΑΙι! ιηε! [ίνεβρ^ ΜϋβΓΪι/.'} 

01ι! Ροΐ5^ηΐ€εδ, ίηι\γ νν&δΐ Ιΐιοα 0θΓΓεδροηεΙεη1-\νίΐ;1ι-ΐΙιγ-η3Γη6 ! 

"νν^οεδ ιηε! ιηε! Γογ ΤΙιεΙ)εδ! δίηοε Ιΐιγ δΙπΓε, ηο δίπίε, ΙΒυΐ; ιηυΓίΙεΓ 
οοηδαιηιηαΐεθ ίη ιηυΓάεΓ \νΐ11ι (ΪΓεαίΙΓϋΙ 1)1οοάδ1ιεά — \νΐΐ1ι ιηοαΓηΜ 
1)1οο€ΐδ1ιε(1 — 1ΐ3δ θεδίΓογεά Ιΐιε ΪΆχη'ύγ οί (Εάΐρυδ ! 

Βϋί Μν\\Άί δννεΙϋη^-ΐΓϊΐηδροΓί-οί-δοΓΓονν, ογ \ν\ΐ2ίί «ιεΐ&ηοΐιοΐγ θίτ^ε 
βΙι&ΙΙ Ι ίηνοΐίε τεδροηδΐνε Ιο ΐΏγ 1:ε£ΐΓδ — Ιο πιγ ΙεδΓδ — Ο Ηοηπε, ΟΗοηηε, 1499. Α1άα8 1ΐ35 ττξοσ-καλυτττομενα, βΙ'- 
Γοηβοιΐ8ΐ)?1)β^Όηο1 οοηΐΓ3(1ίοΐίοη. Ιΐΐίΐνβ 
ηο <3θαΙ)1: βοσ-τρυχ^ού^εος δΙίΟϋΙά 1)6 βοτξυ- 
χοϋ^ος^ αηά ρ\Άοβά Άί Ιΐιβ βηά οί Ιΐιίδ 
νβι-δβ, ΐΏ3ΐςίηξ ΐι ά άΆϋίγΙίο ΙβίΓαηιοΙβΓ, 
βηά (Ιΐ6 ηεχΐ ά άΆΟίγΙΊο (ΙΐιηεΙβΓ. 

1503. δ(:ν6Γ3ΐ ΟΐϋΐΟΓδ βΐνβ αιτούμενα» ΤΗβ Ιίηβ ίο ηιβ δβεηΐδ Γοιηιμί. Ιί ίΐ 1)β 
8ε£ΐηη6ά αβ αη 3η3ρ*»Ρ8ΐΐο ίΙίηιβΙβΓ, νεκό- 
ων νηναί 1)6 ΰοη5ίά6ΐ'6(] 3η ΐαπιϋιΐδ. 
1505. ΡοΓδοη 831(1 1ιβ οουΜ 1)6Γβ ρΓβ- 

ίβΓ σ-τολί^ος ΚξοΛόεσσαν αηΧσα τρυ<ράν, 

1511. Α1ϋα3 Η38 Όίϊιττόϊαο. Ββίννβεα 
κξανΒίΙς ΛΏά κξαθίίς ^άϊίιΟΏΒ ννανβΓ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΓ. 1517. 99 ΎΡ^σσ» φίρονσα. τάο άί/χατα σνγγονα, 
μΜΤερα. κα* τεανχ, χ^α,ξίλοίτ Ερινννος ', 
'^Α ^όΐΛον Όι^ίΤτό^Λ 'ΤΓξότταν ωλεσε, 
Ύοίς αγρίας Ότε 

αυσ^ννετον ^υνετος (χελος ϊγνω, 
"Σφιγγος άοιοοΰ σω^/,» φονεύσας. 

"χ ' ' . 

\ω ^ο\ ττΰίτεξ 

τΊζ Ελλάς, 57 τίί βάρζχρος, 
V των ΤΓΰίξΟί^εν Ινγενετα,ν 'ετεξος, 
•■ ετλα κα,κων τοσ-ωνό 
αΐ[/,α,τος α^ερ\ου 
τοίοίο Ο'χεοί φανερά. ; 
Ταλαίν , ωζ ελεΧ\ζ(ΰ' 
τις «ρ όρνις -η όξνος >7 
ελατας α,>ΐξθκο[χοις 
α,^φί κλαοοις 'εζομ,ίνα 
μονομ,άτοξος οονξμοΧς εμ,οΤς 
α,^-ησει ζυνω^ός; 

Αίλινον οααγμασιν α, 
τοΐσοε ΤΓξοκλα,Ιω, 1520 1595 3530 1535 


_ ν ν^ Ι — <^ 
— ν ν> «-ι Ι — ν^ <^ — ν^>^— — Ι— νν,*! 

_-|ν-||^-.ν|| 

--Ι- + - 

— ν ν/ — ι./ 1^1 — 

II 
~ <./ ν.> *^ι|*^ ν ^ — 

Ιι 

ν> — ^11^ ~ ~ 

1^ ν/ -> «^1 — \^ \^ — 

II 

ν^ ι./ — — Κ.' νι/ — — \^ ■^^ ν — ν _ « _ ~ Γ^ "■ ^ 

— \^ \^ — — «^ ν — ΤΗΕ ΟΙΙΰΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

<ρε^ούί-α τάδΐ τρίΰ-σα, σύγγονα αίματα, μάτεξα και τίκνα, χ^άρματα Ερίννυος^ Ά ττ^όιταν ί' 
λεσ-£ '^όμον Οι^ΐττο^α^ ότε ^ύνετος εγνο) ^υ:τζύνετον μέλος τας όγριας, ψονεύτας σούμα αοί^ου 
Σ<ρίγγος. Ίω μοι ττάτεξ' Τίς'Έλλας, >) τ<ς βάξζαξος^ » ίτεξος τοον ευγίνεταν τταροίθεν άμεξίου 
αίματος^ ετλα τοία^ε ψίνεξα ά-χεα τοΰ-ών^ε κά.>ια:ν; Ταλαίνα, ωζ ελελίζω' τις άξα όξνις 'εζό• 
μένα άμψι αχ,ρ'κομοις κλάϊΌις η ^ξύος » ελατας, μονομάτοξος α-χτιτει ^υΜύ^ος εμοις ο^ύξμοις', 
Ά ΤΓξΟΚλαίω αίλινον τοίσ^ε αιάγμασι, 

ΤΙΙΑΝ5Ι.ΑΤΙ0Ν. 

ΐ36ίΐΓίηρ^ ΐΗβδβ ΐΙΐΓβε ΙίίηείΓεοΙ ο^ΟΓ^^-οοΓδεΒ, ιηγ τώοΙΙίθγ 3ηθ Ηβι* οΙίΠ- 
άΓθη, Ιΐιβ 3ογ οί ΐΐιε Ρυργ ? Οί Ιιβπ ιΙίβΙ υΙΐβΓίγ υικϋά ΐΐιβ Ηουχε οί" 
(Ε(1ίρυ§, \ν1ΐ€π δΐΊΓί?\ν(3 Ιιβ οοΓηρρεΙιεηίΙεά Ιΐιε δυόΐΐε δοη^ οί 11ΐ6 ορυοΐ 
οηε — άοοηιιη^ Ιο-δΙδυ^ΙιΙβΓ Ιΐΐ€ \)οάγ οΓΐΙιε ηπϋδίοαΐ δμΐιϊηχ. 

ΑΙαδ! Γπε! ηιγ ΓαΐΗοη! \νΐιαΙ; θΓ€θί&η, ογ λνΐΐίΐΐ Β^Γΐ^απαπ, 0Γ\ν1ΐ3ί; 
οΙΙιβΓ ηοΙϊΙγ-ΓίεδοεΓκίεοΙ ϊη-ΓοΓπιεΓ-ΙίηΊβδ,οΓηΊοηΣίΙ Βίοοοΐ, ενβΓ εηάυΓβοΙ 
βυοΗ πΐίΐηϊΓβδΙ δυίΓβΓΐηο^δ οί δο ηιαπν ϋΐδ ? 

\νΓ€ΐ€ΐΊ6ί1 ιη€, Ηονν Ι πιουτη ! λΥΗίΐΙ; Βίτά δΐΙΙίη^ οη ύιβ Ιιϊ^ΙιβδΙ 
1)ου^1ΐδ οί Ιΐιβ οαΐί ογ οί Ιΐιε ρΐηβ, (]ερΓΪνε(1-οί-ΐΙδ-η[ΐοΐ1ΐ6Γ, \νί11 δίη^ 
ίη-οοη€6Γΐ; \νϊΐ1ι Γπγ ΐΣΐηιεηΙίΐΙϊοηδ ? λΥΙιο αΐΏ-\ν£ΐϊ1ΐη^-ίοΓίΐΊ Ιΐιε δίΓαίη- 
οί-αη^ϋΐδ1ι-ίθΓ-η[ΐγ-ΐ3ΓθΙΙιεΓδ,ίη-8ΐ€ΐ(1ΐΙίοη-Ιο-ΐ1ιεδε-δοΒ-ΐ3Γθ1ίεη-&θ€€ηΙδ, 1521. Αΐάαβ ^ΆνΒ^ΰ-ζυν'ετου ζν^ετον μέ- 
λος εγνού, \ν\ύν\ϊ ΕΟΟΟΓάβ 1101 \νΐΐ1ι Ιΐΐθ 
8βη8θ. ΟΓοΙίπδ ίΐίκΐ ηΐ3ηγ Μδδ. Ιι&νβ 
εγνως, \33ίά\γ — ίΟΓ »5 >^βΙ ΐϊΐβ ΓάΐΙΐβΓ 1ΐί13 
ηοΐ δροΐίβη, ηοΓ Ϊ8 1ΐθ ρΓβδοηΙ. 

15^3. Κίη§ ίΓΟίη δοηιε Μδδ. βίΐίΐθά 
μίτεξ (ννΐιΐοΐι 3ί »11 ενβηΐδ οα§1ι1: Ιο 1)6 
ματερ). ν»Ιο1ς€η36Γ, ίικίβεά, αάορίεά 

ματερ, ^61 ττάτεξ δββΠΙδ ΓΪ^Ηΐ. 

15ίί!5. Ιη ΑΙάιΐδ 3ΐΐ(1 ηιοδί Μδδ. ννε 
Γβ»ά ττροττάροίθεν. ΡοΓδοη ο»11δ ίΐιίδ νοι δβ 
»η" ίαιηϊ)έΐ€^ίΐ8,' - - ( ^ - } «||-« « |- ^ ν] ν, ΟΓ, - -|« _]^/_|« »^ _|ν « ω, Ι δηρροβε! 

1529. Α ρΙαΓίΐΙίΙ)^ οί Μδδ. Άηά ΑΙάα» 
Ιΐ3νε Ιλελίζει. Βηιηοίς εάΐΐεά όΓΊλελί{«, 
ρ&ΓΐΙ}^ ίροιη οοη]6θΙιΐΓε. 

1533. ΕίΙίΙΟΓδ 3Γ8 ηαυείι Άί ν&Γίδηοβ 
ίη Ιΐιϊδ Ηηε. ΟΓΟίίϋδ Ιιω μανομίτχξ^ ΑΙ- 
(ΙυβΒηά οΙΙιεΓδβίνε/αονο/αάτεξΟί. Βπιποίς 

ίΟΓ ο^υξμοΤς εμοΤς, ρΓΪηΙβά ο^υξμχν εμχν. 

1536. ΡοΓδοη &ί1νοο»Ιθ<1 Άοά ρΗηΙεά 

ΤΤξοχλίαι. Ι Ηδνε ΓεδΙΟΓεά ΤΓροκλαΙοΰ, ίοΓ 

ίη ϊηγ 1ιιυηΙ)Ιε ορίηϊοη χλά^ αηά κλαίω, 
αΓ6 (1Ϊ5ΐίηε(ΐ3τ (ΙΐίίεΓβηΙ νειίιβ. ν •• 100 1537. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

μονίΐ' άίωνοί ^ιά,^ονσοί» τον οοίΐ {^ί *^ - -||*^ « "^ -||^ *^ - 

^ξόνον IV λει^ο^Λνοις όΰίκ.ξνοις' \^ ^ — Κ'-' 

Τι/ ίττΐ ττρωτον α,ττο χ^α^τοίς 1540 Ι»-• « ^^ -||^ ν^ ^ -||- 

σ'Π'Οίροίγιχοΐς ά,7;Γΰίρ^ας βχλω ', 
ΜΰίΤξος Ιίΐα,ς οίονμ,ο\ς 
γχλακτος 'ττοίροί (Λοοστοΐς, 
«9 ΤΓξος οίόελφων 

'ονλόμ,ίν οα•ΑσΐΑ.οίΤα, Κισσών ; 1545 |- « '^-ΙΙ" ^ " -||" 

Οτοτοί, ότοτοΐ. ΑεΤνε σους οόμ,ους, 
αΧοί,ον Όμ,/χοι, φέρων, ττάτΐξ |- 

γεροίά, Μείζον, Όι^ΐ'ττό^ΰί, |>^ 

σον οαωνοί (/,ελεον ος εττι οω[Λα,σιν \^ 

άεςιον σκοτον Όμ,[λθίσι σοΓ<7» βαλων, 1550 |- 

ελκεκ μ,α.αξ07Γνουν ζωοίν. |- 

Κλιίεκ, ω κατ ά,νλαν οίλοίίνω», |" 

γγίραιον ττόία οε[Λνίοις 
όνστανος Ια,ύων ; ι- -II— II- 

1-ν>-1-- — \^ \^\ - \^ \^\ ^ >^ \α ν.!!-- ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΤδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

^ια^οΰσα (χόνα,^α, αιάνα, τον χξόνον άει εν λειζόμενοις ^ίζξυοις' τίνα ιαχήσω ; Έτη τίνα 'ττρώ- 
τον ^άλύϋ απάξ'χας άττο στταξάγ/χοις χ^αίτας^ Πάρα, ^ί^υμοις (χάστοις γάλακτος εμάς μάτξος^ 
η τΤξος ουλό/χενα α.ικ.ία•ματα ^ίσ-^Λ^ν αδΈλψων; Ότοτοί, άτοτοί. ΑεΙττε σους δόμους, γεραίε 
•χτάτερ, ψίζων άλώον όμ,μα^ ^εί^ον, Οι^ίττο^α, σον (/,ελεον ακίινα' ος ετίί ^ωμασι βίλοΰν αέριον 
σκότον σοίσι όμμ,ασί, έλκεις μακρόπνουν ζίίιαν, Κλνεις^ω αλαΐνων κάτα αύλαν, ^υστά,νος ια,ύων 
γεραίον ττό^α, ^εμνιοις ; 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

2ΐΙ)οιι1:-Ιο-ΐ6αθ α 1οιΐ68οηηίί ΗΓβ — ναγ Ιίΐϊΐε ΙΙίΓοιι^ΙιουΙ ίη Ιΐ'ΐοΐίϋη^ Ιε&Γδ! 
\ν^ίίο1ι-οί-11ΐ6ΐη 8ΐι»11 Ι ΙοενναΐΙΡ 

ϋροη \ν1ιίο1ι-οη6 ίίΓδΙ δΗαΙΙ Ι δοαΙΙβΓ Ιΐιε ρΓίΓηαΓγοίΓεΓίη^δΓΓοηΊ Ιΐιε 
ρΐϋοΐίίη^δ οί Γηγ Ιι3Ϊγ ? Οη Ιΐιε Ιννίη 1)Γείΐδ1:δ οί πιϊΐΐί: οί ΐΏγ ιηοΐΙιεΓ, 
ΟΓ οη Ιΐιε ΓαΙ^Ι ννουηοΐδ οί νηγ ί\νο 1)Γ0ΐΙιεΓδ ? 

[81ΐ6 /ϋηοαΙϋ8 αύ ΐΐιβ ΡαΙααε Οαί6, αηά οαΙΙβ Ιου.άΙτ^.'] Ηε}^! Ιιο! Ιιογ ! 
Ηεγ ! Ιιο ! Ιιο)^ ! 

Ι,εανε Ιΐιγ ποδηδίοηδ, Ο α§•ε(1 ί^ΐΙιεΓ, ίοΓννεΐΓ(1ίη§' ΐΐιγ δΊ§1ι11εδδε3^ε — 
εχΙιίΒΐΙ, Ο (Ε(]ΐρϋδ, ΐΐιγ θερ1θΓαΙ)1ε δίΒίε-οί-εχΐδίεηεε ! 

ΤΗου \νΙιο, Ιιζινίη^ ννΐΐΐιΐη ΐΐιγ ρ&ΐίΐϋε δΐιεά ι^ΙοοΓην ^12ι^1ίηεδ8 ονβΓ 
ΐΐιΐηε θΓΐ)δ-οΓ~νϊδίοη^ £ΐΓ(:-ο1ΐ'3^§ΐη^-οη α νι^ε^Γΐδοηπε Ιΐίε ! 

ϋοδί Ιΐιου ΙιεαΓ, Ο ννίΐηάεΓεΓ ίη Ιΐιε ΙιαΙΙ — ΐΐιοϋ 1ΐ3ρ1εδδ πΐίΐη, τεδί- 
ίη^ ΐΐιγ νεΙεΓίΐη ίοοί οη ΐΐιε οουοίι ? 1537. Ιηδ1β3(1 οΓ /ΐΑονάδ^', ννβ βηά ίη 
ταΆη^ 6(1ίΙϊοηί;, αηά 3ΐηοη§ ΙΙιβηιΙΙΐδΙοΓ 
Δ1(3ιΐ8, μόνιι ^', » (Ιίνίδΐοη 3ΐΙο§βΙΙΐ6Γ ΐη- 
άείθηδίΐϊΐβ. 

1538. Μιι»2:ι•Ηνβ βίδΐ ρροροδβίΐ ίακρύ• 
Οίί' τ.ν, ίΓοηΐ ^α.Κξΰοίσιν ΟΙ" ^ά.Κξΐ)σιν> 

1540. ΟΓΟίΐπδ βιΐΐΐβϋ τΓ^ατον, <\ ΌοΐΊ• 
οί8ηι \νΙιϊοΙ) ηο 0ί1>βΙ β(1ίΐ0Γ 3ρρβ3Γ5 Ιο 
Ιΐ3νβ ίυΐηΐίΐ ιπ Μ88., 3η(1 ΐΙιβΓθΓοΓβ ίη 
β11 ρΓθΙ)3ΐ)ί1ΐΙν Ιΐίβ βίΤίτϋί οί 3θθί(ΐ6ηί. 

154<ί. Αΐΐ1υ8 1138 ματερος εν ^ι^ύμοίς, 
^νΐίβηοβ Βιηηοίς 23νβ η ^ί^ύ/χοις. 1545.Μδ8.&ηά6(1ϊΐίοη8δ66ηιΙο11ϋθ- οϋΓΓβίΙ 3ΐ)ονο, ν, 1336. ίϋ3ΐβ ΙΐβΓβ 1)βίνν6Θη ^ισσΖν ΆΏά νεκξΖν. 

1546. ΑΙάπδ οηιίΐΐθίΐ Ιΐιβ ββοοπίΐ ότο- 

τοί. Ιη ΙΙιΐδ ϋηβ, €οηΐΓ3Γγ Ιο 8βν6Γ3ΐ 

Μ8δ., 3η(1 Ιίΐίβννϊδβ ίο 111015^1^31; νθΓδβ 

1695, Ηβ §ίνβ8 λΐΤνε οοηβοΐΐγ. Οορίε» 
ηοΐ 3 ίβνν Ιΐ3νθ λι'ττε ίη 5οί1ι ρΐ30β8. 
1548. Ρ'οΓ Όι5"ΐ7Γ05•α, Αΐίΐηβ ΐιαβ Όι^ίττου, 

1551. ΒβΓΠΚδ ΆΠά ΟΐΙΐβΓδ, ίον μχΚξό»<7Τ• 
νουν, 'άάορί&ά μακξόττουν — ίΐοηΐ Μ88. 
155 ί•. ^ύστα,νοςΊη Ιίρπ οί' 5Ί;3-τανον, 18 311 

ΒπιεπίϋηίθηΙ ηοΐΐοβά ϋ}^ δθ3ΐίξ€Γ. Απ 
ίηδί3ηοβ οί ΐΗβ 53ηΐθ <3ίδθΓ6ρ3ηογ οο- ο — — ν> « — ν >^ν _«ν«^(^ν- - '-' 


_ — ν^ \^ - Ι - •>(; - ν/ )^ Ι -- 1^ ν./ 1 — ν ^-ν^ν— Ι— υ«1 ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1555. 101 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 

Τί [/, ω ΤΓΟίξ^ίη, βΰί^'.Ύξίυμ.Λσι, 1555 |^ - -||- ^ - ΊΙ^ ^ 

τυφλού τΐοόος Ι^Λγοίγες εις <^α3ί, | — ^ *^|γ " ^ "|γ " 

λερζ>/ξΐ7 σκοτίων εκ θαλα/χων, 

οικΤξοτά,τοις ^απξυοις, |_«^|_^ο|- 

ΤΓολίον, α,ώίξος οοφα,νΧς ί\ΰω7\ον, 

^ νεκϋν ε>ε^θει/, 1560 |- " ν. ν||- « 

>; ΤΓΤαΐ'Οί' ονεί^ο:/; ]- ω ν^ ^||- ν^ 

ΑΝ. Ανστυ^ς α,γγελίΰίς εττος οίσει, |_ ο ^|- ν^ «-/ 

'ττάτερ' όυκίη σοι, τέκνα λζνσσίί 

φάος, ουό αλοχ^ος, 'ΤΓοιρα.ζαοκτ^οις 

α. ττό^α σον τνφλόττουν ^εξΧΤΤΐνίΑΧσιν 1565 |- ^ ^|- ^ ^1" ^ '^Ι" ^^ 

όίΐεν ε[Λοχβει' ττατε^, ω /χοι. 

ΟΙ.Ώ /Χ04 ε|ΐΑά5ν ττχ^εων' 

'ΤτάξΛ γα,ρ στενά,^ε^ν, καί τασ αϋτεΓι». 

ΎρισσοίΙ •^υγ^οα ττοίΟί μ,οίρα., \ — | — | — | — 

Ίτως ελίΊΓον φως,τεανον', Άν^χ. 1570 |- « ^|- - |^ ^ -|- * 

ΑΝ. Οΐ'κ εττ' όνεί^εσιν, όυό ' ί7ηχ^0ίξ(Α<χσιν, |- *^ *^|- ^ ^^Ι- ^ ^|- ^ ^ 

άλλ' ο^νναασι λεγω' σος αλόίστωξ, |_ν^|-^ν.|-^>^|-_ 

ξίφεσι,ν βξ^^ων, |« ν^ -|_ _ 

ΤΗΕ ΟΗΠΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ^ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΟΙΔΙΠΟΤΣ. Τί, ω ττάξθίνε, οίϋΤξ/ότατοις ^άϋξυοις, ε^άγαγες με εις <ρως βακτξεύμασ-ι τύ<ρλον 
'ττό^ος, λεχιίξίΐ εκ σκότιων Ζί\α,μαον^ ττόλιον, ά<ρανες εί^:ί\ον αίθεζΟζ, η νίκι;ν ενίξθεν, η τττάνον ονεί- 
ξον', ΑΝΤ. Ύΐίτεγ^ οΐΰ-ει δύστυχες εττος αγγίΧιας' τέκνα, σοι ούκετι λεύτσει <^άος, ού^ε άλοχ^οζ^ 
ά αίεν εμόχθόΐ σον τύ<ρλο'7Τουν ιτό^Λ τταραζάκτξοις ^ερΆΤτενμχσι' ττάτερ, ω μοι. ΟΙΔ. ίΐ (χ,οι 
ξ(Λθύν ττά&ίοΰν' γαρ ητάξα στίναχειν^ κα,ι αέτειν τάΪΈ. Ποια (χοίξΛ τρίσσαι •ψύρ^αί, ττως^ τέκνον, 
έλίττον <ροΰς', Αύϊα. ΑΝΤ. Ουκ ίττι ονεί^εσι^ οί^ε εττίχά^/χαδ-ί, άλλα ο^υναίσι Κεγω' σος Λ\ά- 
στι»ρ, βξίθαιν ζί<^£σι^ 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

(ΈοΐΡϋδ. \Εηΐ6νίηξ /τΟΏΐ οιιί ίΐιβ Ραϊαοε.] \νΐιγ, Ο νίΓ^ίη, ννίΐΐι ΐΗγ 
ιηοδί; ρίΙϊΓυΙ \ν€6ρίη§, ΗαδΙ Ιΐιοα θτίΐννη πΐβ ΓογΙΗ ϊηΐο Ιΐιε 1ί§1ιΙ οη Ιΐιε 
ο^Γορΐη^-δυρροΓΐ οί α ΒΙϊικΙ ΓοοΙ — Ιΐιε ρριτηΒηεηΙ-ΐηιπΒίε ίΓΟπι Ιιΐδ 
οΙαΓ^δοΐΏβ εΙιαιηΙ)6Γδ — Ιΐιε ΙιοίίΓγ-ΙιεεκΙείΙ-Γηδίη — £ΐη οΒδουτε ρΐιαηίοιη 

οί&ΪΓ α\ν3δΙί.θ-€ΟΓρδ6ΓΐΌΙΏ-1)θη6Ηΐ1ΐ-ΐΐΊ6-^Γθυη(1,ΟΓΕί1ΪΙΐίησ(ΐΓ62ΐΓηΡ 

Αντιοονε. ΟΗ! ΓϊΐΐΙΐ6Γ, ΐΗου ιηπδΐ 1)ε3Γ-\νΐΐ1ι & (ϋδίΓβδδίηι^ ρΐεοε οΓ 
ίηΐεΐΐΐσεηεε : ** Τ/ι^ αΐιίΐάναι ηο Ιοπξβν 866 ί]ΐ6 Ιΐξΐιί — ηον ίΙΐΊ^ εοηεοΓί, 

8Ϊ16 ίΗαί 6ν6Γ ίθίΗη^ΐΊ/-αύί€11(ί6ά οη ίΐίΐ/ 8Ϊξ1ΐύ688-/θΟΐ€ά 8ί6ρ Χνϊί/ΐ 8ΐ(ΐβ-Η]ν6 

8€νΌία68:" Α1ι ! ΓαΙΙιεΓ, \νοεδ ιηε ! 

(Έοιρυδ. Ηβγ-Ά-άΆγ ΐΏε! ΐΉγδίιίΤεΓίησδ! ΡοΓίΙίΕΐνεο&υδε Ιο Γηουηι, 
αηεΐ Ιο ιΗΙεΓ Ιΐιεδε εχοΙαίΏΕΐΙίοηδ! 

Βγ \ν1ΐ3ΐ ΓΕίε (Ιΐοΐ Ιΐιε ΙΙίΓεε ϋνεδ, Ιιονν, γϊι^ οΐιϋιΐ, θΐά Ιΐιεγ ίΐυΐΐ ΐΐιβ 
Ιί^ΐΊΐΡ Τείΐιηε. 

Αντιοονε. ΝεϊΐΙιεΓ \νΐΐ1ι τερίΌίίοΙιεδ, ηοΓ \νΐΐ1ι εχιιΐΐαΐΐοη, 1)υΙ \νιΐ1ι 
δ&<3ηεδδ \νϊΙΙ Ι δρεδίί: " Τ/ιι/ 6νίΙ-^οήΗ8, ρο7ϊά6Γοιΐ8ΐ2/'Ιαά6η ινϊι/ι 8ΐυοΓ(ΐ8, 1555. Μ8ηγ β<1ϊίίοη8 1ι»νβ τί δ', βϊκΙ 

ίη ΐΐΐβ 116X1 νβΓδβ εξάγεις ίΟΓ Ιζάγαγες. 

1563. Κϊης ρΐαεεά ω ΙιθΓογθ ττάτερ Ιο 
Λνάΐίθ Ιΐΐθ νειβε «οδίδίεοΐίο. Ροιβοη ΐεΙΙδ 
«8, Ιΐιε Ιείίπιειΐ Ιιανε ιιιη ίπίο ετΓΟΓδ ϊη 
ίΐιβ δαΙ)8ες[ηεηΙ Ιίηεδ, 5)'εη(1ε3νουππ§, Ιιβ 835'8, ίο ΓεηάβΓ Ιΐιε δ^^δίεηι οοηιρίείβ. 

1564. Αΐάιΐδ 6(1ϊΐ6ίΙ α τταρά βάκτξοις, 
Μ&ηγ Μ88. 1ΐ3νβ δΐπιρίγ τυ<^λόν. 

1568. Μ88. «ΗνεΓ 1)6ΐννοεη στενάχειν 
311(1 σ-τενά^ειν. 8θΓη6 οιηΐΐ κλΙ. 

1570. ΤΗε εοηιΐΏοη Γ63(]ΐη§ Ί$<^άος, £. 1580 103 1574. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

£9Γ* 'κοί.ίόίχ,ς εΌΛ τον? σους, ω να,ΤΒξ' ιΟίΟ 

ΟΙ. Ω (λοι, «ί αί. ΑΝ. Τι τα^ε στενάρ^εις; 
ΟΙ. Ω (Λοι τέκνα. ΑΝ. Δι' ο^ύνίχ,ζ αν 'ί^ας, 
ει τα τεθξίΤΓ^ά 7 ^? ά-^/Λατα λζύσσωρ 
Γύελίοϋ, ταοε σ^ΐλκτοί, νεκρών 
Όι/.[ΛθίΤος ά,νγΰΐΐς ίττενωι^Λς. 
ΟΙ. Τω» /ΛΕ» ε/κων ηαίων φανεξον κακοι/' 
ύ& ΰδ ταλαί» α,λογρς, Τίνι μ,οι, Τέκνο», ωλετο /κοίρα; 
ΑΝ. Αοίκξνα, γοεξα φοίνερα ττασ» τιθε/^ενα, 
τεκεσ* μ.οίσ'τον έφεραν, εψερεν 
»κετκ» ίκεταν ά.ιρο[χενΰί. 
Ενξε ό εν ΗλεΛΤξΟίίσι "ττύλαις τέκνα, 
λίύτοτξοφον κατά λεί^ακα, λο7%α»ς 
αοίνον Ινυοίλιον 

μ.Λτν)ρ, ώστε λέοντας ενα,ύλονς, 
μ,οίρναμ,ενους, ειτί Τξοι,υμ,α,σίν άί/Λατος, 
59ΰΐ9 -^νχ^ρα» λοιβαν, φονίαν, 
αν έλαχ Αΐι^ας, ωπασε ^"Άρνις, 1585 1590 Ι- -> ν ^( Ι - <.> ^ Ι - ν ν Ι - ^κ 

— -|->— Κ^ν/— ΜΜ« 

— — Ι— ν,./ι.<|>.>^— Ιν)^ — 

...|.„.|..„|..„ 

άάάάάβ ΗΕΧΑΜΕΤΕΗ 

--Ι--Ι--Ι--- ΤΗΕ ΟΚΒΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ϊ5Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ, 

και ττύ^ί, καί (7-ρ(^ετλ;αινί (χί)(α,ίς^ ε€α, ω ττάτΕ^, εττί τους σους 'τταΐ^ας. ΟΙΔ• Λ /ιλο», α; αχ. 
ΑΝΤ. Τι <Γτέναχεί? τάϊΈ. 01Δ. Λ /αοί τίκνα, ΑΝΤ. Δία ό^ι;να? αν έ€α?, ει γε λεύα-σ-οΰν ες 
τα τεθξΙτΐτΤΛ αίματα αελιον, εττένώ/^ιας τάδ'ε σά(Λατα, νεκξων αύγαις όμματος. ΟΙΔ. Κάκον 
μεν των εμων τεκεων <ράνζξον' ϊε τ;'νί μοίρα^ τίκνον, άλετο ά ταλαίνα αΚο•χρς μοι ; ΑΝΤ. Τίθε- 
|Μ.ενα ττάσ; <ί>άνί•ξα δάκρυα γόεξα, τεχεσι έψερε μάστον^ Γκετις ε<ρεξε^ αΐξόμενα Γκεταν. Δε εν 
Ηλεκτ^αχσ•; ττύλαις μίτπξ εύρε τέκνα, «άτα λωτότ^οψον Χείμακα^ μαξνάμενους "Κογ^αις κοίνον 
εννάλίον, ωιττε εναύλους λέοντας, ετΐΐ τραύμασ-ί αίματος^ ίι^η "ψι^χ^αν, ψόν*^ λοίβαν, άν Άίϊας 
έλαχε, δι Άξϊΐς χττασε. 

ΤΚΑΝ^ίΑΤΙΟΝ. 

αηά χνΐίΐιβτβ, αηάΐϋίώ ΐνο/ηΐ €07ηΰαί3, Ηαβ τηβϊίβά, 0/αί1ΐ6Τ, οη ίΐι^ 8οη8!" 
(Εοιρυδ. ΟΗ! πιε! 3ΐ£ΐδ! Εΐΐεΐδ! Αντιοονε. \νΐιγ ^ΓοαηεδΙ Ιΐιου δο? 
(ΈοΐΡϋδ. ΑΙι! ιηε! Γηγ οΙιίΜΓβη! ΑΝΤίοοΝΕ.ΤΙίΓου^Ιι δΟΓΓονν ννουΐά- 
βδΐ Λου λνδθε, ίΓ ίηθεεά Ιοοί^ίη^ οη ΐΗε ίουΓ-ΙιοΓδβ οΙιείΓίοΙ οί Ιΐιβ 8ιιη, 
Ιΐιου οοϋίθβδί 1)6ΐιο1(1 Ιΐΐ€56 ΐ30(1ί€δ οί Ιΐιε (Ιβίΐά \ί'ί1;]ι Ιΐιε ]3ε{ΐΓηίη§8 οί 
ΐΗίηε εγε ! 

(Εοιρυδ. Τΐιε ίΐ^νίϋΐ-θεδίίηγ ίικίεεά οί πιγ δοηδ ίδ Γηαηίίεδί; : 1)ϋΙ \)γ 
ννΐΐίΐί: ΓηΐδΙιαρ, οΗίΙθ, ρεπδΐιεά «ιγ τϊ^ι-είοΐιεά \νίίε ? 

Αντιοονε. Ο&ϋδΐη^ Ιο ενεΓγ-οηε νΐδΐΙ)Ιε ΙεαΓβ οί-^ΓΪεί, δΐιε Ιο ΙιεΓ 
οΙιΐΙάΓεη 1)αΓεθ ΗεΓ Ι^οδοηη, 3 δυρρίίαηΐ; δΗε 1>2ΐΓεθ ίΐ, ίιοΐάίη^ ϊΐ: υρ ϊη 
8ϋρρ1Ϊ€3ΐΙΐοη. ΡοΓ Βΐ ΐΐιε ΕΙεοίΓειη ^Λΐε Ιΐιε ιηοΐΙιεΓ ίουηά ΙιεΓ δοηβ, 
ίη Ιΐιε 1οΙυδ-8ΐ3θΐιηθίη^ ηιε&ά, οοηΐεηίϋη^ ννΐΐΐι ΐΙιείΓ Ιίΐηοεδ ίη ηηυ- 
ίυ^Ι \ναΓ, Ιίΐίε 0&νε-ΐ3Γε3 ϋοπδ, ννΐΐΐι \νουηθδ ίοΓ 1)Ιοοά — αίΓεεκΙγ α οοΐεΐ, 
& §0Γγ 1ϊΐ32ΐί:ΐοη, \ν1ιίο1ι Ρΐυΐο 1ΐ3ΐδ τεοείνεά, αηά ννΐιίοΐι ΜαΓδ ^ανε. 1577. Ιη Α1(1η8 βηά ίθνβΓ&Ι Μ88. <δ 
μοι αηϋ άν £ΐΓβ ΙϊοΙΙι Λν3η1ίη§. ΟιοΙΐπβ 

1ΐ38 ω /ΐΑ0( μοι. 

1580. ΑίΐβΓ αυγαΧς ννβ βηθ σαϋς ίη ηΐ&- 

ηγ Μδ8. 2Λ\Α «(ΙΐΙίοπδ : σα'ΐς ΥβΙοΚεπ»- 

βΓ Γβ3θθΙβά. 

1583. Α1(1ϋ8 1ΐ38τε9εί)αε'να. 8οηΐθ Μ8δ. 
οηιίΐ <^ανεξα^ οίΗθΓ» 1)»νβ <^ανεξα γοεξά. 
1585. θΓ0ΐίυ8 ίοΓ ίκεταν βδνβ ίκετίν. ! ΟαηΐέηΐδίοΓ άίξομίναΤΒΛά άιοοςομίνα^^Λϊά 
ΐΗβ δοΙίοΗβδί: οξομενα. 

1589. Μΐ18§Γ3νβ€θη]βθΙυΓ6(1 ομαύ^Κους^ 

Ηο\νβνβΓ ΡοΓδοη ΐΗοη^Ιιί: ηο οΙΐ3η§6 γθ- 
ςαίδίίβ, βίδβ Ιιβ λνουΐά Η&νβ δϋ§:§β8(β(1 
λεοντε συναύ\(ΰ, 

'ί590.μαξναμενους€ΆΧνΆθΧ 1)β δΠρρΟδβά 
10 α§Γ6β ννΐΐΐΐ λέοντας, 1)ϋί; ννίΐΐΐ αν^ξας 

ιιηΛβΓδΙοοίΙ ίη τέκνα. |..|..|1._|.-ί|._|.. 
|__|ν_1|._|._1|.-|ν.- 'ί^Ο,,-^ί ,.ηι Ιν_|ν^»11_ _|« _||ν^_|« _ |ν-|.-||«-|νν_||--|ν.« 

ι--ι--ιι--ι--ΐί--ι-- ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1593. 103 

ΧΛλκοϋξοτον^ί λάζου σα. νεκρών ττάξΟί φα,σγανον,ΙίσΊύ\άάάάά8 ΗΕΧΑΜΕΤΕΚ 

σαςκος εζοί^εν, α,χει. 1\ τίχνων ίτίΐσ ά/χ(ρι -ΐίκνο^σ^.χάάάάάΐ ΗΕΧΑΜΕΤΕΚ 

πάντα ^' \ν Ά(Λΐχ,τι τω^ε συνΰογαγεν \ό95 |- ^ ^[- ^ ^[- <-» ν|- « « 

α[Α,ετεροισί όο(λθίσιν οίχνι ^εος, Ι Ι Ι Ι 

ω ττάτίξ, ος ηχυτοί τελεϋτα. Γ *^ "^|' "Γ ^^'Γ* 

ΧΟ. Πολλά!»/ κΛκων υν^ρ^εν 'Οιίίττοϋ ίο/ΛΟΚ 

τό5* ΎΐίΛΛρ' είτη 5' ευτνχ^εστεξος βίος. 

ΚΡ. Όίκτων /Λεν ίί^η λί^ε^'» ^? '^ξ'^' τάι^οϋ 1600 

ΙΛνν)ΐΛνιν τίθεσθαι. Τ&;ΐ'(5ε (5', Όί^ίττοι», λόγων 

ακονσον' όίρχ,οίς τνσοε γιίς εοωκε μοι 

'Έτεοκλενίς ιταΧς σος, ^ά/^ων φερνα,ζ ΙΜς \'^^^\^ -||- -|ν -||- -|ν- - 

Άψονί, κοξγις τε λεκτςον Άνηγον-ής σί^εν. \- ν^ ^|«-|ί«-|«-||««-|ν' « 

'Ονκονν σ εάσω τ•ηνοε γτ^ν ό*κεΓν έτ». Ιοϋό 

Σαψως γοίξ εΐττε Τείξεσ^Λς, ου μ,-η ττοτε, 

σου ητήν^ε γήν όίκο^ντος, \υ ■ττ^αςειι» 7Γολ»ν. 

Άλλ* Ικκθ|ΐΛΐ^οΐ'• καί τά^' ουρζ ίίβρε» λε76/, 

ου^ ε%θξο? ^'ί* σ-ο», δίά σε τους α,λοίστοξΰίς 

τους σους, ^ε^οικως (λ^ι τ» 7»» "ττάθη χ,ααον. 1610 |- -|^ -||- "Ι-» -[|« -|*^ « 

ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Δε λαζούσ•Λ γαλκόκροτον <ράσγανον ιτάξα νεκξων^ εβά-φε εία-ω σάραος^ ίε άχει τεκνοον εττεσΐ 
άμ<^ί τεκνοίίΤί. Πάντα άχη, δ'ε, <» ττάτερ, θεός εν τωδ'ε άμα.η συνάγηγε ί/ΛετεροΙα ^οΐΛοίσι, ος 
τελεύτΛ ταύτα. ΧΟ. Τόδ'ε ιί/ΐΛαρ Ιττήξζε ττόλλων κάκα^ν ^άμοις Οί^ίττον' 5'ε /3ίΌς ει'» εντϋχέσ-τε- 
{ος. ΚΡ. Ατιγετε μεν «ϊ» οίκτων^ ως όίΐξα τιθίσθαι (χνή/χην τάφου. Δε, Οίδ'ίττοι;, Λκο;;:Γον τάνϊε 
λό^'ύΰν' Ετεόκλε>3? σος ιταις ε^ώκε μοι ά-ργας τήσ-^ε γης^ ΙΙ^ους <ρίξνας 'γά.μω'ί 'κίμοη^ τε λεκ- 
τρον κόξ»ς β•ε9εν Αντίρ/ον>ις. Ο^ν οι^κ εάίτο) σε 'ετι οίκειν τήν^ε γνν. Γαξ σά<ρως Ύείξεσιας ε/ττί, 
συ (χήττοτε^ σου οικοΰντος τήνδ'ε >/»ιν, ττόλιν ει» ττράζειν. Άλλα εκκο^ΐΛΐ^ου* και τάϊε οι; λε^^οϋ ο- 
Ιο^ε», ούίε «ν εχθρός σο», δ'6 ϊ'/α το:;ς αλάδ-τορας τους σους^ Ιε^οίκοίς μη γη τιάθη τι κάκον, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

"ννΐΐθΓβίοΓβ Ιΐίΐνίη^ δθϊζεοί ΐΐιε 1)Γ2ΐκδ-\\'Γου^1ι1; δ\νοΓά ΓΓΟιη-οαΙ Ιΐιε 
θ€£ΐ(3, δ1ΐ6 ρΐυπ^εά ΐΐ ίηΐο Ιιεπ ο\νη ίΐεδίι, &η(1 ννΐΐΐΊ ^Γΐβί Γογ Ηθγ οΐιϊΐ- 
(ΪΓβη ίεΐΐ δ1ΐ6 ΙίεΙννεεη ΙιβΓ οΙιϋείΓεη. ΑΙΙ ΐΐΐθδβ δαίΓεΓΐη^δ, ΐΐιβη, Ο Γα- 
ΙΙΐΰΓ, Ιι&ιΙί ΐΗί; Οοίΐ Ιΐιίδ άαγ Ιιεαρεά υροη οαρ ίαηιϊΐγ, ννΙιοενβΓ Ιιβ 1)6 
Ιΐιαΐ αδδΐ^ιΐδ ΐΗΐδ ΙεΓηηίηδΙίυη. 

Οκοκυδ. ΤΙιϊδ άά^ Ιιαίΐι-ΐ^εεη-ΐΐιε-ΐηΐεΐ: οΓ ηυπιεΓουδ \νθ6δ υροη Ιΐιε 
Ιιοϋδε οί (Ε(ΐΊρυδ : 1)αΙ ίπαγ ΙϊΓε Ι^ε ιηοΓε-ίοιίυηίΐΙβ! 

ΟκΕΟΝ. Οεδϊδΐ; ηοΝν δΐ Ιεη^Λ Γγοπι γουτ ^ΓΐεΓ, 38 ίΐ ίδ Ιΐιτιε Ιο ΐΌδΙίβ 
ιηεηΐΐοη οί ιΐιε δερυΙΐιίΓε. — Αη(1, (ΕοΙΐρυδ, 1ί63γ Λου Ιΐιεδβ \νθΓΐ1§: 
" Εί6θεΐ€8, ΐΐιι/ 8οη Ηα8 ξΐνβη Ιο ?7ΐ6 ίΐιβ βονετβίξπίί/ ο/ ίΐιίβ τβαΐηι, Ιο^ίοιυ- 
ΐη§ ίί α 7ηαηΊα^6-ρονέΐοη ιφοη Ηαηιοη, αηά αί ΐΗε εωηβ ύιηε ΐΐια ΰΰά ο/ 
ίΐιι/ άαη^ΙιίσΓ Αηίίξοηε. Τ/ιενβ/υΓβ ΙχνϊΙΙ ηοί βιιββν ίΙΐ66 αηχ) Ιοηξ&τ Ιο ϊη- 
ίκώΐί ί/ίί3 ίειτϊίοΓτ/, Ροι- βχρίίαίίΐ}^ άίά Τίτόεΐαβ 8αι/, ίΐιαέ ηβνβρ, ιιίιΐΐβί 
ΐΗοη ΐηΙιαΒίί68ί ίΐιβ Ιαηά, νΰϊΙΙ ΐΐιβ 8ίαΐ6 ρΓο^ρετ. 8ο άβρατί: ι^€ί ίΙιί8 Ι 
βρβαΐΰ ηοί ίη8ΐι1ηη§1ί/, ποτ α8 1?6ίη§ 1ιθ8ίιΐ6 Ιο ίΙΐ6€, Ι?ιιί οη ααοοιιηί ο/ ίΗα( 
€νίί §€ηίιΐ8 ο/ ίΐιΐηβ, /εανίηξ Ι68ί έΐιβ οοαπίΓΐ/ 5?/^οτ αιι^/ιί άίΐΎ/ιιΙ,*^ 

1594. 86νθΓ3ΐ Μ88. ααΙΙιοΓίζβ ε^α^εν, '; 1596. Μ58. 3οεΜΐ Ιο βιΐοίιιαίβ ίη Ιΐιί» 
Η'ΙΐϊοΙΐ ΥδΙοΚεΐΐαεΓ Γ6»ί0Γ6(1 ίΐοηΐ ϊπεμ- ■ Ιίηβ 1)βΙ\ν66ϋ ^ίμ::7ίν 3ίίΐ1 οχμασιν. 

φεν. Γογ ά;^ει ηιαηγ βίΐΐΐϊοπίί Ιιανο ά^^;^:. | 1597.ΡοΓταϊ;τ::,ΑΙ(1η5;3η(1ιηοδΐΜ8δ, 
ΡθΓ8θη 1)ΐ03 Ιΐιβ ΓβίκΙβΓ, ΪΓ Ιιβ δΐιοιιΐ^ • Ιιανο τά^ε — δοηιε ί>τί — οΐΙίΟΓδ ί'ς γε. 
ρΓθΓβΓ εγχει νι'ιύϊ Βπιηοΐί, βΙΙβΓ ε-^αψεν | 1593. Μδΐιγ ρΐίΐοο κακίν ϋοχΐ ΐίείοΓβ 
Ιο Κα^\ ΤΗΪδ ί5ΐΓΙίΙγ30€θηΐηΐΟ(ΐ3ίίη2! * ^μοις, ΛΚ1ΐ15ίθΓύτ?5;^;νρΓΪη(6^κατί^εν. 104 1611. ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ ΟΙ. ίΐ (ΛΟίξ , νοί οίξ^ΊΊζ ως [λ ίψυσοίζ αϋλίον, 
καί τλ•>ΐ[λον , Ιί τις άλλος «,ν^ρωττων Ιφυ" 
ον καί 9Γ^ίν Ιίς ^αίς (/,νιτξος εκ. γον'ίίς ^ολιΤν, 
αγονον Αττίλλων Αα'ίω μ. ί^εστησε 
(ρονεοί γενεσ^α,^ 'ττα,τξος, ω τάλας εγω. 
ΈτΓΕί σ εγενόμτίν, α,ν^ις ο σττεΊρα,ς νοίΤν}ξ 
κτείνε» μ,ε, νο^ισαίς ττολεμ,ιον ττεφυκενοίί' 
χρ*ίν γοί,ξ Βΰίνεΐν νίν ε| Ιι^ου" τΐεμ,ττει σε με 
(/.αατον "ττο^ουντοί, ^ν)ρσ•)ν, α,^λιον, βοξάν' 
ον σωζόμεσ^οί. Ταρτάρου γοίξ ωφελεν 
Ιλοεΐν Κ.ι^ΰίίξων εις α,ζυσσ<χ ^ά,σμ,ΰίΎΐχ,, 
Ός μ. ου οίωλεσ ί άλλα, οουλευσ^x,\ τε μοί 
οοίίμων εοούαε ΥΐόλυΟιου άμψ) όίσττότνιν. 
Κτανων ο Ιμαντον νοίτεξ ο όνσόαίμων εγω, 
ίίς [λ'^Ύξος 7)λ^ον Τϊ9? τ^x,?,α^'η^ωρον λί^ος, 
'Κοίΐοά,ς τ άϋελφονς ετεκον, ους άττωλεσχ,- 
α.ροίς τΓΰίξοίλΰΐ,ζων Αα'ίου, καί 'π'οασί όούς. - - ο _ - _ « _ ν^ _ Κ> VI - - <-< - ν -1»^ - - _ « _ Κ> - ν -IV Ιν \^ \^ι\^ — - — 1^ ~^ ~|^ *^ 

1615|---|--||--|--1|--|ν- 

ι _ _ ι ν^ ν ν — ν ι - - « - ν^- 1620 — ί^ - κ^ _ κ^ _ »^- ν - «_ « - — κ* «-< ν^ — ι ν^ ν^ - ν> - ν «^ 1635 Ι"-|"-ΙΙ-"^Ι"-Ι1--Ι"- 

Ι--Ι--ΙΙ--Ι-ΙΙ--Ι- ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.18Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΟΙΔ• Ώ. (Λοίξο., ως άθλιον άττο ά^χ>ις•, καί τλήμονα εύύα-ας /οιε, ει ης άλλος ανθ^άττων ε<ρυ' οψ 
χ,αι ττξΐν μόλειν εις <^οΰς εκ γόνης [χήτξος, με άγονον Απόλλων ε^ίσητισε Καίω γενέσθαι <ρόνία, ττί- 
τρο?, ω τάλας εγω. Δε εττει εγενομην, ττάτπξ ό σττείοα,ς αύθις κτείνει με, νόμισας 7τε<ρύ}ίεναι ττο• 
λεμιον' γΆξ χξτην νιν ^άνειν ε^ εμου' ^ε ττίμττει με άθλιον ττοθούντίχ, μάσ^^ον, βόξαν ^ήρσ-ι' όυ 
σΌύζομεσθα. Γαξ Κιθαιρών ω<ρελε ελθειν εις αζύσ-σ-α "χάσματα Τάξταρου^ ός ου ^ιί/λεσε με^ 
άλλα, τε δαίμων ε^ύίκε μοι ^ονλεΰ(ται άμ<ρι πόλυ^ον ^εσ-ττοτην. Δε κτάνων ττάτερα εμαύτου^ 
εγω ήλθον, ό ^υσ^αίμων, εις λεγος της ταλαιτΐωξου μήτρος^ τε ετεκον τΐαι^ας α'^ελ<^ους^ ους α- 
Ίτώλεσα^ τταράλαζων άξας Αάί'οιι, και ^ους τταίοΊ, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

(Εοιρυδ. Ο ΡαΙε, Ιιο\ν χνΓβΙοΙιεοΙ Γγογϊι Ιΐιβ Βε^ίηηίη^, αηίΐ υηΗαρργ 
θίθδΐ ΐΗοα ίοπΊΠ ίη6, \ΐ ενεΓ 3113^ οΙΙιθγ οί ιηεη ννα» ΓοηηεοΙ ! ννΐιοηη, 
ενεη Ι^είοΓε οοαιίη^ Ίηίο Ιΐιε Ιΐο^Ιιΐ Γγοιώ πιγ ιτιοΐ1ιεΐ''δ ννοΐϊΐΒ, γώθ γεί- 
υηΙ)0Γη (ϋθ ΑροΠο ριεθΐοΐ; Ιο Ι,έϊϋδ αδ-ΓαΙβίΙ-Ιο-Ι^ε Ιΐιε «ιυτοΙεΓεΓ οί 
ΐϊΐ)Γ δΪΓβ — ΟΗ ! Ιυοίίΐεδδ ιηε ! 

Αηά αίΐβΓ-ΐΙιαΙ; Ι €3ηΐ€-ϊηΙο-ΐ3είη^, Ιΐιε ΓαΙΙιεΓ ΐΙίΕΐΙ Βε§;£ΐ1; πιε Η^ίΐίη 
δεείζδ-ίο-ΐδΐίε-πιγ-ΐΐίε, Ιίηοννΐη^ 1ιε ΐΊα(1-1)ε^ο1;Ιεη-ί"θΓ-Ιιϊηΐδε1Γ αη εηε- 
ιηγ — ίοΓ ίΐ; ννεΐδ εΐεδίΐηείΐ Ηε δΐιουΐά (Ιίε Ι)^ ΐΏγ \\Άηά : 80 Ιιε δεηΓίδ ιηε 
ροοΓ-Ιιε1ρ1εδδ-ΐ3ίΐΐ3ε ΟΓ&νίη^ Ιΐιε ΐ3Γε£ΐδΙ, & ρΐ'εγ Ιο ννϊΙά-ΒείΐδΙδ — ννΙιεΓβ 
Ι \ν£ΐδ ρΓεδεΓνεθ. 

ΗοννενεΓ Οΐΐ1ΐ3ΒΓοη ου^ΐιΐ: Ιο Ιιανε δΐιηΐί ίο Ιΐιε ΙϊοΙΙοητιΙεδδ §υ1Γδ οΓ 
ΗεΙΙ, ύϊΆΐ (]εδΐΓογεά «ιε ηοΐ : Ι3υ1: ηαγ, ΡΓονίθεηαε ιΐδδΐ§ηε<1 \ί «ιε Ιο 
δέρνε υηοΐετ Ρό1)τΐ3υδ Γογ ηιείδΙεΓ. 

ΤΐΊεη, Ιιεινϊη^ δίαίη ιηίηε ο\νη ΓίΐΐΙιεΓ, Ι αδοεηθε(3, Ιιαρίεδδ ηο3η, 
Ιΐιε ΐ3ε(1 οΓηιγ υηΓοΓίυηαΙε πιοΙΙιεΓ ; Άηά Ι Βε^&Ι οΙιΐΙθΓεη ηιν ΐ3ΓθΐΙιεΓδ, 
\νΙιοηηι Ι Ιιανε οίοοιηείΐ-ΐο-ίΐεδίηιοΐϊοη — Ιιανΐη^ ΐηΙιεΓΐΙεά ΐΐιε οϋΓδεδ 
ίροαι Ι,ειϊυδ, ^πίΙ οοηΓοιτ^οΙ ιΐιεηι οη Γπγ δοηδ. 1613. ον ίπ Ιΐιΐδ Ιΐηβ, ννΐίΗ μ" ίη ίΐιβ 
ηεχΓ, ιηΐβΐιΐ βχοΐΐβ ^υδρίοΐοη ιϋ»1 ΙΙιβ 

ΙβΧΐ 18 ΟΟΓΓΙίρΙ,ϋίάνν 6 1101 ίϊπά ΐΐΐΟΓΘθΙς 

ιτιαηγ βχρΓβδδίοπδ οοηΙιζίΓ}^ Ιο Ιΐιε δΐιϊοΐ; 

Γϋΐβδ θίΟΓ3Ι1ΐηΊ3Γ. 

1617. ΡοΓ 7Γε<}3ΐ;κένα(, Αΐίΐιΐδ, ννΐιβποβ Ι 
Κηονν ηοΐ;, ϊηδβΓίβίΙ ^υσ-^αίμονα. Ι Ιΐ^νβ Ιν&η§1?ϊΙθ(Ι ττεψυκ,ίναι^ Ιιβ Ιιαά ίβ^οϋβη /οτ 
ΙιίηιβΰΙ/: Ίί Ιΐιπί 1)6 (1ΐδ3ρρΓονβ(1 οί', Ιβΐ; 
" ϊπβ Ιο Ιιανβ 1>€βη ϋονη" ϋβ Γβοβίνειΐ ίιι 

δΐ63(1 — ΐΙΐθΠ, !ίί8 βπρ.ηιΐ). 

1622. Οί" Ιΐιίδ δΐΐΓΐ ιΐιβ ίο11οννΐη§ νεΓδβ 
δβνβΓΛΐ Γθ3(1ϊη§5 &1Θ §ϊν€ΐ), οΐιϊθβ^τ οη 

€0Ι))€€ΐαΓ6. 866 ΡΟΓδΟΠ'β ΠΟίΡ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1628. 105 \^^ -\\\^ ^ »->κ• -^> -\^ - Όν γαρ τοσοντο» «σ^^βτος ττίφυκ Ιγω, 
αίστ ας ε/χ ο/χ/χατ, »^ς τ ί[Λ»ιν νοαόων ρ^ον, 
ανίν Βίων τον, ταντ ΙΐΛνι^Λνγ)σοί[/.•ηι>. Ιοοϋ 

Έΐιν' τ» Ιρά,σω 5>?θ ο ύνσαα\[/.ω» Ιγω', 
Τ»ς ^7*/^^" Ρ'°' ΤΓοΰος οΐλα,ξΤ•>^σει Τϋ^λοϋ ; 
Ηο η "ί/ανοΐ'σα; ϊ.ωσα. γ αν, σα^ οίο οτ». 
"Αλλ ίΐίτίκι/ος ζυνωρίς ', Αλλ όνκ ι<7Τ» [Λοι. 
Άλλ' έΤ» νεά^ώ/ί' άϋτος ίνροψ. αν βίο ν ; 1635 |- 

Ποθίΐ/; Τ» (Λ αρ^-ην ω^ άττοκτείνεκ» Κρεον; 
Άνοκηνεΐς γαξ, ε» |!Αε ^'ί'ί «'Ι'^ βάλεις. 
Ου μτίν ελ\^α,ς γ «.(λφί σον %εΓ^ας 7°•"^> 
χοοίος φανονι^α^' το γαρ Ιμ^όν ΤΓοτ' ευγενές ι ~Γ ~1γ "^ ^Ρ ~1γ "Γ " 

οϋκ αν 'π-ξο^οΊγ,ν, όν^ε ττεξ Ίΐξάσσων κακώς. 1640|--|«-|Ι — Ρ'Ιγ"!""" 
ΚΡ. Σο» γ' ευ λελεκτα», γόνατα /χ>) Χξψζ^^" 'ψ^> Ι" •-|»' -|[- ^ «Ι»---!!- -|« »- 
ιγω ^\ να\ε\ν σ ουκ εάσαίμ. αν χ^^ονα. Γ"κ~|| — Γ "11 — Γ^ 

Νεκρών ^ί τα/νίε, τον μ,εν εις οόΐΛους χ^ρεων |ν _|« -||« - 1«^ -!|ν^ -|ν^ - 

ηίϊΐ χ.ομ.ίζειν' τον ίβ Πολυνείκους ι»5κϋν ι ι II ι 'Ι . ι --Ι'-Ι!--"!--!!--!"- 

--Ι--ΙΙ--Ι-ΙΚ-Ι- 

--Ι--ΙΙ-Ι--ΙΙ--Ι- 

ν> -1^ ~'~ ~|^ ~~ "Ρ^ ^ 

"-|"-ΐι"-Ι"--ΙΙ--Ι"- 

__Ιν-ΙΙ--Ιν.-ΙΙ--Ιν« - - « - - -Ν ^ ^ - -\^ « ΤΗ Ε ΟΙΙΟΕΙί, ΑΝΠ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Γαξ 'εγω ον 7Τΐ<^ύκα τοιούτον ατύνετος^ ωττε ε^Λη^ζαντίσ-Λ/Λπν ταύτα, εις ε/χα ό/αμ,ατα^ τί εις 
βίον 'εμ,ίύν τταίδ'ύον, άνιυ του θέίΰν, Ειεν τί ^ήτα ο ^υα-^αι/ίΛΟύν ίγω ^ράσω \ Τίς όμ,αξτή^εί γιγΐ- 
/Λοιν τύ<ρλου ττόϊΌς (λοι ; "ϋ^ε ή θανούσα ; Ι,-ίτα γε, ΰ-ά<ρα βίϊα ό'τί αν. Άλλα εΰτεανος ^υνώ- 
ξΐς; Άλλα οκκ εστί μοι. Άλλα Ιτί νεά^ων αύτος αν 'ευροί/Λΐ βΙον ; Πό9εν ; Τ< ά5Έ, Κξέον, α- 
νοκτείνεις μι άξ^ν ; Γα^ αττόκτενεις, ει βάλεις με ίζω γης. Μην γε ου <ρανούμαι κίκος έλίξας 
χίίξας άμ<ρ•. σον γονυ' γαξ το εμον ττοτε ευγενές ουα αν ττξο^οίην, ού^ ττερ ΊΓξάστων κάκως. ΚΡ. 
Ει» γε λεΚεκται «τοι μη χξφζειν ίμα γίνατα, ^ε εγω ουκ- αν εασαίμι σε ναίειν χθόνα. Δ£ ΤίίνίΈ 
νίκξϋν^ τον μεν χξεων «5>) κομίζειν εις γόμους" 5έ τον νίκυν ΤΙοΧυνεΙκους 

ΤΚΑΝ5Ι.ΑΤΙΟΝ. 

ΡοΓ Ι ννίΐδ ηο1-1)γ-η3ΐυΓ6 ϊ;ο-υΙί;€Γΐγ εΙενοΐοΙ-οΓ-υηίίεΓίίΙίΐηθίηί^, 3δ 
ΐΐΐίΐΐ Ι ί;1ιοϋΙ(1 (ΐ6νϊ§ρ ΐΙιε5ίί-δβν€ΓΪΙΪ68 8^τίΐΊηί>Ι: ιηίιιβ οννη 637*?§, πικί 
Ε^δίηδΙ ΐΗε ΙίΓε οί ιηγ ί^ο^^δ, ννΐΐΐιοιιΐ Ιΐιε ΐηΙβΓΓεΓβηοε οΓ δοηηε οηε οΓ 
Ιΐιε Οοάδ. \νε11! \νε11! Ν^ΗβΙ: ΐΗεη δΐΐδΐΐ ϋΙ-ΓαΙεά Ι θο? ΝΥΙιο ννιΐΐ 
αοοοίΏρειηγ ηιε Ιΐιε ^υί(1ε οίπιγ ά&ΓίζδΟΓπε δΙερΡ 

81ιε ΐΙΐΗΐ Ιΐ6Γε Ιίεδ άείκΙΡ — Ι^ϊνΐη^ ΐηάεεθ, Γυ11-ννίί11 άο Ι 1<ηονν ΐΠαΐ 
δΐιε ννουΐεΐ ! ΒυΙ— ηιγ ηοΜε ραΪΓ-οΓδοηδ? Να γ, Ι Ηίΐνε ηοηε. — ΡβΓ- 
δίΓίνεηΙυΓε δΙϊΠ ίΓεδΙι-ίη-γε^Γδ Ι οΕΐη ΓηγδεΙί ρΓοευτε δυΐ3δ)ίίΙεποε? — 
λνΐιεηοεΡ — \νΗγΐΙΐϋδ, ΟΟΓεοη, οίοδίΐΐιου ΙίϋΙ ιπρ ιαΐεπΙγΡ Ρογ ΙςΐΙΙ ρηε 
Λοιι ννΐΐΐ, ϊΓ ΐΗοϋ δΐιαίΐ ε360ΐ ιηε Γγοιπ ΐΐιε Ι^ΐη^^ϋοπΊ. ΥεΙ ΓοΓ-οεΓί&ίη 
Ι \νί11 ηοΐ αρρεαΓ ιτιείΐη Ι»}^ ΐΙΐΓ0\νίη^ ηιγ απηίδ ίίΓοππίΙ Ιΐιγ Ιίπεεδ, 38 
ιηγ ίοΓΠίεΓ ποί^ΐεηεδδ Ι ο^ηηοΐ: 1)ε1ίε, ηο ηοΐ ΐΗοιι^Ιι ίατΐπί^ ηοΓηΙΙγ! 

ΟκΕΟΝ. ννΐδείγ ΐη-ίΓΟίΙι 1ΐ3ΐ1ι ίί 1)εεη δαίθ 1)γ ΐΗεε Ιΐι^ι ΐΗου «'ίΐΐ; 
ηοΐ εηΊν)ΓΛοε ηιγ Ιίηεοδ, Γογ Ι οϋπποί δΐιίΙικΓ Ιΐιεε Ιο ΐηΐΐίΐΐ^ίΐ ιΐιε Ιαηα. 

[^Γο ίΐιε Ιι/-8ίαηά£Γ8.^ Νο\ν οΓ ΐΐιεδε οοΓδέδ ΐΐιε οπε ΐη<1εε(1 νκ πίμ^Ι 
ίοΓΐ1ι\νίΐ1ι οοηνεγ ΐηΐο Ιΐιε ραΐαοε — 1)υΙ ΐΐκ' (ίεί\(1-1)οΗγ οί Ρυΐνηίοίτδ 1633. ΑΚΙιΐδ 3ηάοΙΙΐ6Γ8ΐΐίΐνβ{£ο-α }/ά^, 
5τβΙ Μ88. ηοΐ 3 Γβλν ί^νοΓ ζχσά / αν. 
1638. ναΙοΙνθηδβΓ ρΐΛο^ά / 1)βΓοι>; 30(16^ Ιο άλλα μην, κα; μην, ΛΤΐά Ιΐΐβ ΙίΙςΡ. 
1644. ΑΓίβΓ κομίζει;, Η\\Α ύβίοΓβ ΠοΚυ- 
νείκους, \νβ ήηά ΐη ηιοβΐ «ίΐίΐίοηβ -ή^ε ^' ελίξας, 3ην1 ΒΓΠηοΙί οηΐϊΗεύ ϊί, \ίθύ\ '^ ος(.\\ι\ΐητόν^' ος) ττέρσων ττ-Λι-^ττατρί^α τίν 
\)Άά\γ. ΡϋΓ8οη Ιιαβ Ιιετε λ Ιοπί; 1β3Γηβ(1 | άλλοις (ΒηιηοΚ σίν ό'ττλοΐί) πλθε. Υαΐοΐίε- 
ιιοΐβ, ΐη ^ΛτΙίϊοΙι, 38 νν38 Γιβ^ιίθηΐΐγ 1ιΪ8 ιιαοΓ (Ιοίεικίβ σίν άλλοις, \η\ί ίΐιβ \νΙιο1ο 
οπδίοηι, 1»ο \ν3η(3βΓ8 Γγοπι ΙΙιβ 8μ5)601. 866ηΐ8 $ρηΓΪοη8, 3η(1 ιιιογθ ριιηΐοπίΒΓίγ 
Βιϊεβγ 1ιβ Μΐ03η8 Ιο 83^ Ιΐΐ3ΐ γε ΐδ οΓΐβη [ ττόλιν ττατςίϊα, ν^ΐιΐοΐι ίδ ΐΓυΙγ ηϋίοϋΐοηβ» ο 306 16'45. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Ικ^άλετ άΟατΓΤον τνίσό ορών εζω ^^ονός. 1645 

Κ>5ρί;^ετα; οε ντοίσι Κ.α.α{/.εΙοις ταίε* 

ος α,ρ νεκξον τόν^' ν χοίταστίφων α,λω, 

VI γνι κοίλυτΐτων, θάνατοι/ Άνταλλά^ίται. 

Σν ό , Ικλί'ΤΓουσοί 'τζ\ιττί•χων ^ρ-ηνονς νίΚξων, 

χ.6[λΐζε σοίυτ-ην, Άντιγόννι, ^όι/,ων ίσω' 1650 

κα* Ίίΐχ,ξυενίνου, τνιν Ιοί/σαν '^μ,ΐξαν 

μενονσ , εν ■^ σε λεκ,Τξον Α\μ.ονος μ,ενα. 

ΑΝ. Ω, <7ΓθίΤεξ, Ιν οίοις κείι^ε^ άθλιο; κοίκ,οΐς' 

ως σε στενάζω των τεθνηκότΛΊ* ττλεον. 

Ου γα,ρ το ^εν σοι βαρν αακων, το ^' ου βχξύ' 1655 
αλλ εις άτταντοί όνστνχ^•ης εφνς, ττά,τεξ. 

Ατα,ξ σ εξωτω τον νεωστι κοιρανον, 
τ» τόνο νζξίζεις ττα,τέξ όίττοστελλων χιόνος ', 
Τ* ^εσμοττοιεΤς εττί ταλοίίττωξω νεκξψΐ 
ΚΡ. Ετεοκλέονς βονλενιχα,τ, όυχ^ί}μ,ων, τά,^ε. 1660 
ΑΝ. Αφρονχ γε, κα* σν (Λωξος, ος εττίθοί; τάίε. 
ΚΡ. Ώως ', Ύαντεταλι^ίν ου ^\αοίΐον εκ'ττονεΐν ; -"^^ -II- -Ι- -II- -Ι"" 

._|._1Ι-_|ν..!1.-1ν.- -"••'|"-1|--|"-1Ι" 
— \^ -11 — Ιο -!> - --ι--:ι-- ω μ^ - ^^ 1!^ 


"-1"-||--Γ-Γ-Γ" 

-^-|"-ΙΙ--Ι"-Ι1--Ι"" 

_|.-|Ι.-1ν._|μ_1.. ΤΗΕ ΟΚϋΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟΙ.Ι5Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

εκζάλετε αδάτττον ίζοΰ Ι'ξων ήΰ-^ε χθόνος. Δε τά5'ε κι^ξύζεται Ίίάσι Κα^(Λείοις' ός αν άλ» η 
κατάίττεψαν τόν^ε νεκρον^ τ, καλυτττΛίν γτ,^ ανταλλάζεται θάνατον. Δε συ^ Αντίγονη, εκλιττού- 
σα 2τρτ,νους τρίτττνχ^ων νεκρών, κομ,Ιζε ο-αύτγιν 'εσω ^ό^ων' και τταξθενεύίυ, μένουσα την ιουσα^ 
ΆΙΛ,εξ^αν^ εν »5 λεκτ^ον Ά;',α.ονοί ^ένει σε. ΑΝΤ. ει ττάτερ, εν όι'οίς κάκοίς άθλίοί χζί/χεθα,' ως σ•τε- 
νάζω σε ττλέον των τεΒνήκοτων. Γαξ ου το μεν κάκων σοιβάξυ, ^ε το ου βάρυ, άλλα ε<ρυς, ττάτερ, 
^ύστυχτς εις άιτάντα. Άταρ σί τον νεάσ-τί ν.ο\ξανον εξωτω, τι ΙζξΙζεις τόν^ε ττάτίρα αΐίοστελ- 
λων χβόνος ; Τ* ^εσ/ΛΟΤΤο'ιεις ζττι ταλαιττώξω νεκροί; ΚΡ. Έουλεύ^ατα Ετεόχλεους τάδ'ε, ονκ τιμών, 
ΑΝΤ. Γε ά<Ρξονα, ααι συμωξος, ός εττίθου τάϊε. ΚΡ. Παος) Ου ^ιααίον εκττονειν τα εντεταλμένα ; 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

€3δί γε ουί υι\ΐ3ΐΐΓίε(1 Ιίθγοηά Ιΐιβ ΙίαιΐΙδ οί Ιΐιε τείΐΙηΊ. Αη(1 Ιΐιίδ δΙίίΐΠ 
1)6 ρΓοοίΒίΓϊΐεά υηΐο αΐΐ ΐΗε Τ1ιεΐ32ΐηδ : " ΐνΐιοβνετ δΐηιΐΐ Ββ /οηηά εΐίΐιβν 
οτοχυηίπξ ίϊιβ αοτρβε, ον €ον6τίη§ ίύ χνΐίΗ βανώ, εΠαΙΙ-ΖοΓΉΐε-ο^εποβ-Γβ- 
αεΐνβ άβαίΐι." Αηά άο ΐΗου, ΛηΙί^οηε, Γείίηςυίδΐιίη^ Ιΐΐ}' δΟΓΓο^νδίοΓ ΐΐιε 
ΐΓίρΙε ^εοεαδεοί, Ι^εΐαΐίεΐΐι^^δείί ίηΐο ΐΐιβ ρΒίζιοε, αηεΐ ΐΏΒΐίε-ΐΙιγ-νΐΓοΊη- 
ρΓερ3Γ»ϋοηδ, ίη-εχρεοίαΙΐοη-οΓ Ιΐιε ίίρρροειοΐιΐη^ ά^γ, οη \ν1ιΐο1ι ΐΐιε 
1)εά οί ΗδΒΓΩοη βχν&ΐΐδ ΐΐιεε, 

ΑΝΤΙΓΟΝΕ. ΟΙι ! ΓαΙΙιεΓ, ϊη \ν1ΐ£ΐ1;-ν3δΙ ιηίδΓοΓίιιηεδ δίΓε \νε τηίδεΓβ- 
1)ΐ6-1)είη^δ ΓεουιηΙ^εηΐ! Ηο\ν 1 1ειη»εη1 Γογ Ιΐιεε ιηοΓε Λαη ίοΓ ΐΐιε (ΙεαοΙ ! 
Βεο&υδε ίΐ; ϊδ ηοΐ ΐΗίδ-οηε ίοΓδοοίΙι οί ίΐΐδ ύ\Άί υροη ΐΐιεε ΐδ Ιιε^νγ, αηά 
ίΐΐδΐ-οηε ηοΐ Ιιε&νγ, Ι^υί; Ιΐιοη 3γΙ, δίτε, χνϊ1;1ι-3(1νει•δίΐ}^-ΐ5εδε1 οη ενεΓ}- 
δίάε! [7ο Ονέοη.] Υβί ίΐιεε ουΓ ηε\ν ΙοΓά Ι &δ1ί, Μ'ΐιγ (ΙίδΓεδρεοΐίιιΙΙγ- 
ΐΓε&Ιεδί: Ιΐιου ΐΗίδ νηγ ίαΙΙιεΓ, ΙίΕηίδΙιίη^ Ιιίηη ίΓοίΏ Ιΐιε οουηΐΓγ ? ννΗγ 
εηδοίεδί-ΐΐιου-ΐίΐινδ Β^&ΐηδί α ινΓεΙεΙιεά εοΓδε ? 

ΟκΕΟΝ. ΤΗε \νϊ11-»η€ΐ-ρ1εαδυΓε οί Εΐεοοίεδ Ιΐιΐδ — ηοΐ οοΓδ. Αντι- 
οοΝΕ. ΤΓαΙγ αΙ^δΐίΓοΙ : — ειηά ΐΗοιι α ίοοΐ Ιΐιειΐ; οΐ3ενεδΙ ΙΙιε-οοΓηηηαικϋ 
ΟκΕΟΝ. Ηο\ν δθ? Ιδ \ί ηοί π^Ιιί; Ιο εχεευΐε ιεδιαIηεηι3^^-^η^υη^ι^οηδ?, 1649. Ιη ν3ποη8 εθιΐίοηδ \Γβ Γβαά θξίί- 

νουν νεκρόίν — ίη 0Γ0ΐίπ8 3ηά Μδ8. τξίν- 
τύχ^ους. Α]άη$\\3.Β Τξίτττύχ^ων νεκρών γόους. 
1651. ΟγοΙϊπ» λώΛ ιηο8ΐ οΙΙιβΓδ ί;ϊνβ 
εττιουσαν, 33 3 1η85^1ΐ3ΐ)1θ, ίΟ ννΐΐΐοΐΐ ΡοΓ- 
δοη θΙ))601δ. ΑΙ<ϊυ8 ρΓίηΐ€ί1 Ιισιουσαν. 1653. ΥδΙοΙζβηΗβΓ οη Ιΐιβ ^οη^β^ίιι^β 

οί Ββΐηβδ, βθΐΐθά άθλιοι ίοΓ άβλίοις, 

1661. εττίθου 1ΐ3δ 1)660 ΐΒίεΙ)^ 3(1θρΐ6<1 
ίοΐ" εττείθου, 6ΐδΙ ηοΐϊοθά Ι))^ δθ3ΐί§βΓ. 

1662. ΜΆΏγ Μ88. Άηά ΟΓΟίίαδ, ίη- 
δίβΛά οί εκτΓονεΤν, Ιι^νβ ΙκτελεΓν. Φ01ΝΙΣΣΑΙ. 1663. 107 — ^ - *^ -\^ - — ^^ « ΑΝ. Ονκ.^ νιν ττοΐ'Υίρα, γ γ, κΛκως τ εΐξ•η[Λενα. 

ΚΡ. Τί ί'; 'Ο:^ ^ικΰί'ιως οίε κϋσίΐ/ ίοθίσετα»; 

ΑΝ. Οϋκ ίννομον γαρ τνιν οίκτίν ττ^αασεσθε »ιν. 16θ5| 

ΚΡ. Έί^Βξ γε -ττόλΐως εχθρός >?ν, όϋκ ίχ^ξοζ ων. 

ΑΝ. *Οϋκοί;ν έ'^α;κε τϊ? τ:^%») τον όαψονν^. 

ΚΡ. Καί τά; τάφω νυν τνν ^Ιπ'/ιν τταξασχ^ίτω. 

ΑΝ. Τί ττληΐΛίΛελΥίσα,ς το (^.ίρος ε'ι /Λετϊϊλθε 7''? *' |« -|ν. _||- ν> ^|^ -||.^ -|ν - 

ΚΡ.'Άταίρος όΤ 'άκίίρ, ως (χΆς, γίννισετχί. \670\^ '^ ^\^ -\\- -[-> -\\^ -\^ ^ 

ΑΝ. Έ^ώί σ^ε Βά-^ω, ν.α,ν α,'ττεννίττν) 7Γολ*?. 

ΚΡ. Σαντνιν α,ρ' Ιγγνς τωόε συν^ά,-^εις νεκξω. 

ΑΝ. Άλλ' Ιν/.λεες τοι Ιύο ψίλω κεΤσ^οίΐ ττελαζ. 

ΚΡ. Αχζυσ^ε τν)ν^ε, κεις όό^ους ϋθ^\ζετε• 

ΑΝ. Όυ Ιυιτ ■ ετΓέί Τοϊί' ου μί^ησο(λΰα νεκξον. 1675 { — (^ -||- -|^ -||ν/ -|ν 

ΚΡ.'Έκ^ίν'ό Ιϋ'ψ.ων, Τΐοίξ^εν, όυχ^ « σοί ^οκεΤ. |- -|^-] 

ΑΝ. ΚάκεΓ>ο χ.εκξίτοα, (χτ) 'ψνζξ'ίζεσ^Οίΐ νεκρούς. 

ΚΡ. Ώ,ς ϋάτίς ά,ιχφ) τωΐ νγξο,ν ^-ησεί αόνιν. 

ΑΝ. Ναί "ττξος σε τίσίε μνίτρος Ίοκάστης, Κξεον. |- ~|''- V -Ι>^ -- «-> ^\\^ -Κ/ -Ι« ν.* II Ι - - V ^^ ν ν^ - - - « - Ι--Ι^-ΙΙν.-Ι ι- -Ιν- -II Ιν.- -11^^ -ν./ - 

"-ι^-ιι-τ-Γ-Ι-"- 
--Ι-ΙΙ--Ι--ΙΙ--Ι- 

— |ν^ -!Ι« -\^ -||ν-|ν/ ν 

ν — 

ι_ _ΐν> -;ι- -\^ -ιΐν -|ν _ — -Ιν */ ν, Ιν,^ -- ~ν •. -||>^ -\ν - - - ^<. « 

Ι ν^ <./ V - — Ι ν «^ ΤΗΕ 011Ι)ΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. Ουκ' ην γε η ττον^.ξα^ τε είξτιμενα κάκως. ΚΡ. Δε τ»; Ουκ ό'δ'ε δικαίως ^ούήο-εται κύσι ; 
ΑΝΤ. Γα.ξ ου ττραασ-ετθε νιν την 'εννο^ον ^Ιχ,ην, ΚΡ. Ει'ττε^ )'ε ην εχβξος ττόλεοΰς, ουκ ων εχθξος. 
ΑΝΤ. Ούκουν ε5'α;κε τον ^α.'^ονα τη τι;^)ζη. ΚΡ. Καί νι;ν τω τά<^>ίΰ ττα^ίσχετω την 5;'κην. ΑΝΤ. 
Πλη|α-|«Λελήσ•αί τ(, ει ιοιετίίλθε το ,<Λέρος ^^ης ; ΚΡ. ΌδΈ ό άνη^, ί«ί |Μ.άθ_η?, γενήσ-εται άτα<ρος, 
ΑΝΤ. Έ^/ω θά-ψο; ίΓί^ιε, και αν ττόλίς αττεννεττη. ΚΡ. Σαντην άρα (τυνύά^εις εγγύς τού^ νεκρφ, 
ΑΝΤ. Άλλα τοι εύκλεες 5ί>ο <*)ΐλ6ι; κείο-^α,ί ττελας. ΚΡ. Αα^ύτ-θε τίνδ^ε,καί κομ,ίζετε εις δόμους* 
ΑΝΤ. Ου ϊίίτα, έττεί ου (Λεθήσ-ομαι τούίε νεκξου. ΚΡ. Ό ^Λίμων έκρινε^ ττάξθενε, ου σοι α ^όκει. 
ΑΝΤ. Και εκείνο κίξΚξίται, μη ε<ρυζξίζίσ•θα.ι νίκρους. ΚΡ. 'Ώ,ς άμ<ρι τφ^ε οΰτις θήο•£< νγξαν 
κόνιν, ΑΝΤ. Να», σ-ε, Κρεον, ττρος τή 75"ε ^ήτξοί Ιοκάστης. 

ΤΙΙΛΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Αντιοονε. Νο, ΐΓδο-1)6 Ιΐιβγ -άτα \)ά&€, Άπά θβϋνεΐ'εά \νίΐ1ι-ΐ53(1-ι"η- 
Ιεηΐ;. Οκεον. Βυΐ ννΐιιιΐ.^ \νΐ11 ηοΐ Ιΐιϊδ ηΐ3η Βε (Ιεβερνεάΐγ σΐνβη Ιο 
ΐΗε (ίο^δΡ Αντιοονε. ΟεΓίδΐηΙγ )γ6 εχΕίοΙ ηοΐ οΓΙιίηηι Ιε^ίΐίιη^Ιβ ριι- 
ηίδΙίΓηρηΙ. Οκεον. ΤΙιουσΙι 1ΐ6\ν»δ ΐΗε εηβιηγ οί'ΐΐΊε δίΒίε, ηοί; 1)βϊη^- 
ΙαννΓιιΙΙ ν ϊί8 βπεηΐ}/ ! Αντιοονε. ΤΗεΓεΓοΓβ Ιΐιεη Ιιε ΙΐΕΐδ ραϊά Ηϊδ ΙίΓε ΐο 
ίοΓίυηΰ ! Οκεον. Αιιά ηο\ν ίιι Ιιϊδ 1)ϋΓΪ3ΐ ΙεΙ Ιιίιη δ&Ιΐδίγ νεη^εαηοε ! 
Αντιοονε. Ηϋνίιι»• οίΤεηεΙεά ϊη ννΐιαΐ, ΐΠιε ΟΕίΓηε-δεεΙίΐηο^ ΐΊΪδδ1ΐ3ΓεοΓ 
Ιΐιε 1ζίησ(ίοιιη ? Οκεον. ΤΙιίδ ηιαη, ΐΓ Ιΐιοιι ιιιυδί Ιίηονν, δΙιαΙΙ-Γεηιειΐη 
υπΙ)ΐΐΓΪε(1. Αντιοονε. Ι \νΐ11 ΐηΙεΓ Ιιΐιτι, ενεη 11ιουο;ΐΊ ιΐιε εΐΐ)^ ίοπίοϊά ΐΐ. 
Οκεον. ΤΙιγδεΙί Ιΐιεη ννΐΐΐ Λου ίϊΙδο-ίηΙιυΓηε ηείΐΓ-Ιο ΐΗε οορρδε. Αν- 
τιοονε. ΑγηΙ Ιπυΐγ ίΐ ΐδ ^ΙοΓΪουδ ίοΓ Ιννο ίΓΪεπίΙδ Ιο ϋε οοηΐί§;υουδ ! 

Οκεον. [Το ΐΐιβ Αί(€ηάαη(8.] Ταΐίε-Ιιοΐά οί'ΐΐιΐδ-ηιαΐίΐεη, αποΙ οοηνεν 
ΙιεΓ ίηΐο ΐΐιε Ιιουδε. Αντιοονε. [€ΙΪ7ΐ^ΐηξ ίο ώβ άβαά ΰοάι/ ο/ ΡοΙι/ηί€68.'] 
Νο, ΐηάεείΐ, Γογ Ι ννϊΙΙ ηοΐ 1εΙ-1οοδε Ιΐιίδ οοΓρ&ε ί 

Οκεον. ΤΙιε Οο^ 1ΐ3δ €ΐε€Γεε<1, Ο νΪΓίτΐη, ννΐιαΐ Ιο ΐΐιεε δεεπίδ ηοΐ ^ί. 
Αντιοονε. Αηά ΐΐιϊδ ίΐ1δοΙΐ3ΐΐΊ-1)εεη-ί1εθΓεε(1, '' Νοί ίο ΐη8ηΙ( ΐΐιβ άεαά." 

Οκεον. ΥεΙ ΒΓουπά ΐ1ιε-1)0Γΐγ δΐιαίΐ ηο-οηε δΐΓ6\ν Ιΐιε ηιοίδΐ ιΐυδί. 

Αντιοονε. Νβ}^, Ι ίηίΓεαΐ ΐΐιεε, Οιέοπ, 1))γ Ιιίδ ιτιοΙΙιεΓ ^ϋ^ά»ια. 

1670. 'άνη^ ιηη^ βίΐΙιοΓ 1)β οοηδίοίβΓβά Ιίηβ Γβηάβι» ρΓοΙ)»1)1β. δεο ιΙιθ ηοΐβ ίη 
» ΌθΓΪ€Ϊδηι 1οι•*ώνη^οΓΐ1ιοΙοηΐοϋί3ΐ6θί, ηιχ Τραηδίιαίοη οΓΐΙιο ]Μβ(]έ3, ν. 684ι. 

1}6Ϊηε; ίΐ €01»ΐΓ30ΐίθΠ ίοΓ ό ίνηξ — ΟΓ Ιΐίθ 167'^. ΑΙίΙΐΙν^ 1ι€Γ6 1ΐ3δ άν ίοΓ άο*. 

ίΐ^διδ)?11<ιι)1β1ηα^^I^^δIIρρο8^{11βη5:ι!^^η- , 1677. Αΐΐΐιυιΐβΐι ί ίη κξίνχ 1)β Ιοας, ^^οί 
βά \>γ Ιΐιβ ίηίο.ινβηΐίοπ οί' Ιΐ)β ^ΕοΗο (1ί- ίη ιΙιο ρβΓίροΙ ρα^ϋΐνβ 3η(1 ΐΐ•» (Ιειϊν»- ΙΟδ 1690. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Κ/ _ ο _ - -ν.» _ ν> - μ^ ^ II ι II ι ΚΡ. Μάταια μ,ογ^^ίΐς, ου γαξ αϊ/ τι;;^ο»ς τάΰε. 1680 

ΑΝ. Σί) (5' Λλλα νεκ^ω λοντξοί 'τπξίζχλίΐν /λ' εα. Ι^^ -|*^ -||- 'Ι*^ ^ ^ΙΙ"^ "!'' " 

ΚΡ.^^Εν τοντ α,ν ΙΙτ) των α,ιτοξξτ,των ττ&λε». Γ "γ 'ΙΓ" "κ "11" "Γ " 

ΑΝ.Άλλ' α,υ,φ) Τξο,ύΐΛατ αγ^ιχ ηλχ[ΑωνΩίς βαλεΤα \" -|ν^-||^ν^^|«««||- -\^ - 

ΚΡ. Όυκ έσθ οττας συ τόν^ε ημ,^σεις νίκυν. 1 6'-:4 Ρ "1^ "ϋ^ -Ι*^ ΊΙ" "1*^ "^ 

ΑΝ• 'Ω (^ίλτατ', άλλα στόμ,χ γε σον 9Γ^οσ•7Γτ:ί|ο^αι.|- "Ι"-* -'ιΙ" "^ »^1*^ -|1- -|^ ^ 

ΚΡ• Όυί εκ ^ά/'ί'Ο^ί ^ο^? ^υι^φοροίν κτιοσει γόοις. |- -]*■ 

ΑΝ. Ή γαξ γαμ,ου^οίΐ ζωσχ τται^ί σω ττοτε ; ) — ρ 

ΚΡ. Πολλί σ ά,νάγκνι' 'ττοΐ γα,ξ εκφεύ^α λεχ^ος ', |" ~ρ ~|γ "γ "11" "Γ ^ 

ΑΝ- Νϋ| α,ξ εχείννι Αανα,'ίΙΐύν μ, ε|ε* /Λίαν. | — |^~1γ^^Γ~|| — γ" 

ΚΡ. ΈΓ^ες Ύο ΎΟλμ.Υίΐί οΤον ε^ωνε\^ισεν', 1690 |- -|^ -||- -|>- -1|- -|^ >^ 

ΑΝ."ΐ<7Τί<; σ»ίϊ9^ο?, οξχ.ί6ν τ ε[λο] ^Ίφος. [~ -|" -||^ -|« -1|^ -|« « 

ΚΡ. Τί (5 Ικττξοθϋ/ΛεΓ τα>νί άττηλλαρ^θα; ^'^/^^' » |^ _|ο _||_ _|^ _Ι|- - |ι^ - 

ΑΝ. Ξυμ,φευ^οΐΛίχι τωό άβλιωτάτα; ττατρ». 

ΚΡ. Γίννακ3Τί)ς σοι, μ,ωξίοί ό ενεστί ης. 

ΑΝ. Κα* ζνν^ΰίνου[Αΰίίγ\ ως μά,^ης ττίξά,ηερω. 1695|- -]« -Ι}- -|^ -'Ι"-• -|^ - _ _ ν _ _ _ « _ « _ « ν* Ιν^ _ V -Ι <-> - <-» ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟί18Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Κ.Ρ. Μίχθζΐς ματαία,, γα^ ουχ. αν τΰχρις τάϊ'ε. ΑΝΤ. Δε άλλα συ 'εα, μζ ττεξίζαλειν λούτξα, 
νεκρίύ. ΚΡ. Τούτο αν είτι ίν τ4.•ν αττορρήτίον •ττόλπί. ΑΝΤ. Άλλα ^άλειν τελαμοίηας ίμ(ρι άγρια 
τραύματα. ΚΡ. Ουκ εσ-τί Ότίως συ τιμήσεις τόν^ί νεκίΛ. ΑΝΤ. Ω. ψίλτατε, άλλα ^/ε ττροσ'^' 
τύζομαι σον στόμα, ΚΡ. Οι; ατΐ,σΐί ζΰμ<ροξαν εις σους γάμους γόοις. ΑΝΤ. Η γαξ ζώσα ττίτε 
γαμούμαι σα) ΤΓαιδΊ ; ΚΡ• πόλλη ανάγκη σί' γαξ ττοι εκ<^ΐνζει λεχρς ; ΑΝΤ. Άξα εκείνη νυζ εζει 
με μίαν Αανάΐ^ων. ΚΡ. Εί^ε? όιον το τόλμημα εζωνεί^ισε ; ΑΝΤ. Ίστω σι^ήξος, τε ζί<ρος Ό'ξκιον 
'εμοι. ΚΡ. Δε τι εκττξοθύμει αττηλλάχθαι τβίνοε γάμων, ΑΝΤ. Βυμφΐύζομαι τα)5'ε αθλιότατα 
'ττάτξΐ. ΚΡ. Γενναίοτης σοι,^ε τις μώξία ενίστι. ΑΝΤ. Και γε ζυν&ανούμαι, ως ττεραίτεξω μάθνς* 

ΤΚΑΝ51.ΑΤ10Ν. 

ΟκΕΟΝ. Τΐιοιι ατΙ-ιηΠοΓίΩ^: υδθίοδ^ΐγ, Γογ ΐΐιοη οαηδΐ ηοΐ οΠίαΐη Ιΐιΐ§ 
ΓβΓ}υ6ίί1;. Αντιοονε. ΒαΙ 3ΐ Ιε&δΙ θο Ιΐιου δυίΙβΓ πιε Ιο ^ρρΐγ ΐΐιε ΌδΐΙι 

Ιο Ιΐΐ€ €ΟΓρ86. ΟκΕΟΝ. ΤΙΐΊδ ννΟϋΙά 1)6 0116 οΓ Ιΐΐ6-3ε1;8 ΓθΓΐ3ίθθΐ6η \}γ Ιΐΐ6 

8{3ΐ6. Αντιοονε. Τΐιεη Ιο ρυΐ Ι^Ηηθα^εβ ΐ'ουτκΐ Ιιίδ οηιβΐ ννουηάδ ί 
ΟκΕΟΝ.ΤΙιεΓεΐδηο \ν{ΐγίη\ν1ιί€ΐι Ιΐιοιίδΐιειίΐ-Βΐιελν-Γβδρβοΐ-Ιοΐΐιίδ (ϊεαά- 
1)οθγ ! Ανττοονε. [Κίββϊηβ (Ιΐ6 ϋονρβε.'] Ο ητιοδί θθΒΓ, ίοΓ Ι νΐ'ίΐΐ αϊ: ΙεαδΙ 
Ιζϊδδ ΐΐιγ Ιΐρδ! ΟκΕΟΝ. ΤΗοϋ ιηυδί ηοΐ ρΓερ&Γβ ϋηρίε^δαηΐηβδδ Άίύιγ 
ΓηαΓΓΪ3§6 ΐΙίΓου^Ιι Ιΐιν ΐ3Γη€ηΐ3ΐΐοη8. Αντιοονε. ννΐιαΐ, ννΙιΠδΙ; Ι Ιϊνε, 
νν'ίΐΐ Ι ενεΐ' ηΐΆττγ ύιγ δοη ? Οκεον. Ροννει-ΓυΙ ηεοεδδϊΐγ οοπιρείδ ΐΐιεε — 
ίοΓ Ιιον\' ΟΒΓίδΙ ΐΐιοιι εδΟίίρε Ιΐιε ΓηαΓΓΪα^ε .ί• Αντιοονε. ΤΗεη ΐΐιαΐ; ηΐ^ΙιΙ: 
δΐιαίΐ ρΓονε ητιε οηε οί Ιΐιε οΙαυ^ΙιΙεΓδ-οί-Βέηϋυδ. Οκεον. [Το οηβ ο/ 
ΐ1ΐ6 ϋιζ-βίαιιάεΓδ.] Τ)Ίά&ί ΐΗοα πιεγΙ^ ννϊΐΐι ννΙίΕΐ αυθβοϊΐ^τ δΐιβ Ιι&δ ίηδϋΐΐ- 
εθ ϋδ ? Αντιοονε. ί.6ΐ Ιΐιε δίεεί 1)ε \νΐ1ηεδδ, άπα ίΐιε δ\νοΓ(3 Υ>γ ννΐιίαΐι 
Ι δ\νεαΓ ! Οκεον. ΒαΙ \ν]ιγ εΐΓΐ Ιΐιου δο εα^^Γ ΐο-Ι^ε-εχειηρΙ ΐτουα Ιΐιϊδ 
υπΐοη ? Αντιοονε. Ι \νΐ11-ο^ο-ΐη1;ο-εχί1ε-Ιο^εΐ1ΐ6Γ-νιτΐ11ι Ιΐιίδ πι γ πιοδί 
\νΓεΐοΙιε(1 ί3ΐΙιεΓ ! Οκεον. ΤΗοα ΙιαδΙ α ηοΐ3ΐε-ιηΐηθ, 1)ϋ1 ίη ΐ\\γ οοη- 
άϋοΐ 11ΐ6Γ6 ϊδ δοίηε ίοΐΐγ ! Αντιοονε. Αηύ Ι \νίΙΙ άΐε ννίΐΐι Ιιίηι Ιοο, 
Ιΐΐδΐ Ιΐιοιι ηίΐ33^εδΙ; ίιΐΓΐΙιεΓ 1ίηο\ν! 1686. ΡθΓ9θη 1)ϊ(ϊδ Ιΐιβ ΓβηάβΓ (ίί Ιιβ 
ορρΓονβδ \νίΐ1ι Βι αηοΐζ, Ηβδίΐι'» οοη)6€- 

ίΐιβ βηό υί' νθίδθ 1684, ΙθΗνίη^ ΟΓέοη'δ 
ϋβηίβηοβ ίη Ιΐιαΐ Ιίηβ ηηβηίδΐίθίΐ. 

1688. Μβηγ Μδ3. Ιΐ3νβ ττολλη /, 
ινίηείι Ροΐδοη (Ιββπιβίΐ βςυάΐΐγ §οο(3. οοΓΓβοΙΙ)^ ίτοτη Αανα'ί'^Ζν οΓ Μ88. 3ηά 
β^ΐΐίοηδ. ΤΗε ϋηηάϊ<3θδ ννβΓβ (ΐ3Π§1ΐ- 
ί6Γδ οί Οάιιαπ», β% ίο ηυΓηΙ)βΓ, ΐοτίγ- 
ηΐπβ οίν^'Ιιοηι ιτιηπίειβά ΐΗβΪΓ ΙιπδΙ)3ηίΐδ 
ΙΙιβ ηΐ^ΐιΐ οΓ ιΗθϊγ ηΐδίτϊϋ^ο. δεε Ιΐιε 
ηοίο 31 νεΓδβ 874 οΓ ΐΠε ΗέεαΙ)3. 
1691. δοηιε ρνείει- ό'^χιον ίέ μοι, Ιη ίΐιβ 1689. ν3ΐοΙς6η3€Ί• βίδΐ §3νβ Ααναί^αν \ ηεχΐ νεΓ8ε Αΐάϋδ 1ΐ3δ άτταΧλάχΡαι^ ι^ ν \^ Μ Μ ο Φ0ΙΝ1ΣΣΑΙ. 1696. 109 

ΚΡ.*ΊΘ'• ον φονεύσεις ινοίΐϊ Ιμόν' λεΓττε χθό»α. [ν. -|« _||_ -|« -||- -|ν « 

ΟΙ. "^Ώ ^υγατι^, α,ίνω μ,ίν σε τί;? ττξο^υι/^ας. |_ ^ ν.|ν^ _||- -|ν .-||ν -|ν^ - 

ΑΝ. Άλλ' ε» γαιχο'ψΎίν, συ 5ε /χονος ^ε:/^^*^» ''^*'''^? 'Ί" "Γ ~ΙΓ ^^ ^Ρ ■"11" ~Γ "^ 
ΟΙ. Μεν' Ιντνγουσα,' τα.[Λ Ιγω στεξ^ω κακά. κ "γ "ΙΓ ~Γ "!! — Γ ^ 

ΑΝ. Κα* τ»? σε τνψλον οντά $ερα7ΓειίίΤ£ί, ττάτερ ; |- "Ι"-• -|1^ -|« ν υ||- -(-. >^ 
ΟΙ. ΐΐεσων οττου [λοι (Λοΐξΰί, κείσο^οια* νί^ω. 1701 |ν^ -|ν^ -||- -|« -||ν -[ν - 
ΑΝ. *0 5' ΌιίίΤΓοϋς τΓον, κοί) τα κλείν' άίΐ/*7/'^^'ϊ'α ? |*'~|'^"!| — 1«-||--|^^>- 
ΟΙ. "θλα;λ'' εν η/χά^ /α' ωλβίίτ', ε» <$' ά,τΐωλισεν. Γ "(^ ~||~ "|^ "11^ ~|' 

ΑΝ. Ονκουν μ,ετασγίΧν κα,^ε δει των σων κα,κωνχ | — 1^~|1 — ρ ~| 
ΟΙ. ^Αισχ^ξΟί ψυγνι ^νγα,Τξί συν τυψλω ττατ^ί. 1?0ΰ| — \^ -\\^ -|ν - 
ΑΝ. Όν σωφρονούστί γ\ άλλα γεννοίΐοί, τταίτεξ. | — (^ -|| — Ι»^ -| 

ΟΙ. Προσάγαγε νυν ^/λ, μ,ΥΐΎξος ως \αΰσω σεθεν. |« -|« >^ -||>-< -|^ -|| — |^ >^ 
ΑΝ. Ίίο^, γεραΐΰίς ί^ίλτάτη -^ιχυσον %ερί. | -^ -[^ -]| — |" -|| — Ι»^ « 

ΟΙ. ^ί1 [χνίτεξ, ω ^υνάορ α^λιωτάτν). 1709 |~ -|^ "ϋ'^'Ι^' "ϋ^'"!*^ ~ 

ΑΝ. 'ΟικτξΟί ττροκειταί, ττάντ εχρνσ ο^ου κακά. |- -\'^ -1|- -|^ -ϋ»^ -|« «^ 
ΟΙ. Έτεοκλεοϋς 5ε τττωμ,α,, Ώολννε^κους τε "ττου ', |ν/^_ |ν^_||ν^ _|^ν^»./||- _|ν - 

ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΠ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΛΤΙΟΝ. 

ΚΡ. ΊΘι' ου <ρονεύσ-εις Β/^ον 'τταΐ^α,' λείττε χθόνα. ΟΙΔ. Ω. θυ^/ατερ, αΙνω σε μεν ΎηςίΓξο^ύ/χιας. 
ΑΝΤ* Άλλα. ει γα^ΛοΙ/χην^ 5ϊ συ <ρεύγεις μόνος, νάτζξ', ΟΙΔ. Μένε ευτυχ^ούσα' εγω σΎίξξί» 
τα έ|Μ.α κάκα. ΑΝΤ. Και τ»; θεραττεύτε» σε, ττίτεξ, όντα, τιίψλον; ΟΙΑ. Πεσ-ων οττου [χοί^α 
(Λ,οί, ττε^ω κείσομαι. ΑΝΤ. Δε ττου ό οί^ίττους, καί τα κλείνα αίνι^^αατα ; ΟΙΔ. ΟΧώλα' εν 
■ίιμαξ ώχζΐΰ-ε με, 5'ε εν αιτώλεσε. ΑΝΤ. ούκοϋν 5'ε< έ/Μ.ε και /ίΛετάσ-χειν τίΰν σων κάκαν; ΟΙΔ. 
Θϋ^-ατξί ψύρ/η σ"ΐ;ν τυψλοΰ ττάτ^ι ακτχρα. ΑΝΤ. Ου 5/ε <Γί»<|>ςονοι;5•»;, ττάτε^, άλλα γενναία. 
ΟΙΔ. Π^θίΓά5/α5/ε |(Λε νΐίν,Λκς •\>α.ΰσω μτ)Ύρος σίύεν. ΑΝΤ. 'ΐ^ου, ■\'αΰσον γεξαία,ς ψίλτατη χβξΐ» 
ΟΙΔ. Ω. μήτεξ^ ω α,βλίΜΤχτη ζυνίοξε. ΑΝΤ. οίκτρα ττροκείται, εμούσα, ττάντα κάκα ομού. 
ΟΙΔ. Δε ττου τΐτώμα, Ετεόκλεο^,'ς, τε Πολυνεικοι;^ ; 

ΤΙΙΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΟκΕΟΝ. [Τΐιτηαύη^ Αηύξοηε αιναι^.'] Οο : — Ιΐιου δΐι^ΐΐ ηοΐ; ηηυΓ(3θΓ 
ιην 8οπ: — 9^^'^ ^^^^ ΐίϊη^οίοιτι. {^Εχΐί Ούοίι βηρα^βά.] 

(ΕοΐΡϋΒ. Ο πΐ)^ (1ίΐυο:ΐΊΐ€Γ, Ι οοΓπηΊβηά Ιΐιεβ ίηϋεείΐ Γογ ΐΗγ ζε&Ι ! 
Λντιοονε. δυρροδθ Ιΐιαΐ Ι ννερβ Ιο πΐ3ΓΓγ, &ηά ΐΗαΙ Ιΐιου ιηυδί ίίβε 
δίοηο, ΓβΙΙιθγ } ΟΕοίρυδ, δΐ&γ ΐΐιου Πεπε Ιιαρρ}^ : Ι ννϊΐΐ οΗεεΓΓαΙΙ^τ-αοςιη- 
€δθ€-ννΐ11ι νηγ ΓηίδίοΓίυηεδ! Αντιοονε. Αηιΐ \νΙιο ννϋΐ \ν3ΪΙ-υροη ΐΐιββ, 
ί3ΐΙΐ€Γ, 1>1>η(1 3δ ΐΗου αΓί ? (Εοιριΐδ. ΡαΙΙΐηο^ ννΙιβΓενβΓ ίΐ δΙίΕΐΙΙ Βε ηΐ3Γ 
ΓδΙθ, ϋροη ΐΗε ^Γουηά ννϋΐ 1 Ηε ! Αντιοονε. Νονν «ΙιβΓβ Ϊ8 (Έάϊριΐδ, 
3ηί1 ΐΗε Γ6ηο\νη6(1 3Βηΐ^ιηί\8.? (Ευιρυδ. Οοηε : οηβ οία)^ Ι^Ιεδί; πηβ, ζηά 
οηε θεδίΓογεά ηηε ! Αντιοονε. ΒεΙιονί δ ίΐ πιε ηοΐ ΐΙΐϋΓεΓοΓΟ Ιο δΗ»Γ€ 
Βίδο ΐπ Ιΐιγ \νο€δ? (Εοιρυδ. Το α άαυσΙιΐ^ίΓ, €χϋ<ί ^νίΐΐι α Μϊιιθ ίδίΗβΓ ΐδ 
βίδ^ΐΈΟθίυΙ ! Αντιοονε. ΝοΙ Ιο β οοπδΐϋεΓαΙε-οηε, ΓβΐΙιεΓ, Ιιυΐ ΙιοηοΓ- 
&1)ΐ€! (ΕοΐΡϋδ. ΟοικίιιοΙ ηιε ηονν, Ιΐΐίΐΐ Ι ηια^^ ΙοιιοΙι ιΐιν ηιοΐΐιεπ. Αν- 
τιοονε. ^Ιι.αάηΐξ ΙιβΓ/αίΙΐ6Γ ίο ΐΐιβ αοτ2)8€.'\ ΤίιεΓε : ΙουεΙι Ιΐιε ίΐσ6(1-\νο- 
ΐΏίΐη ννϊΐίϊ Ιΐιν ύεατεδί Ηηηϋ! (Εοίρυδ, ΟΙι ! ΓηοίΠεπ ! ΟΙί ! ηιοδΙυηΓοΓ- 
Ιυη&Ιε οοηδΟΓΐ ! Αντιοονε. Μίδείίΐΐίΐε Ιϊεδ δΗε, εχρεηεηοίηίϊ• ενεΓγ ϊΐ] 
?Χ οηοε ! (Εοίρυδ. ΒυΙ \νΙιεΓ€ ΐδ (Ιιε 1)0(1}γ οί Εΐέοοίεδ, δΐηά οΓ Ροΐ νηιοεδ ? 

1698. Ι.ίΐΡΓ3ΐ1γ, Ιηί \[ Ιτηαττιι, αηά [ ΙβΓ αηβνροΓ ίο ΑηΙί£:οηθ'8 ηηεβίίοο. Ιη 
ίΗοηβ€€ αΙοηο,/αΙΙΐ€Τ? ίΐιβ Εη^ϋχΗ Ι Ιιηνβ }?ηΐ(1 " ΰΙι•3ΐ" λνίποΐι 

1699. Μ88. ηοί α Γονν Ηανβ τάμα δ^' ε- Ηΐίο *' Ιναηύ' ίΐΌπι "ίο Ιοαηι," Ι οοηρι- 
^^ώ, Λυιί,ΐη ν. 1701,801116, δ^ανί,ν ίοι* τϊ^λ;. ϋθΓ ίΐΐθ οηΐ^• οοιτβοί ρΓΡίΡΓΪΐρ. 

1703. Ιη ιηοδί Μ8δ. ιια' ϊβοιηίΐΐρίΐ, ίη Ι 1705. ΥηΙοΚοπβργ ^οη^ρ^ιπ^<Η1 αισ- 
\ν1ιίο1ι ενρηί Ι «Ιιοπίίΐ ίη ίΐιο ΟτςΙοΓ Ιιπνβ | χ^ξον, «ηϋ ΐπ Ιΐ)6 ιιβ.χί ϋικ' >Ένν.αΓον, ΤΙΐθβο 
νηΙΙβη ολίίλε. ΙηϋβΡί} ενεη Γθΐ3Ϊι>ί!ί}ΐ Ι Ηπιικίί αϋορίε*!. Γογ ϋιο ΙβΗργ Αΐϋιΐδ 
μ\ Ι άοΐΐΐ)! ννΙΐΡΐΙΐΓΓ ςλΛ;λε1)ί' ηοί 3 1)61- 1 ^3δ γιννα-Ια, νβΐ} 1>;ΐϋΙν. 110 1712. ΕΥΡ1ΠΙΔ0Υ 

ΑΝ. Ύωο Ικτάανίν σοι )ΐε7σ^ον α,λλιηλοιν -ττελα^, 
ΟΙ. Ώρόσ^ίς τυφλγιν ^ίξ ετγ* ιτροσωιτα, όυστν^. 
ΑΝ. Ιοου, ^οίνόντων σων τίκνων α,τττου χεξ^' 
ΟΙ. Ώ φ^λα. ιησ^μ,οι,τ αθλι' αθλίου 'Κΰί'ΐξός. 1715 
ΑΝ. Ώ φ'ίλτατον οίτ Όνομ,α. Πολϋνείκοι/; Ι^οί. 
ΟΙ. Νυ.)» χξ'ησμ.ος, ω ητοΛ, Λοβίου τηξο,ίνίτα,ι — 
ΑΝ. Ο ΤΓοΓος ; Αλλ ν) ττξος χα,κοΐς ερίΤς κοίκοί ', 
ΟΙ. Εν τα,ΐς Αθ}2νακ κατθανεΓν {λ όί,λω[Λΐνον. 
ΑΝ. Ώου', Τις σε ΤΓνργος Ατθίδος 7Γρο(Τ(5ε|ετ«» ;1720 
ΟΙ. Ιε^ος Κολίι;νο?, όωμ,ά, ^ Ιιτ'ττνου θεον. 
Αλλ ΙΓα, τνφλω τω^ υττΊ^ρίτει ττατρ), 
ε<Π'ε) 7Γξο^ν[χεΤ τίσίε κοινοϋσθαι ^ΐ'^^'ί• 
ΑΝ. ΐθ ΕΚ ^ΐ'7ι3^ί' ταλαιναν* 

ό^ε^ε Χ^7ξ<^ φ'ιλοίν, 1725 

'ΚΟί.Πξ γεροαε, 'ηοι^ττ'ί^χν 
έχων ε(Λ , ωστΒ να,υσιττομ.'Τΐον ά,νξαν. 
ΟΙ. Ιοον, 'ηΌξενο[Λοα, τεανον' 
συ μ,οι ΤΓοάοιγος άθλια γενον. — -Κ/— ..<^ΐΜ>|ν/ν/ν— — |ν^ — 

--Ι-1Ι--Ι--ΙΙ--Η- 

--Ν-ΙΙ--!-!!-!- 
--Ι-Ι1-1-ΙΙ--Ι- 

--Ι-ΙΙ--Ι--1Ι-Ι"- 
-Ι--ΙΙ--Η-ΙΙ--Ι- 

^ Μ ν^ ~ Γ^ ^ ^ 

ν> — 1^ 'Ν' ~1'^ **ρ^ ~Ι~ 
ν^ — ι )^ — Ν' — ι ν.» <»ι ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ-ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. Ύώ^ε κε/ίτδον ίκτα^κν σοι ττέλας αλλνλοίν, ΟΙΔ. Τί^όσΒες τΰ<^>ην χίξΛ εττι ^ύσ-τυνη 
ΤΓ^Οίτάττα. ΛΝΤ. Ί$Όι;, ατττοι; σ-αιν ^τανόντων τέκνων χίξΐ. ΟΙΔ. Λ <^ίλα ττεστ,ίΛΛτα^ άθλια άθ- 
λιου ττάτξος. ΑΝΤ. Ώ. όνο^Λ,α Πολυνείκους ψ/λτατον ί[Λθΐ '^ήτα. ΟΙΔ. Νυν, ω ττα,ι, χ^ξΫισ-μος 
Αοζιου ττεξαίνεται — ΑΝΤ. Ό ττοίος ; Άλλα. υι έξεις κάκα ττξος κάκοις ; ΟΙΔ. Με κάτθανειν α- 
λύμενον εν ταις Αθήναις. ΑΝΤ. Που; Τ(ί ττύξγος Άτθι^ος ττξοσ^εζεται σε\ ΟΙΔ."ΐε^ο? Κο- 
λίίνος, τε δ'ύί,αα ΓτΓΤΤίοιι θεοκ. Άλλα εία, υττήρΖτει τγ^ε τύ<ρλω ττάτ^ί, έττε* 'ΤΤξοθύμει κοινούσθαι 
τήσ^ε <ρυγης. ΑΝΤ. Ίθ< εί? ταλαίναν <ρύγαν' όρεγε <ρίλαν ^(είξα^γεξαΊε ττάτεξ, εχοον εμεττόμ- 
"ττιμαν, όϋΰ-τε ναυα-ιττόμ,'πον αύξαν. ΟΙΔ. 'ΐδΌι», ττορεΰομαι, τέκνον' αυ γενου [λοι άθλια ττο^άγοΓ, 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙΟΝ. 

ΑΝτιοοΝΕ.ΤΗθγΙίβ δ1:Γ6ΐ€ΐΊ6(1-ουΐ-1)€ίθΓ€ 11ΐ66,€ΐοδ€-1)68ί€ΐβ οηε-αηο- 
11ΐ6Γ. (Εοιρϋδ. Ρΐ30€ ωγ δϊ^ΐιΐΐίίδδ 1ΐ3ηά υροη ΐΙιβίΓ υηίοΓίυηίΐΙβ ί£ΐ06δ. 
Αντιοονε. [Οηίάϊπξ Ηβν /αίΗβν^ 8 Ηαηά.] Τ1ι€Γ6, ΙουοΙι Ιΐιγ 1ίί(?ΐ€55 ϋΐιΐΐ- 
άΐ^η \ν\ί\\ ΐϋίηε ΙΐΒπθ ! ΟΕοίρυδ, ΟΙι ! γ& όβΆν \νΓ€€ΐί8, υηΙίΒρργ οί αη 
υηΐΐίίρργ ί£ΐΐΙΐ6Γ ! Αντιοονε. Ο ηαΐΌε οΓ Ρο1γηίθ6δ ητιοδί άβΕΓ Ιο πιε 
ϊηθίϊθΐϋ (Εοιρϋδ. Νονν, Ο €\\\\ά, Ιΐΐ€ ρΓβύίοΙϊοη οΓ Ρ1ΐ06ΐ3ΰδ ίδ 1)€ίπί^ 
&ϋ€οτηρ1ΐδ1ΐ€(1! Αντιοονε. λΥΙιίοΙι οηβΡ ^Ρογ \νΐ1ΐ; Ιΐιοα τεροΓΐ; ενϋδ 
υροη ενΐΐδ ? (ΕοΐΡϋδ. ΤΙίειΙ; Ι δΐιουΐά άΐε βη εχΐΐε Άί ΑΐΙιεπδ ! Αντι- 
οονε. \νΐΐ€Γ6.'' \νΐι&1 οΐΐ^οΐβΐ οί ΑΐΙϊοα \νΐ11 τεοεΐνε Ιΐιεε.'* ΟΕοίρυδ. δα- 
0Γ€ί1 Οοΐόηοδ, 3η(1 Λε Ιεηηρίθ οΓΐΙιε εςυεδίΓΪαη Οοά. Εαϋ ΙΐΒΓίί, 1)6- 
αΐά ίο ΐΐιγ }3ΐϊη(ί ΓϋΐΙιεΓ, δίηοε ίΐιοιι βγΙ Ι^εηΙ οη δΙι^Γΐηο^ Ιιϊδ εχΐΐε. 

Αντιοονε. Οοιηε ίο νννείεΐιείΐ Ι^αηΐδΙιπιεηι: δίΓεΙοΗ ίοΓίΙι ΙΐΊγΙ)ε1ον- 
εά ϊϊΆηά, Ο ηε^εά δΪΓε, Ιι&νΐη^ ιηε ίοΓ Ιΐΐ)^ ^υϊάε, αδ α δΐιϊρ-νναίΐίη^ §;£ΐίε. 

(ΕοΐΡϋδ. [ΟίΌΪ?ι§ ΗΪ8 Ιιαηά (ο Μβ άαηξΙιίεΓ,Ί 1.0 ! ΙιεΓε, Ι δεί-οαΐ, ηηγ 
οΐιϋοΐ: 1)ε ΐΐιου ιηγ υηΙίΒρργ οοικΙοοΙογ! 17 13. τν4)λ>ϊν %ε|α, ΙΙίηά Ιιαηά, ΐδ 3η εχ- 
ρΓ658ίοη ηοί δΐποΐ1>' οοηθοί ΐη ΐΐιβ δβηβε 
οί'" ίΐιε ΙΙΐΊΐά ιηαη'δΗαηά:" ^βϋΕπιίρίάεδ 
\\'38 βΧ0β8δΐνβ1}' ρ3ΐΐίίΐΙ Ιο Ιΐιϊδ ΐάϊοϊπ. 

1721. ΑΐάπΛ Ιΐ3δ ^ύύ(χαθ' ιττττείου. Οοΐό- 
ηο8 ννη*; βη εηιίηεηοε ηβ3Γ ΑΐΙιεπδ, Ιο 
ννΐιίοΐι ΟΕοϋριΐδ ιβΐϊίεά ννΐιεη Ιιαπί^ΐιεά 
ίΥοηι ΤΙΐ6ΐ)εδ. δόρΐιοοίθδ 1ΐ3δ ίΐ'οηι Ιΐιίδ 
€ίΓθπηΐδΐ3η€θ "ίνεη Ιΐιε Ιϊΐΐε οί" (Εοι- Ρϋδ Οοΐ-οΝΕϋδ ίο οηβ οίΐιίδ ίΓβ^εάίβδ. 

17'26. Α1(!ιΐ8, ΟΐΌΐίπδ, 3ηί1 3 ί*ε\ν ο- 
ίΐιείδ, 1ΐ3νε γγ)ξαιε^ 1)ΐιΙ ίΐιβ 1)εΙΙεΓ Γε3ϋ- 
ίη§ δεεηΐδ Ιο 5ε γεξαιέ — δοηιε ίηίΐεείΐ 
ριεροδΙεΓΟίΐδΙ^ ςίνε γεξαιάν. 

1729. Ιη ηΐ3ηγ είίϊΐΐοηδ ννβ βηά μου 
ίοΐ μοΊ, Άηά άθλίύύ ίοΓ αθλία, δοπιε Μ 88. 
ΙΟΟ, 1ΐ3νε ττο^αγωγος Ϊη ρΐ30ε οί ττο^αγος^ 
3ι1(1 ΟΐΙίεΓδ, δΐίΐΐ ννΟΓδθ, τται^αγωγός. ΦΟΙΝΙΣΣΛΙ. 1730. 1Π 

ΑΝ. Τινψε^ο^ 7ίίΌ>θ' αθλίοι, 1730 |^--|-ν..||. _|.ο _ »^ — _ ν - ^^ - «^ - ίίτα Θη^αιαι/ /Λαλιστα ττα^θε^Λ^ν. 

ΟΙ. Πόθ» 7Εζ«'^>' 'Χ^^ί τιθ>3]!Αΐ ; 

Βακτ^α "ττ^όσίρε^ , ω τεκ,νον. 

ΑΝ. Ται^ε ταίε ί3«6ί |!Λθί, 

ταίε, ταίε Λ τίθε», 1735 |- ^|- -;ΐ. . ^Ι- Γ " "Ι" "ΙΓ "Γ 'Ι 
|_ μ| - ^ - ^ <^ 

Ι— ^1-* ^1 — ^1 — Ι— ν ι — ι>^|ΐ ο <^ <^ ι — ν^ _ ^ _ ν^ _ Κ^ _ ωστ ονίίξον ^σ-χυν εχ^ων. 

ΟΙ. 'ϊω Ιω Ιυστυ^εστα,τοίς 

φυ'γοίς' ίλοίννειν τον γεξοντοί (λ εκ 9ΓαΤ§ας 

Ιω Ιω ίε»»ά^ει/ Ιγω τλά?. |.. _|^ -||_ .|-ν.||_ - 

ΑΝ. Τ» τλάς; Τί τλάς ; Όυ;)ζ οξο. 5ίκα κακούς, 1740|^ "1^ "ΙΙ" ^1" "ΊΙ" "| - 

Ιυϊ αμ,ε'ίζετα,ί βξοτων ά,σννεσίοίς. |_ «|_ ^||_ ο| - «||« ν ν.|- Κ/ — Ι<^ ^ν^ ^ \^\\^ — — \\\^\^\^|\^ — - «^ - ^ _ ΟΙ. *Ό3 εΐ[Λί, μουσοίν ος επί κα,λ- 
λι»>κον ονράνίον εΖαν, 
ντα,ξ^ενου κόξχς 

άΙνιγίΛ ά,σννετον ενξων. 1745 |- -|« ^ «^ΙΙ" -Ι- 

ΑΝ. Έφιγγος οίναφίρεις Όνειόος', 
ΑτΓΟίγε τά ττά-ξος ευτυγΎΐ^Αατ α,ναων• 


ΤΗΕ οηΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΤ^Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. Τενόμεθα,γενό^εΒα. άθλιοι, δ'/ίτα Θη^αίαν ττάξθενων μα,λίσ-Ύα,. ΟΙΔ. πόθι τιθήμιγερΛίον 
Ιχνος; Πξόΰ•<ρεξε, ω τέκνον, βάατ^α. ΑΝΤ. Ύφ^ε^ τά5'ε βάθι (χοι, ταϊΈ, τάί'ε τίθει ττόία, ε;^<!ΰν 
ίσ•χυν ωσ-τε ονείξον. ΟΙΔ. Ίλ» /λ» ^^νττυχεστα,τας <^ύγα.ς' ελαύνειν (χ,ε τον γέροντα, εκ ττάτρας* ι'λ; 
ι'β» ίεινα δ^είνα έ^'ω τλα^. ΑΝΤ. Τ< τλας ; Τ< τλα? ; Δι'κα ουκ ορα, κάκους, ού^ε αμείζεταί ασ-υ- 
νεσ-ιας βξότοΰν. ΟΙΔ. "θ5'ε εΐ/ιχι, ος εζαν εττι κα,λλινίκον ουξάνιον (χοϋσαν, 'εύξων ασ-ύνετον αινίγμχ 
νάξθενου αόξας, ΑΝΤ. Ανά<ρεξεις ονεί^ας 1<ρίγγος; Άτταγε αύ^ων τα 'ττάξος ευτυχίι/ίλ,αΎα. 

ΤΚΑΝ81.ΑΤΙΟΝ. 

Αντιοονε. ΝΥε αΓβ 1)€€οαΐ6 — ννε 3Γ€ }36θοηίΐ€ ννΓβΙοΙιεοί, ^ηθ€^^ι οί 
ΤΗεΙίίΐη νΪΓ^ίηδ ΐΗβ ΐΏΟδΙ. (Εοιρυδ. [Α.$ ί/ ηοιυ αηχϊοηε ίο άορηη.'] 
"ννΗθΓθ £ΐηη Ι Ιο δ6ΐ πιν £ΐ^€(1 δΙερΡ ΚβαοΗ ιηβ, Ο οΐιϊΐθ, ηιγ δΙθίίΊ Αν- 
τιοοΝΕ. ΗΐΐΙιοΓνναιθ, ΙιΐΐΙιβιννΕΙΓά, οοπηε ννίΐΐι ιηε ; ΙιβΓε-ΐΗεη, Ιιβιτ- 
Ιΐιβη ρΐίΐοβ Ιΐιγ ίοοΐ, Ιΐιοϋ Ιΐΐδΐΐ ΙιαδΙ δίΓεησίΙι Ιΐΐ^ε α (3Γ€3ΐη ! 

(ΙΕοΐΡϋδ. ΑΙ&δ! Εΐ]3δ! ηΊΟδΙ υηΐιαρργ (ΙερδίΓΐυΓο! Το Ηιΐνε πιο, λπ 
ο1(1-ηίΐ£ΐη, ίΥοιη ηιγ οουηΐΓ}^! Ηβγ ! Ιιεγ ! Ιΐιβ αίΓοοίΐΊεδ, Ιΐΐθ ΒίΓοοΐΙΐεδ 
Ι Η&νε €η(3υΓ6(1! 

Αντιοονε. ΕηθϋΓβϋ \νΙΐ£ΐΙ ? ΕηθϋΓβθ \νΐΊ3ΐ: ? [ΐΓοηίααΠι/ ΙιαΙ/-α•5ίά€,'] 
^υδι^^€ 1οοΙ<:δ ιιοί οη Ιΐιε ^υΐΐΐγ, ηορ ΐΈΟΟΓηρεπδεδ Ιΐιβ ίοΐΐν οΓηιοΓίειΙδ! 

ΟΕοίρυδ. Ι αΐΏ Ιιε \νΙιο δθ2ΐΓ€(1-2ΐ1οίΐ Ιο ΐΐιε δΐί^ηειΙΙν-ΐηΐΓΐοαίε ϋεπΐ^Ι 
δοη^, ΐΊ£ΐνϊ秕 δοΐνεά ίΗε 2ΐΐ3δΐΓϋδε δεπΐ^πια οί Ιΐιε νίΓίτΐη ηιηίοΐ. 

Αντιοονε. Βοδί ΐΗου Βγϊπ^ υρ ΐΐιε ί,^ΙοΓγ οΓ Ιΐιε 8ρ1ιΐΐ)χ ? ΓοΓί^ε^Γ 
ΓϊΐεπΙϊοηίΐι^ Ιΐι^τ ίοηιιεΓ δΐιοοεδδ ! 1730. Κίι»ί ίΐΌΐη Μ88. ^ανβ γενόμεσ-- 
6λ, ΡοΓδοη 1ΐ3ί5 ίοΐΐοννεά Λ1άιΐ8. Τίιβ 
οοιηηιοη ιοΛίϋη^ ί» αθλίαι γε^ ΆΧλά ΙΙιΪ8, 
ιιοΙννΐΐ1ΐ8ΐΛηϋιη^ Ιΐϊβ οΙ)δΡΐ ν:ι1ϊυη ηιαίΐβ 
ίη ί1ΐ6 ηοίο ί\1 νει^ε 509 οΓ Ιΐιβ ΗόοιΙ)», 
Ι οοηΐιΐ ΙίβΓθ μι-είθΓ. ΡοΓδοη δίί>'5 άθλιοι 
ΤΤαξθίνούν ίδ >ιοΙ ηΐΟΓΘ ιτρΓβ1ιοηδΐΙ)1β Ιΐΐ3η 
α,νθξύύττος ττάντων ^ηρίΜν Βεαι^ίσ-ταΎος^ ΟΓ νί• 
σούν χαλεττώτατος <ρύόνος. Ηβ ροίΠΐδ αΙδΟ 
(Ι ΙΙιίηΙ^ νεργ ΐΓΓοΙεναηΙΙ^^) Ιο ΛαΙοίβήιηΰ 
ίΤΓΜοι, »ικ1 ΐΐιβ Ιϊΐίε, οίΐΗβ ί.Λίΐηδ. 

1735. ΟΓΟίίϋδ 1ι»5 δίιυρίγ τίθ\ Λΐ\ά ίη ηΐ3ηγ Μ88. Λνε βηιΐ τίθει, ττάτεξ. Ηονν- 
βνθΓ, ττάτεί Αΐϋπδ οηιΐΐβ. 

1738. ΑΙιηοδΙ βνεΐ^ Μ>ί. 1)35 ελαύναν, 
ΟίΟίϊΐΐδ Ιλαύνει, νίΐΙοίςοπΗίΤ Ελαύνειν. 

1740. Ιη Ιΐιρ ίΐβικτ.ιΐίί;^ οί Μδ8. 3ηί1 
θάΐΐΐοηδ ΛΥθ ιηβοί ννΐιΐι τλ^,-, νΐιΐοΐι Ρογ- 
δοη ο^ΙΙδ 1)»Γΐ)3ΐΌη8, 1)βς•3η5β ηβί(Ιΐ6Γ 
τλημι ηοΓ τλάίϋ λν38 εχΐΗΠΐ ίη ΟΓθθΙί. 
ΒΓπηοΙς νν»» ιΐιβ ίίΓδΙ \ν1ιο βεΐίΐεί! Ιΐιίδ 

\νθΓ(ϊ ΟΟΓΓβΟΐΙ)^ 35 ϊί ηολν 5ΐ3ηϋδ. 

1742. ΟΓοίίιΐδ οη Ιΐιβ 3αΙΙιοπ(γ οΓ α 
Γβντ Μ88. 3<3νθ03ΐε(1 Ό'ς γ επί. 112 1748. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Ταόε σ ΐ'η'&μενε μίλίχ ττάθβα, 

ψνγίχ,όχ 'ΤΓΟίΤξΙοος οίΐτο γενόμίνον, 

ω νάτεξ, θανεΓι/ τταυ. 1750 

Ποθεινα όοίκξνοί ττιχροί ^ίλακτι τταρθεΐΌίς, 

λιττουσ- α,ττεη^Α '7Τθίτρ\οος οίΤΐότΤξΟ γαΊοίς, 

οατΛΡ^ενεντ α,λωμίνοί. 

ΟΙ. Φευ το χ^ρτισ-ιμον φξ&νω». 

ΑΝ. Έκ ττοίτρός γε σνμφοξο,ς 1755 

εΐίκλία /^€ θί?σεί. 

Τάλαιν ε^ώ^ σου, ζυγγονου -θ ν^ξίσμ,ΛΠύν, 

ος εκ όόμων άθατττος οίρ^ετα» νίκυς, 

μελεος ον ε» ^ε κα» ^(χ,νείν, τταηρ, χξΒων, 

σκοτίοί γα- κάλυψα;. 1760 

ΟΙ. Προς 'τ,λϋίΟίς φάννιύί σας, 

ΑΝ.Άλ;ς οόυρμιχτων εμων- 

ΟΙ. Σϋ ($' «ρ,ί^ί βωμίους λιτας. 

ΑΝ. Κόρον έρ(^οϋσ ε^ΐΛ^ί' κ,οικων. 

ΟΙ.ΊΘ άλλα Β^ο/Λίος ίνα 7^ σΐ}κοί 1765 

άβατος ορεσι Μοανοίοων, ι.«>|ν -ΗΜ ν." ν^/Ινν ^||ν -1- 

«-|._||ν-|ο- 
.ν|-ν||-ν|- 

-Ι-ΗΙ- ^^/ Μ ^ Ι Μ ~ ^ ^1 ^ 

ν ν ν 1 1Β ^ — ν-Ί — ΤΗΕ ΟΚΌΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Τάδ'ε μελεα, ττάύεο, εττεμενε σε, ω ττάτερ, γενόμενον <ρύγα^α άττο ττάτξΐ^ος^ ^άνειν ττου. Αιττού- 
σα. Ίΐάξο, ί^ιΚα,Ισί ττάξθενοις ττοθεΐνα ^άκξυα, αττείμι άττοττρο ιττάτξΐ^ος γαΐας^ αλωμενα ατταρβε- 
νεύτα. ΟΙΔ. Φευ το χ^ξήτιμον ψρενύϋν. ΑΝΤ. Εις σ•ύμ<ροξας πάτξος γε θήίτει με εύκλεα. Τα- 
λαίνα. εγοΰ α-ου, τε υζρίσ-ματοΰν ^ύγγονου^ ος νεκυς θίγεται οδάτττος εκ ^όμων^ μεΚεος' όν, ει χρε- 
ών και με θάνείν, 'Ττάτε^, καλύ•φα> σκότια γα. ΟΙΔ. Φανήθί ί7Γ§ο? (τας Κλίκας. ΑΝΤ. "Αλις ε- 
/οθ(»ν οίάρ/ίΑΛΤΟΰν. ΟΙΔ. Δε σ-υ λίτας άμ<ρι βωμιους, ΑΝΤ. Εχοόσι κό^ον ε/(Α»ν κάκικν. ΟΙΔ» 
Άλλα ίθί ^/ε Γνα Βρόμιος σήκος άβατος όξεσ-ι Μαίνα^αον. 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Τ1ΐ€86 πιϊδ6ΓαΙ>ΐ€ δυίϊίίΓίπ^δ αννδίΐεά ύϊ^ζ, Ο ίαίΙιεΓ, 1)€ίη^-1)€€οΐΏβ &η 
οαΐοαδί ίΓοιη Ιΐιγ οοαηΐΓγ, Ιο (1ΐ€ 'άηγ νν1ΐ€Γ6. 

Εεανϊησ ννϊιΐι ΐΐιοδβ ΕίπιίΒΐίΙε νίΓ^ίηδ [Ροίηίίη^ ίο ίΚβ €Ιίοηί8.] τε- 
§,τ6ΐίυ1 ΙιείΐΓδ, Ι είερ&η Ιο ει άΐδί&ηοε Γγοιϊι ιηγ ηδίαΐ Ιαηά, νναπάεΓίη^- 
3ΐ3ουΙ ϊη υηνΪΓ^ΐη-1ί1ίε-ρ1ΐ^ΙιΙ,! 

(ΕοΐΡϋδ. ΟΗ ! Ιΐιε εχοείΐεηογ οΓ ύ\γ ιηίικί ! 

Αντιοονε. Ιη Ιΐιε οαΐ&ιηΐΐΐεδ οι α ίαίΙιεΓ αί. ΙεαδΙ ΐΐ \νϊ11 ΓεηάβΓ πιε 
ίΙΙϋδίΓΪουδ. — ΧνΓεΙοΙιεά άπι Ι οη αοοουηΐ οί ΐΐιεε, Άϊ\ά οι Ιΐιε ΐηδϋΐΐδ 
ΙοννΕΓ(ίδ ιηγ 1)Γ0ΐ1ιεΓ, ννΐιο δίαίη ΓεπίΕΐίηδ υηΐ3υΓΪεά ουίδίάε ΐΐιε ραΐδοε, 
υηΐΐίΐρρ}^ ΐΏ&η : — Ιιΐηι, ΐΓϊΙ Ι3ε θοοιηεά ίοΓ πιε δίδο Ιο (ϋε, ίειΙΙιεΓ, ννίΐΐ 
Ι οονεΓ ΝνϊΐΙι άειρίί εΒΓίΙι. 

(ΈοΐΡϋδ. Ρ3γ-ΐ1ΐ)7-ραΓί:ίη§-νΐδΐΙ Ιο Ιΐιγ οοΐΏρ^ηίοηδ. Αντιοονε. 
ΤΗεγ ΙΐΒνε 1ι;ΐ(1 εηου^Ιι οί ϊηγ ΙααιεηΐΗΐίοηδ. (Εοιρυδ. ΒυΙ οΙΓεπ ΐΐιου 
υρ Ιΐιγ ρΓ33^εΓδ ηΙ Ιΐιε 2ΐ1ΐ3Γδ. Αντιοονε. ΤΗεγ Ιιανε α δΒΐίεΙ)^ οί ηηγ 
ννοεδ ! (ΈοΐΡϋδ. ΤΙιεη οοΓηε ηο\ν Ιο ννΙιεΓε δίαποΐδ ΐΐιε Γιειηε οί Β^ς- 
οΐιυδ υΐ)ΒρρΓθ£ΐο1ιε(1 οη ΐΐιε ηηοϋΐίΐ&ΐηδ οί ΐΐιε ΜοεπΒίΙεδ. 1757. ΑΜιΐδ 1ΐ38 δΐηιρί)^ εγχ, Οιυΐίπδ 
εγώ γε, Β^ΙΠβδ Ιγαι 5~έ, Βπΐηοΐί εμόόν τε. 

1758. Ιη 8βν6ν3ΐ βιΐίΐΐοηδ Ληά Μ8δ. 
νεκυς δΐ^ηϋδ 1)βίθΓβ αθαπτος. 

1764. ΒοΙΙι Αΐϋϋδ 3Ώά ΟΐΌΐίηβ, οοη- 
ΐΓϊΐΓ^ Ιο ηΐίΐηγ Μδ8., εάΐΐβά κόξους. 

1765. Τ1ΐ6 ςοηααιοη Γ63ς1ϊη§ ΐδ ίνα τε. Βξόμιος σνκος, ΒΐΟΜίαΠ ΐΕΤηρΙβ, ΓγοΙΏ Βγο- 

πιΐπδ, α δϋΠΊδίηθ οί Βϋοοίιπδ, 

1766. Αΐίΐπδ 1ΐ3δ Μαινάδας. ΤΙΐθ Μεε- 
η3ΐ1οδ «6Γβ ρπθδίεδδβδ οί Βαεείιπδ, δο 
Οαΐΐεά ίΐοηΐ μαίνομαι, /ήτο^\ίϋ€•Λη&ο, ΐίΐβίΓ 
αοΐΐοϋδ Άπά §εδΐυΓ6δ όυπης Ιΐΐ6 ίβδίί- 
ναΐδ, \ν6Γ6 (1ιοβ6 οίιηαά \νοιη€ΐ]. ΜΜ— Ι^Μ— ΐΜν^ΐΜν — Μ ν — ι ν> <-> — <^ ^ ν^ Ιι^ —Ι -^ - ν^ - ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ. 1767. 113 

ΑΝ. Καί/Λίίακ ω 

^ίΰίσον Σε/ι/ελας 

ιερόν ορεσιν ανί^ο^ίνσοι,, ι ι ^\^ 

χάριν άχάξίστον 'ας Βεονς οιοουσα ; 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ. 
Ώ ττάτξοις κλεινές ^ολΓτα», λΐύσσ£Τ , Οιοίττοϋς όοί, 
'Σφ^γγος ος {λόνος κα,τίσγον τίς (λίαιφονον κρατ»9> 
νί/ν α,τψος, αντος, όικτξος, ε|ελα:ίνο/Λαί χθονο?. 
Άλλα 7*? ''^* ται/τα θρίΐνα;, καί [Λοίτνιν οόυξομ,αί ', 
Τάς 7^Ρ ^^^ •^^^'' αί'ά^^'ο^ί θν>3Τοι; οντά ^εΓ φεραν. 

ΧΟΡΟΣ. 
Ω μεγοί, σει^να, Νίκα, τον. ε|^ον 
βιοτον κατεχοΚί 
κα» (Λνί λνιγοις στεψοίνονσοί» 

ΤΕΛΟΣ. \α,ί8\\α,(' 

\α,α\\α,(^ 

1775 |/ί,^5||ίί,ίν — ι ν^ » • Ι--Ι--Ι--1 ν^ ν — Ιν^ ν^ — -— |νΜ-υ{<^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΑΝΤ. 'λ εγω ττότε όξεο-ι, σ-τολι^ωσ-ίμενΛ Κα^μείαν νεζρι^α, ανεχοξεύσα ΐεξον θίαο-ον Σε/(*6• 
λαί, ^ι^ονσα εις ^ίους αχαρίστον %άρ{ν ; ΟΙΔ. ί2 ττοΚίται κλείν«? ττάτ^αζ•, λεύίτσετε, ό'ίε Οιδ"»- 
ΤΓους, ός (Λονος κατεα-χον Κξά,τη 'της μια.ί<ρονου 2^1γγοζ, νυν ε^εΧα,ύνομαι φθόνος, ατΙμος^ αύτος^ 
οικτρός. Άλλα γα,ξ η ^ξγ,νω ΤΛυτα, και ο^ΰξομαι μάπιν] Γα^ δ'ει όντα θνήτον <})ερείν τας 
ανάγκας εκ θεα^ν. ΧΟ. Ω. μέγα σεμνά Νι'κα, κάτεχοις τον εμον βίοτον, χαι μη "Κήγοις στε• 
4>«νοι;σ-α. 

ΤΚΑΝ51.ΑΤΙ0Ν. 

Αντιοονε. Ιη λνΐιίοΐι Ι ΓοπΏεΗγ οη ΐΐιε Ιιϊΐΐ», €1β(3 ίη ΕίΤΙιεΒΒη Γ&ννη- 
δΐίϊη, ^£ΐη€€(1 Ιΐιε δαοΓεά δίβρ οί" δέηιείε — εοηί6ΓΓΪ秕 οη Ιΐιε Οοθδ α 
ΐΐΊ3η1ίΐ6δδ ίανοΓ? 

(Εοιρυδ. Ο γε ϊηΙΐΣΐΙ)ί1:ΒηΙδ οΓ ιηγ ίΐΐυδίπουδ οουηΐΓ}^, ΐ3εΙιοΐ€ΐ, Ι, ΐΗε 
(Εάΐριτδ ννΐιο δίοηε ΒΓΓεδΙεά Ιΐιε ρο\νεΓ οί Ιΐιε Ι^Ιοοά-ΐΠίΓδΙγ δρΐιΐηχ, 
αιη ηο\ν 1)£ΐηίδ1ιε€ΐ Γγογϊι Ιΐιε Ιαηά, άΐδΙιοηοΓεθ, ΓθΓδ»1ίεη, Γυ11-οΓ-ΐΏίδεΓγ! 

ΒυΙ γεί \ν1ιγ θο 1 1)ε\ν3ί1 ΐΗεδε-ΓενεΓδεδ, αηθ ΐΕίπιεηΙ ίη ναίηΡ Γογ 
ίΐ ΙϊεΙιονεδ πιε Βεϊη^ ιώογΙβΙ Ιο 1)ε&Γ Ιΐιε εΐεοπεεδ οίΐΗε Οοθδ! [Έχ6ηηί 
(Εάίριιβ αηά Αηύξοηβ ίηίο })αηΪ8Ηηΐ€ηί.'] 

Οποκυδ. Ο ιηϊ^ΐιΐίΐγ ^Ιοπουδ ΥίοΙοΓγ, πι&γ ΐΐιοα ϋρΐιοΐά ιηγ ΗΓε, 
αηά πι&γ Ιΐιου ηοΐ εεαδε-ΓΓοηι 0Γ0\νηΐη^ πιε. 

[Τ/ίί Οητίαίη Ιι€Γ€ €ΐθδ€8 Ιΐΐ6 8€6η€.'] 1767. Ιΐ ι» (1οπ1)ΐΓιι1 ννΙΐθΐΗθΓ Βξόμίος 
ΟΓ σ-ηκος 1)β ΐΗβ βηΐεοβάθηΐ Ιο ω. Αΐ(1ϋ5 
ίη ρΐαεβ οι ω 1ΐ38 ούή. 

1771. θΓ0ίίΐ18 ε;3νβ αχα-ριν, 1)111 Αΐ(1π8, 
αγάξίστον — ννΐΐϊοΐΐ 18 ΓδΓ ρΐ•6(βΓίΐΙ)1β, 311(1 
\ν£ΙΓΓ3ηΪ€ά Ι))^ 3 νίΐπθίγ οίΜδ8. 

1772. ΑίΙβΓ 11ιΐ8 νβΓδβ \νβ ^θηβΓδΙΙ^' ίΐηθ, ο? τά κλεί'ν' άινί^'/ΐΑατ' Ε^/νύϋ, καί μέγισ- 
τος νν ανήξ. Βιηηίί;, ρ^Πΐγ οη ΥαΙαΚβ- 
ιΐ3βΓ*3 ^ηή£;η18ηι, Γ6)βοΐ6ά ϋοΐΐι Ηπθβ. 

177'>. ΡοΓ νϋν ηΐ3ηγ γ63(1 ναυ V. ΑΙάπβ 
οηιίΐΐΐη^ αυτός €0ηΐΓ3Γ}' Ιο Μ88., ρπηί- 
βά ίη ϊί8 8ΐ€3(1 οικτροί, δοηιβ οοηίβηά ίοΓ 
Ιΐϋτξχς ίζελαύνομαι χβίνός. ΤΗΕ ΕΝΙ). ΜΟΚΑΙ. ΙΝΡΕΚΕΝΟΕδ. 

1. Μαη οββη/αΙΙδ ίηίο άαη^βνβ ο/ ιυΜεΙι Ιιβ ϊιαά Βίβη /ονανατηβά, αηά 
χυΜαΗ ιυίέΗ ααυ,Ηοη Ηβ τηίξΐιί Ηανβ εβααρεά. 3. Αβεν α/αΐβΰ 8ί€ρ «;<? αΓ€ 
β€(]ΐΐ6ηίΙ^ ίοο τ€7ηί88 ίη οητ βηάεανοιίΓΒ ίο ^ηανά α§αίη8ύ ί(8 €0η8ίςιΐ6η668. 
3. ΡοΙΙι/ 18 ξβηβναΙΙτ^ τβρεηίεά ο/ ιυίιβη ίοο Ιαί€ ίο Ιβ τεπιεάίβά, 4. Ρτβ- 
86ηί 8η€€688 18 ίπ πιαπΊ/ ΐη8ίαη€68 ί1ΐ6 ίηΐεί οβ βιι1ητ6 νιο. 5. Τ7ί^ οΙιατΊπε 
ο/ ΡΟΐνΕΚ αΓ6 80 /αδαϊηαίϊπξ, ίΗαί ίΐιβτβ 18 8οατ€€ΐ^ αη^^ €οη8Ϊά€Γαίίοη 
οαη ΐηάΐί06 ί1ιθ8β ρο88688βά ο/ ίί, ίο τ€8Ϊξη ΐί. 6. Οητ 7ηΪ86η€8 ατβ ο/ΐεη 
οβ οητ οιυη ββεΜπξ. 7. Όοτηβίίία 8ίη/€, ί/ηοί βατίι/ αρρ6α86ά, €ηξ€ηά6Γ$ 
ίΗβ 7)ΐ08ί ζηΌ6ί6Γαί6 ίπτηΐίι/. 8. Α ΒεΙίε/ ίη Έαίε, νια^ ρτοιηρί ίο ίηίτερίά 
ά6€ά8^ αηά τηω^ 8οηΐ6ίίηΐ€8 νεοοηοΐΐβ η8 ίο ααΐαηιίίι/; ϋπί ΐί8 €θ?η7)ΐοη ίβη- 
άβησ^ 18 ίοβίΐετ ί1ΐ6 ηιίηά, αηά τ€ρτ€88 ίΐ8 ηοΜ€8ί €η€Γ§ί€8. 9. Α 8θηΙβτ(:ά 
ιυϊίΗ ίηΐ€ 1ΐ6ΓΟΪ8ηι «5 ηενεν 8ΐο•ω ίο 8α€ηβ€6 αΙΙ ρήναίβ ίηί6Γ€8ί, αηά Ιίβ 
2ί8€ΐ/, ινίιεη ί1ΐ£ ριώΐια ιυ^αΐ τεαηΪΓεδ ΐί. 10. ΈίΙίαΙ Αβ'κίίοη, ίΗαί ατηίαΜό 
νΐνίη€, οαη, βνβη ίΙιοη§ίι ύνεά ίη 8ρΐ€ηάθΓ αηά ρήηοίΐ^ ραΙα€€8, οοηίαιί- 
€άΙι/ 8ΐιατ6 ϋχίΐϋ, ρονετί^, αηά δοοττι, ινίίΐι αη α^εά ρατ€ηί, 'ΐνΗθ8ί άΐ8ΐτ688 
ίί 25 €ΌεΓ 8οΗαίοιΐ8 ίο α11ίνίαί€. ΕΚΚΑΤΑ ΙΝ ΤΗΕ ΗΕΟϋΒΑ. 

ϊ,ΐηε. ΤβχΙ. ΜβΐΓβ3. ΟΓάεΓ. ΤΓΕίΐδΙ^Ιΐοη. Νοίβϊ. 8ΐο εοΓτίξβηιΙίΐ. 

13 κα( (χε και μι 

14 γάξ • Τ'αρ 

23 61ΗΡ ^- 

29 ψοξουμενος ι^οξοΰμΐνος 

251 Η,ανύ\ει αανύνει κακύνει 

451 ΡΙιΙΙιίέΙίδ ΡΙιΐΗΐόΙίδ 

531 σΤγα, * σίγα 

707 4(1ΐ Ρ. Μ - . . ^ιε/χοίξασω --^ ^ιεμοίξάιτω 

709 οΐά Έ, ^/ (ύΛτίσ-ας -νν^, ύκτια-ας 

758 Ινξεθϊ^ εύρεθη ενξεΒπ^ ίνρεθη 

847 ίε σοι ^ σοι 

950 ΙττεΙ γ . >. εττεί γ* 

996 υττεξ ύττεξ 

1048 8ΐβ&1-γβ 8ΐβ3ΐ-ΐΗβγ 

1069 τε ^είνα Ί* τα ^ίνα 

1135 ΙδΙ Ε. ν. _ _ _ 

1173 5ΐ1ι Ρ .- _ 

1260 Τ^ηάαή8 ί ΤγπίΙαΓαδ 

* σ7γα, ίάΰίΐβ ; σίγα^ ίάΰβ ; σιγα^ ίάοβί, 

ί Ιη Ιΐιβ ΤΓ3ηδΐ3ΐϊοη ίΐ ου^Ηΐ Ιο 1)6 " ίΛβ άοετ ο/ δΗαπιεβιΙ-άβεάίί," ογ ιηοΓβ ίΓββΙγ 
" ίΐιβ ϋα8€•αΰί αοίοτ" — *^ ΙΗβ 8ΐιαηΐ€ΐ€88 ρΰτρείταΙοΓ" — ΙίδΙίηέ, ^^ίύΓρία/αάέηΙΐ,ον υά- 
ΙΙιβΓ, ίΙΙϊ ηηί ίύΐ'ρίαβήί." 

ί Ιη » Γβνν οορίεβ οηΐγ. ΕΚΚΑΤΑ ΙΝ ΤΗΕ ΡΗ0ΕΝΙ88.Ε. 

Ιίίηβ. ΤβχΙ. Μ6ΐΓ63. 0Γ<1βΓ. ΤΓ3η5ΐ3ΐ1οη. Νοίβϊ. δια οοΓτίςεϋίΙ». 

23 τα αμπλακγί^,α το αμιτ'ΚακτηΐΛα 

34 3Γα Ρ. ν - - - 

39 ττξο^ζή'Κατιης τρο^ίλατ»;; 

87 51ΙιΡ. -- ο- 

107 Εάίοπίΐ » Ι^3ΐόη3 

145 Ι5ί Ρ. ^ - - - 

364 13$Ι: 8ν1Ι. ν^ - 

1037 511ι 1)ίΐΓ ! II 

1469 Ιΐιεηι οΠιβι*» Ιΐιβ ηιοΙΙιβΓ 

* 311(1 '^. Ιη 3 νθΓγ ίβ\ν οορΐβδ οηΐν, 1)θΙΙι οηοΐδΐίανΐπί!; Ιίβεη οοΓΓβοΙειΙ 31 ρΓβδδ. 
Ιη Ιΐιβ Τίΐΐ6-ρ3^θ, δβοοηιΐ (ΐηοΐ3Ϊίοη, Ιϊηε 1, ν3ΐ€Κ€η30Γ'8 τεδίΐίη^ ε^-ε'ί^ε \ν38 
ρΓΪηΙεά 1)γ ιηΐδϊβΚε ίηίΐοβιΐ οί ΡοΓδοη'δ, εισε'ϊ^ε. 

Ρ32β νϋ, Ιϊηε 19, όΐηκα 3ρρ63Γδ εΓΓοηεοηδΙ)^ Γογ Όΰηκα. 3. Μ'^^ββ^^, ΤοοΙί^ Οοατί, 
ΟΗβηοοΓν-ΐΛπε, ΐΛπάοα. ΤΗΕ ΟΚΕδΤΕδ ΟΡ ΕυΚΙΡΙΌΕδ, 

ΟΤΕΚΑΙ.Ι.Υ ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΕΟ ΙΝΤΟ ΕΝ0Ι.Ι8Η ΡΚΟδΕ^ ΓΚΟΜ ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΡ Ρ0Κ80Ν. 5. Μ•0ΐ6€Γγ, ΤοοΙ^δ-ΟοοιΙ, ΕΤΡΙΠΙΔΟΤ ΟΡΕίΤΗ:§. ΤΗΕ ΟΚΕδΤΕδ ΟΡ ΕϋΚΙΡΙϋΕδ, 

Ι.ΙΤΕΚΑΙ.Ι.Υ ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΕΟ ΙΝΤΟ ΕΝΟυδΗ ΡΚ08Ε; ΡΠΟΜ ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ Ρ0Κ80Ν: 

ΛνίΤΗ 

ΤΗΕ ΟΚΙΟΙΝΑΕ ΟΚΕΕΚ, ΤΗΕ ΜΕΤΚΕ8, ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ 
ΕΝΟΕΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

το \^ Η10Η ΑΚΕ βυΒΙΟΙΝΕη 

ΝϋΜΕΚΟϋδ ΕΧΡΙ.ΑΝΑΤΟΚΥ ΝΟΤΕδ. 
ΡΟΚ ΤΗΕ υ8Ε ΟΕ δΤϋϋΕΝΤ8. 

ΒΥ 

Τ. \ν. ο. Ε0\νΑΚ08, ΜΑ. *Λ <ρίλον ντηιου ^ίλγητρον^ Ι'ττ'ίκοιιξον νίσου^ 
ίς ίιίύ (ΛΟί ΤΓξοα-κλθες Ιν Ηοντί γε. 
Λ ττότνια λήδη τοόν κακόίν, ίος εΐ σοώη^ 
και Ύοΐσι ^υίττνχουσιν ευκταία, θεός•. 
πόθεν ΤΓοτ' ίλθον ϊ'εΠρο ; ΤΐΖς $"' α<ρί>ιόιχην \ 
Άμνη(ΛονΖ γαξ τ5ν ττςίν, ά,'ΤΓολεκρβεϊς ψξενόίν. 

ΟΡΕΣΤ. 205—210. 

Ίά, Ιω τταν^άκξυτ' ε<^αμεξα)ν 
Ιθνη ΤΓολυττονα, λεύσ-β-εθ' ως τταρ' ελττί^ας 
μ,οίξα βαίνει, 

"Ετεξα $■' επξος α-ίχείζεται 
ντήματ εν χξόνο} μ,ακξγ' 
βροτΆν ϊ' ό πας αττάθιχητος αίχν. 

ΟΡΕΣΤ. 965—970. Ι,ΟΝϋΟΝ: 

ΜΑΤΤΗΕΛΥ ΙΙ.ΕΥ, 80ΜΕΙ18ΕΤ 8Τ. ΡΟΚΤΜΑΝ δΟ. 

»ΟΙ.Ο ΒΥ ΤΑίΒΟΥδ, ΟΧΓΟΚΟ ; ΝΕννΒΥ, ΟΑΜΒΚΙΠΟΕ ; ΑΝΟ 
ΒΕίΙ. ΑΝΟ ΒΚΑΌΚυΤΕ, ΕΟΙΝΒυΠΟΗ. ΜΒΟΟΟΧΧΠΙ το 
ΙΑΜΕδ ΤΑΥΙ.ΟΚ, ΕΕ.ϋ. 

0ΗΕΙ.8ΕΑ. Μυ ΌΕΑΚ ΡηίΕΝΒ, 

Ι ΕΧΡΕΟΤ ηοΐ Ιΐιαί ι/ομ^ ζί)Ηο ατβ 80 οοπ'ϋβτΒαηί 
πΰίίΗ ΐΚβ })6αηα/ηΙΐΊ/ ραίΗβΙία αηά ηιοναί χΰήΙίη^Β ο/ Εηήρίά€8 ίη 
ίΗβ οήξίηαΐ, ζΰίίΐ άβήνβ βϋΗβν Ηοηον ον ρΐ6α8ητ6 /νοτη ίΗβ οοτίΒρί- 
€ΐίοη8 ρο8Ηίοη Ι Ηανβ αΙΙοΙΙεά ι/οιιν ηατηβ, ίη8€ήύίη^ ίο τ/οιι ΐΗβ 
/οΐίοΐΐΰίη^' Ρτο86 ΤΓαη8Ϊαίίοη ο/ ΤΗβ Ογ€8(68, Υβί Ι νεηίηνβ (ο 
^τοηηά α Ηορβ οη ΐΗβ νετί/ Μηά πιαηηβτ ίη ζθΗκΗ ι/ομ Ηανβ τβ' 
ρβαίβάΐι/ €χρΓ€88€ά 7/οΐίΓ8€ΐ/ ν€8ρ6οΗη^ ηιι/^οτηιεν Τνοΐ1ί8^ ΐΗαί 
Ιΐΐ€ Ιίύετίί/ Ι Ηαχ)€ Ιαϊίβη ζΐΰίΙΙ ηοί άί8ρανα^6 τ^οη-^/ατ ΐ€88 οβίβηά 
7/οη, 

Ιη ρα88ίη§ ΐΗτοη^Η ΐΗβ ζΰονίά, α 8ηρβΐβ£ΐαΙ οΒ86Γΰ€ν 
δ€€$ 80 τηυοΗ αρρανβηί οΊιηηοε Μβηά^Λ τϋϋϊι τιΐήΜβ ί1ρ.8Ϊ§η-^80 
τηηεΗ/οΠί/ τηΐη^Ιβά ΐ0ϊίΙι χΐΰϊ8άοπι^ ευίΐ χΰίΐΗ ^οοά, άββονπιίΐι/ ζ0ί(Η 
ύ€αηί?/'^8ΐίβ^€ήη§ ζοίίΗ €η}θ7/πΐ6ηί^ ηιί8€νΊ/ ζιοϋΗ Ιιαρρίη688 — 80 
τηηοΗ 8€€πιίη^ οοηίναάκΗοη αηά ίη€οη8ί8ί€ηοι/, ίΗαΙ Ηβ 18 1)αβ€(1 
ίη αΙΙ Μ8 αΙΐ€πιρΐ8 Ιο νεεοηάίβ ίΗε /αηάεά εοη{ναή6{ί68, αηά ίο α8- 
8ίϊηηΙαΐ6 τάβτοαηο'ΐι ζΰίΐΗ ίηοοη^νηίΐτ/ : — οη α €ΐθ8€ εχαπιίηαϋοη^ 
Ηοζ0€ν6Γ, ο/ Ιΐΐ€ Ιαζΰ8 ο/ ηαΐηνβ αηά ο/ ΐΗβ ίηάά6ηΐ8 ο/ Ιι/β, ΐ£)6 
τηαι/ €α8ίΙ^ εηοη^Η ΐΓαεε ΐΗβ Μάάβη Ηαηά ο/ Ρτονίάβηεε τβ^ηία- 
ϋη^ 11ΐ6 ^τεαΐ τηαοΜηβ ο/ Ιΐιβ ιιηίν6Γ86^ αηά άίτεοϋη^ ετΰβντ/ ενεηΐ 
ίο ΐΗβ 1)€8ί αηά χΐΰί868ΐ ρηνρο8€8, 

Οιαηοε εετίαίηΐτ/ αρρεατεά Ιο δβ ίΗβ οή^ίη οβ τηι/ αε- 
^ηαίηίαηεε ζΰίίΗ τ/οιι, αηά ο/' ίΐιβ /ήεηά8Μρ χοΜεΙι Ιια8 8ηδ8ί8ί6ά 
δείζΰεεη η8/οτ ηιαηι/ ]^6αΓ8) (αη αεριιαίηίαηεε Ι αείίηοζίΰΐεά^ε χΰΐΐΗ 
ρήάε^ αηά ι/οιιτ β'ί6ηά8Ηΐρ ζΰίΐΗ ^ΓαΙϋκάε) .• ι/εί εΐιαηεε, Ι απι 
οοηνΐηεεά, αηά Ι Ιιανε ηο άοιώΐ ι/οη ανε ΐΗε 8αηιε, Ηαά ηοΐΐιίη^ 
ίο άο χίΰίΐΗ ϊηι/ ίηίνοάηεύοη ίο ι/οην ηΐ08ί χιοοτίΗι/ ^αηηΐί/ ; Βαί %η 
ίΗαΙ, 08 ίη ενετΐ/ οίΐιετ 8ΐερ ο/ οητ Ιίν€8, ΐΗετε ΐΰα8 Ιΐιε άε8ΐ§η αηά VI ϋΕΙ)Ι€ΑΤ10Ν. 

ορβΐαΐίοη ο/ αη ονετ-ταϋη^ α^εηί ζΐΰοτΜη^ ΐη 8€€Τ6€7/ αηά ίη 
•ΰΰΐΒάοηι, 

Ι ϊίποζΰ ηο τηαη ι^ΰΙιο86 ^ηά^πιεηΐ οη 5ζ/δ/βοί5 ο/ ΙιΙενα- 
ίηνβ 1 7'€8ρ€€ί 77ίοτ€ ΐΗαπ τ/οηνουοη^ ποτ αηι/ πιαη ίο ζΰΤιοπι Ι/εβΙ 
ϊποΐβ ιηάεΜεά/ον εοττβεΐ ίά€α8 οη εενεναί ίπιρονίαηΐ ε[η€8Ηοη8 — 
ηο ϊϊΐαη ζίΰΗο άί8θ}ιαν^€8 ζΰΐΐΗ ηιονε βάβΙίΐΊ/ , €οη8€ί€ηίίοη8η€88, αηά 
8η€€€88, ΐΗβ ατάηοιΐ8 άκΗ€8 ο/ αη είεναΐεά αηά ίΐ8€/ηΙ ρτο/688ίοη — 
ηο οηβ ηιονβ /ατηίΐίαν ζβίΐΗ 80 πιαηι/ 8α€ηε€8, πιοτβ οτύιοάοχ ίη 
Μ8 ρήηαρΐ€8, ον πιοτβ εχβπιρίατι/ ίη Μ8 οοηάηοί : ίη 8ίιοτΙ, 1 
Ιίηοζίΰ ηο πιαη ΐΰΗο Ηα8 ίη Μ8 8ρϊΐ€Τ6 άοηβ πιοτβ ^οοά ΐΗαη ϊ/οιιΓ' 
8βΙβ — ηούοάι/ πιοτβ β8ΐββπΐ€ά οτ πιοτβ €8απιαΙ)ίβ. 

ΤνίΐΗ 1}ΐ€8β /ββΙίη^8 οη πιτ/ πιίηά, ί8 ίΐ Ιο δβ ζΐΰοηάβτβά 
αί, «/*, ίη 8ρίΙβ ο/ι/οητ βχίτβτηβ άϊβ,άβηββ^ ΙΗανβ άταζΰη ι/οη ^Ότ^Η 
ίη(ο ΐΗβ Ιί^Ηύ ? Ι8 ϋ ίο Ββ ζΰοηάβτβά αί^ ί/ Ι Ιοη^βά ίο 8ββ Ιΐιβ 
ηατηβ ο/ αη οΐά αηά τηηοΗ ναΐηβά /τίβηά ίη οηβ ο/ πιι/ ΗηηώΙβ 
ρα^β8 ? Μ]/ 8ίη€βτίίΐ/ αηά ζΰατπιίΐι ο/ Ηεατί, ζΐΰίίίι ζΰΜοΗ τ/οη ατβ 
ζΰβίΐ αε^ηαίηίβά, πιη8ί ρΐβαά χιοίίΗ ι/οη πιι/ βχ€η8β /οτ ίΗη8 βχΜ' 
δίίίη^ 2/011 α^αίη8ΐ 2/οητ ίηοΐίηαίίοη ; αηά ΐΗοη^Η οητ /τίβηά8Ηίρ 
ύβ ηοί 80 οβΙβΒταίβά α8 ίΗαί ρ/ Οτβ8ίβ8 αηά Ρΐ/1αά€8^ οτ ρ/ Ώηπιοη 
αηά Έι/ΐΜα8^ ι/βΙ πιαι/ ίΐ δβ α8 ηηίηΐβττηρίβά αηά α8 Ια8ΐίη^, 
ΐνί8Μη^ 1/οη αΙΙ ρβαεβ ο/πιίηά, αηά Ιιαρρίη€88 ίηι/οητ βηρΊ/ϊηβηΐ8 
αηά Ιιορβ8, 1 τβπιαίη, 

Μ^ άβατ Γτίβηά, 

Υοητ8 /αίίϊι/ηΙΐ2/ βνβτ, ^.\)0-α.£1νο 
(\,χ Ιαοηάοη, 
ΑρήΙ 5, 1823. το 
ΤΗΕ ΚΕΑϋΕΚ. Ιν Ιΐιϊδ Τηε ΟκΕδΤΕδ, είδ ίη Τηε ΡΗ(ΕΝΐ8δ;Ε, Ι Ιιηνβ πίΕΛβά Ιΐιε 
1)Γί;3ΐΗίη^δ οη Ιΐιε ίίΓδΙ νοννεΐ οΓβνεΓγίηΐΙίαΙ άίρΐιΐΐιοη^, 3ηα Ιΐιε ^οοεηΐ 
οίαοοεηΐεά θίρΐιΐΐιοηβδ οη Ιΐιβ δεοοηά νοννεΐ. \νΐ11ι ννΗΐϋΙι ΆττΆΏξβ- 
ιηεηΐ, ^ν11ίιί6V6^ οΙ)360ΐΊοη εΐΙΙΐθΓ ρΓθ3ϋ(1ΐϋε ογ 1ΐ£ΐΙ)ΐ1; νη^γ Γ&ίδβ α^βίηδΐ 
\ί, Ι &Γη ρεΓίεαΙΙγ δΒΐΐδΓιεοΙ, άπα ΛεΓεΓοΓε ίίΓΓηΙγ τεδοΐνεά Ιο £ο11ο^ν ίΐ. 
ΡοΓ, &ΙΐΙιου^Ιι Ι θο ηοΐ τεπιεΓηΙ^εΓ Ιο Ιι&νε Ιιεαρά οί »ηγ ρπηΙεΓ οΓ 
ΟΓεεΙ^ ννΐιο ενεΓ ρυΐ Ιΐιίδ πιείΐιοά ίη ρΓίίεΙίοε ΐ3είθΓε Ι δυ^^εδίειΐ ίΐδ 
Βίίορίίοη, γεί Ι αηι δο ίϋΐΐγ οοηνΐηοεά οΓ ίΐδ θοοϋΓαογ ειηά οοΓΓεοΙ- 
ηεδδ, ΙΙίΕΐΙ ηο ΒΓ^υηίΐεηΙ; ίη δυρροΓΐ οί ΐΐδ Γαΐΐίΐογ ο&η Ιιανε Άηγ ννεΐ^ΙιΙ 
^ν^ι^1 ΐΏε. 

ΤΗε &€οεηΙεθ γ, \ν\ϊ\οϊι, ΐπ ουρ Ιοη^ ρπιηεΓ ΙΙοπίΐδη ίοηΐ, ννβδ \ν&ηΙ- 
ΐη^ 3ί Ιΐιε Ιΐηιε ΐΗε Μεθείΐ ηπιΙ 1ΐ1<εννίδε Ηεοιιΐΐίΐ ^νεηΐ: Ιο ρΓεδδ, Άηά 
ννΐιΐοΐι Ι ίοΓ^οΙ (Ιϋΐ Ιοο ΙδΙε) Ιο ΟΓίΙεί' ίοΓ Ιΐιε ΡΙιοεηίδδδΒ, 1ί88 ηολν ΐ3εεη 
Οίΐδΐ; : εη&ΐϊΐΐη^ υδ, ΙΙίΓου^ΙιουΙ Ιΐιε ίοΠοννίη^ ΤΓ&ηδΙαΙϊοη οι ΐΗε Ο- 
ΓεδΙεδ, Ιο πΐΒΓίί ίη βΐΐ ρΓορερ ηίίπιεδ οί ιηοΓε Ιΐΐ3η 1\νο δ5?1ΐ£ΐΐ3ΐεδ, ΐΐιβ 
νονι^εΐ οη \νΙιίοΙι Ιΐιε δίΓεβδ οί νοίοε ου^ΐιΐ Ιο Βε Ιδία ίη Εη^ΐίδΐι. 

ΑηοΐΙιεΓ ίηιρΓονεηιεηΙ ίη α οεΓί&ίη οΐίΐδδ οί ννοΓοΙδ τεοείνεά ίηΐο 
ουΓ ΐΒη^υβ^β ίτοηι Ιΐιε 1.£ΐΐίη ΆΏά Ορεείί, δοηιείίηηεδ ννίΐΐι Ιίΐΐΐε, Εηά 
οίΐεη ν<ΊΐΗ ηο νείΓίαΙίοη ίη Ιΐιε δρείΐίη^, οοοιίΓΓεά Ιο ιηε ίη πιγ ρΓΟ^Γεβδ 
ΙΙίΓου^Ιι Ιΐιε ΡΗοεηίδδβε ; Ι^υΙ ννΐιίοΐι Ι τεδερνεά Ιο ηι&Ι^ε ίΐδ ΓίΓδΙ 8ρρε3Γ- 
Ηηοε ίη Ιΐιε 0Γ€δΙεδ. δυοίι \νοΓθδ, ίοΓ εχδπιρίε, 3δ αεηϊ€, οαίαδύΓορΗε, 
Η€η7ύοη6, εη(1ίη^ ίη -6, 3η(1 ζΐδ ιηαηββ, Οιτ^τηββ, Ρι/ϊαάεβ, εηείίη^ ίη 
-68, ννΙιεΓείη Ιΐιε βη^Ι δ5']ΐ3ΐ)1ε ίδ ρροηουηοεό, Ι 1ΐ3νε εΐίδΐΐη^υίδΐιεεί 
1)γ ρΐδοίη^ 1\νο άοΐδ ονεπ Ιΐιε 6 ίη ΐΗε ΙεΓΠΐίηΕίίοη ; Ιΐιυδ οδΐΐίη^ Ιΐιβ 
ΒΐΙεηΙίοη οί ίηεχρεΓίεηοεά τεδάεΓδ Ιο Ιΐιε ΙεΙΙεΓ δο πΐΒΓίίεθ, Ιΐΐίΐΐ Ιΐιεγ 
ηΐίΐγ §ίνε Ιο Ιΐιεδε ννοΓίΙδ ε δ^11αΙ)1ε ιηοΓε ΐΗδη ΐΐιε οοηιηιοη 3η3ΐο§;γ 
οί ΐΗε Εη§ϋδ1ι Ιοη^αε \ν3ΓΓ3ηΙδ. 

Λνΐιο \νί11 (3εηγ Ιΐΐ3ΐ;, α ρεΓδοη, Ιΐιου^ΐι 1ο1εΓ3Μ)Γ ννεΐΐ νερδεά ίη Ιΐιε 
ρΐδίη Ι3η^υ3^ε οί Ιΐιίδ οουηΐΓγ, πιυδί, ίί ΙοΙαΙΙγ υη3€(^υ3ίη1ε(1 λνίΐΐι 
Ιΐιε Οΐαδδίοδ, 1>ε οίΐεη 31 3 Ιοδδ Ιο βηά οϋΐ Ιΐιε ρΐ3οε υί Ιΐιε ΕοοεηΙ, 
δηά ενεη ΐΐιε ηυηιΙίεΓ οί δ3?1ΐ3ΐ)Ιεδ, ίη πΐ3ηγ \\ΌΓ(3δ Λνΐιίοΐι 3ηιοη^ ίΐιε 
1ε3Γηεά αιε ίη άΆ\\γ υδε ? \νΐιγ, ιηί^ΐιΐ 1ιε Γε3δοη3ΐ3ΐν εηου^ΐι 3δ1{, 
ίδ ΟΓεΙε α ιηοηοδγ1ΐ3ΐ)1ε, 3ηά ΤΗεΙ)εδ 3 πιοηοδ^1ΐ3ΐ)1ε, \ν1ι11δΙ Οεΐ'εδ 
3ηά Ηεΐ3ε 3Γε ε3€ΐι (1ίδδ^1ΐ3ΐ>1εδ ? ΤΙιεΓε ίδ ηοΐ, ρεΓΐΐ3ρδ, αηγ οΙΙιεΓ 
νηΙΙεη Ι3η§υ3^ε οη εβΓίΙι δο ίηοοηδίδίεηΐ ννίΐΐι ίίδείί, βηθ δο ηιυοίι 
ίη Ιαοΐζ οί ΓείοΓπι ίη ίΐδ θΓΐ1ιο§Γ3ρ1ιγ, 3δ ουΓ οννη. \\^1ΐ3ΐ η3ΐίοη ογ 
ννΙΐ3ΐ ηΐδη, ί§ηοΓ3ηΙ οί οογ δρεεοΐι, οουΐά ενεΓ ίΓΟΠΐ ουΓ οοαιί^ίηίΐ- νηΐ το ΤΗΕ ΗΕΑΒΕΚ, 

Ιίοη ο£ ΙεΙΙβΓδ, ίη οοηηρ&ΓίΐΙινεΙγ α §γ€2ιΙ ηυηιΙ)6Γ οί ουΓ ννοιάδ, Γοηη 
ίΐηγ3ϋδΙ οοηοερίΐοη οΓουΓ τεοεΐνεά ρΓοηυηοΐΕΐΙίοη ? 

ΤΗε οΓαΙοΓγ οΓ &ηοίεηΙ ΟΓεεοε, 38 ϊάϊ &δ ύια οΓ&ΙοΓγ οΓ α θ6Λ(1 
Ιαη^υα^ε ο»η Ιο 3 Ηνίη§^ ε&Γ 1)ε οοηνεγεεΙ, ίδ ρεΓΓεοΙΙγ οΙεδΓ; οουΐά 
\νε οηΐγ εΐίνεδί; ουΓδεΙνεδ οι ρΓε3ΐΐ(1Ί€ε, αηά άίδο&ΓεΙ οπγ ίανοΓΪΙε εΓ- 
ΓΟΓδ. Ηο^ν Βηγ ιτίΕΐη οίΐη αοΐ^ηολνίεθ^ε ΙιϊπίδεΙΓ 3ΐ α Ιοδδ Ιο οοιηρΓε- 
Ιιεηά Ιΐιε υδε οΓ Ιΐιε ΟτεεΙί δοεεηΐδ, Ιΐιε νεΓ^τ ροϋδΐι άπα ρεΓΓεοΐΐοη οΓ 
Ιΐιε Ιδπ^υα^ε, Ι δπι ΐΓυΙ}^ αδίοηίδΐιείΐ. ΥεΙ ννΐΐΐι Ιΐιε εχοερίίοη οί οηε 
ΙεΒΠΊεά εΐίνΐηε, \νΙιο Ιιείδ ΐΓεαΙεά δαΙϊδίδοΙοΓίΙγ &ηά ννΐΐΐι ρεΓδρίοιιίΙγ 
Ιΐιε θοοίΓΐηε οί ΡΓοραΓΟχ^^Ιοηδ &ηά Ρ^ΓοχγΙοηδ, 1)υΙ \νΙιο ηενειίΐιείεδδ 
1ΐ3δ ννπΙΙεη ιηοδί ϋΐ^δυτάΐγ οη οΐΙιεΓ ροΐηΐδ, Ι Ιΐδνε ηο\ν1ιεΓε ιηεΐ \νϋ1ι 
ρεΓδοη ογ λνίΐΐι 1)θο1ί ύΐΆΐ \\άβ ρΓεΙεηεΙεά Ιο εχρίδΐη Ιΐιίδ πιοδί δίιηρίε 
αηοΙ εαδγ εηί^ηίΐα. ΒίδΗορ ΗοΓδΙεγ, \ν1ιο ϊη Ιιίδ ϋϊδδεΓί^Ιΐοη οη ΐΐιε 
ΡΐΌδοθίεδ οί Ιΐιε Οτεείί Άηά Ι,αϋη Ιαη^ιΐΗ^εδ, Ιιείδ δάνΒηοείΙ Ιΐιε ίδΓ- 
Ιΐιεδί οί ά\\ πιοοΙεΓηδ ίη ΐΐιε εΐϋοίάαΐΐοη οί 1:1ιε 8ϋΙ)]ε€ΐ οί ΒοεεηΙυ&Ιίοη, 
ϊΐΐΆγ 1)ε αάν&ηία^εουδίγ οοηδυΐΐεά οη ίΐιε δίΓεδδ οί νοϊοε Ιο 1)ε Ιδΐά οη 
Ιΐιε ρεηυΐΐ αηά αηίερεηυΐΐ οί ΟΓεεΙί ν;ΌΓ(3δ; ΐΐιου^ΐι ΓεδρεοΙίη^; Ιΐιβ 
^Γ3νε Βεοεηΐ; (ίΐδ ίΐ ΐδ οδΐΐεθ) οί Οχ^Ιοπδ;, 1ιε Ιι&δ Ιιΐηίδείί ίδΐΐΐεη ΐηΐο 
^ΓΟδδ εΓΓΟΓ : ννΐιΐΐδΐ; Ηίδ δϋ^^εδίΐοηδ, αηά ίΙΙυδίΓαϋοηδ οί ίοηεδ ηοΐ 30- 
Ιυ3ΐ1γ πΐ3Γΐίε(3, 3Γε πιοδΙ ίαίΠε, Άηά ΐ30)τοη(1 εηάυΓ3η€ε δϋΐγ. Ιΐ τη3γ 
δεεπι ρΓεδυηιρΙυουδ ίη ιηε Ιο δρε3ΐζ ροδίΐίνεΐγ, γ^ί ροδίΐίνεΐγ Ι €3η 
δρε3ΐί : 3η(3, ννίΐΗ 1ε3νε, Ι νΐ'ίΐΐ 1>Γίεί1γ θενείορε Ιΐιε ηΕΐυΓε οί Οχγ- 
Ιοηδ. ΕνεΓγ ΟΓεεΙί \νοΓά €3ΓΓ3^ίη^ οη ίΐδ Γιη3ΐ δγ1ΐ3Με ίΐιε 3€ϋεη1: 
€3ΐ1εά §Γ3νε, \ν3δ ρΓοηουηοεά λνϋΗ Ιΐιε δίΓεδδ οί νοίεε οη ΐΐιε Ι3δ1 βγΐ- 
ΐ3ΐ)1ε, Ιίΐίε ΐΗε Εη^ΙίδΙι \νοΓθδ νβ^εοί, οοηηίετηιάηά, αοηάέπιη. λΥΙιεη 
ΟχγΙοηδ δίοοά 1)γ ΐΠεπίδεΙνεβ, ογ οοηδίίΐυΐεά ΐΐιε ηεχΐ \νοΓά Ι^είορε 
3η εηοΐίΐίο, ογ ννεΓε ΙδδΙ ίη 3 δεηΐεηεε, Λε 3€υ1ε 30€εηί; 1ΐ3ά ίΐδ ίαΠ 
ίοΓοε ίη υΙΙεΓ3ηοε, 3ηά νν3δ πΐ3Γΐίε(1 3€οοΓ(ϋη§ΐ3Γ. Βαΐ ίη ενεΓγ οίΗεΓ 
δίΙυ3ΐ:ίοη, 3ΐΐ1ιου§Ιι ίΐιε δίΓεδδ οί νοίοε \ν3δ ρΓεδεΓνεά οη Ιΐιε βη3ΐ δ^Ι- 
\Μ& οί Ιΐιε ΟχγΙοη, )^εΙ ύΐΆί Ιΐιε ΓίΓδΙ ρ3η οί Ιΐιε \νοΓά ίη[ΐπιεόί3ΐεΐ5Γ 
ίΌ11ον\Ίη^ ηιί^ΐιΐ ηοΐ δεεηη Ιο 3 ΙιεβΓεΓ Ιο ΐ3ε 3 ροΓίίοη οί Ιΐιε ρΓεεεά- 
ίηο• \νοΓά, ίΐιε 3ουΙε βοοεηί ^ν3δ ίη ν^ΓΐΙίη^ ηιαοίε Ιο 1ε3η Ιΐιε οΙΙιεΓ 
\ν3γ. Ιο δί^ηίίγ Ιΐΐ3ΐ 3ίΐεΓ ρΓοηοαηοίη^ Ιΐιε 3εοεη1:εά δγ1ΐ3ΐ)1ε Ιΐιβ 
ΙουάεδΙ 3η(1 δίΓοη^εδΙ ίη Ιΐιε \νοΓ(1, 3 ρεΓοερΙίΒΙε ίηΙεΓΓορΙίοη \ν38 Ιο 
1)ε ιη3(1ε, ίη οΓοΙει ηοΐ; Ιο οοηίουηά Λε \νοΓθ8 χν'ιίΐα οηε 3ηο11ιεΓ. Ιη 
ενεΓγ ίηδίαηοε \ν1ιεΓε Οχ)7ίοηδ ^νεΓε ίοΠο^νεθ 1>γ εηοΐίϋοδ, Ιΐιεβηοΐίΐίο 
Λν3δ ρΓοηουηοεά 3δ ρ3Γΐ οί ΐΗε Οχ^τίοη ; Άηά ^Ιιεη 3ηγ \νοΓά ηοΐ 3η 
ΟχγΙοη ίοοίί Ιΐιε 3€υ1ε 3θοεη1: οη ίΐδ βη3ΐ δ^1ΐ3ΐ)1ε Ι^είοΓε 3η εηοΐίΐίο, 
§Γε3ΐ δίΓεδδ οί νοίοε, ενεη Ιΐιου^ΐι ιΛ•ενίουδ1γ Ι3ίά οη οηε οί Ιΐιε ρΓε- 
οεάίη^ δγ1ΐ3ΐ3ΐεδ, \ν3δ Γερε3ΐ:ε(1 οη ίΐιε βη3ΐ δγ1ΐ3ΐ)1ε ίΐιυδ ηΐ3Γΐίε(3, Ιο 
δυοίι 3 άε^Γεε 3δ Ιο (1^3^ν ίηΐο Ιΐΐ3ΐ ννοΓίΙ, ΙίΙίε 3 οοηδίϋαεηΐ ρ3Γΐ οί 
ίΐ, Ιΐιε εηοΐϋίο \ν1ιίοΙι ίοΠοννεά. 

ΙίΟηάοη, ' 
6ίΗ ΑρήΙ, 1823. δ υ Μ Μ Α κ γ 

ΟΡ 
ΡΛ0Τ3 ΑΝΟ 0ΙΚθυΜ8ΤΑΝ0Ε8 ΟΟΝΝΕΟΤΕΟ λΥΙΤΗ ΤΗΕ ΡΙΑΥ. 

Τη ε 6Χ3Γ1; ά^& οΓ ΈηπρίοΙϋδ »1 ΐΗβ Ιίηιβ 1ιβ οοιηροδείΐ Ιιί» ΟΓέδΙββ 18 ηοΐ 1ίηο\νη, 
1)ηΙ ϊΐ ϊδ ηιοδί Ιίΐίεΐγ Ιιε 1ΐ3(1 βββη Ιιίβ ίΐΓΐίβΙΙι γβ3Γ. ΤΙιβ βοβηβ 1ιβ Ι)»» ΐΆΪά εΙ 
ΑΓίί08, ννΐιβιο Ιΐιβ ίηοΐίίβηΐδ 3Γβ 1)β1Ϊ6ν6ά Ιο ίι»νβ ίλίςεη ρΐβοβ ιιρννΛΓάδ οί βΐθ- 
νβη οβηΙπίΊοβ 2ίηύ Ά Ιιαίί" 1)6Γογ6 ΟΙιπδί. ΑΗΗοπ<;Ιι Ιΐιϊβ ρ\άγ ΐβ οηβ οί Ιΐιβ ιηο'<ί 
€6ΐβΙ)Γ{ΐΙβ(1 οί ί1ΐ6 Ορβεΐί ίΓ3§εί1ϊβ8, γβί Ίη ίΐ8 ηιοΐ'αΐ ίΐ ίδ ΐηί3ηιου8, άπα ΐη ίϋδ οα- 

ΐάδΐΓθρΙ)β ΙπίΙΐοΓΟηδ ΆΌί\ 8ΐ)51Ι1Γ(1. 

Α^3ΐηέηιηοη, 1ίίη^οίΜ)'θέη2Β3η(1οί ΑΓ§0δ,Ιΐ3ίΙ ηίΒηίείΙ 01)?ίεΓηηέδίΓα,<ί3ΐι§Ιι- 
ίθΓ οί Τ^^ηιΙαΓπδ, Ιίίπ^ οί δραΠα; — ϋΐκΐ Α§3ϊηέΓηηοη'8 ΗΓΟΙΙιεΓ, ΪΝΙοηεΙάϋδ, 1ΐ3(ϊ 
ηΐ3Γπε(1 Ηείεη, ΟΙ)'(:βιτϊηέδΐΓ3'8δϊδΙεΓ. Βγ Αίζαιηέηίΐηοη, €1γΙεηηιόδΐΓ3 1)3(1 ίΙίΓεβ 
(Ιαη^τΐιίεΐδ, ΟΙη^δόΐΙιειτιίδ, ΤρΙηΰ;εηί3, Άηά Ε1έοΐΓ3; αίδο οηβ δοη, ηβιηεά ΟΓέδΙεδ. 
Βγ Μεηείίίη», Ηείεη 1ΐ3ΐΙ οηε (ΐ3π§1»ΙεΓ, 03ΐ1ε(1 Ηθΐηιίαηβ. Λδ ΟΓόδΙβδ νΐ'βδ νειγ 
γοπη^ 31 Ιΐιβ οοΓηηιεηοεηιειιί οί Ιΐιβ ΤΓθ]αη νν3Γ, Ιιε ά\ά ηοΐ 3θοοιηρ3η5' 1ιΪ8 ί3- 
ΙΙιβΓ ίη Ιΐιβ εχρείΐϊΐϊοη ίιοιη ΟΓεεεε; 3η(1 38 ήΐδ Ιεη(1εΓ α^^ε ριεοίικίειΐ Ιιϊηι ίΓοηι 
ϋείπζ δπίΒοΐεπΙ ρΓοΙεοΙΐοη ίο Ιιίβ ηιοΙΙιεΓ (ΙιΐΓΪηί; Ιΐιε πεαε^βαΓγ ηΐ^δεηοε οί ΙιεΓ 
1ηΐ8ΐ)3η(1, Α§3ηιέηιηοη οοηδίϊΐηίεά Ιήδ οοπδίη ^ίξίδΐΐιυδ («οη οί ΤΙιγέδΙεβ 1)ν 3η 
ΐηοεδίηοπδ ίηΙειοοαΓδε ννϊΐΐι Ιπβ ο\νη (1ίΐη»ΙιΙεΓ Ρε1ορέ3) ριΐ3Γ(1ί«ιη οί Ιιϊβ ννΐίε Άηά 
Κίη^άοηι ΙΠΙ Ιιε δΐιουΐά τείπτη. τΈίίί^ΙΙιιΐδ (38 η)ϊ^1)1 ννεΐΐ Ηε βχρεοΐεϋ) ρΓονεά 
ιηοδΙυπννοΓΙΗγ οί Ιΐιε εοπβόεηοε τεροδεά ϊη Ιιίιη; ίοΓ Ι)θ ηοΐ οηΐγ Ιΐνειΐ ΐη 3(1π1- 
Ιειγ \νϊιΙί ΑίΤ3ΐη6ηιηοη'8 ςπεεη (Ιαιίηε Ιϊιβ δίείίε οί Τιογ, Ι)πΙ βίδο ίηδ1ί§3ΐε(1 ΙιεΓ 
ίο ΙΙιε ηηιι•(1ει οί ΙιεΓ Ιογ(Ι, οη Ιιΐδ 3Γπν3ΐ ΐη 1ιΐ8 ο\νη οΙοπιΐηΊοηδ, 3ίίεΓ Ιΐιβ οοη- 
οΐιΐδΐοη ο( ιΐιε \ν3Γ. ΤΙιε γηηη•» ΟιέδΙεδ Ιοο, ίΐιεγ ννοπίά Ι)3νβ ρηΐ Ιο ϋβ3ΐΙι, 1)3(ϊ 
ηοΐ Ιιΐδ 8ΪδΤει•ΕΙέοίΓ3 οοηοεβίεάΐιίηι, αηά δεηΐ Ιιΐιη ρΓΐνβΙεΙγ ίο ΐΗε οοαΓί οί 8ίΓΟ- 
ρΐιΐυβ, Ιίϊηίτ οί ΡΙιόοΐδ — ννΐιοδε οοηδΟΓΐ \ν38 Α§3ηιέίηηοη'8 δίδΙεΓ. Ηερε ΟτέδΙεδ 
\ν33 ρ(1ϋΓ3ΐε(1 ννΐΐΐι Ιιΐδ οοηδΐη Ργΐ3(1β3 — 3η(1 ΐΐιε 3ΐΐ3€ΐιηιεηΙ οί ίΐιε γοηΐΐΐδ, ίΐιεΐτ 
ηίίεοΐΐοη ίοΓ οηε βηοΙΙιεΓ, 1)εθ3ηιε 35 λν3Γηι 3ηά δΐηοετε 38 ενετ ηηίίείΐ ίλνο ηιοι- 
Ι3ΐ 1ιε3ΐ•ΐ8. ΤΙιβΐι- ίηνΐοΐβΐιΐε ίήεηίΐδΐιΐρ, Ιίΐςε 11ΐ3ΐ οί Ό^ιυοη Άηά Ργ11ιΪ38, ΐδ ρΓΟ- 
νεΓΐ)Ϊ3ΐ ενεη ίο ίΐιΐδ άάγ. 

λνΐιεη Οτέδίοδ 03ηιε ίοηΐ3ηΗοο(1, 1ιβ Ιιείοοίς Ιιίιπίίεΐίίη (1ίδε:ηΐδε, 8θθοηιρ3η'β(1 
1)γ 1ιΪ3 ί3Ϊ(1ιίηΙ Ργΐβάεδ, ίο Μγοέηΐΐί, ΐΗε Γεβΐόεηοε οί^ΕΐίίδίΗπβ, (]ΐδί3η1: 3ΐ)οηί 14 
ΕηΐίΙΙδΙι ηιϋεδ ίΐΌηη Αγ§08. ΤΙιεΓε, 1)γ ίΐιε 3δδΪ8ί3ηοε οί Ιιίδ ίΥΐεπά, Ιιε αοί οηΐγ 
33δ388ΐη3ΐεδ ίΐιε «θιιΙίεΓεΓ, ννΐιο Ιιβά ηο\ν πΐ3Γπεί1 0ΙνίεηιηόδΐΓ3, Άηά ηδΟΓρεό ίΐιβ 
δοερίΓε: 1)ηί Ιιε ΠΙ^εννΐδε, 3ΐ (Ιιε ΐηδίΐ^3ίίοη οί Ε1έοΐΓ3, 8ΐ3Ηδ Ιιΐδ ο\νη ηιοΐΐιερ, 
3ίιβι• δίεηιΐγ ηρΙ)ΐ'3Ϊάΐη^ ΙιεΓ ννϊΐΐι ίη1ΐ(]ε1ΐίγ &ηά οιηείΐγ ίο Ιιει- (ΪΓδΙ ΙιυδΜηίΙ. Νο 
δοοηεΓ, Ιιονν^ενει•, 1ΐ3(1 Ιιε ρετρείΓΕίεά ΙΙιε Ιιεΐηοηβ 0ΓΪηιε οί ηη3ίΓΪοΐ(1ε, ί!ΐ3ΐί Ιιβ 1)ε• 
οοοαεδ ίθΓηιεηίο(1 \)γ ι Ιιε Ριηΐεδ, 3η(1 Γερ3ΪΓΪηη; ίο ΑΓί;ο8, ίΙίΓοννδΙιΐηίδεΙί (Ιο^νη οη 
3 εοηείι ΐη ίιοηΐ οΓίΙιβ ρ8ΐ3ί•ε υίίΐιε (]ε(:ε3δε(Ι Α§3ΐη6ηιηοη. 

Τ5^ηά3ΐ•η8, ίΐιε ίαΐΐιερ οί 0Ιγίεηιηέ8ίΓ3, ηο\ν 3θοπ8ε8 Ιιΐιτι οί ηιπιϋεΓ Ιιείορβ Ιΐιε 
ΑΓ^ΐνεβ; 3ηά ΟιέδΙε», ίο Ά\οΊά Βεΐη^ δΙοηεΗ ίο (1ε3ί)), ίοί,'εΐΐιετ ννΐΐΗ Ιιΐδ δΐδίετ, 
ρΓοηιΐδε8 ίΙΐ3ΐ Ιιοΐΐι Ηε 3η(1 ΕΙέοΙια ννοηΐϋ ΙιείοΓε ηΐ§Ιιί 3ΐοηε ίοΓ ίΙιείΓ οπηιβ, \)γ 
ΐ3}τΐη§ νΐοΐεηΐ 1ΐ3ηά8 οη ίΐιεηίδείνεδ. Τη ίΐιε ΐπίεηηι, 1)γ ΙιεΙρ οί Ργΐ3άβ8 3ηά οί 
ΕΙέεΐΓ3, 3ηά 1)γ ίΐιε ίηίεινβηίΐοη οί οΙΐ3ηοε «ηά οί ίΐιε Οοίίδ, Ιΐιε δοη οί Α^λ- 
ιηέηιηοη ηοί οηΐγ δποοεβάδ ΐη 83νίη£^ Ηΐ^ οννη Ιΐίε 3ηϋ ί1ΐ3ί οί ΙιΙδ (1ε3Γ δΐδίεΐ', 1)ΐιΙ 
18 αίδο ρηΐ ΐη ίΐιε νίΆγ οί 5εΐη§ ρηιΐΗεΐΙ ίιοηι ίΐιε ΐΏπιϋεΓ Ιιε 1ΐ3ΐ1 οοηιηιΐΐΐείΐ, 3η(1 
3ΐ)δοΙνι^(1 ίΓΟΜΐ Ιίδ ρηηίδΐιηιεηί. ΤΙιεη Ιιανΐη^» ηΐ3Γπε(3 Ηεηιιίοηε, άδηςΙιΙεΓ οί 
Μεηείάπδ, Ιιε 1>εοοηίΐε8 Ιίΐη^ οί ΑΓ§οδ; 3ηά Ργίαάοδ, \ν1ιο 1ΐ3(1 ρΓενΐοαδΙγ ρ3»(1 
1ιϊ8 αάάιεδδΟδ ίο Ε1έοίΓ3, ηΐ3ΐΊΪεδ ΙιεΓ Άπά 1ε3(1δ 3 Ιιβρργ Ιΐίε. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΤΑ ΠΡΟΣη'ΠΑ τοτ δρα'ματος. 
ΗΛΕΚΤΡΑ 

ΕΛΕΝΗ . - - 

ΕΡΜΙΟΝΗ - 
ΧΟΡΟΣ 
ΟΡΕΣΤΗΣ - 
ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ΤΥΝΔΑΡΕΛΣ 
ΠΥΛΑΔΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ - 
ΦΡΥΞ . - - 

ΑΠΟΛΑΠΝ Τ III ΡΕΚδΟΝδ ΟΡ ΤΗΕ ηΚΛΜΛ. 

- ΚΙ,ΚΟΤΚΛ 

- Η ΚΙ, ΕΝ 

- μκκμιονρ: 

- ΟΗοκυί» 

- ΟΙίΚδΤΕδ 

- Μ ΕΝ ΕΙ. Α υΚ 

- ΤΥΝΟΑΚΙ'8 

- ΡΥΙ-ΛΟΕδ 

- ΛΙΕ5δΐ:ΝΟΕΚ 

- Α ΡΗΚΥΓ,ΙΛΝ 

- ΛΡΟΜ.Ο. ΎΠΟΘΕΣΙΣ ΟΡΕΣΤΟΤ. 

ΟΡΕΣΤΗΣ, τον φόνον τον ττοίτρος μετχ'ΤΓορενοΐλενος, ά.νε7λεν Αίγισυο» αοα 
Κλυτοίίίλνηστροίν' μ,ιΐ)τξοκτον^σαι οβ τολ[/,ίισοίς, ττοίροίχ^ρ^ΐΛΟί Τ'/^ν όίκνιν ίάίύ- 
κεν, ΐ[Λ(ΛανΥΐς γενο[/,ενος. ιννοοίρεω όε, του ττοίτρος ττις ανΥΐΡΎΐι^ζνγις, καΤ'/?7°"* 
ξγ,σα,ντος κατ ά,υτον, ί[Λελλον Αργεΐοι κοίνην ψί^ον ΙαφίξεσΟΰα ττερι τον, 
τι σεΓ τταθεΓν τον ύίσεζτ^σα,νταί'. Κατά τνγτιν σε ΜεΐΈ'λαος εκ τίϊς 7Γλαν*3ς 
ί'ττοσ'^ίψας, νυκτός ιΐΑεν Ελενί^ν εισαττε'ίττείλε, /λεΘ' ^/ΐΑε'^αν όε ά,ντος ήλθε* 
κα< τταρακαλο^ιίΑείΌς έττ Ορίστου /3οί)θ>5σαί άκτω, άρτ»λε'7ί'''Τα Τϋνοαρεων 
(/,οίλλον Ύΐυ'ΚοίΟιίτί^Ύΐ' λε^θε'ΐ'τα.'ν οέ λο^ί'^ΐ' ε" τοΓ^ Όχλοί?, εττηνερ^θη το ττλίΐθοί 
άτΓοκτείι/ει:/ Ορίστνιν. "Σννων σε ό Πνλασιοιί, ο ^ίλος άϋΤοί, σννεζονλενσε 
ΤΓξωτον Μερελάοΐ) τ^μ.ούρ\α,ν λαζεΤν, Ελεννίν άττοκτείναντας- Α^τοί /^οεΐ' οΣ;» 
ε9Γί το^τοκ Ιλ^όντες όίί-^ίνσ^νίσΰίν τν^ς ελττισος, ^εων τν}ν Ελενην ά^ττασ'αΐ'- 
των- Ηλεκτρα σε Ε^^ΐΛΐόι/^ν εττι^ανεΤσαι/ εσ&ίκει/ ε;ς ρ^εΓ^ας αϋτοΓς" ό» σε 
ταιίτ*!»» φονενειν ί[Λελλον, ετΓΚ^ανείς ^ε Μενέλαος, καί βλεττων εα,ντον α,μχ 
γνΐ/οίΐκος κα* τεκνοι^ στερονμ,ζνον νττ α,ντω», ετΐε^αίλετο τα /βασιλεία ττο^- 
θεΓι/' ο* ^6 φ^ά,σοι,ντες ύί^άψειν ίϊ'^είλίΐσαν' 'Έ'τηφχνεΙς αϊ Αττόλλων Έλίνην 
Ιλ,εν εφτισεν εις Βεονς ^ίΰίκο(Λ\ζζΐν, Όξεατνι ^ε Εξ(Λί6ν•ήν ενέταξε λαζεΐν,ΥΙν- 
λάί») ίέ Ήλίκτξοίν συνοικίσαι, καθα^θεντι ^ε τοϊ φόνου/ Αργούς όίξρζ^αν. ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν. 

ΑΚσυΜΕΝΤ ΟΓ ΤΗΕ ΟΚΕδΤΕδ. 

ΟΚ,ΕδΤΕδ, ίΐνεη^ΐη^ Ιΐΐ6 ιηυΓίΙεΓ οί ΙτίδίαΐΐΊεΓ, αδδδδδίηαίβά ^ί;ίδΐ1ΐϋ9 
άηά 01γΐ€ΓηηέδΐΓ<ι : 1)ϋ1: Ιιανϊη^ άΆτβά Ιο 1<ΐ11 Ιιίδ οννη ΓΩοίΙιερ, Ιιε ΐπ- 
δΙίΐιιΙΙ^ηιηθθΓννεηΙ ρυηίδΙιηΊΘηΙ, 1)γ Βροογώϊπ^^ ΓΕίνίη^-ΓΏδά, Αίΐ.6Γ- 
νν&Γάδ οη Τ^^πίΐΒπΐδ, Ιΐιβ Γλ11ί6ΓοΓ Ιΐ6Γ ΙΙίβΙ \ν£ΐ8 δΐ&ίη, ρΓείεΓΓΪη^ αη 
ΒΟΟϋδΒΐϊοη Β^αίηδΙ Ιιΐηη, Ιΐΐ6 ΑΓο;ίν6δ ννετε ίΐΙ)θΐι1; Ιο ^ίνε 3. ριιΜίο 
θεοϊδίοη οη Ιΐιϊδ-ςυείΐΐΐοη, " ΙΥΙιαί οιι^Ιιύ ίΐιε ΐηιρϊοιΐ8-ρ6Γρ6ίταίον ίο 
8ηβ€Γ?^' ΧνΗεη ΐ3γ οΐιαποε Μεηείάιΐδ, 1ΐ2ΐνΐη^ ΓεΙϋΓπεοΙ Γγογπ Ιιΐδ 
ΛναηθεΓΪη^δ, δεηΐ Ηείεη ϊη, Βγ ηί^Ιιΐ ίηθεεθ, αηά οαπιε 1ιΪΓηδε1ΓΙ)γ 
θειγ; Ιΐιεη Ιιείη^ εηΐΓθ^ίεά \)γ Οπβδίβδ Ιο αϊά Ηϊηίΐ,Ιιβ γ2ι11ί6γ οίτε^οΐ- 
εθ Τγη(]3Γΐΐδ Ιΐιε αοουδβΓ : — ννΙιεΓεΓοΓε ννΐιεη ΐΐιε δΐιΐ3}εοΙ \ναδ οϊίδ- 
οιΐδδεά 1:)εΓθΓε ΐΐιε ηηυΐϋΐυθε, ΐΐιε ρεορίε \νει•6 δΐΐτρεά-υρ Ιο Ιίίΐΐ Ο- 
ΓβδΙβδ. Νο\ν ΡγΙ&θθδ, Ιιΐδ ΓΓίεη^, ειοοοηίίρΕίηγΐηί];• ΗίΓη, εηΙεΓεά- 
ϊηΙο-α-οοηδρίΓαογ-ννΐΐΙι-Ιιίπι Ιο Ι^ΐίε τενεη^ε ρτενΐοϋδΐγ οη Μεηε- 
Ιέιΐδ, Βγ πιυΓίΙεΓίη^ Ηείεη. Ηοννενει*, 8δ ΙΙιεγννεΓε ρΓοοεεεΙΐη^ υροη 
ΐΗΐδ εηΙερρΓίζε, ΐΐιεγ \\'εΓε ίΓυδΐΓίΐΐ:ε(1 ϊη ΐΠεΐτ Ιίορεδ 1)γ Ιΐιε Οοθδ 
δΠΒίοΙιίηοί Ηείεη αλναγ. ΤΙιεη ΕΙέοίΓΖΐ θεϋνερεθ ΐηΐο ΐΙιείΓ Ιί^πγ!» 
Ηετηιίοηε, ινίιο-ΐιπρρεηειί-ί,ο-οοηιε-ϋρ, 3π(3 Ιΐιεγ \νεΓε ^οίη^ ίο ΙίϋΙ 
ΙιεΓ, ννΐιεη Μεηείέιΐδ Ηθναηοίη^ 3ηά δεεΐη2^1ιΐηηδε1Γΐ3εΓεΓιΐ3ν ίΗείΏ 
Βΐ οηοε οΓΗΐδ ινϊίε Άχ\ά οΗϊΙοΙ, εηοΙεανουτεΓΐ Ιο δΙοΓΓΠ ΐΐιε ρδίαοε; — 
Ι3υ1:11ιεγ, ΐ3είπσ-ΐ36ίοΓε-ΐΊ3η(3-\νΐ11ι-1ιΊηι, Ιίττέ'αΐεηείΐ ΙοδεΙ-ϊΐ-οη-ΓίΓε. 
ΗεΓεηροη ΑροΙΙο, αρρεδρΐη»^, θεοίερεϋ ϊηοΐεείΐ 1ιε Ιι&ά οοηοΙηοίεΛ 
Ηείεη Ιο Ιΐιε ΟοεΙδ — άϊ\Α Ιιε οοηαηίδηόεά 0Γ6δ(63 Ιο ΐίΐΐίε Ηετηιίοηβ 
Ιο \νίίε, αη(3, ινΗεη ροηΓιεά οΓ ΐΐιε ΐΏΐΐΓθεΓ 1ιε Ιιη(] οοηίΓηΐΙΙεοΙ, Ιο 
Γεί^η ονεΓ ΑΓ^οδ: 1)ηί Εΐέοίρα Ιο (1\νε11 ννΐΐΐι Ρ^ΐίΐάβδ. Ι1.ίηβ 9, ΑίΙθΓ Όρ££Γτ«ν ίΙιβΓθ δββηιβ Ιο 
1>β €ΪΙΙΐ6Γ Λ δβηίβηοβ οι• ^ρηΓΐ οί"3 8Ρη- 
Ιβποβ χν3ηΙίη§ ; Γογ ι!ιθ ΙΙιγ63(3 οί Ιΐιβ 
δΓ^ηπιβηΙ 18 αιΐ€!ουΙ)Ιβ(Ιΐ5' 1)ΓοΚθη 1)β- 
ίννββη ^Οξίστην ζηΛ συνάν. ϋίίΤβΓβηί; αΐ- 
ΙθίηρΙίΐ ΙίΛνβ })ρρη ηιαίΐβ Ιο δΐιρρίν ΐΗβ 
ίΐρβοίβηο)^, 1)ηΙ ννίΐΐι ίτκϋίΤβιβηΙ δαοοβϋ». 
ΤΙιβ ίοΙΙοννίηε; Ιννο ηιβ ιηθπΐΐοηεοί Ι)γ 
ΡοΓίοη : ο καί ϊττο.'γ-γε^'κά.ι/.ινος αντος ττοιησαι^ 
Ικ του βίου 'ΤΤξοίεσ-θαι: 3η(1, ΐ7ταγγ£ίλά(Λεναν αυτόν Ικ του βίου ττροίεσ-θΛί. ΤΙΐθ δΓ^ΙΙΓΏβηΙ 
18 δοηιβΙΪΓηβδ ιιηηβοβ8δ3Γί1γ βχ1θη(1θ(1 Ιο 
η63Γΐγ €ΐοηΙ)1β Ιΐιβ Ιβη^ΙΗ Ιο ννΐιίοίι Ι Ιΐ3νβ 
ΗβΓβ ο&πίβοί ίϋ. ΟΐΙΐθΓδ ^ίνβ ϊηθΓθΐ5Γ 3» 
1)β1ονν : ^ΟξΒΰ-της ^ΐΆ την τ>ϊί,α.>)τροί σ-<ρΆγην^ 
'άμα καί υττο τίον'Έξίννύούν ^ιμΆτούμενος^ϋΛί 
ΰττο τΖν Άογείων χ.ΛΤΛΚξίΒεΙς ^ανάτοο, μίλλαιν 
ώονεύείν Έλένιιν καί Έ^^Λΐόνην, ανύ ων Μενέλα- 
ος τΐΆοων ουκ Ιζοήθ»σεν, ΐΆούλύβη ΰττο Αττόλ- 
λωνος' τταξ' ου^ενΐ ίε κεΤταί ή μυθολογία. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ. ΗΛΕΚΤΡΑ. 
Ουκ εστίν ουόίν αανο» ωο ίί'τηΤί ε'ττος, 

νς ουκ αν α,ρχιτ αχοος ανυρωττου ψυσις. 
Ο 7*^ (λΟίκοίξίος, κουκ ονίΐόί^α) τυχ^ας, 
Δ»ο? ττεφνκως, ως λίγουσι, Ύχντοίλος, 
)ίθξνφ•ης ντηξΤίλλοντοί οα[^(.(χ,ίνων ττετξον, 
ά,εξί τΓοτατα», καί τινε» ται/την ύίκη», 
ύς με» λέγονσιν, 'ότι ^ίοΐζ) οίν^ξωττος ων, 
κοιννίς τριχνεζιης ά|;&;/χ' έχων Ίσον, 
οίχολοίστον εσγε γΧωσσοίν, ά,ισχκττνιν νόσοι. λ^ — ν \^\\^ -\\^ -Ιν/ -^ "1^ '^ 

Ι- -Ι- -II- -Ι- -II- -Ι- 5|.-μ-|ΐ -μ-ΐ \^ —Ι•^ «^ Ι--Ι--ΙΙ--Ι- + -Ι- 

1ομν.-μ_ιμ_μ_1Ι_-μν. ΤΗΕ ΟΚΌΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ01.15Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

ΟΥΚ. ίση ούδϊν 'εττος ω^ ϊεινον ειττειν, οΰ^ ττάθος., ού^ε ζτετιΧατος σ•ν(Α,<ρορΛ, ής φύιτις ανθξίιττου 
ουίί αν αξαίτο άχθο?. Γαξ Τάνταλος ό (Λακάξίος (καί ουκ οηι^Ιζο) τύχας) 7Γε<ρύΗ.ΐύζ, 3ΰς λ•- 
7ουσ"ΐ, Δίο?, ^ει/ΛαΙνων ττετςον ΰττεξτελλοντα. αόξυφης, ττοτάται άερι, και τίνει ταύτην ^κην, 
ΟΤΙ ίχοΰν, ως μεν λεγούα-ι^ ίΰ-ον α^ιοΰ[ΛΛ^ οον ανθρώττος, κοίνιις τζαττεζης θεοις, εσ-χε ακολά^-τον 
γκωσσαν^ α^α-γ^σΎ-ην νότον. 

ΤΚΑΝ51.ΑΤΙ0Ν. 

[δϋΕΝΕ. ΡαΙαΰβ αί Αν^08 : ΟτέεΙβε α8ΐ€βρ^ οηΐήάβ, οη α €οηοΗ : ΕΙέΰΙνα ιεαίοΚιη» Λίτη.] 

ΕίΕΟΤΚΑ. 

Τηεκε 18 ηο δβηίβηοε Ιιονν ΙιΟΓΓ'ώΙβ δο ενεΓ Ιο υΐΙβΓ, ηοΓ δυίΓίίΐΊη§•, 
ηοΓ 1ΐ€£ΐν€η-ίηί1ΐοΐ€(1 άΐδίΓθδδ, οίννίιϊοΐι ΗυπίΐΕΐη πΕίΐυΓε ητιειγ ηοΐ Ηανβ 
Ιο 136ΕΙΓ Ιΐιε ννεί^Ιιΐ. Ρογ Τέηίαΐϋδ ΐΐιε ΒΙεδΙ (ζιηοΐ Ι τενϋε ηοΐ Ηϊδ ίοΓ- 
Ιυηεδ) ΐΗε οίΤΐρΐΊη^ (αδ ΐΗεγ δ£ΐ}?) οΓ Ιονε, (ΐΓεαάΐηα^ Ιΐιε τοοίί ιΙιεΙ-ιιώ- 
ρεηθδ-ονει* Ιιΐδ ΐΊεαϋ, ΙΐΣΐη^δ ΐη βίτ, Ηπά υηίίερσ^οβδ Ιΐιίδρυπΐδίιηπθηΐ: — 
1ϊ€0£ΐυδ€ 1ι&νΐη^-1ια<1 (δδ ϊηθεθίΐ Ιΐΐ6}^ ΓερυΠ) ει^ιιαΐ ρΓΪνίΙε^ε (Λου^ίι 
Α ηιοΓίαΙ) οΓοοΓΏΓηοη ΙαΙίΙε ννιΐΐι Λε Οοόδ, Ιιε ροδδεδδεό 3η ππΒΓΪίΙΙεά 
Ιοιι^ϋε, α ΐΏΟδΙ (Ιίδ^ΓοίοεΓυΙ ίαϊΐίη^^. 1 . Ιη Ιΐιβ ίΐηοίθηΐ βχΐήΐιίΐίοηδ οί* Ιΐιίδ 
<]Γ<ιιη& οη ΙΗθ δΟ^β, ΕΙέοΐΓ» ννάδ ΓβρΓθ- 
δθηΐβά βίαιης 31 ίΐιβ ίββΐ οί ΟΓέδΙβ», 
Ν\'Ιιο νν&8 8ββο 1)^ίη§ίί\1ΐ§ϋβϋ εικΙ αδίββρ 
οη » οοαοΐι ΙιθΓογθ Ιΐιβ ρδΐϋοβ οί Ας»- 
ηιέηιηοη ίΐΐ Αγ§08. ν^Γίοηβ Γθ38οηδ &Γβ 
^ϊνβη ίοΓ ΙΙιΪ!» 3ΓΓ3η£;6ηιβηΙ; οί ννΐιίοΐι 
Ιΐιβ οΙήβΓίδ, 11ΐ3ΐ ΟιέδΙβδ πιί^ΙιΙ ηοΐ 1)β 
ί1ίδΙαΓΐ)οά 1ί)τ ΕΙέοίΓΛ'δ βοΗΙοφίγ,ηοΓ 1)γ 
Ιΐιβ θπίΓΛηοί; οί Ηβίβη ογ οΓΐΙιβ ΟΙιοτΗδ 
— ννΐιΐοΐι 1ιβ ννοηΐιΐ Ηδνε 1)β6η, ΐίΐιίδ δϊδ- 

ΙβΓ Ιΐ3(] !<θ»1θ(1 ΙίθΓδθΙί 3ΐ 1ΐίδ1ΐ63<1. '^ΛΪΐ 

ίη Ιΐιίδ Πηβ Ι Ιιανβ (Γδηδίαΐεά " Ηοιοεοε- 
νβτ," ίοΓ ίί Ι 1ΐ3ί1 δΐηιρ1)Γ ΓεηίΙεΓβά ίΐ 
*' 50," ίΐιβη ίΐιβ δθπδβ ννοπΚΙ 1ΐ3νβ ιβ- 
ηϋίΓΟίΙ Ιΐιβ ννοΓίΙ " αβ" Ιο ίο1Ιο\ν. 

3. ί?, υη(ΐ6Γδΐ3η(1 σ-υμ<ροι>χς, Ιΐΐθ 3η(θ /6//ο, / 1}€αν•ηρ) $\ιρροΗ ογ 3η3ΐαίη. Άν- 
θξχττου <^ύΰ-ις, ΙίΙβΓΰΐίν, <Λε ηαΐηνβ ο/ιηηη. 
5. ττεφυκώς,ίί/ίη»»^. ΤάηίδΙοδννΒδ Κίη§ 
οί I^γ(1^^, 3η(1 δοη οί ^υρ^ι6^, 3 ηιβη Άά- 
ηήΐΐβά Ιο ιΐιβ ΙϋΙ)1β οί Ιΐιε Οθ(1δ; 1)αΐ 
Ιιΐδ ιιη5π(]1εά Ιοπ^πθ, 3θοοΓάϊη2ί ΐο Εα- 
Γίρϊίΐϋδ, ρΓοοαίθά ίοΓ Ιιίπι ΐη ΙιθΙΙ, Ιΐιβ 
ρυηϊδίιηιεηΐ οί Ιΐ3νϊη^ 3 Ιπιειβ δίοηβ δαδ- 
ρβηάεά ονβΓ Ιιΐδ Ιΐ63(1, ενει ΙΙΐΓε3ΐεηϊη§ 
Ιο ί»!!. Μ>•ΐ1ιο1ο«;ΐδΐδ, Ιιοννενει-, 3Γε ηοε 
3§Γεο€ΐ οοηοεΓπίπίί Ιιΐδ οίΓεηοε, ηοΓ ΐΐιβ 
ηΐ3ηηεΓ οί Ιιΐδ δπίίεηπίζδ. Ηε ί» §εηε- 
τλ]\}/ ΓβρΓεδεηΙθίΙ 3δ ρΐδοεϋ ηρ Ιυ Ιΐιβ 
οΐιίη Ϊη α ροοΐ οί\ν3ΐβΓ, 3 ύοιίί^Ιι τϊοΐιΐγ 
ΐ3(1εη ννΐΐίι (ΙεΠοίοα* ίΓηϊΙ Ιΐ3π;•ϊπ§ ονετ 
Ιιΐδ Ιιε3(Ι — ^εΐ ΐδ Ιιε ΐηοεδδΛηΐΙγ ΐοτηιβηΐ- 
εά \νίι1ι 1)αΓηϊη^ ΙΙιίΓδΐ, 3η(1 (Ιιε ηιβϋί οειίεπί 1)είηρ; α•υμ<ρο^ί, Ιΐιε Ι3δ1 δΐιΐϊδίαη- 1 €Γ3νΐη2ΐιηη§εΓ; 1>εϊηί;ηη3ΐ)1ε ίο δΛίϊδίγ 
ΐΊνβ ηιεηΐίοηεά: δοΐίΙςεννΐδεϊηΙΙιεΡΙιοε- Ι είΐΙίεΓ — ίοΓ ίΐιε \ν3ίεΓ 3η(1 ίηιΐί (ίΐ 18 
ηί8δ3Β,νβΓ8β190,<τί/ΐ•είεΓ8ΐθ7Γί;^, αηά ηοΐ βδίεΙ) ιεοεάε 3δ οίΐεη 3δ Ιιε αίίειηρίδ ίο 
Ιο Υίίμεα-ι ηοτ ίο βρονταί. ΤΙιϊδ Ϊδ 3 0Γεί*Ιί Ι ίΑδΙε Ιΐιεηι. ΡοΓβοπ Ιΐ38 3 νΛηεΐ)τοίςαο- 
ί(!Ιίοηι, 1)αΙ ηοΐ 3ΐνν3)^8 8ίΓΊοΙΙ>' οοΓΓεοΙ. Ι ίαΐΐοηβ οη Ιΐίΐδ 5ηΙ))εοΓ. 
"Αβαιτο, 3.8102. 1• *^0Γ. ορί. ηιϊά. οίαίξΜ, \ 8. ανθξχποςχν^ ύαη^;ηαη, ΙβϊπξΐηονίαΙ. \2 11. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ _ _Κ^_ _ « ν ν- ν/ - ο - Όντος φυτενα Πίλοττα* του 5' Άτξενς 'ίφν, 
ω στίμ,μ,ατοί ^Υινα,σ Ι'Τΐίί'.'λωσίν '^εα Ι~~Γ "II — Γ "II — Κ~ 

Βξίν,θνΒστνι ττόΧι^ον ονη σνγ-γόνω |»^ _|« _||_ ν ^ |ν^ -||^ -|ν - 

δενθαΓ τί τα,ξξνιτ οίνα{ΛΐΤ()>ισα,σ^:χ.Ι [Λ£ ^εΐ', \ — |" ~|γ *^ "'γ "ίι — Ι^ ~ 

Έ^ΰίΐσε ί' ονν νιν, τεκ/ άττοκτείνας, Άτρενς, 15 ρ'ρ'Ιι — Γ "11" Γ ' 

Ατρεως άϊ, τα,ς γα,ξ εν μ,εσω σιγώ τνχ^ας, 
ο κλεινός, ει αη κλεινός, Αγΰΐ,[ΛεΐΛνων εψυ, 
Μενελεως τε, Κρτησστις ι^ΥιΤξος ΑΐρόττΥίς α,ΐΐο. 
ΤαΐΛ,εΤ ο ο [Λεν όϊ] τ-ην ^εοΐς στυγονίΛεντην 
Μενέλα,ος Έλενγ,ν' ο ^ε Κλντα,ψνγοττρας λεχ^ος 20 |^^-| --ν^ΙΙ-ν^ν.! «-||-_|<-'ν^ 
Ιττ'ισ'ημ.ον εις Έ,λλ•ην<χ,ς^ Α'^0!,μ,ε[/.νων α,ναζ. 

Ω Τΐαξ^ενοι μ,εν τρεϊς εψυ^λεν εκ [Λΐοίς, 
Κρνσό^ζ[χις, Ιφιγένεια τ , Ηλεκτρα τ εγω, 
αξστιν τ Οξεσ7Υ3ς, [/.-ητξος οίνοσιωτοίΤ-ης, -Κ- - - -\^ - \κ^\^ -\\^ _ Κ/^^Ιν -νν |._(.-||-_,.-1,..,ν- --Ι'-ΙΙ-Η'-ΙΚΙ"- 

- -!•- _Ι|« _|« \* «^1|« -\•^ - ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑεΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Οΰτας ^υτε'^εί Πελοττα* ^ε του 'εί^υ Άτρευς, ω θεα ζηνά^α α-τε/Λ/χαΎο. εττεκλοίσ-ε εζΐν, θΐδ^θαι 
'ηό'Κε[Λ.ον Θυεσ-Ύν όνη σ-ύγγονΜ' η 5ει (Λ,ε ανα/χετξνσ-άΰ-θίίΐ τα αξρήτα ; Δε ουν Άτξευς, λττοκ- 
τεινας τεκνΛ, ε^αί^ε νιν. Άτοεοος 5'ε (^γα-ξ σΊγω τα,ς τύχ^ας εν ιχε(τω)ί<}ρυ Αγα.(χί(Λ\ων ο κλείνο? 
(εί δ"» κλϊίνοί) τε Μενέλείυς•, Αεροττης άττο Κςήα-α-ης (χήτξος. Δε ϊ»! /χεν ο Μενελάου γά^^ει'Έχε• 
»«ν, την στνγού(Λενην ^ίοις, 5'ε ό άνα^ Αγαμέμνων "Κεχος Υ^Κυταιμνήσ-τ-ξας^ εττισ-ήμον εις Έλλη- 
νας, 'ώ. μεν ε<ρνμεν τξεις ττάρθενο», Χξυ^τόθεμις^ τε ι<ριγενεΊα^ τε εγω Ηλέκτρα, τε Οξε^τκς άρ- 
ίτχν, εκ μίας^ ανοοΊούΤατης μήτρας^ 

ΤΚΑΝ5Ι>ΑΤΙ0Ν. 

Τΐιϊδ-ιηδη 1)6^6ΐ8 Ρείορδ: — αηά Γγοιώ Ιιϊηη δρΓΕίησ ΑίΓβυδ, ίοΓ ννΐιοηπι 
Ιΐιε Οοάίΐ6δδΙΙΐίΐΙ-θΐ'£ΐν\'8-ίηΙο-11ΐΓ6ίΐ(1 Ιΐιε \νοο1 δραη-ΐη-ίΐ οοηΐεηΐϊοη — 
ίο ηιαίίε \ν&Γ οη ΤΙιγβδΙβδ, ννΐιο \ν£ΐδ Ιιίδ 1)γοΙΙι6γ — \ν1ιγ ιηυδί Ι γ600Γ(1 
ϋΐΐδρ€α]ί3ΐ)ΐ6-θε6θ1δ? ΥεΙ \€γ'\]γ ά'ιά ΑίΓευδ, Ιιανΐη^ δίαίη Ιιΐδ εΙιϋίίΓεη, 
ίεαδί Ιιΐπι. 

Γγοπι ΑίΓευδ, Ιιοννενετ, (ίοΓ ΐη δϋεηοε ρ&δδ Ι ονεΐ' ΐΐιε ΓηίδίοΓίαηεδ 
ίη Ιΐιε ίπΙεΓίητ) θεδοεηόεθ Α^^ηηέηηηοη Ιΐιε ίΙΙυδίΓίουδ (ίί δο-1οε Ιιε 
\ναδ ϋΙαδίΓίοϋδ), αηά Μεηείέυδ — ΑβΓορβ οί ΟΓεΙε όεΐη^ ΐΐιεΐτ ιηοΐΙιεΓ. 

ΤΗεη 38 ΐί; ]ΐ3ρρεηε(1, ίηάεεά, Μεηείέαδ εδρουδεδΗεΙεη, α ννοιτίΒη θε- 
Ιεδίεθ Βγ Ιΐιε Οοάδ ; «ηεΐ 1<ΐηο:Α§3Γη6η[ΐηϋη01}Ίειηη6δΐΓ3*δΙ)εθ, πιειπο- 
ΓίΐΒΙε ΙΙίΓου^ΙιουΙ Ιο Ιΐιε Οτεείίδ. ϋηΐο Ιιίπι, ηο\ν, ννεΓε \νε 1)0Γη, ΐΗρεε 
νίΓ^ΐηδ, ΟΙΐΓ^δόΐΙιεΓηΐδ, ϊρΐιΐσβηίδ^αηίΐ ΓπγδεΙίΕΙέοΐΓ» — ΓιΙίεννίδεΟΓέδ- 
Ιβϋ, Ιΐιε ιηβΙε-Ι^ΓαηεΙι, οί ΐΐΐίΐΐ οηε-ΓηοίΗεΓ, 3 ηηοδί υη1ΐ3ΐ1ο\νε(1 ΓποΐΙιεΓ, 

11. Ρθίορδ, ννΐιο }ΐ3(1 1)θ6η Ιίϊΐΐοίΐ \)γ {ίΠ3§β \}γ ίΐιβ ρτβδεηί, οοηβίίΙθίΘοΙ Ιιονν- 
Ιιίβ ί3ΐΙΐθΓ, 3ηά αί'ϋβΓ\ν3Γ(ΐ5 ΓθδίοΓβϋ Ιο ενβΓ 38 Ι36ΐη§ ριβδβηΐ 3ΐ 3 ΙΐΓΠΡ ηο\ν 
Ιΐίβ 1)ν ^ήρ^ιβΓ, ηΐ3Γηβ(1 Ηίρρο(ΐ3Γηί3, ρβδϋ. Τ1ΐθΟοϋ(ΐ6δ8ί»ροΚθη οίΪ8 Οίοΐΐιο, 
<ΐ3αδ;ΙιΙβΓ οί Εηόηηϋπβ, Κιη» οΓ ΡΪ83. 11ΐ6 γοηησρδί οί Ιΐιβ Ρακο^ϊ; ογ Ρ3ΐ6δ. 
Ργοιώ ΙηΐΜ Ιΐιβ ρβηϊη8ΐιΐ3,ΐ)θνν Οίΐΐΐβά ΐΐΐθ 15. ε^αισ-ε νιν, ^ανβ Ιιΐηι αβαβί, ννΐήοΐι 
ΜθΓέ3, ΓθΟθίνί^ά ιΙΐΘ ηβηΐθ οί Ρείοροη- ί» 3 ν3»πθ, ίί ηοΐ 3ηιΙ)ί§υοιΐ8 6χρΓθ8δίοη. 
ιιέ8η8. Ηβ νν3δ ΐΙιοίβΙΙΐθΓ οί ΑίΓθπδ,ίΙιβ ΤΙι^^έδΙεδ 1ΐ3νίιι^ ίηοθδίηοηδΐ)^ Ιΐ3(1 οΐιΐΐ- 
^Γ3η(1ί3ΐΙιβΓ (οΓ 3θοοι•ι1ΐη£τ ίο δοηιβ, ί»- οΐΓβη 1)γ ΑβΓορε, Ιΐιβ ννΐίρ οί ΑίΓβπδ, 
ι1ΐ6Γ)οί Α^αηιέηιηοη 3η(1 Μεηβΐάπδ. Ιΐιβ ΙϋΙΙει- Ιο 1)β ιβνβη^ί'ίΐ, ΐηνΐΐβά Ιίιβ 

12. ο-τίμματα^ Ιΐΐ6 8θΙΐθ1Ϊ38ΐ ΘΧρΐ3ίηδ ΓθΓηΐ6Γ ίο 3 ίβΒδΙ, 3ΐ ννίποΐΐ 1ΐβ δ6Γνβ(1 

1)γ ίξία, χνοοί. Ι Ιΐίΐνβ Γβη(1θΓ&(1 ζΫ.νατα^ ΐφ Ιο Ιιΐηι Ιΐιβ ΗθδΙι οίΐιίδ οννη δο»8. 
11ίαΙ-άτανη&•ϊηίο-α\τ€αά,ν;\η(ΐ\\\Β^^ν\.Λ\\\\γ 18. Η6Γβ,3ηί1 ν6Γ)'§6ηβ!•3ΐΙγ 11ΐΓ0ΐι§Ιι- 
Λ (Γ6β ίΓΗΠδίΗΐίοΐΐ, <1ΐ6 ΗΐβΓβΙ ΙΙ,ΗΜη Ι?β- οαί ΐΙΐί8ρΙίΐγ,Α1(1υ8ΐΐ33(αατξοςίθ17χ>3Τ§ό;, 
ίη^ '^ €άηηϊηαη8—€άΓρ€η8," 311(1 ίΐιβ ΙίΙθ- ί 20. Ρογ Μενέλαος Έλέν>;ν Α1(1ιΐ8 βάϊΐβά 
Γ3ΐ Εη^ϋδΙ) "οαΓί/ΐτ;^ ογ Ηανϊη§ οατάβά — , Μενέλεως '£λε'ν)ΐν,\ν1ιΐοΙι ΡοΓδοη Γοπίΐοηιιΐδ 
ίυ^^ηι^ οΓ ρΐυοίίίη^." ΤΙίβ 30Π8ΐ ρ3Γΐί- 38 1>ρίηο^ 1θ88 ίΐ3Γηίθΐιΐοιΐδ, 3ΐ1η(1ίη^ ηο 
οΐρΐβ 18 υίΐοη ΙιεδΙ 6χρι•6δ56(1 ίηοιίΓ ΐ3η• <1οηΙ)1 Ιο 11ΐ6 ίΓθφίθηΙ ΓερεΙΐΙίοη οίε. ΟΡΕΣΤΗΣ. 25. 13 Ι'κτίίνε»* ων υ εκατ», Τΐοίξ^ίνω λέγειρ 
ου κ,αλόν' Ιω τοντ α.σζχ.φες Ιν κοινω σκοττεΤν. 
φοί^ον ο α,ο.γΑαν μ,ΐν τι οεΐ κα,τιηγοξεΤν', 
Πείθε* ο Οξίστην μ,τ,τερ , υ) σφ Ιγε^ίνΛΤΟ, 
κ.τεΐνα.ι, 'ΤΤξος όυχ^ α.'ττα.ντα,ς εύκ,λεκχ,ν φερον. οΟ 

"Ομως 5' άττεκτε»]/*, ουα ά7Γειθ'/33•ας θεω' 
κοί^ω /Λετεσχον, οία ότ) γυνν), ψονον, 
ΠυλΛ^ης ^\ ος Υί^Τν ^νγκα,τε^ίργα,στοίί τάόε. 
Εντεύθεν ά-γριοί ζυντοίαεις ΐ/οσω νοσεΤ 
τΧιηΐΛων Ορεστης' ο άε ττεσων εν οε^νίας ο3 

κεΐτΛί' το (Λν)Τξος ό ά,ΐμ,ά. νίν τροχι^λα,τεϊ 
/χακίαισίν' ονοιχάζειν γιχξ αιοοί^ΐΛα» θέας 
Έϋ^Μ-ενίδας, άϊ τόν^' Ι^αμ.^ΧΚωντοα φόζω. 
Έκτον ίέ ίί) το^' ν[Λαξ, Ι^ότου σφαγαΐς 
^α,νονσχ [ΛΥίτπξ, 'ττνξΐ κ,οί^^ίγνίσταα όέμ,οίς' 40 ΙΙ_^.-.!^_|!. \^ —\\^ — [ <^ —\\^ — \^\^\\^ _ΐ— ν^Ιν/— ,— \^ \^ \— —Ιι•/ — |μ •»|μ — ^ « - ν - « ν^ --1--ΙΙ--Ι--11--Ι-- >-> ν^ — 1^ -— '-Ι^ — ι — — |<^ ^ - — Ιν ι«^ >-<— — ι»-» — Κ/— >-< — -,-ον-Κ'-;— ->-«- ω» _ΐν.ν^ν — — Ιμ— — _1ν^_ _ ν/ν^ ν^ - - - ν^- - - ν- ν-Ιν^ -— \^ \^\'-» —\\ <^ <-> ΤΗΕ ΟΚΒΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

« £»τεινε ττόίτιν ττεξίβαλούσ-α αττείξζύ ί)<|)άσ/«.ατι* δ'ε εκάτί ών, ου κάλον ττάξβενα; Χεγειν' τούτο ίω 
άσ-α<ρες σχόττειν εν κοίνω. Δε τί (ίΛεν δ'ει /αε κατήγο^ειν αδΊκιαν Φοί€οι/ ; Δε ττε'ώει Οξεσ-την κτεί• 
ναί (χήτερα ή εγείνατο σ•<ρε) ουΛ <ρεξον ευκΧείαν ττξος άττάντας. Δε ο(Λ(ύς, ουκ αττεώήΰ-ας θέβ», 
Λττεκτείνε* κα< 'εγω μετείχαν <ρόνύυ, ίη όία γύνη, τε Πύλαδ'ης, οζ• ζυγκΛΎείξγάσ-τα,ι τάδ'ί »ί|α•χτ. 
Εντεύθεν ^όντακε^ς τλή/^ων Οξεα-της νοσεί άγξία νόσ-ψ' 5'ε ττεσων εν Ημνιοις ό κείται* 3'ε το άί((Χ.α 
(ΛηΤξος Τξοχήλατει νιν μ,ανιαίσ-ι' γα,ξ αι^ούμ,αι ονο^χάζειν ^εας Εν/χΐνί^ας, α,ι εζα.(/,ιλλα;νΎαι 
τόνδ'ε (^όζω. Δε ίη τό5'ε ^κτον ή(Λαξγ έξοτου /χήτηξ, α•<ράγα,ις ^τανούσα^ καθηγνίσ-ται «ττυρι ^έ/χας, 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ννΐιο δίενν Ιιθγ Ιιπδΐ38ΐηθ, ΙΐΗνΐη^ €η\νΓαρρβί1 Ηιιώ ΐη Εΐη ΐηεχίΓίοΕίΙ^Ιβ 
^βΓπιεηΙ; 1)ϋ1; 1)60δυδε οί ννΐΐίΐΐ;, ϊΐ ϊδ ηοΐ Ι36€0ΐηϊη^ ΐη α νΪΓ^^ίη Ιο Ιεΐΐ : 
ΐΗϊδ Ι Ιβανε ΐη-οΙ)δ€υΓΪΙγ ίοΓ ^οη^€^ιι1^6 ΒΐΏοησ ιΐιβ ριιΐίΐΐο. 

Νονν \\Ίιγ ΐηθεείΐ ηιυδί Ι βοοϋδε ΐΐιε ΐη]υδΙΪ€ε οΓ ΑροΙΙοΡ ΥεΙ ρβΓ- 
δυεκίεά Ιιβ ΟΓβδΙβδ Ιο δίβγ Ιΐιε πιοΙΙιεΓ ννΐιο 1)ΕΓβ Ιιίϊη — 8η 3θΙ ηοΐ 
^3ΐηίη^ α ^οοά-η^ηιε Γγογώ &11. 

ΒϋΙ ηενεΓίΙιεΙεδδ, ηοΐ; Ιο θΐδοΒε^^ Ιΐιε Οοό, ά'ιά Ηε Ιίίΐΐ ΗεΓ : αηά Ι Ιΐίΐά- 
α-δΙίΕΓε ΐη ύιβ «ιυτάεΓ, ΐΗου^Ιι δυοίι 3δ & \νοΓη3η πιίσΐιΐ; Ιδί^ε — 3ΐδθ 
Ρ;^ΐΕΐ(1βδ \ν1ιο \ν£ΐ5-αη-3θθοη[ΐρ1ΐοε \νΐ11ι υδ ΐη ΐΗε 1>υδ1ηεδδ. 

ΡΓΟίη-ΙΙΐίΐΙ-Ιΐηιε \ν£ΐ5ΐΐη§-&νν3γ ΐΗε υηΐιαρργ ΟπέδΙβδ ΐδ ΒίΤϋοΙεά ννΐΐΗ 
α ^Γίενοϋδ ηη£ΐΐ£ΐ(1γ — ίΐηά 1ι&νΐπ^-ίίΐ11εη-(1ο\ί'η υροη Ιιΐδ οουοίι ΙιεΓε Ηε 
Ιΐεδ, δεείπ^ ΐΐιε Βίοοά οΓ Ιχΐδ ραπεηΐ ΛνΙιΪΓΐδ Ιιϊιώ Ιο «ϋδίΓαοΙΐοη — Γογ 
Ι θτεαά Ιο ηηεηΐΐοη Ιΐιοδε Οοίΐοΐεδδεδ, Ιΐιε Ρυτΐεδ, ννΐιο υηΓεΙεηΙΐη^Ιγ- 
ρεΓδεοηΙε Ιιΐηη \νΐΐ1ι ΙεΓΓΟΓ. Αηά ηο\ν ΐΐιΐδ ΐδ ΐΐιε δΐχΐΐι ά^γ δΐηοε Ηΐδ 
πιοΐΙιεΓ, \ίγ εΐεδίΐι-λνουηθδ εχΐΐηοΐ, νναδ ρυΓΐβεά 1)γ βρε 3δ Ιο ΙιεΓ Βοθγ : 26. Ιη ΓθδρβοΙ οί εκατι, ΡοΓδοη γθ- 
ιηΐηϋδ ϋδ ί1ι»1 Ιΐιβ ΑΐΙΐοδ ννΓοίε ^αρος, ε- 
ΚΛΠ^ κυναγας, ττο^αγος^ λοχ^αγος^ ξεναγός, ο' 
τταίος^ ντϊύΐ 3η α, ΌΟί 311 η. 

27. άσαψές εν κοιν» ί-κοττεΤν, 1)θίΐ1$» 311 
ΐ(1ΐοηΐ3ΐί€3ΐ ρ1ΐΓ38θ, '' άατίί ίο ρβερ ϊηΐο 
ρχιΰΐίΰ," οοηνβ)Γδ Ιο ιΐ8 Ιΐ3ΐ•ίΙΐ3? αηγ ηιε3υ- 

ΐηε ΐΓ3η8ΐ3ΐ6(1 1ΐΙβΓ3ΐΙγ. 

29. ΡοΓ 7Γε;9ε< ί' Βοοίί βάΐΐβά ηείθει γ'. 

33. Ρ^^ΐβϋοβ, Ιΐΐθ εοα^^ίη 3ηάίη6υ(! βί 
ΟιόδΙββ, \ν38 8οη οί 8ΐΓ6ρΙιΐϋ8, Κΐη§ οί 
ΡΙιοοΐδ, !)γ οηο οΓ Ακβπιύηιηοη'β δΐδίείδ. 35. Μιΐ8§Γ3νθ οη Ιΐιβ λπιΙιογϊΙ^ (Ιιβ 
5ίΐ)?5) οίβί§;Ιιί Μ8δ. §3νβ ομ^ε ττε^-αν. Αϋ- 

Ιΐΐ018 ί1ίδ3^Γββ »8 Ιο Ιΐΐβ ρΐ30β ^ΙΐβΓβ 

ΟτέδΙβδ ΚΐΙΙεϋ Ιιίβ ηιο11ΐ6Γ — ηιοβΐ δβ^^ 3( 
Μ)'€έη3ϊ: ΐί Ιΐιΐβ 1)6 Ιταβ, Ιιβ ηιαίιΐ 1ΐ3νβ 
ννβΙΙνεά Ιο ΑΓδ;οδ ηΛογ ΐΗο ηιυιάςΓ. 

38. Τΐίβ Εϋηι6ηΐ(1ϋδ ογ Κππβ8 ^ν^Γβ 
ΙΙΐΓθβ ίη ηπηιΙ)6Γ, Τΐδίρΐιοηβ, Με§;άΓ3, 
311(1 ΑΙέοΙο, ηιίηΪ9ΐεΓ8 οί Ιΐιε νεη§ε3ηεβ 
οίΙΙιεΟοάδ. δοΓηεαάίΙ Νόηιεδΐδ. ΤΙιεΐτ 
3δρεοΙ 3η(1 ίίβυΓβ χνερε ηιοιε ίΓΪ§ΙιΙίΐι1 
11ΐ3η €30 1)6 \νε1Ι ίηΐ3§ΐα6(1. 14 41. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ αν οντε σίτα 6>»α όερνις εϋίςατο, 
ου λοι/τρ ίσωκ.ε χ^ξίωη , ^λθίνια\ων ό Ισού 
Ηξνφ^Βίς, όταν /ΛΕν σω[Λΰί κονφισίίτ) νόσου, 
ί^ψρων όΰί,κ.ρνει 9γοτε όί όε[χνίούν αττο 
^ί3σα όρομ,α,ΐος, ττωλος ως οοττο ζ^νγου. 
Σάα^ε ο ' Αργεί τωόε μ-η^ ^/Λας στεγ(χ,\ζ, 
μν) ττυξί όεχ^εσ^ΰα, μ'ητε 'ΚξοσφωνεΤν Τίνα 
μνίΤξοατονουντοίς' κυρία σ' ^ο ^μεξΰο, 
Ιν ί9 οίο'ι,σα ψίϋι^ορ Αξ^^'*^" "^όλις, 
ίί ^ξΥ) '7Λνειν νω λειχημω ττετρωμοίΤΐ, 
7) φάσ-γα,νον Βνιζοίντ εττ άνχ^ενος βοίλεΐν• 
Ελνίοοί οε ό*ι ην ε^ομ,εν, ωστε μνι ^(χ,νειν 
>?κ£ί γοί,ρ είς γ'^ν Μενελεως Ύξοιας άττο, 
λιμενΰί οε Ναϋττλίβίον ΙκττΧγιρων ττλατν}, 
α,κταΐσίν ορμεΐ, όαρον εκ Τξοίοίς ^ξονον 
αλΰίΐσί ττλα,γχ^^ε'ίς' ΤΥΐν οε όί/} ττολύστονον 45|-- 50 Ι- - 55 


ν^ — — «^ \^\^ —\\^ Ι"- ^ ^ - ν^ - « - ν> - - _ <-< »-( - ν ν> _ - _ Κ^ - - - ν^ - - - « ν^ - - -\<^ -IV _'!_ ^Ιν,' — <-> — \<^ " \^\\^ •^\\\^\^\^\\^ — <^.•~ ο^ν^— — —Ινν^ V ^^ - ν - ο _ ο - 


ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ^ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

«ν οιίτε εΗ^ατο σίτα 5ϊ'α δ'έρ^ς, οι; ε^ωκε "Κοΰτξο. χξύίιΤί) ^ε κξΰ<^6εις 'εσω χλανί^ιούν^ ^απρύει ό- 
ταν εμφρων σ-ώμα (χεν κοϋψίσθη νόσ-ου' ^ε ^ξο/χ,α,ίος <7τότε ττή^α άττο ^εμνιων^ως ^οόλος άττο ζύγου» 
Δε ε^ό^Β τώ^ε Άξγει^ μη ^εγίσ^αι ημάς (ττ'εγαις^ μήτε ττύρι^ μήτε τίνα 7Τξοσ•<ρ(ίνειν μητξοκ- 
Ύονονντα,ς' 5'ε 55 $Έ κύρια ημεξο. εν >5 ττόλις Αξγείων ^ιοίσεί ■ψίί<|)ον, ε* χ^ξη νω ^άνειν λεύσ-ιμω ττε- 
Ύξοίμαη^ η Βηζάντε <ρά.σ•γανον βάλειν ετη αΰγενος. Δε δ"» 'εγομεν τίνα έλττίδ'α, αια-τε μη θά- 
νέίν' γαρ Μενελεως «κει ει? γην άττο Τροίβς, 5'ε εκτΓλ^^ων ΝαυττλιεΙον λιμένα πτλάτη^ οξμει ακ- 
ταίίΓί, ί'άξον χ^ξόνον ττλάγχβεις αλαίσι εκ Τροίας* 5"= δ"»! την ττολύστονον 

ΤΚΑΝδ^ΑΤΙΟΝ. 

θυΓΪη^-νν1ιί€ΐι-ρ6Γίοά Ιιε 1ι&δ ηείίΙιεΓ &ε1ηίΐί11;6(1 Γοοά άοννη ΙιΪ8 ΙΙίΓο&ί, 
ηοΓ Βρρίίβά Ιΐιε 1)2ΐΐ]ι Ιο Ιιίδ ΙίιηΙ^δ ; 1)αΙ ιηυίϊΐβά υρ ϊη Ιιί» ϋΐο&ΐί, Ιιε 
\ν€6ρ8, ν^'ΗεηενβΓ, εοϊηίη^-Ιο-Ιιΐδ-Γΐ^ΙιΙ-πιίΓκΙ, Ιιίδ ίΓβηηε 18 αΙ-^ΙΙ Ιΐ^Ιιΐ:- 
εηεεί οΓ ίϋδε&δε : αηά δϋοΐάεηΐγ ειΐ-ίίΐΏεδ Ιιε δΙείΓΐδ Γγογϊι Ηϊδ εουοίι αδ 
& οοΗ Γγογπ Ιΐιε γοΐ^ε. Νο\ν ί1-Ιΐ3δ-1)εεη-0€0Γεε(3 Ιιεπε αϊ; Αγ^08, ηοΐ 
Ιο Γεοεϊνε υδ ϋΐιθετ ΐΙιεΪΓ ΓοοΓδ, ηοΓ Άί ΐΙιεΪΓ βρε — απά ύΐΆί ηο οηε 
δΙίΒΐΙ δρεαίί υηίο υδ Ιΐιε πιυΓοΙεΓεΓδ-οΓ-ουΓ-ιηοΐΙιεΓ: — ηοιοΓεονεΓ ΐΗίδ ίδ 
ΐΐιε αρροίπίεά (\Άγ οη ννΐιϊοΐι ΐΗε οΐΐγ οί ΐΗε ΛΓ^ίνεδ ^ν^1ι εΙεΙίνεΜη 
Ιΐιε νοίε, \ν1ιεΐΙιεΓ ΐΐ 1)ε ίιΐϋη^ ΐΐΐδΐ; \νε-1\νο δυίΤεΓ-θε&ΙΙι 1)γ Ιΐιε ρείί- 
\η^ δίοηε ; ογ, ννΙιείΗερ Ιιεινϊη^ \νΙιεΙ ΐΗε δ\νοΓθ, \νε ρΐιιη^ε ίΐ ΐηΐο 
ουΓ ολνη ηεείίδ. 8ΐί1Ι, Ποννενετ, Ιΐδνε \νε δοπιε Ιιορε, ί\\ζί ^νε δΐι&ΐΐ 
ηοΐ; (Ιΐε : ίοΓ Μεηείάϋδ ΙΐΕΐδ αίΓίνεά ίη ίΐιΐδ οουηΐΓγ Γγοιπ ΙΗοη ; 3η<1, 
βΙΗη^ Ιΐιε ΝδύρΙΐΒη 1ΐ£ΐΓΐ>ουΓ \νϋ1ι Ηΐδ οείΓδ, Ιιε ίδ ιτιοοΓίη^ &1οη^ Ιΐιε 
δίπαπεΙ, ίΐΓίεΓ Ιΐίΐνϊη^ ίοΓ ά \νείΐΓΪδοηιε1γ-1οη^ Ιίηηιε 1)εεη-Ιοδδε€ΐ-36οιι1; 
ίη Ιιίδ ν\'3η(3εΓΊη^5 ίΐΌίτι Τγο)^ : Άηά Ά\ηί•άά}/-ίοο, ΐΐιε ηηυοίι-δίϊΐϊχίείΐ 41. Τΐιβ 3ηί6οβ(3βη1; Ιο ων ιηυδί 1)β 'ή- 
ματα χχπάβγ&ίοοά, 11ιου§Ιι 11ιί« Ιΐοεηοβ 
ου^ΐιΐ: 803Γ0β1γ Ιο 1)β §Γ3ηΙβ(1. 

51. ΡοΓ ^ήξαντ ηχΛηγ Ηβνβ, νβΓγ οογ- 
Γϋρ11)τ, θήξαντας, ΐΐιβ ρΐϋναί ίοΓ Ιΐιβ (ϋπ&Ι 

ηΐΐηΐΐΐΐ6Γ. Ρθ1•?θη ββΐΓΙΤΙδ Ιΐΐ3ΐ βΓΓΟΓβ 

ίτοιη οΐι&ηί^βδ οί ίΐιίβ βοΓΐ 3Γ6 Ιοο Γγ6- 
ςυβηίΐγ Ιο 1)β ιηβίννίΐΐι; αηά Ιιβ ςηοίβδ 
ΙΙιβ ίο11ο\νίη§ν€Γ3β, ΗεΙ. 299, εις ξυμζολ^ 
Ιλθόντες, α 4>ανεξα μόνοις αν ην, ννΐΐίοΐΐ ήθ 83)^8 
18 80 υηΐΐδπη οπίου» 11ΐ3ΐ ηο οοιηίο ννπ- 
ίβΓ, Γ3Γ Ιβδδ ΕϋΓίρίίΙβδ, οουΜ βνβΓ Ιίδνε 
ρβηηβά ΐΐ. Κ63(), βα^-β Ιιθ, εις ζύμζολ' ελ' &όνϋ\ α (ρανερ* αν μόνοις αν ην. ΤΙΐίβ ίδ 1)θΙΙθΓ ! 

53. Μβηβΐάπδ, ννΐιο ννΕδ οίβΠ ιηβη Ιΐιβ 
ϊΏΟδί ίηΙθΓβδίβίΙ ίη ίΗβ ΤΓ0^^η Λν3Γ, ίη 38 
πιηοΐι 38 ϊϊβ \νά8 δββίίίη^ Ιο ΓβΓονβΓ Ιιίδ 
νν'ίΓβ,Ιΐ3νίη§,3ί'ίβΓ 3 ίεη 5'β3Γδ' δίε§β, ΐΗβ 
νεΐ7 ηίοΐιΐ οί Ιΐιε οαρίηιε οί Τγο^, γθ- 
^δίηεά ροδδεδδΐοη οί ΙιεΓ, βεΐ 83ΪΙ ίοΓ 
δρ3Γΐ3 ; 1)01 ίΐ \ν38 ιιρ\ν3ΐ'(ΐ8 οί εΐ§1ιί 
5'ε3Γδ ίιοηι Ιΐιίδ Ιίηιε ϊιείοΓε Ιιε 3Γπνε(1 31 
1^18 ΙιοΜβ, 1ΐ3νίη§ 1}εεη άπνβη 3ΐ)0«1; 1)γ 
Ιειηρ6δΐ3 ίΓοηι οΐΐπιε Ιο οΐίηιβ. 

54. ΒΓϋηοΙς εάΐΐεά ΙκττερΖν, 3ηεΙ,ίΓθηι 
\νΙΐ3ΐ:ενβΓ Μδ., \)γ ηο ηιβ3ϋ8 1>3ά1γ. ΟΡΕΣΤΗΣ. 57. 1-5 60|--μ-ΐμ-|-— 11--Ι-- γι^ίραν σταχ^ουσοίν, ων υττ Ιλίω 
'τταΐ^ες τε^νοίσιν, Ις ττίτξων 'ίλ&ν) βολα,ς, 
ττΰοντη^λ-ψεν εις οωμ, γ)μεΤΐξον εσην ο ί<ηι} 
κλαΐονσ ά,^ίλφνιν Ι^/Λ^οράν τε ^ωμ,χτων. 
'Έχει ίε ^5? τικ' α,λγίων ταχξΟί^υ^'/ιν' 
νίν γαρ κατ οίκους ελιψ , Ότ 'αςΎξοια,ν εττλεί, 
ΤΓΛρ^ίνύν, £/Λ>? τε (ΛνίΤξΐ ΐΓθίμ^(ύκεν Τξίφειν, 
Μενέλαος- ^γαγων ^ΕξίΜονγ,ν Ί^ττάζΎης αττο, 65 \^^-\^^^\\--\^^-\\--\^ 

ταύτη γεγη^ε κατηλίθετα» κ,ακων. Ι ~ "Γ "Ιγ "γ ~ιΓ "ρ " 

Βλέ'ττω αε ττασαν εις οάον, ττότ Ό^ο(Λαί 
Μενελαον ίίκοι/θ', ως τά γ αλλ εττ ά,σ^ενους 
ξω[Λ•ης ο^ονμ.ίΌ , ην τι μη κανον Τΐο,ρα 
σω^ωμ,εν' αττορον χξημ>α Ιυστυγων Ιόμος. 70 |- -|« « ^|'- -Ι^^ -||»^ - 

ΕΛΕΝΗ. 
Ώ παΓ ΚλϋΤ«»,<Λΐ'>?<7Τρας τε κ Αγχμεμ.νονος, 
ναξ^ενε μ,ακξον ^η μηαος Ηλεκτρα χ^ξόνου, «- " Κ' - - ν ^\^ - — -ν^«Κ^-1^ _Ι«^«^_ — Ιν^ — ν ν^ Κ/ υ -^ ν -ν/ -« - « - ν -^ « ν^ ν^ _ _ _ ^^ -ν/ - _ν/«Κ^— ν«_ Ι« — ΤΗΕ ΟΓνΟΕΗ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ>Ι5Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

''Ελ^ν^,ν 7Τξθ•ε7Γίμ-•^ε εις κ^ίτερον ^Μ{Λ,α^ <+)ΐ;λά^α? νύκτα, (χη ης ων τταί^ες τεθνάα-ι ΰττο Ίλκ»;, 
ίίτι^αιν στειχ^ούσ-αν (Λίτα. η^χεξαν^ ελθη ες βόλας ΤΓίΤξων δ'ε ε^-τί εσω κλαιούσ-α α5'ελ<|»]ν τβ 
ζύ(Λ<ρορα.ν ^ώ/ΧΆτων. Δε δ"»! εχΐΐ τίνα τταρά^^υχτιν άλγεων* γαρ ιηίξθενον ίίν Μενέλαος, ό'τε έττλε» 
εις Τροί'αν, ελίττε κάτα οίκους^ τε 'Π'αξε^Μκε ε,α« μ,ήτξΐ Ύρίψειν, ΈξΛθιΌν>ιν, ά^/α^/ίϋν άττο Σπάρ- 
της, τα:;τ>; γεγγιθε, και εττίλήθεται κάκων. Δε βλεττω εις <ηάσαν ό'δΌν, ττότε ό^ο/χαι Μενελαον 
ίικόντα, ώί 5/ε τα άλλα οχοΰ(χεΒα εττι άα-θενους ρχ/χης, ην τι μ,η σωθώ^Λεν ττΑξα κείνου" ^όμος 
^ύστυχ^ων άττορον χ^ρήι^^ία. ΕΛΕΝΗ. ί2 τται Κλυται/Α,νήστξας τε κα{ Αγα[Λε(Λνανος^ Ηλε'κτρα, δ•» 
μάκζον (Α,ήκος χξόνου ττάξθενε, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Ηείεη Ιΐδδ Ιικ 1:)6ΓοΓ€-1ιαη(3-δ€ηΙ-ϊη Ιο ουπ ρειί^οβ, Ιιανϊησ-ίΒΐ^βη-ίΐθ- 
ναηΙϋ^6-οΓ ιΙί€ ηί<τΙιΙ, Ιε^Ι βπ}^ οπίί οί Ιΐιοίίί νν1ΐ086 οΠϋάτρη (Ιίεά υηθεπ 
ΙΙΐυΓϊΐ, οΙ)56Γνίηί^ Ιιερ ουιπΊη^ Ι3γ άΐΐγ, ηιϊΰΙιΙ-ρΓοοβεά Ιο Ιΐιε ΐΙΐΓθ\νΐησ 
οί δίοηβδ : — 50 &1ΐ€ ίδ ννϊΐΐιΐη, ΒενναΐΠησ Ιι^γ ϋίδίεπ από ϋΐ€ οαΐΕπιϊΙγ 
οί ΐΗε ίαηιίΐγ. 

δΐίΐΐ ΙιοννενβΓ 1ΐ3δ δΐιε δοηιε οοηδοΙίίΓιοη ΐη Ιι6Γ ννοεδ; Γογ ιΗρ νίΓ^ϊη 
^νι1οη1 Μεηείάιΐδ, \νΙΐ6Π Ηε δβΐ-υυΐ Γογ Τΐ'ογ, ΙεΓι 31 οαΓ Ηου^ρ, £ΐηά 
^ανβ-ΐη-αΙιαΓ^ε Ιο πιγ ιτιοΐΙιεΓ ΙοΙ)Γίηο^-υρ, Ηβητιιοηβ, 1ιανϊπο•1)Γΰυ§;ΙιΙ 
1ΐ€Γ Γγογπ δρ3Γΐ;ι, ίη Ιι6γ ίΐιε τί^οίοεδ, ίΐπίΐ ΓθΓίΐ^€ΐ!> Ιιετ ιηϊδεΓΪεδ. 

ΒιιΙ Ι Ιίβερ-ηιγ-εγε υροη ενεργ ίΐνεπυε, \νΙΐίΐΙ.-Ιΐηιε Ι ιηΛ}^ δεε Με- 
ηεΐάϋδ &(1ναηυΐπί^; δΐιιοε ϊπίΐεει] ίΐ>ί Ιο ΐΐιε ιεδί «εΐεαη οη ΓγβϊΙ ϋυρροιΐ, 
ίί ϊπ δοηιε νναγ ννε ηπε ηοΐ δανεο] 1)γ Ιιϊιη : — ΐΐιε Ιιουδε οΓ ΐΐιε υιιΓοΓίιι- 
ΠΕίΙε ΐδ 3η ειηΙ:)ίΐΓΓΒδδε(1 οοηοεΓη ! 

ΙΙει,εν. [Εηΐβήπξβοηι οιιί ί1ΐ6 ΡαΙαεβ.] Ο (ΐ£ΐυί;ΙιΙεΓ οΓ 0Ι}?Ιεηιη6δΐΓ2ΐ 
αΐΊίΙ οί Αο^αιτιέιτιηοπ, ΕΙέαίΓα, αίΓεϋΐΙγ ίΐ μτεαΐ 1εη§;ΐ1ι οΓ ΙίπΊε α νίΓί^ϊη, 

62. ΡοΓδοη οΙ)8βΓν68 ίΙι&Ι Ιΐιβ ρβηηΐΐ | βρίΐγ οοιπρβιβά Ιο 3η αηοΙιΟΓ, 80 Ι'ττ' Ιλ- 
οΓ -ηταξα^υχί! ΐδ δΙιοΓί, δΐΐΐιοιίζΐι (5βΓΪνβ(1 ττί^ος ΐρ^εΓ^-θαί, νν'3§ ΗΚβ\νίίίβ ρΐΌνβΓΐ)Ϊ3ΐ. 
Γγοπι ΐΗβδθοοπίί ίΐυπδί. Τΐιβ δ3ηΐ6 ΙιοΚΙδ ΑηδΐόρΙϊ3η6,•ί, Ει]. 1'_'41, δηνϋ, λεπτή τις 
^00(1 ΟΪΙίΛΤξίζη Γίοιη ^ιατξίζω. Ι ελτη'ί Ι^-τ', εφ' ης οχον'.'.εθα. ΕιΙΓίρϊιΙοδ Ιΐ38 

ββ. Τΐιίδ νβίδΘ \ν38 ςυο(6(1 »1 ν. 279 | νΗΐϊεά Ιΐιβ βχριβδ^ίου, 1)πΙ ρΐθδβΓνβά 
οί ί1ΐ6 ΗόοαΙ)», \νΙιΐοΙι ίΐ οβιίαίηΐγ νβΓγ 1 ΐΗβ ΐάρη, 1))γ οΐΐϋπίίϊηίτ £λ7τ;ϊ;,- κεντκ; ίο 
ιιιιιο»! ΓβδεηιΙ)!•:•^. Ι α^θζνοΖς ρίμ,ης. Ιπ Εη^ϋ^ΐι ν»'β δαγ, ίο Ηάβ 

68—69. όξ(Λε7ν επί άγκύξας, 'άηά ΙχεΧσ• ' οη Ιιηρβ — ίυ Ηάβ οη δΙίΐηΙ^Γ Ιιορί:8. 
θαι ίΤΓΪ αγκύρας, χνείο ν6Γ^ ουπίηίοη μτο- ι 71. Μαη^• «τίίβ καγαμίμνονος χνϊΐΙίΟΙίΙ 

νκΓΐδ ιυ θΓ€εΐ4} ίΐαά 35 Ιιορο ΐδ ηιοίΐ Ιΐιε ^ί»ρΐ^^1, Ιΐΐίε άΛίττα^-η, ΗΟ€ΐιΙ):ι, Ρ52. 16 73. ΕΥΡίΠΙΔΟΥ 7Γώ;?, ώ τάλαινα, σν Τί κ.ΰίσ'»γνν)τός ύβ σος 

τλτίμων Όξέσ-τνίζ} [ΛνίΤξος ο^ε ψονευς ϊφυ ; 

Ώροσφ^έγ(Λθίσιν γοίξ όν (ΛΚΧ,ίνο(Αα.ι σε^εν, 

εις Φοΐζον α,να,φεξονσχ τνιν α^οίξτ^αν. 

Καί τοί στένω γε τον Υ^λντα,ιμνηστξοζ μ,ορον, 

εμ-ής ΰίοελφτ^ς, ν)ν. εττει ιτξος' \Χιον 

'ίττλενσ' , οττως ετιλενσα, ^ίομοίνεΧ ιτατμ-ω, 

ονκ Ιΐόον' «.ΤΓολεΐίρθεΓσα ο οαοίζω τν^α,ζ. 

ΗΛ. Ελενν), τί σοι λεγοιμ οίν, α,-γε τταρουσ οραος 

Ιν ζνμφορΰίΐσι τον Αγαμέμνονος γονον ; 

Έ-γω α,'νττνος, ττά-ρεορος α,^'κ'\ω νεκ,ξω, 

ίεκξος γαρ οντος ουνεκα, σμαιρα,ς 'ττνο'ης, 

•σα,σσω τα, τούτου ο ουκ ονειοιζ^ω κατία. 

"Συ ο Ύ) μακαξίο., μακαξίος θ ο σος -ττόσις 

τηκετον Ιφ νμας α&λ^ίως ττεττξαγοτας. 

ΕΛ. Ώοσον ^ξονον οε αεμν^οις ττείττωχ^ όσε; 

ΗΛ. Ε| ουπεξ αίμα γενε^λιον ν.ατιηνυσεν. ίΟ 80 Ι- - 85 \^ -\\\^ \^ ^\^ -\\ «^ν/ \^ — — — Ιν.* ν ^\\^^ —1^ — 1^ ν/\^Κ< — Ικ^ _Κ.«— ΙΜ — - Κ/ - « -Ι «^ « ν^ _ \^ -Κ/ _Ι«^ «^ -|«-ι ~ \\^ \^ \^\\\^ — I\^ — ν-» \^ ν^ - .- \ν - \^ \^_ 1^ — .- Ι ^ Μ ν/ <^ — Ι V \^ —\\\^ «ι/ νίν.) — ^ — Ι» Ι^ — — ν^ θν> — ;1^ — |<^ — ν^ - >^ - <-> 1^ «^ ι»> _ \^ ν| >^— Κ' — ^ ν^ ^ - ν -\\^ -Ι^ Μ-» — Κ/ «^ «^ Ι <^ — ΤΗΕ ΟΚΒΕΙΙ, ΑΝΒ ΕΝΟΙ,ΤδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

ττως^ ω ταλαινα, τε συ τε σος κασιγνήτος τλήμων Οξεστης^ ό'δΈ ε<ρν <ρ6νευς μίιτξος'^ Γαρ ΤΓξοσ- 
<ρβεγμασι σίθεν ου μιαίνομαι^ ανα<ρερούσα. εις ΦοΙζον τνν αμάξτιαν. Κα< τοι γε στενοο τον (Λ,όξον 
ΚλυταιίΑ,νίιστξας,, ε(Λ.ης αδ'έλ<*»)ς, »;ν, εττει εττλεύσ-α <ηξος Ίλιον, {οττως εττλεύσα, ^εόμανει ττότ- 
/ΐΑΛ)), ουκ, εί^ον' ίε αττολεκρθείσα α,ιίζω τΰγα,ς. ΗΛ.'Έλεν», τί αν 'κεγο'νυι.ι σοι αγε τταξούσα 
ορας^ τον γόνον Αγαμέμνονος εν ζυμ<ροξαισι ; Αυττνος^ ττάξε^ξος άθλια) νίχξού, γαξ νεκρός ούτος όν- 
νεκα σμίίίξας ττνόν,ς^ εγω ^άσσω' ^ε ουκ ονει^ζω τα κάκα τούτβυ. Δε συ η μακάξία^ τε ο σος 
'ττόσις μααάριος^ ?ίκετον εττι ημάς άθλιως τη'ΤΤξάγοτας. ΕΛ. Δε ιτοσον χρόνον ΤΓΗΤΓτάκε ό'δ'ε ^ε(Λ' 
νιοι^', ΗΛ. Ε^ όύττερ κατήνυσε γζνεθκιον άίμ,α» 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Ιιονν, Ο απίΐίίρργ-ΐίκΐγ, ίαΓβ 1)οΐ1ι Λου Εηθ ί\]γ 1)γο11ί6Γ, Ιΐιε χνΓίίΙοΙιεά 

Ογ68163 1ΐ6 \νΐΊΟ 1ΐ£18 ΐ3€€θη[16 ΐ1ΐ€ ΙΤΐυΓθ]€Γ6Γ οΓ Ιιίδ πιοΐΙιεΓ ? ΓοΓ Υ>γ 

ύϊγ οοηνεΓδβ 1 βηη ηοΐ ροΐΐαΐεθ, ΐΓϋηδίειτΐηο;• Ιο ΡΗοεΙ^υδ Ιΐιε ΒΙειπιβ. 

Αηά ^βί θεερίγ εΙβρΙοΓε Ι ΐΗε ίαίε οί ΟΙ^^ΙειπηβδίΓα ιηγ δΐδίερ, 
ννΐιοπι, 3ίΐ6Γ-ΐΙΐ3ΐ Ι δ&ΐΐβά ίοΓ Τπογ (1ιο\ν \)γ Ιΐιε πίΕίθάεηίη^ ίπιρυΐδε 
οί ΐΗε ΟοεΙδ Ι εαιίεά !) ηενερ ιηοΓε (Ιίά Ι δεε : — γε3, ΒεΓεΓΐ οΓ ΙιεΓ, πιγ 
εΐεδϋηγ Ι Γηουρη. 

Εεεοτκα. Ηείεη, ν^Ηγ ηεεθ Ι ΐηίοηη ΐΗεε οΓ ίΐιε Ιΐιίη^δ, ινΙιίοΗ, 
ρΓεδεηΙ, ΐΐιου 1)ε1ιο1(3εδΙ — Ιΐιε ταοε οΓ ΑσΕΐηιέηιηοη ίη οΕίειπιΐΐΐεδ ? 
δίεερίεδδ, & 1)ΓθοθεΓ ονετ Ιΐιε ννΓείεΙιεθ οοΓδε (Γογ & εοΓδε Ιιε ΐδ ίπ-τε- 
^^ίΐΓά-οΓ Ιιΐδ ϋΐΐΐε 1)Γε3ΐΙι) Ι &ΐΙ: — γεί τερΓοαεΙι Ι ηοΐ Ηΐδ ΐΏΪδΓοΓίυηεδ. 
ΒαΙ Ιΐιου, ά ΙίΒρργ \νοιη3η, 3η<1 ΐίΐ)7 Ηυδί33η€ΐ 3 1ΐ3ρρ}^ ϊώάώ, 3Γε οοηηε 
υηΐο υδ ννοΓαΙΙγ €ΪΓ€υΓηδΐ3ηοε(ϋ 

Ηε^εν. Αηά ννΙΐ3ΐ-1εη£ΓΐΙι-οί Ιΐιηε 1ΐ3δ Ιιε 1)εεη Ι^ϊη^ οη ΐΐιε οουο1ι? 

ΕυΕοτιίΑ. ΕνεΓ δΐηοε ΐΐιε ό'άγ οιι ννΐιΐεΐι Ηε δΐιειΐ Ιιΐδ ρ3Γεπΐ'^ ΙιΙοοοΙ. 73. ΑίΐθΓ πΖς αη(1θΓδΐ3η(1 εσ-τε ογ Γ3- 
11ΐ6Γ έχετε, δοηιβ ΐηάββίΐ ΓβΓβΓ πως Ιο 
ζ<ρυ ίη ίΐιβ ηθχΐ Ιίηθ, ννΙιΐοΗ Ιΐιβγ νβΓγ 
οΙ>Γ:^ΐη»Ιγ ννΓΐΙβ ε<ρυτε^ 'άηά ςηοΐβ Ιΐιβ 
ίίοΙί'ϊΓΐΗδΙ 38 ΙΙΐ6ΪΓ ΛΐιΐΗοηίγ. 

74. ΡοΓ ο^ε δβνθΓΒΐ ννϊΐΐ Ιίδνβ ος, ννΐιΐεΐι 
ΡοΓδοη Ιεΐΐδ ιΐδ Ηβ <33Γ6(1 ηοΐ 3(1ορΐ; ίί 
ΙιοννενοΓ, 3ηγ οηθ (δ3ί(1 Ιιβ) ηιοΓβ 1>ο1^ 
Ιΐΐ3η ηι^δβΐίννϊΐΐ βάορί ίΙ, ίΐθ \νΠ1 άο ιΙ 
ηοΐ οηΐγ \νί11ι ιηγ ρεηηϊδδίοη 1)αΙ \νΐΐ1ι νην 3ρρΓθΙ)ί<ίοη. ΤΗίδ ίδ νβΓγ €3η(]ΐά. 

79. ΑΙάπδ Επά Μδδ. Ιιβνε Ό'ττως 5•' 1- 
ττλευσα^ λνΙίθΓβϊη 5^' ίδ ςαίΐβ δπρβΓίΙαοηδ. 

87. δοηιβ ίοΓ ηκετον, ίη Ιΐΐθ άα3ΐ ηοπι- 
1)6Γ, ρΓθΓεΓ 5ίκε£? ίη Ιϋβ 5ίη§ηΐ3Γ; αηά 
€θΓΐ3ίη1γ ΐΗίδ ννη^ οίδρε^Ι^ΐη^; ίδ δοπιε- 
Ιίη)ε8 ηοΐ οηΐν (ΙείβηβίΜθ, 1)ηΙ ρΓορβΓ, 
ΆΏά ενβη 6ΐ?ί;3ηί. ΡοΓδοη δ3}'δ, ** ΟαΪ8 
ηοη πιέηιίηΐΐ: ΗθΓ3ίίάηϊ? — (}ηίύιΐ8 ίρ8β 
τηοί^αβ άηΐί Σάνοη ρΐ'όρνΐιιιη νέ8€0ΐ\" ΟΡΕΣΤΗΣ. 90. 17 |<^ — ι νν 1^ _1« _||_ _|« _||ν -Ι.-- _ ΕΛ.**Ώ ΐλ,ίλίος, VI τεκονα-οί ^', ως 5»ωλετο. 90 |- ^ ^|" ~Ιγ "Γ "Ι 

ΗΛ. Όντως ('ρζ^ει τά5*> ωσ-τ' ά.'ΤΓί'ίξΐηκεν κακοΐς. | — ("^ "ΙΓ "Ι'^ ~11 — γ " 

ΕΛ. Προς ^εων, ττιθοΓ* α,ν ί?τά /αοι Τί, ναρ^ίνε ; (- -|^ -||- -|^ "ϋ^' -|" ^ 

ΗΛ. ίΐς αίσχ^ολός γε σνγγόνου τΤξοσε^ξΊα.. ι ~| '^ "ΙΓ "Κ "(Γ " Κ " 

ΕΛ. Βονλει τάψον μ,οι ττξος χίχσιγν>ιτν)ς [ΛΟλεΐ»; | — [^ -\\ — |^ -[ 

Η Α. Μ•ητξος κελεύεις τνς ε(Λ•ίίς', Τίνος χ^οίξίν', 95 | — ρ ~|| — 1^~! 
ΕΛ. Κόμ-ης άττοίξχ^ας καί χοας φίζουσ εμοίς. 
ΗΛ. Σο* ^' όυχι^εμιτον ττξος φίλων στειχειν τάψον, \- -|«-^ ν||- -|«-||- -\^ « 
ΕΛ. ΔεΓ^αι γοί,ξ ΆξγεΙοισι σωμ α.ΐ(τχυνομ,θ(,ί. \ — ρ ~|| — κ "Η — 1^ ^ 

ΗΛ.'οψε 7^?'?°•'^*ί '^^> '^^'^^ λιττονσ άκτχξως (5'ο/>οοϋ?.|-^^| ^ -||-ν^ν,|ν/ _|| — |^- 
ΕΛ. Όρ^ως ελεξας, ου φίλως ί' ψο) λέγεις. 100 |--|--||^ _[^^-||«_|ν^ - 
ΗΛ. Αι^ως ^ε ίϊ? τ»ς σ ες Μυ)ίνινα.Ιονς εχα ; | — Ι*" -|| — |^ -|| — |" - 

ΕΛ. Αε^οικαο 'ΤΓΰίτεροίς των νττ' 'ΐλίω νεκξων. Γ "Ι"*^^!! — ^ ~ΐι^"|*^~ 

ΗΛ. Αεινον γά,ξ' 'Άξγεί τ ά,να,ζοα (5'»α στόμοί, \- -|« -|1- -' ^\^ -[{^ -|«- « 

ΕΛ. Σν νυν χόίξΐν [χοι, τον φί/ζον \νσΛσοί, Ιός. |»^ -|>^ -|| — 1« -||>^ -[^ ^^ 

ΗΛ. Ουα α,ν ^υνοί\μ,•ην μ,Ίητξος εισ^λί-^οίΐ τά,φον. 105 | — {^^ -1| — (^ -|| — 1*^ "^ 
ΕΛ. ^Αισχξόν γε μεν τα ττροσττόλονς φέρειν τάΐε. \ — 1« -||- -|« -||ν -|^^ ν ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΛΝΟ ΕΝΟΙ.18Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΕΛ. Λ μεΚεος^ τε ή τεκούιτΛ, ώς ^ΐοϋλετο, ΗΛ. Τάδ'ε έχει ούτως, ωα-τε αττειοήκε αάαοις. ΕΛ. 
Πξος^εων^ήτα^ττάξθενε,αν ττιθοίο μοιτι, ΗΑ,'Ω,ς γε άσχολος ττξοτί^ξία, σΰγγονου. ΕΛ.Βού- 
λε< Μο'λειν ΤΓξος τάφον κασιγνήττης μοί ; ΗΛ. Της 'εμης (Οοίτ^οί κελεύε^ί ; Χίξΐν τίνος ; ΕΛ. Φε^ού- 
ίτα α7ΐά^'χας>ιόμγ)ς καί ίμας χόας. ΗΛ. Δε οιίχι ^εμιτον σοι ττείχειν ττροί Ύά<^ον (^ίΧων ; ΕΛ. 
ΓΛξ αισ-χύνομαι ίεί^αι σώμα Αζγείοίσι. ΗΛ.'οψε γε <^ξόνεις ευ, τότε αίσχ^ρως Χιττούσα "δόμους» 
ΕΛ. Ό^θΛ>ί Ηλείας, ^ ψίλως εμοι ου λέγεις. ΗΛ. Δε $>) τις αί^ως έχει σε ες Μυκηνα-Ίους ; ΕΛ. 
Δεϊο/κ* Ίτάτεξίιςτίύν νε^ίξούν υττο ΊΧιορ. ΗΛ. Γαρ ίει'νον τί Άρ^/ει ανάβοα δ^ία στόμα. ΕΛ. Συ 
νι/ν, λυσάσα τον <ρόζον, ^ο; μοι χάξίν. ΗΛ• Οι^κ αν ^υναίμην εισζλε-^Λΐ τά<^>ον μήτξος, ΕΛ. Τί; 
/Λεν αίίτχρον ρ/ε ττςόσττολους <ρεξειν τάϊ'ε. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

Ηει,εν. ΟΗ ! ννΓβΙοΙιεθ, αηθ δΗε Ιΐΐίΐΐ ΐ3αΓ€ ΗίΐΏ, ύ^Άί Ιΐιυδ δΐιβ ρει-ϊδίιεά ! 

Εεεοτκα. Ηίδ δίαΐίί ΐδ δυοΗ, ΐΐιαΐ Ηε ίδ δρεεοΐιΐ^δδ ΐΙίΓου^Ιι ΐΙΙ». Ηεεεν. 
Βγ Ιιεανεηδ Ιΐιβη, νίτ^ΐη, \νί1ΐ Ιΐιοα οΐίΐϊ^ε ΐΏβ ΐη οηίί-ΐΐιϊη^ .? Εεεοτκα. 8ο 
»1 ΙείΐδΙ 1 13€ υηΓεηιίΗΐη^ ΐη Γπγ ίΐΐΐεηάϋΐιοθ οη πιγ 13γοΙΙι6γ. Ηει,εν. ΧνΐΗ 

ΐΗοϋ ^Ο Ιο ΠΓΙ)^ δίδΐ€Γ'δ ΙΟΓπΙ) ? ΕεΕΟΤΠΑ. Μγ ΠΊΟΐΙκ τ'δ (ΙοδΙ Λοϋ 1)ίθ1 ΠΊ6 ? 

ΡοΓ νν1ΐ3ΐ; ρητροδε ? Ηεεεν. Βεαριη^ Ιΐΐε ίίΓδΙ οίίεΓΪη^δ οΓ ιηγ Ηβιγ — αηιΐ 
ηιγ 1ΐΐ3ΣΐΙΐοηδ ! Εεεοτκα. ΒαΙ ίΐ Ϊ5 ηοΐ Γπεε Γογ Ιΐιεε Ιο τερειίτ Ιο ΐΐιε ^πανε 
οΓΐΙιγ Γεΐ3Γιοπδ? Ηει,εν. [Η(;8ΪίαΐΐηξΙι/.] Εογ Ι αηι ίΐδΙίΕΐιιιεά Ιο δΗε\ν ηη^- 
δείίΐο ΐΗε ΑΓ§^ΐνεδ. Εεεοτκλ. Ε^Ιε-ΐη-ΗΓε, Ιιοΐΐι, Ιΐιου άείεητιΐηεδίννεΐΐ 
— οη-21-ΓθΓΓΩεΓ-οοοαδϊοη ίηίίΐιηοϋ8ΐ5', Ιεζινίησ• Ιΐιΐηε Ιιοηιε ! 

Ηεεεν. ΤΓυΙγ ΙΐδδΙ ΐΗοα δροΐίεη — Ι^ϋΐ Γΐ'ίεηίϋίΐγ Ιο πιε ΐΐιοη δρεαίίεδί 
ιιοί! Ει^ΕοτκΑ. Απα }ΓεΙ \ν1ΐ£ΐΙ δΐιαηιε ροδδεδδεβ ΐΗεε ίίΓηοη}^ ΐΐιε Μν<•ε- 
πίΐρ,δηδΡ Ηεεεν. Ι ίοίΐΓ Ιΐιε ίιιΐΙίεΓδοΓίΙιε δίαίπ υπάερ ΠΊοπ. Ει,εογκλ. Ρογ 
ΐΐ 15 Λ θτεδίΙΓυΙ Ιΐιΐηο; : £ΐη(1 αΙ Ατ^οδ Ιΐτου αΓί (3ε€Γίε(1 Ι^γ ενεΓγ ιηοιιΐΐι. 

Ηει,εν. ϋο ΐΐιου ΐΐιεη, Γΐάθϊη^ ιηε οΓΓεαΓ, ^Γαηΐ Γπε ΐΐιΐδ Γ^νοη. 

Εε-εοτπα. ι οαπηοΐ-1)ε2ίΓ Ιοίοοίί ΒΐιηγιτιοΙίΊεΓ'δΙΟΓηΙ)! Ηειεν. ΥεΙ ΐΐ 
ΐδ (ΙίδΓεδρεοίΓιιΙ αΙ-1εαδΙ Γογ «εΓναηΙδ Ιο εοηνεγ ΐΙιεδε-οίίεΓΪη^δ! 

91. ούτούς έχει τάϊί, ίΐιοϋβ ΙΙιίηο^$ ω'€ 80. Ι 98. σοάμα, 1ΐΐθΓ3ΐ1γ, //Οί/ί/, — 3 οοπιηιοπ 
ΐΜπιοί*Ιθ(1ϊ(ΐοιΐ8ΐΙΐ6 Γε^^1^η^^^8ά7^ε^^>1κ'εν, ' ηιοιίουίρχρνβχίΐηιι «ί!ΐιΐΙΐ(ΌΓθρ|ς8,5ιιΙ 
ν\ΐΜο1ι ΡοΓίίοη 1κΐ83οίηοί1ϊηΙοοη6 ννοΓϋ. Ι ία ίΙΓίδ δβη^β νηΙΰΊΐί• ΐη Εη{»Ιϊ.^Ιι. 

9ΰ. ΟΓ ίΐήϋ νείδθ ΙΙΐΓββ ογΓοιιγ ιΓιϋ'βΓ- 106. .Λ1(!ηί ίΐΌΐηΜ.'58.ρππΐο(1 πς^'ί-ττο- 
6ηΙ ΐ6εΙΐοη$αΓ6 ηΐΗΐ ν^ΐΐΐι. ι λον ίηΐΐιβίίιΐίίΐιΐδν: 1)ηί οιΙιγγ ΙΜ.*5ί5. Ιιαν^ 

95% τ.'νο^ ?ζ•^?<••',/θΓ αΐ€ ^αΙί€ ο/ ΐΓΐιηΙ? ιτςοσνό'Κζυς, ίη ιΐιβ ρΐιΐϋϊΐ ιαιιηϋβΓ. ΙΒ 107. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΗΛ.Τί ^' όνχΙ^νγα,Τξος Έξ^ιόνί-ς 9Γί/χ7Γε»ς ^ί/Αας; |« -|«- ν||« -|ν>^-||- -|«ν/ 
ΕΛ. Έις οχ^λον Ίξττειν ΤΓαρΟίκοκηρ ου κΛλόν. 1"Ί*^"1ΐ — |«-||«-|ν>« 

ΗΑ. Καί μην ϊτίνο» γ' αν τγ η^νηκυ'ίχ τροφοίς. [- -Ι»^ -||- -|^ -||- -|" - 
ΕΛ. Καλώς ελί|α?, ττίίθο/χαί τε σοι, κό^η, 110 ^ -|^ ΊΙ" -|^ -|γ -|^ - 
κα» ίτε/ΐΛψο/Ααί ^ε ^νγατεξ' ίΰ γαξ Τοι λε^ίΚ• |_ _|ν -||« ν ν|^ -||- -|« - 

Ώ τεκνον, έ'Ιελθ', Έ^ΐίΛίονη, δό|ίΛα;» 'Π-άξος, |- _|»^ _||- _[ο ν -||« -|ν- ο 

καί λάβε χοας τάσ-^' εν χε^οΓν, κόμ,ας τ' 6|[α«?• |- »* ^(^^ -}|- "Ι^' "||*^ •*•(*' - 

Ιλ^ουσα δ* άι^φΐ τον ΚλυταψνήσΤξας τάφον, |- -|ν^ -||ο .-|« _|[_-|ν» « 

ΙΛΐλίκξατ α-ψίς γάλακτος^ οινωττόν τ' αρζ^νήν, 115 |^ « -|^ -||»' ~|^ -1| — 1*' - 
καί σχίί,σ Ιττ' οίκξου 'χ^ω^ατοζ λε|ον τάίε* |- -|^ -|| — (^ -||" -|»^ « 

Έλεν»5 σ α,^ίλφη ταϊσ^ε ^ωξίΐτα,ί χοαΐς, [ν «.. -|>^ 'ΙΙ" "Ι'* "11" "1*^ " 

φόζω «τΓξοσελθεΓν μν'^ΐΑ.α σον, ταρβοίσά τε |*^ -|*^ -||- *•|" -|Ι- "Ι** ^ 

^ ΑξγίΧον ο^ον. ^Έ,νμ,ενΥί δ' ανώγι ν\9 \- -[^^ -{ρ "Ι** -1|^ -|« » 

Ί/χοί τε καί σοί κα* ττοσε» γνω^Ύ^ν εχειν, 120 Ι" "Ι** -ΐ|" ~ρ "Ί'" "Ν" 

τοΓν τ' άθλίοιν τοΓνί', οϋς αττωλεσεν ^εός, \ — [^^ -|| — |^ -||« -\^ ^ 

^Α (5' εις ά^ελφην κοϋξος εζττοηΐν ε//έ, {** -(^^ -|[- "(^ -|1*^ -|νί» « 

άττανθ' υτησχνον νεξτεξων ^ωξν[Λατ'χ. [« -Ι** -1|- -|« -||- "Ι^ « ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Δε τι ούχι ττεμ,ττεις ^ε/^ας Έ^/κίον»^ ^ύγα^ρος ; ΕΛ. Ου κάλον τταξθενοΐα-ι εξττίιν ας όχλον. 
ΗΑ. Και μην γε αν τίνοι τυι Ύεβνηαυία ^ξό<ρας. ΕΛ. Κάλβος εΧεζας, τε ^^ε^^ομ^ιι σ-οι, »βρ»5, ζαι ^ 
7τεμ•\>ομαι ^υγάτεξα' γαρ το{ λέγεις εν, Ώ. τέκνον*Ερ/αίον«, εζελθε ττάξος ^όμοΰν,και λάζε τάβ-ίε 
_χόα? εν χεροιν, τε έ/{Αα? κόμας' δ'ε ελθούσα άμ<ρι τον τάφον Κλυταιμντίΰ-Τξας^ ά<ρες μεΧίϋξ&τα 
γάλακτος, τε οινώττον άχν»)ν, και στάσα. είτι άϋξου χώματος λίζον τάίε' "Ελένη αΗλ<^*ι ^Μξίίταί 
<η ταίσ-^ε χόαις, <ρόζίχ ττξΟΰ-ελθειν σον μνήμα, τε ταξζούιτα Αξγείον όχλον. Δε ανύγε νιν εχε»ν ειί- 
^εν« γνόίμην τε 'εμοι και σοι και ττόσει, τε τοίνίε τοιν άθλιοιν, ους ^ίος αττώλεσί. Δε υττίσχνον 
άττάντα ίίϋρ«/!*ατα νίξτεξων^ α Λαίξος εμε ίκττονειν εις αίέλ<^»)ν. 

ΤΚΑΝδ1.ΑΤ10Ν. 

Ει,ΕοτκΑ. ΒυΙ \;ν1ιγ ηοΐ δβηά Ιΐιε ρβΓδοη οΓ Ηβηηίοηβ ύιγ θδΐι^ΙιΙεΓ ? 

Ηει,εν. Χι ίδ ηοΐ ρΓϋΙΙγ Γογ γουη^-ΐδόίεδ Ιο ^ο ίηΐο ΐΗε ΟΓοννά. 

ΕΐΕοτκΑ. Από γεί δΐ-ΐε&δΐ ιηί^ίιΐδΐιε τερ^^τ ΐΐιε θεοεαδεά ΙΙΙε-εΒπε- 
οί-1)Γίη^ίησ-1ΐ6Γ-υρ. Ηει,εν. [ΨΗΗ άα^ηίββοβηϋε.'] ΡΓϋάεηΐΙ^ ΗδδΙ Ιΐιοϋ 
δ^ΐά, &η(1 1 νν'ϋΐ οΙ)εγ Ιΐιεε, νίΓ^ίη ; δπά Ι ^ί11 Γείΐ1ΐ3Γ βεικί ιη^ άβυ^ΙιΙεΓ: 
ίοΓ ΐηάεεεί ΐΗου δρεΒίίεδίΛνίδεΤν. 

[ΟαΙΗπξ ΙοιιάΙι/.~\ΙΙο\ οΐιΐΐά, Ηεηηίοηβ — οοηηε ΓογΙΗ ίη ΓγοπΙοΓ Ιΐιε 
Ηοϋδε, — αηά [^Ηα^τηίοηβ 6ηί£Γ8.'] Ιαΐίε ίΐιεβε ΙϊΒίΐΐΐοηδ ΐη ΐΗ^τ-Ιννο-ίι&ηίΙδ, 
3ηά πιίηε Ιιαΐτ — αηά Ηανίη^ΓερΒίΓεοί ιιηίοΐΐιε ΐοιηΙ)οίΟΐ5ΓΐείηηέδΙΓ3, 
Ιείίνε ΐΙιεΓε ΐΗΐδ Ηοηεγ-ηιίχΙυΓε οί ιηίΐΐί, αη(1 νίηουδ ΓγοΙΙι ; άηά δίαπάίπι^ 
οη Ιΐιε δυιηηιϋ: οί ΐΗε ΐΏοϋΓκΙ, δρεαίι Ιΐΐϋδ :— 

*' ΗβΙεη ί/ΐΐ/ 8ί8ί6Γ ρΓ68€ηί8 ίϊιββ ϊυίίΐι ίΗ€86 ΙϋαΙίοηΒ, ίη/εατ 1ΐ€Γ8€ΐ/ ίο αρ- 
ρΓοααίί ίΐιι/ ίοηώ, αηά αβ-αζάο/ίΗβ Ατξίνβ ρορηίααβ" 

ΑηοΙ ΐ3ΐ(1 ΙιεΓεηΙεΓί&ίη α Ιίίηθίγ Γεείίη^ &δ ννεΐΐ Ιο\ν3Γο1δ ιηε βδ Ιΐιεε, 
&ηθ ηιγ 1ιυδΙ)3ηθ — αηά ίΐιεδε 1\νο ιιηΓοΓίυηαΙε ρεΓδοηδ, ννΙιοΓη ΐΗε θείΐγ 
Ιΐ3δ ΓΐιίηεΗ. ΑηοΙ ρΓΟίπΐδε α11 ΐΐιε οίϊεηη^δ Ιο ΐίιε εΐεπά, χνΐιΐοΐι ϊΐ ΐδ ρΓΟ- 
ρετ 1 δΚουΙθ ιτι&ΐίε Ιο η δίδίετ. [Ρμ/5 ί]ΐ6ξίβ8 ίηίο Η6τηιίοη6 8 Ιιαηά8•,~\ 110. Μυδ^Γ^νβ ΙΐβΓβ «(Ιίίθίΐοξβύίς 88111 
νβΓ8θ 100, 3^0νθ. Ιη ΙΙη9 Ηθ 15 ΙίΟΓΠΘ οπί 

Ι)}/ 8βν6Γ3ΐ Μδ8., ηοΓ Ϊ8 ίΐ εαδ)Γ ίο Ββ άα- 
ΙθΓΐηίηβά ννΙιεΙΙιβΓ οξθΖς οι• καλώς ϋβ Ιΐιβ 
§6ηηϊηβ ννοΓά. Αΐ »11βνβιιΐ8 Ιΐιβ 3ΐ6»η• 
ίη§ίδ Ι}ΐ6 53ΐηε; ηη1θ88θί11ιβ ίνίο,καλΖς 
1)6 ίδΙΙιβΓ Ιΐιβ ηιΟΓβ βρρΓορΓίΗΐε. 115. ΡΟΓ οινω'ίτον, \ν\\\θ\ϊ 13 \νηΓΓ3ηΐ6(1 

1)γ 3ΐιηο8ί βνβΓγ (η3ν ρεΓίιβρβ Ι)^ βνβι^) 
Μ8., ΑΙοΙοδ βϋΐΐεά όινοττόν. 

122. Α1(1ιΐ8, Μυδ§Γ3ν6, άπα δενβΓβΙ ο- 
ίΙΐβΓ€(]ΪΙθΓδ §ίνβ εμην — 3ηά Ι ΙΙιϊηΚ ρΓ6- 
ί€ΥΆ\)\γ, — Υεΐ ίΐ ο'βηηοΐ 56 ϋεηΐεά ίΙΐ3ΐ 

50016 ί6\ν Μ88. 30(1 6(1ί(ίθ118 1ΐ3ν6 εμε. >ν-|--|!--ι--||--|"- 

--ΐ--1Ι--|-' + -|" II Ι Κ. ν - ν - μ - Κ. _ μ - ^ - ΟΡΕΣΤΗΣ. 124. 10 

"ΐθ', ω τέκνον, μοί σττεν^ε, κα* χοοίς νάψω |*^ -|^ -|γ "Γ ~ΐΙ'' "Γ"* " 

^ουσ , ως τάρζ»στα τ^ς ίταλίν μ,ίμ,νησ οαου. Ι^ϋ \ — |" "κ"^ "1*^ "ΙΓ "Κ ~ 
ΗΛ.'^Ω φόσις, εν αν^ρωττοίσ-ίν ως /λς^' εΓ κακόν, |- ν. «| ν -(|- -|ν -||« -| - « 

σωτνίξίόν Τ£ τοΓ? κοίλως κεκτ>9/Λεΐ'0»ς. Ι~ ~|^ "11*^ "Ρ "II" "!*' " 

"ΐίίΤί 7^^ ααρΰίς ως οίττεοζίσεν Τξίχοίς, 
σώζουσα, καλλος' 'ίστί <5' ^ •ττά-λαα γνν>). \ — 

θεοί σε μισνσειαν, ως μ ά,'ίΓωλεσας, 1οΙ)|»^- 
καί τόνίί, 9Γασ•άν θ'Έλλάί'. *Ω τ«λα»/ ε^^'. | " -|^ -||- "Ι" "11" "Ι" " 

*Αί ί' όίυ Ίτά,ξε^σι τοΤς Ιμ,οΤς ^ξΐηννΐ[/,(χ,σί \ — |^ -||^ "Ι^' -||- -|^ ^ 

φίλα» ζυνω^οΊ' τάχα ΐΛ,ΒΤαίστί}σουσ νττνου |^ -|^ -||- >^ ^|^ -||- -|« 

τόν^' νίσνχοίζοντ , οι/^ιχα. 5' εκτν^ονσ' 1[λοιι Γ ~ Γ ~1γ ~Γ ~Ιγ "Ρ ^ 

^αχρνοίς, ά^ελφον όταν οξω ^ε/χηνότα. 135 |««- |« -ΙΙ^ν/^Ι•^ -[[^ -Ι•. 
^Ω φίλταταί 7'^>'ί*^'ίί?> ^ίτιίχω ττοοι 
χωξεΐτί, (Α,-η ψο^εΓτε, /Λησ έστω κτύπος. 
Φιλία 7*? ^ ^^ ττξευμενης μεν, αλλ Ι/χο» 

τον^' εζεγεΐρα,ι ξνμφοξΟί γενήσετοα. 139 |- -|^ -||- -[^ -||*^ -)« •- 

ΣΓ^α, σΧ'γοί, λετττον Ίχνος άξ£ιίλ>5? [Στροι^ϊ; α .] |- ^]- *Ί|- *Ί- ^ΐ|- *^|- α 
τίθετε, ^^ ψοΐ^εΤτε, μν^^' έστω κτύττος. |ν ^ ν|- ν.||_ ν^|- -||- ^^Ι^Ι^^ 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Ίθί, ω τέκνβν, β-ττίυϊε /μ.ο(, Λαι ^ού<τα χόας τάψω, (χεμνήσ-ο τι^ςο^ου ττάλιν ώς ταγίστα. Η Α. Λ 
ψυσΚί "^^ί /<>ΐΕ5/α κάκον ε< εν ανθρωτΤοίίΤί, τε σωτήξίον τοις αεχτήμενοις κάλως. Γαρ ίϊ'ετε ωςαττί' 
θξίσε άκρας τξίγα,ς^ σώζουσα κάλλος" ϊε εση >) ττάλαι γΰνη. Θεοί /χισησείαν σε, ως αττώλεσας 
με, και τίνίε, τε τίάσαν'Έλλα^α. Ω. ταλαΐνα ίγο). Δε αι ψίλαι ^ι/νοίϊοί το<ς ε/ι>ιο<ς ^ξπνήμασι αυ 
ναξείσι' τάχα /ΐΑΕταβ-τ>)<ΓθύίΓ{ τόνϊ'ε ήσυχαζόντα υττνου, ίε εκτηζούσι εμον όμμα ^άκξυοις, ούλ 
ορω αϊέλ<^)ον μεμ•ήνοτα. Ώ φίλταται γυναίκες, γ^ωξείτε Ασυγω ττόϊ'ι, /ι*>ι -ψοί^είτε, /ΐΑηϊε έ<ΓΤ» 
κτυτΓος. Γα§ >ι ση φίλία /ΐχεν 7ΓρΕύ/Μ.εν>)ς, άλλα εζεγείξαι τόνϊί γενήσεται 'εμοι ζύμ<ροξΛ. 2ίγα^ 
σίγα^τίθετε λετττον ίχνος ά§ζι;λ«ς,/(Λ») ■^ο<^εΙτε, μή^ε έστω κτΰττος» 

ΤΚΑΝδΙ.ΑΤΙΟΝ. 

Οο, Ο οΐιίΐίΐ, ΙΐΒδίεη Γογ ιτηβ — 3ΐΐ(1 Ιΐίΐνϊη^ οίϊβΓοοΙ Ιΐιε ΙίΒαΙίοηδ £ΐΙ Ιΐΐ€ 
δβρυΙοΙίΓε, ΓϋΐηβΓηόεΓ ΐΗε νβ}^ 1>3ϋ1ς »5 ςυΐοΐίΐ)^ αδ ροδδΐΐίΐε. [Εχϊί Η€γ•> 
ιΠΛοηβ — αηά ΗβΙεη τείϊτεβ ίηίο ίΐιβ ΡαΙαββ."] 

Ει,ΕοτΕΑ. Ο Ν^ΚΐΓέ•, Ιιο\ν ^Γ€3ΐ 3η βγι! ηγΙ ΐΐιοϋ αιηοηο; ιηβη — ειηθ Ιΐΐ6 
8&ίβ^υΒΓθ οί Ιΐιοδε ννΐιοροδδβδδ ειγι^ΙιΙ. Ρογ δεε [Ροίηήη^ αϊ ΗβΙβη εήΙΙ 
ίη είξΐιί.] ϊϊοχν δΐιε 1ΐ3δ ουΙ-οίϊΊ)ιε 1ϊρ« οί ΗεΓ Ιιαίτ, ρΓεδεΓνΐη^ ΙιεΓ Ι^ε&υ- 
ίγ: 8η(1 ίδ Ιΐιε ννοΐΏ^η δΐιε βΙνναγδ νναδ. [Οήηηΐηξ αί Ηη εοονη/ϊιΙΙτ/.Ί Μδγ 
ΐίιε Οοθδ θείεδί Ιΐιεε — ΓοΓΒδΟΐυοΙι 3δ ίΐϊοιι 1ΐ£ΐδΙ-ΐ3Γου^Ηΐ-Γυϊη υροη πϊε, 
άπα οη Ιΐιίδ-τηδπ, αιιά οη αΙΙ Οτεεεε. ΑΗ ! ηιε πιίδεΓΒΜε ! \_Ι^οοίοε τοηηά^ 
αη4 5€€8 ΐΗβ €Ιιοηΐ8 αάναπϋΐηξ.'] ΒυΙ ΐΐιεδε ΓΓίεηθΙγ 30€0Γηρ3η5'ΐδΙδ ίη πι γ 
60ΓΓ0\νδ 3Γε Β^ΒΪη &1 ϊ]άχ\ά : — ρεΓίΐδρδ Ιΐιεγ \νί11 νναΐίε Ιΐιε ΐΓ3η{]υί)Ιϊζε(1 
ίΓυπι Ιίιβ δΙυηηΙιεΓ — Βπά πιείΐ ιτηϊηε ε5'ε Ιο ΙεΒΠδ, ΛνΙιεη Ι ΙϊεΙιοΜ ηΐ)^ 1)γο- 
ΐ'ηεΓ Γ3νίη§^. [ Το ίΐιε €/ιοι^ιΐ8,'\ Ο άεβΓεδΙ \νοηιεπ, ρΓοεεεοΙ ννϊΐΐι §εηΐ1ε δίερ, 
ΐΏ^Ιςε ηοΐ ηοΐδε, ηορ ΙεΙ Ιΐιετε 1)ε δουηθ. Ρογ ^^ουτ ΓΓΪεηθΙΐηεδδ ίδ τε&ΙΙγ 
Ι^ϊηά, ΒυΙ Ιο νναΐ^εη Ιιίηι\νϊΙΙ ΒεΙο πϊε 3 03ΐ3ηΊΪί)? ! ΗϋδΙι! 1ιυ§1ι! 3ΐ1ν3ηθ6 
Ιΐΐ€ 6θΓΐ ΐΓε&ά οι ύ\^ δ€3η(33ΐ — πΐΒΐίε ηοΐ ηοΐ^ε, ηοΓ 1ε1 ίΙκΓε \)£ &ο\ιν\ά, 

ν€ρθ8€: ΜηΐίΓΪιο ία ηοχο φή€ί: (Ηίβ &ΐ€€ρ€τ. 

140, ΗβΓβ ίΐιβ ηΐθίΓβ ίδ ΐΓοοΗδΐο (ηιηβ• 

ίβΓ Οίΐΐβίβοΐίο — }'βΙ Α1(1π8 1138 σίγα,ζτίγα, 

1 \»•0 δρΟΠίΙββδ ίοΓ Ιΐΐβ βΓ5ΐ Π16αδυΓ6 ; 3Ι1<1 

Ιιβ 1)6§ίη8 Ιΐιβ ηβχΐ νβΓδβ ννΐΐΐι τίθεΤτί,δΟ 
3η)ρΙηΙ)Γ3ε1], οου(Γ3Γ)Γ (ο αΐΐ πιΐβ! 128. Οί ϋιίβ νβΓδβ Ιΐιρ νιι1^&ΐ€ ίοηη ί» 
£ΐ$€τι »Γα^' ακξαςάϊς άττέθςίζίν τριχίας. 8θΐηβ 
Μ8δ. 1»3νβ α/7τε9ξΐσεν — 1)ΐα ίΗβ βηΐίδίΐΐο- 
ίίβηοίί/ά,ξίοΓ (ττα^' 18 νίΐΙιουίΛηίίιυιϊΐ^. 

129. Κϊη^ β(1ί(β(] ϊστίν 'η ντάλαι γυνί). 
134. τόν^' ΐισυχίζοντα, ί^ίί οη€ Ιιη»Ιιεά Ιο 20 142. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

"Α'ίτο ττξοζσ,τ Ιαι'ίσ, |- ^ ^ -||^ - V 

άτΓΟ 9Γξό μοϊ κοίτα?. |*^ν^«-|| — ό 

ΧΟ. Ίίον ττείθο^α». |«--^- ί 

ΗΛ. *Ά, α, σΰξ^Ύγοζ ως ννοια 145 | - - *^ -||« ς 

λετττου όονΛϋος, ω φίλα., φωνει μ,οί. \ — ^ "Ιρ " ** ^11" " " '' 

ΧΟ. "ΐ^' άτζειΕχαίαν ως ύττόξοφον \^ ^ ^ -||- - ^ ^1|^ " ^' 

φέξω βοάν. ΗΛ. Ναί, ο:ίτα; Ι^' "1"^ "II" "Ι" '' 

κάταγε, κάτοίγε' ΊΤξόίπ^' α,Τξίμα,ς^ |«»^ν^^|ν^ν<ον^||ωνν^ κ 

οίΤξε(Α.ας Ί^ί. Λογον ά,ττόαος εψ Ό τ* 150 Ι»-» ^ « ν|ν/ν^/ν||ο^^««|« Λ 

^ξέος ε(Λθλετε "ΠΌΤε. |ν^^ν/ν|«««« ρ. 

Χθόνια, γαρ ιτεσων όΤ Ιννάζετοα. |ν ν « - « -[|ν - _ ν^ - ν 

ΧΟ. τίως 'εχη', Αογον [ΛίΤοί^ος, ω φιλ». [Άντκτ. α'.]|- ^|- «1|- «|-^||- ^|- α 

ΗΛ. Ύΐνα, τνχα,ν ίίττω', Τίι/ας ίε αν(Λφοξά,ς•, |^ ο ν|- _||- ν|- «||- ν|-^' 

"Έ.ΤΙ μεν ψΤΓνΐίΐ, 155 |»^ ^ « -||"^ - 7^ 

/5^αρζϋ ^' άί-ασ-τει/ε». |«ο«-||κ>- 5' 

ΧΟ. Τί (ρ>3?; "Ω τάλας. |---ν- ε' 

ΗΑ,'ΟλεΤς, ει βλεψαρα, κίί-/ισ•ε(ς |ν^__ν^«||« ^ 

ϋΤΓίΌΐ; 7^'"'^'^^'''^*' φεξομενω χοίξίν. |- - ^ ^ν||ν^ - ν «||ν^ - ν « ^ 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΒ ΕΝ01.18Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΤΙροζάτε άττο εκείίτε, μοί άττο τΤξΟ κοίτα,ς. ΧΟ. Ί^ου ττε'.θομα,ι. ΗΛ. Α, α, <ρύνίί μοι^ ω <})ΐλΛ, ώί 
ννοία, λίτττου ^όνακος α-υξίγγος, ΧΟ. Ίίε, <ρεξω Βόα.ν αΎξεμα,ίαν ως ί7Τβξθ<ρον. ΗΛ. Να{, ούτω 
πάταγε, κάτ&γε' πρόα-ιθι άτ^ε^αας, ίθι άτξεμα,ς. Άττο^ος λόγον ετη ο τι χξεος ττότε εμόΧετε, Γαξ 
οίε 'ττεΰ-αιν ενναζετα,ί χ^ξόνια. ΧΟ. Πως έχει : Μετα^ος, ω <}>ιλα, λόγου» ΗΛ. τίνα τΰ'χα.ν είττω; 
Δε τίνα^ί-ί^/οιφο^ας••, 'Ετ( ^αεν ε(Μ.7Γνεει, ϊε ανά^-τενε» ,^^άρ^ι/. ΧΟ.Τί <}>>)?; Λ τάλας, ΗΛ. Όλε<ς, 
ε< ΚίνΫ-^ΰ-εις βλί<^αξα ^ερό^αενο! ^-λϋΚιίταταν χάξίν ύ'ττνοι;» 

ΤΚΑΝ81.ΑΤΙ0Ν. 

Μο\τ ΓοΓννΗΓίΙ Γγοπι 11ΐ€Γ6 — ΓοΓΜ'ΕίΓθ ΓοΓ πΐ€ — Γγοπι 1)6ΓθΓ€ ΐ1ΐ6 οουοίι ! 

Οποηυδ. \_Εηί6ήη§ ινίίΗ Ηξΐιί είερ.'] Βεΐιοΐά Ι οΙ)6γ. Ει,εοτκα. λΥΙιΐδΙ ! 
ννΐΊΪδΙ ! δρεαίζ Ιο ηιε, Ο Γρίεικί, αδ ιΗθ ΐ3Γ€£ΐΐΐΊΪη^ οΓ Ιΐιε δοίΐ Γεεθ ρίρε. 

Οκοπϋδ. \^Ιη ξβηΐΐεεί αααεηίε.'] δεε, Ι ΙτειηδΓηίΐ πι γ νοίοε, Ιο\ν 38 ΐΐιε υη- 
θβΓ-ηίίε. Ει,ΕατκΑ. Αγ,ίη-ιΙίΕΐ-ννδγΕκΙναηοε, βθνειηοε — αρρΓΟΒοΙι 1&- 
οΐΐΐγ — ΐΓεΕ(] Ιϊ^ΙιΙΙγ. \_ΤΗ6 ΟΚοτηβ €οηιρΗ6$.~\ Ιπίοηπ ιηε υροη λνΙι&ΙεΓ- 
Γ&ηθ 8ΐΙ-»Ι1 γε απε οοητε ! Βεοαυδε ΐΙιϊδ-ιηγ-όΓοίΙιεΓ, Η&νίη^ίαΐΐεη οη Ιιίδ 
€ουο1ι, ίδ-3δ1ε6ρ 3-1οησ-\ν•1ιΐ1ε ! Οκοκυδ. Ηονν ΐδ Ιιε ? Οίνε υδ, Ο ίΓίεπά, 
3η 3€€οαηΐ. Ει,εοτκα. \\Ίΐ3ΐ Ηδροβη ΙτεροΓΐ οίΙιϊιηΡ Αη(1\νΙΐ3ΐ€ΓΪδίδ? 
δΐϋΐ, ίηύεεεί, 1ιε ΐ3Γε3ΐΙιεδ, 3η(1 δΐ^Ιΐδ 3ΐ-δΐΊ0Γΐ-ίηΙεΓν3ΐδ ! 

Οκοκυδ. [5ΌηΌΐϋ/ίί%.] \νΐΐ3ΐ δ33ΓεδΙ ΐΐιου } [ΤοηοΜπ^ ίΐιε /αα^ ο/ Ο- 
Τ68ί63.'] Ο! Ιΐιεϋη1ΐ3ρργπΐ3η! Ει,ΕοτκΑ.ΤΙιουννΐΙΐΙίΐΙΙΙιίΗΐ,ΐίΐΙιοϋ ηιονε 
Ιιίδ 6γε1ί(ΐ8, ηονν Ιΐΐ3ΐ Ιιε ΐδ εη3ονίη^ Ιΐιε δ\νεεΐ6δΙ Βίεδδϊη^ οί τερο.δε! 143. Τη Γοοιη οΐ-Λοίτας^ Κίη§ ίοοίς λε- 
χους^ νΐ'ΐιΐοΐι οειί^ίηΐγ βηϊΐβ ίΐιβ ιηβίΓβ 3(1.. 
ιηϊΐ'3ΐ)Ιγ ννβΐΐ. δοιτιε, ΙιοννβνβΓ, οοηίοηά 
ίοΓ άττότΓξοδί μοί κοίτας, 35 1)6ίη§ υηϋυυΙ)(• 

€ί11γ Ιΐΐβ ΐΓϋβ Γ63θ1ΐη§. 

145. ΚοΓ ως τη/ΟΙΟ., ννΐιίοΐι ΡοΓδοη 2;ίνβδ, 
ρ3ΓΐΙγ οη Ιΐιβ οοηΐβοηΐΓβ οί Κΐη§, ΑΙ(3ϋ3 
30(1 Μδ8. Ιΐανε οττως ττνοά. 

147. Μπδ^Γδνβ βΓ$1 ννΐδίιβθ Ιο ο1)αη§6 
ν7τόξο<^ον ΐηΐο ϋττνοφόρον, είεβρ-ΐηάηάη^ ; ϋηΐ 
ΙΐΟ 3ί(6Γνν3Γ(ΐ8 1)ΐ3ΐη6ϋ Ιιϊπΐ56ΐΓ. Ροΐϋοη ίοΙθΓρΓθίδ Ιΐΐθ ΟΗοηΐδ Ιο ηΐθ3η : ** έάο νά• 
€βτη^ ςηάΐίβ €8ΐ 8υ.Ιηιί$ήθΓ εάΐατηί 80ηη8.^* 

1.50. λόγον ί'ττό^ος, βχρίαίη ΐΚβ οα%ΐ86, ογ, 
(\^\\/ \\ΧαΓΛ\\^ ,^τεηάβτ αη αοΰοηηί, βίνε ηιβ 
α 8ίαί€ΐηβ7ΐί, ίϊΐ'άΧ ΐδ, &'ϊτηρΙγ, ίη/υηη τηβ. 

1.54. 1η ηιοδί Μ88., άώο ϊη Αΐίΐπδ, ίΐιβ 

ΓΘ3ί1ϊη§ ΐδ τίνα ίε α-υμψοράν. Ι ΟΟΠδΐθθΓ ΐΒβ 

86056 οί Ιΐιβ ϋηβ ίο 5β : " ιοίιαίατηβηάηίεηΐ 
€αη 1 801/7 οηνίιαί ΰΗαη^β/ον ίΗβίβοτ8β7 

156. Μπδ^Γδνβ Οθη3βθΙαΓ6ΐΙ ανασ^μαΐ•- 
νεί) άναο-<^>άλλεί, άνακτείηι — 1>1ΐ1 1)3(1ΐ3.'. ΟΡΕΣΤΗΣ. 160. 21 

ΧΟ. Μελεος ΙχΟίστα^ν θίόθεν Ιξγ- 160 |- ^ ^ -1|- - - «|',« - $' 

(χάχων. Ύοίλίζς φίϊ} (λόχ^^ων. 1"~γΊγ~Ι" * 

ΗΛ.'^Α, α, α,^ίκος α^ίκα τοτ' αρ' ελακε», |_ _||« ν »- ν^|ν^ ^ «^^ ν^||« ν.- ν ^ 
ελΰίχεν ά,ττόφονον, οτ' Ιττ) ΤξίΤΓΟ^ί |^ν ν«|^ν,^.^||ν-^-|ν λ' 

(ρο^ον ό Λο|ιας Ι/Λας /ΐΛαΤε^ος. 1 65 | « ^ ^ - ^ "11^ - - ^ - / 

ΧΟ. Όρας; Έι/ ττεττλοκτι χίνεΓ ίε|[Αα?. [Στ§ο^ί> /3'.] |ν^ - - ν -||^ - _ « _ α' 

ΗΛ. Σιί ι/»!/, τάλαΐί'α, ΒίίϋΙ- |^ «|ν -||ν. -|- /3' 

(χ,σ έβαλες έ| ίίττνοϋ. |- "" ^\^ -{{^ - >' 

ΧΟ. Έν^ΐίν /χει/ ο?ν ε^ο|α. |- "1^ -Ι]^ "Ι^ ί' 

ΗΛ. 'Οΐ'κ άφ' '/)[Λων, ουκ οί,ι: οίκων 170 |- ^|- -|1- ^ | — ε 

ΤΓχλιν ά,ν», [Λε^εμ,ένΰί κτύνον, ' ^\^ ^ \^^<^ <^ \^\^^ -^%^ - ζ 

ττόία (Γον είλί|εκ; |ν^ν/κ^_||-- ^' 

ΧΟ.'Ττη/ωσ-σει. ΗΑ. Αεγεις Ιν. |«_-||«_- $' 

ΧΟ. Πότι/ΐΛ, τΓοτνία ν^Ι, [Στ^οι^»} 7''•] |«^ »'"«««- α 

νννοοότεΐξ:χ, των ττολυττόνων β(ιθτων^ 175 |>^ « « - ν.• -||>.' « ^ _ ^^ _ |3 

Ερεζό^εν ιθι' (λάλε, /χόλε κατάτττεξος |«νν^«-<|«ννν||«ν^ν.'-|«ν ^ 

Αγΰί(ΛΒ[χνόνίον εττί αόΐΛον' |>^ ν^^ -|>^ «^ « «||« ν « ό" ΤΗΕ ΟίίΟΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ-ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Μελεοί εξγ/ϋίαΎων εχβίσ-των ^εοθεν. Φευ τά'Κας μόγβα)ν. ΗΛ. Α, α, τότε ά^α άϊίκος ά^Μ« 
έλακε, ό ΛΟξ;ας ελακε, ό'τε ά^α έτη τξίττοϊι Θε|(Λί5Ός ε^Μασε α'πί<ρονον <^όνον εμα.ς (Λίτεξος. ΧΟ, 
"Ορας ; Κινεί ^εμα,ς εν ττεττλοίσ-ι. ΗΛ. Συ, ταλα/νΛ, ^ωυ^ίσα. έβαλες νιν ε^ υττνου. ΧΟ. Ε^όζα 
(χεν εύ^ειν οι;ν. ΗΛ. Οι^κ είλι^είί 3-ον ττόϊα άττο ίί/αοϋν, ουκ άνα ττάλιν άττο οίκων, {υίεΰε/χενα κτύ- 
που; ΧΟ. 'ΤττνϊΙίΓ^-εί. ΗΛ. Λε^Έΐς ευ. ΧΟ. Πότνια, πάτνια νυ^, ύττνοϊοτεί^α ταν ΤΓολύτΓον*»» 
βξότούν^ ίθι Ε^έ€οθεν• |(ΛΟλε, /Λολε κατάτττεξος έττί Α)/α|(ΛΕ,α.νόν{ον ^όμον' 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Οκοκυδ. [ίΓζίΛ /)βί/ί05.] ΜΐδβΓ&ΙίΙε — ΐ1ΐΓου§Ιι άβ^όκ ηηοδί αΙ^ΙιΟΓΓεηΙ 
ίΓοαι Ιΐιβ Οοίΐδ ! [Ρϊέϊ/ηΙΐΊ/.'] Α\\ ! ννΓεΙοΙιβθ, ΐΗγ δυίϊίίΓίη^δ ! 

ΕίΕΟΤΗΑ. ΑΙϋίί ! 3ΐίϋ ! Ηΐ-ΙΙιαΙ-ΙΐΐΏβ ^δ^υτεθίγ υη3υδΙ, ίη]ϋδΙΪ€6 άίά Ιιβ 
δρε&ΐί — άί(1 ΛρόΙΙο δρεΕίΙί — ννΐιεη ΐη δοοίΗ δΐ ι1ί6 Ιπίροιΐ οί ΤΙιέΐΏίδ 1ΐ6 
οοηπΓηζιπεΙεοΙ ΐΐιε υηΙιιι11ο\ν6(1 ιηιΐΓ(3€Γ οί πιγ ηηοΙΙιοΓ ! 

Οποηυδ. \_Ροί7ΐηη^ ίο Οΐ'β^ίβδ.] ΐ>ο&ί Ιΐιου δί?€ γ Ηε δΐΐτδ 1ιϊδ1)0€ΐγ ΐη ΙιΪ5 
ΓοΙ)€δ! ΕΐΕοτκΑ. Τίιου, λντείοΐι, όγ νοαϊίίίΓΕίίηίί, Ιΐ3δΐΓ0ΐΐδ€(1 Ιιϊιη Γγοπι 
Ιιϊδ δίεερ ! Οκοκυδ. \_8οβΙι/.] Μεΐίίηΐίδ ΐικίεείΐ Ιιε δΙυηιΙ^εΓεΙΙι δΐΐΐΐ ! 

ΕίΕοτκΑ. [Ρ^οιυη^η§ι^/.'\ \νϊ1ΐ ΐΗου ηοΐ \ν1ΐ€ε1-Γουηά ιΐιγ ΓοοίίΓοίΏ 09, 
\νΐ1ΐ. Ιΐιου ηοΐ Γγοπι ΐΐιε ρ^Ιαοε δνναγ Ι^ΒοΙί, οε&δΐη^ ΐΐιϊδ ηοϊδε ? 

Οκοκυδ. [/η α Ιοζυ ινΙιϊδρεΓ.'] Ηε δίεερδ ! 

Ει,ΕοτιίΑ. ΤΙιοιι δ^γεδί ννεΐΐ ! \_Εΐ€€ίΓα νΪ8€8, αηά τηοηιβηίαήΐ^ τβΙηεΒ,Ί 

Οποιιυδ. \_Ιη βοβίι/ ηιβίοάΐοηβ αηά βοοίΗίπξ Βίναΐη.^ Ο νεηεΓ3ΐ)1ε, νεηε- 
Γ&1)Ιε Νί^ΐιΐ:, 1)εδΙο\νεΓ-οΓ-Γεροδε υροη Ιαησυΐά ΐϊίοΠίΐΙδ, δάν^ηοε Γγοιπ 
ΕΓ€ΐ)υ8 : οοηιε, οοιηε ΐ3θΓηε-υροη-ννίη^, Ιο Ιΐιε Ιιουδε οί Α^ίίπιέηιηοη : 163. ΤΙιβ ίΐο1)βοίίνθ ά7Γο'>ί)ονοί ι1θθ8 ηοΐ 
νβΓ>'6Λδί1χ3<1η)ίΐοίΐΓ3ηδΐ3ΐΐοη: ΐΐ ίδηδ- 

β(1 ννίΐΐ) <^όνος, 31ΐά ννίίΐΐ άΤ^αα ΪΠ Ιΐΐ6 δβΠίβ 
θί<})όνος, 38 ίη νβΓ. 189 1)β1θ\ν, Ηΐίβ αγα(χος 

ννΐΙΙι >ά((Λος, 8ορ1ιοο1. ΟΕά. Τγι•. 1214 : «ο, 

α.^ο>ζα ϊ^^α, Α]. 665: αχαξίς χάρί?, Ιρίπί». 

μιΤηιιγ. 566. Ιηΐ1ιβΡ1ιορηϊ>(δ36,ν.1771, 

\νβ βηά α,χαξίς Ϊη Ιΐΐβ βΙΐρβίΐΜΐίνβ (Ιί'ρΓβθ, 167. ΜοδΙ Μδ8., 311(1 ΑΙάιΐδ, Ιιβνβ σ-υ 
γά(> ν»ν, οϋ τάλαινα. ΡοΓίΟΠ 3€€|1ΐαϊη(8 ιΐδ Ιιβ 
Η»δ 03ηϋθ11β(1 γαξ 311(1 ω, 1)αΐ 1ΐθ (1θ6δ ηοΐ 
ΙβΠ ϋδ ν\ Ιΐ)^, ΟΓ 011 Μ'Ιΐ3ΐ 3ΐιΙΙιοπΙγ. 

171 — 2.Τ1ιβοοιηηιοηΓβ3(1ϊη§ΗθΓε, 18 
ττάλίν άνα ττό^α σον ειλί^εις ^εθεμίνα κτύττου. 

ΤΙΐ6 ΐι•3ηδροδίΙϊοη Ϊ8 ΡοΓδοη'β ο>νη. 22 178. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ν \^ \^ — %^ •- ΐω ^ Μ _ υ •• (. 
ν — Μ ^1 •- ^^ ν^ <-< νιτο γαρ ά,λγέωιι, Ι'ηο τε σνι^φαξοίς 

ο*ο»^ο/χεθ , οίχό/ΐΛεθα. 

ΗΛ. ΚτϋΛΌν ί^'^νε"*"*• ΧΟ. Όϋ;^ί. ΗΛ. ΣΓ^Λι 180 |" ^ -|^ « -||« «Ι»^ 

οίνοίκέλ(χ.όον άτΓο λέχ^ίοζ ν' |ν^ ν «|»^/ >^ «ΙΙ^ « «- 

σϋ^ον ϋΤΓ^οϋ %Λξαν 9Γα^ε|£ίς> φίλα. ν^ Μ — ν — Κ" — <- ν — ΧΟ. Θ^όει' τκ κακΛ^ν τελεϋτα /!Αε>ε» ; [ΆντίσΤ. |3'•]γ - - ^ -||'-' — ^ - 

ΗΛ. Θαι/εΓρ- τί .5*άλλο7'; Όϋδε 185 |^ -|« -||^- -|•- ' 

γαξ 'ττο^ον εχε» βοξοίς. 

ΧΟ. Π^όόίολος α^ δ ττοτιχος ; 

ΗΛ. Έξεύνσ ο Φοΐζος ^μοίζ 

Ι^,ίλεον άπόψονον αΧ^οί ϋους 

'ττατξοφόνου ι^.οι.Τξος. 190 

ΧΟ. Δ»κα /χεν, καλ^ς ο ον» <.< » ν — ι »• >>' Γ >3 

/ 
κ 

ι 

α, 
β' 

ι 

Ύ 


ΗΛ.'Έθαί/ες, εθανες, ί3 [Άντΐ(ΤΤροφ»? 7'•] 1*"^ "^ ^^ ** " ^' 

Τεκομ,ένίχ. με ΐΜ,ατε^- «ττο ο ωΧεσας |ν « ^^ - « -||« ^ « - ν - |3^ 

ίτατερα τέκνα τε τάίε αεθεν άφ' α,ίματος• |«*^ν>νι/|«%»-«||νν;ν-|«« ^' 

*Ολο/Αεθ*, όλο/Αεθ' Ισονέκυε, 195 |«'^«ν|««ν.'>^||ν«« ί' ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ0Ι.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

^/α^ ϋ9Το άλ3/64>ν, τε ίίττο σ-ύμψοξας ^ιοιχβμεΒα^ οιχβμεΟα. ΗΑ. ΊΛγάγετε χτνττον. ΧΟ. Ουχ<. 
ΗΛ. Σί>/*> ίΓ/^/Λ, <|>ίλα, <^υ\Λα•σο(Λε\ΐΛ ανακίΧα^ον στό/αατος άττο λέχεος τταξί^είςησ-υγον χάζον 
ίίττνοι/. ΧΟ. Θ§όει• τις τελευτα κάκων /α.ένεί; ΗΑ. Θάνε<ν• ϊε Τί άλλο ^ε ; Ταξ οΰ^ε έχει 'Πίόβον 
βόρας. ΧΟ. Ό ττότμος άρ» ττρο^λοςΐ Η Α. Ό Φοίζος εζεθύ(τε τιμάς ^ους μελεον α7τό<ρονον αίμα 
<ίΤίίτρό^ονου μίτξΟζ. ΧΟ . Δι'κα μεν^ 5ε ου αίλως. ΗΑ. Έθανες, εθανες, α μάτερ τεκόμενα μι^ ίβ 
αττύέλεβ-αί ττάτε^α τε τάϊε τέκνα ά9Γοάί/ΐΑ*τοίίΓέ06ν. Ολό/οιεδ*, ολό^αεθα ίβ-ονεκκε. 

ΤΚΑΝ61.ΑΤΙ0Ν. 

ΓοΓ υηθβΓ ουΓ ^Γΐβίδ, αηθ αικΙεΓ ουΓ ^¥06δ ^νβ υΙΙβΗγ-ρεπδΙι, τνε ρβπδΐι ί 

Ει.Ε0ΤΚΑ. [β,αηΓπίη^.'] Υε Ηδίνε ταΐβεά & <ϋη ! Οποκυδ. Νβγ. Ειεοτκα. 
0,ιιίεΙΐ5^, ςυΐεΐΐγ, ηηγ εΐε^ρ — 1ίεερίη^-ΐ3£ΐο1ίΐΙιε δΙΐΓΪΐΙ-δοαη(1 οίΐΐιγ νοίο^ 
Γγοππ Ηίδ οοιιείι Ιΐιοα ντίΐΐ 2\\ονί Ιιιγώ ΐΗε ΐΓ»η€[υΐ1 εη3ογη[ΐεη1 οί δίεβρ. 

Οποκυδ. Τείΐ υδ: — νιϊϊΆί εηά Ιο Ηΐδ ιηΐδεπεδ δνν&ίΐδ ΙιίΓη? Ει.εοτκα. 
Βείΐΐΐι : Ιϊεοίΐϋδε νι\\?Χ οΙΙιεΓ οηπ ΐΙιεΓε .? Εογ Ηε 1ιε8 ηο 3ρρε1ϊ1ε ίοΓ ίοοθ. 

Οκοκϋδ. ϋεδίΐΊ ΐΐιεη ίδ ενί(1εηΙΙγ-1)είθΓε ΗίΐΏ ? 

Ει^ΕοτκΑ. Αρόΐΐο Η&δ δ&ΟΓΐβοεεΙ υβ 1>γ ^ϊνίη§ υδ ΐΐιε ^Γείοΐιεά Μοοά 
νε-ου^Ηΐ-ηοΙ-ΐο-Ιΐδνε-δρΐΙί, οΓουΓ ί&ΛεΓ-ηΐϋΓίΙεΓίη^ πιοΙΙιεΓ ! 

Οποκυδ. \νϊΐΗ ]ϋ8ΐίοε ίικίεεά, ΒυΙ ηοΐ ^νΐ11ι-1)εοοιηίη^ηεδδ. 

ΕίΕοτκΑ. ΤΗου 3Γΐ άεαθ, Ιΐιου 3γΙ θε^θ, Ο πηοΙΙιεΓ Ιΐιειίίϋίΐδΐ ΒεαΓ ηιε, 
αηά ΐΙι&Ι Ιι»«ϊ Ι^ίΙΙεά ΐΗε ί»ΐ1ιεΓ βηά Ιΐιε οΗϋίίΓεη οί ΐΗγ Μοοθ. \1,οοΗη^ 
αί Ιι&τ ΐΓΌίίιβΓ, αηά 8οΙ)ΰίη^.~\ \νε ρεΓίδΙι, \νε ρεπδΐι ενεη-38-1\νο-€θΓ8εδ! 179. ΗβΓβ Α1(3ιιβ, οοηίΓδΓγ ίικίεβά Ιρ 

ηΐ08ί Μδ8., Ιΐ3δ ^ιοίχόμία-Βα,, ^ιθίχόμί:τ&η,. 

180. ΜπδζΓβνβ 311(1 δβνβΓαΙοΐΙιετ β(1ί- 
ίΟΙ δ Ιβ&νβ ΟίυΙ Ιΐΐβ σΤγα, οΓίΙΐϊβ νβίββ, ΠΟΓ 

«τίΐΐιοϋΐ Ιΐΐθ λν3ΓΓ3ηΐΓ>' οΓΜ§8. 

185. Ιη Αΐάυδ'δ βάίήοη ίΐ ΐβ άλλο γ' 1/- 
<ίΤΜ. Οηβ Μ8. ΐΊ3δ εΐττας'. οΙΙΐθΓ» Ι',7ΐω„ ϋαΐ 
111 1)γί3Γ Ιΐιβ §Γβ2ΐ6Γ ππιηΙιβΓ (Ιιΐβ ννοΓοί 
13 αΙΐο^εΙΙιβΓ νναιιΐϊη^. 

190.Λ1(1αδ,ίουοΐδθθΐινίι}ι πΐ3ΐιγΐνΐ8$. 1ΐ38 ματ'εξος ίοΓ μα,νρόςτ^ίΧίά ίπ 1Η^ η&%% 
Ηηθ, ϊιΉαια ίον ΥίΛα. 

192. Βιαιιοίς, οη Ιΐιβ οοη]βοίηΓβ, 1 1)β- 
Ιίενβ, οΓΚβϊδΚθ,β^ίΐβί] ΙκοΛες εΛονες,ίΙιου, 
ηιννά£Τ€ά$ί^ ίΐιοη ϊηντάβν€ά8ΐ. Αΐά»β,&η^ 
οηβ ΟΓ Ιννο ηίοιβ, εοοίβιιά ίοΓ ίκανι? ΙΘα- 
νίΓ,ννΙιίοΙι ίβ Ιΐ3ΓϋΙ1^8βηβ6. ΡοΓβοη Η&δ ίοΙ• 
Ιοννβ^ Ιΐΐβ Γθ3ί1ίη» οί Λβ ΗαΓίβίαη Μ8. 

195. Ια-βνεκυίί Ί$ §ΐνβη, 3δ ίϋΓϋδ Ι αΐΏ &« 

ννατβ^ίμ 3]1 Μ88. αηά ε(]ι(ϊοηβ. ΟΡΕΣΤΗΣ. 196. 23 Σν τε γαρ ε» νοίξοϊς, το τ Ιιχον οίρ^ίτα» 

ττλίον βίότου [ΛΒξος Ιν 

στοκΖχτχτί τε κα» '^'οοίσ•», 

$ΛΚξνσ•ί τ ΙννυχΛΟίς, Αγοί[Λος, 

ενια , ατεκνος α,τε ρ^οτον α 

[Λίλεος Είζ το» «»εν ελκα; χ^βΐ'βΐ'» 200 ΧΟ. "ΟξΛ ιΤΛξουσα νΛξ^εν' Ήλεκτρα ττελα^, 
/^ςη χατθακω» £Γ6 σι/^^ο^'ί λεληθ οΰ** 
ου 7<^? ί* Λξεσ-κα τω λίαν Ίτα,ξε^μ,ενω. 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 
Ώ ^ίλο» νιτίον ^έλγ'ήΤξον, Ιττίκουξον νόσου, 205 
&»? ηίιί |ΙΑ0» 9Γξοσίλθες εν ^εοντί 7^• 
Λ ττοτ^ια λίθ»} Τίίίν κακά;!/, ώς εΓ σαφν}, 
κα» τοΓ(7ί ^υσ^υχ^3V^^^ν Ιϋκτα»α ^εος. 
Πόθεν ^οτ* ^λθον ^εΐ'^ο; Πά/? ^ α,φίκοίΛΥίν', 
Ά/χνη/Αοναί ^^^ 'Γ^'* Τξ*»") άτΓολεΐίρθεκ φξενων. 210 
ΗΛ.^Λ «ρίλταδ', ή5ς /χ' ίιι/^ξαί'ας εκ ν^Γνον νεσων. ι ν 

/ 


Γ'^' «ν« ..^ν «- ι^ 
|Μ>^^^;-»^»-|ν--Vι/- χ 

II--- 


-Ι-Ι 1- 

•--Ι--Ι-ΙΙ--- 


---11 1-- 

Ι ΤΗΕ ΟΙΙΏΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙΒΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Γαρ συ τε εν ύν.ξ(>ί<;, τε το -ττλέον ε(χον (^ίξος βίοτου οιχεται εν τε στοναχτα-ι και γοοίσ-ι^ τε εν- 
ννγιοις ίάκρικτ». ΆγΛ^Λος^ εττιϊε, άτεκνος•, ά ατε ελκ» βίοτον, (χελεος εις τον αίεν χρονον. ΧΟ. 
Πάξθενε Ηλεκτρα, τταξούίτα ττέλαί οξα [χη ό'ίε <7ϋ^'}/ονος κάτ9αν»ν λελήθε σ-ε* 3/αρ τω λ/αν ΤΓα- 
ρεί(Λίν(ΰ ου» αξίσκει (χε, ΟΡ. Λ 4>»λον θελτ/ίτ^ον υττνοι;, εττικούξον ήσου^ άς η^υ ττξοτ-ήλθες μοι 
εν γε ίείντί. Ω. πότνία λήθη των κάκαν, ώς ιτόψ»] ει, κ^ί θεός εκκταια τοκτί ^υστυγοΰσ-ι. Πό- 
θεν 7Γ3ΤΕ ηλθον ϊεύξο; Δε ττίΰί α<ρΙ)ΐομην ; Γαρ α[χνί\(χ6νω των πριν, άττολε'κρΒε'.ς ψρένΛ)ν. ΗΑ. ί2 
<})ίλτΛτε, «ί »)ΐ;^§άνα? /ιχε ττέσ-Λν είς νττνον. 

ΤΚΑΝδί.ΑΤΙΟΝ. 

ΡοΓ Ιΐιοα 3γΙ 3Γηοη^ Ιΐΐ6 θεεκί, αηοΐ ΐΗε ^πε^ΙεΓ ραρί οί ηΐ)τ ΙΐΓε Ϊ8 ρ2ΐ5δ€θ 
ίη ΙαπιεηΙαΙίοηδ απϋ ίη ^ΓΟΒΠδ, ίΐηοΐ ίπ ηΐ§Ιιΐ1γΐ€αΓ9 ! 

υη\ν€άά6(1, Ιοοίί-ΐΐιου, οΗϋθΙβδδ, Ι, Ιΐιε ίεπίΕΐΙε Ηιτβ, άτΆξ ουί ιηγ εχ- 
ίδίεποε, 3. \νΓ€ΐ:οΙΐ6(1 \νοϊη£ΐη Γογ ενερ ! 

Οποκυδ. Ο νίΓ^ΐη Ε1έοΐΓ3, Ηζινΐησ (ΐΓ3\νη ηε&Γ, δβε ΐΐιαΐ ΐΐιίδ ί\ιγ 1)γο- 
ΙΙιεΓ ΙΐΒΐΙι ηοΐ (ϋεά πηοΙ)§εΓνε(1 1>)γ ΐΗεε ; Γογ \)γ Ιΐιίδ εχε^δδϊνε δΐϋΐηεδδ Ιιε 
άοΐΐι ηοΐ ρΙεΕίδε πιε! \_Εΐ6αίΓα αάναπαεβ, απάχιποονενε Ικτ Ι)ΓθίΗ€Γ8/αο€.] 

ΟκΕδΤΕδ. [<Ιιΐ3έ α'ωαΐ€€ηϊηξ.] Ο ρΓεοΐουδ Ι^βΐηπ οίδίεερ, Βδδυβ^επ οΓιτιγ 
ρ3ίη, Ιιονν δννεείΐγ ΐΗοα ο&ηηεδί οη ηιε ίη ΐΗε νεπγ ηίαΙς-οΓ-ηεεοΙ. 

Ο (Ιίνίηε οΐ3Ηνίοη οΐ π\γ δϋίΓεΓίη^δ, Ιιονν δΙ^ίΙΓϋΙ Ιΐιου αρί, 3η^1 3 Οοιί- 
άε&δ (1ε5ίΓ3ΐ>1ε Ιο Ιΐιοδε ίη (ΙίβίΓεδδ. [^Καίήη§ ΗΪ3 Ηβαά, Η^ §αζε3 αΰοιιί Ιιίηι.'] 

λνΐιεηεε ενεΓ €3αιε 1 1ιίΐΙιεΓ? Αη(1 Ιιο\ν θΐοΐ Ι 3ΓΓΪνε ? Ρογ Ι 1ΐ3νε ηο 
ΓειτιειτιΙ)Γ3η€ε οΓ ΐΐιΐησβ ρβδί, ΐ3εΓεΓι 3δ Ι 1ΐ3νε 1)εεη οΓ πιγδεηδεδ ! Ε- 
ίΕοτιίΑ. Ο θεαΓΟδί, Ιιονν ιΐιου (ϋθδΙ: θεϋ^Ιιΐ ηη^, 1)^ ΓαΙΙϊη^ ΐηΐο δ1υιΐ)ΐ3εΓ ! 196. Α1(1η8 Ιΐί18 σ-ί; γάξ τ', 1)3(ί1γ. ΡΟΓ- 
8οη ρηΐ8 ηο βίορ «ΛβΓ νεκ^οΓ;, 1>ιιΙ ίΐ οοηι- 
ηια Ηίίβν τό. Μη8§Γ3ν6, Η^αΐη,λνΐιο ΙιΚβ 
ηΐ3η)^ 1)ρ»ΐ(1β8, ^ΐνε» λ (ΙίίϊεΓβηΙ Βίτ&ηίζβ- 
τηεηΐ οΓ {Ιιβ Ιΐηεδ— ίη5βΓΐ8 ίΐ ουΙοη βίΐθΓ 
νβκίοΓί, 3πϋ α εοηυηα 1)β1ννθ6η το αη(1 τ\ 
Βπιηείί, ίΓοηι Μδδ. ίιι Ιιίβ οννη ροδδθδ- 
8Ϊοη, βάϊΐεά το 5' εμον, " (]ΐιΐ οάνβϊ," δα^ίβ 
ΡοΓδυη, " ηίΐήΐ άοΓίηδ, ςηαηι ηβ τε ροδΙ άίοτπϋΐίοαΐ, τό τ' έ^αον οίχεται πλέον βιότβν 
μέρος, ΐΗβ τηχ) ξν€αΐ€τ ρατί ο/ ίϊ/ε μ ρα$8€ά : 
Χη\\γ ννιβΙοΗβά Εη2:1ί3ΐι ! 

200. Ρογ Ιττίδ-', ννβ ίιιΐ(1 Ιττεί ^Ίη ΛΙάυδ, 
3η(1 ετΓί δ^' ϊη 8βνθΓ3ΐ Μ88. 

203. μίι κατθανίν ι-ε λίληθε, ΐ€8ΐ }ΐ€ ΙίαΙΙι 
1)(§ηίΙβά ΐΗββ ίίι/ΪΜ ο-, 1 1ΐ3ΐ ίί, /«ί Ιιβ Λα$ άϊ- 
εά ■αηΐνηοχοη ίο ΙΙιββ. 

206. δοιηβ Μδδ. Ιιονβ ^εοντί τε. Ρογ- όύτε 3αΙ τε δεςηάΙιΐΓ." Τΐιβ βχρΓβδδίοη ί 8οη 335^5, "δι ηηΐά ηηι(άη(1υηι,ηιάΙο 5ίον- 
ίη Ιΐιίβ νβΓδβ 30(1 Ιΐιβ ηβχΐ ϊδ δΙίο^βΙΙιβΓ ϊ- τ» γίρ," ςαοΐίηβ ιΐιβ Μεάέα, ν. 1274. 24 212. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - -^^^ -,-,-Ο _|1^ -κ- ^ Βονλΐί ^Ιγω σου κα,ΐ/α,κύυφ'κτω όίΐ/,αςί 

ΟΡ. Ααζοΰ, λαζον ^ί;τ , εκ ί' οι^(,οξ^ον αθλίου '^ -Ι^-Ι'. 

στό^Μ,ατος ά,φρω^νι ττέλχνον, ομ,ΐΑ,Λτων τ Ιμ,ων. 

ΗΛ. Ίίού το ^ούλινίΛ >ϊ^ν, κόυκ α,νοάνομ,οα 215 }« -|« -|| — [«^ -||^ -|« " 

άί/λ^' αΙξΧφ-η %Η*ρί θίρατΓίΐ/Ξίν ι^ίλιη. \^ -\^ -|| 1« »^ «1| [^ - 

ΟΡ. Ύ7»όβαλε ττλεϋ^οΓς 'ττλενρα,, κά,υχ^μ,ω^ν) >ί6[ΑΥ,ν Ι- >-' «|« -|[ — 1« -|| — 1« - 

ά,φ^λε τΓξοσωττου' λετττα 7«^§ λενσσω κόροίΐς. |^ «^ ν|« -|| — |ν^ _|| — |^ - 

ΗΛ. 'ί2 βοσΤξίγων τηνω^ες α,^λιο)> κ,άξΟί, \ — |ω -||ν^ -|^^ -||^^ -|« - 

ως νιγξίωσοα ^ια /ιχ,ακξας α,λουσιχς. 220 | — | ν> -||- ν^ «^|ν^ _||« -|« - 

ΟΡ. ΚλΤνον [Λ Ις ΙυνΥίν α,υ^ις' οτα,ν οίν^ νόσος |_ _|« _||_ _|^ ν «||λ^ _|*^ »^ 

μ.Λν\όίς (λ\ α,νιχξ^ξός Ιι/λι, κά,σ^ενω μ,ίλ-Τί. |ν »^ -|« -||« -|« - [|« -|ν/ - 

ΗΛ. Ίίοϋ (^ίλον το» τω νοσονντι ίε/Λνίον, |ν^ _|« _||_ _|ν^ ..||»^ _|^ « 

οίν^^x,ξον ον το κ.τ^[λ , «»'α7'ί'ί''*°'' ° Όμως. |« « -|" -||*-' -|« -|[- -[^^ - 
ΟΡ. Άν^ΙςμΙς όξ^ον στνσον' ανακυκλα ίε|ΐχας.225 |- 
ΧΟ. Αυσαρεστον ό» νοσοϋντίς αττορια^ ϋττο. 


II ι ίΙ ι ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΒουλΕί ^Ιγω σου και α\αχού^ισ-α} 5'ε,αας; ΟΡ. Λά^οϋ, λάζου ϊότα, ΪΈ ομόξζον α<Ρξύύ^η ';τίλανον ίζ 
άθλιου στό/Λατοζ) τε ε/Λων ο(Λ(Λα.7αιν. ΗΑ.'ΐίοιι το 5ΐι;λει5((Λα 'ή^υ, και ουκ αναίνομ,αι ^εζα'ττεύΐιν 
α^ελ<ρα (Λελη α^ελ<ργι χείρι. ΟΡ. 'Τττό^αλε ττλενρα ττλεύξοις, και ά<^ελε αυχ^μώ^ κό^οοιν ττ^βσ-ά- 
ττου' γαρ λίΰτσω λέτττα κόραις. ΗΛ. Λ άθλιον κάξα ττίνώίες ^όβ-Τξ^χων, ώς ίΐ^/ριοί ?•Λί ^ία [χάκξας 
αλούσιας, ΟΡ.Κλι'νον/ΐΑε ε^ ευν>)ν αυδίς• όταν νόα-ος (ΛάΜίας άντι (χε^ εί/Λίανάξθξος^και άσΒενο) μίΚη. 
ΗΛ. Ί^ου τω νοσ-ούντι δΊ^νίον τοί <^»ίλον, ον το ανιάρον κτήμα^ ϊε ό'ιαως αναρ/καιον. ΟΡ. Αύθ<ί στή• 
(Γδν /Μ•ε Εί όρβον* ανακΰκλει ^ε(Λας. ΧΟ. *0< νοο^ούντες ^υσαξίστον ΐιττο αττόριας. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑτίΟΝ. 

[ΑββοίίοηαίεΙι/,] \νΐΙΙ ιΐιοα ΙΙιεΙ Ι ΙουοΙι Ιΐιεε — Επά Γ&ΐδβ Ιΐιγ Ιίοθ)^ ηρ ? 

ΟκΕδΤΕ5. Τ8ΐί€ ηηΐ6,1&1ί6 «16 Ιΐιεη,&ηά ννΐρε Ιΐιε οίοΐΐεά ίοΕίη Γγοιώ π\γ 
^VΓει^ι1εά ΗΐοϋΐΙι, αηά Γγοιώ ηίΐϊηε εγεδ. \Καί868 ΙύπιεεΙ/ α ΙΐΐΐΙβ.'] 

Ει,ΕοτκΑ. [ΐνΐρίη§ ίΐιβ ηιοηΐΗ αηά €ΐ/€8 ο/ 0Γ68ί68.^ Βεΐιοΐίΐ ΐΗε Ιίΐδΐί ίδ 
δ\νεε1;, δηά Ι τείϋδε ηοΐ Ιο αάαπηΐδΙεΓ-Ιο α 1)Γ0ΐΙιεΓ'8 Ιΐκιΐίδ \νί11ι δ δίδίει'δ 
Ιιαηθ. [Οαζ€8 οη Ηίιη χΰί8ί/ηΙΙι/,~\ 

ΟκΕδΤΕ8. 1λ^ Ιΐιγ δίάε 1)ν ίπγ δΐ(1ε, &ηά Γεηιονε Ιΐιε δ^ϋΕΐΙίά Ιιβιγ Γγογπ 
ιη^Γ Γδοε : — Γογ Ι βεε ίπιρεΓΓεεΙΙγ \νΐΐ1ι ηιϊηε ε^τεβ ! 

ΕίΕοτκΑ. [ΟοτηΗπξ Βαο/ΰ 1η8 Ιιαή.'] ΟΙι ! ννηείοΐιεά Ιιε&ά — δ0Γθΐ(1 ννίΐΐι 
Γΐη^ΙεΙδ — Ιιο\ν υπίΓΐητ) ΐΗοϋ αΓίΙΙίΓοπ^ΙιΙοησ νν3η1-οΓ-ΐ1ιε-1)ίΐΐ1ι ! 

ΟκΕδΤΕδ. ίιΒγ ιηε οη Ιΐιε οουοίι 3^£ΐϊη : \ν1ιεη ναγ ραΓοχνδίη οί τανίη^ 
Ιεανεδ Γηε, Ι αιη ίεεΜβ, ίΐηοΐ \νε3ΐί ίη ιηγ Ιίιηΐϊδ. 

ΕίΕοτκΑ. ΒεΙιοΜ Ιοίΐιε δίοίζ-πίδίη Ιΐιβ εουοίι, ΐΓοίΙι, ίδ ρΐεαβαηΐ; Ι^ε- 
ΐη^ Βπ ΪΓΐίδοηηε οοηοεΓη, 1)ΐι1: ηενεπίιείεδδ Ϊπε1ΐδρεη83ΐ)1ε. 

ΟκΕδΤΕδ. \_Ρ€€Όί8ΐιΙ;ι^.'\ Α^&ΐπ Γίΐίδε ηηε ιιρπ^ΙιΙ — ΙυΓπ τηγ \)θά'^. 

ϋκοκυδ.ΤΙιε δίεΐί 3Γε-(ϋίϊΐ€υ11-Ιο-ρ1ε3ίδε, οννΐη^-ΐοΐΙιεΪΓ τεδίΐεδδηεδδ ! 2 17. Οηβ Μ8. 1)6ΐοη§ίη2 Ιο ΙΙιβ Κογδί 
8θθί€ΐ5' Η38 τΐλευξίίς ττλευράν. Αΐάαδ'δ ΙβχΙ 
13 ΙιΟΓβ 80 υηιτ\6ΐΓΪ03ΐ ΆΏά οοιτηρΐ, Ιΐ»3ΐ 
ΐΐ (ΙβδθΓνβδ ηοΐ Ιο ΙίΡ φΐοΐεςί. Τΐΐθ ννοΓ(1δ 
τΐλευξά Άηά ττλΕϋξον, 3ΐ11ΐϋΐΐ8ΐι Ιΐίθγ 1)θ ηοΐ 
ΘΧ301Ι>' 8γηοη3?ηιθϋδ ίη ηιβηηίη^, άίίΤβι• 
©χΐιβιυείγ ΗΐΙΙβ, »δ λνϋδ ηοΐίθ6<3 Άί νοΓδβ 
814οίΐΙΐ6ΗέοαΙ)ζι — νν•Ιΐ6ΓβΑ1(1α8 3ΐκΙ β- 
ϋΐΐίοηδ νβΓγ ^βηεΓδΙΙ)^ Ιι&νο σ-^ο-» πλευξΐίς, 
1)ηΙ Ροΐ'δοη σ-οΧα-ι ττλευξο'ίς. 8ββ δΙδΟ ΥΰΓδβ 
790, 1)θ1ο\ν :— 30(1 ΑΙοέδΙβδ, 373. 

219. ΡοΓδοπ 1)ί(1δ 115 «ηάρΓδΙίΐαΛ ένεκα ύεΓοί'θ βο3-τρύχοι)ν. *' ΓρύδΐΓ^ βοάΐΐβςβη," 
δ&^δ 1ΐθ, ** οό^ϊΐιιΐ ΒΓύηοίςίπδ ροδί 8ο!ιο- 
ΙϊάδΙεη 2ΐ Κίη§ίϋΐη.'' 

221. ΑΜϋδ Ιΐ&δ οταν(Λ'άνη. Ηθ3ΐ1ι οη»ίΐβ 
ΙΛ. Ροίδοη 03ΓΓίβ8 ίΐ Ιο Ηιβ ηεχΐ νβΓδβ• 

222.ΤΙΐ€ νπΐ8:3ΐ6 Γε3(1ΐη§ Ϊ8 |ίΑαηα?,ΙΙ)β 
δΐιΗδΙίίητίνβ. ΡοΓίοη 1ΐ3νίη§οΙΐ3η^β(1 ιΐιβ 

ρΙβΟΘ θί(1ΐβ300ΘΙΐΐΙΐ38 ΐΓΒΠδίοΓηίΟίΙ Ιϊιί^ 

ννονά ίηΐο ΐΗβ 3(1)βοΓινβ. ΡθΓ/ιχέλ>7,δθΐηβ 
^ίνβ ^ίμας^ 38 ίη Ιίηβδ 212,3η(1 225. 
224. Μαδ^Γ3νβ 38ί;ΓΪΐ)63 Ιΐήδ νβίδβ Ια 

θΓέδΐ65, 38 3ο Μδδ. ρ3ΓίΪ3ΐ1}'. ΟΡΕΣΤΗΣ. 227. 2.5 \^ *> - ,ν^ - - - ΗΛ. *Η κάτΓί γαίας αξ^^σα\ ττό^ας Βίλεις^ 
χξόηον Ιχνος ^είς ; Μζ'ταζο'>\Ύί ττάντων γλυκν. |ν»-.«|ν^-||-ν^^[ν> -||- -[ν^ « 

ΟΡ. Μάλ»σ-τ<χ* ^ό^αν γα^ το(^' υγιΛας ΐχα' |ν> _| ν -||- _|ν> «^ «^^_ _|^ ~ 

κξίΐσΰτον ίέ το ^οχεΤν, καν άλ-η^ίΐας άττ-ί). 230 |- -|ν^ « "||- -Ι•^-!]- -|« - 

ΗΑ.' Ακουε ^'/ι νυν, ω κασιγνήτον καξα, 
εως Ιωσ» σ• ίΰ ψρονεΤν Ερινννες — 
ΟΡ. Λε|0κ τι χαινόν; Κΐ» (χεν ευ, χάξΐν ψεςεις' |- -]ν-. -||- -|ν^ -||« -|^ - 
ε» ί' εις βλά'οτ,ν Τίν' , αλις εχω του ^υστνχεΐν. \ — 1^' "|γ ^ *Ί "^ ~|| — Γ "" 

ΗΛ. Μενέλαος 'ηκει, σου κασ^γνητος ιτατρίς^ 235 |ν^ ^ -Ι»- -|]- -|>^ -|[- ~[ν ο 
εν ΝαντΓλία ι^ε σελμα^' ωξμ.ιστοί'ΐ νέων. |_ _|ν> _||^ _|ν^ _||_ _|« »^ 

ΟΡ. Ώως ίΐττας; '^Ηκει φως ε[Λθ7ς κα\ σοΐς κακοΐς, |" "ρ "11" "Ι"^ "|| — Ι"^ " 
άντίξ οΐΛογενν)ς καί χάριτας έχων τταΤξός', Ι^^'Γ "^^^ΙΙ — |ν>^>-||>^ -Ι^•-• 

ΗΛ.'Ήκεί, το -τηστον τό^ε λόγων ε^χων ^εχου, | — 1«^ _||- >^ νΙ^ _||^ -|« - 

Ελενην αγό[Λίνος Ύρω'ΐκων εκ. τείχεων. 240 

ΟΡ. Ει ΐΛονος 'εσω^γι, [χαλλον αν ζνιλωτος νιν. 

Ε» ί αλοχον άγεται, χακον έχων γ>κει ι^εγα. |- «^ ^/|ν « «||- « «|»^ _|| — |ν« Γ-Γ-Ιί"-|"-1Γ-Γ•- (^ ^^ _.ν|.-!ΐ--μ-ΐΐ--ΐ.- ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι8Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Η και ^ίλεις Λξ^οται ττί^ας ετη γα,ίΛς, ^Βίς χ^όνιον ίχνος ; Πάντων μετίζολ^ γλύκν. ΟΡ. 
Μαλίσ-τα' γα,ξ τό5ε έχει δ'ό^αν νγίείας' 5'ε το ^όκειν ι-ρεία-τον και αν άττη αληθείας. ΗΛ. Ακουε νυν 
ί>}, 01 κασιγνήτον κάξα, 'ίως Έ,^ίννυες εακτί σε ευ ψρόνειν — ΟΡ. Αεζεις τι καΐνον; Καίει [^Λν ευ, <^ε- 
ρεις χάξίν' 5ε ει εις τίνα βχάζην, εγω 'άλις του ^ΰ^-τυχ^ειν. ΗΛ. Μενέλαος >ί'κε{, καΐΓ<)Λ'>ίτο; <του 
'Π'άτξος^ 5ε σελ/Λατα νέων ωξ^χίσται εν 'Ναύττλία. ΟΡ. Πως είττας', 'Ήκει ψως 'ζμοις κάκοις και 
σοις,άνηξ ομ,όγενΥ)ς, και έχ>.•ν γά^ιτας ττάτρος', ΗΑ.Ήκει, Ηχ^ου το'δΈ το τη'ίττον έ/χων λόγαν^ 
αγό(Λενος"Ελενην εκ Ύξούϊκων τείχεων. ΟΡ. Ει ε^ώθη (χόνος^ αν ην (χάλλον ζηλώτος. Δε ει ά^'εται 
άλοχον^ νΚΒί ίχοον (Λεγα κάκον. 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ΕίΕοτκΑ. Αηά ννίΐΐ; ΐΗοα 56ΐ ΐΐιγ ίρ6ΐ Ιο Ιΐιε ^Γοπηά — 3ρρ1)^ϊη^ ΐΐιγ 
1οη^-άίδΐΐδ«ί 8ο1β ? — Ιη 3ΐΙ-ΙΐΊίπν8 οΐι^ηο^β ϊ§ δΝνβεΙ ! 

ΟκΕδΤΕδ. \_8Ίΐίίηίξ ιιρ.'] ΟεπίΕΐΊηΙγ ; Γογ ΐΐιϊδ 1ΐ3δ ΐΐιε δεΓηΙοΙαποε οί ΙιεαΙίΙι : 
3ηά 8εϊΏΐ)Ιιιπ€ε ϊδ όεΐΐεΓ, ενεη ΐίιουο^ΐΊ ίΐ Βε ίάτ Γγογώ ΐΐιε ΐΓϋίΙι ! 

ΕίΕϋτκΑ. ΗεαΓ ηο\ν ΐΗεΓείοΓε, Ο τεδρεοΐεά 1)Γ0ΐ1ιεΓ, ννΐιϊΐδΐ; ΐίιεΡιι- 
ΓΪβδ δυίΤεΓ ΐΗεε ίο ιιη<ΙεΓδΐ3η(ί &ΓΪο^1ιΙ — 

ΟίΐΕδΤΕδ. [Ιϊΐί67'ηιρίί?}ξ/ι/.] Αη-ΐΙιοϋ-^οίη^-Ιο-ΙεΙΙ-Γηε οΓ&υ^ίιΙ ηενν'? 
Βεοίΐυδε ίΓ ϊικίεεϋ ίΐ 1)ε |^οο3, Ιΐιου οοηΓεΡΓεδΙ οη Γηε Ά ίανοι* : — 1)υΙ ΐΓ ϊί 
ρβτίαίη Ιο Άηγ πιϊδοΐΊΪεΓ, Ι Ιΐίΐνε εηοιι^Ιι οΓίΙϊδίΓεδδ. 

ΕίΕοτκΑ. ΜεηεΙίΛϋδ ϊδ οοηηε, Ιΐιγ ί'ίΐΐΗεΓ'δ ΙίΓοίΗεΓ, 3η(3 Ιΐιε Ιιυΐΐίβ οί 
Ιιίδ νεδδείδ «ρε πΊοοΓείΙ ίη ΐΗε Ναύρϋαη Ι33γ. ΟκΕδΤΕδ. [^ο^οΗ8I^.'\ Ηο\ν 
8αί(1εδΙ Ιΐιοα ? Ιδ Ηε εοΓηε, η ϋί^Ηΐ ίιι τηγ δυίίεΓίηι;^ αηοΐ ϊη ΐΐιΐηε, λ ηιηη 
Γεΐ£ΐΙε(1-Ιο-αδ-ΐ3γ-1)ΪΓΐ1ι, αηά ΐΐιαΐ Ηπδ Γεοείνεά Ιίίπίίηεδδεδ Γγογπ οογ ία- 
ΐΗεΓ? Ει,ΕοτκΑ. Ηε ΐδ οοΓηε, ΙϋΙίε ΐΐιϊδ ίΐδδυΓαηεε οΓ ηηγ \νϋΓ(1?, 1)Πιί^- 
ίη^ ννΐΐΗ Ιιΐιη Ηείεη Γγογώ ΐΐιε Τγο]»π \^'3ΐΙδ. 

ΟκΕδΤΕδ. ΙΓ Ιιε 1ια(1 6εοη ριτ^ίτνεί! «Ιοπε, 1ιε \νοιι1(1 ΐΊανεΙ)εεη ΓηοΓε 
ΜεδΙ ! Βυΐ ίΠιε όΓΐη^δ Ηΐδ ννιίν, Ηε Ϊ9 ΒΓΓίνεθ ννίΐΐι 3 ηιίο^Ιιΐγ ενϋ. 

228.υροη μεταζολίι ττίντοίν γλυκύ, ΡοΓ- Ιιηυρ υγείας^ ίΐιοπςΐι ΐΐιρ ηΐθίΓΘ βηιΐ Λί(ίο 

8οη Ιι»8 α Ι^αιηβιΐ ηυΐβ οΓΓοη&ίι1(Ί•;ίΙ)Ιβ (Ιι^ΚμΊ γ€Γ|ιιϊγθ Ιγιείας. ΡοΓδοη 351^5, «Ιι ν 

ΐ€ησ(|ι,1)6(τίΐ)ηϊηξ Γαε6ΐϊοιΐ8ΐ^Β8ί'>ΙΙο\ν!;: 8ΐιο«ιΙ(1 Ιΐιβ ίιτβΐ 8)ΊΙϋΙ)1βοί ίι>Ήΐα 1)β Ιοη^, 

*Ή8ηο 86ηΙόηΙΪ3α), ηοη δέιηρέι• νόΐϋΐη, ΛνΙιίΙχΙ ίΐιβ ΙΐΐδΙ οϊ Ιγιεία ΐί {ΐ1\ν3γ3 βΠοΓί. 

ίηΐΓ» 3Γ0ΐϊΟΓβ8 ίίηβ8 οόηίΓαΙιίΙ ΗέιοαΙί^δ ΤΙιαΙ »ϊΐί^;1ιΙ ροδ^^])1}' 1)6 — ΙΙιοα§Ιι ΐη βιοί 

ΡπΓ. 1295, κεκλη/ΐ^ένοϋ 5έ φβυτι μακαξίγ ττο• , ίΐ ίί» ηοΐ 50. 

τι, άί ^ίταζολαί λΐΛΓ»ΐξο'ν." ^βί.καΰ-ίγνίίΤονκάξα,^ίήοίΙγ,/ΓαίηηαΙ 

ί229. Α1(1η8,3η(1δβνεΓαΙο1ΙΐθΓβ(]ίΙοΓ8, Ηΰαά—ΐΐηά \η νβΓδθ '288 ΐ36ΐο\Λ', *'5ο)θΓαί 

ννΐιΐι 8ΐοΙ)»ίΐΐ8 — &η(1 3ΐπΐ05ΐ ενβι^ Μ8,, Ι Η^αύΓ βδΐΐίΐηββ εχρΓεδδϊοη ίη Εη§1ί5ΐι! Μ — Ιν/ ν/ ^Ι|'>^ -1^ "ΙΙ** "1^ ^ 

- -Ι" -II" -Ι" -II" -Ι"" 
Ι--Ι-ΙΙ--1-Ι1--Ι"- 
1^ -Ι" ""II- -1^-11" -Ι" - 

ι — \•^ <^ «II — |ν^_||ν-Ιν- 26 243. ΕΥΡ1ΠΙΔ0Υ 

ΗΛ• Έ.Ίτ'ίσ'ή^ον ετεκε Ύννάάξεως εκ τον ψο^ον 

Ύΐνοζ Βνγούτερούν^ ύνσχΧίίς τ αν Ελλάσα. 

ΟΡ. Σ:ί νϋν ^κίφερΒ των ΚΛκων' ε^ειτη γαξ. 245 

Καί ^>} ι/,όνον λεγ , άλλα κα* φρόνα τάοε. 

ΗΛ. θί|Μ«οί, κασιγννιτ , ο[Λ[ΛΧ σον ταρασ-σετα», 

ταρ^ϋζ οε μίτί^ου λύσσαν, α,ρτ\ως ψξονων» 

ΟΡ. β μ/ί}7£ξ, Ικετίνω σε, μ,η ιτ'ίσε^ε μ,οι 

τά? ά»ρ,ατΛ;9Τούς καί ^ξΛκοντω^εις χόςα,ς' 250 | — |^ -|1 — |^ -||- -|« - 

α,υταα '/α,ξ^ ανταα ιτλ•ήσ\ον ^ρωσχονσΐ (Λον. |" ~|" "Ιγ "γ "Ιγ*!" "" 

ΗΛ. Μίν', ω ταλαίτΓ&'ρ', ά,τρεμΛ σοΐς Ίν οεμνίοις' | ν -|« -||- « «|ν^ -||- -|« - 

οράς γαξ όυ^εν ων ^οκεΐς σόίφ' Ιί^ενα». Ι" -|" "11" -|" "11" "Ι" " 

ΟΡ. Ώ ΦοΓβ', άτΓοκτενοϋΟ•» /λ' ά» κϋνίίττν^ε^, | — 1« -||« -|^/ -||« -|ν ν 

γοργωττες ενέρων Ιίξίοα, ίεινα» θεαί. 255 |- -Ιν^^ΙΙ-^^^Ι^-ΙΙ- -|« - 

ΗΛ. 'οΰτοί (Α,ε^^σω' %εΓξα ^ Ι/χττλε^ασ ε/ζ-υν 

σγίησω σε ηινΐ^αν ουστυ^νί ττίΐοίΐ/Λατα. 

ΟΡ. Μεθίί' /ΙΑ» όϋσα των ε/^α/ν Ερινννων, 

μ,ίσον [Α όχ(ΛΟίζας^ ως βάλιης εις Ύάξτα,ξον. Ι"- ν -μ^- - - « - - - ν ν ΤΙΤΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝ Ο ΕΝΟΙ^ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Η Α. ΤυνΙάξζϋΐς ίτεκε γεΜος ^υγάτίξων αττισημον έις τβν -^όγον, Τ8 ^ΰα-κλεες άνα'Έλλα^Λ» ΟΡ. 
2υ νι/ν ^ίάψε^ε τ«ν κάκοον* 5/α§ εζεση. Και μη μόνον λερ/Ε, άλλα κα; ψζόνει τάϊε. ΗΛ. Οΐμοι^ 
χ,Λο-ιγντίτε, σον όμμα. ταράσσεται, ϊε τάχυς μετζΒου "Κύσσαν^άξπούς ψξόνοΰν. ΟΡ. Ω. μήτίξ, Ικ^ 
τεϋο) σε, μη εττισείε μοι τας αιματύττους και ^ξακοντύ^είς κόρας' γαξ αύται, αύται ^ροΰσχούσι 
<ίτ\ήσιον μου. ΗΛ. Μένε, ω ταλαινωξΐ, άτξεμα ιν σοις ίεμνιοις' γαξ οξας οίϊεν άν ίόπεις σά<ρα ίί- 
ίενα». ΟΡ. Λ Φοί€ε, άι κυνώττι^ες, Ι'είναι ^εαι, γυξγύτης Ιερίαι Ινιρβΰν, α-ττοκτενούσι με. ΗΛ» Ού- 
τοί μεύήσω' 5ε εμττλεζάσα 'εμην χείξα σγήσω σε τίήίαν δύστυχη ττη^ήματα, ΟΡ. Μεθε}• ονιτΛ 
/ιχία τ«ν έ/ΐΛΟΰν Ερίννϋβον, οχ/ι*ά^ε(ί /οιε μίσον, ως βάΧης ίις Τάρταζον, 

ΤΙΙΑΝ5Ι.ΑΤΙ0Ν. 

Ει,ΕοτηΑ. Τγηθ&Γϋδ Ιιε^αΙ α ταοε οί (Ιαυ^ΙιΙεΓδ— •& ιη&Γίς Γογ δΟΛΠοΙβΙ, 
3η<1 ίηίίίΓηουδ ιΗγοπ^ΗοιιΙ Ογ€€Οθ. ΟκΕδΤΕδ. Βο ΐΗου Ιΐΐίη (ΙΐίΓεΓ ίποαι 
Ιΐΐ€ Ι^&ά : — Γογ ίΐ ίδ ίη Ιΐιγ ρο\ν€Γ. Αη<1 ηοΐ οηΐγ βαγ, 1)υΙ ϋΐίΰννίδθ Ιΐιΐηΐι 
δο. [^Βερηβ ίο Ιοοίΐ 8ίται/,'] Ει^εοτκα. ΑΙι ! πιε, !3γο11ι€γ, ΐΗίηε 6)Γ€ Γοΐΐδ- 
ινίΜΙγ : 3ηά δοοη 3Γί; ΐΗου οΙΐΒπ^ί^ά Ιο ιηαθηοδδ, δο-ΐίΐΐεΐγ δίΐηβ ! Οκε*- 
ΤΕ8. [ΕαΌίπξ.'] Ο Γηο11ΐ6Γ, Ι άο ίιηρΙοΓε ΐΗεε, υΓ^β ηοΐ 3ΐ ιπε Ιΐιβδβ ^ΟΓβ- 
ί3€€(1 311(1 δη3ΐί6-ΓΓ3υ§ΙιΙ όβπΊδεΙδ : — ίοΓΐΗ65Γ — Ιΐιεγ 3Γ€ 1)ουηθίη^ οίοδε 
Λίροη πιε! [8ίατί8 ηρ.] Ει,εοτκα. Κ€ΐη3ίη, Ο \νΓ€ΐ€ΐί€ά-πΐ3η, ηυίεΐΐγ οη 
1]ί3^οοϋο1ι; ΓοΓίΙιου δεεδίηοηεοΓίΙιοδε-ΙΙιίη^δννΙιίοΙι ΐΗοο ίβηεΐεδί ίΐιοα 
ρΐ3Ίηΐ3Γ 1)είιο1(1εδΙ. ΟκΕδΤΕδ. {^€οηνηΐ8€ά.^ Ο Αρόϋο, ίΐιεβε θο^-δΙΐ3ρε(1, 
ΟΓυεΙ ΟοςΙάεδδεδ — σοΓ^οη-νίδβρ^εά ΰοΐΏΠΐίδδΐοηεΓδ οί ΗεΙΙ, ννίΐϊ ΙίίΠ ιηε ! 
\^8ίήν68 ίο §€ί αιναί/.] Ει,εοτκα. \_Κ€€ρίη§ Ηίηι άο•ινη.'\ Ι ^νίΐΐ ηοΐ ΙεΙ Ιΐιεε 
§0 : — Ι3υ1 ίοΐάίη^ πιϊηε βγπι 3Γουηά Ιΐιεε, \νΐ11 1 ρτενεηΐ Ιΐιεε Γγοιώ δΐ3ΓΝ 
ίηε^ ίηΐο ΐΐιοδε υηίοΓίυηβΙβ οοηνιιΐδίοηδ. 

ΟκΕδΤΕδ. [βίπίξξΐϊπξ 'ΰΐοΐ6ηίΙι/.~\ Εοοδε ηιε : — 1)είη^ οηεοΓιηγ Ρυπεβ, 
Ιΐιοα δείζεδί ηιε Β^^ ΐΐιε ιηίίΐάΐε, ι1ΐ3ΐ ΐΗου ηίΐ3)ΓεδΙ ΙιαΓί ιηε ΐηΙοΤδΓΐΗηΐδ ! 246. Γογ λε)'',δθν6Γ3ΐΐ3ΐβΓΜ8.8. Ιιανβ 
^ξόνεί, ννΐιίοΐι ΟΓοΙϊα» βΙΙβΓβά οη οοη)βο- 
ΙΠΓβ Ιο λάλεΐ, 1)0031186, 83^8 1ΐ6, φθονεί Γοΐ- 
Ιοννδ ίη 11ΐ6 83ΐηβ νβΓ8β: — 35,1ιοννθνβΓ, 3 
βΐ οΓηΐ3(1ηθ58ίδ ^ηδι δθΐζΐιΐί; οη ΟΓέβΐϋδ, 
ιΙ 18 ρΓοΙ)3ΐ)1ο ίΐΐί• ροίίΐ ίηΐεηϋθϋ 3η ίηοο- 
ΙιοΓθηΙ ητιοάβ οί εχρΓβδδΐοη ίο πιηΓίς ϊΐδ 
ίίοιηπιβηοβηιεηί. Ιη Ιϊβϋ οί Ιΐιε δβοοηά 
φρόνεί,ΐΐιε Ηαι Ιείίίη Μδ.Ιϊαδ 7τ;αττε,\}άάϊγ, 248. Τ1ιοιι§1ι ηιοδί: Μ88. Ιΐδνβ ναχυς, 

5'βΙ (Ιίϋ Αΐάΐΐδ ΗβΓβ βάϊί ταχύ» ΡοΓ&Οϋ βχ- 
ρΐβίηβ μετεθου Χύσσαν, ννΙΐίοΗ 1ΐβ 0^8€^V68 

18 3 εοηδίΓηοΙίοη εοπιηιοη χνΐΗι Ηογ306, 
])γ " ίη3άηΐατη βαηϋάίβ τηι/ίδχίϊ." 

£5.5. ιίριαι, ΟΓ, ννίΐΐι Α1(!π8 3ηϋ Μδ8., ί- 
εξείαι,Ι Ιιανβ Γοπϋειεά *^€θ)ηηιΐϋ8ίοη£Γ9:" 
1]ιου§1) ρθΓΐΐ3ρ8 " ρΗ63ΐ€8α€3" οϊ " ηηηίδ' 
ΐ€Τ8"^ο\ι\ά 1)6 αΐ0Γ6 Ηΐεΐ'αΐ. 265 ΟΡΕΣΤΗΣ. 260. 

ΗΛ. *0ί \ω τάλΛίν», τί/ Ινικονξ^αν λάζω, 260 
ίττεί το θίΓον ουσίΛΐνΙς κεκτί7|ίχ.εθα ; 
ΟΡ. Δοί το|α /χθ( κίξονλκαί, ^ωξ<χ. Αο^Ιου, 
οΤς /χ' ιιΐΓ ' Απόλλων Ίζχμ,ύνΐσ^α,% θέας, 
ε» /Α* Ικ^οβοΓεν |ίΛανίάσ•ιν λυσσνι^οίσί. 
ΗΛ. Βε^λί?σεταί τκ θί'^ΐ' βξοτ-ησία. χε^ί; 
ΟΡ. Έ» /Λ»7 '|α/χείψει χω^ίς ομ.μ,ά,Ύων Ιμων. 
Όϋκ ίΐσακονετ , όϋρ^ ο^αθ εκϊίΟιολων 
τόζων ντίξούτα,ς γλυψί^χς ΙζοξίΛωιχενχς ', 
*Α, α. Τ» ίίίτα ιΐΑε'λλετ'; Έ^ακρί^ετ' ά»θε'ρα |-- 
^τεροΓς' τά Φοίβου ^ ά-ίΤίαίτθε ^ίσφα,τα- ΖίΌ 

"Έ.α,. Τί χξ^{^ οίλυω, ΤΓνεί/χ' άνείς εκ ΤΓνίυ^όνΐΛν\ \^ - 
ΠοΓ ^οΓ ΤΓοθ' νίλά,μ,ισ^χ ^ει/,νίων αντοί 
Εκ κυ[Λθίτων γαρ άίθις άϋ 7^λ'"' ό^'^• 
Ηί/^^ονε, τ» κλαίίίζ, Ό[/.[λχ ^ιΐσ" Ιισω πίττλων ; 
Α»σρζΐ5νο/χαί σοι ίλετΛόΐόους ιτόνων ε/χων, 275 

όχλοκ τε τταρερζοίί' ττα^Οεί'ώ; νόσας ε(ΛαΤς. 27 


- -Ι- -II- -Μ- -II- -Ι" " 
- -Ι- -II- -Ι- -II- -Ι- - 

.-Ιν.||--|--||--|-- --Ι-1Ι--Ι-ΙΙ--!-- Μ -^ ν ^^ - */- \^ - - ν^ ~\^ --ι^-^-ί .. . 

« -Ιμ μ ν||- -!« -Ιΐν -1« ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΗΛ. Οι εγω ταλαι'να, τ;νΛ εττίΛούξίαν λά?α?, εττει κεκτήμίθα το θε/ον ϊ^ίίΤ/ΐΛενεί ; ΟΡ. Δοί ^ο* 
τόξα κεξούλκα, ϊούρα Λο^ίοι;, όις Ατολλων είττε /ΐχε ε^α/ΐΛΐ>νέ?•θαί θ^εα^, ε{ εκ^οβοί'εν /αε /χανιαο"» 
λυσ-σηι^αιτι. ΗΛ.Τκ θίων βεζλγιιτεται βξοττισίο,χ^ερι ; ΟΡ. Ε» /α» εζα/χεί^ει χωξίζ 'εμαη 0(λ[λλ- 
τ»ν. Οι;κ εισ-ακοιίετε, ουκ ό^άτε τττζξώτας γ'κϋ^ι^α,ς ε^οξμύ/χεναίς εκιό^ολοΰν τόζούν) Α, α. — Τί, 
μέλλετε 5'ήτα; Εζ/ίΚξίζετε αίθερα 'τττεξο.ς' ίε αιπάτθε τα 3•£β•<|>ατα Φο/?ου. Έα. Τί χ^ρή(ΧΛ αλυ- 
α, άνε^ς ττνιΰμ.α. εκ 7Γνειί/Λ9να.'ν ; Ποι ττοί ττ&τε Υ)\α(Λΐτθα άττο ίέ/ΐ*νίΛ>ν; Γα§ εκ κΰ^ατων αι^θις 
Λϋ Ο'ι^λ; ^/αλιίνα. Ξύ>/>Όνε, τί κλαίεις, ^είσ-α ό(Χ(/,α είτού '^ΓετΓΚνν^ Αια•χύνο(ΛΛΐ /ΐΑΕτάϊ'ίϊους ΟΌΙ Ε- 
/ι*6ϋν ττόνων, τε ττάζεχ^ων όχΧον ττάξθίνω ε(Λαις νόσοις» 

ΤΚΑΝ8Ι.ΛΤΙΟΝ. 

Ει,ΕΟτιίΑ. ΟΙι ! ϋπΐΐδρργ «ιε ! \νΐΊ3ΐ Ιιείρ οδπ Ι σ^ι, δ06ΐη§; \ν€ Ιΐδνε οη 
υδ ίΐιε νεη^εΓϋΙ \νΓ3ΐ1ι οί Ιιοδίνεη ? ΟκΕδΤΕδ. Οίνε ηηε πιγ 1)ονν οί-ΗοΓη, 
ΐΐιε ^ϊΓΐ οί" Ι^όχϊίΐδ, \νΐΐΗ ννΐιίοΐι ΑρόΙΙο Β^ίΐε πιε τερεί Ιΐιε Γιεηείδ, ΐί Ιΐίεγ 
δΐιοιιΐά ΙειτίΓγ ηηε ^νϊΐΗ ΙΙιεΐΓ ΓιαηΙϊο ρΓαηοεδ. Ε^εοτκα. 81ι»1Ι βηγοηβ 
οΓ Οοίΐδ ΐ3ε ννουηίΐεά Βγ ιήογΙλΙ Ιιαηά } ΟκΕδΤΕδ. ΙΓ δΐιε ννϋΐ ηοΐ (ΙερατΙ 
Γγοπι πιγ δΐ§;ΐΊΐ ! [^Ριιί8 Ηί8 1ιαηά8 ίη ΐΐιβ ηίΐίΐηάβ υ/ άί8€Ηαν<τΐηξ απ αντοιν.^ 
Ηε.ΊΓ γε ηοΐ — δεε γε ηοΐ ΐΐιε ννϊη^εοί δΗ&ίΐδ ρ^ο^ε^^ε(^ Γγοπι ΐΗε ίαπ-άΣίΓ- 
Ιϊη^ 1)ονν? — Ηαΐι! Ιιαίι! \νΐιαΙ, Ι^Γργ γε γεί ? — §1ίΪΓϊΐ ΐΗε βϊγ ννϊΐΐι γοιιτ 
^^'ΐη^δ — δηοΐ ^ο ΐιτιρειιοΐι ΐΗε ΟΓδοΙεβ οΓ ΡΙιοέόυδ. 

[Ραηΐ8.'] Ανίΐδΐ! Βγ ννΗδίΙ εχεΓίΐοη ηππ 1 ί1ιΐΓΓΪε(1 — 1ιε&νΐηο:-ΓοΓΐΙι Ιΐιε 
1)ΓεαΙΙι Γγοπι ηίΐγ Ιυπ^δΡ λΥΙιίΐΙιεΓ, \?ΗϊΐΙιεΓενεΓ Ηανε \νε νν&ηθεΓεά Γγοπι 
ουΓ οοϋοΙιΡ ΡογΓιόπι ΐΗε ννΕνεδ β^^ΐη — 3^£ΐϊη — Ι δεε » οίΐΐαι ! 

[Το ΕΙέαΐτα,'] δϊδΙεΓ, ννΐιγ <3οδΙ Ιΐιοα \νεερ — οοηοε&Ηη^ ΐΐιγ Γ^εε ΐη 
ΐΐιγ ^βΓπιεηΙδ .-* [Ι^ίίΗ ηηε^ηΐνοοαΐ βοττοιν.Ί ^ ^"^ βδΐιβιτιεά Ιο οοηΓεΓ «ιγ 
<ϋδ£ΐδΙεΓδ οη Ιΐιεε, δηά Ιο οίνε α νίΓ^ίπ ΐΓουΗε ννίΐΐι ιηγ αίϊΐίοϋοηδ! 261. το θεΤον 5^ίΓ|αενεί, ΙΚβ άίνίηβ χοναΙΗ. 

264. Μ^ΐέ οόιηρίίΓαΐ Μιΐδ^Γ^νΐιΐδ τέκ- 
νον <{>4λε, τεκνον όίλασ-τί. 86(1 Ιΐη3ύ^ΐηθ(1ί ΐίά' 
3βοΐίνίΐ ΐΓίιιιη δΐιηΐ βέηβΓΠΓη, οιαάιη(]ΐιαηι 
ΓαίέηιΙπιη βδΐ, Γάιϊαδ ίη ηβύίΓΟ ιιβπΓράΓί. 
1ηίι•»827, ^ξο,αάίπ ϊίνεύων Β'Κε<^Λροις — €|Π3Β 
είΐΛΐ 6χ Βάοοίήδ Μίχΐηιιΐδ 8(1 Όΐοηγβί- 
«πι ΑΓοορ.βΙ ίιύδίΓ» ςο3ΒδίνΊΐ Ηθάΐΐιϊπδ. 
ΡΗοκοίδδ. 1038, 4)5ίτάΐ3•( τΓτεροκ- ΗβΓοηΙβδ 
ΓϋΓ. 177, γΙγΛτι τΓλει/ξοΤ;." ΡοΚδΟΝ. 273. ΡθΓ8οη 883^3, " (1βΙ)έΙ)3ΐ Ηβ§έΙο- 
ο1ΐϋ8 ςαί ΟΓέδΙίδ ρεΓδόηδηι ό^ϊΙ,ίΙ^νέΓ- 
1)3 γΛ\ήν ο'^ί,ηΐ θΠδίόηϊδ δίζπίΗοαΙίόηβιη 
άΗςααηι ϋάτεΐ. Ιδ νέΓΟ,δρίΓΪΙη (Ιείϊοίέη- 
Ιβ, άϊχίΐ γΛ\γ.ν οξχ', Ι $66 α ιοεα&εΐ, ψ\οά γϊ- 
άόικίΐ ηΐ3ΐέπβπι όόηιίοΐδ ρΓ3έΙ)αΐ(:." 

'ί,ΙΑι. Ι Ιίανβ ΓβδΙθΓβ(1κλα;'είί,ΟθηΐΓ3Γ3', 
ίΐ ϊδ ίΓϋΟ, Ιο Ιΐιβ ΙθχΙ 3η(1 Ιο Ιΐιβ ορΐηίοα 
οίΡοΓδοη, 311(1 Ιο ΒηιηοΙί'δ Μδ. — 1)ΐιΙΙ 
εαηηοΐ 1)6ΐί€ν6 κλάεις Ιο 5β οοΓΓβςι. 28 277. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ |--|"-Ίί"-Ι"-ΐΓ"^•" Μ>) των ε^Λω» εκατί σννηι>'.ον κακά;»»* 
συ (λίν γαξ Ι'ττίνευσοίς τάί ^ είξγοί,σ-τοα ο Ιμ,οί 
μ^Τξούον άΐμ,οί. Λο|ί<» σε ΐΛέ[Λφο[λοα, 
όσης (λ Ιττά^α,ς ίξγον άνοσιωτοίτον, 280 | — \'•' -\\ — Ι"" ^ «ΙΙ"-» -|" ^ 

ΤοΤς μ,ιν ^ογοίς ν^νψξΟίίε, τοΓς ο 'εξγοισιν όν. 
ΟΓ/λα* οε τίΛτίξΟί τον Ιι^ον, Ιι κατ Ό^/Λατα 
Ι^^στόξουν ι/»ν, [λν)τεξ Ι» κτεΓναί (Λε χξη^ \ — Ι^"!! — Ι"^"!!"""!^"" 

'ΤΓολλα,ς γίνείου τονϊ α* εκτεΐν(::,ι λίτα,ς, Ι" "Ρ "Ι! — κ "11" "|" ~ 

(ΛΤί τίς τεκονσης εις σφαγα,ς ωσοα Ι^ι^ος, 285 | — |^ -||- -|^ ~||'•~|'^ " 

ει μ,^τ εκείνος οι,νΰίλα,ζεΤν ν)ΐΛελλε φως, \ — |^ -|[ν ν «-ι|ν^ -||-. -|*/ _ 

Ιγω Β ο τΤ^Ίομ,ΐύν τοίχο εκπλι^σείν κΛκά. 
Κα» νυν άνακαλντΓΤ , ω κασιγνιητον κα^α^ 
εκ ^ακξύων τ' αττελθε, κ\ι μάλ άθλί&;ς |_ _| ν^ _||^ _ |ν^ _||ν _|»^- 

ίχομεν' όταν ϊε ταμ α,^νμΥίσα,ντ *ί»)ί, 290 |»^ ν ν/|«^ -||ν^ -|ν./ _||_ -^^ν - 

σν μου το ^είνον κοα οίο,φύαξεν φρένων 
\σχ^αι^Β, •η'ο,ραμν^ου θ. "Οτα,ν ^ε συ στεί/ιης^ 
νιμα,ς ΐΐαξόντοίς χρ'/) σ: νου^ετε'ΐν φΊλα,' \\^ -\^ Μ 


"-> -\^ - ι- -ι^ -\ --ι>^ ^ Ι__1..^ΐμ.|ν_Ι1_.| Ι— —Ιο \^ ν- — 1^^ — ν -1^^ ο -__*<-. Κ/ - μ^ Μ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ.15Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Μ»5 σν^^ή^ι.^υ 'ίκάτι ταιν εμων κίκων' γβ.^ συ ειηνεύσ-ας μεν τάδΐ, ϊε εμοι μ*ΐΤξά>ον αίμα ίιργίσ•• 
ται, Μεμ<ρομαί Λοξία, 5'ε, ό'ίττις εττάξο-ς με ανοα-ίώτατον έξγον^ ηυψξάνε μεν τοις λόγοις^ 5ε ον 
το;ί εργοίσ-ι. Δε οίμαι τον ίμον ττάτε^α, ει κάτα ό^,οιατα εξιστορούν νιν . ει ρ^ρ» με κτείναι μήτΒ' 
ξα^ αν εατείναι ττόλλας λίτας τΜ^ε γενε'.ου^ μη ώσαι ξίί^ος εις σ^άγας της τεαοΰσης^ ει εκείνος 
μ,ήτε ημΐλλε ανίλα^ειν <ρούς^ τε εγΜ β τλήμων εκττλήσειν τοια^ε κάκα. Και νυν, λ) κασιγνήτον 
αάξα, ανακαλύτΓτε τε αττελδε εκ ^άκξυοΰν, κα» ει ίχ^ομεν μάλα άθλιοος" όταν ίε ί^ης τα έμα αθν 
/Λπσάντα^ συ ισχαίνε το ίείνον μου και ^ιάφθα^εν <^ξεν(ΰνγ τε παξαμΰθου. Δε όταν συ στενής^ 
^ξη ημάς τταξόντας νούθετειν σε φίλΛ* 

ΤΚΑΝδΕΑΤΙΟΝ. 

Ρίηε ηοΐ £ΐ\νΕγΙ>6θ&ιΐ86-οίίηγ ϋΐδ*. ίοΓίΙιΟϋ Ηδδβηΐ^ίΐίϊί, ίΙ-ίδ-ίΓυε, Ιο 
ΐ1ιθ56-ρΓορο5ίΐ1δ, γοΐ Ι)^ ΐΌβ ΛΥ&δ ίΐιε 1)1οο(3δΙΐ€(1 οί ουΓ πιυΐΗβΓ είϊεοΐεεΙ. 

Ι Βίαιπε Αρόΐΐο, ΙιοννενεΓ, \νΙ)ο, Ιι^νΐη^ ίηδίί^^αΐεά πιο Ιο α ηοοδί-υη- 
Ιιοί}^ ΟΓΪιηε, €οπ3οΐ6θ ιηε ίηάεβΓΐ \νϊΐ1ι ννοΓίΙδ, γβί ηοΐ Ιαγ 3€ΐ8. 

ΒϋΙ Ι ΐΐιΐηΐί Ιΐιαΐ πιγ ίειίΙιεΓ, ίί ίαοε Ιο ί^οε Ι Ιιεκΐ Η>ί1ίεά Ιιϊηι \ν1ιεΐ1ΐ€ΐ• 
ίΐ Λναδ Γΐ^ΙιΙ ίοΓ Γηε Ιο «Ιαγ πί^^ ηιοΐΙιεΓ, ννουΜ 1ΐ3νε ραΐ υρ ηΐΕηγ & δυρ- 
ρΗοαίΐοη, εηίτβαήηξ ηιβ Ι^^τ Ιΐιϊδ πίγ 1)ε2ΐΓ€ΐ, ηοΐ Ιο ΐηηρεί ίΗε δννοΓίί Ιο ΐΗε 
δίΒϋσΙιΐί^Γ οΓ ΙιεΓ \νΙιο 1>ΒΓε ιηε — ϊΓ Ιιε \νεΓε ηοΐ Ιο Γε§^3ίη ίΐιε \ϊ§\ίί, 2ΐπ(1 
Ι \ντεΙο1ιε(1 ιηυ>1 ^ο ΙΙίΓοιι^Ιι δυοίι ιηϊδεΓΐεδ. 

[€θ7ΐ8θΙϊη§Ιι/.'] Αη(] ηο\ν, 01)ε1ονε(1 δίδίεΐ', υπνεϋ ΐΗεε Βπά εε^δε ίΓοηι 
Ιεατδ, ενεη ΐΐιου^ΐι \νε Ι^ε νεΓγ ιηΐδεΓΑΐίΙε : — \ν1ιεη, ΙιοννενεΓ, ίΐιοϋ οΙ)δεΓ- 
νεδί Γϊΐγ (3εαιε3ΐηοϋΓ ΐΓΓΒϋοη»!, θοίΐιου τεδίΓαΐπ ηηγ ουΐΓ3^εουδηεδδ &η<1 
&1)εΓΓαΐίοη οΓηΊΪηό, Άηά δοοίΐιε ιηε. ΒαΙ >νΐΊεη-ΐΐΊ3ΐ: ΐΐιου οΐί'δΐ «ιουτη, ίΐ 
ίδ οϋΓ (ΙυΙγ 1>εϊηο:-ίη-2ΐΙΙειιάαηαε Ιο δυο^κεδί Ιο ΐΐιεε νΐΌΓ(ΐ8-οΓ-€θπιΓθΓΐ: 279. ΡοΓίίοη ΐ]ΐιοΙβ8, 38 λ ρ3Γϋ11ί>1 Ιο 3 
ρ&δδδ^β ϊη Ιΐιίδ ν6Γϊ>β, Απ8ίόρ1ι. ΡΙ»»ί.8, 

τά> 5^£ Αοζια μίμ^ιν ^ίκαιαν μίμ<^ομη, 

280. ΜΗδ. Γοι• ΙΙιο ηιοβί ρ3η 1ΐ3νβ Ιις 
ΟΓ ίς ηΓιργ £ς>Όν, \ν1ίοηοβ Μι;ί!)2Γ3νθ €οη- 
^^^ιι1^ί^(1 Ιΐΐ3ΐ ε^^^ν δΐιοπίίΐ 1)ΐ^ ε^γμ• 

283. δίο Αΐιΐπδ 61 ιυύΐιΐ Μδδ., 3ΐ άΐϋ 
Γΐιηι Κίηζίο μ^' εχξην. ϋηιιχ χ^ξεχν—%^ά 
χξη 6ΐ6βάΐ)ΐϊπ8: Ηέιηρεΐηίβηο^ίίΐίοροδΙ 
ει τέοΐέ ΐη ρΓ3β5εηΙί εϋέΓΐυΐ', (^η^ηινίδ 3(1 
ρΓ3εΙέΓΪ»ιιηι ρ6Γΐίη03ί. ΡοΚδΟΝ. 285. Ιη ΒΐηιοδΙβνεΓ)^ βθίΐΐοη 3ηά Μ8. 
Ιΐίϊδ ν€Γδβ Ιιεΰίιΐδ ν^ ΐΐΐ) /ίΑήττω, βίδβ μήηοτε, 
ίο Ιΐΐβ ΡΧΟΐϋίίίοη θίτ?ς. 

288. λνίΐΐι άνακάλΜΤΓτε, νν'θ τϊϊΆγ ιιηάβΐ^ 
δΐ3ηϋ είΐΙΐΟ" ομμχ ΟΓ ίτεακτόν. Κασίγητον 
κάξα \ν'ά& ν.ούο^ά 3ΐ)0νβ, 3ί νβΓδθ 231. 

292. ϊσχα\ε ΑΙιΙηδ ρί ςηίάβηι Μδδ. — 
Αΐπ 'ίσχναινε, ()ΐιο<1 »η3ΐό^Ϊ3 ρόβΐηΐβί. Α- 
1ϋ (^έπίςυβ ίσχαινε,ψνάηΛ νβΓβηι 80ΓΪΙ)έη- 
(1ϊ ι•3ίΐόη6ΐτ> αέάο, εΐ 3ΐ) Αΐΐίοΐδ ρΓόρΙβΓ 
δόουηΐ ρΓ2Βΐ3(3αΐ. ΡοκδΟΝ.- ΟΡΕΣΤΗΣ. 294. 29 

Ιν^κουξίαι γοίξ άιίβ. τοΓς φιλοίς καλά». |ο ο -|^ -||« -|ν> -||ν^ -|ν^ « 

*Αλλ', ω ηίλαινιχρ βοίσχ ^ω^ΛΎων ϊσω^ 295 |- -|'' -11*^ -ρ "ΙΓ "1"^ "* 

υΐίνω τ 'άνττνον βλίφ^ξον ΙκταθεΓσα ?ο?, ί^ -|^ -||- ^ «^1^ ΊΙ^ 'Ρ ^ 

σΓτόν τ οΡίζαι λουτξά, τ εττ* Χξοος ραλε. 

Έι 7''*? ΤΓΡολειψΕίς /λ , >? ττξοσΒΟξκχ, νοσον 

κτίσε» τι/, όιχο/Λεσθα" σε 7«ξ 'ίχω (Λοννιν |_ _|« _||« _|« ν^ ν^||ν -|ν - 

ΙττΙκονςον, άλλων, ώί ο^ας, 姻3/Λθς ωι/. 300 |^ »^ 'Ι*- -||- "1^ "ΙΙ" "1^ ' 

ΗΛ. *Ουχ. 'ίστί' συν σο) καί θανεΓν άίξΐισομοα, 

καί ^ί*!/• εχίί γα,ρ ηχντόν. Ήν συ κατθάνης, 

^υν»; τί ^ξά,σω ; Πά;ς .μόνη σωθ>?σο/Λαι, 

κνΛ^Βλφος, ά,'ττιχτωξ, αψιλοςΐ Εί ΰε σο» ΰοκεΓ, |"• 

ο^αν %?^ τάί'• άλλα κλΐνον Ιις έϋν^ν ^ε(Λ0ίς, 305 |- -ρ "ΙΓ •"Ι'^ ~ΐΓ ~1 

κα* |ίΑ>3 το ταρζονν κύίκφοΟ>ουν σ Ικ ύΐμ,ν\ων, \ — Ι"^"!! — Ι^ΊΙ — 1 

α-γαν α,ΤΓούίγου' (/,ίνί ο Ιτη στρωτού Χεχονς, 

Καν μν} νοσνις γοίξ, άλλα, όο^άζ-ης νοσεΓν, |.-1..||__Ι«_||«_|νν Ι..μ_11.,μ-|ΐ--μ« II 


_ > ν- κ.- « - -- V- κά/ι^ατος βξοτοΐσιν, άττο^ία τε γίγνετοίΐ. |κ^«-|ν>_||νν/ν|ν/-||ν -|« ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΙΙ, ΑΝΒ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

γαρ ίΐ^ε εττίαούριαι τοις <ρΙλοις Η,άλαι. Άλλα, ω ταλαι'να, βάΰΤΛ ίσα) ^ύύ(Λα.•των,τε 5ο? εκταΘείσα 
αυττνον βλε<ρΛξον ί/ττνω, τε ορέ^αι σίτον, τε ^άλε λούτξΛ έτη χξόος. Γαξ ει 7Τξολεί4^εις [χε, η κτή- 
Γε< τίνα νόο-ον τΤξοτέδ'ρία, οίρ^ο/ΐΛεσθα• ^/αρ σ•ε Ηχα> (Λονγ,ν εττίκούξον, α;ν άλλαν, ά? ύ^αί, εξή,ΐΛος. 
ΗΑ, Οι;κ έίΤ-Τί' «τυν σοι ίι^τ,σομαί και 9•άνειν, και Ι^ην' γαξ έχει ταύτον. Ην συ κάτθαν^ις, τί 
^ν)) ^ράσω ; Πωί σού^ήσοιχαι μόνη, ανα5'£λ<|)0?, άττατικρ, ά<ί><λθί ; Δε εί δ'όκεί σοι, χ^η 5^αν τάδΈ* 
άλλα κλι'νον ^ί(Λας ας ίύνκν, και |Ια>ι ά)/αν αττό^εχου το τάςζουν και 8κ4)ο?οι;ν σε εκ ^ί/υίνιων' ίε 
^χίνε ετΓΐ στξύίτοι; λίχρυς. Και γαρ αν /α») νοσης^ άλλα Ιοζάζης νόσίΐν, γίγνηαι κά^χατος τε 
αττόξία βζΟΎοίσι. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

ίοΓ Ιΐιεδβ ^οο(3-οίϊΐθ€8 Ιο ίι ίθπίΐδ 3Γ6 δε^ιπί^. ΒυΙ: άο Ιΐιου, Ο Γπγ υηΓοΓ- 
ΙυηαΙε δΐδΐ6Γ, Ιιεινΐη^ΓβρειΪΓεά ϊηΐο Ιΐιεάινεΐΐΐηο^, αδννεΙΙ οοηκίο^η αΙ-ΓυΙΙ- 
Ι6η^ΐ1ι-0ϋ1-δ1ι•εΐ€ΐΐ6(1 Ιΐιγ δίεερίεδδ ε^^εΐΐεΐδ Ιο τεροδε — 3δ ΙαΙίε τείΓεδΙι- 
ιηεηΐ, άπα 3ρρ1γ ΐΐιε 1)£ΐΐ1ι Ιο ΐΐιγ δΚΐη. 

ΡοΓ ϊί Ιΐιου ίοΓδθΙίε ιηε, ογ οοπΙγ^οΙ αηγ ίΐΐηεδδ Γγοπι Ιΐιγ 3δδί(]ϋουδ- 
δίΙΙΐη^,λνε 3Γε ΙοδΙ : — δΐηοε Ιΐιεε 1 1ΐ3νε νηγ οηΐγ δϋεουιΐΓ, 1)εϊη^, &δ ΐΐιου 
δεεδί, Βγ Ιΐιε τεδί δΙ^Επάοπεθ ! 

ΕίΕοτκΑ. Ιΐ 15 ηοΐ Ι δΐΊου1(3 : — ννίΐΐι Ιΐιεε ννΐΐΐ Ι οΐιοοδε 1)θΐ1ι Ιο ά\€, 3ηθ 
Ιο Ιίνε — ίοΓ \ί ίδ Ιΐιε δ3ηιε-11ιίη§^. 

ΙΓΐΙιοιι εχρΐΓε,^νΙιαΙοουΙοΙ Ι, 3 ννοΐΏ3η,(1ο? Ηο\ν€ουΜ 1\)6 ρΓεβεΓνεά 
3ΐοηε, 1)Γ0ΐ1ιεΓΐεδδ, ί3ΐΙιεΓΐεδδ, ίΓΪεπάΙεδδ ? 

ΒϋΙίΓ ϊΐδεεπι ιηεεί υηΐο ΐΐιεε, ΐΐ ΒεΗονεδ ηηε Ιο ρεΓίοηπ Ιΐιθδε-3θ1δ: 
ΛνΙιεί'εΓοΓε Γεοΐΐηε Ιΐιγ 1)θ(1γ οη Ιΐιε Βεά — 3η(1 Ηο ηοΐ εχΐΓ3ν3§3ηΐ1γ 3(1- 
ηιΐΐ \νΗ3ΐενεΓ δΐ3Γΐ1εδ 3η(1 ίΓΐ^ΙιΙεηδ ΐΐιεε Γγογπ Ιΐιε οουοίι, ΙίυΙ οοηΐϊηιιε 
οη ΐΐιε δρΓε3(1 ιτί3ΐΓ3δδε8. [^0Γ68ίϋ3 ΙΪ€3 άοιυη.^ 

Βεο3υδε ϊί Ιΐιοπ 1)ε ηοΐ ίΐΐ, 1>ϋΙ δί?εηηεδΙ Ιο 3Ϊ1, ΐΐιϊδ ΐβ ε 1)ϋΓθεη 3η(ί 3 
ρεΓρΙεχΐΙγ Ιο ιηοΓίαΙδ. [Εχίί ΕΙέαΐτα.'] 

δ;97. ΤΙιβ Η^Γΐβίβη Μδ. Ιι»» σ-Ττά τ'ίη νε~ν. ΡοΓδοη δη>'5!, " δίηιίΐί νηβάο ρροοά- 

Ιΐιβ ΙίίχΙ : — 1)ηΙ σΓτο'ν τ' ϊη ίΐίβ ιη3Γ§;ίη<}1 ίηηι βδΐ ϊη 86ρΙιοο1. Αιιίί§. 742, ύΙ)ΐ ρΓΟ 

δοΐιοΐϊα. — Μ88. ϊυ §^βηβΓ3ΐ Ιιβνβ βΐΐΐΐθΐ• ω 7Γα>'κάκΐίττε, ίηνόηίβδ ω τταΧ χίκιστε'. βΐ 

χξο\ ΟΓ χρίΜτϊ ίοΓ χςοοί ΐη Ιΐιίδ νβίδθ, βικί ΡΙ)αειη>ϋ5. 1759, κατδαΐεΓν ρΓΟ καί θ^ΛνεΙν. 
ννΙιίςΊι Ροΐδοη €ουδίιΐ6ΐ-6(] ιΐιβ ιηοιο 3δ- 508. 1η ΑΙιΙπδηικΙ ίη Ιΐιβ §;ΓβαΙβΓ ραπί 

ΙοηίδΙιίη^, Ββννο 1ΐ3€ΐ ηιοί ννΐΐΐι Ιττ' ίυχενς οΓΜδ8. Ιΐ)6 ιεΒίΙίη^ί ίδ ^:σ^,ς2^Ώ^ί Ιζ^ίζεις. 

βαλεΧν ίη ϋηθ 51, 31)0 νε. Βηιιιοΐί Γιοπ) ναιίοιίδ δοιίΓΟθδ }:3νβ νοση 

301. Κίη^ Γγοπι Μδ8. Γίε;!»!!)^ €(1ΐίθ(1 βικί ^ί^ά^Γ, — ΙιιιΙ Ιιε δίίεηναιοί^ 53\ν Ιιίδ 

■ΊΆΐ θανεΓν. Λΐϋπδ δΐιιΐ οΐΙιοΓδ Ιιηνβ κατθα• ΟΗδΙαΚο, >νΙΐ€η ε(ϋηη§ δόρΐιοοίϋϋ. 30 Χθ. ΑΓ, «γ, άΓ, 310. ΕΥΡΙΠΙΔΟΫ 

[Στροφί,.] 310 Γίοτνίόίοες ^ία», 

οΰίΗρνσι καί 7°°Κ> 
[Λίλαγχ^ρωτες Ενιχενί^ες, ά» Τ£ τον 
ταναον άιθ/ρ ά/Λ-τταλλεθ , ά,ίΐΛατος 
τ^νυμενΛΐ ^ίκαν, ηνυ^ινα,ι φόνον, 
κχ^*χ.ε7£νο(λθίΐ, κΛ^ίΐίίΤίνομ,οι,ί, 
τον ΑγΛ[Λέ[Λνονος 'γόνον Ιασατ εκ- 
λαθεαθα* λνσσοίς ^αν^άοος 
φοιτχλίου. Φεν μ,οχβων, 
Οίων ο τάλας οξεχβείς εξξεις, 
Τξΐ'π'ούος α,'κο, φά,τιν, α,ν ο ΦοΓ^ο-ς 
Ι'λακε, οεζίί[/,ενος, ά-να. το οοι,νεοον^ 
ίνοί /Λεσο/χ^αλοι λεγοντοίΐ ^υ^ο\. Ιύ; Ζει/, τ»ς έλεος ; Τις οο α,^γων 
φόντος ερχ^ετιχι 315 >^ ν Μ —\\^ ^ Μ ^> ν« V V — <^ >- 7 >^ — — ν —1 υ ν^ Μ ^ Μ ν — ^ 
/ 

Μ Μ Μ — ν — £ 

>^ ^- — Μ " Γ^ Κ/ Μ • V^/ _ Λ^ 

Μ ^ <./ — V — ΙΙ— Μ -• V — Μ 

ν-.-ν- ...-.- $' 
«^<VΜ — ν— ν^ν— ^^ } 
Ι χ; 


320 


Μ — — — -«^ν^^ν^ ^ 
--ν-11--- / 
μ.-|...--.-- ί' 
/ 


325 


Ι -' 


[Άντισ-Τξο^ί.] 


Ι— 
Μ Μ )^« — ν » ^ ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ0Ι.Ι3Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΧΟ. Αί, αι^ αι^ α 9ΓΤ£ςό<{>οςοί ί^ό/ιχαϊ'εί, Ποτί^'αδϊς θεαί, άί ελά^^ετε α^ΛΧ^ευτον θ/αβ-ον εν ίά- 
κρϋίΤί καί 3/όοίί, /ΐχίλα)/χρ60τ£ς Ευ/(*εν{ϊ'ε?, τε αι α(Λ.ιταΚ\εη τον τίναον αίβίξα) ηνύμεναί ί/καν 
άί/Λατοζ^ ηνΰμ,εναι <}>όνον, καθικετενο/ΐΑαί, χ,αβίΛετεύομαι^ είσατε τον γόνον Αγαμέμνονος εκ- 
>.α9έσ•βαί φοίτάλεου μανιακός "κΰσσας. Φει» μόχβΰβν» 'οΐων οξεχθεις^ ό τάλας, ίρρε»?> ίϊξά/Ε^ενος 
άτΓο ΤζίτΓοίοί <})άτιν άν ό Φοίβε; έλακε^ άν* το ϊάττείον^ Γνα λερ/όντα» μεσόμ<^ΛΚθί μύχρι. Ίο» 
Ζευ» τί^ί έλεος ; Τ<ς ό'ϊε φόνίος ά)«'»ν εύχεται 

ΤΚΑΝ8Ι/ΑΤ10Ν. 

Οκοκϋδ. Ηεγ ! Ιιεγ 1 Ιιεγ ! Ο ^'β \νίη^εθ θΓοηηεςΙ&πθδ, ΡόΙηίαπ Οοά- 
ββδδβδ — \ν1ιο 1ζ6€ρ-υρ }τουΓ υηΙ)£ΐθ€ΐΐ8ΐη&1ί&η τενεΐ λνΐΐΐι ΙεαΓδ δπά \νΐΐ1ι 
§^Γθαηδ, γε (Ιαβίίγ ΕυΐΏέηίθβδ, — 3ηά \νΙιο β&ρ Ιΐιε λνίίΐε-εχίεηάεθ ειγ, 
εχεοϋΙϊηο^νεη^εαηοείοΓ ΒΙοοθδΙιεά, εχεοιιΐίη^ δΙδυ^ΙιΙεΓ, Ι δυρρίΐεαίε 
νου, Ι δυρρίίεαίε γου, δυίΤεΓ Ιΐιε δοη οί Α^3πιέίηηοη Ιο ίοΓ^εΙ Ιιϊδ ίη- 
ίϋπαίε Γ3§ίη^ ΐηδίΐηίΐγ. ΑΙεβ ! ίοΓ Ιιίδ δϋίίεπη^δ ! 

\ΏοοΜη§7ηθ8ϋ ρίΐίβιΙΙί^ Ιοινατάε Ονέδί^δ.Ί \νΐΐ1ι \ν1ΐ3ΐ-Β^οηίεδ 3δδ3Ϊΐε(1 
ΛνΓείοΙιεά-ΐϊΐίΐη εγΙ Ιΐιοα ρεΓΪδΙιίη^ — Ιι&νϊη^ τεοείνεά ίι-οπ» ΐΗε ΐΓίροθ, 
Ιΐιε οΓ&οΙε \ν1ιΐο1ι ΡΙΐ€Εΐ)υδ άεΙίνεΓεά, οη ΛεΙ ρδνειηεηΐ ^ΙιεΓε ΒΓε δΗΐά 
Ιο 1)ε Ιΐιε οεηΐΓ&Ι τεοεδβεδ οί Ιΐιε §1οΙ>ε ! — Οΐι ! ^ύρ^ιεΓ, \νϊ\ζί εοοιρΕδδίοη 
ίδ ΙΙιεΓε? [_Το ΟΓβίίέ*.] λνΐΐδΐ; ίδ Ιΐιίδ τηοΓάβΓΟϋδ οοηΐεηΐίοη Ιΐι&ΐ οοιηεδ 310. Ιη Α1(1ιΐ8 ίΙιβίΗίΓά αΐ ίδ ^αηΐίηξ. 

311. ΤΙΐβ ΛΥΟΓά ^ξομά^ΐς 1 1ΐ3νβ (Γαπδ» 
ΙαΙβά " άτοηΐβάαήεδ," α βρεοΐεβ οί ββεΐ 
εαιηεΐ : ϊΐ ιη^γ, ΙιοννενβΓ,ϊϊβ (αΚεη 3(1)60- 
Ιίνβΐγ ίη ύϊΒ δβηδθ ^^ ηίηώΙβ-/οοΐ€ά.^' 

313. εν 13 ίη ΐΏ^ηγ Μδδ. Λπά εάίΐίοηβ 
οπιίΚεθ. ΒηιηοΚ, ννίίΗοϋί ^η^τ 3υδ(: τεα- 
8οη Λ^Ιι^ΙενεΓ, άοηΐϊΐεά ΙΙιε λ ίη Ιλάχετ'. 

316. ά/χ,ττάλλ&σ-ΘΆΜϋδ εΐ Μδδ. Ι^ί- 
ΙεΓΗΐιι άΙ)δΙυ1ί, οηηι Μαβ^Γάνίο, ρπόρίεΓ 
ηιέΐναιη. — δίιηρίεχ •7τάλΧω ηιέ(1ϊο δέη^α 
οεούπίΐ ΕΙεείΓ. 438. ΡοκδΟΝ. 319. γόνον, ΙίίεΓβΙΙγ, 8€€ά, Ρογ είσ-ατ 
βενεΓ»! Μδδ. ίιβνβ Ιατ , \)2ίάϊγ. 

321, Ιη δοηιε Μδδ. Λπά είΐίΐίοηδ ΙΙιεΓβ 

18 ηο δίορ οί ΆΌ^ 80Τί η(ίΒΤ μόχθων. Τ4ΐβ 

δεηβε, ίηόεεά, είΙΙιεΓ ^ί(}ι ογ ννίΐΙιου( α 
δΙορ, ίδ Ι)}^ ηο ιηε^ηδ δΙηΚίη^. Ιη Ιΐευ οί 

μόχθων οηβ ΟΓ Ιννο Μδδ. ΙίΕΥε κακϊν. 

323. ΤΗε οοηιηιοη ι εαάίη^ ίδ α'η:ό<ρασιν, 

324. Λΐάυδ εάιΐβά ελακεν έλαχε, οηαίΐ• 
Ιΐπζ το 1)είθΓ6 ^άττε^ον, 

325. Ιη ηΐ3πγΜδδ.3η(1 βΗ ίίιε εβΗΙεΓ 
εάϊΐίοηδ ννε ίηιά γας 3ίΐεΓ μνχοί. ΟΡΕΣΤΗΣ. 329. 31 ^οΰίζύ)» α τον /ΛΕλεον, ω ϋακξυα. 

ντοριυΐύν τ*ς £»? οόι/,ον αλοίστοξων 

ΚΛΤολοφνξθ(λα,ι , }ΐα,τολοφνρο(λίΧΐ' 
ο ΐΛΒγοίς Όλζος ου ρ,ονι/Λος Βν βροτοΐς. 
Ανοί ο£ λοοιψος ως τις ακατοϋ <7οα5 
Τ»»ά^ας ίαί/χωκ αατεκλυσεν 
Κείνων νάνων, ως ττοντου, 
λά«^ο(σ(κ οΛίθριοις Ιι/ κν[Λασί. 
Τίι/α 7»^ *''■' '^οίξος οίκον άλλον 
έτερον, »9 τον άττο ^εο^ονίι;» γοί[Α.ων, 
τον «9Γ0 Τα»τάλοι;, σε^εσ-θαί |ΐΑε ρζξ)? ; Κ<*» ί*»!" βοίσιλενς οίε ΰ>7 «ττείρ^ε» 
Μινε'λαος α,νοί^, ιτολυ ο άζροσνννι 
^■ηλος οξα,σ^οα, 
των Τοιντοίλίύων Ιζ Λΐ^χτος ων. 330 Κ/ • » νι; "ΙΙ*^ νι< >^ — V « V ^ 

ι ν; Μ >^ ~ Μ •> ι ι_ ν — ι 1 ν ν ν/ •» ν^ — <^ \^ — >^ — 335 \\^>^\^^<^ ** ρ' ν^ ^ ^ \/ — 
ν^ — — —Ι — ο ν ν ν^ ν^ . \^\\<^^ — \^ _— « ν ^ ζ 

/ / 

κ 

--Ϊ— 11-1- ί' 
—II •■ 

|«^ Μ Μ .- ν/ ~ 1^ •. _ ν — <7]; 

345 |--Ινν-||--1--- 340 ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

δΌα^ύϋν σε τον μελεον^ ω τις αλάα-τορων σ-ύμζαλει ^άκξυΛ δ'άκξϋί-ί, ττοξεύων εις ^όμον αίμα σας 
μάτξος, ό αναζάκχ^ιοι σε ; Κατο\ο<ρΰρομαι^ κατολο<ρύξομαί' ό μέγας όλζος ου μόνιμος εν βρότοις. 
Δε τις ^αίμνν αναηνάζας ως λαίψος ^όας άκατου κατεχ,λυσε εν λαζροίσι ολεθξίοιςκνμασι ^είνοον 
7ΓΟν«ν, ως ττόντίΐ/. Γαρ τίνα άλλον οίκον 'έτεξον χξ» με έτι ττάξος σεζεσθαι η τον άττο ^εόγονων 
γάμων^τον άττο Τάνταλου \ Υίαι μην ϊ» οΙε βασιλεύς άναξ Μενελάου στίίχει, 5'ε άζζόσυν» 'ττόλυ 
ίήλοί όξάσθαι^ ων ε^ άί^αατος των Ύαντάλιίων. 

ΤΚΑΝΡίΑΤΙΟΝ. 

ροδίίη^ υροη Ιΐίθε ΓηΊ86Γ{\1)ΐ6, Ιο ννΙιοΓη δοπιε-οηε οΓ θειηοηδίιαίΐι ί1υη§^ 
ΐ6£ΐΓδ υροη 163Γ8 — 1)ηη^ίη^-1)αε1ί ίο Ιΐιρ πιειηδΐοη Ιΐιε Μοοά οι ύιγ ηιο- 

ΐΙΐ€Γ, ΐνΗίοΙΐ θΓίνβδ Ιΐΐ66 Ιο <3ΐδΐΓ3€ΐΐθη ? 

[_Γ66ΐίη§Ιι/.'] Ι 1)€\ν3ί1 Ιΐιεε, Ι όενναίΐ Ιΐιεε: — ^Γβδί: Γβΐίοίΐ^ ίδ ηοΐ ΐΒδΙ- 
ίη^ &ηιοη^ ιηοΓίϋΐΙδ ! 

ΡοΓ δοιτιε ενϋ-^εηίϋδ αίΐεΓ ταοΐίεΐίη^ ΐΐιεε — 33 ΐΐιε δ3ίΙ οΓΛε δ^ν^Γι 
1)3Γΐί— Ηδΐΐι εη^υΙΓεά Ιΐιεε ΐη ΐΗε νοιαοίουδ άεδίΓυοΙίνε τν&νεδ οί ΐΓε- 
ιηεικίουδ ενίΐδ, Εδ-ϋ-\νεΓε οί Ιΐιε θεερί 

Βεθ3υδε \ν1ΐ3ΐ οίΗεΓ ί»Γηί1)τ 1)εδΐ(1εδ, ου^ΙιΙ Ι δϋΐΐ ρΓείεΓ&1)1γ Ιοτενε- 
Γεηοε, ΐΠεη ύίΆί δρΓυη^ Γγοπι άΐνίηε ηυρϋαΐδ, Ιΐιβΐ «ρΓυη^ ίιοηι Τάηΐ3- 
Ιϋδ ? \_Σ,οοΐ£Ϊηξ Γοηηά, αηά αρρεαηη^ ρΐβαβεά.] Αηά Ιο ! ηο\ν, ύ\Άί ΓογπΙ- 
ρεΓδοη^^ε Ιίϊη^ Μεηείάυδ ΐδ αίΙνΒποίη^ — ίοΓ 1)γ Ιΐιε ε1ε^3ηοε-οΓ-Ηίδ- 
ίοΓίη 1ιε ίδ νεΓγ ε3δγ Ιο 1)ε Ιίηοννη, 1)είη2^ οΓΐΙιε 1)1οοά οί ΐΗε Τ3ηΐάΙί(ΐ8Β ! 330. Λΐάηβ Ηηά ηιοβΐ Μ8δ. 1ι»ν6 συμ- 
βάλλει, ίη Ιΐιβ ρι βϋ^ηΐ Ιβιΐδβ. ΡοΓδοη ρΓ6- 
ίβΓΓβϋ Ιΐιβ »οη8ΐ,38 1)6Ϊη§ιηυΓ6 δυϊΙαΜβ 
Ιο Ιΐιβ ηιβίιε. 

331. £(1ι(ϊοη8 από Μδ8. 866ΐη άίνίάεά 

1)6ΐννβθη ^όμον αΐκΐ Κμους. 

332. Αΐ(]η$ ρΓΪΐΚεΐΙ ματεξος άΧμα σας, ο \ 
ο* Λναζααχ^ίύει, ννΐΐΐοΐΐ 18 <)1$ίΟ ΐΙίΡ 163^11)*; ■ ίθΓΘΠΐΙ} φνβΠ 1>)' (ΙϊίίβΓβηΙ β(ϋΐθΓ8. ΡΟΓ- 

οίΜ88. Ιΐνν•ίΐ8 Μπ8§Γ3νβ ίΪΓ8ΐ θΐτΐ6η(1- δϋπ 1)38 Γο11ο\νβ(1 Αΐίΐπδ, (Ιιοη!;Ιι ίηάεειΐ 
εά Ιΐίε ΐβχΐ 38 ϊΐ ηονν :»ΐ3η(ΐ5. [ Γ6ΐηεΐ3η(1χ; 1)ΐι(>)ε^38υιιννϊΙ1ίη§(0 8υΙ)' 

336. κατίκλυσε,ΗαίΚ ίηιτη€ΐ'8€ά ον ίηυ,η- δΐίηιΐε ε(ΐη3ΐΙ)' 1)3(1 ίοΓ 1)3(1. €0η(1 8^•1ΐ3ΐ)ΐ8 οι <ροιταλεου, V. 321,3ΐ)ονε, 
ίδ Ιοη^, (8εε ΐΐιε Ριοιηόΐΐιεπδ €1ΐ3ίηε(1 οΓ 

^ΈδοΙί^ΙπΒ, 62ο)βάΊί6ά κατεχλυσ' αι• ΙΐεΓε, 
30(3 1)ρρ3η Ιΐιε ηεχΐ Ηηε ννίΐΐι ωνα ττόνων. 

338. ΡΟΓ λάζξοισιν Ιλεθζίοις, Αΐϋιΐδ ρππ- 
ίε(1 λάζροις ολεθρίοιτιν. 

339. ΤΙιϊδ 3η(1 Ιΐιε ηεχΐ νεΓδβ 3ΓΘ ά\ί- άαΐεά, ιηοιε ρΓορεπΙ^τ Ιΐΐ3η " «η^αΐ/εά." 
ΜϋδβΓανε, υοϋ οοηδϊάεΓΪπδ 11ΐ3ΐ Ιΐιβ ββ- 343• ΗεΓε 3ΐιηο8( ενεΓγ Μ8. Ιιμ λόχ- 
λγ ^^ άβροΐ7υν»ι, 80ΐηε ννίΐΐΐοαΐ αναξ^ 32 346. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Ώ> γ^^λχόνα,νν στξΛΤον οξμ-ησοι,ς 

εκ 7^ν Ασίαν, 

χαΓ^ • Ιυτν^ίο, ί αντος ομιλΒΐς, \ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ. 
*Ώ οωμοί, τη [λεν σ 7)οεως 'ίΓξοσόίξ'λ.ομα,ι, ο^υ 

ΎξοΙα^εν ελύων, τ•η ό Ιόϋν κοιταστίνω. 
Κ,υαλω γαξ ειλι^^εϊσαν α,ύλίοις χακοΤς 
ονττωτΓοτ {ίλλν)ν μοίλλον ΙΓίον εστίοίν. 
Αγαμε [λνονος μεν γα,ξ τνχ^α,ς ιοτησταμνίν, 
κα< θάνατον, ό»&; 'ττροζ αοίμοίρτος ωλετο, 3ί>5' 

Μαλεα, ττροσίσχ^ων ντρωξοίν' εκ ΰε κυμάτων 
ο ναντίλοισ-ί μάνης ε^'ηγγειλε μο\ 
Ί^νίξεως 'Π'ξοφνιτνις Τλαναος, α-^ευ^-ης Βεος, 
'ός μοί τά^ εΤττεν εμψχνως ΤΓα^ασταβείς* 
Μενέλαε, κεΓτα» σος κασίγνγιτος ^χνων, 360 

λοϋτροΓσίν άλόρζοϋ 'ττεξίτΐεσων ττανυστοίΤοις. Ι--Ι-- « _ ν ^ -1- --Γ-ΙΙ--Γ-Γ-Ι"- 

--Ι--1Ι--Ι- + -1- 

^ \^ —\^ ~"* """^ "■"* 

-Ι-ΙΙ-Ι-ΙΙ-Ϊ 
--Ι-!Ι--|--ΙΙ--Ι 
Ι--Ν-ΙΙ-Ι-Ι1-Ι 
Ι--Η-ΙΙ-Ι-ΙΙ- ΤΗΕ ΟΚΟΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.15Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ί2 οξμ,γ)<τα.ς στ^άτον χίλιοναιη» εις Άσ-ιαν γ^ίV^ χαίρε" ϊε ευτυχία, αύτος όμΙ\εις^ 3•έοθεν ττξά^ας 
αττεξ ηύχου» ΜΕ. Λ ^ώμα.^ τη μεν^ ελθων Τροίάθεν, ττροσΉξκομαι σε η^εως., ίε τγ κατάσ-τενω 
ίδ'αίν. Γαξ ουίτάιττοτε είϊον άλλην ίΰ-ηαν μάλλον ϊιλιχβείσ-αν κναλω άθλίοις κάκοις, Γαξ μεν 
ΊΤΒοσ-Ισχων ττξώραν Μάλεα. ηττίσ-ταμην τΰχας Αγαμέμνονος, και θάνατον, όΐν ώλετο ττρος ^αμάξ- 
τος' εκ κυμάτων Ιε ο /(χάντίς ναυτιλοΐιτι εξήγγειλε |ΐ*οι, Γλαύκος ιΤξο<^ήτγ\ς "ί^ήξΐως^ α-\>εΰ^ης θεο?, 
ος εμ<^ανοΰς ιτα,ξάσταΘεις είττε μοι τάίε' Μενέλαε, «τος χαα-ιγνήτος κείται θάνοίν, ττερίττεσ-οον τταν 
ύί-τατοις λουτξοίΰ-ι άλοχου. 

Τ11ΑΝ8Τ.ΑΤΙ0Ν. 

[βαΐηίίπξΐι^ ίοΜβηεΙάηε.'] Ο ΐΐιου \νΐΊ0 θΐάδΐ θίΓεοΙ; ΐΗε εχρε^ίΐίοη οία 
ΐ1ιοα§<ιηά δΐιίρδ υηΐο Αδΐα'δ Ιειηθ, Ιΐίΐΐΐ : — ειηοΐ \νίΐ1ι ^^οοεΙ-ίοΓίυηο Ιΐιοα 
οοηιεδί, ίΐίΐνϊη^ ]3^-άΐνΐη€-ί\ϊά οίΤεοΙεά \ν1ΐ2ΐ1; Ιΐιοα άεδίΓειϊΙδΙ ! 

ΜΕΝΕΐ^Αυδ. [ΕηΐεΗπξ ρεηείνβΐι^^ Ορ&Ι&οε, ΐη οηε Γεδρβοί ίηθεεεί, 38 
οοΓηίπσ ίτοιη ΤΓογ, Ι νίενν Ιΐιεε ννΐΐΗ ρΙεαδϋΓε — 1)υΙ ίιι αηοΙΙιεΓ 1 8ί§;1ι 3ΐ 
1)ε1ιοΐ€ΐίησ ιΗεε ! 

Βεοδυδε πενεΓ-γεΙ δανν Ι Βηγ οΙΙιεΓ Ιιοιίδε ιηοΓε οοπιρ1εΙε1γ-1)ε8εΙ 
οη-^ΙΙ-δίάεδ \νΐΐ1ι ΐ3Γη«?ηΐ3ΐ)1ε ννοεβ ! 

ΡοΓ 38 Ι \ν3δ Ι^ΓΪη^ΐη^ ιην δΗίρ Ιο 3 δΐ3ΐϊοη 31 Μαΐεβ, Ι ^ν^8 ΐηΓοΓίη- 
ε<3 οΓ ΐΐιε ιηίδΓοΓίυηεδ οί Α^ΒΓηέπηηοη, 3ηά οΓ Ιιίδ άε^ΐΐι, — ινίΊεΓεΙ)}^ 1ΐ€ 
ρεΓίδΙιείΙ 3ΐ Ιΐιείιβηίΐδ οίΐιΐδδροϋδε: — Γγοιώ Ιΐιε\ν3νε8,1οο,1ΐ3(1ΐ1ιε ρΓο- 
ρΐιεί οΓπίΒπηεΓδ βηοουηοεά \ί Ιο πιε, ΝεΓευδ'β ίπΙεΓριεΙει ΟΙαύουβ, 3η 
υηεΓπη^ Οοά — ννΐιο νΐδΐΙ)ΐ5τ δΐ3η(ϋη§ 1)εδΐ(3ε ηηε δάθΓεδδεά ιηε Ιΐιυδ : — 
" ΜεηεΙάΐίε, (Ιι^ ΒνοίΗβΓ Ιίββ ύβαά, Ιιανίη^ /αΙΙεη ΐ)^ Με ιντ/β ιη Ιιί3 Ιαεΐ Ιαίϊι" 346. Αΐάϋδ, ίτοηι νν\\Λΐ δουΓεβ Ι Κηονν 
ηοΐ, βιΐίΐεά όξμίο-ας, §οοά ΐη ηιβαηίηςϋιιΐ 
βιΐ8β ΐη ςυ3ΐι1ίΐ3τ : ίοΓ, αδ Ιΐιβ 30ΐ•Ϊ8ΐ ρηΓίϊ- 
ϋίρίε ο( όρμίζω, Ιΐΐθ ρβηηΐΐ ϊβ βΙιοΓί. 

349. ^εόβεν,/νοΜ ο Γ ίΗτουξΙι ίΐιε θοά8, 
Ιΐίαΐ 18, ί»ί/ άίυίηε αιά: — αττεξ ηύχου, ινΚαί 
ν€Τ]} ΐΚΐη^8 ίΐιοη ρτα^€ά8ΐ: /οι\ 

350. ΓοΓ τ?, βοη^β Μ8δ. Ιι&νβ πκ, 38 
\ινβ11 ΐη ΙΗΪ8 νθΓδβ 38 ΐη Ιΐίβ ηβχΐ. 

356. •7τροσ•Ιτχων ιτρούξαν^ γτόταηι άάΐάΐεη» 
ν€ΐ ηάνεηι άάηιονεηδ — Ιιαναύη^ τπί^ ρΌνο 
ΟΓ Ιη-ίηξχπξ ιμτ/ $}άρ ίηίο ροΗ, 358. ΟΙαύουβ \ν38 Λβ 8οη οΓΝάϊβ, \)γ 
ΝβρΙυηβ, 3θοοΓ(1ίη§ ίο 8οηυβ — 1)αΙ 30- 

00Γ(1ίπ§ ίο ΟίΙΐβΓδ 1)Ϊ8 ί3ΐ1ΐ€Γ'8 ΏΆΪΪΪβ νίΆ& 

Ρο1γΙ)ΐυδ : — 0Γΐ§ΐη3ΐΙ)τ 1ιβ \ν38 3 ΒοεόΙΐβη 
6ίί]]6ΐ-η]3η, 1)ηΙ 3ίΐβΓνν3Γ(ΐ8 1ιβ 1)β€3ηΐθ » 
ηοίεά δθ3-(1βΐί^. Ηβ Γβοθΐνβίΐ Ιΐιβ βίίΐ 
οίρΓορΙιβϋγ ίΓοιη Αρό11ο,3η(] 3€ΐβΐ1 38 
ΐηΙβΓρΓβίβΓ ίο ΝέΓ6Π8, 3 δοπ οί Οοβ3η 

ΆΏά Τέι•Γ3, 30(1 οπθ οΓ ίΐιβ ηιθ8ί3ηοί6ηί 
οί ίΐιβ ηΐ3ΐ1η6 Οοάβ. 

359. Ιη δ6νβΓ3ΐ Μ88. τοΤ ΐδ ίοπηθ ίοτ 
τάϊ', 3η(1 καταατταθείς ΓΟΓ -τταξασ-ταθείς. ΟΡΕΣΤΗΣ. 362. 33 

Ααχρυων 5' ί7Γλν}σ•ει> εμ,ί τε κα.) να,ντας Ιι^^^υς |ν^ν^_|ν^ _||«ν^ν|ν>-||- -|« - 

'ΤΓοΧΚων' ΒττεΙ ^Ι Ναΐ'ττλίας -^ανω %θον•ς, |--|''~||" -|^"ΙΙ~ "Η'' 

>!ίί? ^ίί[Α,ΰίρτος ΙνΟίΖ^' ΐζορίΛωμ,ενιης, Ι" ~Γ "ΙΓ ~Κ "ΙΓ " Γ ~ 

•^οκή;!* ΌρεσΤ)}»» 9ΓαΓ(5α Τ01/ 'Α7α/>«'?ν''°''°? ^^^ |ν. -|^ -||- -|.. ^ ν.||.> -|ν^ « 

φ'ίλοίίσ-ι χε^σ* ττεξί^αλεΐν κα* [χ-ητίροο, |ν> _ | ^ _.|^ ο ν>| ν-. _|| — |ν^ « 

ωί ζυτυγρυντΰί,ς, εκλυον ά,λιτν'ΤΓων τιαος \ — |•^~|γ -Ι^^^^ΙΙ"^"-]" "^ 

1-ίί Ύνν^ΰίξεΙας ττοα^ος άνόσίον ψόνον. \~ -|« -||- -|^ ^ "ϋ^ -|" ^ 

Καί ι/ϊν οτΓου 'στ)ν, είττατ', ω νεανίδες, \ — 1>^ -ΐ|^ -| *^ -||^ -|»^ ^ 

Άγαί[χέ[Λνονος ΤΓα,ΐς, ος τά ίε»/ έ'τλη κακά* 370 |ν^ ^ -|»^ -||- -|^ -\\^ -|« « 
βξέψος γΐίξ νιν τοτ' ε» Κλϋται,ίλνίσ-τ^ας χ^εροΤν, κ "Γ "ΙΓ ~1^~Ιι — κ ~ 

οτ εξελειτΓον μέλαθρον ες ΎξοΙα,ν Ιωρ, |ν^ _|ν^ _|Ι- .> ^.|ν> _||_ -|ν. - 

ωίττ όϋκ αϊ/ άϋτον 7*''^§'''"**]^ αν εκτίΟΛ/:/» { — 1^~|| — |«-[|«-|ν^- 

ΟΡ. "Οίί' ε^ι^' Όρεστ-ής, Μενελεως, ον Ισ-τοξεΐς' \^ -|^ -||- ^ ^|«-||«-|»-- 

εκων εγω σοι τοί(χα, (/.'/ινυσ-ω κα,κα,. 375 Ι"" ~ 1*^ -|| — ρ -1| — ρ ** 

Ύων σων σε ^ονάταίν 7Γξ>ωτολΕΐα ^ιγγανω 
Ικίτνις, άφυλλου στόμ,αχος εζά,τττων λίτάς' 
σωσον ρ, ' ά,φΐξα,ι ο α,υτος εις κ,ΰαρον κα,κων. 


ΤΗΕ ΟΚΙ)ΕΙΙ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ^ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Δη εττλήίτε τε ε/χε και εμού; να,ύτας ττόλλων ^άκξνων' ϊε ενει Λ^αύω Νώύττλίαί χθονί^, ^αμάς' 
το; ιίδ•)! ε^οξμώμενης ενθχ^ε, ^όκων ττεξίζαλειν <ριλα,ία-ι χεξο-ί Οξέίττ^ν τον ττα,'ί^χ Αγα(Λ'ί(χ\ονος^ 
•ΛΧί μήτεξο,γ ως εντυχ^οΰντα,ς, εκ-λυον τίνος άλιτυττων ανόσιον<ρίνον της Ύυν^α.ξε',Άς ττα-Ι^ος. Και νιιν, 
ω νεάν<5'ε?, είτΤΛτε 'όττου ναις Αγαμέμνονος έιττι, ό; έτλη τλ ^είνα κάκα' γαξ ην βξε<ρος εν γί- 
ροιν Κ,λυταίμνίίττξας τότε ό'τε εζελείττον μελαθξον Ίων ες Τ^οιαν, ωιττε ουκ αν γναρκταίμι αύτον 
αν είσι^οΰν. ΟΡ. "ο5ή, Μίνέλεα;;, είμ,ι Ορίΰ-της^ όν Ί'σ-τοξεις' εκών εγω μηνΰσ-ω σοι τα ίμα κάκα. 
Δε 'ΤτρωτολεΐΛ ^ίγγανω των σων γόνατων ικέτης^ ε^άτΓτοον λίτας α<^ύ\λον στόματος' σωσον μ,ε' 
ίε α<ριζαι αύτος εις καίξον χάκων. 

ΤΒΑΝ5ίΑΤΙ0Ν. 

ΤΗπδΓιΙΙβίΙ 1ί6 1)οι1ι Π16 ίΐηεΙ ΐΏγ8&ΐ1θΓ8 ννϊΐΐΐ Γπαηγ 163Γ8: — ίΐηθ ινίιεη 
Ιΐΐίΐΐ Ι Γβ3€ΐΊ Ιΐΐ6 ΝαύρΙί^πδΙιοΓθ (ιηγ ννΐΓε Η^νΐπί^πΙτ^αΓί^' 1£ιη^]6ά Ιΐιερε) 
εχρεοΐίπί^ Ιοαίίΐ^ρ ϊηΓΓΪ6ηοΙΙ)/^ί?ηΓίΐ3Γ3θ6θΓ65ΐ65ΐίΐ6 ^οη οίΛσαητέιτίηυη, 
υπό ΙιΊδ ΓϊΐοΐΙΐθΓ, α8 Γαΐ'ΐηί^-ρΐΌδρεΓοιίδΙγ, Ι ΗεϋΓίΙ, Γγοιίι δοιτιε οηβ οί ι1ί£ 
ίΐδΗεητιεη, οΓΐΙιβ ιιηΗαΙΙοννεά ιηυΓίίεΓ οΓ Τ} ικΐίΐηίδ'δ ϋ&υο^ΙιίεΓ! 

Αηά ηο\ν, Ο ΐΏΡΐΐ(1(?πδ, ΙεΙΙ ηιβ ννΙιεΓε Α|Τ3ηΊβηΊηοπ'δ δοη ϊδ, ννΗο 1ΐ38 
(ί^Γεά ΐΐιεδε ΐειτΐ^Ιε (ίεεϋδ-οΓ-ενϊΙ: — Γογ Ιιε νν'3δ 3η ίηΓ3η1; ϊη Ιΐιε ηπτίδ οί 
0ΙγΙεΓηπ65;ΐΓ3 3ΐ-ΐΙιε-ΙΪΓηε \ν1ιεη Ι ΙεΓΐ Ιΐιε ρ3ΐ3οε δείΐΐη^^-ουΐ Γογ Τγο^, 
δο 11ί31 ι δΙιοιιΐΓΐ ποί: Ιίπονν Ιιϊιη ννετε Ι Ιο δεε Ιιϊγπ. 

ΟιίΕδΤΕδ. [ΚαΪ8Ϊηίτ ΙώηββΙ/ ιιροη Ιη8 εΙΰοιν.Ί Ι, Μεηείίίιΐδ, 3Γη ΟτέδΙβ-, 
ννΙιΟΓη ΐΗου δεείίεδί : — Γπεείγ \νϊ11 1 (Ιεοΐατε υηΐο Ιΐιεε ιη}' οαΐΗηΊΪΐίεδ. 

\ίι6αΌίηξ Ιΐΐ6 αοιιαίι^ Ιιβ αάναποβε 8ΐοιυΙι/ ίοιναΓ(ΐ3 3Ϊ6η6ΐάιΐ8, αηά α88ΐιηΐ€8 
α εζίρρϋοαίονι/ αίΐϊΐιιάε.'] ΒαΙ ΩτδΙ Ι ειηΐιτβεε Ιΐιγ Ιίπεεδ, 3 δυρρϋπηΐ, ρυΐ- 
Ιίη^ υρ ρταγεΓδ ίποιτι ηιγ ΙεηΓ-υηΓιίΓηΐδΙιεοΙ ιηοιιΐΐι: " δΑΥΕ με:" — Γογ 
ΐΗοιι 3Γΐ οοιηε ΙΙι^'δεΙΓ ΐπ Ιΐιε δε3δοπ οΓ πιγ δυίϊεΓίησδ! 362. Ιη Μ88. «ικΐ θίΐίίίοηδ ίίθΠθΓΒΐΙγ 

Ιΐΐβ Γ63(1ϊηίί Ϊ8 δακρύων ^', 1)ΠΙ Αΐϋπ8 311(1 

δοιηβ οΙΙΐΡΓχ Ιίπνβ τ', 1)ί\ι11γ. 

367. ά\ιτΰττων (ΓοΓ ννΐιΐοΐι ΑΙ(]Π3 §ίν68 
άλικτύτΓΛίν) Ιΐϊο 8<•1ϊ()1ί88ΐ βχρίαϊιι^ 1)γ αλι- 
έων, Οί τοις ΚΜτταις τΰτττουσι την ^ά'Κασσαν, 
β&Ηατηβη, χνΐιο 8ΐηΊΐ6 ίΐιβ 8€α ινίΙΙι, υαΓ8. 
^ 368. τηςΎνν^Άρείας τται^ος, ΙΪΙβΓηϋγ, (Ιΐ€ 372. Τη ΓηοδΙ Μ8δ. Άπά ίιι Αΐίΐπβ Ι^έ- 
λίΤΓον Ο00ΠΓ8 Ι'οΓ Ιζίλειπον. ΒιιπιεΙί. ευιι- 
άεηιηδ Ιΐιβ Ι311ΘΓ, 1)αΐ ΡοΓδοη ίΐοίεηϋδ ΐτ. 

375. ΚΟΓ μηνύσω, \\\ύν]\ ΡοΓδΟΠ ίηί6Γ- 

ρΓΟίδ χνίΐΐι οοηιηιβηιΐΒΐϊοη, ** ^,ΰ;ο ιηε ίρ- 
8Η)η άά/ίτωη," Α\ά\\& ί'τοιη ςοοιΐ 3ΐη!ΐ0ΓΪ• 
Ιν ρΐίηΐβίΐ σημάνω, ΰκϋοάΐιο. 
' ο77. «φΰλλο:;, Ιεοβ€8α, ΐ.ο., ΐρίίΐιοηί ΐΗβ /ι/>ίίί«Γ^η7ηαί(ί. Ιιΐδΐ€»(1οΓ7Γα(ίοί, Α1(1ιΐ5 8ΐιρρΙί€αίοηι ΰου^Ιΐ8 ««6(1 ΐη ρΓ35'βΓ. ϋββ 
3ηϋ α ίβνν Μ8δ. 1ΐ3νο ^υγατζός. Ι Ιΐιε Κίη^ (£(1ΐριΐ3 οί δόρ!ιοοΙο5, ν6Γ.3, 34 379. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΜΕ.^Ω θίοί, τί '>\ίΰσσω'. Τίνα ^ί^ορζοί νεςτεξων; |- -.|ο -||- ^^ «»|ν^ -||« -|ν^ - 
ΟΡ. Έυ γ' 'ΐΐ'ίτχς' ον γα,ρ ζω κΰίκοΐς' φά,ος ^' οςω. 380 |- -|^ -|| — 1« -||^ -Ι»- - 
ΜΕ. Ω,ς ΐίγρίίύσοίΐ ττλόκοίΐ/,ον ά.νχ^Ιχϊ)ρον τάλας. \ — 1^~Ιγ''^κ"11 — γ" 

ΟΡ. Όνχ^ 7) •7Γξόσο•^ίς /α', άλλα. ταξγ' οακΊζεται. |" "Ι"^ "11 ' "Ι"^ "11" -|" ^ 
ΜΕ. Δεινοί/ όί λίύσσίίζ ομ,μ,ά,των ^νίξίχΤς κόξοας. |- -|^ -|1 — |^ -1|- «Ι** - 
ΟΡ. Το σΰ/Αα φξον^ον, το ^' ονο^κ ου λίλοίττε' μ,ε. 1»^ -|^ -||- ^ «|^ -Ι]»^ -|ν^ ν 
ΜΕ. Ώ ττοίρά,λογόν μοι, σ•η φα,νεΧσ α,μ.ορφ\α,. 385 |- ^ «^^^ -]|- -Ι"-» -||ν -|ν - 
ΟΡ. "Ο^' εί(Δ /χοίτρος τίς ταλαίττβίζοϋ φονεύς. \^ -[-^ -1| — |^ -ΐ|- -[««' - 

ΜΕ.Ήκονσ-α* φι^ου (5' όλι^άκκ λε^^'" κακά. | — |^ -||- « "| »^ -ϋ»^ -|« «-» 

ΟΡ. Φει^<5|ΐΑ£θ'° ο ^οΆι^ων ^ ες ε^\ ττλονσ-ιος κοίκων. |-ν^«|Ν/-||-^ν|« -||« -[« - 
ΜΕ. τί γ^ρΎίμα. τΐάσ^ας ', Ύ\ς σ α,<κο70\νσίν νόσος ', (^ -]^ -|1 — 1*^ -1|« -]^ « 
ΟΡ. Ή ζύνεσις οη σννοί^α, οείν Ι^ργΰίσμ,ίνος. 390 |-«'^1-'«'-Ί|^ -|^ -]! — [^^ 
ΜΕ. ΙΙως ψνζ', Σοψόν το» το σΰίφες, ου το /λ^ σοίφες.\- -|" ΊΙ- ^ "Ι"-* "ΙΊ*^ -|"^ '■' 
ΟΡ. Αυτΐνι (Λοίλκττΰί γ ν) οια^θίί^οϋσα |!Λί — 
ΜΕ. Δειν>3 7^^ ^ θεός, άλλ Όιχως Ιοίσΐ[Αος. 
0Ρ• Μανία* τε, |ν.*)Τξος άι/Αατος ημωρ^αίι. - -Γ -Γ -ι- -11- -Ι" - 

-1--ϋ-Ι--ΙΙ-Ι-- 

ν <^ .. |\^ — 'Ν^ — Ι"-* — — — 1^ ι^ ΤΗΕ ΟΚΟΚΠ, ΑΝΟ ΚΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Ώ, ΒΊοι,Τί "Κεύσσω ; Τι'να νε^τε^οϋν δ'ε^'όίκα ; ΟΡ. Ι,υγε είττας' γαρ κάκοις ου ζω' δ'ε οξω <ρά,ος» 
ΜΕ.Τάλας ώς ηγριωσ-αι αυχ^(Ληρον 'ττ'Κόκ.Άμ.ον. ΟΡ. Οι;κ τιττξοσ-ό'^ίς,άλλαΎαίργα αικίζεται (χε, 
ΜΕ. Δε 5είνον λεύοσεις ζ-ί-,ξαίς κόξαίς όμ^χατων. ΟΡ. Το σώ/χα <Ρξθύ^ον, ίε το όνομα ου λελίίττε 
(Λΐ, ΜΕ. Ώ (Γ» α^ό^ψια <ρανεί^α /αοι τταξάλογον. ΟΡ.'Ό^ε εί^ί ^όνευς της ταλαίττώξου (Α.ί]Τξος. 
ΜΕ.Ηκούσ-α' 5ε <ρεί^ου ολίγακις λέγειν κάκ,α. ΟΡ. Φει^'ό^αεθα* 5'ε κίκωνό ^αί/χων ττλΰύσ-ιος ες έ/χε. 
ΜΕ. Τ< χ^ξή[Λα ττάσχειςΐ Τίς νόσος αττολλυα-ι σε ; ΟΡ. Ή ζόνεσιςοτι συνοί^α ειργάσ/χενος ^είνα, 
ΜΕ. Πως <ί>>??; Το σά<ρες το{, οϋ το (χη σά<ρες σό<ρον. ΟΡ. Μάλιστα γε λιίττ» « 5'ία<^)θε{ρού<Γα 
((Α3— ΜΕ. Γαρ « θ^εοί ϊέίν», άλλα ό'^α^ς ιάσιμος, ΟΡ. Τε μάνιαίρ τιμώξίαι αίματος μήτξος. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΜΕΝΕΐ,Αυδ. ΙΑ^Ηαβί.'] ΟΙι ! γε ΟοοΙκ ! \νΐΐ8ΐ θο Ι δεε .? λΥΗοηπ οΓΐΙιε 
0€Άά άο Ι Βεΐιοΐοΐ .? Οιιε8τε5. ΤΙιου 1ι»'\5ΐ Ιηιΐγ δροΐίεη : ίοΓ ΐΙίΓουοΙι ιηγ 
δυίΤεΓίη^^δ Ι Ιίνε ηοΐ : — γεί νΐενν 1 ΐΐιε ΙϊοΙίι. 

ΜΕΝΕίΑυδ. [ΡΐίΐβίΙΙ^^.'] ΐνΐίδεΓΕίΜε-ΐϊΙΒη Ιιολν 1)ΓΪδΙΐ6€ΐ ΐΐιου &γΙ ίη ΐΗγ 
δ(][ΐΐ3ΐϊ(1 ΗίΐΊΓ ! ΟκΕδΤΕδ. ΝοΙ Ιΐιε αρρεβΓΗποε, ΙίυΙ ΐΐιε (3εεεΙδ Ιοηηεηΐ ιηε ! 

ΜΕΝΕίΑυδ. Λη€ΐΙιοηΜΐ)1}7θ1θδΙ»Ιιουί^1δΓε\νϊΐ1ιΐΗεδΐιη1ςεηοΓΐ)δθίΐ1ιΐτιε 
ε^^εδ ! ΟκΕδΤΕδ. ΤΗε Ι30(1γ ϊδ ίΐεά, 1)υΐ: ΐΗε ηαππε Ιιαδ ηοΐ ΙείΙ ηιε ! 

ΜΕΝΕΐ.Αυδ. Ο Ιΐιϊηε ϋπεοηιείϊηεδδ νΐδΐΒΙε Ιο ηηε ΒεγοηοΙ-οοηοερίίοη ! 

ΟκΕδΤΕδ. Ηετε Ι δΠΊ, Ιΐιε πιιΐΓ(3εΓεΓ οί ηιγ ννηειοΐιεά ιηοΐΐιει• ! 

ΜΕΝΕΐΑϋδ. 1 Ιΐ£ΐνε1ιείΐΓ(1δο: χνΙιεΓεΓοιεδρΗΓε ίοΓ-Β-ϋΙΙΙείΗεΓεοίΙδΙοΓ 
Ιΐιγ ννοεδ. ΟκΕδΤΕδ. \νε άο δραρε: — Ι^ηΙ ϊη ΗΌβδ ίΐιε 4€\ίγ ΐδ γϊοΙι Ιο πιε. 

ΜΕΝΕΐ,Αυδ. \νΐΐ£ΐΙ ειίϊΐίεΐίοη 3Γΐ:-ίΙιοα-δΐιίΓεΓΪη^? \νΐΐ£ΐΐ Γηει1&(ίγ ίβ άε- 
δίΓογϊη^ Ιΐιεε ? Οπ,ΕδΤΕδ. ΤΗε οοηνϊοΐϊοη ιΗβΙ Ι άϊπ οοηδοϊουδ οί Ιι&ν- 
ΐη^ άοηε όΓε&άί'ιιΙ-άοίη^δ. ΜΕΝΕΐ,Αυδ. Ηο\ν εαγεδί: Ιΐιοϋ } ΡεΓδρίουουδ- 
ηεδδ ίθΓ-οεΓΐ3Ϊη, ηοΐ οΙ)δουΓΪΐγ, ίδ ννΐ^οΙοΓη. 

ΟκΕδΤΕδ. Ιΐ ϊδ οΐιΐείΐγ ίηοΐεεθ τείΏΟΓδε ί\ϊΆί θεδίΓο^'δ πιε — Μενει,α- 
υδ.ΡοΓ Ιΐιε ε^οείοΐεδδ ίδ θίτε, Ι3ϋ1 ηενειίΗεΙεδδ ίΐρρε3δΣΐΙ)Ιε. ΟκΕδΤΕδ. Αηιΐ 
ίιίδ-οί-ϊϊΐαάηεδδ, νΐηάίοΐΐνε οΓ ηιγ ιτιοίΗεΓ'δ Βίοοά ! 

ίΐΐθ ίηβηΐίίνβ ιηοοά ίδ πδεά εΐΐίρΐίοα]]}^^. 

388. Αΐϋιΐδ, 3ίξ3ΐη8( Ιΐιε ηιβίΓβ, βάίΐείΐ 
εις εμί. 1ί εις ννθΓβ ίΐΐβ ίηΐθ Γβ3(1ίη§ Ιΐΐ611 
με ννοχύά Ηβ ΓβςηίβίΙβ. 

391. Ιη δοηιβ Μ88. ννβ ίΐηίΐ τι ίοΓ το;. 

394. δβνβΓ»! βϋΐΐΐοηβ ^ηά Μ88. 1ι»νο 

μκτξός &' αίματος^ ΙΤΙΟδϋ Γίΐυΐΐΐΐγ 3δ ΐΟ Ιΐΐβ 

δβπδθ. ΡοΓδοη Ιιαδ ίοΐΐοννεά ΒραηςΚ. 387. ΡοδΙφεί^οι; ^' (ΐΒΗηβηίί ΒιύηοΙςί- 
115, (|πβηι 81 δέςπβιίδ, λέγειν ρρο ϊπιρ6ΐ•3ΐί- 
νοαοοίρΐεδ: — δίηιηίηπί», ύίστε^\\\ίΆύά\&$ 
ΰΐιηι 8οΙιοΗ3.δΙβ. ΡοκδΟΝ. ΥοΙ ^λ^ο 03η- 
1101 Ι3ΐίβ λέγειν ίοΓ Ιΐιβ ίΓηρβΓ3ΐΐνβ Ιάηά 
/ί^ί,1)ίΐΐιηιΐδΙυη(ΐ6Γδΐ3η(1θελε,θΓδοηιβο- 
ΙΙιβΓ ίηιρβιαΐΐνο,ϊΓ\*'6 οπί οίί<ρεί^ου. Τΐιίδ 
18 ίην3Π3ΐ)]γ Ιΐιβ οοηδίιικ'ίΐοη ννΙιβιβνρΓ Γ-|''-||'""'Γ-||--|-"- 

|-.|..||..|„-||..μ. 
ι — 1« -11»^ ^ ^1^ -II — \^ ν ΟΡΕΣΤΗΣ. 395. 35 

ΜΕ.'Ήξξω ^ί λνσ-σΥίς νοτί ; Τις νι^ερα, τότ' ?ν; 395 [- -|^ -||- - ^|^ -[Ι^- -|- - 
θΡ. Εν -η τάλοαναν μ,ητίξ Ί^ωγχ.ουν τά,φω. Κ "κ "11 — κ "II — κ " 

ΜΕ. Ποτέρα κατ όΐκονς, τ] 'ττξοσιοξίνων ττυξοι, \ Ι "^^ι "II — Γ "II — \ " 

ΟΡ. Νϋκτος φυλά,σσων όστίων άναίξεσίν. | — 1^' "|| — |ν^-||«-|«« 

ΜΕ. ΤΙα,ξτιν τις α,λλος, ος σον ωξ^ίνεν ^ειχα,ς', |ν/ _|^ -||^ _|ν -||- -|« « 

ΟΡ. ΤΙνλΰί^ιος,ο συν^ξων ά.7μ.χ κα.) μ,νιτξος ψόνον. 400 |>^ « -[« -|| — |ν^ ~|| — |ν.; ^ 
ΜΕ. (^α,ντοι,σμ,ά,τω)» ο\ τασε νοσζΤς ττοιων νττο', 
ΟΡ.Έ^οΙ Ι^εΐν τρεις νυκτι ττροσ-φεξεΐς κόξίχ,ς. 
ΜΕ. Οίο α,ς ε'λε^χς, ονοι^άσοα ο ον βον'Κο^αα. 
ΟΡ. Σί/χναί 7*6" εντΓο.Ι^ίντοί ό οίΤΤοτξετΓεί λέγειν. | — ρ ~|| — 1>^ ^ νι»!|« -Ι ν/ - 
ΜΕ. Άίταί σε ^οοιγεΰουσι συγγενε7 φόνω\ 405 | — [^ -|| — Ι•^ -[|^ -|ν> - 
ΟΡ. 'Οι/Λο» ^ιωγμ,ων, οΤς ελοίύνοίΛΧί τοίλα,ς. | — 1^~|| — |ν-||«-|«- 

ΜΕ. Όυ ίείνα, ττάσχειν ^εινα. τους είξγα,σ^ενους. | — 1^~11 — 1*^~!1 — 1^" 
ΟΡ. *Αλλ* εστ)ν ί/χΓν α,να,φοξο, τ^ς ^υμ,φοξοίς — | — |" -||- ^ «|« -||- -|>^ - 
ΜΕ. Μί) ^ά,ναι,τον εΊττνις' τούτο (Λν γα-ξ ου σοφόν. |- ν^ «|ν> -|| — |ν -Κν^ -|--/ ν* 
ΟΡ. Φοΐζος κελεύσοίς (λΥίΤξος εα7ΐροί^Λΐ φόνον. 410 | — 1« -[| — 1>^ -|] — |*^ « 

ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΗ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ Α€€ΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Δε ττότε ήξ^ω "Κύσσης^ Τι; ήμερα ην τότε ; ΟΡ. Εν η ε^ύγκονν ταλαΐναν μ,ήτεξο, τί<ρ<ύ. 
ΜΕ. Πότεξα κάτα οίκους, » ττροσ-ε^ρευων ττύρα ; ΟΡ. Νιίκτος ■^νλάιτσ-ων αναίρε^-ιν όσ-τεοον. ΜΕ. 
Τί; άλλο; 7τάξ)5ν, ος ωξβεΰε σον ^Β/χα,ς ', ΟΡ. ΠύλαδΉς, ό συνόρων αίμα και ψόνον μήτρος. ΜΕ. 
Δε ίίτΓο ττοίων (^ΜτάσμΛΤίύΊ νοσείς τάδ'ε ; ΟΡ. Ε^ο'^λ ιδΈιν τρεις κό^ας 'η'ξόα-'ρεξεις νύκτί. ΜΕ. 
Οί^α άί ελεζας, ίε οι» βούλομαι ονόμασ-αι. ΟΡ. Γαρ (τίμναι' αττότξεττει ϊε λέγειν ευτται^εύτα. 
ΜΕ. Άυταί .βακχευούί"; ιτε £Γύ^')^ενει ψόν»; ; ΟΡ. Οιμοι ^ι-^γμων, σ.ς τάλας εΧαύνομαι, ΜΕ. Ου 
δ'εινα τοι;ί 6{ξ^'άα-|(Λενοΐ'ί $είνα ττάσ-χειν. ΟΡ. Άλλα ειττί »ί|α.(ν ανά<^>ο^α τ»)ς ^ύ/Λφοξας. ΜΕ. Μη 
είττης θάνατον γαξ μεν τούτο ου σό<^ον, ΟΡ. Φοίβος κελεύ^-ας εκττρά^α» <})όνον μήτξος. 

ΤΚΑΝ5Ι.ΑΤΙΟΝ. 

ΜΕΝΕίΑϋδ. ΒϋΙ \ν1ΐ€ηΙ)θσΕΐηη€δΙ Ιΐιοιι ΐΗε ι•&νίη^? \\^1ι&1 άβγ \ν35 ίΐ 
ίΐιεη ? ΟκΕδΤΕδ.Οη ΐΗε-θ^γ Ιοοηδΐ^ηβοΙ ηηγ1ΐ3ρΐ€58 ΓηοΙΙιεΓ ΙοΙιεΓ ΙοπιΙ). 

ΜεΝΕΙ^Αυδ. \νΐΊ6ΐΙΐ€Γ \ν£18 ΐΐ αΐ ΙΐΟΓΠίί, ΟΓ ννΐΐίΐδΐ δϊΐΐϊηο• Ι3^τ Ιΐΐ€ ργΓ6 ? 

ΟκΕ8ΤΕ5. Βν ηί§1ιΙ: ννΐιΐΐδΐ; νϊ^ίΐΐοΐιίη^ ΐΐιε ^αΙΙιβΓΪη^^• οί'ΙιεΓ Βοηβδ. 
ΜΕΝΕίΑυδ.\ν2ΐδ 3ηγ οηε β1δ6 ρΓ€8εηϋ, ννΐιο δυρροΓίεά ΐΐιγ ίν^ιηε .'' Ο- 

ΒΕ5ΤΕ5. Ργΐ3ΐίβ8, ©αΓ ίΙΟΟΟΓΏρΙίοβ 111 ΙΏ^ ΓηθΐΙΐ6Γ'δ 1)ΙθΟ(ίδΙΐ6ά ΗΓκΙ (ΐ6α(;1ι. 

ΜΕΝΕΐ,Αυδ. ΒϋΙ υηθθΓ \ν1ιειΙ (Ιεΐυδϊοπδ αΓί Ιΐιου ΙίΐΒοΓΪηο^ ΐη Ιΐιΐδ ΐη- 

δίΛΠΟβ Γ ΟκΕδΤΕδ. Ι δ66ηΐ ΙΟ 866 ΐ1ΐΓ66 θαπίδείδ 1ί1ζ6 Νίο^ΙΐΙ. ΜΕΝΕΕΑυδ. Ι 

1ίηο\ν \ν1ΐ0Γη Ιΐιου ΓηεΕηεδΙ, ΒαΙ Ι βπι ηοΐ \νί1Γιησ ΐο ηΣίαιε Ιΐιεηη. ΟιίΕδΤΕδ. 
ΡοΓ Ιΐιεγ 8Γ6 ειννΓυΙ : βεδίδΐ ΙιοννενβΓ Γγοπι ΐΏεηΐΐοηϊηο• οΗΐυΐδΙι-δΟΓϋρΙεδ ! 

ΜΕΝΕίΑϋδ. ϋο Ιΐΐ6δ6 (ϋδΐΓ3θΙ Ιΐΐ66 1)60εΐυδ6 οΓ Ιΐΐίδ 1^ΐη€ΐΓ6ά ΓΏΙΙΓοΙεΓ ? 

ΟκΕδΤΕδ. \νο63 ΙΏ6 ! Ιΐΐ6 ρ6ΓδεοϋΙϊοηδ, ννΐΊ6Γ6\νϊΐ1ι Ι ά ^νΓεΙαΙι αηι ΙΐίΐΓ3δ- 
86(1. ΜΕΝΕΕΑυδ, Ιΐ ίδ ποί δΐΓ3ησ6 ύ\Άί ΐΐιβ (1ο6Γδ οΓδίΓΕίπίτε θεείΐδ δΐιοαίά 
δυίΓει*! Οκε9ΤΕ8. Βυΐ \ν6 Ιιανε ει ννΙιεΓε-ΐο-ΓεΓερ Ιΐιε ενεηΐ — 

ΜεΝΕΐ^Αϋδ. δ^γ ηοΐ ίΐεαίΐι : — ίοΓ ΐικίοοά Ιΐιΐδ Ϊ8 ηοΐ \νΪ56. ΟκΕδΤΕδ. Ιΐ 
\ν3δ ΑρόΙΙο \ν1ιο οοπίΓηΕηάεά ηηε ίο €Χ6€ΐιΐ€ ΐΐιε ηιοτάβΓ οΓ γπ γ πηοΐΙιεΓ. 

396. εν ή τάΧαιναν μητέρα ε^ώγκουντάφαο, Ι 401. ΡθΓ<|)αντα3-/[>ι.άτα;νίηΙΙιί3νβΓ5θ, ΑΙ- 
§1•έν ? ταλαιν>)ς|(Λ>ιτροςε^3ί5/κοϋντάψον. ΒαΙ | <3ΐ15, ΟΟηίΓδΓ)^ Ιο Μ88., ρρΐηΐβά εκ <ραα•- 
ΛνΙιβίίιβΓ ννβ'ΛΓθ Ιο ππάβΓδΙαικ] ^' ΙιβαρβίΙ ί μάτΛίν, ςίνΐη§ 1\νο ριβροίΐΐίοηδ, εκ 30(1 
ηρ ΙΙιβ ίοιηδ ο/ τηΐ) τηοίΗ&τ,'^ ογ ^Ήβαρεά υρ ' ΰττο, ννίΐΐι οπβ 8ΐι1)ίΐ3η1ϊνθ. 
«ι^ τηοΙΙιβΓ ίη Ιιβν ίο/«/>" ίδ ιηΐ06Γ(αίη : γ&ί \ 404. ΑΙίΙπδ ηηά Ι\Ι§8. Ιιανο ίΙτταΙ^ευτΛ 
Ι ΐιη3^ΐιΐ6 τάψΛ) Ιο ϋβ Ιιειβ ρπΐ Γογ ττ^^α, , ί' ατΓοτξεττου. Μιΐδ^ΓΛνβ ^οπ^θ^ιι1Γβ(1 Ιυ- 
»η(1 Ιΐιβ 5Ϊςηϊίΐε£ΐ(ίοη Ιο Ιϊβ, ^^ρΐαοβά ηιΐ) ' 7ίαίΙευτα,ηΊ€€α€8^ίι•Ίβ(9,ρ\ΐΗ€αΐΊο€8: ννΐΐΐι 
ιηοίΙιβΓ οη Ιίβν/ηηβναΙ ;>ι/Γβ." Ι αηοτξεττη ίον ίττοτζίττου. 

398. ΤΙιβ ΙΐΊΐβ δεηδβοίάναίρετίνίη Ιΐιΐδ 408. ίναί^οξο., ΗΐβΓδΙΙγ, ΙταπΒ/βΐ' ογ τε- 
νβΐίβ 15 (1οηΙ)(Γιι1. δοιηβ ΓβικΙεΓ ϊΐ " ίΐιο /βΓβιιαβ ; 1)ΐιΙ ΐη Εη§ΙΪ5ΐι ηείΙΙιβΓοΓίΗβδβ 
οο//έΌί{Π5•;"3ηάοΐΙΐ6ΐ•8,ΐ1ιβ*'ΰαΓπ/ΐΝ§'ο^." Ι ννοΓ()δ εοηνβγβ Ιΐιε οπξίααΐ ί(ΐ3α οΙεαΓί^•, 36 411. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΕ. Α//αθ£στεξός 'γ ων του καλόν κα\ τ^ς ^ίκ>9?. 
ΟΡ. Αονλίίιομ,εν ^εοΤς^ ο τι 'ττοτ' είσ*ν ο» θεοί. 
ΜΕ. Κατ όνκ «.(Αννει Λο|ίας τοις σοΤς κακοΓς ; 
ΟΡ. Μ/λλεΓ τί θεΓον ο Ιστί τοιούτον φυσά. 
ΜΕ. Ποσοί» •χ^ξόνον σε ]!>θ3ΤΡος όίρ^οντα» ττνοα,ί', 415 
ΟΡ. Έκτον τόύ τ^ΐΛΟίξ' έτι ττι/ρα ^ίξίλτ) τάψον. 
ΜΕ. Ως τα.'χν ^ίχετίλθον σ' άί/ΛΟ• {^Λιτεξος θεαί. 
ΟΡ. Ον ίτο^ρος, όίλ-ηύτις ^' \ις φίλους ίφυν φίλος. 
ΜΕ. Πατροί οε ΰ*}} τί σ ωφελεΐ τιίΑ,ωρΙοί', 
ΟΡ. Οι^ττα;" το (/,ελλον ο \σον οίττξαζ'κχ λέγω. 420 
ΜΕ. Τα ΤΓξος ττόλιν οε τταίς «%εκ> οράσα,ς τάσε ; 
ΟΡ. Μί(7οΐΊ[Λεθ ό:;Τίί;ς, ώστε /ΐΛη ττροσ-εννετΐειν. 
ΜΕ. ΟΐΊί οί^ίΊ^τ^αι αον αΤ^οί κατά νόι^.ονς χίξοΐν', 
ΟΡ. Εκκ-λειοΐΛοα γα,ρ όω^ά.των, 'όττοι μ,όλω. 
ΜΕ. Τίνες ΤΓολίταίν ε|α/Λΐλλωνταί (Τ£ 7'^ί ' ^^^ 

ΟΡ. οίας, το Τροίας ιχΐσος α,ναφέ^,ων 'τηχ.τρί. — 1-11- -Ι- -II- 

..|„_||-„^|ν-|1- 

-Ι-ΙΙ--Ι-ΙΙ-- 
--Ι-1Ι-Ι--ΙΙ- 
- -ι- -II- -ι- -11- - 
--["-ΙΙ^^-Ι'-ΙΙ- 
-"'Ί"-Ι|--Ι•'-ΙΙ" 

-„ν|--||--|--||- 
--|.-||ν-|-||- 

- -Ι- -II- ""Ι" -11- 
--Ι-ΙΙ-Ι-ΙΙ- 
-Ν -11-1- -II- - 

-Ι-ΙΙ-Ι--1Ι-- 

-1-11- -ι- -II- - 

--Ι--ΙΙ--Ι-•' + -1! 1^^ - 

— ι )^ ν^ 

I- 
Ι-- 

— !<.> Μ 

-Ι1--Ι-- 


— « - ΤΗΕ ΟΠΒΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι5Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Ώ.ν α/ΐΛΆθεσ-τεξος γε του κάλου και της ^ίκκς. ΟΡ. Αουλεύομεν δΊοις, ό τι ττότε όίθεοί είσ-ι. 
ΜΕ. Και είτα ου Αόζια,ς α/Α,ΰνίΐ τοις σ-οις κάκοις ; ΟΡ. Μέλλε»* ίε τοιούτον <ρΰΰ•ει εστί τι θείον. 
ΜΕ. Δε ττόσ-ον χ^ίνον ττνοαι /Λήτξος οι•χόνται ; ΟΡ. Τόίε ή(Λ,Λξ έκτον ττύξο, τά<ρου έτί ^εξ/χη. ΜΕ. 
'ΐ2ί τάχυ θεαί μετήλθαν σε αίμα μήτεξος. ΟΡ. Οι» ΰ•ό<ρος, 5'ε εψκν αλήθης <ρίλος εις <ρίλους, ΜΕ. 
Δε τί ίί; τιμοίρια ττάτξος άκρελει σε ; ΟΡ. Ονττα;" 5'ε λεγο) το μέλλον ίσον αττζάζια. ΜΕ. Δε τα 
ΤΤξος ττόλιν ττύύζ έχεις, ^ράσας τάδ'ε ; ΟΡ. Μισούμεθα ούτως, ώστε μη ττξοσεννεττειν. ΜΕ. Ουϊε 
χεροιν ηγνισαι σον αίμα κάτα νόμους ; ΟΡ. Γαξ εκκλείομαι δ'ίί^ατα.'ν, ό'ττοι μόλοι, ΜΕ.Τίνες 9Γ5- 
λίτων εζα^ιλλωνται σε }'^ς] ΟΡ. οίαξ, ανά<|)ερΛ;ν ιτάτξΐ το μίσος Ύξοίας, 

ΤΙΙΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

ΜΕΝΕΕΑϋδ. Βρΐη^" ΐϊΐοΓβ ί^ποΓίΐηΙ ΓοΓδοοίΙι Ιΐΐ3π ίο Τίηοιν θεοεηογ βπγΙ 

3υδΐίθ6. ΟΐΐΕ8ΤΕ8.\ν€-31Γ€-δ6Γν^ηΐ8θΓΐΙΐ€θθ(38, ννΐΊα1;6ν6Γΐ1ΐΟδ6θθ(ί5ΐ36! 

ΜΕΝΕΕΑυδ. Αηά ΐΐιεη άοεδ ηοΐ Αρόΐΐο ίΐδδΐδΐ ΐΐιεβ ϊη ΐΗγ (ΙΐδίΓβδδβδ .? 
ΟκΕδΤΕδ. Ηε οίεΐαγδ: — ΒυΙ δυοίι Ι^γ ηαΐυτε ίδ ειυ^ΐΊΐ; οΐίνΐηε. 
. ΜΕΝΕΕΑΟδ. Αη^ ννΐΊΕΐΙ-Ιεη^ΐΙι-οΓίΐηιε Ιΐδδ ΐΗγ τηοΙΙιεΓ'^ 1)Γε£ΐ11ι 1)εεη 
§οηε.? ΟκΕδΤΕ3.ΤΙιίδ(3Εΐγΐδΐίιεδίχΐ1ι: — ΙιεΓ Γϋπειβίργτε ΐδ δΐϊΐΐ \ν3Γΐη Ι 

ΜΕΝΕΕΑϋδ. Ηονν δοοη ΐΐιε Οοοίοΐεδδεδ οαιηε οη Ιΐιεε ίοΓ Ιΐιγ ιηοΐΙιεΓ'δ 
1)1οο(ί ! ΟκΕδΤΕδ. Ι Ιΐίΐνε ηοΐ Ι3εεη ^νίδε, ΙιοννενεΓ Ι 3ωι σι δΐηοεΓε ίΓίεηά 
Ιο ιηγ ίΓΪεηοΙδ. ΜΕΝΕΕΑυδ. ΒυΙ χνΐιαΐ ηονν άοΐΐι ΐΐιε ανεπ^ϊη^ οΓΐΙιγ ία- 
ΐΐιερ αείν&ηία^ε Ιΐιεε ? ΟκΕδΤΕδ. Νο11ιΐπ^-γεΐ : — δπίΐ Ι οαΐΐ (Ιεΐαγ ε(^υ<ιΙ 
Ιο ηοη-ρεΓίοΓίΏ&ηοε. ΜΕΝΕΕΑυδ. ΒυΙ ϊη Γ€•^3Γθ Ιο Ιΐιε είΐ}• Ηονν δίΕϋά- 
εδί Ιΐιου, ΒΓίεΓ οοηΊΐιιίΙΙϊη^ Ιΐιΐδ αοΐ. ΟκΕδΤΕδ. λΥε απέ ΙΐΕίείΙ Ιο-ΐΐιειί-ίΐε- 
^ΐ'εε, ΐΗαΙ ηοΒοάγ δρε^ΐίδ Ιο ϋδ. 

ΜΕΝΕΐ.Αυδ.[Ζ^οο^ζ?7^ 0/05^/3/.] ΝογΓγοιπ ΐΗΐηεΙίίΐηοΙδ 1ΐ3δΙΙίιοα\ν3δ1ιεί1 
Ιΐιε όΐοοθ αεοοί'ίΐϊη^ Ιο Ιΐιε 1α\νδ? ΟκΕδΤΕδ. Γογ Ι αητι δΐΐϋΐ οϋΐ Γγοιώ ΐΐιε 
Ιιοιίδεδ, ννΙιΐΐΙιεΓδοενεΓ Ι 2;^ο. 

ΜΕΝΕΐ^Αϋδ. \νΐιίοΗ οίΐΐιε οΐΐίζεηδ ΐδ δίΓίνΐησ ίο θΓίνε Ιΐιεε Γγογπ Ιίιε 
\2^ηά: ΟκΕδΤΕδ. ΟΕειχ, ΐητρυΙΐίΊ^ Ιο ηιγ ί&ΐΗεΓ ΐΗε ΐ11-\νΐ11 αΐ ΤΓογ. 412. Ιη Α1^Π8 «ηά &1ηιοδΙ ενβΓ^ Μ8. 
όί 18 οηιίΙΙεϋ. ΡοΓδοη 13^8 ^ΓθδίβίΓβδδ οη 
όί,3η(1 ΓβηάθΓδ ΐΙιβνθΓδβ: ^'' 8έΓνί 8{ΐϊηΗ8 
Ώέόηυη,ςηίΰ^υ,Ίά ίάηάέιη «ΐίηί ι δτι ΟΗ." 

418. Τΐιβ νηΙ«3ΐβ ι&Άάϊϊ\ξ οί'ΐΐιϊδ ϋηε 
18, όϋ σο<ρος, αληθής ^' εις ψιλούς ε<^υς κακός. 

424. Γογ εκκλείομαι λνΙιΐοΗ ϊ» νν^ιταηί- 
εΟ 1)ν Μδδ., ΑΙίΙιΐδ είΐίΐεά ϊκζάλλομαι. 426. ΜπδζΓ&νβ €οη}θθΙηΓ60 τ^ί/α,αηΛ 
ίΐιίδ (Ιΐιΐ ΒηιηοΚ «άορί. Ροτδοη βχρί^ϊηβ 
το Τροίας μΛσος 1)γ " ϊά φιοά ρτόρίβτ 'Ττό• 
]αηι ηάίαηι £«ί όί/ϊΜ»ι." €Εαχ νν38 ϊϊιόΙΙιργ 
(ο Ιΐιβ πηίοΓίαηηΙβ Ράΐ3ΐη6ί1β — 3η(1 γ€- 
δβηΐβίΐ Ιιίδ (Ι63ΐ1ι 1)γ δοννίης (Ιΐδδθηδίοη 
ΐη Ιΐιβ ί3ηιϊΙΐβδ οίδβνβΓλΙ οίΙΙιεΟΓεοϊ»!! 

ρΓίηθ€5 3ίΐ6Γ ΐΙΐθΪΓ 16ΐΐ1ΓΙ1 ΓγΟΠΙ ΤγΟ^. ΟΡΕΣΤΗΣ. 497. 37 -\^^ ^ Μ 1^ ν ^ ν^ ν.< 1^ ν/ 


ΜΕ. αυνΥίκα,' ΏοίλΛί^η^ονς σε ηΐλ,ωξίΧ φόνος. 

ΌΡ.'Ον γ' 6ν (Λετν^ν μοι' ^ια, Τξίων ^ «ττολλϋ/χαι. ( — |ν^ -|^- ν^ ν|ν^ _|Ιν^ -|ν 

ΜΕ. Τΐς^' άλλος; ~Η ττοι; των άττ'Άί^ίσθοϋ ψΙλων ; |--|*^ -||- -|''-1|"-|'' " 

ΟΡ. Όΰτοι ΐΛ ΰζξίζουσ' , ων ττόλις τα,νυν χ,λνα. 430 | — Ι•^ -1| — |*^ -||«- -[^ - 

ΜΕ. ΑγΰίΐΛίο,νονος ^Ι σκνίτττξ Ια, σ 'ίχίΐν ττόλις , Ι*^^"! 

ΟΡ. Πώς, όΐηνίς ζ-ην ουκ Ιωσ ί|[Λας έτι ; | — Ι** 

ΜΕ. Τί ^ρωντίς, ο τι κα* σα.φΙς εχας ΙιτηΧν Ιμ,οι'. |ν>-|^ν^*ι>||-«^|« -Ι'- -|« - 

ΟΡ. "^Υίφος καβ' η/Λων όίσίτα» τν5ίΓ νΐ[Λεξθί. |" "("^ "II" 'Ι^' "11" Ί'^ " 

ΜΕ. Φυγείν ττόλιν τ^νί'; ^Η^ανεΓν, ^ /:λ*? θανΕΓν;435 (« -|« "|1""Η "11" "Ι*^ " 

ΟΡ. Θί/.νε'ίν νττ' αστών λενσ-^ιχω ητεΤξωΐΛΟ,τι. |^ _|ν -||- -|« -||« -|« « 

ΜΕ. Κατ ονχΐ φενγας, γ-ης ΰττερ^οίλων οξονς', | — |^ -[Ι — 1*^ •-ι|*' -|*^ - 

ΟΡ. Κ^νκλω γα,ξ ειλισσοι/,ε^α παγχύύλκοις Όττλοίς 

ΜΕ. ΙοΙα, τΓξος έχθρων, ύ> ττξος Αργε\οίς χ^ξ^ζ » 

ΟΡ. ΐΐά,ντων ττξος ά,στων, ως ^ά,νω' βρχχνς λόγος. 440 | — | « -|| — | ^^^ -||« -| « ν 

ΜΕ. Ω. |^ι.^λεος, ^κεις ^νι^ι.φοξΰίς Ιις τΐύσχχτον. Γ ^ ^|^ "11 — γ"1γ"Ι^^ 

ΟΡ. Έίς σ ελτΓίς ή '/χίρ κίχτΛφνγα,ς ίχίν κ,χκων. |- -\'•' -||- « «|^ -\\^ -\^ - 

ΤΗΕ ΟΚΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟί-ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑ Γ10Ν. 

ΜΕ. Ευνόκα* <ρίνος 'Παλϋ(ΛΥ)^ουζ τιμχξει σε. ΟΡ. Όυ γε ου (χ'ετην /λοι' ίε δ^'α Τξίοϋν αττόΧλυ- 
(ΧΛί, ΜΕ. Δε τίς άλλος; 'Υίττου άττο τΛΐν ^ίΧων Αιγίζτθου. ΟΡ. Ούτίί, ών ττόλις τάνυν κλύεί, 
ύ^ίζούσ•; /αε. ΜΕ. Δε ττόλίί εα ιτε έχειν σκ-ητττξα ΑγΛ(Χί(Λνονος \ ΟΡ. ΠΛ^ς, όίΤίνες• ουκ έτί 
ίύόίΤί ίί/Μ.ας ζ^^ν ; ΜΕ. Δ^ι^ντε; τί, ό τ< έ;(^είί είττειν έ^αοι καί ΰ-ί<ρες. ΟΡ. Ψίίψος τ>)ίε ίί^αερα 
οίτίτα.ί κάτ£6 «(Οιλ;*;. ΜΕ. φύρ^ειν τηνϊε ττόλίν; Η 3"άνε{ν, ») μγ) θάνίίν; ΟΡ. Θάνειν {'ττο άστων 
λεύίτιμω ττετζωματι. ΜΕ. Καί είτα ούρ^ί φό^'ε^ς, ΰττεξζαλων οξονς '^'ηζ'•, ΟΡ. Γα^ ειλίΰ-α-όμεθα 
κύΗλω 'ηταγχ^ίλκοις οττλοις. ΜΕ. Προς ι'δ'ία εχβξων, η ττξος ΑξγεΙας χέρος^ ΟΡ. Πίος ττάντων 
άττων^ ως ^άνω' λόγος βξά.•^υς. ΜΕ. ί2 ι^ΛΕλεος, η'Λεις εις το εσχχτον ζύ(χ<ροξας. ΟΡ. Εις σε 
») ϊμη ίλττις έχει Η,α.τά<ρυγας κάκοον. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΜΕΝΕΐ,Αυ». Ι υηθεΓδΙπηθ : Ιΐΐ6 όα-άύι οΓΡ^ΙίΐηιεοΙε Ϊ5 \νΓ63ΐνίη2:-ν6η- 
ίζβδηοε οη Ιΐιεβ. Οπε8τε5. λνΐιβΓβίη Ι 8ΐ-ΐ635ΐ ΙίεκΙ ηο 8ΐΐ3Γ6 : — Ηονν- 
ενθΓ ΐΙίΓουσΙι ιΙίΓεε-ρβΓϊοηδ Ι Άϊη υικίοηε. ΜΕΝΕΐ,Αυδ. ΒυΙ; ννΐιο βίδβ .'' 
Ιδ ϊΐ Γγογγι Ιΐΐ6 ί'ΓΪεηοΙδ οΓ ^ΕοίδίΗυδ .•* ΟκΕδΤΕδ. ΤΗε}^, ννΐιοιη ηο\ν ΐΐιε 
ο'ιίγ οΙιε^'δ, ρθΓ^εοϋΙε ηιβ. ΜεΝΕίΑϋδ. ΒυΙ (1ο6δ Ιΐϊε οίΐγ δΐιίϊεΓ Ιΐιεε 
Ιο ννϊεΜ ΑοδηιέΐΏΠοη'δ δο^ρΐΐ'ε ? ΟιίΕδΤΕδ. Ηονν — Ιΐιεγ \νΙιο ηο 1οη§εΓ 
δΐιίΤεΓ 115 Ιο Ιίνε .'' ΜεΝΕίΑϋδ. ϋοΐη^ ννΙτΕΐΙ, χνΐιΐοΐι Ιΐιου 03πδ1: τείειίε Ιο 
τηε3δίΐο1ε£ΐΓ-ΓαοΙ? ΟκΕδΤΕδ. 8εηΙεηοε\νΐ11 ΐίιίδ (3£»γΙ)ε ριΐ8δεθ υροη υδ! 
ΜΕΝΕίΑυδ. Το Ιίε ΗζιπίδΙιεύ Ιΐιε δίΕίε-ί• Ογ Ιο θΐε — ογ ηοΐ Ιο ϋΐε.^ Ο- 
κΕδΤΕδ. Το (Ιίε «ι Ιΐιε 1ι<ιη(]δ οΓΐΙιεεϊΙίζεηδ Ι3γ ΐΐιε ρείΐϊησ δίοηε. Με- 
ΝΕί,Αυδ. Αηά γεί ΐΐιοιι ίΐεεδί ηοΐ, ε5Π3ρϊη^-ΐ3εγοηά ΐΐιε 1)ουη(1αΓίεδ οί 
ΐΗε ΓεζιΙηΊ. ΟκΕδΤΕδ. Ρογ ννε ειιε δυιτουη(1ε(1 οη-ενεΓγ-δΐϋε Βγ ΐ3Γ2ΐζεη 
.ΊΓΓΏδ ! ΜΕΝΕίΑϋδ. Ιπ ρΓίνδογ Ι3γ ίοεδ, ΟΓ Ι^γ ΐΐιε Αι-σΐνε Ιΐίΐηά ? Ο- 
ΚΕδΤΕδ. Βν ηΙΙ Ιΐιε οΐΐϊζεηδ, ΐΐιαΐ Ιτϋε: — ΐΐιε ίδΙε ίδ 1)ΐΊεΓ! 

ΜΕΝΕΐ,Αυδ. 01ι ! υπΙιαρργ-Γηαη, Ιΐιοιι αιΊ οοΐΏε Ιο ΐΐιε εχίΓεηιίΙγ οΓ 
ΐϊΐίδΓοΓίϋηε : ΟκΕδΤΕδ. ΙΙροη ΐΐιεε ηιγ Ιιορε Ιϊϋΐΐάδ ΙιεΓ εδΟΒρε ίτοιτη ΐΐΐδ. 

427. Α1(1υδαη(ί5βνβΓ3ΐ Μδ8. 1ιανβ<;)ό- ι επί ίηοΗηβ^ ίο ίΐιίηΐς,οιίίϊΐιΐ,ΐΐιβ βηοΐίίίο 
νοϋ. 8οηΐθ, <ρίνον. ΡοΓ8οη ιε^ξϊΓίΙβίΙ φο'νο? νου Ιο ϋβ ^ο^η^(I Ιο Ιΐΐθ ριΐΓΐϊοΙε η 1)6Γοϊ•β 

38 (1β0Ϊ€ΐ6(Ι1ν Οι*» 1)β»ί. ϊί ; 1)6031186 ΐΙΐΡ ρθΠηΙί οί 3 \νθΓί1 Ν\1ΐ€Γβ. 

423. ΒπιηεΚ Ιιπδ ονκ, Ιυ ΐον όΐι γ" Ιυ — οΓΐΙιβ ίιη»! 53ΐ1ϋΙ)ΐΘ Ϊ8 ΙοΓ.ε:, ηηΐΓ8$ ίΐ 1)6 

311(1 Α1ϋη8 ννϊιΐι ηΐ3η>' Μδ8. όίίκοι;ν. ; 1)}•ρο8Ϊί!οη, θ3ηηο11ΐΗνο 3 οϊιτιπηίΐεχ. 

429. ΡθΓ8θΐι, ηοΓ ννΐίΐιοπί Ιΐιβ 3ηί1ιοπ- ' 43Λ. 4'^.<ρος κ^β' 'τ.μχν ΙΊτετΛΐ^ ίΐιβ νο(6 ογ 

Ι^ΤοΓΜδδ. 311(1 1,βχίοο§Γ3ρ1ιβΓδ, ίίίνθδ^- ΙαΙΙοί υ)ΊΙΙ ϋε ααΐΎΪεά ιΐξανΐ8ΐ η3. 
7Γοι>38οη6ΛνοΓ(1. Α (Ιίδΐίποΐΐοιι ρ6Γΐ)3ρ8 437. Αΐίΐιΐδ, ΒγοποΙΓ, 311(1 3 Γβ\\' οΙΙΐθΓδ 

Μιοιι1<1 Ι)θ ηΐδίΐβ Ι)βΙ\νε6π ηπου, αύί, 3ιη1 ριεΓει- Ιτηρζάλλων, Ιΐιε ρΓεδοηΙ:— 1)3ί11>-. 
νττου,ύΙΐϋηιΫ Υεΐ ΐη ηεΐΙΙιΟΓ ΐηδίβηοε, Τ 439. Ηειε ΑΙίΙπδςϊνεδχβονοίΓοΓχείό,'. ν (^ _ ν^ -Κ/ _ ν^ _ ν./ — \^ ν ^ Μ 3Β 443. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Αλλ όί&λ'ίως ΤΓξο,σσονσίν Ιντν^νίς μ,ολων 

κχι {ΛΪ1 [χόνος το χ^ρνίστον α.'ττολοίζων ίχ^ε, 4-15 |- -|ν^ -||« -|« ^ι/ >-ι||ω -|« « 

αλλ άντιλάζον κα\ ττόνων Ιν τω [χερει, ) — ρ "11 — Ι^'ΙΙ""!*^" 

^α,ξίτοίς ττατξωα,ς ίκτ\νων ε*ς ους σι αεΤ. Κ "^"Ι ~Ι1 — κ "11" 

' Ονοι^α, γοίξ, εξγον ό ουκ ε^ουσίν οι (^ίλο», |^^^|^~11 — •""ΙΙ'^ 

όι μΥί 7ΐ) ταΓσ-» συ^φοξαΐς οντες ψίλοί. | — Ρ"1γ~κ~Ιγ ~ 

\0. Και [Λ,9)ν γέροντα ^ευρ' ά(^ί,^λλο^ΤΛ^ νο^Ι 450 |- "Ι'^ "11" ~|*^ "ϋ — 

δ 'Σ'ίτα.ρΤίοίΤίης Τυνοαρεως μ.ελαι/.'Τΐ'ε'ίΓλος, 

χουξοί τε Βυγατρος την^'^^ω κεκαρ/Λενος. 

ΟΡ. Αττωλόρ,ην, Μενελοίε' Ύυνοά,ρεος οόε 

στε\γεί ττρος ^^/^οίς, ου ι/,άλιστ οίΐόως /λ ^'%ε» 

Ικ ομ,μ,α,τ ελθεΓι», τοΓσιν εζείξγοίσμενοις. 455 

Καί ^αρ ρ, έθρεψε μικρόν Όντα' ΐΐοΚΚοί, ο\ 

φ*λ•>)[λΰίΤ εςέ'ΤΓλι^σε, το» Αγαμέμνονος 

ττα,ΐό οίγκάλα,ισί <ίΓεριφέρα}ν, Αηοοί ^ αμα, 

Τί/Λο/ντε μ ουόεν γ>σ•σον, >? Α^οσκοξω. — ]\^ -— -1^ !_(_« — 1^,/ ο Ι« ν^ « V - Κ» - « Ι1--Ιν.- Κι^ Μ — — Ι*"* — Ν' '-' ^1^ '** ~Ι^ ^ 
-_|ν._Ι!ν._|«-1Ι^_|..- ΤίΙΕ ΟΙΙΠΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ01.18Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Άλλα μόΧων εΰτυχ^ης ττξα.^ΰ-οΰσι άθλιως^ μ'ετα^Ο': σοίσι <^ίλοΙσ•ι σης ευτίξάζίας^ χα» μη ίχ^ε μό- 
νος το ^ρήστον αττόλαζων^ άλλα αντιλάζου ττόνΰον ααι εν τω μεξει, εκτίνοϋν ττατρωας γάριτας 
εις ους 5'ει σε. Ταξ όι ψίλοι εχοΰσι ίνομα.^ δ'ε οι»» έξ^ον, οί μη όντες φίλοι εττι ταΊσι σνμ<ροξαίς, 
ΧΟ. Κα; μην ό Ιτταξτιά,της Τυν^άξεως γερόντι ττο^ι άμιλλίται ^εΰξο, μελάμιτειτλος τε κεχάρ- 
μενος '!τεν&ιμ(ύ κούξο, ^ύγατξος. 0Ρ• Αττοολομην, Μενέλαε" ό'ϊε Τι^νίά^εικ^ (ττειχεί ττ^ο; «^ας, 
είί όμματα ου ελθειν αί^ως έχει με μαλίστα, τοισι εζζΐξγάσμενοις. Γαρ και εθ^ε^-ί μι όντα 
μίκρον' δ'ε ε^εττλήσε ττόλλα <^ιλήμαΎαγ ττίξκ^ερων αγκαλαίσι τβν τταί^α Αγαμέμνονος, τί αμα 
Λ>)5'α, τιμώντε με ού^εν ησσον η Διόσ-κοροϋ. 

ΤΚΑΝ51.ΑΤΙ0Ν. 

\νΊΐ6Γ^ΓθΓ€, 1)6ίησ οοπΓίΐί ρΓΟδρεΓουδΙγ-οίΓουηπδΙδηοβά απιοησ ΐΐιοδε 
ΐΐΐδΐ £ΐΓ€ ί^Γίησ ννοί'ϋΐΐν, ΪΓηρ3Γΐ; Ιο 1:1ΐ5' ίΓίεπίΙδ ε δΐΊ3Γ6 οί* ίΐιγ ^οοάίοΓ- 
Ιιιηε ; ^ηοΙ 6τι]ογ ηοΐ 5ίηο;1γ Ιΐιε ΒεηβΒΐ ννΐιίοΐι ΐΗου 1ΐ3δ1; Γεοεΐνεθ, Ι^υΙ 
υηάεΠδΐΙίε δετνΐορδ αίδο ίη Ιογπ — ιεραγΐη^ ρ3ΐ€ΓΠ3ΐ ίηνοΓδ υηΐο ΐΐιοδβ 
Ιΐιοα ου^ΐιίεδί. Βεοβϋδβ ΐΗοδε ίπΐβηοΐδ Ιιανε Ιΐΐ6 η&πιβ, 1)υΙ ηοΐ ΐΐιβ τε- 
αΐίΐγ, ννίιο 3Γε ηοΐ Γριεπάδ ΐη υηΙο\ν3Γ(1-ενεηίδ. 

Οκοκυδ. ΑηοΙ Ιο! ΐΗε 8ρ8ΐΓΐ£ΐη Τγηόίΐιυδ ννίΐΐι α^εά δίερ ϊδ Ιοίΐΐη^ 
ΙιίΙΐΊεΓ\ν3Γ(ΐ5 €ΐ3€ΐ-ΐη-α-δ3ΐ)1ε-^εΐΓηίΐεηΐ, &ηεΙ δΙιοΓη ίη ηιουΓηίϋΙ Ιοηδυπε 
ΓοΓ Ηΐδ (Ιαυ^ΙιΙεΓ. 

ΟκΕδΤΕδ. Ι ΕΓΏ υηείοηε, Μεηείάυδ : — ΙιεΓε ίδ Τγη(ΐ»Γυδ ιτιαίίίη^ ίο- 
\ν3Γ€ΐδ υδ, ΐηίοννίιοδε ρπεδεηοε Ιο οοιηε, δΐΊ3ΐηε οονεΓείΙι ΐϊΐε πιΟδΙ-οΓ- 
3ΐ1, οη αεοουηΐ οί ΐΐιε εΐεεοΐδ (3οηε. Βεο3υδε, Ιοο, Ιιε ιιυΓίυΓεθ ηιε λνΐιεη 
Ι \ν3δ Ιίΐΐΐε — 3ηθ ΙοΕίΙεεΙ ιηε ννΐΐΐι ηΐ3ηγ Ιίΐδδεδ, θβηάΐΐηο: ϊη Ιιίδ 3Γηίΐδ, 
Α^3η[ΐ6Γηηοη*δ 1)0)^ ; 3η(1 3ΐ-ΐ1ιε-δ3ηιε-1ϊη[ΐε (Ιΐά Ι-έόπ — Ι30ΐ1ι οί Ιΐιεηη 
ΙιοηοΓΪη^ πιε ηοΐΐιΐη^ Ιεδδ Ιΐΐ3η Ιΐιε 1\νίη-ρΓθ^εη)^-οί-Ιονε. 

444. Ιη Β3Γηί*δ"8 εθίίΐοη ννβ βπίΐ της 11ιεΓοί€35ΐοι•, ΡόΙΙηχ, Ηείβπ», βηάΓ.Ιγ-' 

ίοΓ σης. ΤΙΐθ οηβ ιτΐδ)^ 1)6 38 §00(1 38 ίΐιβ ΙβηιηέδΐΓ3, 3θοοΓ(1ίη§ Ιο βοηιβ ηι^ΊΐιοΙο- 

οΐΙιβΓ, 1)αΙ 3ΐιΐ)ϊοΐΐί)? ίδ ίη ΓΒνοΓ οί σης. βίδίδ — ννίπΐβ οΙΙιβΓδ 3ίίίηη Ιΐιβΐ δΙιβ μ'38 

454. αιίως μ έχει, εΐιαπιβ Λα« ογ ρο$868• οηΐγ ηυΓ<>β ΐο Ηέΐβη, λνΗοδβ ιβά\ ηιοΙΙΐ6Γ, 
8£ΐΗ τηβ, ΐ.θ., ον€ηνΗ(Ίιη8 ογ ΰονβτα τηε. Ιΐιβ)^ δβ)^, \ν38 Νέηιβδϊδ. 

455. Ιη 3 ηιίηοΐΊΐγ οί Μ88. ήμαξτημε- 459. Ιΐέ(ΐ3'& 1«γο 8οη8, νίζ. €4$ΙθΓ3ηά 
νοις οοοπΓδ ΐη Ιίευ οίεζείξγασμενοις. \ Ρόϋηχ, ννθΓβ γλΗ^ιΙ ΒϊόίΤ,οπ, ογ 3ονβ'8 

458. ΡοΓ Αήϊα, 11ΐ6 ηοηιίπδΐϊνθ, Α1ό;ΐ8 \ Ιννίη-Ιίοηι, 1)εο3η8Β ί1ιβ5'ννβΓβ Γ6ροιΐ6(1 
Ιΐ3δ Λήδ'α, ΐΗβ (Ι3ΐίν6. ί,έάΆ \ν38 ννϊΓβ οί Ιο 1)3ν6 1)θβη 1ΐ3ΐοΙ)βεΙ ίΓοηα 3η 6§^ ίπο- 
Τ^^ηίΙδΓΠδ, 1ςίί>§ οί δράΓΐ»; 8ΐΐ6 \ν38 ηιο- ' ρΓ6§η3ΐβ(1 1)γ 5ΐφΐΙοι•. Ι__Ι.-ΐΐν.-|.-11--μ- ΟΡΕΣΤΗΣ. 460. 39 

Όΐς, ω ταλα.να κα^^ία, ψυχί τ' ψτ,, 460 |- -|ν. -||ν. -|ν. -||- -|ν^- 

άττί^ούκ ά|!Αθΐβάί ον καλάζ. Τίνα σκοτον 
λοίζω τΤξοσωνω] Ποίον εττΊτίξοσ^ίν νίφος 
^αί/Αα», γέροντος 0[/,[λΰίΤων ψευγων αοξοίς', 

ΤΥΝΔΑΡΕΩΣ. 
Πον ΊΓου ^νγοίΤξος ττίς ε/χ^ζ »σώ^ ττόσιν 
ΜενέλΛον', ΈτΓί 7αζΐ'? Κλϋταί^ίΑνίσ-Τζας τά(ρα;465 |^«- |ν.«ν^||- _|ν.-||--|«- 
γοας ρζ£θ|ΧΗΐ/ο?, εκλυον ως εις Νχνττλκχν 
^κο» ζυν α/κόγω^ <π•ολνεΤ7}ς σεσωσμ.ίνος. 
"Αγετε μ,ε' ττξος γαξ οεζίαν «,υτου θελα; 
στ»ς ««τ^τάσ-ασ-θαι, ^^ον\ον εισ^^ων φΊλον. | — |^ -||- « ^|^ -||^ -]ν^ ν^ 

ΜΕ. *Ω %<»Γρε 'ττρεσζν, Τ,γ,νος ομ,όλεκτξον κάρα. 470 | — 1« -|| — |- ^ «|| — 1« - 
ΤΥ. Ω Χ"''^ξ^ '^'*^ ^^' Μενελεως, κ^όεν[Λ εμ,όν. | — 1^-| 

'Έα' το (Λελλον ως κοίκον το ^η ει^ενΰα. Γ ~|"~| 

Ό ΐΛΎΐτξοφόντ•ης οάε ττρο οωμ,οίτων οριχ-κων - _ν,/^^-^νν/ — ^ -Ιν«ι/ κ^ ν^ ν^ν^ -- — ν> « «_Κ^_-^^ν.ν^_ν-ο_ ^7•τ^λ^£^ νοσω^ας α,στξΟίΐτα,ς, στυγν^μ, Ιαόν. | — |"~ΐ! — Γ ~|ι^~Γ " 

Μενέλαε, 'ηροσφ^ίγγε^ ννν άνόσ-ίον κάξα', 475 |''"-|'^-1| — |>^ν^/||^/ -|ν - ΤΗΕ ΟΚΟΕΙ1;, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Όίς, ω ταλαΐνα, κίξ^ια^ τε ί/^ίη ^ίΊίχ»1» αττεδ'άκα ουκάλας α/χοίζας. τίνα, σ-κοτον λάζο) ττροα-όΰτηα ; 
Ποίον ν£<})ος9•6ί|<Λα» ετΤίΤΤξόα-θεν, φεύ^^ων κόξας ό[Λ(λ.α.των γεςόντος] ΤΤ. Ποι;, ττου ί^ω Μενελάον ττό- 
σιν τ«ς ε^ίΛης θϋ^/άτ^ος; Ταξ•χεόμενος•χόας'ίτίιτα)'τά.<^φΥί.'ΚνΎαΐ(χνήσΎξα.ς^ εκΧυον ως'-ηκοϋίς'^α.ν• 
•ΤΓλίαν ^ι/ν άλοχοΰ, <Γε(Γύίσ•|Μ.ενος ττολύετ'-ίς. Αγετε μ,ε' γαξ θελυο στας ττρος^ίζιαναύτον ασιτασίιτ- 
6αι εία-ι^ούν χ^ξόνίον <ρίλον . ΜΕ. ί2 χαι^ε ττ^έσ-βι;, κάρα ό(Λθλεκτξον Ζήνος. ΤΤ. Λ χαι^ε και <γι;,Μ2- 
νελείϋς, εμον }ΐτ)^εν/Λα, Έα' ως κάκον το /α» εί5'ενα< το μέλλον. Ό ό'ίε μί)Τξθ(ρόντης ^ξάκων στίλζεί 
ΊΓξο ^ώμα,των νοσ-όΰ^εις άίττ^αττα^, ε^ΐΛον ιττυγήμα, Πξοσ<^θεγγει ν<ν, Μενέλαε, ανο'ίΤίον κίξα ; 

ΤΚΑΝδΙ-ΑΤΙΟΝ. 

ΡοΓ \ν1ιίοΙι-1ίίηθη6δδ€δ, 0\νΓ€ΐαΙΐ6(1 Ιιε&Γΐ;, εγκΙ Ιΐιοα ηιγδοαΐ, Ι Ιιανε 
ε^ΐνεη ηο ΙΐΒίκΙδοηΐθ ΓβΐυΓΠδ. [ΌϊδίΓββββάίι/.] \νΐΐ3ΐ (ίίΐΓΐί-νεϊΙ α^η Ι Ιαΐίε 
ΓοΓ πι γ οουηΙ^ηίΐηοίίΡ λνΗδίοΙοϋά ο»η Ι ρΐδοε ϋβΓοΓε πίθ, ΐΐι&ΐ Ι ιπΕίγ 
ανοίίΐ ΐΗε ^Ιίΐηοεδ οΓ Ιΐΐ€ οΙ(1-ΐΏίΐη'δ €}^€δ ? 

ΤγΝΟΑκυδ. [Εηίεήπξ βΐυχυΐι/ αηά δΟΓΓΟϊν/αΙΙι/.'] \νΐΐ6Γ6, ννΐιεπβ οαη Ι 
δββ Μεηείάυδ, ΐΗε ΗυδΒαηοΙ οί πι γ θαυ^ΗίερΡ 

ΓοΓ Ηδ Ι νν^δ ρουΓΪη§;ουΙ ηιν Ιιύαΐίοπδ οη ΐΗε ΙοαιΙ^οίΟΙγΙβηιηέδίΓα, 
Ι Ιΐ62ΐΓ(1 Ιΐιαΐ 1ΐ6 Ίδ οοηηε Ιο ΝαύρΙΪΕΐ ννΐΐΐι Ηΐδ ν^ί'ιΐβ, δαΓο ΙΙίΓουοΙι-α-Ι^ησίΙι- 
οΓ-\^€ίΐΓδ. [Το ίΙΐ6 ϋΗοπιβ.] €οη(1ϋ€ΐ πιβ ίο Ηϊιτι: — Γογ Ι Ιοη^, δίΒΐϊοηεά 
1))τ Ιιϊδ ΓίσΙιΙ-ΙιαηιΙ, Ιοδβΐυΐβ Ηΐπι — Ιοοίίΐη^οη πιγ 1οπ<^-3ΐ)5εηΙ ίΓΪεικΙ. 

ΜΕΝΕίΑυδ. ΟΙΐϋϋ! οΐά-πιαπ, ΐΗου ρεΓδοη&σο ρΒΓί^Ιίΐη^οΓίΐΊε δβιηε 
1)ε(1>νϊΐ1ι 3ονε! ΤγΝΟΑίιυδ, ΟΗϋΐΙί Ιΐιου Ιοο, Μεηεί^υδ, ιη^τ Ιίίΐίδηιαη. 

Ηε)^! ννΠδΙ £ΐη ενΐΐ ΪΙ ΐδ ηοΐ Ιο 1ζηο\ν Ιΐ)ε ίυΙυΓε ! ΊΊιίδ ιηο11ιεΓ-δΐ£ΐ}'- 
ϊπσςίΓβ^οη ΐΡοίηίΐη^ ίο ΟΓβδίβ^.] σΙαΓεδ ΒεΓοπε Ιΐιε Ιιουδε Ηΐδ ρεδίίΐεη- 
ΐί»! ^Ιε^ΐΏδ — Γηγ θείεδίαΐϊοη ! [Ηο'6 Μεηείάιΐδ τϋΚίδρβτβ $οιη€ί1ηιψ ίο Ο- 
Γ68ί€8.'] Όοδί Ιΐιου ΕοοοδΙ ΙιΊίΏ, ΜεηεΙάυδ, Ιΐιε υηδΒηοΙίβείΙ Ιιεδά ? 467. Η6Γ6 ΔΙάιΐδ Ηδ» ?ίκει, ίη ννΐήοΐι 1ιβ 
Ϊ8 1)0Γηβ οηΐ 1)5' ?οηιβ Μδ8., 3ΐΙΙιοη>;1ι ϊη 

Ιΐΐβ §Γ6<ΐΐ65ΐ ρ3Ι ι )1ΐ6 ΐεΒοϋπ^ ΐδ )ίκθ(. 

470. ΡοΓδοη 1ΐ3δ ίη Ιΐιίδ Ηηβ Ιΐιουςίκ 

ρΓΟρβΓ Ιο ί ΓΗΠδρΟδβ ΐΗθ 860011(1 311(1 ΐΐΐϊΐΐΐ 
\νθΓ(ΐ5,§ΐνίη}ίχαΐ'ξε ΊΓξία-ζνί'ον 'ΤΤςεσ-ζυ χ^αΧ- 
ξί. Νο οηβ ννϊΙΙ (Ιβη^' ΙΙιαΐ εϊίΙιβΓ εχρρθδ- 
δϊοη ίδ ^οοά — 1)ηΙ δίΠΙ ίί Εϋπρΐίΐϋδ ννιοΐβ ρ3ΐ•(1οη3ΐ)Ιγ 38δυηιΐηε: ϊη ΡοΓδοη Ιο βΙιθγ 
Ιΐιβ οΓίΙβί' οί ίΗβ «Ό^(ί^^, Γογ ΙΙιθ ηιβΓβ ρυτ- 
ροδβ οί ρ1θ38ίη«5 Λ ηιθ(ΐ6ΐ-υ βαΓ. 

472. Α1(1πδ Η88Ϊ£;ηδ ΙΙιίδ αη() Ιΐΐ6 Ιν^ο 
ίοΐΐοννίηιί νβίδβδ, Ιο Μειιεί^υβ. 

473. Τΐΐβ βχρΓθδδϊοη /οοιτ^ο^^ο'ντας ^ξί- 
κο^ν, ιηοίΙίη•$Ιαίβηξ άταεζοη, οεοιίΓδ 3§3ίη 
ίϋ ΙΐπΘ 1422, 1)6ΐο\ν. Τΐΐθ δοΙιο1Ϊ3δΐ ιβ- (33 Ιΐιειβ Ϊδ Γε39οη Ιο ίΐιίηΐι Ιιε (Ιίϋ) ττζεσζυ ηΐ3ΓΚδ, Ιΐιβΐ ίη 1)0ΐ1ι ΐΐιε^ε νεΓβεδ, ί^άκα;ν, 
χαΤξί,ΐι ίδ,ίο 83^ Ιΐΐθ 1ε3δΙ οίίΐ,ηιοδί ιιη- ' ώ'υξοη, ίδ ηδ6(1 ίοΓ εχις, 87ΐα}ν€ ογ νΐρετ. 40 476. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ --|"""ΙΙ"-Ι"-ΙΙ--1"- ν^ — !ΐν^ — 1« —Ι!— — Κ' ^ 
- 1 >^ ν ΜΕ. τ» γά-ρ', Φίλον /λοι 9Γατρός ίστιν 'ίζγονος. |-'-| 

ΧΥ• Κείνοι^ 7^Ρ °^^ ττίφυζΈ, τοίοΰτος γίγωςΐ 
ΜΕ. Ώέψνκεν' ε» ίε ίι/ίΤΤϋχεΓ, τημν^τεος. 
ΤΥ. Βίζαίξζιχξωσα.1, χξόνιος ων Ιν βΰίξζίχ.ροις. 

ΜΕ. Έλληί'ίκον τοί τον θ[χό&εν τψ.χν άε». 480 | — Ι*^ -[|- ν ^|« -|| — 

ΤΤ. Κα* των νόμων γζ {/,-η ττξότίρον Ιΐνα,ί ^ελειν. | — Ι^'Ίΐ*^"! 
ΜΕ. Ώα,ν τον| α,νά,γκΎΐς, όονλόν ί(ττ εν τοΤς σοψοΐς. | 
ΤΥ. Κέκτι^σό ννν συ τοντ , εγω ό ου κτ^ισομ,οίΐ. | 
ΜΕ. Οξ'^Υί'/α,ρ α,μ,Λ σου -/.οίΐ Ύο γνιροι,ς, ου σοφόν. | — ρ "^ "II — | "^ ",, 
ΤΥ. ΤΙρος τόν^ε σοφίας τίς αν ά.γύ;ν ηκ.οί ττεξί ; 485 | — |«««^||-*.»ν^|^ -|| — | 
£ί τα καλά ττασι φα,νεροί, κα* τα (χ-η καλά, 
ητουτου ης α,νόξων εγενετ ασννετωτεξος, 
όσης το /Λεν δίκαιον ουκ. εσκε•^ατο, | — 1>^ -{Ι'^ -|><^ -|| — |^ ^ 

ου^' τιλ^εν ζ•7Γ) τον κοίνον Ελλ•ηνων νόμον; [ — Ν *^ "^Ί' — γ ~!| — γ^ 

Έττε» ^'^ξ εζεττνευσεν Αγαμεμ,νων βίον, 490 |^ - ρ^ -Ιι*^ -|ν^ « ν^||- -|ν « 

9Γλί57ί*? ^ϋ7'*'^?°? '^'ί'ί ε/^ί^ς ύττε^ χάξα, | — ρ "Ί| — κ ~||^"Ι"~ 

οίίσχ^ιστον έργον, ου γαρ οανέσω ττοτε, | — 1« -||'-',-|^ -||« -{^ ^ 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΙΙ, ΛΝΟ ΕΝΟίΤδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΛΤΙΟΝ. 

ΜΕ. Γαξ τί ; ΈίΤΤΐ επγονος 7τάτρο? <ρίλον (χοι. ΤΤ. Γα^ κείνου 7τε<ρύ}ΐε ό'δϊ, γεγως τοίαύτος ; ΜΕ. 
Πε<ί)νχε' 5ϊ ει5'ύ5-τι;;)(^ε(,τΐ(θ«.ιίτεοί. ΎΎ ,Βεζαξζα,ξωσαι,ωνχ^ξόνιος εν βάξζαξοις, ΜΕ. Ύα,Έλλννι• 
κον, άεί τίμαν τον ομοΒεν. ΤΤ. Καί γε μη ΒΊλειν είν£4{ ττξότερον των νόμων. ΜΕ. Παν το εζ α,νάγ- 
κης, εστί ^ούλον εν τοις σό<ροις. ΤΤ. Συ νι^ν κεκτίίτο τοι;το, δ'ε ε)/ί» ου ατήσ-ομαι. ΜΕ. Γα^ όργη και 
αμα το γήξΆς /του, ου (τό^ον. ΤΤ. Πξοςτόν^ τις άγων αν'τηκοι ττίξΐ σό^ΐΛς; Εί τακάλα,καί τα, μη 
κάλα, <}>άνεξα ττά^-ι, τίς άν'^ξων.εγίνετο ασυνετώτερος τούτου, 07τις μεν ουκ ΕίΓκεψατο το δ'ίκαίβν, 
ού^ε ήλθε έτΓΐ τον κοίνον νόμον Ελλήνων ', Γαρ εττει Αγαμέμνων εζεττνεύσ-ε βίον^ τΐλήγεις Ιττεξ κά- 
ρα της 'εμης ^υγατξος, αισ-χιστον ίξγον^ γαρ ούττοτε αίνεσω^ 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΜΕΝΕΐ,Αυδ. Βεο&ϋδβ \ν1ιγ ? Ηβ ίδ Ιΐιε δοη οί α ΓβΙΙιεΓ ννΐιο \ν2ΐ8 θβδΓ Ιο 
Π16. ΤγΝΌΑΚϋδ. ΡοΓ Γγοππ ΐΊΪΓη (ΙΐοΙ Ιΐιΐδ-Γβΐΐο^ν 5ρΓί秕, 1)είη§" δυοίι &δ Ηβ 
ίδ? ΜΕΝΕΐ,Αϋδ. Ηε (ϋθ : — ^ηο], ιΓ Ηε 136 υηΓοΓίυηαΙε, Ηε δΗουΙά 1)ε τεβ- 
ρεοΐεοί! ΤγΝϋΑκυδ [^η^ζΥ3/.]Τ!ιοϋ-3Γΐ-ΐ3ε€οη[ΐε-£ΐ-1)ίΐΓΐ3ΗΓίαη,ΐ1ΐΓθυ§1ι 
ίΐ&νίη^ Ι3εεη Ιοη^ ^Γποη^ Ι^ΕΓόΒΓίδηδ! ΜΕΝΕΐ^Αϋδ. Ναγ ! ίΙϊδίΙιεΟΓε- 
οίΕη-ίΕίδΙιΐοη 3ΐ\ν3γδ Ιο ΓενεΓεηοε €οηδειη§:υΐηΐΐγ ! ΤγΝΟΑΤίϋδ. ΑηοΙ δΐ- 
80 ηοΐ Ιο \νίδ1ι Ιο ύε £ΐΙ)ονε ΐΐιε Ιαννδ. ΜΕΝΕΕΑυδ. ΕνεΓγ Ιΐιϊ秕 ΒΓίδΐη^ 
ίΓΟΓϊΐ ηεοεδδΐΐγ ϊδ δπΙ)δεΓνίεη1; Ιο ΙιεΓ αιηοη^ ΐΐιε \νίδε. ΤγΝΟΑΚϋδ. Ώο 
ΐΐιου, Ιΐιεη, Ιιοΐά Ιΐιίδ θοοίΓΪηε, 1:)υΙ; Ι \νΐ11 ηοΐ Ιιοΐά '\1. ΜΕΝΕΐ,Αυδ. Αΐ- 
^ΙΙ-ενεηΙδ αη^ει, αηθ \νΊΐΙι-ίΐ: Ιΐιΐηε 3^ε, ΐδ ηοΐ^νΐδείοιη ! 

ΤγΝΌΑκυδ. \Το ί1ΐ€ €1ιοηΐ8.'] ^\ύ\ Ιΐιΐδ ρεΓδοη \ν]:ΐ3ΐ εοηίΓονεΓδγ ολπ 
ΙΙιεΓε 1)ε αΐίοαΐ ννΐδθοηι ? — Ιί"ννΙΐ3ΐ:-30ΐίοηδ 3Γε €οηηΓηεηθ3ΐ)1ε, βτκΙ \ν1ΐ3ΐ; 
3Γε ηοΐ €οηΊηηεη(ί3ΐ)Ιε Όε ρΐ3ίη Ιο 3ΐ1, \νΙΐ3ΐ-οηε οί πιεη \ν3δ ενερ πιοΓε 
υη\νΐδε ι1ΐ3η Ιιε, ννΗο ΙιβΙΙι ηοΐ ίηθεεά Γε^Βτάεά 3υδΙΪ€ε, ηοΓ 30€ε<1εά Ιο 
ΐίιε οοιηηιοη Ιανν οΓΐΙιε ΟρεεΙ^δΡ 

ΡοΓ ννΐιεη Α^ΒΓηέηιηοη 1ί3(1 ]3Γε3ΐΙιε(1 ουί Ιιίδ ΙίΓε, δπιΐΐΐεη οπ Ιΐιε Ιιε&ά 
\>γ πιγ(ΐ3υ§ΙιΙεΓ,3 πΐ0δΙ-δ1ΐ3ηΊεΓυ1 άεεθ, (Γογ Ι ννϋΐ ηενεΓΒρρΓονεοίΐί,) 476. Ι3Π1 (ΙοηΙϊΐίπΙννΗβίΙΐβΓτΓατξΟίεσ-- 
τ\ν, ΟΓ ττατξός εστίν 1)θ ΐοαίΐ}^ Ιΐΐβ ΐΓΠβ 30- 
€θηΙη3ΐΐοη. Ιί εστίν 1)β ΙιβΓβ βιηρ1ΐ3ΐϊο, 
Ιΐιε βίυρ1ΐ3δί8 υροη ίΐ ιπαγ 1)β υΓ§β(3 38 3 
ΓβΒϊ^οη ννΐι^ ϊι οπκΐιΐ: Ιο ιβίδίη ΐίδ 3006ηΙ. 
Η3(1 Ιΐΐ6 ρΓοηοηη, ννΐιίοΐι Ϊ8 Ιΐιε ηοηιίηβ- 

Ιϊνθ Ιο ΙΐΓτιν, \)&ϋΏ €ΧρΓθδ86(1, Ιΐΐ6 βΠ)ρΙΐ3- 

518, 1 ίπΐ3§ϊηβ, \νου1(1 Ιιανε Ιίβεη οη Ιΐιο ρΐΌΠΟΠη. ΡοΓδΟη είνβδ ττατρος εστίν, 311(1 
Μΐ185;ΓΗνθ, ματρός εστίν, \νίΐΙΐ 3 μ ίον 3 ν 
\)γ ιτιΪ5ΐ3ΐίβ. 8θΓηβ 1ΐ3ν6 όΤ ε<Γτ*ν. 

483. Ιη οηβ ογ 1\νο Μδ8. \νβ ίιηά Ιγ» 
ου κεκτήσομαι ίοΓ εγω 5' ου κτήσομχι. 

4Η5. νβΓίοπδ ι•β3άίη§8 οί Ιΐιΐδ νβίδβ 3Γβ 
ηιβΐ ννίίΐι ; — οίηεβγ ϊάΐβ Γδποίθδ. 

491. ΑΙ(3π8 1ΐ38 χενετ' — ΒβΓπεδ, γίνετ": ΟΡΕΣΤΗΣ. 493. 41 

γ£τ,ν ίντον ίΤΓΐθίΓνα» (/.Ιν α,ψα,Ύος 5ίκ*}ν Γ "Γ "^ "11" ~Γ "ΙΓ "Γ" ^^«_Κ^__-ο-«-^- ΙΛ-ητεξΛ, το σωφρόν τ ίλχζεν αν τνς ^υμψοραίς, 495 |- ^^»-|ν>-||-ν-^|>^-|Ι- -|^- 
καί τον νομ.ου τ' αν ε»%ετ', Ιυσι^ί^ς τ' αν ί». |- -|»- -||^ -|« -1|^ -|ν- - 

Νίν^'ίκτοΐ' άι^τον ίαί/χο/^λθε μ,ητίξί. Ι" "Ι" "11" "Ι" ~Ιι*^ "Ι^'" 

Κακ»?ν 7»^ (χντ^)» Ιν^ίκως νγονίΛΒνος^ Ι"^ "["^"ΙΙ" "Γ ~Ιγ~Γ "' 

άντος κα,κίων (λίητΒξ' ίγενετο κΎΟ,νων. \ ~\ "ΐΓ "Ι'^ ^ "ϋ^ -|ν - 

Έζίσο/Λα» ίί, Μενέλεως, τοσόνΐε σε' 500 |^-|^-|ί^- «|^_||«_|^ ^ 
Ι; τόνί' (Χ'ΠΌκτε^ναεν ό/χόλεκτ^ος ^^"'ί'• Ι" ~|" "ΐΓ "Γ "^ "^ίί" ~|^ ~ 

χΛ' τοϋίε τταΓς άυ {λΤίΤερ' άνταττοκτενίΤ, \ — |" "1| — κ "Ιγ~Γ"" 

κάττείΘ' ο αε'ίναυ γίν6[Α,ενος φάνω ψόνον |- -|^ -^|- " ^[^^ -||« -|^ ν> 

λί/σ-ε», νεξ(χ,ς ^^ ττοϊ" χΛχαίν 'ΐτξΟ^'ησεΎοι,ί ; |- -|« -||- -ρ -1|*• -Ι"-» - 

Καλώς έ'θεντο ταίτα ττατε^ες δ» -ττάλαι- 505 |^ -|^ -||^ -|^ - ^11" -!^ - 
εκ ό/χ/λάτων /Αΐν όψιν ουκ \%ων νεξα», |--|^-1Ι--μ-Ι1«-|«- οι^ΰ εις ΛΤΐαντημ, , ο:ΓΤ4ς αί/χ ^Χ<^ν κνξει 

φυγΛΪ!^•ί ί' οα-ίουν, άνταττοκτείνειν ^ε ^ίχί. Ι" -Ι•^ ^ «1| — |^ -|ΐ — [^ - 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΡ £ΝΟΙ.Ι£>Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

χ^ξπν αύταν μεν ε'ΤπΒείνα,ι οσ-ιαν ^ίχ,ην αίματος ίί^κόντα, τε εχζαλειν μήτΐξα ^Μματαιν^ τε αν ε- 
λα€ε το σ•ώ<Ρξον ττ,ς ^ύμ^οξας, καί τε αν είχετο του νόμου^ τε αν »ν εύίΓε«»?;. Δε νυν ήλθε εις τον 
αϋτον δαίμονα /Ε*ήτεξ<. Γαξ ίν^αΐΜς τ,γούμενος αύτνν κΛκ>ιν, αύτος εγενετο καχίοΰν κτάνων μήτεξα. 
Δε τοί'όνδ'ε, Μενέλεύϋς ερήσομαι σ-ε' ει γύνη όμολεχ,τξος αττοκτεινείε τόνϊε, ααι ό "τταις τούίε ακ αν- 
ταττόκτενε» μήτεξα^ και εττει'τα ο γενόμενος κείνου "κϋσει φόνον φόν»;, «ττο; ϊη ττεςας κάκων ττ^ο^ιζιτε- 
ται ; κάλύΰς όί ττάτε^ες πάλαι εθεντο ταύτα* όίττι; κύ^εί έχο^ν άί^α οκκ είαν μεν ττεζαν εις ί'-φίν 
ομμάτων^ ού^ εις ατταντήμα' οοΊουν ϊε ψνγαΐίτι^ ϊε /ιλ») ανταττοκτείνειν, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ίΐΙ>€ΐιον€(1 ΙιΊηηι ΐηθβείΐ Ιο Ιαγ ε δοΐεηιη οΙίβγ^θ οΓΙ^ΙοοίΙδΙιβθ 3^3ίηδΙ Ιιθγ, 
ίοΙΙοννίη^-υρ-ΐΗε-ΒΟΓΛίδαΐΐοπ — Άπά ίο ΐΗΓϋϋΙ Ηίδ πιοΐΙιεΓ ΓογιΗ Γγογϊι ΐΗβ 
ρ3ΐ306, — 3η(1 Ηρ \νουΙ(1 ΐΊ3ν€ Ι3ΐ(:6η ΐΐιε \νϊδ6 οοϋΓδθ ΐη Ιΐιε €3ΐΗΓηΐΙγ, άπα 
ννουΙά Ιΐ3νε ΐ3οΐΗ ΗεΙίΙΒγ ΐΐιε ΐ3\ν, 3Π(1 1ΐ3ν6 Ιιεεη ]υδ1ίίΐ6(1. Βυΐ ηο\ν 1ΐ3δ 
Ιιβοοιηβ Ιοίΐιε 83ηΐθί3ΐ€ \νΐΐ1ι Ηΐδ ΓηοίΠερ! Ρογ άεδβΓνεάΙγιΙεειιιΐη^ΙιεΓ 
ννίοΐςεθ, Ιιε Η3δ ΙιΐηηδίίΙΓ όεοοηηε ιτιΟΓβ ννΐοΐίβά ίη δΐ3)'ΐη^ Ιιίδ γώοΙ;Ιί6γ. 

ΒϋΙ ΐΐΊΰδ Γηυοίι, ΜεπέΊάυδ, ^νϊΠ Ι 35ΐς Ιΐιβε : — ίΓΐΙιε ννϊΓε, δ1ΐ3ΓΪη^ Ηίβ 
1)€(3, ννειβ Ιο ΙίίΙΙ ΐΗΐδ ηΊ3η, Ληά ϊί Ηίδ δοη 3§3ίπ δΙΐ3ΐΙ-ΐη-Γ€ΐϋΓη-1ίΐΙΙ Ιιί» 

ΙΤ10ΐΙΐ€Γ — 3η€ΐ 3Γΐ€Γνν3Γ(ΐ5 1ΐ€ ΐΙΐ3ΐ ίδ 1)6§^0ΐΐ€η οΓ Ηΐπΐ δ1ΐ3ΐ1 6ΧρΪ3ΐ€ ΠΙΙΙΓ- 

(ΙεΓ \νϊι1ι ΓΠϋΓίίει•, Ιο-ννΐΊ3ΐ-ρίΐο1ι 3ΐ Ιεη^ΐΙι \νου1ά Ιΐιε 1)ουη(ΐ3Γ^ οί ΐΗβδβ 
ενΐΐδ ρΓΟοεεά ? 

λνεΐΐ (ΙιοΙ οϋΓ δΪΓ6δ οΓοΙίΙ ΐ3γ-θοννη Ιΐιεδε ΐΗΐη^δ : — Ιιΐιη \νΙιο €ΐΐ3ηθ6(1 
ΙοΙΐ3ν€ 3η 3ΐΐ3'>ηθεΓ-οί-ΐ3ΐοοι1 ΐΐιβγ δυίϊεΓεθ ηοΐ ϊηοΐεεοί Ιοοοπικ \νϊΐΗΐη 
δΐ^ΐΊΐοΓιΐΊ€ΪΓ€}^εδ, ηοΓ ΐπίο ΐΙΐ€ΪΓ\νΕγ: — ΐΐΐίίγ η[ΐ3(ΐ€ Ιιϊιη Ιιολνενερ 3ΐοιΐ6 
[)γ 1)ΐίηΐδΙΐΓη€ΐ)1 — όυΐ ΐΐιε^τ ρεητιΐΙΙεά ηοηε ίη-Γί;1»ι1ί3ΐΐοη-Ιο-1ίϊ11-ΙιίΓη ! 

193. ΡθΓ8οη 835/δ;";ι^ςίνϊΆ1(1ϋ9,ιηά- ι 499. Ιη ΑΙίΙπβ βϊκΙ Μδ8. ηοΐ α Γβλν, 1- 
1έ : ί' οηιίπΐΐ ρβΓδ δ^ΙΙέιη Μ88." ^^ένετο »ΐ3ΐΐ(ΐ8 ύείοΓ^ ^αητεςα, !ο ΐΗθ Γπίη οί 

494. ΚοΓ δ'ίίίκοντ', γ€Τ8έ(ΐηΐηΙνιη^ ννΐιίεΐι ΐΐιβ Γΐι^ΐΙπυ : ίυπ Ιΐιη» ιηιΐϋΐ €ΪιΙϊργ ΐΐι© δβ- 
ΙΛ Ιΐιβ ΓΡ8(1ίηί;υί"αΙηΐ08ΐ6νβΓ^Μ8.,Μπδ- οοιηΙ ογ Γοαηΐι ΓοοΙ 1»β 3η 3η3ρ<εΜί. 
8Γ»;β βίΐϊΐβίΐ ϊιώκειν τ', άο ρτ6$ίηηί — 1683 504. ΑΙάπδ ριΐηΐβϋ 5ε ττοΓ, οοπΙγηγ^• ί<» 
βΙβκΒηΐΙγ, ΟΓ 81 Ι63δ1 Ιί\Η8 ϊ(ϋοπ)3(ίθ3ΐ1^. ι Μ88. ^βη6Γ3ΐΙ)'. 

496. ΒηιηεΚ οΙΐ3ηι.'β(1 Ιΐικ ίίτδΐ τ' ίηίο ι 507. αίμα εχοον, νθΓΐ)3ΐ1ν, Ηανίη^ ΙΙοοΛ 
γ\ οοηΙι•3Γγ Ιο Μδ8. ΡοΐδοηΉ ΐιι(6ΓρΓ6- οη Ιιϊηι — 8>ηϋπ>η)ου!> ννϊΐίι αίματος ένοχος 
ΙϋΙίοη οί 11)Ϊ8 νβΓδβ Ϊ8, " €ΐ σύ,7η ΙέξΡΐη $(τ- αν, Ιήτΐξ ξχιϊΐΐιι ο/ ΰΐοοιίαίιεά . 
νά^€^^^Η^η ρϊβίάίετη^'^ \ν\ύ€\\ Ϊ8 ί3Γ ίΓοη» Π- | 508. ΜοδΙ Μδ8. ηηιΐ ΑΙ(Ιη8, Ιιανβ ώί-ί- 
ΙεΓοΙ, 3ΐΙΙΐ0Η§Ιι η63Γ ίο Ιΐ)6 ητεηηΐη^. ουν» Βαπιβδ Ιι»» όσ-'.ουν, νίτο\)ΰ}γ 300ρηΐΓ(Ι , 49 509. ΕΥΡΙΠΙΔϋΥ 

Αίί "^Λξ εις Ι'^ελλ Ινί^ισ^οα φάνω, 
το λοίσθιοι/ μ,\οίί7^α λθί[Λ.ζ(χ,νων χ^ίξοΤν. 510 

Εγω οΐ μ,ίσω μ,ίν γυνχΐκοίς ά,νοσίονς, ί--ι--ιι--ι--ι;-ι-- 

|ν -Ι« -II- -1« -||« « «!« - ίέ Βν^ΰίΤΒρ', η ττόσ-ιν χατεχτανΐν. \- -|" *^ «|Ι« - ν> _ « -Κ/ « «ν _ «- -ν*^^ _ «_ ». . ΊΤΡωτνίν σε <;νγατεξ , η ττοσ-ίν χοίτεχτανΐ 
Ελίίϊίν τε Τίίν στιν οίλοχ^ον ονττοτ οανεσω^ 
όϋ(5' αν ΤΓ^οσειττοι/Α , οϋίέ σε ζνιλω, κακίς Γ "1^ "II — 1^ "11" 

γννΰίΐΗος ελθόνθ' οιίνεκ ε»ί ΎξοΊοις ττέ^ον. 515 |" "ρ "ΐΙ" "ρ "Ι!" 

Αμ,υνω ο , οσοι* ττε^ όι/ν«τος εΐ|ίΛί, τω νόμ,ω, 
το θ»3ρία;^ες τοϋτο κα* (Λΐοαψόνον ο - ν«^-|^-|Ι-νν>|ν<-||ο_|ν- 

ο -|« -II — Ιν -ΙΙ« -1^ ^^ - _ « _ κ> -^ μ/ « - — « - - - « - ττα,υων, ο κα» Τ'^'" "** ττολεις ολλϋσ' «εί. | — |^ -|| — γ^ "Ιΐ — ρ ~ 

Έττε» τίν' £»%ες, ω ταλας, ψϋρ^ην τότε, κ "Γ "Ιγ "γ "II — Γ ^^ 
οτΊ|εβαλλε /[Ααστον, ίκετε^οι^σά σε, 520 |« -|« -||« -|« *- »-||- -|^ ^ 
\^ί.^^τ•η£^\ ΈΎω (Λίν ουκ Ιοων τάκεΓ κακά, 
^Λκρνοις γεροντ όφύα,λμ,ον Ικτι^χω τάλας. 

"^Έ,ν ουν ΧΟγο\σί τοΓς ει^ο'^ς οΐλ.οξζθ^ζ7' |ν _|ν -||« - ]« -ΙΙ•- -|« - 

μ.\σε7 τε ττρος Βεων καί τίνεις μ,ν)Τξος ^ΙχΛς, \ — 1*^ -|| — Ι" -|[ — |^ - 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΠ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Γα^ άει ϊις ε^αέλλε ενε^εσ-θα» ψόνι;, \ί[Λ.ζ,ανων χίξοιν το λοίσθιον μ,ιάσ-μα. Δε εγω μίν (Χίσω ανό- 
σ-ΐίυς γυναίκας, ^ε ττξάηκν ^υγάτερα^ « κατεκτανε ττόσιν, Τε ούττοτε αίνε<τθΰ"Ελεν*ιν τ>)ν α•νν άλο- 
χον, ούϊε αν ττροσ-ϋ'Τΐοίμι^ οΰ^ε ζ^)λο^ σ-ε, ελθόντΑ εις ττε^ον Τροίας όύνεκα αάκης γυναικός. Δε άμυ- 
ν(ύ Ύ(ύ νό/αω, ουόνττεξ είμι ^ϋνατος^ τταύοον το ζτηξίω^ες και μια'κ^ονον τούτο, ό άει ολλύσ-ι και γην 
και ττόλεις, Έττει τίνα 4'^χην είχες τότε, ω ταΚας, ό'τε ε^ε^οάλλε μίστον, ικετευοΰσα σε, μήτνξ ; 
Έγω μεν ου» ί^ων τα κάκα εκεί, εκτήκω ταΚας γεξόντα ο<ρθάλμον ^άκξνοις. Έν οι;» όμόξ'ροθει τοις 
εμοις \ογοίσ•ι' τε μίτει ττρος ^ε<»ν, και τίνεις ^ίκας μήτξος, 

ΤΚΑΝδΙ,ΛτίΟΝ. 

ΡοΓ ΐΙΐ6Γ6 \νου1(1 3ΐνναγδΙ)6 οηβ ρ^Γδοη εΙ)οιι11οΙ)6 αΐΐίΐιηΐεά οΓηπϋΓθβΓ, 
ΐΙίΓοα^Ιι Ιιίδ 1ΐ3νϊη|τ Ιειίίεη ΐηΐο Ηΐδ ΙιαηοΙδ ΐΐιε Ι&δΙ (Ιεβίί^ιηεηΐ. Νονν Ι, ΐη 
ΙγοιΙί, 3ΐ5οπιΐη3ΐ€ υηΗ&11ο\νε€ΐ ννοΐΏεη — &ηά ΓιτδΙ οΓΐΙιεηίΐ ηηγ (Ιεπ^Πιργ, 
ννΐιο δΐ6\ν 1ί€γ ΗυδΙ)3ηά ! Ιη-1ϊ1ζ6-ΓηΒηη€Γ ηενβΓ \νί11 1 αρρΓονε-οί Ηείεη 
ίΐϊγ ν/'\Ϊ€, ηοΓ ννουΜ Ι δρεαίί Ιο Ιί6γ — ηεΐΐΙιεΓ οοΓηπαεικΙ Ι ΐΐιεε ίοΓ ^οίηε: 
Ιο ΐΐιε ρΐίΐΐη οί Τγο}^ οη » ρερΠάίοοδ ννοηπ&η'δ αοοουηΐ ! 

ΒϋΙ Ι ννΐΐΐ υρΗοΙά ΐΗε Ι^νν, αδ-Γ^Γ-Βΐ-ΙεΒδΙ αβ 1 3ΐη 3ΐ)1ε, ριιΙΙΐη^-&-δΙορ- 
Ιοίΐιίδ 1)Γϋΐ;ΐδΙι αηά ηιυΓ(1εΓουδ ρΓβοΙϊοε — ννΗίοΙι ϊην3ΓΪαΙ)1γ Γϋ'πΐδ ΒοΐΙι 
οουηΐΓγ 3η(3 δΐ3ΐε! [Αάάτεεβΐη^ ΜπίδβΙ/δέβπίΙι/ ίο Οιέβίεβ.] Βεο3ΐΐδε ^νι13ι 
ίεεΓι«^-οί'-ΐΊυΓηαηΐΙ)Γ ΙίΒεΙδΙ; Ιΐιου ΐΗεη, Ο ννΓείοΙι, λνΐιεη δΐιε 1)3Γε(1 Ιιεπ 
1)θδοηι, δυρρΠοαΙίησ ι1ΐ66, ΐΗ}^ ηαοΙΙιεΓ ? Ι ίηάεεθ, 3ΐΐ1ιου§Η Ι ννίΐηεδδεά 
ηοΐ Ιΐιε ηπΐδεΓίβδ οί-ΐΗ3ΐ-δθεηε, θο ιπείΐ;, υη1ΐ3ρρ)^ ιπΞΐη, ιηίηε Ά^^ά βγ^Β 
Ιο Ιε3Γδ. Οηε Ιΐιίη^, ΙιοννενεΓ, ΐδ-€θΓΓθΐ3θΓ3ΐϊνε ΐο νηγ 3Γ§αηιεηΙδ— ΐΗοα 
αΓί ΙίοΐΙι 1ΐ3ΐε(1 ΒγΐΗε Οο(1δ 3η(ΐ3Γΐ-δΐιίΓεΓίη^ νεη§ε3ηοε οίΐΗγ πιοΐΙιεΓ, 509. Α1(1«8 30(1 Μδδ. ηοί ά Γβνν Ιΐδνβ 
εμελλεν εζεσθαι. Ηβ3ΐ1ΐ (Ιείεηάδ εμεΧλ'εν 
ε^ετβαι. ΡοΓ ψόνΜ,βοίΠΟ §ίνθ φο'νου: \)ηίεν- 
εζεσ&αι <ρόνου, 38 Μιΐ5§Γ3 νβ ιηοδί 3π8ΐΐ3^ οΐ)- 
δεΓνεά, δί^ηίββδ, " οαέάίΐη άξ^τβάΐ," 3η(1 
ηοΐ " εαέάί οΙ)η6χΐη8/6τβ,^'' 

510. ΗβΓβ 1113(63(1 οΓΠιβ (ΙπλΙ ηπϊηΙ)θΓ 
χεξοϋν, Βηιηοίς ίτοηίδοηιβ ΜΗ. ΒάχΧαάχε- 
ζος ΐη Ιΐιβ 5ίη§υΐ3Γ ηιιηιΙ)βΓ. 

5 1 1 . Ηίο 61 ίηίΓ& 533, 539, Ιγ^ 5έ ίη ε- 
γ(ύγε Γπαΐάνΐΐ ΒΓύυεΚίαβ, δίοβ βιιοίοιϊίά- 
16, ε(, υ( ρύίο, βίηβ Γ3(ίόη6. Ροκβον. 513. ΓοΓ τε ίη ίΗίδ ν6Γ8β Μδ8. απίΐ β- 
άϊίίοηδ ρ3ΐ ΙΪ3ΐΐ5? Ηανβ δ'ε. 

5 1 4. ου^Ι σε, ΓΪδΙιΙΙγ, δΠίΙ ηοΐ ουΗ σε, &8 
ίΐιβ ρΓοηουπ ίβ Ιι6Γ6 6η)ρΙΐ3(ίε3ΐ. δίηοθ 
Ιΐιβ 1ιηΐ6 ννΐιεη Ι ρ«1)ΗδΗβ(1 Ιΐιβ 86€οη(1 β- 
(ΙίΙΐοη οΓπι^' ΤΓ3«9ΐ3ΐϊοη οί Ιΐιβ Μβίΐέϋ, 
1 1ΐ3νβ, υροη Ιΐιβ δυΙ))6€Γ οί εηοΗΐΐο ρτο- 
ηοπηδ,οοιηβ ονβΓ Ιο Ροΐδοη'β νίθννβ Γβδ- 
ρ€€Ιϊη§ ΙΙΐθΪΓ ΓβΙβηΙΐοη οί'ΐίιβ βοοεηί, 'ύ' 
ΙΙιβΓβ 56 έιηρΗ3$ΐδοη Ιΐιβ ρβΓδοο. δεβ ηιγ 
ΕρίΙοπ)6 οΓΟτεεΙί Ργο80(15τ. 

524. Τΐιβ νϋΐ^δΐβ Γ63άΐη§ ίδ μισκγη. ΟΡΕΣΤΗΣ. 525. 43 --|--1Ι--Ι'-ΙΙ--1- 
--Ι--ΙΙ--Ι--ΙΙ--1-- 
- -ι "II- -ι- -II- -Η- ν^ ^ _|*^ _|Ι^# _|ν ~\\%* -|« »^ 

"Ι--ΙΙ-Ι-ΙΙ--1- 

-Ι-ΗΙ-Ι-ΙΙ-Ι-- 
--|--ΙΙ"Ι"1ί--Ι- 

..Ι„-ΙΙ.-Ιν-1|--|«ν 

-ΙΙ-Ι-- 
-1--1Ι--1--ΙΙ--Ι-- 

-|«^ ^^ ^\\<^ —]*•> -ν/ — ν - άλλων α,κουαν οα ρ. α^ ίκ^Ό^αν ττα^α, 

ί2ς οϋ» α» Ιίίΐ'ς, Μενελεα/ί, τοΓίΤίν θεοΓί 
/ίχ») ΤΓρΛ,ίτσ ΙίΛντ'ί , ωψελεΤν τούτον ^ελων. 

Ελ ο ντΓ άσ-των κατα^οΐΈΐ^θ^να» ττετξοις, 
■η (λν) 'ττίζαανε ΣνΛξΤίαίτί^ος χ^^ονός. 0•>\) \ 

θυγάτνρ ο Ί^-η ^ιχ,νουσ ετΓξα,ζεν ενΰΐκα, 
άλλ όνχ) ΊΤξος τον^' Ιικος νιν άντγιν Βα,νεΐν. 

Εγω οε τάλλα (ΛΟίκάξίος 'κεφυχ. α,νηξ, 
Ίτλην £ί? ^νγοίτέξΰίς' τούτο Ι όνκ ευόοαίΛονω. 

ΧΟ. Ζν>λωτος, οίτ-Τίς ν)ντνχ^ι^σεν εις τίκνα, ι)3θ | — |*'"|ρ''Κ 

καί /χϊ} 'ϊασ'ήμους ^υμ.φοξα,ς Εκτ>)£τατο. | — |"~||"~γ 

ΟΡ.^Ω γερον, εγω το* νρος σε ^ειμ.α.^νω λεγαν, |~^^κ"|| — 

οτΓον σε ρ,ε'λλω σ^ιν τε λυττΥισειν φξίνα.. Κ "κ "II — \ 

ϊ^γω α άνοστος εί[χί (λ,ν)Τεξχ κτανων, 
όσιος 5ε γ^ έτερον ονο[Λθί ΤίΐΛωξων ττοίΤξΙ. 540 | ν.'ν-|^ν'ν^||ν^ ν]ν-||--|ν- 

ΤΗΕ ΟΙΐηΕΗ, ΑΝϋ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

αλαίναη μίνια,ίς και <ρόζοις' τι 5'ει με ακοΰειν άλλων (χίρτυξί'ν αγε ττάρα είτοξα,ν ; Ώ.ς ουν αν ε;'ί^?, 
Μενελεο);, μη ττζάσσε ενάντια. ύοΊο-ι &£θΐς, θέλων οί^ελείντούτιν. Δε εα κατα.<ρονενΒήνχι ττετξοις 
υττο άίττίϋν, >) |(<ο) ενιζαίνε ΙτταξΎΐ άτιμος ^θίνος. Δε έ/Μ.Γ θΊ;)'ατ>ί^ ^ανούτΛ εττ^ίζε ένϊίχα, άλλα 
«ν ύνχ^ι είκος αΰτκν θ•άνε<ν ττξος τού^ε. Τα άλλα ϊε έ)Ί3ΰ 7Τε<^ύ)ία μακάξΐ'^ς άνπξ^ ττλγιν εΐζ ^υγάτί- 
ρας' ίε τούτο οι;κ ευ^αίμονω. ΧΟ. Ζ>ιλ:ίτοί, ό'ιττίς «υτΐίχήίτε εις τέκνα, και /εα>ι εκτήσ-ατο επκτή' 
μους ζύμ<ρορας. ΟΡ. ί2 γεξον^ εγω τοι ^ειμαίνω λέγειν ττξος (Τΐ, οττου μέλλω λυττήσ-ειν σε τε σην 
<^ξενα. Δε εγω είμι ανόσιος χ,τάνων μήτεξα^ ϊε έτερον γε Ι'σ-ιος τιμωρών όνομα ττχτξΐ, 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

νδηθεΓίη^ ίΐΐίοϋΐ \νίΐ1ι Γδνΐησδ &ηά 16γγογ8 — νί\ϊγ πΐϋδΐ Ι 1ι63Γ Γγογώ ο- 
ΐΙΐ6Γ \νϊ1ηε5δ68 ννΐΐϋΐ ίΐ ίδ §:ίν*?η ηιβ Ιο δβε ? 

[ΤητΓπίηξ αίξαίη Ιο Μ6η€ΐάΐί8,'] ΤΗβί ΐΙιβΓεΓοΓε Ιΐιου ΓΏΕιγεδΙ; Ιίηονν, Μβ- 
ηεΐ^ϋδ, Εοΐ; ηοΐ ΐη-Γ6ρυ<τη<ιηθ€-Ιο ΐΗε Οοοίδ, ΐΐΊΓου§^1ι-ΙΐΊγ-ννϊδΙΐ6δ Ιο &§- 
δίδΐ ΐΗϊδ ΐϊίβη. ΒυΙ δυίϊεΓ Ιιΐπι Ιο-1)6-ρ6ΐΐ6€ΐ-Ιο-ί1ε£ΐΙΙι νίΐίι δίοηεδ \ίγ Ιΐιβ 
οΐΐΊζβηδ, είδβ δβΐ ηοΐ Ιΐΐ}^ ίοοΐ υροη δρίΐΓΐίΐη §^Γουΐ)(1. 

Ροΐ' ηιγ (Ιαυδ^ΙιΙεΓ ίη εΐγίη^ ηηεΐ: Ηερ (ΙεδειΙδ, 1)υΙ ίΐ \ν&δ ΐπ ηο-ννίδε βΐ- 
Ιίηο• δΐιε δΐιουΐίΐ θΐε 1)γ Ιιίιτι ! 

ΙηοΐΙιειτεδρεοΙδ,ΗοννενεΓ, ΙΐΊ3νεΙ)εεηΒΐΐ3ρρ)^ιιΐ3η,εχ€ερΙίη^ΐηοίΐγ 
Ιίΐββί θ^υ^ΙιΙεΓδ: 1)υΙ [βΙιαΗηξ Με Ηεαά.'] ίη ΐΗδΙ-οηε Ι αηι ηοΐ ΓοΓίαηίΐΙε. 

Οκοκυδ. Εηνΐ£ΐ1)1ε ϊδ Ιΐιε πι^η, \ν1ιο Ιΐδδ-Βεεη-ΓοΓίυπΒίε ίη Ιιΐδ οΐιίΐ- 
άΓεη, 3η(1 ΙιαίΗ ηοΐ εχρεΓΪεηοεοΙ ενεηΐΓϋΙ εαΙείΓηΐΙΐεδ! 

ΟκΕδΤΕδ. [ΗηνώΙί/ ίο Τ^ηάατυ,Β.'] 0\\ ! β^εθ, Ι τεειίΐγ ΐΓεηηΙ)1ε ίο δρε&ΐί 
ιιηΐο ΐΐιεε — \νΙιεΓεΙ>γ Ι &Γη 3ΐ)ουΙ Ιο §τΐενε Ιΐιεε — Βπά Ιΐΐ)^ δρΪΓΪΙ. Ρογ Ι 
αηι υηΙιοΙ^Γ ίη Ιΐΐ3ΐ 1 δ1ε\ν Γηγ ιηοίΗεΓ — 1)υΙ, ΐη-3ηοΙΙιεΓ-ροϊηΙ-οΓ-νΐενν 
αΐ-ΐεαδί, Ιιοΐγ ίη δνεπ^ίη^ ΐΗε ηΒΐηε οί ηιγ Γ^ίΠεΓ. 

528. ΓοΓ Λ)<ί>ΕλΕΤν το•;τον ^έλύϋν, νρΐιίοΐι 1» ι αη(1 ίη Ιΐιί8 ρΐ30β ηοΙ Ιο 1)β οιηίΐίβϋ, πη- 
Α1(1η8'8Γε3(Ιίη§, 3η(Π11(6ννί$6 Ιΐΐ3ΐ οΓδΡ- Ιβδδ Ιΐιβ 1\νο Ηηβδ ίιηηιβίΐΐίΐΐοΐ^ ρΓεοβ- 
ν6Γ8ΐ Μ88.,.<5οπιβ Ιίίΐνο τούτον οΐ'^ελε'ϊν θέ- Ι (1ϊη§ 1)6 οαηοβίΐβίΐ ννίΐΐι Ιΐιειη. 

λύον, ρΓβίοΐίΐί)!^, Ι Ιΐιϊηΐί : οΙΙιεΓδ Γογ τούτον ί)3β. ΙηδΙβίΐά οΓΙκτή^-ατο, οΜίηηϋ^ οηβ 

δΙΐ]>8ΐί!ΐΐίθ άϋτόν. Μί^Αί&^ε^ί^ατο,ΰΧοέρϋ :— επισήμους ζυμ- 

529. ΤίΓΐδ 3Π(1 Ιΐΐθ ηβχΐ νβΡδβ βπβ ϋα- <ροξας, ηοΐαΐΐβ ογ 8Ίβ;ηαΙ εαΐαηήϋβί. 
ρ1ίθ3ΐβδ οΓ νθΓδβδ 617, Βηά 618, Ιϊοΐονν. 538. Ε1β§3η3 βδΐ Μϋδ^ιιάνϋ €οη]βοΙύ- 
δοΐΏβ ΐ63Γη6(1 εάίΐΟΓδ Γ(:3θθΙ Ιΐίβηΐ ΙΐβΙΟ, γ» : οττου γε μελλ^1 δ-ήν τ; λ:^7Γή5•είν φςέτα, υέ- 
1)ΐη δίΐηιίΐ Ιΐιβηι βΓίβι* νβίδβ 616. Ρυίδοη ςπβ έ νθΓΪδίιηίΙΐΐύόίηβ 3ΐ)1ιΟΓΓβΙ; οττοο γε 
(Ιβεηιβά Ιΐιβιη ςοοά ία ΙίοΐΙι δίΐϋδίίοιίδ ; όοιιη ΙιάΙ)βηΙ Ηατί. Μ8. &ο. ΡοΣίδΟΝ. 44 541 . ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

-μ^».Ι!--μ-ΐ!-.|«_ -Ι-ΙΙ--1-ΙΙ--Ι- Άττίλ^ίτω ^νι τοΧς λόγοισιν Ικνο^ων |«^ -|^^ _||- _Ιν^ _||ο _|ν - 

το γ*)ξθ(,ς ν}(ΛΤν το σο]>, ο /* Ικτΐλνισσα λόγον^ |« -.|ν/•_||- ^^ «|ν^ -|Ι_ _|ν 

χα* καθ οίο» εΓ/χ»* νυν 5ε ση» ταρζω τ^ίχα. 
Τ» %^ί» /Λί ίξασα». Δ:ίο 7*ζ α,ντί^ίς ανοΤν. 
Πατ55ρ ]Μ,έν Ι^ι/τενσίί' |!>ιε, σΐ} ί' ετ»κτε τταΓς, 545 [ν.* -|« « «||- -|« -||« -|« - 
το σττΒξΐΛ αρονοίχ 'ΤΓΆρχλαζονσ άλλον 'ττάξο.' |ο -|« -||μ « «Ι ν -||- -|*/ « 

άνευ ΰε ττατρος τεκνον όϋκ εί») ττοτ ά». 
Ελο^Ίσα/ΐΛ»}» ονν τα> γενονς άρχι^γετνι 

(λο,λλόν (Λ α,μ,υναι τ^ς υττοστάσιης Τξοφάς. { — | ^^ -||«. -|ν> -||ν -|« - 

Η α•*} ΰί ^νγάτνίξ^ /^ίίτ/ρ' όα§ον(Λοα λίγειν, 550 
»ι3ίο»3•»ν ύ|Λεναίοίσ; κόϋχ* σω(Ρξοσ\ν, 
εκ άνόρος ηε» λίκτς ' ίμαντον, -ην λίγα) 
χακΐϋς εκεί»»}!/, Ιζερω' λέ^ω ο Όμ,ως' 
Α%γ^σ^ος ην ό κρυττΎος εν οο/Αοις ττόσις• 
Τοϋτον κατεκτε»ν , εττί ί' ε^υσοί μ,-ήτεξ», 555 |- -|ν-||_ ν ^*|ν^ _||»ι/ -|^ ^ 

άνόβτια αε» ί^&Ι», άλλα ημ,ωξων Τίο,Τξί. |ο ^^ ^/|ν*_||- -Ιν -||- -|« ν 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΌ ΕΝΟΙ,15Η ΑΟΟΕΝΤυΑΊΊΟΝ. 

Αττέλθετοΰ 5» εκτΓοϊ'Λ'ν τοις "ΚογοΙσ-ι ίί^ίν το γή^ας το σον., ό εκτίλτισ-σει με "Κίγου, και είμι κάτα ο- 
ίον* ϊε νυν τάξζω σην τξίχΛ• Τι χρ>ίν με ^ξάσαι ; Γα.ξ άντιθες ^6ο ^ύοιν. Πίτηρ μεν ε^υτίύα-ε /χε, 
ίε σ•« ΊΤαις ετίκτε, α^οΰξα τταραΧαζούτα το σττεξμα ττάξΆ άλλου' ϊε άνεί; ιτάτξος οίιττοτί αν είϊ} 
τέκνον. ΟΐΛ* ελογίσ-αμην με μάΧλη αμνναι τω αξ-χβγίτ*> γένους της ΐ7ΤΟ<τ'Γασης'τρό<ρας. Δί ή ση 
^ΰγατηρ^ αιδούμαι λέγειν μήτεξα^ ι^ιοίσι και οΰχ^ι σώ^ροσι υμεναιοίσι, ήει εις λεκτξα άν^ζος' ί- 
μαύτον, »ν λίγοι κάκως εκεΐνην^ εζίζω' ϊε Ι'μως λεζω' Αίγισθος «ν ό κ^ύτττοζ ττόσις εν ίόμοις. Τού- 
τον κατεκτεινα, ϊε έττί εβύσα μήιεξα^ ^ξων μεν ανόσια^ άλλα ημώραιν ΐΐάτξΐ. 

ΤΚΑΝδΙ.ΑΤ10Ν. 

ί4€ΐ 1)6^οη€ Ιΐιεί) ουί οΓ ΐΗε νναγ οί οϋΓ ννοΓϋδ, ΐΐΐίΐΐ 3^6 οΓ ΐΐιΐηβ, \νΙιίο1^ί 
(ίείεπδ ΐΏβ Γγοπι δρεβίίΐη^, £ΐη(3 1 \νΐ11 ρΐ'οοβεθ δίΓαί^ΙιΙ ΓοηναΓθ : ΒυΙ ηο\ν 
&2Γ Ι ΐΗ γ 8^Γ€γ-1ιαίΓδ ! \_Α88ΐιτηΐη^ τηονβ οοηβάεηαε.'] \νΐΐ3ΐ εουΐά Ι <3ο ? Ρογ, 
ΐϊΐ2ΓδΗίΐΙ ΐΗε ίίΐοΐδ — ΐ\νο δ^ιιΐηδΐ; Ιννο! Μ γ ίαΐΗεΓίικΙεεοΙ Βε^αΙ ηιε, 3η(1 
ΐΗγ (ΐ3υ^ΐΊΐβΓ οΙίοΙ 1)€3Γ Γπε, Λ ^ΙεΙίβ Γεοοΐνΐη^ ΐΐιε δ66(1 Γγοιώ αηοΙΙιεΓ; ίοΓ 
ννΐίΐιουΐ; & ΓδΐΙιεΓ ΐΠετε ηενϋΓ εουΐοΐ Βε » οΐιίΐά ! 

• Ι ΐΗεΓείοΓε ΒΓ^υεθ-ννίΐΙι-ιηγδεΙίΐΐΊΛΐΙοϋ^ΙιΙ ΓΗΐΗεΓίοΕΪΓΐΙΐΊερΓΐΐϊΐαΓγ 
α^εηΐ οΓπιγ Ι^είη^, Ιΐιαη ΐΗε δϋΐ^δε^υεπί; ίοδίερεη 

Νο\ν Ιΐιγ άαυ^ΙιίεΓ, (Ι αιη αδΙιβΓηεθ Ιο δαγ πι γ ΐΏοΙΙιεΓ,) Ηαά ννίΐΐι δε£ί^ 
3ηά Γ^Γ ίροϊΏ οΙΐΛδΙε ίηΙεΓΟουΓδε ^οηε Ιο ΐΗε 1)ε(ί οΓ^ηοιΠεΓ ιτΐ3η : οΓιτιγ- 
δεΙΓ, ΐΓΙδρείΐΙί ΐΐΐ οΓΗεΓ,δΙίΕΐΙ Ι Βε §ρε3ΐίΐη^ — ΒυΙ [βϊ^Ιήπξ.'] ηενεΓίΗεΙεδδ 
ινϊΙΙ Ι ΙεΙΙ ΐΐ: '* Μξίαώηβ ιυα8 Ηετ ρήναίβ Ιονβτ ίη ίΐιε ΡαΙαοβ." 

ΗίΐΏ Ι δ1ε\ν, — 3ηθ αίΐεΓ Ηΐηι Ι δΙαυ^ΙιΙεΓείΙ νηγ τηοΐΙιεΓ — αείιίενίη^ ίη 
ΐΓοίΙτ υηΐιαίΐονεά (Ιεείΐδ, γαΐ 3νεη^ίη^ ηηγ ΓαίΙιεΓ ! 54•2. ΡΟΙ* λόγου 8βν6Γ3ΐ Μ88. Ιΐ3νβ λε- 
γειν. 'Πιβ πιβ»ηΐη^, ϊη(1ββΓΐ, ι* ηθ3Ηγ ΐΗβ 63ΐηβ, ίοΓ ίί ννβ Γ63(1 λέγειν, ννβ ηιπδΐ αοη- ύαηά, 1)πΙ ηιΟΓβ ίΓβρΙγ, ραΓα»ΐ0ΜΓ ογ Ιονετ. 6Ϊ(ΙεΓ ΐΙ 38 3 δηΙ)δΐ3ηΐίνβ ηβηΙβΓ ίηίΙβοΗ 
η3ΐ)Ιβ ίη ίΐιβ ςειιίΐϊνβ €386. ΑηοΙΙιΟΓ Ιβο- 
Ιίοη ίδ ψόζου, Ιΐΐϋπβΐι Ιβδδ ρΐ3πδϋ}ΐ6. 

5^3. καθ'ό^ον,αΐοη^ ΙΙιβραίΙι—Λ ρ1ΐΓ3δβ, 
Βί§ηΐΓ}τηι§, " 8ίταψΗί οη~ ίϋΐΐΗοηΙ 8ίορ οι• 
ά^νίαϋοη — ίιϊρρΐη^Ιι/.^' 

546.ΗΠΙΙΟ (*1 536(ΓθηΐΗΓΚδ Ιΐιβ ΙββΓΠ- 
€^ ΡοΓδοη) δπδρέοΐοδ ΙιάΙ)βί ΒέοΚίίΐδ, 
ηίίΙΙο, πιέά (|ΐιί(1έιυ δβηΐέηΐίέ ^ύΓβ ηνρΙίαΐ8, 3 δεηδβ ηο( ννεΙΙ Λάαρί^ά (ο ουΓ 
Ι3ηκιΐ3ξ6 : 80 3^3ίη ίη ν. 554, ττόσις^ /ι?ί«- 5^^. νμεναίοισι, ΙίΙβΓίΐΠγ, Λ^»ίί,η^αί5 ΟΓ €ΐ€3τΙ>' ηοΓ Ιΐλρρϋγ. 555. ΟιέδΙβδ <1θ€8 ηο(:1)βΐ6 εχρίίοίϋγ 
δΒ)• ν\'Ιΐ6ΐΗβΓ Ηθ 8ΐβ\ν Ιιίδ ηιο(Ι)6Γ ίοΓ 3(1αΙ- 
ίβιγ νι\ί\\ ^ΕζίδίΗϋδ,ΟΓ ΓθΓΐΐ3νίη§ηιυΓ(]6Γ^ 
6(1 1ΐ6Γ ΐ3ν^ ίιιΐ Ιιη853ηϋ. ϋηΐβδ» ΟΙγΙβιη.. 
ηέ8(Γ3 \ΐάά ΚίΠεό Α^απιέιηηοη, ίΐ ίβ ρΓο- 
1)3ΐ)ΐ6 (Ιΐ3ΐ θΓ65ΐε8 ννουΐά ηοΐ Ηβνε ΚίΙΙ• 

βίΐ ΙΐβΓ ; — ΐΓ, (1ΐ6Γ6ίθΓ6, ΐ( νν38 ΐΐΐβ ΠΐυΓ(]6Γ 

οίΊιίδ Γ3»1ιεΓ, €ΐιί6%, ΙΙιαΙ Ιΐιβ βοη Ηνεο^- 
6(1, (Ιιβ ρο6ΐ Ι)3δ ηοΐ εχρτεδβε^ ΐΗβ ρΐεα ΟΡΕΣΤΗΣ. 557. 45 _ « _ - -^ .. __ ν^ - αχουσον, ως άνοίσχν Ελλαο ωφελώ. 
Ε» γαξ γννΛίχες ας τοο ^ξουσί» ί^ξααοι/ς, 

αν^ρΛς φόνευαν, κατα,φνγοίς νο^ού^ινοα 560 |- -|« -[]- ^ ^|« -(|^ -|« ν^ 
Ιίί τεκνχ, ιχα,στοΐς τον ελεον Β-ηξωμ,ενΛί, \ 

'ΚΛξ όνοεν άυταΤς -ην α,ν όλλννχι ΐτοσε^ς^ \ 

Ιττίχλη/χ' εγουσοας ο τι τ^ίχο». Δρασας ο εγω \ 

ίείν', Λ»<; σν χομ,νεΐς, τον^' ετΐχυσα, τον νόμ,ον, \ 

μ,ίσων όί μΐ/ιτεξ ενοικως οίΤΤωλείΤΛ, 5θ5 | 
ί)Τ»ί /ΛΕσ οττλων οι,νοζ οίττοντ εκ οω^ατων, | 

'ττά,σ-'ης νττερ γνς Σλλάόος στξχτη^οίτνιν, 
ηξόνοωκε, κΌυκ ϊσωσ άκνίξΟίΎον λεχρς. 
Έίτεί 5* ά,(Ααξτονσ ^'σθετ', όυχ^ άυτ-η ^Ικ.'ην 

Ιττ/θηκεν, άλλ' ώ? μ.*) ^ίκπν 5οίυ 9ΓΟσε», 570 |ν- « -|« -||- -|- -||- -(« - 
ΙζιηΐΛίωσε να,ΤΒξα κίττεκτειν εμόν. |- -|ν -||ν ν ν|« -||- -|« ν< 

ΙΙςος Βίων, 'εν ον καλώ (Λεν εμ,ννισ^τϊν Βεων, | — |^ -ΙΙ»^ -|*^ -||- -|« - — κ- - « -ι« - - - «^ - -1-1!- -1-11- -ι- 
Ι--Ι— ΙΙ--1^ + -|"" 

|-_|.._||^_|ν.-||ν.-|«ν 

Ι-Η-Ι1--Ι-ΙΙ--Ι- 
Ι--ΙΗΙ--Ι-ΙΙ-Ι- 
|- -Ι" -II" -|— 11" -Ι"" 

μ_^_ΙΙ..|._1Ι_-Ι._ ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ0118Η ΑΟΟΕΝτϋΑΤΙΟΝ. 

Δε εττι όις αττείλεις ως ίε» με -ττετρωθόναί, ακούβ-ον, ως ύ<ρε\ω αττίσαν "Ελλαϊ"*. Ταζ ει γυναίκες 
ί]ζοΰα-ι εις τόϊε ^ξάσους, ψονεύειν άν^ςας^ ττοιοΰμεναι κατά<ρυγας εις τέκνα, θη^ώ/αενα» τον ελεον 
/Λασ-τοις, αν ην αύταις ττάξα ού^εν όΚΚνναι ητόσ-εις, εχ^ουιταις τι εττιχλήμα ό τύχ^οι. Δε ίγω ίξάΰ-ας 
ίείνα, ως (τυ κόμτίεις, ετταΰσα τον τόνΐε νό/χον, ^ε μίσων /Μ,ήτε^α εν^ικως αητύλεσα, ίίτΐί ττξο-ε^ωκε 
άνί'ρα ατΐόντα εκ ^ωμ,Λτων /αετα ό'ττλων, σ-τξο,τΫίλατην νττεξ 'ηίστης γης' Ελλαϊο^, και ουκ εα-ωσε 
λέχο? ακήξατον. Δε ετΓΕί ήσΒετο ί(χαξτούΰ•α, ουκ επεβήκε ^ικην αύτη, άλλα ως μη νόδ-ίΐ ίοί»ι ?ι• 
Χ«ν, εζημίΜαε και αττεκτείνε εμον ττάτερα. Πξος ^εων, εν ου καΚω μεν εμνήσβην ^ίων, 

ΤΙΙΑΝ8Ι.ΑΤ10Ν. 

ΒυΙ ίη-Γ(*8ρ€0ΐ-οΓ ΐ1ιοδ6-ΙΙιίη^δ-ΓθΓ-\ν1ιί€ΐι Ιΐιοο ΐΙΐΓβίΐΙθηείΙ Ιΐι&ΐ Ι 
ηιιΐδΐ Βε δίοηεά, Ιιβαπ, Ιιονν Ι 8Ηε11 Ι^εηβίιΙ; £ΐ11 Οπεβεβ. 

ΡοΓ ίί \νοΓηβη δΐιβίΐ ΗΓΓΪνε αΙ ΐΐι&ΐ-ρΐΐοΐι οΓ ΙιοΜηεδδ αδ Ιο ηηυΓίΙεΓ Ιΐιβ 
ιηεη, ηιειίίΐη^ ^οοά (Ιιείτεδεαρε ίη-Γε§;αΓ(Ι-οί ΐΗεΪΓ εΗϋίίΓεη, όγβεείί- 
ΐη^-ΙοεαρΙίνΗΐε ρίΐγ \νί11ι Ιΐιείτ ΐ3Γε&δΙδ, ίΐ ννουΜ Βε Ιο Ιΐιειτι & ιηεΓε 
ηοίΗίη^ Ιο Ιίϋΐ ΐΗεΪΓ ίιυδΙ)αη(3δ, Ηίΐνΐη^ βηγ ρρείεχΐ Ιΐΐ3ΐ: ηιΐ^ΙιΙ οΗίΐηεε. 

Νο\ν Ι, ΙΐΗνίη^ όοηε θίΓεΓυΙ θοίη^δ, 3δ Ιΐιου δίαΐεδί, Ιι^νε ρυΐ ε βίορ Ιο 
Ιΐιϊδ ρΓΒεΙίεε ; ίοΓ ίΐείεδίΐη^ ιηγ πηοίΠεΓ θεδεννεάΐγ Ι δ1ε^ν ΗεΓ, ννΗο Ιίβ(1 
1>εΐΓ3γε(1 ΙιεΓ ΙιυδΒίΐηά 3ΐ)8εηΙ ίΓοηηι Ηοηιε ΐη 3ΓΐΏδ, ΐΐιε οοηηηίΒηίΙεΓ-ΐη- 
οΙιϊεΓονεΓ ΐΐιε ννΐιοίε Ι^ηά οί Οπεεοε, — αηά ΙίερΙ ηοΐ Ιιίδ Βεθ υη(ίείι!ε(1 ! 

[ΐνίίΗ ίηάί§7ΐαίίοη αηά νβΐιεηΐβποε.] Αηθ δίίεΓ δΐιε ρεΓοεΐνεοΙ δΗε-ΙΐίκΙ- 
ίΐοηε-νντοηδ:, δΐιε ίηΩΐεΙεά ηοΐ νεη^εβηοε οη ΗεΓδεΙΓ, Ι3ΐι1, ΐΗδίΙ δΐιε ιηί§:1ι1 
ηοΐ ίποΓη ΙιεΓ Ηυδ^βηθ δυίΓετνεη^εειηοε, δΐιε ΠΊβΙίΓεΕίεά »η(1 δΙεννϊΏγίίΐ- 
ΐΗεΓ. Βγ ΐΗε Οοθβ, (ίη ηο ^οοά-εαυδε, ίη(3εε(1, Ηεινε Ι ηειπιεά ΐΗε Οο(ΐ6, 

557.ΡθΓ ϊεΤ,δοιηβ Μδ8. Ιΐδνβχ^^, 3ηά | ττωλεα-α — ηοί νίΐΐι Ιΐιβ ρδΐΐίοίρΐβ μισ-Ζν: 
οίΗθΓδ ϊ»). Οπθ, ΐΐ Ϊ8 831(1, Ιΐίΐβ εχρην. ' €ί όάίο-Μΰεηβ ιηάίΐ'6ηι,^ίΐ8{έ έατη ρένάΐάί. 

561. τον ελεον ^ηξόίμεναι, Ιίΐ6Γ3ΐ1}', Ηιιη(- \ 568. ετωΰ-εν — Α1(1υ8:βΙΙκ7Γνευ<7•είΐν ίηίηί 
ιηξφβΓ ρΗχ)— ΒίβΙιίηξ /ον ΰοτηπιί&εταΐΐοη ' νβΓ. 691,ύΙ)ΐ Ιοί ο6(Ιίοβ9 3ΐιβΓΓ3ξ4η(πΓ, ιι( 
οτ €θ7ηραΒ8Ϊοη. ! ΒηίηεΚίαηι 8(1 3η»ρ3έ5ΐηηι 4(ο ρέάΐ ιο• 

562. όλλύναί τΓο'ίτεί;, ΙίΙβΓδΙΙγ, ίοίίβί/Γο^ άοη^ικίπηι ρέηερΡΓίιΊΙβΓίηί. ΡοκδΟΝ. 
/ΛίίΓ Ηηβΰαηάβ. \ 569. εττεί ϊ' ίμαξΎοΖτ^ίίΰ-θίτο, άί ΰίΐη 6ά. 

564. κς συ κομ-ίτεΐς, 08 ίΗοη άο8ί δοα8( ΟΓ ν€ί 86 ρ€0€(Ϊ88€,ΙηίΙ κΉεη 8Ηε ρβτοείνίά οτ/εΙ( 
\)ταξ — <ι« ΐΚοη αη^ΓίΙί^-^ίνεβί-οηί — αί ίΐιοιι 8/ιε^αά άοηε ιοτοη^ — ΙΐΐβΓδΙΙ}^, Ηανΐη^ ίΤΓ. 
ροτηροηϋΙψοΗατ^ε&Ι : τόν^' Ιτταικτα τον νόμον, \ βά ον βίηηε<1, 3 ΟίβεΚ ί(]ίοηι : 80 ]ϊ1(ϋ\νί!«ε 
ΗΐεΓδΠ^, / Ιιαΐβ αττ€8ί€ά ΙΗΪ8 Ιαιν, Ιΐΐ3ΐ ίβ, ι ίο Ιΐιβ Μβίΐέδ, νβΓββ 26, ησ-θετ' ή^^χημζνκ, 
/ /ιαΓ£ βίαχιεά αιί8 ρτανΙί££. \ /εΐί 8Ηβ υ)α8 ηΐ{}Η8ίΙρ ίνεαίεά. 

565. Ιν^'χιν: ιηπϋΐ 1)€ ϋοηβίΓυβ^ \νίϋι &- \ 571 , ίζημίύοτξ, »Ηξ ρηηίεΗεά ογ Ϊ11>•ίΐ8£(1. 46 573. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ φόνον οικάζων, Ι* (5'έ 5ί) τα (Λίητεξος 
σιγων Ιττ-ήνουν, τ» μ. κν ΏξΟίσ ο χχτΟοίνων ; 
Ονκ α,ν με μ^σων άνεχ^όρεν Εριννόαιν Ι 575 |-- 

Ή μνιτξί μεν ττάρεισί σνμ,μχχ^οί θίΛί, 
τω ο ου ττάίξεισι μα,λλον Υίοικνιμ,ενω ; 
Σι/ τοί ψυτενσας Βυγοχ,τεξ , ω γεξον, κακίΐν, 
οίττωλεσοίς μ,ε' όια, το γ<χρ κείννις ^ξάσος, 
'ΤΤΛΤξος στεριΐί^εις, Ιγινόμ,'ην μ,νίΤζοκτόνος. 580 

Οξ'α? » Οουσσεως α,λοχ^ον ον κατεκταΐΈ 
Ύνιλεμ,οί,ρ^ος' ου γοίρ εττεγα,μ,ει ττόσει ττόσίν, 
μ,ίνει ο εν οίκους υγ\\ς ευν<χ,στ>)ριον. 
Οξοίς ; Α'ττόλλων Ός μ,εσομφοίλους Ι^ξίχς 
να,\ων βξοτοΐαι στόμοί νέμει σα^εστατον, 585 | — 

ω ττεΐΌομ,εσ^οί ττάνθ , οα αν κείνος λέγνί' 
τούτω 'πτι^όμενος, τιην τεαουσοίν εκτανον. 
Εκείνον ιηγεΐσ•^ ά,νόαηον, κοίί κτείνετε. 58Γ* 

Εκείνος τ.μ,αξτ , ουκ εγω' τί χρ>}ν μ.ε ^ξόΐνΐ — —Ι*-* "Ι" ^ <^\^ ~Γ^ **Ι'*' ^ 

- — 1>^ "Ρ* "Ι*^ ~ρ^ "Ι^ ^ 

__|ν.-||ο_μ_||«_|ν. 

ν — 1^ 'Γ** ^ ΜΙ*-* — Ν' ~Ι^ ** 

\^ _|ν^ -Κ^ */ ^Κ^ -— .Ιμ υι 

"-Ι"-ΙΙ--Ι--ΙΙ"-Ι"- 

— |ν> — ρ' ^ ^/|ν^ ~" ~1'^ ^ 

--Ι-ΙΙ-Ι-ΙΙ--Ι-- 

ν "Ι^ **' *' Μίν — — -1^ Μ 

Μ -Ιν/ -— -1^ -Μ -Ιν — ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΒ ΕΝ0Ι.Ι5Η ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

δικάζων 4>όνον, ίε ει ϊ>ι σι^^ν εττ^νουν τα μ,ήτεξος, τι αν ό Λατθαναν ε^ξάσε με ', Ουκ αν μίσων με 
αηχοξεύε ΕρΙννυτι', Η μγιτρι μεν ^εαι τταξεία-ι σύμμαχοι^ ϊε ου ναξείσ-ι τχ μάλλον η^ικήμεναιΐ 
Συ το{, » γεξον^ ^υτεΰσας κίκην θϋ^/άτε^α, αττώλετας με' γαξ, 5ΐα το ^ρί<Γος κείνης^ στεξήΒεις 
Ίτάτξος^ ξγ'ίνομην μητράκτονος. "Οξας ; Ύηλεμαχ^ος ου κατεκτανε άλοχρν Ο^ιτσ-εως, γαξ ου εττέ- 
γαμΒί ττόα-ιν ττόσ-ει, ^ε ευνασ-τήριον μένει υγιές εν οίκοις. "Ορας ; Αττόλλων ©?, ναίοον μεσ•όμ<ραλους 
ε^ξΛς, νέμει σ•α<^εα-Ύατον στόμα βξοτοίτι^ ψ ττεώομεσΒα ττάντα, οσα αν κείνος λέρ/>), τούτω 'ττιθό' 
μενος^ εκτανον την τεκούσ-αν,Ήγείσ-θε εκείνον ανόσΐίν^ και κτείνετε. Εκείνος κμάξτε^ ουκ εγω* τ; 
χξην μι ^ραν; 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

3ϋ8ΐ!Γ)Γίη^ πιυΓίΙθΓ,) 1)ϋ(; ιΓ Ι Ιΐίκΐ εν^η 1)γ-ιηγ-8Ϊΐ€ηϋ€ αρρΓονεά πι γ τηο- 
ΙΙιβΓ'δ &εΙΐοη5, νί\ί2Χ ννουΐά Ιιβ, Ιΐιε (Ιβοεαδ^ά, Ιι&νε άοηε Ιο ηΐ€ ? \ν"ου1(1 
Ιιε ηοΐ, »1>1ιοΓπη^ ηιε, Ιιανε ΙΐΕΓΛδδβά ηοε ννϊΐΐι ΐΗε Ρϋπεδ ? — Ενεη ιο ιην 
ιηοΐΙιεΓ ίηάεεά εγ6 Ιΐιοδβ Οοθάβδδβδ ρρεδεηΐ Βδ αΙΠεδ, αηιΐ ννουΜ Ιΐιεγ ηοΐ 
Ιιανε 1)εεη ρΓεδεηΙ: Ιο Ιιίιη Ιΐιε πιοΓε ίη3υΓε(1-ρεΓδοη. Τΐιου ΐΗεη, Οα^εά 
ιη3η, 1)ν 1)ε^ε11ίη^ βπ ίιηρίουδ θ&υ^ΙιΙεΓ, 1ΐ3δΙ ηιίηεά ιηε : ίοΓ Ι, ΙΐΒνΐη^ 
ΙΙίΓου^ΐί ΙιεΓ ΕΐυείΒϋίΙ)^ Βεεη 1)εΓεΓΐοί"ιηγί£ΐΙΙιεΓ,8ΐηηΙ)εοοιηε α ΓηαΐΓΪοίάε ! 

δεεδί; Ιΐιου ? ΤεΙέπι&οΐΊϋδ δ1ε\ν ηοΐ Ιΐιε ^νίΓε οί υΐ;^δδβδ, ίοΓ δΐιε χνεόθεά 
ηοΐ1ιυδΙ>2ΐηθοηΙΐϋ8ΐ)ίΐηί1, Ι^υΙΙιεΓηυρΙΐαΙ-ΙϊεεΙοοηΙΐηιιεδ υηροΠυΙεά ίη 
Ιΐιε ρΕίαοε ! δεεδΙ ΐΗου ? Αρόΐΐο, \ν1ιο (ίηΙΐ£ΐΙ)ίΐΐη^ Ιΐιε οεπίΓ^Ι ΐΏαηδϊοηδ) 
§^ΐνεδ ΐΗε οΙεαΓεδΙ εΙεοΐΒΓαΙΐοη Ιο ιηοΓίδΙδ — ννΐιοηι λνε οΐ3εγ ίη-£ΐ11-ΐ1ιΐη^δ, 
3δ ιη3ηγ Βδ Ηε ιηΒγ ίηΙΐηίΐΒίε, — ίη ΐΊΐω οοηίΐίΐίη^ δ1ε\ν Ι ΙιεΓ Ιΐιαΐ ΐ33Γε 
ιηε. [ΐ7?ψα88ίοηαί€!ι/, Βιιί αρρβαιίη^ νβΐϊενβά.] ΑοεουηΙ ΙιΐΐΏ υηΐιοΐγ, αηά 
Ιίΐΐΐ Ιιΐπι ί Ιΐ \ν3δ Ιιε ννΗο Ηΐά-ννΓοη^, ηοΐ Ι : — ννΙΐ3ΐ εουΐά Ι (3ο ? 573. φόνβν δικάζων, ονί$α/'ίΐΊη^ τηντάΰτ, ογ 
γίξαάϊπξ ίη ]ν8ΐιβ€αΙίοη ο/ ηιητά€ΐ\ 

579. Αΐάϋδ 3ηά Μ88. «οΐ α ίβνν, Ιιανβ 
ίίά γαξ το, 3ΐ(ο§6(Ιΐ6Γ ΐηοοηβΐβίβηΐΐ)^ ννίίΐι 
(1)6 ηιβ(Γ6. 

581. Ιη ββνεΐ'αΐ Μ5δ. Άηά εάΐΐίοηδ^ίη- 
εΐυθϊη^ 11ΐ3ΐ οΓ Αΐίΐυδ, Ιΐιε Γ63άίη§ ίβ, ό- 
ρβς Ό^υσσ-εως αλοχον ; ί)θ8ί ΐΗοίΙ 8€6 ΙΙΙψ- 
8έ8'8 υή/βΐ ΒαΙ ΐίίίδ ρυιιο1:υ3ΐΐοη 18 Ιιογγϊ- 

1)ΐ6. Ό^αί, ΙίΟΐΙΐ Ιΐ6Γ6 2Λ\ά 3§αΐΐ1 ίπ ΥβΓδβ 584, οοηδίΐΐϋίβδ α δβηΐεηοβ : νίζ. " ^έ€8ΐ 
<ΛθΜ?"θΓ,"ΜαΓ/ί Ρ' — Ιη γοοπι οί όο κατεκ- 
τανε, δενεΓ3ΐ οορίεβ 1ΐ3νε Ιυκ αττεχτανε. 
ΒΓυηε1(, Ιο βυίΐ Ιΐιβ ροϊηΐ οί ίηΙεΓΓΟ^α- 

Ιίοη βίΐεΓ αλοχον, εάΐΐεά ού νιν εκτανεν, 

584. Αΐίΐιΐδ'δ ιεΕίΙϊυς ϊδ : όξας 5' Άττόλ- 

λων', ος μ — 

587. Λνε 1ΐ3νε ΙιεΓε Ιινο νβΓβεδ οί ίΐιίδ 
ηυΐϊΐϊει-: — Ιΐίδνεηοΐβΐίειείΐ ΐΗεηι,(1ΐ3ί 
Ιΐΐ6 Ιίηοδ ιη3)^ Ι^Η^ νίΐΐι Ροΐδοη'δ. ΟΡΕΣΤΗΣ. 589. 47 _ _Ι^--ν^Ιν^νΜ<^ -Ι^ ■> '^Η ουκ ά|ίοχ^ε&;ς ό ^(ος άναφίξοντ'ί μο% 

μ\Λσι^ΛλυσΛ^', Ποΐ τις ονν 'ίτ αν ψυγο^, 590 |- "1- -||- -|- -||- "1*-- 

£( (Λ7) κίλενσας ξύσίταΐ /χε /λ»} Βοοεΐν ; 

Άλλ' ως (λίν ουκ Ιυ, [λΥ) λεγ\ ΙίξγΛστοα τάίε, 

^)(^ι,ΐν ίε τοις ^ξά,σΛίπν ουκ ΙυοΛΐ[/.οιιως. 

Τοί(λθί ί' οσοις (^ι.)ν Ιυ καθεστασ»» |3§οτωΐ', 

(λΟίκάξίος οίΐων' οΐς ίέ (λυι πίντονσ-ιν Ιΰ, 595 |^ « « 

τα τ' έ'ν^οι/ εισϊ, τά τε θιίρα^ε ίϋσΤϋχεΓς. Ι^^ "Ι^' 'ίΗ ^ Α 

ΧΟ. Άεί γυνα,ΐκΒς Ιμ,';Γ0^ων ταΓς ^υι^ψαξαΐς 

εψυσαν άν^ξων^ ττ^ος το όυστυ^εστεξον. 

ΤΥ. Έττεί Βξοισύνει, κόυκ νττοστελλει λόγω^ 

ούτω 5' ά/Λεί^ει /χ', ά;στε /χ' άλ^ίσ-α» ψξενΛς^ 600 |- -|^ -||- "Ι^^ -||- "Ι^' ^ 

(/.ΰίλλόν ΙΑ ανάβεις Ιν) σον Ιξελ^εΐν φόνον. Ι""!"^"!!" " "-|^ "ΙΙ""!*^ " 

Κάλοι» ττάξΐξγον ί' «ϋτο θίσ-β/Αα» ττόνων, |« -|« -}|- -|« "Ιί^'"!"^ ~ 

ων Όυνεκ ηλθον, θϋ^ατρ» κοσιχτισων τάψον. |- -|" -[Ι" « ^|«^ -Ι'- ~Ι« « 

Μολ<<;ν γαξ ε»; ε'κκλ*)Τθί' Αρ^ε**"* όρ(^λον, 

Ικονσα,ν, ουκ. α,κουσιχν, ετίκτασω 'ττολιν, όΟο Ι--Ι--ΙΙ--Ι--Γ-Ι-- 

Ι--Ι-Ι--Ι--ΙΙ--Ι- 
!--Ι-1Ι-Ι-ΙΙ-Ι" 

1>,.|„.||„.1ν-||.-|.- 

--1Ι--Ι-- 

ν — ν — — -Ι*^ ~*^ "1*^ " 
^.|._ΐί.-|ν.-||-_|.- -|«.||--Ι._||__1.. — Ιν^.Κ/— ν^«^ν,/— -Ι>^Ν^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΙΙ, ΑΝϋ ΕΝΟίΙίΐΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

Η ουκ ό θ■εο^ αζιόχ^ξΐυς /χοι αναψερίντι μιά(τμα, "κΰσαι ; Πο{ ουν αν ης ετι (^ΰγα^ ε; κεΧίΰσαζ μη 
ρύσ-εται με μη 2τάνειν ; Άλλα /ιοί λέ ^'ε («εν ώ; τά5'ε ειργάσ-ται ουκ ευ, ^ε "ημιν τοις ^ξασάσι ουκ ευ- 
^αίμονως. Δε οσοις β^ότοον μεν γάμοι ευ καθεστάσ-ι^ α'ιων μακάριος" ϊε όις μη ττιτΐτοΰιτι ευ, είσι 
^ύστνχ^εις τε τα ένίον, τε τα ^υ^άζε, ΧΟ. Γυναίκες εψύσ-αν άει εμττο^ούν ταις ζύμ<ροξαις άν^ξων^ 
ΤΓρος το ^υσΎνχεστερν . ΤΤ. Έττει θρασύνει, και ουκ ΙττοστεΧλει χόγω, ϊε ούτω αμειζει με, όίατε 
αλγήσαι με <Ρξξνας, ανάβεις με μάλλον εζίλθειν εττι σον ψόνον. Δε αι;το ^ήσομαι κάλον τταρεργον 
ττόναιν όύνεκα ών ήλθον, κοσμήσ-ων τά<^ον'^υγατρι, Ταξ μόλων εις εκκλήτον όχλον Αργείων^ ετΐκτεί- 
σω ττόλιν, εκούσ-αν^ ουκ άκουσαν, 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Ι8 ηοΐ Ιΐΐ€ ^ο^1 δυίβοΊεπΙ Γογ ηιβ, π^Γ^γγι ιισ ίι ΐο ΙιΊγτί, Ιο-(1ο-ανν3)Γ-\νίΐΙι 
11ί€ ροΐΐιιΐίοη ? \νΐιίΐΗίίΓ, ι1ι€Γ€Γογ€, οειπ αη}^ οηε }ι?6ΐ ίΐ€€, ϊΓΗρ ννΗοοοπι- 
Γη3ηΗ6(] ηΊ6 δΙίΒΐΙ ηοΐ Γβδουε ηη€ Γγοπί (Ι^ηιΙί ? Ν^νεπίΠεΙε^δ δ»}^ ιιοί >η- 
(Ιβοοΐ Ιΐιαΐ ΙΙΐ6δ6-ΐΗΐηο^δ Ιιανβ 1)66η αοΐιίενβοί **ηο{βίί^/' ΒυΙ Ιο υδ ννΗο 
ς1ϊ(1 ΐΐι^ηι, *' ηοί αηδρΐαΐοη^Ι^,'^ 

Γογ, ΙοβδΓηίΐηγοίΊιηοΓίΕΐδίη ΙγοΙΙί 3δυιιρ1ί£ΐ1δ 3Γ€ Ιιαρρϊίγοοηδίίΐυΐ- 
ρθ, ΙΐΓβ ίδ ΒΙΐδδΓιιΙ : — Ι^υΙ Ιο ιΗοιώ Ιο ννΗοιτι Ιΐιβγ ενεπε ηοΐ ννεΙΙ, ΐΐιεγ 3Γ6 
υη-Ιο\ν3Γά ΒοΐΙι ϊη ΓβδρεοΙ οΓ ΐΗε ίΐίΓαΐΓδ 31 Ιιοπίρ, βϊκΙ οί Ιΐιοδθ α^Γοαϋ ! 

ΟΗοηυδ. λΥοηπεη ννοΓβ 1»οΓη Ιο 1)6 Είννβ^τδ ϊη Ιΐιε \ναγ οΓ Ιΐιε ΓοΓίιιΐΐίεδ 
οΓηιεη, ΓοιΊΐιε ^ρεπΙεΓ-ΓηΊδΙαοΙί. 

Ί'γΝΟΑκυδ [Το 0Γ08ΐ€8.] δίηοε ΐΗου 3ΐ•1 1>ο1θ, 3Π(1 γίείοϊοδί ηοΐ Ιο ηιγ 
νοΓίΙδ, 1)ΐι1: ΐΗιΐδ απδνν'€Γ6δΙ ηΐ€, δο 3δ Ιο ^τΐενο γπ^^ δρίτΐΐδ, ΐΗοϋ ννϋΐ ΐη- 
ίΐ3Γη(? ηίΐ6 Ιΐΐ6 ηιΟΓβ Ιο υι-^β Γογ ΐΐιγ ϋββίΐι. [8€6ηιίη<τβ"ηιΐ2/ τεεοΐιψά.'] ΒυΙ 
Ιΐιϊδ Ι δΐιαίΐ Γ3ΐίί 3 1ΐ3ηιΙδοιηθ δυρρίεπιεηΐ Ιο Ιΐιε ΐ3ΐ)θΓδ Γογ ννΙιΊοΗ Ι €3Γη6 
οπί, ίϊοίΐ)<ι; Ιο ιΐίίοΐί ηΐ}' ιΐ3ΐι^1ιΐ€ΐ•'δ ΙοΓπΙ). ΡοΓ ΓβρΗΪΓίηί^ Ιο ΐΗε οοπνοίζ- 
(*ί1 ΓηιιΙΐΐΐιΐ(1ροΓΐ1ιβΛΓ<τΐνθδ, 1 ννίΐΐ Γθΐΐδ€ΐ1ΐ6δΐ3ΐ6,ννί11ΐηι;ΓθΓ ηοΙ\νΐ1Ιίηο•, 

589. άζιίχ^ξεως^ ί. β., άζιό-ττιστος — Ικανός. 

591. ΑΙίΙιΐδ 311(1 Μδ8. Ηδνβ ό κελεύσας. 

ΡοΓδοη, ΙιΟλνθΥθΓ, \νι•ί1θ8 Ιΐιπδ: — " άβΐέ- νϊ 3Γ(ίεη1ιιπ), ιιΐ ό θεοζ ΓβρβΙάΙπΓεκ κοινοΰ. 
Μάΐ6 θ(1ί(10'Γβ Βη'ιηοΚϊπδ εΐ ΒόοΚΐιΐδ, ε. 

μη όυγκελεύσας ^Χ Μ&ΓΚΙ^ΙκΙί 00!)]θθΙήΓ3 

3(1 δήρρΗοεβ, 109. 86(1 ίδΙα δίν^ ΟΓ^βίδ βίνέ βΐίδΐο ηιίηςιΐ3ηιθΓ3έοΐδ εό§ηΐ(3 6δΚ 
598. Ιη 3 ίβνν Μ88., ία(1ε6(}, Ιΐιβ γ63(1- 

ΐθ§ ίδ 5ϋ3•τι;χΕ3-τατ5ν, ίη3ρμΓ0ρΓί3ΐ6ΐγ, 

600. ΒγηποΚ Γγοιτι ΙΜ8δ. 6^ί(6(1 ψξίψα : 
Λ1(1η8, Γγοπί οΙΙιβΓ Μδ8., <ρξενας. 

όΟΙ.ΡοΓε-ττί ίη !ΐΠ5ν€Γ86,ΐΙΐ6Η3Γΐβίαη 
Μδ. Ιΐ3δ7Γξ00. «^- - -κ.- _-Κ/- « - --μ-ΐμ-Ι._ΐΐ..ΐ.,. ΙΓ Γ" 48 606. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Μαλλο» ί Ιχίίίί) ΟΌν θανίΓι» Ιστ' ά|»α, 

»} τ») τίκοΐ/ίτ») σ Υ)γξΙωσ , ί»ς όί•ς άιι 

νίμ,νονσΛ (Λν^ονς ίττ) το §υσ(Λίνεστίρον, 

ονείξΛΤ άγγελλονα•α, Ύ ΑγαΐΛίμ,νονος, 610 

κα» τοϋθ ό (Λϋτνίσ-ααρ Αί7»σ"θοϋ λεχο? 

δ» »ε^Τ£^ο» θεοί* κα« 7*^ ενθάί ίί» ττίχ^βκ, | — 1^ ~|| — ("^ -' 

Μενέλαε, σο» ^ε τάίε λε'^ω» ^ξά,σω τε νξό^. 

Ει τοϋ^ίΑΟ* έχθο^ εχαριθ/ΑεΓ, κίίο? τ' Ι^ιλοκ, 615 |- -|« -||^ ν ^|« _Ι| — \^^^^ 

μ,Ύί τωο οίΐλύναν φόνον, εναντίον Βεοΐς, 
ία α υΐΓ αστών καταφονεν^τίναι ττετροκ» 
^ [Α,νΐ 'ΐΓίζαίνε Στταςτκίτιίος χ^^ονός. 
Τοσαντ άκουσας^ 'ίσ^ι, (χνι^ε ^νσσεζεΐς 
ελϊ7, τταξή/σας Ινσεζεατεξονς φίλους. 6^0 Ι'^'Ι^'-ΙΙ — |^~!Ι^-|^- 

Η|ίΐαζ ο ατΓ οίκων ά^ετε τωνοε, ΤΓροσ-ΤΓολο». ν κ^ « — Κ/ννΙν^ — !ΐ— -νν -~\^ -II- « ν^|« -11^ -Ιν - ^-1" -11-^-1- -II- -ι— 

ι--ι-ι:-ι-ιι-ι- ν —Ι ν ν ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

δούναι λ£ϋ(Γί/Μ.ον ^Ιαην σοι τε ση αδΊλψίί. Δε εκει'ν»} ε^τί μάλλον ά^ια ^άνειν σου^ ή ηγριώσε σε τη 
εχβος,τε εμον κίίος,^Μ «ιαυνείν φόνον ταίε, ενάντίον θεοίς, 5ε έα καΎα<ρονευ9ήναι ττετξοις ΰττο ,__ 
ταν, » ^») ε7Γί€αίνε ΣτταξΤίάτίδΌί χθόνος. Ακουσας τοσαΰτα, ίσθι, μή^ε έ'λ») ^ύσσεζεις <ρίλονς, 
ΊΤα^ώσας ΐυσεζ>ίστεζουζ. Δε» ττξόσττολοι^ άγετε ημάς άΐϊο τάνϊε ίΐ'κων. 

ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤ10Ν. 

Ιο ίηίΐίοΐ ρίίΐΐίη^ νβη^€2ΐη€6 υροη ΐΗεε δηά ΐΙιγδΐδΙεΓ. Ρογ ^Ηε ίδ ίΐιοΓ6 
\νοΓΐΙιγ οΓ(ΐ€&ΐ1ι Ιΐΐ£ΐη ΐΗου — 8ΐιβ \νΙιο ίΓΓίΙ&ΐεθ ΐΗεε 3^3ΪηδΙ ΐΗγ ηιοΙΙιβΓ, 
Βγ £ΐ1ννίΐ3?δ ρε^Γιη^ ίη ΐΐιίηε €3Γ8, ννοΓοΙδ ΐ6η€ϋη^-ιιηΙο «ιοΓε-ΙΐίΐΐεΓυΙηθδδ; 
ΓεΙ&Ιίη^ (]Γ63ηΐδ δΐιε ΙΐΗά Ιι^άοί Α^^αιτιεΓηποη — δΐηοΐ ΐΐιίδ ]ΐΙίε\νΐδε, ΐΗηΙ 
Ιΐιε ίηίεπΊ&Ι Οο(1δ θείεδίεά Ιΐιε Ιϊεθ οΓ^Εο ίδίΗυδ, (Γογ ενεη Ιιεπε ιΐ \ν3δ οΓ- 
ίεπδίνε,) υηΐϋ δΗε Ιιαοί δεΙ Ιΐιε Ηουδβ ίη & Βίδζε ΝνΐΐΙι βρε ιηοΓε-ΐηΙεηδε- 
Ιΐι&η-νυΐ€3η'δ. 

\Ύο ΜέπεΙάιΐδ.] ΒυΙ Ιο Ιΐιεε, Μεηεί^υδ, δ£ΐγ Ι ΐΗΐδ, ειηά ιιιοΓεονεΓ Ι \νί11 
άοϊί. ΙίΐΗου Γε^ΒΓοί πιγίΐίδΐίΐίε — αηθ ηιγ αβΓεεΙίοη — \ν£ΐΓά ηοΙοίΤίΙεαίΙι 
Γγοπϊ Ιΐιίδ πίδίη, ίη-ορρθ8Ϊΐϊοη-Ιο ΐΗε Οοάδ, ΒϋΙ δπίΤεΓ Ιιΐηη Ιο-1)ε-ρεΙΐε(1- 
Ιο-ϋΓεΙεδδηεδδ ννΐΐΗ δίοηεδ 1))τ Ιΐιε οίΐίζεπδ, είδε δεΙ ηοί ΙΗ^ ΓοοΙ υροη 
8ρ3Γΐ»η ^Γουπίΐ. 

Ηανίη^ ΙιεΒΓοΙ Ιΐιυδ ιηυο1ι,1>ε§^οηε, πογ ΙβΙίε Ιο ΙΙιγδεΙΓίΗε ΪΓηρίουδ Γογ 
ΓΓίεη(1δ,Γε]εοΙίη^ΙΙιειιιθΓερίουδ.[Το/ί25Ρα^6ί.]Βϋ1:οοηί1υοΙυδ,8ΐΙεπ(1- 
3ηΙδ, Γγοππ Ιΐιεβε ιηδηδΐοπδ! [_ΕχΗ 'Γ^ηάαηΐΒ ηηαΐΌΪίΙι/ αηά αΒηιρίΙυΛ 606. δούναι ^ίκην, ςιιοά έΐίΐη ΓέΓβ βόηδί 
ροέηαί ρέηάετβ,^ηάίΰίηηι ««6ίΓί, Ηιο ηΐΓίδ- 
βίιηο ύδυ ρόηίΙιΐΓ ρΓο βόάβνη ρρόρέ, ({υοά 
1^^&ύη&άί^^ίην^^^8άά^βγΑ ΐ4άά€Τ£, Ροκ- 

δΟΝ. 

609. ετΓί το ^υσμενεστεξον^ οη ίο ίΐιβ τηοτβ 
}ιαί€/ίΐΙ, Ιΐΐ3ΐ 18, Ιο ξτβαίετ αηά ξπαΐβΐ' Ηα- 
ίτβά οΓ άίβΐϋίε, 9\ηύ\Ά\\γ ίο, -ττξος το ^υστν 
χεστερον, ίη νβΓ3β 598, 3ΐ)ονβ. 

6 1 4. ΡοΓ }έ ίη Ιΐιίδ Ηηε, Βηιηοΐί βάίϊεά 
ί^ΐ οη ί1ΐ6 οοη3εοΙηΓ(; οί ΜαββΓίίνθ. ΒαΙ \νίΐ1ι ΓρΓθΓβηοβ ίο ΒπιηοΚ'δ Γ6)θοΙίοη οΓ 
5έ, ΡοΓβοη νβτγ ίβϋβΙίοϋδΙγ 83^8, "άϋεο 
ίΙΙβ (ΒΓύηοΚΐΐΗ) Ιιηίο ρ3ηίοιιΐ3Β ΪΓάΐιΐδ 
βδί, ϋΐ έβπί ίέιβ 3^ ΟΓέδΙβ εχρύ1θήί,"5ο 
αη^Γΐ/ ι/;α5 Ηβ αήίΐι {ΙάίρανίκΙβ, Οιαί Ηβ αΙ- 
ιηο8ΐ άτονβ α οηί/ιοΜ ίΐιβ ΟνέαΙββ: ΐΗβη 
ςηοίίηξ νβΓδβ 1691, 5ρ1ο\ν, 'Οξίστα^ σοΙ 
ίε\ &€., Ιιβ 3<1(ΐ8, " οηί ίρ8β ΒΓύηοΙςίιΐδ, 
ϋΆέάβ, \\ί νίάέίπι•, δ3(ύΓ3ίιΐδ, ρβρέΓοίΙ," 
«ί/ιίίΛ €ν6η ΒτηηοΙζ Μιη$βΙ/, Ι)βίηξ ^ΙηίΙβά, 
03 α 8€€ηΐ8γ ΐνϋΐι 8ΐαιΐξΙιί€τ, 8ραν€ά. ΟΡΕΣΤΗΣ. 622. 49 


ΟΡ. ΣτΣΓρζ', ως ά,ύορνζως ούτπαιν ^/λΓ»» λόγος 

νρίς τόν^' Γχί^ταί, γΎίξΟίς αττοψυγων το σον. 

Μενελχε, ττοΐ σον ττόί Ιττι σύννομα, κϋκλίΓς, 

^ίΤΓλΐς μ,εξψνης ^^ιττΰχονς Ιων ο^ούς', 625 |« -| ν. -||- _| ν -||ν - |ν. - 

ΜΕ/Έασοι/' Ιν ΒίΛοοντω τι σνννοον[Λίνος, 

'ό'ττη τζόίττω^οα τ^? τι;χ*)ς, α[λν)χχνω. 

ΟΡ. Μΐ7 νϋν ττεραινΒ τ-ην οόκνμτιν^ άλλ , ί[Αθυς 

λόγους α,κονσ:χ.ς νρόσσε, βουλενον τότε. 

ΜΕ. ΛΕν* εί^ 7^ρ εΐτΓίχ,ς' εσΤί ί' όί σ47ί) λόγου 630 |^ -|^ -||- "1*^ "II" "1*^ " 

κξείσσων γενοίτ α,ν, εστί ^' ου σχγν^ς λόγος. |- -|^ -||^ -|^ -||- -[^ '^ 

ΟΡ. Αεγοψ' οίν ^^η' τα /ΐλακ^α- τω;/ σ[/Ακ.ξων λόγων |^-|^-||- ^ ν|^ -||« -|>^ - 

εττίτΓξοσ^ίν εστ», καί «τ-αφί (χοίλλον κλύειν. |« ^ -|" -||^ -{'•' -\\- -|« - 

Έ|!Λθί συ των σων^ Μενέλεως, (Λ-ηόΙν όωου' |»^ _|«^ -||- ^^ ν|.^ -|| — |ν^ - 

α ί' ίλΰίζες, α,ττό^ος, ττατξος ψου λοί^ων ττάξο,. 635 |*^«^|«ν«-||-«^|>^-||ν-|νν^ 

Όϋ ρζρί/χατ' εΓτΓον' χρίιίχατ', ?)ν ψι^χΐ»" £/"''?•' Ι" -|'' -|1 — ρ -||~ -('^ - 

σ•ίι;σο9?, αττερ [χοί ψίλτοίΤ εστί των ε^ων. Ιν-ΐ^-ΐΐ--μ-ΐΐ--μν _ - κ, - - - « - μ^ _ κ. - ΤΗΕ ΟΙΙΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Ί,τεΙγε^ως ό εττιων λόγος γιμ,ιν, αττόίρυγων το σον γήξο,ς^ Ικήται ττξος τονίε αβόςυζας. Μινελάε, 
ΤΓΟί κύκλειςσ-ον ττό^χ εττι (τυννοΙα,ίύύν^ί7Τ7•υ-)(^ουςο^ους^ί7τλης/^.εξΐιχνγις, ΜΕ. Εάσον' συννοον/χενος 
τι εν ε/ΛαύτΜ, α^χή'χα.νω οττη Ίτγ,ς τύχης Τξο.'ηώμ,αί, ΟΡ. Μη νυν ττεραινε την ^οκήαν^ άλλα, τί^όσ- 
6ε άκουσας ε(Λους κόγους, τότε βουλευον. ΜΕ. Λερ/ε* γαρ ευ είττας' ϊε εστί όί; σιγή αν γένοιτο 
ΚξεΙσσων λόγου, ϊε έστί όϋ λό^Ό^ σίγης, ΟΡ. Ηί"»} αν λΐγοίμι' τα ^άκξα έίττί εττίττρονθεν τίί;ν 
αμίΚξΟύν λόγούν, και μάλλον σά'^η κλύειν. Δι'ίοι; σι» ε^0£ (αίίδεν, Μενίλε^ς, των σων' 5ε ά ίλαζις^ 
λάΖων "Τιάρα έμου ττάτςΟς, άπονος. Ουκ ειττον χρΫι(χατα' χξή(Λατα, ην σώσης εμ,ην ■\'ΰ)(ην, α^τερ 
££ΓΤί /ΐΑΟί <^ίλτατα των εμων. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

ΟκΕδΤΕδ. [^Ι^οοΗη§ αβετ Μηι εαοχυΙίπξΙι/.'] ϋβραΓί, Ιΐιαΐ Ιΐιε ΓβΓΠΕίίηίΙερ 
οί οϋΓ δρεεοίϊ, €50£ΐρΐη<2[ ΐΗίηε α^ε, Γη<ιγ ΓβΒοΙι ΐΗίδ ιη3η υηΐηΐεΓΓυρΙοθ- 
\^\ [Το }ά$ υ,ηαίε, ρβπΙι/.'] Μεηείάπδ, \νΙιΐΐ1ΐ6Γ λνΗεεΙεδΙ Ιΐιοα ΙΗ)^ ΓοοΙ ϊη 
Ιΐιουσίιΐ;, €ηΐ€Γίη^ οπ 3 ϋοϋΙ)ΐ€ ρδΐΐι οΓ(]οαΙ)ΐ€ ο^γθ ? 

ΜΕΝΕίΑϋδ. [ΑΰβοΓύεά ϊη ναι/ίίβερ ΐ'ίβααίίοη.] ΑΙΙονν γωο : — ροηθετΊη^ 
δοηιείΐιΐη^ ϊπ ηιΐηά ννϊΐΙιΊπ ηηγδβΙΓ, 1 3ΐη ροΓρΙεχεά Ιο ννΐιϊοΐι δϊάε οΓΓογ- 
Ιϋηε Ι δ1ΐ8ΐΙ Ιυτη ηηο. 

ΟκΕδΤΕδ.Βοηοΐηο\ν ιπδΐίε-ιιρ Ιΐιγορΐηίοη, — 1)ϋ1;,1ιεινΐη^ίΐΓδΐ1ΐ€£ΐΓ(1 
τηγ ννοΓοΙδ, ΐΐιεη (ΙεΙίΙίβΓίΐΙβ. 

ΜΕΝΕΐ^Λυδ. δίΐ}^ οη : — Γογ Ιΐιου Ιιαδί γϊ^ΙιιΙ}^ δρο1<6η : — γβί ΐΙιβΓβ ΒΓβ 
Ιίποεδ νν1ΐ6Γ€ δϋβηοε πιάν 1)ε 1)θ1:16γ Ιΐΐίΐη υΙΐ6Γ£ΐηοί?, αηιΐ ΐΙιεΓε αΓβ, ννΙΐθΓβ 
ΐίΙΐ6Γ£ΐηο6 πΐίΐγ 1)6 1)εΙΙ^Γ Ιΐιαη δίΐεηοε ! 

ΟκΕδΤΕδ. Ι \νί11 ΐ)ο\ν δρεαίί : — Ιοησ οΓαΐίοηδ ΕΓε ΙίεΓοΓε δΙιοΓΐ οηεδ, δηά 
3Γε ΐΏΟΓε ΐηΐεΐΐί^ΐΐ^ΐε Ιο Ιιεαρ. — Οίνε Ιΐιοιι Ιο ηιε ηοΐΐιϊη^, Μεηείάυδ, οΓ 
Ιΐιγροδδεδδΐοπδ: 1)υΙ ^νΐΐίΐΐ: Ιΐιου τεοείνεοΐδΐ, ο^εΙΙΐησ ΐι βΙ Ιΐιε Ιιαπϋδ οΓπιγ 
ΓαΙΙιεΓ, ΓεΙυΓηΙοπιε. Ι ιτιεβη ηοίΓίοΙιεδ: — \_Κ€ίτααίίηξΙ]/.']ΐ\ο\\€8,\ϊί\^θ[ΐ 
\ν\\ί 83νε ηη)Γ ΗΓε, ννΙιΊοΙι απε Ιΐιε άεαΓεδΙ; Ιο ηιε οι ηιγ εη3ογηιεηΙδ ! 

622. ουττιων ήμΤν λόγοΐ,ίΗβ αρ€€ί•}ι ΰοτηίη^ ι \ν1πο1ι ΡοΓδοη 83>δ: — " ΓπύΙΐίδ εχοτηά- 
οη Ιο 118 — ΐΗε ν€8ί ο/ιητ/ Ηαταη^ηε. Ι η ρόίβναί: Ιιοο έ'ΐηηι ρΓοηόη;εη υιηηΐυηι 

624. 'ττο'ΐσΐν ττοΤ ετη συννοία κυκλεΊς ; ^«() ρβΓδΟηάΓΙΐΐη ουηΐΐηύηβ 6Ηΐ." 
*/»/η5 ρέάβιη αά ΰο^Ιαίΐόηεηι ? ί'ι ρθΙ^, ιγΛι- β'^δ. μή νυν ττίραινε την ^όκησιν, ν6Γΐ>ίΊίΐΓη, 
ίΙΐ€τ άθ8ΐ ΙΙιοη τοατη ίη ΙΙιοη^Ιιΐ/ — Κογ κ^κ- Ι ηε ην,η€ ρετ/ίάα8 Ιιι €0^ΐΙαίϊ6η€ΐη νβΐ ορΐηί' 
λε?ί βθνβΐί»! Μδδ. 3:)ΐ1 εϋΐίίοπδ Ιιανβ χυκ- [ 6η€τη Οιατη: ΓγθκΙ^', 8ΐΐ8ρί7ΐά 1}ΐί/]ίΐ(1§;ίη(Ώΐ:. 
λοΓί, Γβυΐΐΐεδδίν. βοο.εττίτΓροσθ'ίνΙττι — ηΓ€ {ίιι οοιηραΓϋοη 

626. Οηο Μδ., ί\ί ίεννΡϊί, Η3δ ε» 'εαντχ', \ ιοΐΙΗ) ϋφτε: Ιΐΐδΐ ίδ, ατε ρτφτώΐε ίο. 50 639. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Ααικω', Αα,Ζίϊν ^^ν) μ. άντι τονόε του κοίκοΐΙ |«-. ν> -|ν^ -||- -Ι^ _||ν -Ιν^- 

οίόικόν η ΤΓΰίξΟί σου' κα* γαρ Αγύίμέ(/.νων 'ττα,τνίξ |^<^^-|ν^^ν|Ι--|^^«ι^|Ι--|ν- 

άοίκως άθροισας Έλλά^', ^;λθ' ΙςΊλίον, 640 [" "^-1^-11 — Ι•-/ -ΙΙν -|« »^ 

ονκ. ε^αμ,αξτων αντος, α,λ?\ α,μοίξτ'κχ,ν | — 1\^ -||- -|« -||« -|^ - 

ττίς σνίς γυνα,ΐ'Λος, α.αί)ίΙοίν τ Ιωμ,ενος. { — |ν^ -|[« ν^ «|^ -||•^ _ |»^ « 

"^ Εν (Λΐν τόο ΥίμΛν αν^ Ινος οονναί σε χ^ρ-η, | — ρ~1| — κ"!!""^"" 

οί,ττεοοτο ο , ίος χ^ριη τοις (^ίλοισ•; τονς φίλους, | ^ »^ -^| ^^ -||- -|« _||« _|« - 

το σά?^' άληθωί σο* ττΰύξ' άστιΐ^' εκ.<7Γονων, 645 {^^-Ι*^-!! — Ι*^~ι|"~1^~ 

οττως συ τ-ην σιην οί'ττολά,ζοίς ^υνάορον. |« -Ιν-• -||- ^ «|« -||ν/ -|ν « 

ΑττΰΤίσον ουν (ΑΟί ταντο, τουτ εκεΐ λάζων, γ"^~γ "II — 1»^ -[Ι^ -|« - 

/Λίαί* <7Γονησας Ύΐμ,εξαν γιμ,ων Ιττεξ, Γ ~Γ "11 — γ "11 — |" "^ 

<Τωτ*)ξίος στάς' |^ι,ν) ^εκ εκττλ'κσας ετ». Ι" ""γ "II — Γ "II — 1"~ 

Α ^' Άνλ)ς ελαζε σψάγι' ει^^ς ομοσΊτόξον, 650 Ι^^-Ι-^"*^]]"^^!^ -[1*^ -|»^ - 

εω σ ε^ειν τα,υ^' Έξμ,ί,όν-ην μτ) κτεΤνε συ. γ "ι "II — |ν> ^ -||- -[^^ « 

Αεί γά,ξ σ ει^οΰ 'ττξά.σσοντος, ως ητρά,σσω τανυν, Ι""!*^"!! — Ι^"!!""*!^" 

'ττλεον φέρεσύοα, αα,μ,ε συγγνωι^τιν εχ^ειν. |^"γ "II — 1^ "II — Ρ" ΤΗΕ ΟΚϋΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Τ5Η ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Ά^ίκαι ; Xρ^} με λαβείν ττίξα σου η ά^αιον, άνη του Ύοϋ^ε κάκου* ρ/α^ χ.α.ι Αγαμεμ\ιων ττάτπρ ά>• 
Βικως αθξοία-ας'Έ'Κ'Κα^α,τιλθε ες'ίλιον, ουκ εζΛμάρταύν αΰτος,άΧΚα ΐχμενος ά^αάρτίαν τί α^ικιαν 
της σνς γυναικός. Τό^ε εν μεν χ^ζη σζ δούναι 'ήμιν άντ» ενός, ϊε, ως χ^ξ» τους <ρίλους τοις <ριλοίσ•ι, 
αττε^οτο σοι το σώμα α\ή&οϋς έκττονων τνάξο. άσττι^α, οττοος συ αττόλαζοις την σην Ρυνάοζον, Αττ»» 
τισον μοι ουν ταύτο, έκε< λάβαιν τούτο, ΐΐονήσας υιιεξ ημοον μίαν ημεξαν, στας σάοτήοιος' μη εΛ- 
"ΤΓλήσας ίεκα έτΜ. Δε σ<ρίγια εμης όμόσττοζου ά Αυλις ελαζε, ταύτα εω σε εχειν' μη κτείνΐ σν 
ΈξμΙονην. Ταξ ίε; σε, εμού ττξασσόντος ως τάνυν 'ΤΤρά,σσω,'ρερεσδαι ττλεον, κα» εμί εχειν συγγνώ• 
μην. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Βο Ι ηη3ΐί€-3η-υη3ϋ8ΐ-Γ6€[υ6δΙ ? — Ι ου^ΐιί; Ιο τεοείνε Γγοπι Ιΐιεε βοπηβ- 
Ιΐιϊηρ: ι^εγοη(1-^ι1δι^^6, ϊηδίεεκΐ οίΐΐιΐδ «ίνΐΐ: ίοΓ &§ πιυοίι 38 Α^αιηέπιηοη 
ιηγίίΐΐΙιεΓ,Ιιανΐη^, ίη-α-\ν3γ-3ϋδΙϊθ6-€ΐΐί1-ηοΙ-(ΐ6ΐΊίΐ2ΐηά,οο11ί?οΐ€(1θΓ6€θ6 
ΐη ΒΓΐηδ, ^νεηΐ Ιο Τγο^, — ηοί ίοΓ ί\ϊΆί Ιιβ Ιι^ά βΓΓεθ Ιιίηηίδβΐί', Βυί ίοΓ Ιΐιε 
ρϋΓροδβ οΓδείΙΐη^ η^ΙιΙ Ιΐιε εΓΓΟΓ αη(1 ίη3υ8ΐιοε ο£ ΐΗγ \νίΓε. ΤΗϊδ δίη^ΐε 
ίίΐπ(ΐη6δδ, ΛεΓείοΓε, \ί ΙιεΙιονεδ Ιΐιεβ ίο τεποΙεΓ ίο υδ ίη τείατη ίοΓ οηβ; 
1)ες2ΐυδε Ιιε, (£ΐδ ίπεηείδ ου^ΐιΐ: ΐη 1)ε1ΐ£ΐ1ί οί ίΓίεηάδ,) εχροδεά ίοΓ ΐΐιεβ Ιιίβ 
ΙΐΓε ίη-^οοά-εαΓπεδΙ, ΙοϊΙίη^ ΐη Ι^δΙίΙε ί1ΐ3ΐ ΐΐιοα πιί^ΐιίεδί τε^αΐη-ροδδεδ- 
δΐοη οΓΐΙιγ οοηδΟΓί. 

ΚερΒγ ηιε Λεη ΐΐιίδ ίανοΓ,&δ ΐΗοα θΐάδΐ γοηθεΓ τεοεΐνε Ιΐιαί — ίοΐΠη^ 
ΓοΓ υ§ οηε ά^γ, \)γ δΐϊΐηείΐη^ οαΓ ρΓεδεΓνεΓ : — ηοΐ οοΓπρΙεΙΐη^ Ιεη γε&Γδ. 

Βϋΐ ϋιε δ3€ΓΪβοε οί Γηγ δΐδίεΓ ννΐιΐοΐι Αάΐΐδ τεοείνεθ, ίΐιΐβ Ι βαίΤεΓ ΐΐιεε 
Ιο 1ΐ3νε : [ΗίηύίηξΙ^.'\ \ί\\\ ηοΐ Λοα ΗεΓΓηίοηε. Ρογ ΐΐ 1)ε1ιονεδ Λεε, δεβ* 
ΐη^ Ι ίίίΓε Εδ Ι ηο\ν ΓαΓε, ίο εχεΓί ΙΙιγδεΙΓ πιοιε, αηά ιηε ίο Ηανε ρ^ΓοΙοη. 65Ζα^Μω, ατη Τηη]ιΐ8ΐ, — ίΐιαί κ,ΐιανεΐ 
αοίβά ύοπίτατί} ίο]η8ΐί€β ΐη αίαι/ίιψ τηι/ιηο- 
ίΚΰτ, αηά 1}ιβτ€/οτβ ίδ τπΐ) Τ€φιβ8ί /ον ίΚίβ ίο 
8ανί' τηε ηβΰε$$αΗΙ)} ηη^χΐ8ίΊ 

640. αΐίκως α(^=ο'.σας Έλλά^', ΚανΊη^ ηη• 
]ν8{1ι/ αα86)η'>ΐ€ά Οτ€€οβ, ι. ε., ίΛ? Ονεάαη 
/θΓ€68. ΡοΓ ι,• "ίλρν Α1ί1ϋ3 Ιΐ<13 εις "ΐΧιον. 

64:5. το σ^)μα άλ>!θ£?,ν6Γΐ)άίΐηΐ,/ΐϊδ6θ(/ί/ 
ίηίίί/,1)υΙ '* ίο 6χρο86 οηβ'ί 1>οάί^ οτ ρ6Ρ8οη" 
οοηνε)^» ΐη οϋΓ Ι3η§υ3ςβ α νβΓγ (ΙϊβΓβΓβηΙ 
ΐϋεαηΐϋ^, — ιιηΐεδδ ιηεηΐΐυη 1)β ηΐίΐϋε "ίο 
χνΗαΙ," βδ " ίο ρβτίΐ" ογ " ίο οοΐά:^* — ηαρ ασττι^α, αΐ ίΚβ εΚίβΙά ; ηιΟΓε ΓΓθβΙ^τ, ίη ιοατ• 
646. Ιη Λΐάικ 30(1 βενεΓαΙ Μδ5. Ιΐιε 

1'63(1ΐηξ 18 ατΐοΧάζης^ 

648. Αΐάϋδ εόιίεά αμεξαν^ ^νΐιίοΐι οβΓ- 
Ι3ίη1γ ίϋΓ Ιΐιε 83ΐςε οΓΐίιε δοιπκΐ — δββίη^ 
ϊ) ιτιυδί οΙίιεΓλνΐδε οοοογ δο ίΓεςαβηΙΙ;/, Ι 

ΟΟηδΐάΟΓ Ιο 1)6 ί3Γ ρΓ6ί6Γ35ΐ6. 

650. σ<^άγί εμης ομοσττόρου^ ίΗβ 8α€ΐ'ΐβ€€ 
ο/ ηΐΐ/ 8ΐ8ίβΓ, νίζ. ΤρΜ^βηία. 

653. ττλεον <^'εξεσθαι, δοιηβ Γειιάεΐ' "ρΙιΐ8 
Ιιαΰέΐβ" — οΙΙιεΓδ, '* ίο Ηανβ νηοτβ ροΐΰβτ ογ 
§}ταί€Γ ίηβνΐ£η€€" ν^ —\^^ ν^ \^\\^ —\^ — ν/ — <^ - ι\^ _ ν> _ -* _ ν^ - « - - _ ν^ - « -^ ΟΡΕΣΤΗΣ. 654. 51 

Ψνχτίν ^ ε(ΛΥ)» ^ος τω τοίλαινωξω -ΤΓΛΤξΙ, |_ _|^ -||_ _|ν^ _||- -|ν ν^ 

κί(/,νζ άίελιρίς, τταρ^ίνον (ΧΛκρον χ^ξόι/ον. 655 | — |" -||- -|»^ -1|« -|ν « 

&α»ω» γα,ρ οΤκον οξφανον λιίψω 'ττατζός. |" -|"^ -1|^ -|"^ -|| — |" ^ 

Έξεις, α,^υνατον' α-ντο τούτο, τους φ^λονς 
ί9 το7ς κακοΓς ^ζπ τοΐς ψΐλοισιν ωφελεΤν. 

Οταν ^' ο ^θ(.\^ων ευ ^ιόω, τί ϋεΐ ψιλών; 
Άξκεΐ γοίξ άι/τος ο ^εος, ωφελεΐν ^ίλω». 660 [--Ι'^-ΙΙ^ ν^ ν| ν. _||ν. _Ι« - 

Φίλειν ^(Χ,ίΛΧξΤΰί '^ασιν "Ελλνισιν ^ο)ΐΒΪς' |ν^ -.|ν^ _||« _|^ _||- _[ν - 

κον^ ίΐ'ΤΓοτρεχ^ων σε τούτο ^αιτεια, λεγω' 
ΤαντΊ^ς ίανουμοα σ . \1 (λελεος εγω αοι,αων, 
Ι»ς• οΤον '•η)ίω. Τ» (5'έ ταλαιττα^ρεΓν /χε οεΐ', 

ΎττΙξ γα,ξ οίκου 'π-αντος Ιαετενω τά^Β. 665 ^"ρ-11 — γ ^^ ^11 — 

Ω ΌΊζτξος ομ,οαμ.% θεΓε, τον κατά χΟονος 
5'αι»ό»τ άκοι;£»ν τάσε οόκει, Τΐοτωμ,ενήν 
ψί'χίίν ύ^τέ^ (τοϋ και λέγειν ά 7^ λε'/ίι;. Ι— ν ^|ν^ -ί:<^ '-ι<^ -;'>^ -1^ ν ._|._11__|._!μ_Ιν.- ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΛΝΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Δε 3Ό; ε(^ί^^ν -ψύχ^ν τω τα,λαιττωρω ττάτξΐ, και εμης α5'έλ<*)»5ί, ^ίκξον ■χ^ξόνον ττάξθενου. Γαξ θά• 
?4)ν λεΐν|/ΐΜ οίκον ττάτξος όξίρανον. Έξεις, α^ύνα,τον' τούτο αύτο, ^ρη τους <ρίλονς ώ<ρελειν τοις <{)4λοι- 
(τι εν τοις κάκοις. Δε όταν ο ^αΊ(Λων ^Ί,^ω ευ, τι Ιει φίλων ; Ταρ ό θ^Εος αΰτος άξκει, δ^έλων ώ4>ελΕ{ν. 
ΔΟκε»ί ττάσ» Έλλ)ί<η <)3ΐλείν ^α.(Λίξτα' και τούτο ου "Κεγω υττότρεχ^ων σε ^τωττίΐα,' ταύτης ϊκνού(Λαι 
σε, Λ εγοΰ μ,ελεος κάκων, εις οίον ηκω. Δε τι δϊι (Λ,ε ταλαιττώρειν; Γας υτπξ ττάντος οίκου ίκετεύβ; 
τά5ε. Λ θειε ό(Λαίμε ττάτξος, δΌ'κει τον θανόντα κάτα γβόνος ακούειν τάδ'ε, και ψύχιν ττοτΊψΛ'• 
»»ν ί57Γ6§ σοι; \εγειν ά έ)/(« λέ^'ω. 

ΤΚΛΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

[ΊνίίΗνεΓΐ/ §Γ6αί €αηι.65(η€88.'] ΝΥΙιεΓείοΓβ §Γίΐη(; ηηγ ΙϊΓε Ιο ηιγ ννΓβίοΙι- 
βά ίαΐΐιετ, — αηά Ιΐιαΐ οΓπιγ δίδίβΓ, α Ιοη^ Ιίηιε α νΪΓ^ϊη. ΒοοΒυβε ί3>'ίη^^ 
Ι δΐι&ΐΐ Ιεεινβ πιγ ίαΙΙιεΓ'δ Ιιοϋδβ ίΐβδίΐΐιιίε. 

ΤΗοϋ νΐ'ϋΐ δΒγ " ΙηιροδδϊΙ)1ε :" — 

ΤΗΪ8 ϊδ Ιΐιε νεπγ Ιΐιϊηο•, — " ϊΐ Ι^εΙιονεδ ΓΓΪεη(1δ Ιο δυοοουτ ΐΗείΓ ΓΓίεηοΙδ 
ίη οαΐΒπιΐΙϊεδ." Ρογ ννΐιεη ΐΗε (ΙεΐΙγ ^ΐνεδ ρΓΟδρειίΙγ, λνΗαΙ ηεε(1 Ϊ8 ΐΙιεΓε 
οίΓΓΪεηϋδΡ δεεϊπ^ΐΐιε ΟοεΙΙιΐηίδεΙίδϋίΙίοείΙι, 1)εΐηο^ ννϋϋησ ΐοαδδϊδΐ! 

Τΐιοιι &ρρε3ΓεδΙ υηίο α11 ΐΐιε Οτεείίδ Ιο 1)ε Γοηά οί ίΚγ \νϊΓε, {άώο ί\\'\9 
1 83^ ηοΐ, οΓεερΐη^-ρΓίνϋγ-ϊη υροπ Ιΐιεε Βγ ίΙαΙΙεΓγ,) 6γ Ιιεί' Ι ϊηιρίοΐ'β 
Ιΐιεε! [Το Ιηηΐ86//1αηΐ6ηήη§1^.'] ΟΗ! Γηε,ΓηίδεΓαΙ)1ε ΐίίΓοιίί^Ιι ιτιίδίοΓίπηεδ, 
Ιο ννΐΐδΐ 3ηι Ι οοητ,ε ! ΒαΙ ννίίγ ιτΐϋδΐ Ι εχρεΓΐεηοε-αίϊΙίεΙϊοπ ? 

[_Το ΜοηεΙάιιε, άΪ8€οη8θΙαί6/ι/.'] Ρογ ϊη ΙυεΙιαΙΓ-οί'ΐΙιε ννΐιοίε Ηουδε ηΐ3ΐ<β 
ΙΐΗΐδδυρρΙΐοΕίΙΐοη! 

[Ιη αα€€ηΐ8 ίΐιε 7ηο8έ ίοη€Ηηξ.~\ ΟΗ ! υηοίε, ΐ3ΓοΐΙιεΓ οί ηιγ Γ^ίΙιεΓ, εοη- 
οεΐνε ΐΐιαί: ίΐιε οίε^ά ιηαη Ι^εηεαίΙι Ιΐιε ο^ΓουικΙ ΙιεαΓδ ΐΐιεδε ΐΐιΐη^δ, — απά 
ΐΙι&Ι Ιιίδ δρΪΓΪΐ Ιιονεπη^ ονεη ΐΐιεε δρεαΐ^δ ννΗζιΙ Ι δρείΐΐζ ! 

659. ΡθΓ8οη 1ΐ38 ΙαΙιβη εΐΓβδΙ: ρ3Ϊη3 Ιο αίδο Ιΐιαΐ δηγ 1\νο ννοΓθδ ίΐιοηΐ^ 3ο η€3Γ- 

Οβίεηϋ τι δ'ϊΓψίλων; — ιΐδ 1)6ίηίί ϊη(1Ϊ8ριι(α- \γ ι•6»Θπι!)ΐ6 οηρ αιιοί1ΐ6Γ η» ΐο 1)β 31 ίΐηγ 

1)1γ11ΐ6 ΙπΐΘ ΙοοΙϊοπ,δΙίΙιοιίί^Ιι ]νΐδ8. 311(1 Ιίπίθ οοηίοηηϋροί \νΐ11ι ο;ιο1ι οίΙΐθΓ. 
β(1ΐΙΐθϋ8, ννίΐΐι 1)3Γ<ί1γ &η βχοί^μΐίοπ, Ιι^νβ 667. τον θανο'ντα, ΐΗβ άβοεα^βά — <Λβ άβαά 

τ» χξ>ϊ φίλων; — ΡοΓβοη'δ Γθ3δοη8 \νί11 1)β ιηαη, νίζ. Α^αηιέηιηοη. 
ΐοΏπά ίη Ιιϊδ οννη ηοΐο ιιροη ΐΗπ νβΐ'δβ. 668. ΤΙιβ καΐ ίη ΙΙιϊδ νθίδβ ίδ οβΓΐ8Ϊη1γ 

665- Ικετεύω τά^ε,8ΐψΐ)Ιί€αΙ(' αΚΪ8. ί11 ρΐαοεοί αδ αοοριιΐ^ίίνθ ΙϊβΐΜΤρεη ακού- 

666. θεΓε, δοηιβ ρβιΐϋφδ ηιαγριβίβΓίο ειν αικί λε^Ήΐν,»ηι1 )'βΐ \νΐ11 Ιΐιβ ^;Γ3Γηιη3ΐϊ- 

ΓβιιόβΓ " ύινίηβ," 1)ηΙ Ι οοηδΐιΙβΓ ΐΐ Ιιβιβ 03ΐ οοιίδΐιιιοΐίοη 1ΐ3Γ(11γ 3(1ι«ίΐ ττοτοΰμίνι^ν 

ίο ιηεαη " Μπο/β." Ιι ίδ α ς•"^^* ϊιιιρθΐ•Γβο- ι ■ινχ^,ν Ιττίξ σοΰ, ίο 1)β οοπδΐϋοΓΡθ αβ α (3ίδ- 

ίίοη ίη Ι3η§ιΐ3§6 Ιΐΐδΐ λπ}^ ερϊΐΐιβΐ δΐιουΐά ι ΙϊηοΙ ηιβπιΙϊβΓ οί Ιΐί€ δβηΐεηοβ, — 80 33 (ο 

Ιΐδνβ ηΐ0Γ6 ιΗαη οηβ δί^ηίβοαίίοη, — αηά Ι 1)β ί'οΗοννβϋ 1)γ » οοιηπια. 52 669. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

Τα,ντ ι\ς τε οά,κξνα, κα» '/όους καί ^ν^φοξοίζ 
Ιιρνίκα,' καττηττϊκα τ•ην σωτι^ξ^Λν 670 

^•ή^ων, ο τσάντες, κονκ Ιγω ζτιτω ι^.όνος. 
ΧΟ. Κύίγω σ Ικνουμ,οα, κα* γυνν] τηρ ουσ 'ό^ως 

ΜΕ. Οξίστ , ΙγΜ το» σον καταΐίίθ£;|ίΑα» κά^α, 

καί |ϋ/Α7Γον>5σαρ σοκ κακοΓσ•; βούλο[Α,αί. 675 

Κα» ρζζΐ? 7*? όί/Τώ; των οιχΰίΐ[χόνων αακοί, 

•ίνησκοντα, κα,ί κτειν&ντα τονς ζνιχ,νΎίους 
το ό α,υ ουνΛσ&ΰίΐ 'ττα.ξοί ^εων Χξ^ζίο τυχεΐν. 
Ηκω γαξ άνόρων ζυμ,^(χ,χ(ύν αενίν ^όρν 660 

^χ^ον, 'ϊΓονοίσί ι/,νξίοις αλω(λΐνος, 
σ[Λίκ.ξΰί ^υν ά,λκγ των ΧεΤ^αμ,μ,ίνων ψΙλων. 
Μάχ^ιη [Α,ϊν όίΐν αν όνχ^ νττί^^αλοί^εθα 
ϋελασ-γον Αξγος' ει οε [Λα,λ^α,κ.οΐς λόγοις 
αννοίΙ(λί^ , ινταυ^ ΊΧ'ττ'ί^ος ττροσίκοαεν. 685 — —Ιι^ \^ \^\\>^ —\^ --' -1^ *• \^^ _ \^^ -\\^ - ν^ - - 'α \^\\^ -\\\^ -\ ^^ -\^^ _ _ _ « _ _ _ « - Κ^- ο_«-ω^ί ^ \^ —Ιν^— _ Μ ν/|ι>.< — ν^ 


ν-μ-'_-ωι^η^/- »'- νζ-Ιν^ -^ ~Ρ^ "γ' -Ι"^ ^ 

._|.-||_.|.-||ν._|«- 
« _κ< _ο -1^^ -!<-ι -Κ* « ^-Κ»- ν^-Κ*-νρ/Μ ΤΗΕ ΟΚΌΕΠ, ΑΜΟ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Ταύτα, εΐξήκα. ειςτε (5'άκρνΛ και γόους και ζύ(Λ<ροξ>ας' ααι εττκτ'ήκα ^ήξ(ύν τιν σ-ατήριαν, ό ττάντεί, 
καί ουκ ε^/ύϋ |(Λονο? ζιότω. ΧΟ. Εγω και Ιανού^αι α, και ττεξ ούί-α,γύνγι^ο^Α,ως,ωι^ίλεινΎοις^εό/Λε- 
νοίσ'ί' 5'ε ε( ό;Ός τε. ΜΕ. Οξεστα, εγω τοι χαται^ούμ,α,ι σον κάρα, κα; βούΧο/Α,αι ^υμ,ττονήσαι σοις 
κακοί'ίτ». Γαρ και οΰτοι} χξπ ζυνεκκομίζειν κάκα των όμαίιχονύΰν^ «ν θε'ο; δ^'^'α) ^ύνα/αιν, 3•ν»)<Γκόντα 
καί κτεινόντα τοι;? ενάντιοι^ί' δι το ίκνά^-θαι αι; χρ>ί{ίϋ τιίχειν ττά^α θέώΐν. Γα^ ίΐκο; ερ^αν ^όξυ κε- 
νόν ^ΰμ.μα.'χοΰν άντρων, αλώμενος μύξίοις ττονοίσι, ^υν σμ,ίκξο. «λκ»ι των <}>ίλΛ)ν λελεί/α/οιενίϋν. Μά- 
χ») μεν ουν ουκ αν ΰτΤζξζα'ΚοΙμεθα, Πελάα-γον Ά^γος' 5ε ε( μάλβακοις λόγοις ^υναίμεθα^ενταύθα έλ- 
5Γί5Όί τΤξΟΰ-ΥιΗομ,εν. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Τ1ΐθ86 ννοΓθδ ΙΐΕΐνβ Ι υΙΙίτεά \νίΐ1ι ίεδΓδ — £ΐηθ \νίΐ1ι ^Γ03η8 — αηά ννίΐΐι 
άΐδίΓ^δδβίΙηί'δδ; ειηά Ι Η&νβρΓαγεά — 69Γηίίδΐ1)^-1οο1ίίη§-ίθΓρΓ€5€Γν3ΐίοη, 
ννΐιΐοΐι £ΐ11, ιιπ(3 ηοΐ Ι δίοηε, δβεΐί ! 

Οκοκυδ. [ΗιιηώΙι/ΐο Μ6η6ΐάιΐ8.'] Ι Ιοο ίηιρΙοΓβ 11ί(?6, αηά ΐΙιου^Ιι Ι απι 
& ννοΓηαη, ^εΐ πενβΓίΙιεΙεδδ, — Ιο δυοοοοΓ Ιΐιοδε ΐη (ϋδίΓβδδ — ϊον ΐΗου εγΙ 

ΜΕΝΕΐ,Αυδ. [Το Με ηερΗειυ.'] ΟίέδΙβδ, Ι ίηιίβεθ ΓενεΓβηοε ΐΐιγ ρεΓδοη, 
Ηηά Ι ΕΓΏ ^νϊΙ1)π§^ Ιο ΐΕΐ)0Γ-\νίΙΙι-ΐΙίεε ίη ΐΗγ ιηΐδΓοΓίαηεδ. Ρογ ενεη Ιΐιυδ 
ίδ \ί ΓΪ^ΙιΙ Ιο ΐΕΐίε-ρΕΓΐ-ΐη ΐΗε δυίίεΓΐη^δ οί τείΕΐίνεδ, ίί Ιΐιε Οοά ^ΐνε ΐΗε 
Εΐ)ΠΐΙ;γ — γεΕ 80 ίΕΓ Εδ Ιο (ϋε, Εηά ΙοΙίϊΙΙΐΙιεΕάνεΓδΕΓγ: — Ι3υ1 ΐΗΐδ εΙ^ϊΙϊΙ^γ 
&σ3ϊη Ι \νϊδ1ι Ι Ηεο Γγοιώ Ιΐιε Οοάδ. Γογ Ι εππι ΕΓΓίνεά, \νΐΐ1ι ιην δρεαΓ αη- 
ΕοοοιτιρΕπιεά 1)γ Εΐΐίεεί ΐΓοορδ, Είΐερ νναηάεΓίη^ ΐΙΐΓου»1ι ίηηυηίΐεΓΕίίΙε 
ίΕΐϊ^υεδ, ΛνίΐΙι δίπΕίΙ ΓοΓοε οί ίΓίεηθδ ΙεΓΐ ιηε ! 

Ιη ΙίΕΙίΙε ίηοΐεείί ΐΙιεΓείοΓε\νε οΕηηοΙοοιηε-οίΓ-δυρεποΓ-ΙοΡεΙά,δ^ίΕη 
Αγ^05 : Ηυΐ ΐί 1)γ δοΓΐ δρεεοΐιεδ \νε ΟΕη-ΕΥΕϋ-Ευ^Ηΐ, Ιο ΐΙίΕΐ-ρΕδδ οί Ιιορε 
ΕΓε \νε οοη^ε. [ ΟΙαηοεβ ρβΓβάζοιίδΙι/ αί Ονέδίββ ίο εοαη Με Ιοο1ί8.~\ 

669.Τ116 8ο1ιο]ί3δ1: 1ΐ38 ^ι;ΐνβη ίννο ίη- 

16Ι ρΓΟί3ΐϊθη5 οί ί1ΐί.>) ρ3δδ3•ξΘ — ννϊίΙίΟΙίΙ Ά 

ιΐβοίίΐθϋ ρΓβΓβΓοηοβ Ιο εΐΐΙιβΓ : Ιΐιβ ϊηε»η- 
ΪΠί^,Ιΐβ 83)^8, Γηα^τ 1)6, — ταΐΙτα^ίΛετάίακρυαν 
κα» γόχν εΧττον : — βΙδβ,ΙΓτΓονταϊταΙίςο'άκριια 
και γόους και συμ-^οξας^ ΐΐΐ&ΐ 18, ίνα μη τΰγ^>} 
Τοϋτα>ν' τεύζομαι ^ε, ει ττεΎξΟΰύηναΙ με εάσης. 

674. ΡοΓ τοι Ϊη Ιΐιϊ8 νειβε δοιηε οορϊβδ ΙίΕνβ το, 1)1)1 €6Γΐ3ίη1γ 1>)Γηο ηΐθ3η8 Λνβΐΐ. 

679. τταρα ίΐέάί ρΓΟ ττξος, ςϋζε νόοββ βϋ 
άΗΜ ρβΓηιιιΙάηΙπΓ, ηΐ 8ορ1ι. (Εάιρ. Τυγ. 
935 ; 8θ ^ ί1)ΐ ςιιόςηέ ττα^ά ριαέδίαί, (ΐϋθ(Ι 
ΗάΗβηί Α1^1ϋ8 βΐ οό<3ΐοιιηίΐ ρ3ί 8. ΡοκδΟΝ. 

680. κενόν, 1ίΙβΓ3ΐΐ3^, νοίά ογ (Ιέ^Ιϋηίβ. 

681. ττόνοιο-ί μυρίοις αλώμενος,, €ΤΓαη5 ρ€Τ 

ηιύΙίθ3 ΙαΟυΓ€8 νεί ά ϊηύΐίίβ ΙαΙιυήΙ)η8* ΟΡΕΣΤΗΣ. 686. 53 

ΣΐΑ.ίΗξοΐ(Τί (Λεν γαρ μ.εγαίλα, νως ίλοι ης α.ν', Ι"^ "Ι" ~ίΙ" "^ "ρ '\\^ -|ν/ ν 

*Οτα» γοίξ ΐίοα (5'>9/χος εκ όξγ'ην ττεσων, 
οι/,οιον, ώστε 'ηυξ κοίτασ^εσοα λά^ρο». 

Ει ^ νσν^ως αντω ης Ιντεΐνοντι (χεν ) — |''~1γ 

χ^α,λων ντπίκοι, καιρόν ευλα^ονμενος, 6^0 |"-|^-;Γ 

ϊσως αν Ικ,ττνίνσα ' όταν ά ανη ττνοας, 
τνχ^οις αν αντον ξαόιως, όσον ^τελιης 

ένεση ί' οίκτος, ενι ^ε καΐ ^υ[Λος [Λίγας, |ν_|«-|ΐ««ο| 

χ,αρα^οαοννη κτνί(Λα τΐ[χκότοίΤον. Η "ΐ "ΙΓ ~ Γ'' "ΐΙ — Ι ^ 

Έλ^ων ^6 Ύνν^άρεων τε σο* 'ΤτειράσοίΛαι, 695 |- -]^ -||•^ " -|^ -||- -|" - 

'ίτόλιν Τ£ ττεΐσαι, τω λίαν ρ^^ίσθα; καλώς. γ " Ι"^ "ι| — 1 "' ~\\ — Γ "" 

ΚαΙ νανς γαξ, εντα^εΐσα ιτρος βίαν ττοί* , |_-|ο-||«_|^^_||«^_|ν^« 

ί^αψίν, εστ•ή ο άΰύίς, >3ν %αλα ττόόα. 
Μισεί γοι,ρ ο ^εος τας άγαν <π•ξο9ν[Λΐας, 

μισουσι ^ άστοΐ' αεί όέ μ, , ονκ άλλως λέγω, 700 | — Ι»-" -||- 
σωζειν σε σοφία, [λ>) βία των κξεισσονων. |- _|ν^ ^ «| ί Ι Ι| 

1-1 -Ι ν -^^ \^ — \-( —ι— — ^ — ΐν—ι^ — <-> <-' ^ 1^ — ι— — 1^ ,"-Γ-||--•Γ-|Γ-|"" 
!ν.-ΙΙ--|ν.- ΤΗΕ ΟΚΙ)ΕΚ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Γα,ξ ττως μεν ης αν ελοι μεγάλα σ•μίΚξθίσ-ι ) Γαξ Ό'ταν ^■ήμος ττίσ-ων εις όξγην ηία,ό/(Λ•;Όν κατάί"- 
ζίσ-αι (ίιατε λάζξον ττυξ. Δε ε* μεν ^ά\ων τις Ύίσν/ως νττεΐχ,οι αίτω εντεινόντι, ευλαζοΰμενος ααί^ 
ρον, ίσ-ως αν εκττνευσείε' ^ε όταν άνη ττνόας, αν τΰγρις αυτού ρΛ^ια>ς όσον ^ελ^ις' ^ε ενεσ-τι οίκτος, ϊί 
ενι και μέγας ^νμος, ημιώτατον κητήμα καξα^οκούντί. Δε ελθων ιιει^άσομαι σ-οι ττε'ισ-αι τε Τυν- 
ίάξεοΰν, τε 'ττόλιν, χ^όσ-Οαί τω λίαν κάλως. Γαρ κλι νανς, ενταθείτα ττξος βίαν ττό^Ι, εζί-^^ε, ίε αύ- 
θΐί ίστη, ην χάλα ττό^α. Γαξ ο ^ίος μίΰ-ει τας άγαν ιτξο^ύμιας, ίε άσ-τοι μι^οΰσ-ι' δϊ, ου λεγχ 
άλλοις, 5'εί με σ-ώζειν σε σό'^ια, μη βία τοον κμίσ-τονων. 

ΤΚΑΝδίΑΤΙΟΝ. 

Βεοαυϋε Ιιονν ΐηοίβεθ 0£ΐη αηγ-οηβ Εΐοΐιϊενε οτεζιΐ; ίΐοΐΐοηδ \νίΐΗ δΟδηΙ^^ 
ιηβαηδΡ Ρογ \ν1ΐ6η ΐΙΐθΓίΐΒΜρ,ΐΊίΐνΐηίτ ί^ϋβη ΐηίθ3Γ3^ρ,\ν3Χ€δ-8ΐΓοη^,ΐΙ 
ΐδ Βδ ΓΐΐίΤιουΙΐ Ιο ς[ΐιε11, 38 β Γι6Γ06 βι-ε! ΒυΙ ϊΓ ΐη-ίΓοίΙι \νίΐ1ι-δ1α€ΐζ-1ΐ3η(1 
οηε (:]υΐ6ΐΙγ^ϊν€δ-\ν3)^Ιο ΐΐ &δ ΐΐ δρΓ{:Β(ίδ,€3υΙϊουδ1γ-\ν3ί;€Ηϊπ^3ηορροΓ- 
Ιυηΐΐγ, ρρΓίΐίΐρδ ίΐ ιηαγ (3ΐ€-3\ν3γ : — άηά λνΐιεη ίί; Ηπδ Γβιηΐΐΐεοί Γγοπι ίΐδ 
1)ΐ35ΐ, Ιΐιου ΐϊΐ3γ6δΙ \νϊΐΙιοϋΙ-(1ϊίΒ€υ11γ οοηίΓοΙ ΐΐ Βδ ηιυοΗ 3δ ΐΐιου ρΙβΒδ- 
ίϊδΐ: — ΓοΓ ΐ1ΐ6Γ6 ΐδ ΐηΙΐΰΓεηΙ; ϊη ΐΐιβηι ρΐΐγ, Ι^υΙ ΐΙιβΓε ίδ ΙΐΙί^ννϊδί; ϊηήβΓβηΙ; 
ίηοΓθ1ίη3ΐ6 ρ35δΊοη, — 3 ιηοδ1:-3(ίν3ηΐ3^€ουδοΪΓ€υηίΐ5ΐ3ηο6 Ιοοη^-ΟΒΓε- 
ίιι1Ι}Γ-οΙ)δ6Γν3ηΙ. 

ΒυΙ, Ιΐ3νιπ§•-ρΓθοε6(36(Ι-οηνν3Γ(3, Ι \νΐ11 €ηθί?3νοϋΓ, ΐη Ιΐι^τ 1)εΙΐ3ΐΓ, Ιο 
ρεΓδϋΒίίε Τγη^^3^ι1δ, βηοΐ Ιΐΐ6 ^^ιγ, Ιο υδε ιΙιοϊγ §γ631 ρο\ν6Γ \νϊΐΙι-πιο€ΐ€- 
ΓΗΐΐοη. ΡοΓ ενεη 3 δΐιϊρ, ΙΐσΙιΐ-1ΐ3ΐιΙεΓΐ Ιο 3 ίοΓΟΪΐ^Ιε-θε^Γεε ϊη ΐΗε ΐΏ3Ϊη- 
δΐιεεί, ίδ-\νοηΙ-Ιο-ρϊΙοΐΊ, 1)υΙ: 3^3ίη ύεοοηιεδ-δΐίΐΐ, ΐΓΓη3θε-δΐ3αΙί 3δ Ιο Ιΐιε 
δΐιεεί. Βεο3ΐΐδε ΐΐιε ίίεΐΐγ 1ΐ3ΐεδ Ιοο ^Γε3ΐ νοίιεπιεηοε, — ΒπεΙ Ιΐιε οΐΐίζεηδ 
ΐΊ3ΐε ΐΐ : — ννΙιεΓείοΓε, (Ι δρεΒίί ηοΐ οΐΐιερννΐδε Ιΐΐ3η Ι Γηε3η,) Ι ηιυδ1δ3ν6 
Ιΐιεείίγ Βίΐοίτεδδ, — ηοΐΙ))^-ί1}?ϊη^-ίη-ΐ1ιε-Ιεεΐ1ι οΓδυρεΓΪυΓδ. 

606. Α1(1ιΐ5, 3η(1 Μ88. ηοΐ 3 ίβλν, Η^νβ 

Ιί6Ι6 τα μ-εγίλα.,\ν\\\\ ΐΐΐβ Οΐπίδδίοΐϊ οί,αέν. 

Οΐ1ΐ6ΐ•8 ΓοίΗΐη μίν, \)\\Χ 1•ρ^θ^ι γάξ. ΑΓίβΓ 
Ιΐπί ν6Γ8ο 111081 Μ88., Ηπιΐ, ίπ(1εβ(}, βοΐί- 
Γιοπί* ρΓΪοΓ Ιο ΒΓπηοΙ^'δ, Ιμυθ ττόνοκτιν' α- 

μαβες καΙ το βονλε^θαι τάϊε ΟΓ τό5ε. ηέηάοϋδη^νίΐ ΒηίηοΚϊπδ, — ςηί πιοχ θε- 

698. Κα^,εν,ΙκίΗ ρα€ΐΐ€ά,ΐΙΙΜ] ΐΗθΓείΟΓβ, 

ηιαι^ α^αϊη ρΐΐοΐι ον Ϊ3 κ^οηί ίο ρϋοΗ. 

701. σ-ο<ρία, Ι)]! ιη8άθϊη ον ΰΐ/ ινΪ8€ ηΐ(αη8; 
8ΐ:ΐ1/α11ι/ ον χοίΙΙι ρηιόβηοε, άνοηηΐ8ρ6€ίϊοη 
688. δοηιβ οορίθδ ΙίΛνβ όμοιος, — 1)ΐιΙ ό'- 1 ανά οαπϋοη. -~Μ&ηβ\λ\\», ΐη ίλοί,ΐδ ρΐηη- 
μοιον ννϊΐΐι ΑΚΙπίί 3ΐκΙ Μ88. ΐΐ) ^εηθηιΐ,ϊδ ηΐη;;1ιο\ν Ιιθ οηπ 1)ί;δΙ Κεβρ ΙηΓηδεΙΓ^Ιοοί 
0βΓΐ3Ϊη1)τ ΐΐιο 1)Θΐΐβι• ΓΡΗοίϊηΰ;. \νΐΐΙι ^ςυοιΐ §;Γ3€β — ηοΐ ϋΐςίπι; ρβΓεηιρ- 

• 689. τις αυτοί ΛΙάιΐδ 6ΐ ρ.Π'9 ΙΜδδ. Αΐϋ ΙοηΙγ Ιο δ»γ " Νβ)^." — βί», ίη-ορροήϋοη- 
τις αυτός. 8ΐθϊ)Ηέΐΐδ τ;: άιτον. — ΎΐΆΧ\^^0'\ ίο ΟΧ αξαϊη$ί•ίΙΐ€υίίΙΙ'(^. 54 702. ΕΥΡ1ΠΙΔ0Υ « - ΐν -\^^ - - - κ^ - « - Κ; - « 


Αλ'.'.γ) σε σ ονκ οίν, ν, συ οοζΛζίίς ^σως^ 

σωσχψ. αν' ου γα,ξ ξΰί^ιον λ07%») /εαιο. | — Ρ~||~~γ "11"" 

στί(Γαι τ^ότΓΛία των κακών, α, σοι ττάρα. ) — 1« -||^> -|.-» -||ν - 

Όν γάίξ ττοτ' 'Άξγους γα,ϊαν εις το /χαλΟακοι/ 705 |- "Ι"^ "ϋ — ρ "ΙΙ^ - 
7ΐ'ροσ9}γό(/,ίσΰα' νυν ο οίνοΰγκαιως £%ε» 
σοι/λοισιν εΓνα» τοις σαφο'ΐσι τίς τι/χϊΐς. 
ΟΡ. Ω 'ττΧ'ην γυναικός ουνεκα στξατιο^ατεΐν, 
τάλλ ουοίν' ω κάκιστε τιμ.ωξί'ιν φ'ιΤ^οις, 
φίύγίΐς άττοστραφείς μ^; Τα ^' ΆγαΐΛεμ,νονος 710 |- -|" -[[ν -| ν ν ν||« -|« 
φξου^'.'Άψιλος νσ^' α,ξ , ω ττάτΐξ, 'Πξά,σσων κακώς, |- ».< ^Ι»-» -||<- -]« -|[ — 1« 

Ο(/ΐΑ0», ΊΤξΟόίοο^Άΐ^ κουκίτ εισιν Ιλττίοες, 
οτΤί) Τξαττόιχίνος, θάνατον Αξγίΐων φίγω. 

ΟϋΤος 7*Ρ 'ίί' ί*°' καταψυγγ} σωτιηριας. 
Αλλ ίΐσοξω γαρ τόναε φ^λτατον βξοτων 
ΪΊ.νλααιην ορό[^(,ψ στειχ^οντα Φωκίων αίνο, 
7)όεΐαν όψιν" "ττιστος εν κακοΐς αννίξ, 
κξΐισσων γαλνινιης ναυτιλοισιν εισοξο,ν. Ι--Ι-ΙΙ— Ι-ΙΙ--Ι- 

7Ι5Ι--Ι-1Ι--Ι- + -1-- 
|„..|ν-|;.-|--ϋ--|ν. 

|.-|„-||-.|>,.11ν-|-- |..|„.||._|..|.„.|„. ΤΗΕ ΟΚΟΕΙΙ, ΑΝϋ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

Δη »υΆ, αν άλκ>!, >ί ίο-κς συ ^οζάζεις, αν ΰ-ωσ-αίμι σε'γας ου ρά^ιον (χία λό)/χ>) σ-τήσΌ,ι τξοτταΐα τοη 
κάκων^ ά ττάξο, σ-οι. Ούττοτε γαξ ττξοστ,γομ,εα-^Λ γαίΛν Άξγους εις το ^άλθακον" ίε νυν εγει αναγ- 
καίας τοις σο<ροίσι είνα; ^ουλοίσι της τύχης. ΟΡ. Λ ούϊεν τα άλλα 7Γλ»;ν «ττ^ατήλατείν ούνεκα γυ- 
ναίκος' ω καχία-τε τιμώ^ειν <^1'Κοι,ς,<^εΰγεις α7τόα-τξα<ρεις (Λε ; Δε τα Αγα(Λε(χνονος <^ξοΰ^α. Ήΰ-θα 
ά(^ιλος άςα, ω ττάτερ, πράσσων κακούς. θί(Λθΐ, ττροδΈ^ο/ίΛαι, και οΰαετι εισι έλπιζες, οττη τξατττ• 
(Λίνος, <!^ΰγ!Λ θάνατον Κξγε:,αιν. Ταο ούτος τ,ν /χοι κατά<ρυγη <Γΐ>)τήξΐας, Άλλα^ γαξ είσορω τόνϊ* 
^ίλτατον βξόταιν, Πι;λα5>ιν, α-τειχ^όντα ^ρό^χω άτΐο Φώκεων, ή^είαν ό-^ιν' άνηρ ττίστος εν κάκοις^ 
Κζζίιτσων είτοξαν γαλ-ήνης ναυτιλοίσι. 

ΤΚΑΝδΙ,ΑΤΙΟΝ. 

Έηί Ι οβηηοΐ ΐ3γ ΓοΓΟβ, αδ ρεΗταρδ ΐΗου ΐηι&^ΐηεδί;, ρΓΟουΓε-ΙΙιγ-δ&Γε- 
ίγ : — ΓοΓ ϊΐ ννουΐά ηοΐ 1)€ άώ 635γ-ΐ1ιϊη^, ^ν^ιι1 οηε-δΐη^ΐε δρβΕΐΓ, Ιο €Γ€οΙ 
ΐΓορΙιΐβδ Γγογπ Ιΐιε ενϊΐδ ννΐιΐοΐι Άνα Ά\)θ\ιί ύ\€6 ! 

ΝενεΓ, ΙιοννενεΓ, Ιι^νε ννε ΒρρΓΟΕοΙιεθ Ιΐιε Ιδπά οΓ Αν^οδ 1)γ νναγ οΓ 
8υρρ1ίοβϋοη : όυΐ ηονν ϊδ ϊΐ: ηεοεδ§3Γγ Γογ Ιΐιε ινίδε Ιο Ιϊεοοιηε Ιΐιβ δίανεβ 
οί ΓοΓίυηε. \_Εχϊί ΜεηεΙάν,Β.'] 

ΟκΕδΤΕδ. [Οαζΐπξ αββΓ Μτη.'] Ο Ιΐιοιι, α τηεΓε είρΙΐθΓ ΐη οΐΙιεΓ ΓΏΗΐΙεπί!, 
εχοερί ΐη νν^ΓΓΪη^ ί'οΓ-ΐΙιε-δαΙίε-οί α ^νο^ηδη — Ο ΐΐιου Γηοδί; €0\νΒΓ(31γ ΐη 
Βνεη^ΐη^ Ιΐιγ ίΓΐεηάδ— άοδί Ιΐιοιι βεε, Ιυτηΐηο; ανν&γ Γγοπι πιε ? δο Α§^3.- 
ιηέηηηοη'δ δερνΐαεδ απε ΓοΓ^οΗεη ! ΤΙιοαννεΓΐ ΓΓΪεη(ϋεδ? ΐΗεη, Ο! ίαίΙιεΓ, 
ινίιεη ί*3ΓΪη^ υηΐόννείΓθΙ^^ ! — ΑΐΒδΠΐε! Ι αιη 1)εΐΓ£ΐγεά — 3η(1ηο1οηο:εΓ3Γε 
Ιΐιετε αηγ Ιιορεβ, ^ν^1ΐ^11-ν^'&γ-δο-ενε^ Ιυτηΐη^, Ι 03η εδοβρε θεαίΐι Γγοπι 
Ιΐιε ΑΓ^ΐνεδ. [Αρρεανε ταεί^εά ιυήΐι οοηβίαϊπξ ίΐιοιίξΐιίε.'] Ρογ ΐΐιΐδ ηΐίΐη ννΗδ 
Ιΐιε ΓεΓυ^ε οί ηηγ δίίΓεΙ)^ ! [£(θοΑ^5 ιυϊΐάΐτ/ ατοηηά Μτη ζη 6ν6Γ^ (ΗΓβαίίοη.] 

[^ίΐΗ^οι^.'] ΒϋΙ — Γογ Ι δεε ΐΐιΐδ (3ε3ΓεδΙ οΓ ηηοΓΐ3ΐδ, Ργΐίΐθέδ, οοηηίη^ 
τνΐΐΗ ΙΐΒδΙγ-δΙερ ίποηι ίΐιε ΡΗόοεαηδ, — 3 ρίεβδϊη^ δΐ^ΙιΙ : — 3 ιη3η Γδΐΐΐιίϋΐ 
ΐη αάνεΓδίΙ)^, — πιοΓε §Γ3ΐείϋ1 Ιο 1)εΙιο1(1 Ιΐΐ3η 3 οδίπι Ιο Ιΐιε ιηαπηεΓδ. 702. «, Ηί6Γ3ΐ1γ, 6ί/ ιτΛϊβΛ ογ ινΗβΐ'βύί/. 

705. εις το (χαλθακον^ ΐη 8ηάνβ — δηάνιίέν 
νεί ρΐάάάέ: — 8ΐ§ηίί)'ίη§;, Ι ίπΐ3§ίηθ, Ιΐι&ΐ 
1ιβ ϊϊΆά ηβνθΓ )?βΙ ϊΐΆά ΓβοοιίΓδβ ίο οήη^' 
ίη§ 3ηά &οίί \νοΓ€ΐ8 ίο §3ίη 3ηγ εικί ; 1)ΐιΙ 
ΐΗ3ί ηονν, ϊηάεεά, 8οηιβί!ιΐη§ οί Ιΐιίδ δο••1 
ν^οαίά 1)6 ΓεςυϊβίΙϋ: 3?βΙ, 38 ναΆγ 1>€ οοη• €6ίνβ(1, Ηβ Ιιηά Γβ3ΐΐ3? ηο 5ΐιο1ι ίηίβηίΐοη. 

710 — 11. τά 5'' "Αγα/χεμνονος <Ρξου^α, ύηί 
ίΐιβ 8€τνί€€8 ο/ Αξαγπέιπποη αιβ ηοιαβεά ογ 
^οη€, ΐϊΐΆί Ϊ8, αΐ'β οηΐ ο/ηιίηά οτ/υν^οίίοι : 
—ττξάα-σων κακΖς, Ηΐ6Γ3ΐ1>',/αΓϊ«§• ΙαάΙΐ/: 
ίΓθθΙγ, Ϊη ΐΗίηβ αβκΗοπδ — ΐη <Λϊ/ αάνβΐ'ίί' 
/ί/ — ιοΚβη/οΐίηηβ βοχΰπβά ηροη ίΗ€€» ΟΡΕΣΤΗΣ. 719. 55 

ΠΎΛΑΔΗΣ. θα,σσον νι ^ ίχξ^ν 7^ςοζ(x^νων Ιχό^,ν^ν ^ι α,στΐος, \ίί,(8\\α,ί^ 

ζνλλογον ττόλιως οίκονα-Λς, τον ^' Ι^ων α,ντος σαφώς ^ 720 |/ί/,^^||/5,/- 

89Γ< σε, σνγγονόν η τνν σ•τιν, ως κ,ηνονντΛς αντίκα. Ι^^',^^Ιρ, ί^ 

Τί τάοι ; ΐίως 'ίχας', 'ί'* 'ττ^ά,σσας, (^ίλταθ' νίλ\γ.ων Ι/χοί, [^'^^ίϋ^^ί- 

κα< φ'ίλων καί ^υγγίνεΐ^ς', Πάντα γα,ρ τά,^' ιΐ σΰ μοί. \ί8,/8\\ίέ,ί- 

ΟΡ. Όίνο/Λίσθ', ως Ιν βξαχί7 σοι τά.μ.α. ^Υΐλωσω κακά. |ί.9, ί5||^5, ί*-* 

ΠΥ. ανγϊίΆΤΰίσκάτττοις α,ν ν1(^ι.Λς' κοινοί γα,ξ τα των φίλων. 725 |/5. ίί|ρ, ί- 

ΟΡ. Μίνίλεως αάκι,στος Ις ψΛ κοα ν.α,σιγννιτιην Ιμ,Υΐν. \ρ^1ΐ/^ί3^1'' 

ΠΥ. Έίκότως αα,κτις γννχικος αν^ξΰί γ'^γνίσ^οα κακόν. |^^, ί/|ρ•,ί« 

ΟΡ. "ΩσττΕΡ ουκ Ιλ^ων, 'ίμ,οιγε το^ντον οίττί^ωκεν μ,ολων. \ί8,α\\ία,ί~ 

ΠΥ.'^Η γα,ξ ίστ)ν ως αλτη^ως τνν^' α,φιγμ,ίνος χ^όνα', \ίΙ,ί8\^α,ί^ 

ΟΡ. Χζόνιος' όίλλ' οι^ω^ τάχιστα κ»κος Ιφωράύ-ή <ρίλο»ς. 730 \^ί,((\\^ί,(- 

ΠΥ. Κα» ίά/Λαρτα τνν κ,ακιστνιν νανστολων Ιλνιλνύεν ', \(ύ,ί6;\\{ί,(^ 

ΟΡ. Όΐ'κ ίκεΐνος, άλΧ' εκεΐνν) κεΐνον ίΐ/9ά^ νιγαγε. |//, /ί||//,/<- 

ΤΙΎ.Ώου *στ)ν νί ττλβ'ιστονς *Αχαιων ωλεσεν γυνή μ.Ία\ \ί$,ΙΐίψΙ,1'•' ΤΗΕ ΟηΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟίΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΛΤΙΟΝ. 

ΠΤ.*Ικο/ΐΑ)ΐν ττροζαινων 5'ί'α άσ-τίος ^άσσ-ον η ίχξην με, άκουσας ^ΰΚΚογον ττόλεως, ϊε ί^Όιν τον σί• 
<ρ«? αύτοί, ετΓί σε, τε τ>]ν «την σύ)'>'ονον, ώί κτενοΰντας αΰτικα. Τ< τάίΈ ; Πλ;^ έχεις. Τ» 'Τί^άσ- 
σχις^ φίλτατε εμ-οι «λικι-ον, κα» φι'λοϋν, κα< ζνγγενείας ; Γα^ |Μ.οί σ-υ ει ττάντα τά,^ε. ΟΡ. 0<χο^ 
μίσθα, ως εν βξάχει ^η'λώΰ-οΰ σοι τα ίμα. κάκα, ΠΤ. Αν ^νγκατασκάντοις ημας' γαξ τα των <ρί- 
λίϋν κοινά. ΟΡ. ΜενΕλβα;? κάκιστος ες 'εμε και εμκν Κασιγνήτιιν. ΠΎ. Ει'κοτΛίί άν^^α κίκης γν- 
ψαίκος )'ί>'νΕο-θαι κάκον. ΟΡ. Μόλων αττε^ωκε εμοίγε ταιίτον, ωσττεξ ουκ έλθαν. ΠΤ. Ταξ η 'εστι 
ά^ς αλνβως α<ρίγμενος τγιν^ε χθόνα ; ΟΡ. Χςόνίος* άλλα όμως ταγίστα ε<^ώξα&ΐ) κίκος <^'ιΚοις, ΠΤ. 
Καί ελιίλϋθε ναΰστο\ων την κακίσττ,ν ^αμάξτα ; ΟΡ. Οκκ εκείνος^ άλλα εκείν» ^ρ/α^Έ κείνον ενβα- 
ϊί• ΠΤ. Που έσ-τί >) /(Λία 5/ύν») άλεσε ττ^ε'ιστους ΑγαΊων ; 

ΤΓνΑΝδΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ΡγίΑΟΕδ. [Ε?ίί<τ?'2'η^, τη νεντ/ξτεαί 1ια8(€, αάώ'€8868 0Γ€8ί€8.~\ Ι βιώ οοιϊιθ 
δάν&ηοϊη^ ΐΙίΓου^Ιι ΐίιε οΐΐγ ίΒδΙοΓ Ιΐιαη ΐΐ \νδ5 η^εοΙΓϋΙ Γογ πι€, — Ιΐδνίη^ 
ΙιβίΐΓθ οΓΐΙιε 3856ηηιΙ)ΐ6(1-οουη€Ϊΐ οί δΐ^ίβ» 3η(1 δβεΐη^ ϊΐ ρ1&ίπ1}' γπ )'δ€ΐΓ, — 
υροη ί\\€6, απά Ιΐιγ δίδΙεΓ, — &§ 11ιουο;1ι ιΗεγ νν^Γε ϊηδίαηΐΐγ ^οΐη^ Ιο ΙίίΙΙ 
γοιι. — \νΐιαΙ ίδ ΐΗΐδ αΐίουι } Ηονν ΆΓί ΐΐιου } Ηο\ν θοδί Ιΐιου ίδΓβ, Ο (ΙεβΓ- 
€5ΐ1ο ιτιε οίιηγ εοΓηρ&ηΐοηδ, αη(ί οίηιγ ίΓΪεηθδ Άηά 1ίΐη(ΐΓβ(1? [^ΙΥαττηΙχ/ 
ΧϋίΐΚ α 8Ϊ§Η.] ΡοΓ υηΐο πιβ Ιΐιου Άτί αΙΙ ΐίιεδε. ΟκΕδΤΕδ. [^Ώε^εοΐβάΙι/.'] \ν^€ 
&Γε ^οηε, ΙΙΐΛΐ Ι νη^γ ίη Ι^ΓΪεΓδί^ηίίγ Ιο Ιΐιεε πιγ ε&ΙείΓηΐΙϊεδ ! 

Τγι.λΌΕ&.[8ι/ΐηραίΙιίζΐη§Ιι/.]Ύ\\οη-ν/'\\ί-3ίίΛ\\β'&2ίν[ϊβΛ'ιπ\^-]Λ2ίν€-'\\ί{&τ-• 
1γ Γυίηεά υδ — ίοΓ ΐΐιε £ΐίϊαΪΓδ οΓίΓίεικΙδ ατε ΓπυΙυ&Ι. ΟκΕδΤΕδ. Μεηείδοδ 
ΙΐΕ8 δείεθ ΐΏΟδΙ Ββδείν Ιο\ν£ΐΓθδ πιε Άηά ιηγ δΐδίερ. ΡγίΑΟΕδ. Ιΐ ΐδ οοηβίδ- 
1εηί;-\νΐΐΙι-εχρεεΙαΙίοη Ιΐιαΐ; Ιΐιε 1ιιΐδΙ)£ΐη(1 οί α 1)2ΐ(1 ινίίε 1)ε 1)£ΐά. ΟκΕδΤΕδ. 
Η&νΐη^ ΕΓΓίνεά Ιιε ΙΐΒδ ΓεηθεΓεθ ηηε ΐΗε δΒΓηε-δεΓνίεε 3δ ΐΗου^Ιι Ιιε Ιιιθ 
ηοΐ ΒΓΓΪνεά. Ργι,ΑΒΕδ. [Ξαιψήζβάίι/.'] Γογ ΐδ Ιιε οΓ α ΙγοΙΗ οοΐΏε ίο Ιΐιίδ 
ΐ3η(1 .ϊ* ΟκΕδΤΕδ. ΑίΐεΓ-3-1οη^-3ΐ)δεηοε : — 1)ϋΙ γεί \να5 Ιιε δοοη εΙΐδοονεΓ- 
εά ϋο 1)ε Ι33δε Ιο Ηίδ Γπεηάδ ! — Ργι,ΑΒΕδ. ΑηεΙ όϊά Ιιε 3ΓΓίνε 1)ΓΪη^ίη^ Ιιίβ 
η[ΐοδΙ-ΐηΓ3πιουδ\νίίε λνϊΐΐι ΙιΪΓη ίη Ηΐδ δΐιΐρ ? ΟκΕδΤΕδ. 18ΐξηίβ€αηίΙι/,'] ΝοΙ 
Ιιε 1ιεΓ,1)ΐιΙ ^ι^ν3δ δΐιε 1)Γου^ΙιΙ Ιιίηη ΙιεΓε. Ρυεαοεβ. ΙΑ886ηΗη§Ι^/.'] \νΐΐ6Γβ 
13 δΐιε ννΐιο, οηε δϊη^ΐε \νοιιΐΕΐη, άεδίΓογε ύ ΐΗουδαπάδ οί Ιΐιε Ορεείίδ } 

719. ΑΙάϋδ ίη οοηΐΓίΐΓίεΙ)^ ίο αΙιηοΒΐ 6- 1 σύγγονον : ννΙιβΓβδδ κτενοίντας 3£;γ668 \νίιΗ 

νβΓγ Μ8. βΐΐίΐβίΐ Ικόμνν ττρο αστεος. 1 αυτούς υΠίΙβΓδΙΟΟίΙ, νϊζ. Ιΐΐβ ττολίται (3θίΐ- 

721. θανοϊντας (ίΒ)^» ΡοΓδΟη) δοΐΐοΐίάδ- ' !ν 3θ1ΐηον?1βϋϋ6(1 ίη ζύλλογον νόλεως. 
Ιβδ Ηεηηό^βηίδ, οηήδδο ν<ίι•.720. Ιί&α- 729. ώς άλ>ιθ£;, ΙίΙεΓπΙΙγ, ω <πί/ι/, ίΐΐίΐί 
νοίντας νροΓθ ΐΐΐθ Γεη(1ΐη&; ΐΐ ννουΐά 1)β ίη ί Ί»^ ίη νίαΐϋχ^ οτ α3 α τηαϋη ο//α€ί . 
αρροδίίίοη Λ¥ί11ι Ιμας — ϊιηρίΐείΐ ίη σε αηά 733. ηΧείστους^ βίηιρίχ, νβη/ «ιαιι^. 56 734. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΟΡ. Εν ^ό[Λθίς ΙΐΑ,οΐσ^ν, Ιι Ιύι τούσ^ Ιμ,ους κοίλεΐν χξΐων. |//, /ί||/ί,/- 

Γ1Υ. Σν ^έ τ\να,ς >,όγονς ελε^α,ς σου αοίσιγνν)τω πατρός ; 735 [^'^,/όΙΙίί, ίν/ 

ΟΡ. Μΐ3 ΐΛ,' Ι^εΐν Βανόν^ Ι'ττ αστών, κα* κΛσιγνν)Τ7>ν Ιμ>]ν. \α,ί})\\ί6,ί- 

ΠΥ. Ώξος ^Βων, τί νξος τά,Ι εΓτΓε; Τοίϊτο γ ΙίΙίνα,ι Βελω. Ιίί,ίίψί,ί- 

ΟΡ. Ηνλΰί(οεΐ&', ο τοις (^ίλοισι βρώσιν δ; κακό) φίλοι. ^ίί,ίΙ\\α,ί^ 

ΠΥ. Σκ?ψ»ν εις ττοίαν ττρο^αίνων', Ύουτο τταντ 'έχω [Λα&ων. \ί5,ί6\\ίί,(- 

ΟΡ. Όντος ^λθ' δ τας άρ^στας Βνγατέξας σ-ττείρας ΐΐ^τ^ιρ. 7Ί0 |ίί,ί.5||3'•5,/- 

Τνΐ,ΎννΙάξεων λεγεις' Ίσως σοι Βνγατέξος Βυμ.οΰμ.ενος. |^/, ^■ί>||^.^,/«' 

ΟΡ. Αισ^άνει' το τουΐε κί<5Ό? μάλλον είλετ νι ττατξός. Ι^ϋ,ίε^^ϋ,Ι^ 

ΠΥ. Κ.ονκ ετόλμ,•ησεν ττόνων σων άντιλάζυσ^αι τταρων ] \(3,ίδ\\ί8,ί- 

ΟΡ. Όν γαξ αιγ^μ,-ητης ττέφνκεν, εν γνναι^) ^' α,λκΐ(λος. \ί8,(ί\\ίΙ,1^ 

ΠΥ. Εν κακοΓς αξ' Ιΐ μεγίστοίς, κα» σ' άναγκαΐον ΒχνεΤν. 745 |^/, ί5[|/5, ί- 

ΟΡ. ψί}φον ά-ι^φ' Ύΐμ,ων νολιτας εττί ψόνω Βεσ^αι χξίων. \ί8,ί8\\ΐ/8)ί'- 

ΠΥ.Ή κξίνεΐ τι χρ^Ι^οί', Αεζον' ^»α φό^ον γα,ξ ϊργρμ,αι. [//,ίί||^ί,ί« 

ΟΡ. Ή Βανεΐν ν> ζνίν' ο (λυύος ^' ου (λακξος μακξων 'ττερι. \ί8,ίεψί,ί^ ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΒ ΕΝΟΕΙδΗ ΑΟΟΕΝΤυΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Εν ε(Λθία•ι δ'*,αο{?, ει ί» χρεοιίν κΑλειν τούα-^ε εμους. ΠΤ. Δε τίνας λογούς ελεξας συ ΚΆσιγνή' 
τ» α-ου ττάτξος ; ΟΡ.Μ« ;5ε<ν /ίΐε 3"ανόντα, και ε/χην κασιγνήτην^ ΰττο άστων. ΠΎ.Πξος 3•εα'ν, η 
είτΓί ττρος τάϊε ; Τούτο γε ^ίλω εί^εναί» ΟΡ. Ηιιλαβείτο, ό οι κάκοι <^ίλοι ^ξύσι τοις (ριλοίσι. ΠΤ» 
Προβαίνων εις ττοίαν σκ/ίνΐίν ; Τούτο εχ^ω ττάντα (Λάβουν. ΟΡ. Πάτ»ξ όύτο^ ^)λ9ε, ό αητείξας τας α- 
ξίβ-τας ^υγάτεξαζ-, ΠΤ. Ύυύάξεαον Χίγεις' Βυ(Λού(λενος σοι ίσως ^υγίτεξος. ΟΡ. Αίσβανει' έί- 
λετο το κη^ας τού^ε μάλλον η τταΎξος. ΠΤ. Και ουκ ετολμήσε τιάξων αντιλαζύσθαι σων -ττόνοον ; 
ΟΡ. Γαρ ου 7Τε<ρύκε αιχ^Λ^)τ^:ς, ^ε άλκιμος εν γυναί^ι. ΠΤ. Εί άρα εν μεγίστοις κάκοις, και αναγ- 
Χαίον σί 2τάνειν. ΟΡ. Χρεών ττολίτας Βεσθαι ■<1'^•<ρον άμ<ρι 'ήμων εττι <^όνω, ΠΤ. Ή κλίνει τ( ^ξή• 
μα > Λε^ον* ρ^αρ έρχομαι ΙΙα <^όζου. ΟΡ. Η θ-άνειν η ζκν' ϊε οιι μάκξος ό μύθος ττερ» μάκρων, 

ΤΚΑΝ51ΕΑΤΙ0Ν. 

ΟκΕ3ΤΕ5. [_Ροΐηΐίη§ ίο ίΐιε ραΙα€€.~\ Ιη ιηγ 1ιουδ€,-τ-ΐΓ Ι Ιι^νε ηονν βπ^τ 
ΓΪ^ΙιΙ Ιο €»11 Ιΐιίδ πιϊηε. ΡγίΛΟΕδ. ΒϋΙ ννΗαΐ ΛνοΓ(1δ ο1ΐ(ΐ5ΐ Ιΐιου αίΙεΙΓίίδδ Ιο 
ύιγ ΪΆίϊΐ6Γ*5 1)Γ0ΐ1ΐ€ίΓ ? ΟκΕδΤΕδ. ΝοΙ Ιο δ66 1116 θΪ€, — αηά Γη )Γ δίδΙεΓ, 3.1 ΐΐιο 
Ιΐαηθδ οι Ιΐιε οΐΐϊζεηδ. Ργι,ΑΒΕδ. Β}^ Ιιείΐνεηδ, ^νΐιαΐ δαιΗ 136 ΐη-Γ6ρΐ3'^-Ιο 
ΐΗ&Ι.ί' ΤΙιίδ &ί;-ΐ63δ1; 1 ννίδΐι ΐο1ίηο\ν. ΟκΕδΤΕδ.Ηε-ΙίερΙ-ίΐΙοοΓ, — αΙΐηε-οΓ- 
οοηάυοί-ννίιΐοΐι ί&ίβε ίΓΪεηάδ ειείορί ίη γ€^2ιγ(1 Ιο ίπΐεπάδ. ΡγΕΑΟΕδ. Ργο- 
οεεθΐη^υροη \νΐΊ3ΐ; ^ΓουπεΙ οΓβχοϋδε.^ ΤΙιίδ Ι ΗανβννΙιοΙΙγίοΙεείΓη. Ο- 

ΗΕδΤΕδ. Τίΐ6 ίδίΗβΓ ΙΐΐΐϊΙδίΙΓ €31116, 1ΐ6 \νΐΊΟ 1)6§£ΐΙ δυοίΐ 6Χ€6ΐΐ6ηΙ άίΐυ^Η- 

ΐ€Γ5. Ργι,ΑΟΕδ. Τ^πίΙδΓϋδ ΐΗου ϊϊΐεαηεδί: ίΐη^Γγ ννϊΐΐι ΐΗεε, Ιΐΐίεΐγ, οη βο- 
οουηΐ οί Ιιΐδ (Ιαυ^ΙιΙεΓ ! ΟκΕδΤΕδ. ΤΗοα εγΙ γι^ΙιΙ; : Ιιε τεδρεοΐεά Ιιίδ Ιίεβ 
ννίΐΐι ΐΗΐδ ηπΒη ΓποΓε ΙΙίΕΐη ννϊΐΐι ιηγ ίΒΐΙιεί" ! Ργι,ΑΒΕδ. \_Αρρ6αήη^ α8ίο• 
ηί8}ΐ€ά.] Απα 1ΐ3ά Ιιε ηοΐ ΐΐιε οοαΓΒ^^ε, 1)εϊη^ ρΓεδεηΙ;, Ιο ίΒΐίε ρΒΓΐ 'Λ'ϊΙίι 
Ιΐιεε 3§ΒΪηδΙ ΙΙιγίΓΟϋΙ^ΙεδΡ ΟκΕδΤΕδ. [^Όεηι/ίη^Ιι/.'] Ρογ Ιιε \νΒδ ηοΐ ύοΓπ 3. 
ινΒΓΠΟΓ, \)\ιί[ΐνζώ α 8ηιΐΐ6 ο/αοηύεπιρί.] νΒΐίΒηί: βοίοπ^ \νοιιιεη. 

Ργι,ΑΒΕδ. [Ρίίι/ΐηξΙι/ .^Ύϊϊοΐϊ βγΙ Ιΐιεη ΐη Ιΐιε ^ΓεΒίεδΙ ϋΐδ, — βγκΙοΓβ ηε- 
οβδδίΐγ Ιΐιοα ιηυδί (Ιϊε! ΟκΕδΤΕδ. [υηάαιιη^6άι^/.'\ Ιΐ ίδ ΓεςυίδΐΙβ ιΙίβΙ; Ιΐιε 
οίΐίζεηδ ρΒδδ ^υ(3^^ηεηι οη υδ ίοΓ Ιΐιε ιηυπΙεΓ. ΡγΕΑΒΕδ. \νΐιίοΙι ννϋΐ (Ιβι- 
ΙεΓΐηίηεΛν1ΐ3ΐ€ΪΓ€υιιΐδΐΒη€ε?Τε11πιε: ίοΓίΙ)ε§ΐηΙοΙ)εϊηίε3Γ! ΟκΕδΤΕδ. 
Είΐ1ΐ€Γ Ιο άίε οΓ Ιο Ιίνε : — Γογ ηοΐ Ιοη^ Ιΐιε ΐΒίε οη πηΒΐΙεΓδ-οί-ηΊΟίηεηΙ. 736. μή μ" ί5'εΤν,?16 πιβ οέτΊΜΤβΙ, ί. β., η6 
νηβ γαίετέΐητ, ΙΗαί Ηβ ιυοηΙΛ ηοΐ βΗββτ τηβ, 

737. ΡοΓ τοίΐτό γ\ Αΐάυδ 3η(1 βοιπθ ο- 
ΙΙΐβΓ» 1ΐ3ν6 τόίε γαρ, 311(1 3 Γβνν τά^ε γάξ, 

738. τ)υλαζε7θ\ €αύίέ 8β§έ88α, Ηβ ιναβ οη 
ΙιΪ8 δ^ιιαπί— .Λί ίοοίί ξοοά οατε — Ιιβ δίοοα α- Ιοο/. — Αΐάυβ'ίί Γ8»(3ΐη§, ^ηά Ιΐΐ3ΐ οί ιηοδί 
β(1ίΐΐοη8, 18 ευλ•ίζε'ίσ&'. 

74:2. μάλλον είλετ', Ηβ €Ηθ8€ ταΐίΐΰτ. 

747. Α Γβνν §ίνβ τΤξΖγμα ί'οΓ χρ^μα, 

748. δοΐΏΘ οιηίΐ ί', 3ΐΐ(1 οΗιετβ ίθΓ/Λα• 
Κζος δπ5δΙΪΙΐΐΙβ μικξός. ΟΡΕΣΤΗΣ. 749. 57 

ΠΥ. 4>6νγί νυν λιττων (ΛελΜ^ξο. συν αα,ίτιγνίιτν) σί^εν. \ίί,1ί\\ί8,ί^ 

ΟΡ. Όι/χ οξόίς; ΦνλΛσσ6(Λεσ^θί φρονρ^ο^σί ττανταχί. 750 \ίί,ίί\\ίί,ί~ 

ΠΥ. *ΕΓίο» ΰία-τεως αγυιάς τιΰχεσ^ν '^εφρΛγίλίνχς. \ίί,ί.'>\\α,ί-' 

ΟΡ. 'Πσ-'ΤΓεξε) ττόλις ιτξος έχθρων, σωμ,α. ττυξγηςονίΛε^οί. \α,ί8\\ί8,ί^ 

ΠΥ. Κόί[/.ί νυν 'ίξου τΐ 'ϊτά.σχω' αοά γα,ξ αυτός όίχο(Λΰα. \α^ίί,\\(ί,ί'•' 

ΟΡ. Προς τίνος ι Ύουτ αν τΐξοσεί-η ΤοΤς ε^ΛοΤς κα.κο7ς χακόν. ^ί3,ί8\\α,ί'^ 

ΠΥ. Στξοφιος νλασ-εν μ,' άττ' οίκων φυγάδα, ^υι^ω^είς ττατίζ. 755 \ι/ί,ΐ8\\ΐ/8,ί- 

ΟΡ.'Ίίίον, γι κοινό» 9Γολίτα»ς Ιτηφίξων ϊγκλ-ί^μά τι ; 1 3/9, ίά] 15/5, /^ 

ΠΥ.'Ότί συνηξάμ-ην ψόνον σοι (χγΐΤξος, ανόσιον λίγων. \ι^ι,ιί^ψ1^^^- 

ΟΡ. '^ίϊ τάλας, εοίπί κα* σε τάμα, λυττγισειν κακά. γέ,ίΐ\^ί8,ί'-^ 

ΠΥ. *Ουχ) Μενελεω τρόττοισι χρί)[Αε^^' όιστεον τά^ε. \έΐ/,ίΐ\\(ί,ί^ 

ΟΡ. *0υ φοζ(ΐ, μν σ" Αργός, ωσττερ καμ, αττοκ-πΐναι, Βέλ-η', 760 |/5,ί5ΐρ,/- 

ΠΥ. Ό:/ ττροσίικομεν κολάζειν τοΓσ^ί, Φωκίων ^ε γ-ή. \ίί,ί8\\(ί,ί- 

ΟΡ. Δεινον οι νολλο), κακουζγους όταν Ίγωσι ττξοστάτας. \ί8,ί.^\\^ί,ί^ 

ΠΥ. Άλλ* οτα,ν χξ'^στους λάζωσι^ χρνιστα βουλεύουσ άε*. {ί5,ί/[|^5,ί- ΤΗΕ ΟΚΒΕΚ, ΑΝΟ ΕΝΟΙ.Ι5Η ΑΟ€ΕΝΤυΑΤΐυ\. 

ΠΥ. Φεύγε νυν, χίττιχν μελαθξα συν κασ-ίγνΆτη σεθεν. ΟΡ. Ουκ οξο-ς ; Φυλαα-σομε^-ύΛ <ρξουξΐοίΰ•ί 
ττάνταντ). ΠΥ. Εί^ον αγυιάς άττί ως 'κε'^ξίγιχενΛς τεύχεσ-ι. ΟΡ. Πυργγίξούμεθα σ-Λ>μα, ωσ-ττερίι 
ΊτόΧις προς έχθρων. ΠΥ Νι»ν έξου και εμε η τιά,τγω' γΛξ και θίγομαι αύτοζ. ΟΡ. Προ; τίνος ; 
Τούτο αν ΊΤξοσ-εΙ^ κίκον τοις 'εμοις κάκοις. ΠΥ. Έτξό<ριος ττάτ»^ Ζυμωθείς ήλασ-ε μ5 <ρύγα^α άττο 
οίκων. ΟΡ. Ε7τί<ρεξων ύι ί^ιον εγκλνμα, >7 κοίνον πολίταις ; ΠΥ.'Ότι συνήξαμην ψόνον μ*]Τξος σοι, 
Χεγων αν'οσιον. ΟΡ. ί2 τάλας, εοίκε και σε λυττή^τεν τα εμα κάκα. ΠΤ.Ονχι γξωμεθα τροττοίσι 
Μίνίλεω' τάϊε οίστεον. ΟΡ. Οϋ<ί)ό?ει μπΆξγος^ελ*] αττοκτε',ναι σε,άίτττδζ και 'εμε\ ΠΥ. Ου 
ττξοσηκομεν τοίσ^ε κολάζειν, 5ΐ γγι Φωκεων. ΟΡ. Όί ττόλλοι δ'είνον, όταν εχώσι κακούξγους ττξόσ- 
ΎΛτας. ΠΥ.Άλλα όταν λαβυίίΤί χξ03-τ3ΐ;?, άε< ^οΐ'λει/ούσ-ί χρήττα. 

ΤΚΑΝδΙ^ΑΤΙΟΝ. 

ΡγίΑΟΕδ. ΈΊεβ ηο\ν — ςυίΐΐΐη^ιΐιε ραΐΒοε, \νίΐΗ ΐΗγδίδΙ^Γ. ΟπΕδΤΕδ. 
ΌοδΙ Ιΐιοα ηοΐ ρεροβίνε } ΥΥε λϊ^ νναΐυΐιειΐ \ίγ ^α»Ρ(]δ οπ ενεργ δίοΐθ ! Ρυ- 
ι,ΑΟΕδ. Ι οόδεΓνεά ΐΙιεδΐΓ6ΰΙδ οΓΐΙιε Ιοννη ΙϊπεΗ ννίΐ'η Βπηδ. ΟκΕδΤΕδ.νΥβ 
αρθ ΐηνεδίείΐ αδ Ιο ουπ ρεκδοη, ϋΐίε α οίΐν Ι))^ Γοεδ. ΡγίΑΟΕδ. Νο\ν «δίζ Γηβ, 
100, \ν1ι&1 1 δΐιίΤεΓ, ίοπ Ι Βΐηΐίΐίολνίϋεηππειΐ πηγδεΙΓ. ΟκΕδΤΕδ. Βγ\νΙιοΐΏ? 
ΤΙιϊδ \νοιι1άΙ)€ Ά ΓΏΪδΓοΓίυηε ίπ ϋϋίϋΐΐοη Ιο χά^ ιηίδΓοΓίυηεδ! 

ΡγίΛΟΕδ. δίΓορΙιίϋδ πηγ («ΐΙιεΓ, 1>εΐη<ί εηΓ32:ε(1, ΗαίΙι (ΐΓΪνεη ιτιε ΓογΙΗ 
αη εχϋε Γγοιπ Ιιίδ Ιιουδε. ΟκΕδΤΕδ. ΒΓΠι»ϊη^ 3ί>•3ΪηδΙ: ΐΐιεε ϋπγ ρρΐναΐβ 
ίΐοοϋδΕίΐοη — οΓοηε ϊη οοηίΓηοη ννϊΐΗ ΐΐιε οΐΐϊζεηδΡ ΡγίΑΟΕδ. Βεο^ϋδβ Ι 
ρεΓρεΐΓαΙε(1 ννΐΐΐΊ ΐΗεε Ιΐιε ΐΏΐιΐ'ίΙεΓ οΓΐΙιγ ηηοΐΙιεΓ — ΟδΙΙίηο^ ηπε υπΗοΙγ. 

ΟπΕδΤΕδ.Ο! Ιιαρίεδδ! ϊΐ δεειη» ΐΗιιΙ Ιΐιου 3ΐδθ3ΐΓΐ;3ίϊ1ίυΐε(1ΐΙΐΓου^ΐΊ η\γ 
Γπίδίΐεείΐ^! Ργι,ΑϋΕδ. \ν^ε Ηανε ηοΐ Μεηείίίιΐδ'δ ννβ^^δ: Ιΐι^δε Ιΐιίπ^δ πιιΐδΐ; 
Ιιε ΌοΓηε ! ΟιίΕδΤΕδ. ΟοδΙ ΐΐιοιι ηοΐ Γεαπ Ιεδί Λτσοδ ιπαγ ννίδΗ Ιο Ι^ϊΙ! ΐΐιεβ, 
ενεη ίΐβ ίΐ (Ιοεδ ηιε ? Ργι,ΑΟΕδ. λΥε άο ηοΐ 1)εΙοπο^ Ιο ΐΐιεδε Ιο ρυηίδΗ, 
1)ϋΙ Ιο Ιΐιε ΙαηοΙ οί' Ιΐιε ΡΙιόαίδηδ! ΟιίΕδΤΕδ. ΤΗε ρορϋΐηοε ϊδ α ίΓΐ^ΙηΓυΙ 
ΐΗιη^', \ν1ιεη ΐΐιεγ Ιιπνε τίΐδοίΐΐΐγ ΙείΐάεΓδ. Ργι,ΑΟΕδ. Βαΐ ννΐιεη Ιΐιε)» Ιί^ΙιΙ 
υροη <^οοί1 οηεδ, Ιΐιεγ αΙ\ν£ΐ)^δ αοίορί ί;οο(] ρΐαηδ! 

750. (^υΧασσόμεσθα <Ρξθυξίοισιν πανταχκ, νξάμ^^ν σοι ^όνον ματξός. Τΐ 19 8(Γ<ΐη^6 (Ιΐ3( 
€ΐι$ίο(ΙίιηΜ' ρτίΐΒίάϊνί €χ όιηηϊ ράΓΐβ,ιυβ οΓβ \ ΑΜιιβ βηβίίδο οΓΐβη ϊη Ιΐπ« ΓΓ»ρθ€ΐ. ^αανάίίΐ ύι/ βϋηϋηείβ οη αΙΙ $ίά€ί>, [ιι δοιηβ 
Μ88. ΙΙΐ6ΐίη6Γπη8(ΙιιΐΜ: ^υχοράς,ως-^ρου- 
ξίοι; <ρυ\ασσόμεσ9α ττανταχοΐ/ ; — οΜίϋ!*;} α- 
§ήΐη Ιΐηνε <ρυ\ασσόμζσθ'' αττανταχη . 

ΤόΙ.ΜίΓίχΓβ ΛΙιΙιηη,(83)Γ8 Ροι^οη), βΐ 
ρ1βΓ08φΐβ Μ8δ. ϊη α3•τΕ0ί ευΐ)86ηιίΓ0. 

757. ΛΙιΙηβ ίΐκη>"5ΐ ΙΙΐΡ ηιοίΓβ Ιΐ3» συν 759. τζόττοισι, ηιαηηεν^, \. β., /ιαύιϊ»* οΐ' 
άίψοήΐϊοη — ΐιηραίίηιοβ ο/ ιτ\}ηΐΊ/, 

761. Κον τίξοσήκομεν, Λ1(1ιι» ;ιΐ)(Ι Οβη- 
16Γ Ιΐϋνβ ^ξοσήκομαι, 011 Ιΐΐΰ αΐΐ(ΙΐΟΓΪ()Όί 

α Γβνν Μ88., Ηαΐ ττροσήκομεν 18 ιηοιβ §β- 
ηβταΙΙγ ΓοηικΙ. ΡΙιόοίβ \ν35 » εοιιηΐι^ ϋ1* 
ΟΐΘβοβ, Ιο ΐΗβ \ν(•5ΐ οί Βσόΐϊϋ. 58 764. ΕΤΡ1Π1ΔΟΤ 

ΟΡ. ΕΪ6ν' Ιις κοικον λεγαν χξν' ΠΎ. Τίνος αναγκαίου ντερι', \ί8,ΐ8\\ΐ/8,ί^ 

ΟΡ. Έ» λίγοι^Λ (Χίττοΐσιν ελ^ων — ΠΤ. *Ως 'ί^ξασας *ν3»κα; 765 |/5, <5||/ί,ί« 
ΟΡ. ΠΛΤξΙ ΊΤΐΐΛωξων ε/ΛΟ-ϋτοϋ. ΠΎ. Μη ου λάζωσί σ α.σ[λα/οί, \ί8,ί!^ψ(,ί'>^ 

ΟΡ. Άλλ' άτΓοτΓτίΙας (πωτττ) κατθάνί»; ; ΠΤ. Αειλον τό^ε. \(8,ί}>\\ί8,ί'•^ 

ΟΡ. Ώως αν όυν ^ξωνιν; ΤΙΎ.' Σχ^εις τιν , -ην (Αενής, σωτπξίαν', \ί8,ίί\\(8,ί- 

ΟΡ. Όνκ εχω, Π Υ. Μολοντ» ^' Ιλττίς έ'σ•τι σ-ωδίϊναι κααων', \(ί,ίί\\ί8,(- 

ΟΡ. Ε» τ^χοί,^ΗίΌίτ'άν. ΠΥ.'Οϋκοί;» τοϋτο κξΕΓσσον η /Αίνε»ν.770 |<ί, ί5||ί/, /- 
ΟΡ. Άλλα ^ίτ' ελθα;; 1ΙΪ. Θανί^ν γουν ω^ε κάλλιον θανεΓ. |ί5,/ί||//,/- 

ΟΡ. Κα* το 'ττροίγίΛα γ' εν^ίκόν [λοι. ΠΥ. Τα; ίοκεΓι/ ενχου μ,όνον. \α,ί8^ΐ8,ί^ 
ΟΡ. Εί/ λε^εκ* φεύγω το ίείλο»/ τίΤ^ί. ΠΥ. Μάλλον τ) μ,ίνων. |/5,?Α||/ί, /- 

ΟΡ. Καί τ»ς αν 7^ /^ ο»κτί<7£»£ — ΠΥ. ΙΛεγα γαξ ήυγενειά σου. ^α,α\\Ί/ί,(- 
ΟΡ. Θάνατον ά,σχάλλων ιτατξωον. ΠΥ. Πάιτα ταϋτ* εν ομ,μ,ασΊν. \^8,ί>>^11,1^ 
ΟΡ. Ιτεον^ ως άνανδρο» ακλεως κατθανεΓ». ΠΥ. Άινω τάίε. 776 |2//,/5||ί5,/>- 

ΤΗΕ ΟΚΟΕΚ, ΑΝΟ ΕΝ01.ΙδΗ ΑΟΟΕΝΤϋΑΤΙΟΝ. 

ΟΡ. Ει'εν* χξν λέγειν εΙς κοίνον. ΠΤ. Περί τίνος αναγΛαΙου^ ΟΡ. Έι ελθων α